Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus"

Transkript

1 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Et afgørende punkt i forbindelse med en eventuel sammenlægning af Samsø og Århus Kommune er etableringen af en færgeforbindelse mellem de to kommuner. I forbindelse med Danish Crowns lukning af slagteriet på Samsø fik Århus Amt i 1999 udarbejdet en analyse af mulighederne for etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus. Dette var et ønske fra Samsøs side, idet man havde en formodning om, at det kunne udvide pendlingsmulighederne for samsingerne til Århus/Østjylland. Der blev i 1999 udarbejdet to analyser. Den ene undersøgte de tekniske muligheder, mens den anden undersøgte passagerpotentialet. Analyserne indgik i en samlet undersøgelse, som havde til formål at afdække valg af færgetype, anløbshavne, driftsøkonomi og anlægsudgifter samt kundegrundlaget. Amtet opdaterede i 2003/2004 de eksisterende analyser fra 1999 vedrørende etablering af en hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Ved opdateringen er der brugt samme metode som ved analyserne i Det skal bemærkes, at analyserne ikke forholder sig til den situation, hvor den eksisterende færgeforbindelse mellem Hou og Samsø nedlægges, samtidig med at der etableres en ny hurtigfærgeforbindelse mellem Samsø og Århus.

2 2 Dette skyldes, at amtets analyse af passagerpotentialet på en kommende hurtigruteforbindelse er udarbejdet på grundlag af færgealternativer, der udelukkende kan medtage persontrafik. Under denne forudsætning er det urealistisk at nedlægge den eksisterende bilfærgeforbindelse mellem Hou og Samsø. 1. Teknisk analyse og analyse af passagerpotentialet I opdateringen af den tekniske analyse i 2004 er der udregnet drifts- og anlægsbudget samt krav til passagerbelægning pr. enkelttur for 3 bådtyper med hhv. plads til 62 passagerer, 65 passagerer samt passagerer og 14 personbiler eller alternativt 300 passagerer og ingen personbiler (se tabel 2 i bilagsmaterialet). I forhold til 1999-analysen hviler de opjusterede 2004-tal væsentligst på skøn, og skal derfor tages med et vist forbehold. Den tekniske analyse viser, at de samlede drifts- og anlægsomkostninger pr. år til de tre bådtyper udgør hhv. 4,7, 5,7 samt 11,5 mio. kr. Med en pris på 105 kr. pr. enkeltur skal der sejle ca , samt personer om året med de tre bådtyper svarende til en passagerbelægningsprocent på hhv. 50, 38 og 21 for at ruten er rentabel (uden tilskud). I forbindelse med analysen af passagerpotentialet i 1999 foretog DMA nogle estimationer over passagertal på en kommende Århus-Samsø hurtigfærge i de forskellige respondentgrupper på baggrund af de indsamlede data, jvf. tabel 1 i bilagsmaterialet. Ifølge DMA s beregninger vil en kommende Århus-Samsø hurtigfærge kunne opnå et årligt passagertal på godt årligt svarende til 176 passagerer pr. dag. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på den relativt store usikkerhed, der er forbundet med et sådant estimat, da opregningen er forbundet med lang række forudsætninger, tolkninger samt metodiske usikkerheder. 2. Vurdering af samlede økonomi De to mindste færger - udelukkende til persontrafik - vil for begges vedkommende ifølge analysen give et årligt overskud på rundt regnet 1 mio. kr. svarende til omkring flere passagerer, end det der kræves for at færgerne er økonomiske rentable. Omvendt vil

3 3 Katamaranfærgen give et årligt underskud på i omegnen af 4,7 mio. kr. pr. år, idet der vil mangle ca passager om året for at denne færgetype er økonomisk rentabel. Rentabilitetsberegningerne skal ses i sammenhæng at for hver gang det faktiske passagertal på årsplan ligger under passagertallet ved "break-even punktet" vil hurtigfærgens samlede driftsresultat blive forværret med godt 0,5 mio. kr. årligt. For at vurdere realismen i de beregnede passagertal er der foretaget en sammenligning af det antal ture, de fastboende samsinger foretager med den nuværende færgeforbindelse mellem Hou og Samsø uden bil med det antal ture, de forventer at foretage med en hurtigfærge, hvor de ikke kan medtage bil. Dette viser en meget kraftig stigning fra 51 til 122 ture/passagerer pr. dag. Dette forekommer at være urealistisk i praksis også set i lyset af, at der kun vil være 2-3 afgange i døgnet med hurtigruten sammenholdt med 5-10 afgange med de nuværende færger. Det er desuden tvivlsomt, om der vil være det antal pendlere pr. dag, som analysen af passagerpotentialet forudsiger, jvf. tabel 1 i bilagsmaterialet, hvis der kommer en hurtigfærge. Økonomisk Afdeling i Århus Amt vurderede på baggrund af analyserne i 1999, at det er urealistisk at antallet af rejser skulle stige så meget i forhold til den nuværende Hou-Samsø rute, som estimaterne over passagerantallet på en kommende hurtigrute mellem Århus og Samsø angiver. Ét af de centrale forhold i undersøgelsen er det samme som i 1999, nemlig hvorvidt indsættelsen af en hurtigfærge mellem Samsø og Århus vil kunne skabe forudsætninger for, at der kan foretages en erhvervsmæssig pendling mellem Samsø og Århus. Hvis antallet af pendlere skal øges, må det antages at blive på langt sigt. Det er amtets opfattelse, at der vil komme en merefterspørgsel, hvis der indsættes en hurtigfærge mellem Samsø og Århus. Størrelsen af denne merefterspørgsel er imidlertid meget usikker. Alt i alt viser opdateringen i 2004, at der ikke er sket væsentlige ændringer siden 1999 i forudsætningerne for at indsætte en hurtigfærge mellem Århus og Samsø. Dette gælder såvel den teknisk/økonomiske analyse som analysen af passagerpotentialet. Kravene til rutens rentabilitet mht. belægningsprocent er dermed ikke ændret væsentligt i perioden. På den baggrund konkluderede amtet både i 1999 og 2004, at det på det givne grundlag ikke er realistisk at etablere en hurtigrute mellem Samsø og Århus uden et væsentligt økonomisk tilskud årligt til driften af denne.

4 4 Vurderingen af den manglende rentabilitet støttes af Direktør Valter Merrild-Hansen, Samsø Linien A/S, der har oplyst, at han ikke tror på, at det kan lade sig gøre at drive en hurtigrute mellem Samsø og Århus uden et væsentligt milliontilskud udefra. Dette skyldes et stort olieforbrug og store udgifter til vedligehold af en hurtigrute-færge. I den forbindelse kan det oplyses, at Samsø Kommune giver et årligt driftstilskud til den nuværende Hou-Samsø rute på næsten 8 mio. kr. årligt, og at en hurtigfærge formentlig vil kapre en del kunder fra den nuværende færge. Det skal ligeledes bemærkes, at Århus Amt uofficielt har rettet en henvendelse til et alternativt rederi med stor erfaring med hurtigrutedrift, med henblik på at få undersøgt, hvor stor interessen er for at besejle Samsø-Århus med en hurtigfærge. Rederiet er dog ikke umiddelbart interesseret i at drive en sådan færgelinie, da man ikke mener, at den kan hænge sammen økonomisk. 3. Igangværende initiativer Efter aftale med Samsø Kommune er Samsø Linien imidlertid i færd med at undersøge mulighederne for at etablere en rute mellem Sælvig havn på Samsø og Århus. Rederiet vurderer i øjeblikket om en bilførende katamaran kan indpasses i det eksisterende rutenet og beregner de økonomiske konsekvenser af dette tiltag. Rederiet har haft en indledende drøftelse med Århus Havn om projektet, som er positiv overfor tiltaget. Rederiets bestyrelse vil tage stilling til projektets gennemførlighed medio september. På baggrund af de hidtidige analyser er der imidlertid tvivlsomt, om projektet kan hænge sammen økonomisk, idet det dog bemærkes, at den pågældende katamarantype sejler med en smule lavere fart end en traditionel hurtigfærge, hvilket er medvirkende til at forbedre økonomien i projektet. 4. Videre forløb Såfremt Århus Kommune som følge af en sammenlægning med Samsø Kommune skal indgå i et projekt omkring etablering af en færgeforbindelse mellem Århus og Samsø, vil der skulle

5 5 opstilles et overordnet beslutningsgrundlag, hvor en række områder som eksempelvis økonomi, miljø og trafik skal belyses. I den forbindelse skal det bemærkes, at amtets undersøgelse af passagerpotentialet på en kommende hurtigruteforbindelse er udarbejdet på grundlag af færgealternativer, der udelukkende kan medtage persontrafik, og altså ikke i forhold til, at det alternative Katamaran koncept kan medtage et antal personbiler. Dette "nye" element vil måske kunne influere på resultatet af undersøgelsen af passagerpotentialet i positiv retning og dermed ændre på resultaterne for så vidt angår drifts- og markedsforhold. Dertil kommer, at analyserne som sagt ikke forholder sig ikke til den situation, hvor den eksisterende færgeforbindelse mellem Hou og Samsø nedlægges, samtidig med at der etableres en ny hurtigfærgeforbindelse mellem Samsø og Århus. Dette vil ligeledes influere på den samlede økonomi i en hurtigfærgeforbindelse mellem Århus og Samsø. Men det er imidlertid urealistisk at nedlægge den eksisterende bilfærgeforbindelse mellem Hou og Samsø, såfremt en kommende hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus udelukkende kan medtage persontrafik. Dertil kommer, at en hurtigrutefærge under alle omstændigheder kun vil kunne medtage lastbiltrafik i begrænset omfang, hvilket dog i givet fald vil bidrage til at belaste Århus midtby yderligere med tung trafik.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 Faktuelt notat til Statsrevisorerne om DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad I. Indledning 1. På mødet den 24. januar 2007 anmodede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Investor-prospekt til etablering af rederiet

Investor-prospekt til etablering af rederiet Investor-prospekt til etablering af rederiet - til daglig besejling af Aarhusbugten Aarhus Skødshoved Tunø Samsø helt tilbage fra Vikingetiden og op til i dag - har der været behov for transport mellem

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Kommunernes økonomiske politikker

Kommunernes økonomiske politikker Juni 2012 Forord Så langt øjet rækker vil der være økonomisk smalhals i den offentlige sektor. Det gælder også for kommunerne, og som en følge deraf vil kommunal økonomistyring være højt på dagsordenen.

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S Byliv der betaler sig / gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Byliv der betaler sig er gennemført i

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere