AdBlue Sidst ændret: Internt Nr: Erstatter dato: IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AdBlue Sidst ændret: 04-01-2010 Internt Nr: Erstatter dato:22-11-2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN"

Transkript

1 1/ 6 Sikkerhedsdatablad AdBlue Sidst ændret: Internt Nr: Erstatter dato: IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Statoil E & R HANDELSNAVN AdBlue SYNONYMER Urea 32,5 % FORMEL (NH2)2CO Cas-nr ; EEC-Nr ; Lub.: M-L Linderoth/M.Kopp (S), J.Pretzmann (DK), S.Casadiego (N) Main:K.Grave (N), Å.Håkansson (S), J.Pretzmann (DK) Chem.: R.R. Carlsen (N), M-L Linderoth/M.Kopp (S) Internt Art. Nr. Betegnelse AdBlue NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR Virksomhed Statoil A/S Adresse Borgmester Christiansens Gade 50 Postnr. / sted 2450 København SV Land Danmark Internet Telefon Fax FAREIDENTIFIKATION GENERELT Ikke klassificeret. 3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Nr. Stoffets navn Reg.Nr. EEC-Nr. Cas-nr. Vægt% Fareklasse/Anm. 1 Vand ,5 % IK 2 Urea ,5 % Ikke Merkepliktig Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsfarlig, Xi=irriterendeE=eksplosiv, O=oxiderende, F+=yderst brandfarlig, F=meget brandfarlig, N=miljøfarlig, Kræft=kræftfremkaldende, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoksisk:, Konc.=koncentration SAMMENSÆTNINGSKOMMENTARER Vurderingen er foretaget under hensyntagen til anmærkningerne i 'Listen Over Farlige Stoffer'. Triethanolamin og Hexylenglycol er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler/flygtige stoffer. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

2 2/ 6 INDÅNDING Frisk luft. Tilkald læge, hvis gener vedvarer. HUDKONTAKT Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt. Forurenet tøj fjernes. Vask huden med vand og sæbe. Ved vedvarende irritation, kontakt læge. ØJENKONTAKT Skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Kontakt læge hvis ubehag vedvarer efter skylning. INDTAGELSE Søg læge, hvis en større mængde er indtaget. Fremkald ikke opkastning uden at have søgt læge. givev aldrig noget via munden hvis patienten har nedsat bevisthed. 5. BRANDBEKÆMPELSE EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL Pulver, CO2 eller mellemskum. UEGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL Brug IKKE vandstråle, der spreder branden BRANDSLUKNINGSMETODER Förorenat släckningsvatten måste omhändertas enligt lokala föreskrifter. BRAND- OG EKSPLOSIONSFARER Farliga termiska sönderdelningsprodukter som kan bildas är koloxider (CO, CO2), kväveoxider (NO, NO2) och ammoniak (NH3). PERSONLIGT VÆRNEUDSTYR VED SLUKNING AF BRAND Brug trykluftmaske, når kemikaliet er involveret i brand. Brug hensigtsmæssig arbejdsklæder, tilpasset det øvrige arbejde. Brand i lukkede rum bør kun bekæmpes af personale, som er uddannet i brandslukning. Beholdere i nærheden af brand flyttes og/eller nedkøles med vand. 6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE Marker spildet. Brug personlige værnemidler som angivet i pkt 8. SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTTE DET YDRE MILJØ Generelt: Undgå spredning ved inddæmning med sand, jord eller andet materiale. Undgå først spredning til kloaksystem afløb. Spild opsamles med klude eller olieabsorberende pulver. Informer omgående myndighederne (brandvæsnet) hvis udslippet når kloaksystemet eller vandløb. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING HÅNDTERING

3 3/ 6 Undgå kontakt med huden, øjnene og tøjet. BRUSEBAD OG MULIGHED FOR ØJESKYLNING SKAL FOREFINDES PÅ ARBEJDSPLADSEN. Ventiler godt. Undgå indånding af dampe. OPBEVARING Emballagen skal holdes tæt lukket. Lagres ved temperaturer over -11 C. Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 30 C. 8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER God personlig hygiejne. Sørg for god ventilation. Bær ikke tøj, som er forurenet med produktet. Ved risiko for direkte kontakt eller stænk bør der anvendes beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og beskyttende klæder. ÅNDEDRÆTSVÆRN Åndedrætsværn kan være nødvendig. ØJENVÆRN Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. HÅNDVÆRN Brug ALTID handsker. Brug egnede beskyttelseshandsker af Viton- eller Nitrilgummi med en penetrationstid >8 timer. HUDVÆRN Brug hensigtsmæssig arbejdsklæder, tilpasset det øvrige arbejde. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse). For detaljeret information, tag kontakt med leverandør af værnemidler. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER TILSTANDSFORM Væske. FARVE Farveløs. LUGT salmiakagtig. OPLØSELIGHED Blandbar med vand. OPLØSELIGHED I VAND Obegränsad. Fysiske og kemiske parametre Parameter Værdi/enhed Metode/reference Bemærkning ph koncentrat 9,8-10 Smeltepunkt -11 C

4 4/ 6 Nedbrydningstemp. 100 C Damptryk 6,4 kpa vid 20 C massefylde 1090 kg/m³ vid 20 C Brytningsindex, 20 C: 1, STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under normale forhold. SITUATIONER SOM BØR UNDGÅS Hypoklorit (som natriumhypoklorit och kalciumhypoklorit) kan reagera med urea och bilda explosiv produkt. Undgå stærkt oksiderende stoffer. MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS Stærkt oxiderende stoffer. FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER Farliga termiska sönderdelningsprodukter som kan bildas är koloxider (CO, CO2), kväveoxider (NO, NO2) och ammoniak (NH3). 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER GENERELT Inga kända hälsorisker vid normal hantering. HUDKONTAKT Langvarig eller gentagen hudkontakt kan give tør og sprukken hud. ØJENKONTAKT Damp eller fysisk kontakt med øjne kan give røde øjne, svie og ubehag. INDTAGELSE Indtagelse kan give ildebefindende og opkastninger. Søg læge, hvis en større mængde er indtaget. 12. MILJØOPLYSNINGER AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER Test Værdi/enhed Testmetode Eksp.-tid Art Akut fisk LC mg/l (LC50) 96 h Poecilia reticulata Akut dafnie EC mg/l (EC50) 48 h Daphnia magna AKVATISK ØKOTOKSICITET AdBlue Test Eksp.-tid Værdi/enhed Art Kilde Akut fisk(lc50) 48 h > mg/l gold fish Urea Test Eksp.-tid Værdi/enhed Art Kilde Akut dafnie(ec50) 24 h > mg/l Daphnia magna Akut fisk(lc50) 96 h > mg/l Leucuscus idus dosis ØKOTOKSISITET Produkten har inga skadliga effekter på miljö vid användning enligt rekommendation.

5 5/ 6 MOBILITET Opløses i vand. NEDBRYDELIGHED Biologisk nedbrytbarhet: 96%, 16 dygn, OECD 302B. Let nedbrydeligt. AKKUMULERING Bioackumuleras ej i vattenmiljö. 13. BORTSKAFFELSE GENERELT Avfallskod: Annat avfall. Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där kväveföreningar ingår och från tillverkning av gödningsämnen. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Nej Omfattes ikke af reglerne om transport af farligt gods. 15. OPLYSNINGER OM REGULERING EU-Etiket Nej SAMMENSÆTNING ANDRE MÆRKESÆTNINGER Sikkerhedsdatablad (leverandørsbrugsanvisning) kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Må ikke bruges af unge under 18 år (jf. Arbejdsministeriets bek. om unges farlige arbejde). 16. ANDRE OPLYSNINGER INFORMATIONSKILDER Gældende lovgivning. Information fra råvare leverandørerne REVISIONSOVERSIGT Version Rev. dato Ansvarlig Ændringer Bjarne Lindberg Marie-Louise Linderoth New Marie-Louise Linderoth New Marie-Louise Linderoth Thomas Trier 1 & 16

6 6/ 6 SIKKERHEDSDATABLADET ER UDARBEJDET AF Virksomhed Svenska Statoil AB Adresse Box 194 Postnr. / sted S Nynäshamn Land Sverige / Sweden Internet Telefon Fax

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22).

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22). SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Fuchsin Produkt nr.: 831008 PR-nr.: Anvendelse: Undervisning/laboratorieforsøg SDS udarbejdet

Læs mere

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer Anvendelse: Forseglingsmiddel SDS udarbejdet den: 02-04-2009 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: 3036% PRnr.: 416058 Anvendelse: Industrielt formål SDS udarbejdet den: 31012008 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere