Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune"

Transkript

1 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015

2 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Udarbejdet af: Svendborg Kommune Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge Tekst: Lars Bangsgaard Christian Vinther Foto: Lars Bangsgaard 1

3 Indhold 1 Baggrund Alternativt projekttiltag Konsekvensvurdering Afstrømningsmæssige konsekvenser Biologiske konsekvenser Tekniske anlæg - Afværgeforanstaltninger Budgetoverslag

4 1 Baggrund Svendborg Kommune har udarbejdet Teknisk og Ejendomsmæssig forundersøgelse med idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken af juni Projektet har ophæng i statens vandplaner, hvor der er krav om, at der etableres passage for fisk og smådyr i vandløbet ved Sterrebyvej med projektreference nr. Ode-55. Kommunen har imidlertid besluttet at udarbejde et alternativ projektforslag til sikring af passage på lokaliteten, hvor der etableres en ny underføring under Sterrebyvej, og hvor bundlinjefaldet igennem den eksisterende stenkiste under vejen udlignes over en længere strækning i Spangebækken opstrøms Sterrebyvej. I nærværende notat er det alternative projektforslag beskrevet nærmere med en konsekvensvurdering heraf. For så vidt angår beskrivelse af de nuværende forhold, datagrundlag, plangrundlag, kulturhistorie, m.v., som normalt indgår i en teknisk forundersøgelse henvises til ovennævnte oprindelige forundersøgelse. 2 Alternativt projekttiltag For at sikre faunapassage under Sterrebyvej foreslås det som et alternativt projektforslag, at underføringen under vejen udskiftes, og det eksisterende fald i stenkisten under vejen udlignes over en længere strækning i vandløbet i opstrøms retning til st. 0 m ved Nørremarksvej, jf. Figur 1. Figur 1: Projektstrækning i Spangebæk ved og opstrøms Sterrebyvej. Vandløbsstrækning med bundsænkning (lyseblå streg), skråningsanlæg (lyseblå takket streg), ståltunnel rørbro (rød streg), sandfang (gul streg), nuværende st. (pink punkttegn, hvide tal). 3

5 Ny rørbro under Sterrebyvej Det foreslås, at den nuværende underføring fra st m til st m under Sterrebyvej udskiftes med en præfabrikeret ståltunnelrørskonstruktion fra eksempelvis GG-Construction A/S, jf. Figur 2 og Figur 3. Figur 2: Projektforslag for Faunapassage ved Sterrebyvej. Vandløbsstrækning med bundsænkning (lyseblå streg), skråningsanlæg (lyseblå takket streg), ståltunnel rørbro (rød streg), nuværende forløb af Spangebæk (mørkeblå streg), nuværende st. (pink punkttegn, røde tal), projekt st. (gule punkttegn, hvide tal). Det valgte tunnelrør, MP 200 udformes som et fladbundet rørprofil af typen VN1 med en bundbredde på 1,34 m og en indvendig højde på 95 cm. Der kan med fordel i forhold til passage for fisk og smådyr afvendes et rør med en større dimension (eksempelvis Ø 1500 mm, ovalt), hvilket dog vil fordyre passageløsningen. Den samlede længde af stålrøret foreslås at være ca m. Tunnelrøret påbegyndes i indløbet i kote 21,92 m i st m og afsluttes i nedstrøms retning i kote 21,89 m i st m. Det gennemsnitlige bundlinjefald igennem underføringen forventes at være 3,4. Der udlægges efterfølgende en grusbund igennem røret, således at vandløbsbunden er ubrudt. Indløbet af røret placeres forskudt mod syd for at kunne placere et nyt forlagt forløb af vandløbet på skovarealet i tilknytning til vandløbet. For at kunne holde på stenmaterialerne i røret udlægges der endvidere over en 5-10 m lang strækning et ca cm tykt lag af større bundsten og gydegrus i Spangebækken umiddelbart nedstrøms Sterrebyvej. Disse sten vil begrænse den hydrauliske påvirkning af stenene i røret og hermed forhindre udskyldning heraf. De nærmere tekniske detaljer omkring etableringen af tunnelrøret og den endelige længde heraf beskrives nærmere i en detailprojektering. 4

6 Figur 3: Eksempel på en vejunderføring hvor der også er anvendt et større ståltunnelrør fra GG. Constructions hjemmeside. Sænkning af vandløbsbund Ved projektet sænkes vandløbsbunden fra st m ved rørindløb under Sterrebyvej og opstrøms til. st. 0 m ved Nørremarksvej, Fra st m ved det fremtidige rørindløb under Sterrebyvej og ca. 40 m opstrøms til st. 994 m forlægges vandløbet til et nyt sydligt forlagt forløb. I st. 994 m føres vandløbsprofilet retur til det eksisterende forløb. Fra st. 994 m og opstrøms til st. 90 m sænkes vandløbsbunden i det eksisterende forløb. Fra st m og til st. 90 m etableres et gennemsnitligt fald på bunden på 3,4. I st m og i st. 90 m etableres en fremtidig bund i henholdsvis kote 21,92 m og 25,08 m. Fra st. 90 m og opstrøms til st. 0 m ved underføringen under Nørremarksvej etableres et bundlinjefald på 6. I st. 0 m opretholdes den nuværende bund i kote 25,62 m. Skråningsanlægget på projektstrækningen varierer fra 1:1 til 1:2 svarende til det nuværende anlæg. Vandløbets bund skal udgraves med en overdybde på ca. 15 cm for at give plads til efterfølgende udlægning af bundsubstrat i form af gydegrus. Det anbefales, at der alene udlægges naturligt bundsubstrat i form af sten bestående af 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels (32-64 mm) på strækningen. Endvidere foreslås det, at der udlægges større håndsten på strækningen, som skal fungere som skjulesten for fisk og smådyr. I forbindelse med udarbejdelse af nærværende notat er der ikke indmålt bundkoter fra st. 0 m til st m i Spangebækken. Længdeprofilet fra 1986 opmålingen, der lå til grund for de gældende regulativdimensioner, er i stedet anvendt til at fastslå den eksisterende bundkote. Den faktiske bundkote kan variere i forhold til den regulativmæssige oplyste kote, men afvigelsen antages at være minimal, hvilket er vurderet ud fra resultatet af en vandløbsopmåling, der er foretaget af rådgivningsfirmaet Orbicon A/S i marts

7 På strækningen fra st m og opstrøms til st. 450 m etableres bundbredden på 1,0 m. Fra st. 450 m og opstrøms til Nørremarksvej i st. 0 m etableres bundbredden på 0,8 m. Etablering af sandfang Det kan videre være en mulighed at etablere et sandfang umiddelbart i den øvre ende af projektstrækningen for at undgå, at der tilføres sand til projektstrækningerne af Spangebæk. Et sandfang kan eventuelt anlægges fra st. 100 m til st. 120 m (kan også placeres på andre lokaliteter eller udelades) med en længde på 20 m og med en bundbredde på 2,5. Bunden placeres ca. 1 m under den nuværende vandløbsbund til opsamling af sand. Endvidere etableres det med et skråningsanlæg på 1:1, jf. Figur 4. Figur 4: Projektforslag for etablering af sandfang i Spangebæk nedstrøms Nørremarksvej. Vandløbsstrækning med bundsænkning (lyseblå streg), skråningsanlæg (lyseblå takket streg), sandfang (gul streg), nuværende st. (pink punkttegn, hvide tal). De fremtidige bundkoter for vandløbet ses i Tabel 1 og på længdeprofil på bilag 1, der viser 1986 bunden i forhold til den fremtidige bund. Tabel 1: Nuværende (1986 opmåling) og fremtidige bundkoter i Spangebækken ved underføringen ved Sterrebyvej. Stationeringen er de regulativmæssige. St. Nuværende bundkote Fald ( ) Fremtidig bundkote 6 Fald ( ) Forskel Bemærkninger 0 25,62 * 25,62 * 0 Udløb stenkiste Nørremarskvej

8 50 25,30 25,30 6,0 0 3, ,15 25,08 * -0, ,73 24, ,0 * 2,3 23,9-0, ,65 23,49 23,14 22,66 21,89 * 1 * 2,3 * 3,5 * 96,3 * 23,39 22,88 22,37 21,92 21,89 3,4 * -0,26-0,61-0,77-0,74 0 Indløb Sterrebyvej Udløb Sterrebyvej Højdeforskel terræn og vandløb Forholdet mellem vandløbets nye profil og det omkringliggende terræn fremgår af længdeprofilet, der er vedlagt denne vandløbsregulering. Det fremgår af længdeprofilet, at fra Sterrebyvej og ca. 200 m opstrøms vil der være en højdeforskel imellem det omkringliggende terræn og vandløbets fremtidige bund på ca. 2 m. På baggrund af den digitale højdemodel kan det nuværende skråningsanlæg fastslås til at ligge fra 1:1 til 1:2. Såfremt skråningsanlægget ved sænkningen af bunden etableres med 1:2, vil vandløbets profil kræve inddragelse af yderligere jordareal umiddelbart opstrøms Sterrebyvej svarende til en bredde på ca. 1,5 m fra nuværende vandløbskant og vinkelret ind på markerne på begge sider af vandløbet. Frem til st. 0 m reduceres denne arealinddragelse til 0, hvor den eksisterende bund svarer til den fremtidige. Der vil samlet set forventes en arealinddragelse på ca. 0,1 ha. 3 Konsekvensvurdering 3.1 Afstrømningsmæssige konsekvenser De foreslåede projekttiltag vil på strækningen fra st. 0 m og nedstrøms til underføringen under Sterrebyvej forbedre vandløbets vandføringsevne ved sænkning af vandspejlet. Den største afstrømningsmæssige forbedring ses umiddelbart opstrøms Sterrebyvej, hvor der er den største forskel imellem den nuværende og den fremtidige vandløbsbund på 74 cm. Denne forskel falder kontinuerlig fra Sterrebyvej og opstrøms til st. 0 m, hvor projekttiltagene afsluttes. Det fremgår af Tabel 2, at den største effekt på vandspejlet vil ske fra omkring st. 750 m til st. 900 m. Vandspejlet på projektstrækningen sænkes med op til ca. 80 cm ved de undersøgte afstrømninger ved en realisering af projektet. Der er videre sidst i rapporten vedlagt længdeprofiler over vandstande ved de karakteristiske vandføringer, der er nævnt i tabel 2. 7

9 Tabel 2: Vandspejlskoter, vanddybde og vandhastigheder i Spangebækken på projektstrækningen ved de nuværende (1986 opmåling) og de fremtidige forhold ved karakteristiske vandføringshændelser som vintermiddel og medianmaksimum (en vandføring der overskrides 1 gang hvert andet år i gennemsnit). St. Nuværende (1986) 10 l/sek/km 2 Vsp kote (vintermiddel) Dybde V (m/s) Vsp kote Fremtidig 10 l/sek/km 2 (vintermiddel) Dybde V (m/s) 0 25,84 0,22 0,36 25,72 0,10 0, ,61 0,31 0,35 25,41 0,11 0, ,45 0,30 0,34 25,21 0,13 0, ,98 0,25 0,32 24,85 0,12 0, ,15 0,15 0,30 24,02 0,12 0, ,83 0,18 0,25 23,51 0,12 0, ,69 0,20 0,24 23,05 0,12 0, ,30 0,16 0,32 22,50 0,13 0, ,74 0,08 0,77 22,05 0,13 0, ,37 0,20 0,27 22,01 0,12 0,30 St. Nuværende (1986) 50 l/sek/km 2 Vsp kote (med max) Dybde V (m/s) Vsp kote Fremtidig 50 l/sek/km 2 (med max) Dybde V (m/s) 0 26,05 0,43 0,58 25,85 0,24 0, ,82 0,52 0,62 25,56 0,27 0, ,65 0,5 0,61 25,37 0,29 0, ,19 0,46 0,57 25,00 0,27 0, ,38 0,38 0,51 24,19 0,29 0, ,08 0,43 0,43 23,68 0,29 0, ,8 0,31 0,43 23,18 0,30 0, ,5 0,36 0,60 22,68 0,32 0, ,88 0,22 1,35 22,26 0,34 0, ,25 0,36 0,63 22,2 0,31 0,64 Den beregnede vanddybde omkring cm ved vintermiddelafstrømninger vurderes at være tilstrækkelig til at sikre opstrøms passage for fisk og smådyrsfaunaen. Ved store vinterafstrømninger vil vandhastigheden variere imellem ca. 0,47 og 0,64 m/sek. Igennem broen, hvor broens sider er glatte med risiko for forøgede vandhastigheder, forventes hastigheden at ligge omkring 0,6 m/sek. 3.2 Biologiske konsekvenser Vandløb 8

10 Projektet har til formål at opfylde vandplanens krav om fri passage (sikring af vandløbskontinuiteten) til gavn for smådyr (invertebrater) og vandrende fisk. Fjernelse af spærringen (projektstrækning ODE-55) forventes at sikre fuld op- og nedstrøms passage for de fisk og smådyr, der er tilknyttet vandløbet. De vandhastigheder, der forventes igennem den fremtidige underføring under Sterrebyvej, vil ikke være kritiske i forhold til opstrøms passage for ørred og for øvrige smådyr i vandløbet. En tommelfingerregel siger, at der helst ikke må være hastigheder over 1 m/sek. igennem underføringer i forhold til opstrøms passage af fisk og smådyr, hvilket ikke er tilfældet ved projektet. De forventede vanddybder vil ligeledes værre tilfredsstillende i forhold til opstrøms passage for havørred og til opvækstområde for ørredyngel efterfølgende. Endvidere er vanddybderne tilfredsstillende i forhold til tilstedeværelse af øvrige smådyr og andre fiskearter i vandløbet. Med udlægning af naturligt bundsubstrat i form af sten og grus på projektstrækningen skabes der gode livsbetingelser for fisk og smådyr i vandløbet. Eksempelvis vil havørred få forbedret gyde- og opvækstmulighederne på strækningen, hvilket vil bidrage til at styrke den samlede ørredbestand i Hundstrup Å vandsystem. 3.3 Tekniske anlæg - Afværgeforanstaltninger For oplysninger om placering af tekniske anlæg ved Sterrebyvej henvises til den Tekniske forundersøgelse. Der er ved udarbejdelse af nærværende notat foretaget en fornyet LER-søgning af tilstedeværelsen af ledningsanlæg op til st. 450 m i og omkring projektstrækningen af Spangebækken. Der er således ikke foretaget en LER-søgning for så vidt angår strækningen af Spangebækken, der er beliggende opstrøms for st. 450 m. Ved en detailprojektering skal der foretages en LER-søgning for denne strækning. LER-søgningen anviste ikke tilstedeværelse af yderligere ledningsanlæg end de anviste anlæg i den tekniske forundersøgelse. Ledningsanlæg De foreslåede projekttiltag forventes at påvirke tilstedeværelsen af eksisterende ledningsanlæg i Sterrebyvej, jf. Figur 5. Følgende ledningsejere har ifølge den tekniske forundersøgelse ledningsanlæg i vejen. 9

11 Figur 5: Tekniske anlæg i projektområdet langs Spangebækken ved Sterrebyvej. TDC-kabel traché (lysblå streg), SEF 10kV elkabel (gul stiplet streg), SEF 0,4 kv elkabel (pink stiplet streg), SEF elstation (pink firkant), Naturgas Fyn gasledning (grøn streg), Svendborg Vand & Affalds spildevandspumpestation (rød cirkel) samt spildevandsledninger (rød streg, rød stiplet streg). TDC har meddelt, at de har eksisterende kabeltracér på begge sider af Sterrebyvej ved Spangebækkens underføringen under vejen. Sydfyns Elforsyning A/S (SEF Net A/S) har meddelt kommunen, at de har ledningsanlæg i projektområdet ved Sterrebyvej. På østsiden af vejen er der placeret et 10kV og et 4 kv elkabel. Ifølge oplysninger fra SEF er elkabler normalt placeret i en dybde fra 0,35 til 1,2 m, men eventuelle terrænændringer kan have ændret dybden. Langs den sydlige side af Spangebækken ca. 18 m opstrøms underføringen ved Sterrebyvej er der lokaliseret et elstation, som ligeledes er ejet af SEF. Elstationen påvirkes ikke af projektet. Ved en detailprojektering skal der udarbejdes en plan for håndtering af ovennævnte ledningsanlæg incl. elstation herunder en beskrivelse af gennemførsel af eventuelle afværgetiltag. Huse På nordsiden af Spangebæk umiddelbart opstrøms underføringen ved Sterrebyvej er ejendommen, Sterrebyvej 16 beliggende. Svendborg Kommune har fået OBH-gruppen som rådgiver til at vurdere, om en grundvandssænkning igennem en sænkning af vandløbsbunden påvirker funderingen af ejendommens bygninger. Ved en detailprojektering skal der foretages en yderligere geoteknisk analyse af jordens bære evne i forhold til udskridningsrisiko ved huset ved en sænkning af vandløbsbunden. Endvidere vil det under en detailprojektering blive vurderet, om en vandspejlssænkning ved ejendommen Sterrebyvej 10 vil påvirke funderingen af ejendommens bygningsmasse, hvilket dog ikke anses for sandsynligt. 10

12 Øvrige forhold På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er øvrige tekniske anlæg, der påvirkes af projektet. 4 Budgetoverslag I forbindelse med realisering af projektforslaget anbefales det, at der udarbejdes et detailprojekt med udbudsmateriale for entreprenør. Det skal ses i lyset af, at de foreslåede projekttiltag forventes at påvirke eksisterende dræn-og rørledninger langs projektstrækningen samt sandsynligvis en spildevandspumpestation. Ved en detailprojektering skal de faktiske projekttiltag ved disse tekniske ledningsanlæg kortlægges nærmere. Sammen med udgifter til tilsyn skønnes budgettet til: Beløb (kr. ekskl. moms) Detailprojekt udbud Licitation, tilsyn I alt Anlægsomkostningerne, der er forbundet med at realisere projektforslaget kan overslagsmæssigt sættes til: Forbrug Længde Beløb (kr. ekskl. moms) Post Projekttiltag Arbejdsplads Arbejdsplads, etablering, drift Samlet udgift Udskiftning bro Rydning træer, asfalt m.v Levering og montering af stålrør Diverse gravearbejder Bundgrus, stabilgrus, asfalt Retablering berørte arealer Eventuelle afværgetiltag Samlet udgift Nyt vandløbsprofil Udgravning af nyt profil 250 m * Udlægning sten/grus 10 m Samlet udgift Eksisterende profil Afgravning eksisterende vandløb ~2050 m 3 ~ ** Udlægning af grus/sten 100 m Sandfang Samlet udgift Samlet udgift i alt *Prisen forudsætter, at jorden kan genindbygges på markareal i tilknytning til projektområdet. 11

13 ** Udgiften er fastsat ud fra at det opgravede jord skal fjernes fra lokaliteten og genindbygges på markarealer i området. Udgiften kan sænkes såfremt jorden alene opgraves og placeres i midlertidig deponi langs vandløbet, hvor lodsejerne efterfølgende selv bortskaffer jorden til genindbygning efter deres ønsker. De samlede omkostninger til realisering af projektforslaget indeholdende detailprojektering, udbud og anlæg skønnes således til: kr. Det forudsættes ved budgetfastsættelsen, at anlægsarbejderne gennemføres om sommeren i den tørreste periode. Der indgår ikke erstatning til deltagende lodsejere i ovennævnte budgetoverslag. En eventuel erstatning til lodsejerne ved deltagelse i et af de foreslåede projektforslag fastsættes særskilt. 12

Notat Forslag til restaureringstiltag i Spangebæk, Svendborg Kommune

Notat Forslag til restaureringstiltag i Spangebæk, Svendborg Kommune Notat Forslag til restaureringstiltag i Spangebæk, Svendborg Kommune Havørred Fyn projekt. Januar 2015 Notat Forslag til restaureringstiltag i Spangebæk, Svendborg Kommune Havørred Fyn projekt. Udarbejdet

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer.

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer. Team Natur & Landbrug 02-09-2010 Sags id.: 10/4469 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Godkendelse af reguleringssag i Ullerup Bæk Fredericia Kommune godkender hermed regulering af Ullerup Bæk med henblik

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Nuværende forhold: På bilag 1 ses det nuværende forløb af Tilløb til Gudsø Mølleå, samt projekttiltag.

Nuværende forhold: På bilag 1 ses det nuværende forløb af Tilløb til Gudsø Mølleå, samt projekttiltag. Udsendt til lodsejere og øvrige parter i sagen 01-07-2014 Sags id.: 10/11235 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af forslag til restaurering af Tilløb til Gudsø Mølleå Fredericia og

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1189 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

VANDLØBSRESTAURERING AF MULEBY Å

VANDLØBSRESTAURERING AF MULEBY Å MAJ 2014 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VANDLØBSRESTAURERING AF MULEBY Å FORUNDERSØGELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 BORNHOLMS

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1187 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Hanne Britta Jensen Østerballevej Otterup

Hanne Britta Jensen Østerballevej Otterup Hanne Britta Jensen Østerballevej 54 5450 Otterup tommypj@smilemail.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Læs mere

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Greve Kommune Teknik & Miljø Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dato: 1. juli 2014 Tilladelse

Læs mere

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften 1 Indhold Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften... 1 Indledning... 3 Udførelsen... 4 Bilag 1... 13 Detailprojekt for genåbning af rørlagt strækning

Læs mere

Kort 1. Rørbroens placering. Pink streg er åbent offentligt vandløb. Blå streg er privat vandløb. Grøn streg er broer eller rørlægninger.

Kort 1. Rørbroens placering. Pink streg er åbent offentligt vandløb. Blå streg er privat vandløb. Grøn streg er broer eller rørlægninger. Hanne Britta Jensen Østerballevej 54 5450 Otterup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 FORUNDERSØGELSE AF VALLENSBÆK, RØRLÆGNING AAL-1179 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617

Læs mere

Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126

Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126 Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF SPÆRRING I FORBINDELSE MED KRAFTIGT FALD I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive 26. august 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Strømbæk Skive Kommune har den 26. august 2016 i henhold

Læs mere

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900

Læs mere

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde IKJE@orbicon.dk 21. oktober 2014 1 Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Udlæggelse af sten i vandløb Gydegrus/gydebanker

Læs mere

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Niels-Otto

Læs mere

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk AAL 251. Statens kommentarer: Lille styrt, 15 cm, bør fjernes. Strækningen har en længde på ca. 15 m. Strækningen er ikke naturbeskyttet. Tilstødende

Læs mere

Favrskov Kommune. Faunapassage i Rønbæk DETAILPROJEKT

Favrskov Kommune. Faunapassage i Rønbæk DETAILPROJEKT Favrskov Kommune Faunapassage i Rønbæk DETAILPROJEKT Favrskov Kommune Faunapassage i Rønbæk DETAILPROJEKT Rekvirent Rådgiver Favrskov Kommune Skovvej 20 32 Hinnerup Att. Klaus Overgaard Kristensen Orbicon

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m.

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m. Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 18-6-2015 Sagsnr. 06.02.03-P20-1-15 Sagsbehandler Malene Callesen Dall +455588 6191 Fremme af projektforslag

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk AAL 337 Statens kommentarer: Rørunderføring vej, defekt rør Strækningen er naturbeskyttet. Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Ved besigtigelse er

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang.

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Hjørring Kommune Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Ref. 698. Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet og gydemuligheder i Vangen Bæk, ved udlægning af sten og grus på stræk og Ref.

Læs mere

Til interessenter/klageberettigede. Tilladelse til restaurering af Gamby Å. Baggrund:

Til interessenter/klageberettigede. Tilladelse til restaurering af Gamby Å. Baggrund: Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur 5. januar 2015 Sagsnummer 480-2014-147831 Dokument nr. 480-2014-998005 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Vestervig Å, rørlægning

Vestervig Å, rørlægning Thisted Kommune: Vestervig Å, rørlægning FORUNDERSØGELSE VEDR. VESTERVIG Å, RØRLÆGNING AAL-2012, PROJEKT 1 - SYDTHY Rekvirent Rådgiver Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Støttet af EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Støttet af EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Støttet af EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1 Indledning... 1 2 Formål... 3 3 Forundersøgelser... 3 3.1 Plangrundlag... 3 3.2 Tekniske forundersøgelser... 3 3.3 Hydrologi...

Læs mere

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Skodborg Bæk

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Skodborg Bæk TEKNIK & MILJØ Vandmiljø Dato: 13. juni 2016 Sagsnr.: 16/9200 Kontaktperson: Søren Vinsløv Sendt til nedenstående Dir. tlf.: 7996 6260 E-mail: sv@vejen.dk Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Fjernelse af spærring i Henrikebæk TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Marts 2014 Bornholms Regionskommune E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Lintrup Sønderbæk

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Lintrup Sønderbæk TEKNIK & MILJØ Vandmiljø Dato: 13. juni 2016 Sagsnr.: 16/9823 Kontaktperson: Søren Vinsløv Sendt til nedenstående Dir. tlf.: 7996 6260 E-mail: sv@vejen.dk Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Assens Kommune Miljø og Natur Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Notat Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. BAGGRUND 1 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG 4 4. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt for Harrestrup Å i forbindelse med anlægning af Ballerup støjvold III

Ansøgning om reguleringsprojekt for Harrestrup Å i forbindelse med anlægning af Ballerup støjvold III Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 15. juni 2015 Tlf. dir.: 44772288

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Dato: 08-03-2016 Sagsnummer: 06.02.03-P20-2-15 Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013 Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk Dispensation fra

Læs mere

LILLEÅ FORUNDERSØGELSE OG PROJEKTBESKRIVELSE AF GENÅBNING AF RØRLAGT VANDLØBSSTRÆKNING

LILLEÅ FORUNDERSØGELSE OG PROJEKTBESKRIVELSE AF GENÅBNING AF RØRLAGT VANDLØBSSTRÆKNING LILLEÅ FORUNDERSØGELSE OG PROJEKTBESKRIVELSE AF GENÅBNING AF RØRLAGT VANDLØBSSTRÆKNING Kunde: Faxe Kommune Center for Plan & Miljø Att. Charlotte Rosenblad Ralund repo001.docx 2015-10-05 Sweco Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4683 - Rønnede Projektbeskrivelse

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Skovmøllebæk, spærringaal- 382 og 393

Skovmøllebæk, spærringaal- 382 og 393 Brønderslev Kommune: Skovmøllebæk, spærringaal- 382 og 393 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF TO SPÆRRINGER I SKOVMØLLEBÆK, ID. AAL-382 OG 393 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere