Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune"

Transkript

1 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015

2 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Udarbejdet af: Svendborg Kommune Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge Tekst: Lars Bangsgaard Christian Vinther Foto: Lars Bangsgaard 1

3 Indhold 1 Baggrund Alternativt projekttiltag Konsekvensvurdering Afstrømningsmæssige konsekvenser Biologiske konsekvenser Tekniske anlæg - Afværgeforanstaltninger Budgetoverslag

4 1 Baggrund Svendborg Kommune har udarbejdet Teknisk og Ejendomsmæssig forundersøgelse med idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken af juni Projektet har ophæng i statens vandplaner, hvor der er krav om, at der etableres passage for fisk og smådyr i vandløbet ved Sterrebyvej med projektreference nr. Ode-55. Kommunen har imidlertid besluttet at udarbejde et alternativ projektforslag til sikring af passage på lokaliteten, hvor der etableres en ny underføring under Sterrebyvej, og hvor bundlinjefaldet igennem den eksisterende stenkiste under vejen udlignes over en længere strækning i Spangebækken opstrøms Sterrebyvej. I nærværende notat er det alternative projektforslag beskrevet nærmere med en konsekvensvurdering heraf. For så vidt angår beskrivelse af de nuværende forhold, datagrundlag, plangrundlag, kulturhistorie, m.v., som normalt indgår i en teknisk forundersøgelse henvises til ovennævnte oprindelige forundersøgelse. 2 Alternativt projekttiltag For at sikre faunapassage under Sterrebyvej foreslås det som et alternativt projektforslag, at underføringen under vejen udskiftes, og det eksisterende fald i stenkisten under vejen udlignes over en længere strækning i vandløbet i opstrøms retning til st. 0 m ved Nørremarksvej, jf. Figur 1. Figur 1: Projektstrækning i Spangebæk ved og opstrøms Sterrebyvej. Vandløbsstrækning med bundsænkning (lyseblå streg), skråningsanlæg (lyseblå takket streg), ståltunnel rørbro (rød streg), sandfang (gul streg), nuværende st. (pink punkttegn, hvide tal). 3

5 Ny rørbro under Sterrebyvej Det foreslås, at den nuværende underføring fra st m til st m under Sterrebyvej udskiftes med en præfabrikeret ståltunnelrørskonstruktion fra eksempelvis GG-Construction A/S, jf. Figur 2 og Figur 3. Figur 2: Projektforslag for Faunapassage ved Sterrebyvej. Vandløbsstrækning med bundsænkning (lyseblå streg), skråningsanlæg (lyseblå takket streg), ståltunnel rørbro (rød streg), nuværende forløb af Spangebæk (mørkeblå streg), nuværende st. (pink punkttegn, røde tal), projekt st. (gule punkttegn, hvide tal). Det valgte tunnelrør, MP 200 udformes som et fladbundet rørprofil af typen VN1 med en bundbredde på 1,34 m og en indvendig højde på 95 cm. Der kan med fordel i forhold til passage for fisk og smådyr afvendes et rør med en større dimension (eksempelvis Ø 1500 mm, ovalt), hvilket dog vil fordyre passageløsningen. Den samlede længde af stålrøret foreslås at være ca m. Tunnelrøret påbegyndes i indløbet i kote 21,92 m i st m og afsluttes i nedstrøms retning i kote 21,89 m i st m. Det gennemsnitlige bundlinjefald igennem underføringen forventes at være 3,4. Der udlægges efterfølgende en grusbund igennem røret, således at vandløbsbunden er ubrudt. Indløbet af røret placeres forskudt mod syd for at kunne placere et nyt forlagt forløb af vandløbet på skovarealet i tilknytning til vandløbet. For at kunne holde på stenmaterialerne i røret udlægges der endvidere over en 5-10 m lang strækning et ca cm tykt lag af større bundsten og gydegrus i Spangebækken umiddelbart nedstrøms Sterrebyvej. Disse sten vil begrænse den hydrauliske påvirkning af stenene i røret og hermed forhindre udskyldning heraf. De nærmere tekniske detaljer omkring etableringen af tunnelrøret og den endelige længde heraf beskrives nærmere i en detailprojektering. 4

6 Figur 3: Eksempel på en vejunderføring hvor der også er anvendt et større ståltunnelrør fra GG. Constructions hjemmeside. Sænkning af vandløbsbund Ved projektet sænkes vandløbsbunden fra st m ved rørindløb under Sterrebyvej og opstrøms til. st. 0 m ved Nørremarksvej, Fra st m ved det fremtidige rørindløb under Sterrebyvej og ca. 40 m opstrøms til st. 994 m forlægges vandløbet til et nyt sydligt forlagt forløb. I st. 994 m føres vandløbsprofilet retur til det eksisterende forløb. Fra st. 994 m og opstrøms til st. 90 m sænkes vandløbsbunden i det eksisterende forløb. Fra st m og til st. 90 m etableres et gennemsnitligt fald på bunden på 3,4. I st m og i st. 90 m etableres en fremtidig bund i henholdsvis kote 21,92 m og 25,08 m. Fra st. 90 m og opstrøms til st. 0 m ved underføringen under Nørremarksvej etableres et bundlinjefald på 6. I st. 0 m opretholdes den nuværende bund i kote 25,62 m. Skråningsanlægget på projektstrækningen varierer fra 1:1 til 1:2 svarende til det nuværende anlæg. Vandløbets bund skal udgraves med en overdybde på ca. 15 cm for at give plads til efterfølgende udlægning af bundsubstrat i form af gydegrus. Det anbefales, at der alene udlægges naturligt bundsubstrat i form af sten bestående af 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels (32-64 mm) på strækningen. Endvidere foreslås det, at der udlægges større håndsten på strækningen, som skal fungere som skjulesten for fisk og smådyr. I forbindelse med udarbejdelse af nærværende notat er der ikke indmålt bundkoter fra st. 0 m til st m i Spangebækken. Længdeprofilet fra 1986 opmålingen, der lå til grund for de gældende regulativdimensioner, er i stedet anvendt til at fastslå den eksisterende bundkote. Den faktiske bundkote kan variere i forhold til den regulativmæssige oplyste kote, men afvigelsen antages at være minimal, hvilket er vurderet ud fra resultatet af en vandløbsopmåling, der er foretaget af rådgivningsfirmaet Orbicon A/S i marts

7 På strækningen fra st m og opstrøms til st. 450 m etableres bundbredden på 1,0 m. Fra st. 450 m og opstrøms til Nørremarksvej i st. 0 m etableres bundbredden på 0,8 m. Etablering af sandfang Det kan videre være en mulighed at etablere et sandfang umiddelbart i den øvre ende af projektstrækningen for at undgå, at der tilføres sand til projektstrækningerne af Spangebæk. Et sandfang kan eventuelt anlægges fra st. 100 m til st. 120 m (kan også placeres på andre lokaliteter eller udelades) med en længde på 20 m og med en bundbredde på 2,5. Bunden placeres ca. 1 m under den nuværende vandløbsbund til opsamling af sand. Endvidere etableres det med et skråningsanlæg på 1:1, jf. Figur 4. Figur 4: Projektforslag for etablering af sandfang i Spangebæk nedstrøms Nørremarksvej. Vandløbsstrækning med bundsænkning (lyseblå streg), skråningsanlæg (lyseblå takket streg), sandfang (gul streg), nuværende st. (pink punkttegn, hvide tal). De fremtidige bundkoter for vandløbet ses i Tabel 1 og på længdeprofil på bilag 1, der viser 1986 bunden i forhold til den fremtidige bund. Tabel 1: Nuværende (1986 opmåling) og fremtidige bundkoter i Spangebækken ved underføringen ved Sterrebyvej. Stationeringen er de regulativmæssige. St. Nuværende bundkote Fald ( ) Fremtidig bundkote 6 Fald ( ) Forskel Bemærkninger 0 25,62 * 25,62 * 0 Udløb stenkiste Nørremarskvej

8 50 25,30 25,30 6,0 0 3, ,15 25,08 * -0, ,73 24, ,0 * 2,3 23,9-0, ,65 23,49 23,14 22,66 21,89 * 1 * 2,3 * 3,5 * 96,3 * 23,39 22,88 22,37 21,92 21,89 3,4 * -0,26-0,61-0,77-0,74 0 Indløb Sterrebyvej Udløb Sterrebyvej Højdeforskel terræn og vandløb Forholdet mellem vandløbets nye profil og det omkringliggende terræn fremgår af længdeprofilet, der er vedlagt denne vandløbsregulering. Det fremgår af længdeprofilet, at fra Sterrebyvej og ca. 200 m opstrøms vil der være en højdeforskel imellem det omkringliggende terræn og vandløbets fremtidige bund på ca. 2 m. På baggrund af den digitale højdemodel kan det nuværende skråningsanlæg fastslås til at ligge fra 1:1 til 1:2. Såfremt skråningsanlægget ved sænkningen af bunden etableres med 1:2, vil vandløbets profil kræve inddragelse af yderligere jordareal umiddelbart opstrøms Sterrebyvej svarende til en bredde på ca. 1,5 m fra nuværende vandløbskant og vinkelret ind på markerne på begge sider af vandløbet. Frem til st. 0 m reduceres denne arealinddragelse til 0, hvor den eksisterende bund svarer til den fremtidige. Der vil samlet set forventes en arealinddragelse på ca. 0,1 ha. 3 Konsekvensvurdering 3.1 Afstrømningsmæssige konsekvenser De foreslåede projekttiltag vil på strækningen fra st. 0 m og nedstrøms til underføringen under Sterrebyvej forbedre vandløbets vandføringsevne ved sænkning af vandspejlet. Den største afstrømningsmæssige forbedring ses umiddelbart opstrøms Sterrebyvej, hvor der er den største forskel imellem den nuværende og den fremtidige vandløbsbund på 74 cm. Denne forskel falder kontinuerlig fra Sterrebyvej og opstrøms til st. 0 m, hvor projekttiltagene afsluttes. Det fremgår af Tabel 2, at den største effekt på vandspejlet vil ske fra omkring st. 750 m til st. 900 m. Vandspejlet på projektstrækningen sænkes med op til ca. 80 cm ved de undersøgte afstrømninger ved en realisering af projektet. Der er videre sidst i rapporten vedlagt længdeprofiler over vandstande ved de karakteristiske vandføringer, der er nævnt i tabel 2. 7

9 Tabel 2: Vandspejlskoter, vanddybde og vandhastigheder i Spangebækken på projektstrækningen ved de nuværende (1986 opmåling) og de fremtidige forhold ved karakteristiske vandføringshændelser som vintermiddel og medianmaksimum (en vandføring der overskrides 1 gang hvert andet år i gennemsnit). St. Nuværende (1986) 10 l/sek/km 2 Vsp kote (vintermiddel) Dybde V (m/s) Vsp kote Fremtidig 10 l/sek/km 2 (vintermiddel) Dybde V (m/s) 0 25,84 0,22 0,36 25,72 0,10 0, ,61 0,31 0,35 25,41 0,11 0, ,45 0,30 0,34 25,21 0,13 0, ,98 0,25 0,32 24,85 0,12 0, ,15 0,15 0,30 24,02 0,12 0, ,83 0,18 0,25 23,51 0,12 0, ,69 0,20 0,24 23,05 0,12 0, ,30 0,16 0,32 22,50 0,13 0, ,74 0,08 0,77 22,05 0,13 0, ,37 0,20 0,27 22,01 0,12 0,30 St. Nuværende (1986) 50 l/sek/km 2 Vsp kote (med max) Dybde V (m/s) Vsp kote Fremtidig 50 l/sek/km 2 (med max) Dybde V (m/s) 0 26,05 0,43 0,58 25,85 0,24 0, ,82 0,52 0,62 25,56 0,27 0, ,65 0,5 0,61 25,37 0,29 0, ,19 0,46 0,57 25,00 0,27 0, ,38 0,38 0,51 24,19 0,29 0, ,08 0,43 0,43 23,68 0,29 0, ,8 0,31 0,43 23,18 0,30 0, ,5 0,36 0,60 22,68 0,32 0, ,88 0,22 1,35 22,26 0,34 0, ,25 0,36 0,63 22,2 0,31 0,64 Den beregnede vanddybde omkring cm ved vintermiddelafstrømninger vurderes at være tilstrækkelig til at sikre opstrøms passage for fisk og smådyrsfaunaen. Ved store vinterafstrømninger vil vandhastigheden variere imellem ca. 0,47 og 0,64 m/sek. Igennem broen, hvor broens sider er glatte med risiko for forøgede vandhastigheder, forventes hastigheden at ligge omkring 0,6 m/sek. 3.2 Biologiske konsekvenser Vandløb 8

10 Projektet har til formål at opfylde vandplanens krav om fri passage (sikring af vandløbskontinuiteten) til gavn for smådyr (invertebrater) og vandrende fisk. Fjernelse af spærringen (projektstrækning ODE-55) forventes at sikre fuld op- og nedstrøms passage for de fisk og smådyr, der er tilknyttet vandløbet. De vandhastigheder, der forventes igennem den fremtidige underføring under Sterrebyvej, vil ikke være kritiske i forhold til opstrøms passage for ørred og for øvrige smådyr i vandløbet. En tommelfingerregel siger, at der helst ikke må være hastigheder over 1 m/sek. igennem underføringer i forhold til opstrøms passage af fisk og smådyr, hvilket ikke er tilfældet ved projektet. De forventede vanddybder vil ligeledes værre tilfredsstillende i forhold til opstrøms passage for havørred og til opvækstområde for ørredyngel efterfølgende. Endvidere er vanddybderne tilfredsstillende i forhold til tilstedeværelse af øvrige smådyr og andre fiskearter i vandløbet. Med udlægning af naturligt bundsubstrat i form af sten og grus på projektstrækningen skabes der gode livsbetingelser for fisk og smådyr i vandløbet. Eksempelvis vil havørred få forbedret gyde- og opvækstmulighederne på strækningen, hvilket vil bidrage til at styrke den samlede ørredbestand i Hundstrup Å vandsystem. 3.3 Tekniske anlæg - Afværgeforanstaltninger For oplysninger om placering af tekniske anlæg ved Sterrebyvej henvises til den Tekniske forundersøgelse. Der er ved udarbejdelse af nærværende notat foretaget en fornyet LER-søgning af tilstedeværelsen af ledningsanlæg op til st. 450 m i og omkring projektstrækningen af Spangebækken. Der er således ikke foretaget en LER-søgning for så vidt angår strækningen af Spangebækken, der er beliggende opstrøms for st. 450 m. Ved en detailprojektering skal der foretages en LER-søgning for denne strækning. LER-søgningen anviste ikke tilstedeværelse af yderligere ledningsanlæg end de anviste anlæg i den tekniske forundersøgelse. Ledningsanlæg De foreslåede projekttiltag forventes at påvirke tilstedeværelsen af eksisterende ledningsanlæg i Sterrebyvej, jf. Figur 5. Følgende ledningsejere har ifølge den tekniske forundersøgelse ledningsanlæg i vejen. 9

11 Figur 5: Tekniske anlæg i projektområdet langs Spangebækken ved Sterrebyvej. TDC-kabel traché (lysblå streg), SEF 10kV elkabel (gul stiplet streg), SEF 0,4 kv elkabel (pink stiplet streg), SEF elstation (pink firkant), Naturgas Fyn gasledning (grøn streg), Svendborg Vand & Affalds spildevandspumpestation (rød cirkel) samt spildevandsledninger (rød streg, rød stiplet streg). TDC har meddelt, at de har eksisterende kabeltracér på begge sider af Sterrebyvej ved Spangebækkens underføringen under vejen. Sydfyns Elforsyning A/S (SEF Net A/S) har meddelt kommunen, at de har ledningsanlæg i projektområdet ved Sterrebyvej. På østsiden af vejen er der placeret et 10kV og et 4 kv elkabel. Ifølge oplysninger fra SEF er elkabler normalt placeret i en dybde fra 0,35 til 1,2 m, men eventuelle terrænændringer kan have ændret dybden. Langs den sydlige side af Spangebækken ca. 18 m opstrøms underføringen ved Sterrebyvej er der lokaliseret et elstation, som ligeledes er ejet af SEF. Elstationen påvirkes ikke af projektet. Ved en detailprojektering skal der udarbejdes en plan for håndtering af ovennævnte ledningsanlæg incl. elstation herunder en beskrivelse af gennemførsel af eventuelle afværgetiltag. Huse På nordsiden af Spangebæk umiddelbart opstrøms underføringen ved Sterrebyvej er ejendommen, Sterrebyvej 16 beliggende. Svendborg Kommune har fået OBH-gruppen som rådgiver til at vurdere, om en grundvandssænkning igennem en sænkning af vandløbsbunden påvirker funderingen af ejendommens bygninger. Ved en detailprojektering skal der foretages en yderligere geoteknisk analyse af jordens bære evne i forhold til udskridningsrisiko ved huset ved en sænkning af vandløbsbunden. Endvidere vil det under en detailprojektering blive vurderet, om en vandspejlssænkning ved ejendommen Sterrebyvej 10 vil påvirke funderingen af ejendommens bygningsmasse, hvilket dog ikke anses for sandsynligt. 10

12 Øvrige forhold På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er øvrige tekniske anlæg, der påvirkes af projektet. 4 Budgetoverslag I forbindelse med realisering af projektforslaget anbefales det, at der udarbejdes et detailprojekt med udbudsmateriale for entreprenør. Det skal ses i lyset af, at de foreslåede projekttiltag forventes at påvirke eksisterende dræn-og rørledninger langs projektstrækningen samt sandsynligvis en spildevandspumpestation. Ved en detailprojektering skal de faktiske projekttiltag ved disse tekniske ledningsanlæg kortlægges nærmere. Sammen med udgifter til tilsyn skønnes budgettet til: Beløb (kr. ekskl. moms) Detailprojekt udbud Licitation, tilsyn I alt Anlægsomkostningerne, der er forbundet med at realisere projektforslaget kan overslagsmæssigt sættes til: Forbrug Længde Beløb (kr. ekskl. moms) Post Projekttiltag Arbejdsplads Arbejdsplads, etablering, drift Samlet udgift Udskiftning bro Rydning træer, asfalt m.v Levering og montering af stålrør Diverse gravearbejder Bundgrus, stabilgrus, asfalt Retablering berørte arealer Eventuelle afværgetiltag Samlet udgift Nyt vandløbsprofil Udgravning af nyt profil 250 m * Udlægning sten/grus 10 m Samlet udgift Eksisterende profil Afgravning eksisterende vandløb ~2050 m 3 ~ ** Udlægning af grus/sten 100 m Sandfang Samlet udgift Samlet udgift i alt *Prisen forudsætter, at jorden kan genindbygges på markareal i tilknytning til projektområdet. 11

13 ** Udgiften er fastsat ud fra at det opgravede jord skal fjernes fra lokaliteten og genindbygges på markarealer i området. Udgiften kan sænkes såfremt jorden alene opgraves og placeres i midlertidig deponi langs vandløbet, hvor lodsejerne efterfølgende selv bortskaffer jorden til genindbygning efter deres ønsker. De samlede omkostninger til realisering af projektforslaget indeholdende detailprojektering, udbud og anlæg skønnes således til: kr. Det forudsættes ved budgetfastsættelsen, at anlægsarbejderne gennemføres om sommeren i den tørreste periode. Der indgår ikke erstatning til deltagende lodsejere i ovennævnte budgetoverslag. En eventuel erstatning til lodsejerne ved deltagelse i et af de foreslåede projektforslag fastsættes særskilt. 12

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø.

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø. 17-11-2014 Sags id.: 10/2846 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af vådområdeprojekt på Trelde Fredericia Kommune planlægger at etablere et vådområde langs Flansbækken og Trans Kær

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Peder Jepsen Telefon 97 45 41 88 E-mail pfj@sns.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å 2.1 Indledning 2.1.1 Baggrund Vådområdeprojektet omfatter et 140 ha stort område i den nederste del af Jordbro Å dalen (figur 1). Området

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 02-02-2014, Revideret: 23-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB.

BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB. BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB. Forside: Udlægning af gydegrus BEDRE VANDLØB -EN PRAKTISK HÅNDBOG VEJLE AMT INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bedre Vandløb. en praktisk håndbog. Hvordan man med små midler kan forbedre de fysiske forhold i mindre

Bedre Vandløb. en praktisk håndbog. Hvordan man med små midler kan forbedre de fysiske forhold i mindre Bedre Vandløb en praktisk håndbog Hvordan man med små midler kan forbedre de fysiske forhold i mindre vandløb. Forside: Udlægning af gydegrus Bedre Vandløb -en praktisk håndbog Indholdsfortegnelse Afsnit

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere