1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER"

Transkript

1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Producent / leverandør Oplysninger fås hos forretningsområde FUCHS LUBRITECH GMBH Werner-Heisenberg-Straße 1, D Kaiserslautern/ Germany Telefonnr. +49 (0) , Fax +49 (0) Internet Product Safety Management Telefonnr. +49 (0) Fax +49 (0) Nodopkald tlf. +49 (0)171 / Anbefalet anvendelsesformål Schmieröl 2. FAREIDENTIFIKATION Særlig risikohenvisning for menneske og miljø Ingen nødvendige ved rigtig håndtering og opbevaring Mærkning - (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Beskrivelse Produktet indeholder kun stoffer, der er godkendt i henhold til US FDA 21 CFR , og 182 til brug i smøremidler, hvor eventuel kontakt mellem smøremidler med fødevarer ikke kan undgås. Gemisch aus Weissöl und Additiven Ingen nødvendige ved rigtig håndtering og opbevaring 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Generelle bemærkninger Tilsmudset, gennemvædet tøj tages straks af, må ikke tørre. Ved indånding Bei Unwohlsein Arzt konsultieren Ved kontakt med huden Ved berøring med huden vaskes med vand og sæbe. Brug ikke organiske opløsningsmidler Søg læge ved vedvarende hudirritation. Ved kontakt med øjnene Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med store mængder vand. Varer ubehaget ved kontaktes læge. Ved oral indtagelse Bei Unwohlsein Arzt konsultieren Fremkald ikke opkastning. Oplysninger til lægen/mulige symptomer Hidtil ingen kendte symptomer. Oplysninger til lægen / henvisninger til behandling Symptomatisk behandling. brug fugtgivende hud creme for at undgå udtørring/dermatitis FUCHS LUBRITECH GMBH, Kaiserslautern/ Germany Side 1/5

2 5. BRANDBEKÆMPELSE Egnede slukningsmidler Skum Pulver Kulsyre Vandtåge Af sikkerhedshensyn uegnet som slukningsmiddel Fuld vandstråle Særlig fare ved stoffet selv, dets forbrændingsprodukter eller ved opståede gasarter Brandgasser af organiske materialer skal principielt klassificeres som åndedræts giftstoffer. Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse Brug luftforsynet åndedrætsværn. Skum bruges i større mængder, da det til dels tilintetgøres af produktet. Kontamineret slukningsvand samles separat, må ikke nå kloakanlæggene. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Sørg for rigelig ventilation. Undgå hud- og øjenkontakt Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/ blevet spildt. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Forhindre at fladerne udvides (f.eks. ved at inddæmme eller oliespærre). Må ikke komme i undergrunden/jorden. Metoder til oprensning Bringes til genindvinding eller bortskaffelse i egnede beholdere. Tages op med væskebindende materiale (f.eks. universalbindemiddel). Yderligere anvisninger Informationer til bortskaffelse af affald, se punkt HÅNDTERING OG OPBEVARING Anvisninger for sikker omgang med stoffet Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen. Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes. Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse Produktet er brændbart. De almindelige regler for brandforebyggelse skal følges. Krav til lagerrum og beholdere Forhindre på en sikker måde indtrængen i jorden. Anvend beholdere af stål. Anvend beholdere af Polyethylen. Anvisninger ved samlagring Må ikke opbevares sammen med oxyderende og/eller selvantændende materialer. Yderligere anvisninger om lagerbetingelser Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et køligt, velventileret sted, åbnes og behandles med forsigtighed. Beskyttes mod varme og direkte sollys. Må ikke opbevares ved temperaturer over 40 C. Lagres tørt. Nicht bei Temperaturen unter 0 C aufbewahren. Vejledende lagertemperatur: Stuetemperatur. Lagerklasse 10 Brandklasse B Lagerstabilitet Holdbarhed op til 12 måneder. FUCHS LUBRITECH GMBH, Kaiserslautern/ Germany Side 2/5

3 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Yderligere anvisninger til udformning af tekniske anlæg Beim Versprühen evtl. entstehende Ölnebel nicht einatmen Dette produkt indeholder ingen ingredienser, hvorved der skal overholdes særlige forholdsregler. Som basis for dette, se gyldige referencer. Åndedrætsværn Ikke nødevndigt ved korrekt brug. Håndværn Da selve produktet er en sammenblanding af forskellige delsubstanser, kan modstandsdygtigheden af materialet i handskerne ikke med sikkerhed fastslås: derfor er det en nødvendighed at teste dette for endelig brug Die Durchdringungszeit ist abhängig von der mechanischen Beanspruchung und muß deshalb im Einzelfall geprüft werden. Beskyttelseshandsker af PVC. Beskyttelseshandsker af Nitril. Beskyttelseshandsker af Neopren. Øjenværn Beskyttelsesbriller Hudværn Normal arbejdsbeklædning for kemikalie virksomheder Almindelige beskyttelsesforanstaltninger Undgå kontakt med øjnene og huden. Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler. Forholdsregler for hygiejne Put ikke klude vædet med stoffet i lommen. Følg generelle regler for industriel hygiejne ved håndtering af kemikalie produkter Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Gennemvædet beskyttelsestøj tages omgående af. Må ikke opbevares sammen med næringsmidler og drikkevarer. Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER Form Flydende Farve Farveløs Lugt Karakteristisk Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø ph-værdi i leveringstilstand Værdi Indhold ved Metode Bemærkning Ikke anvendelig Kogeområde > 280 C Flydepunkt < -12 C DIN/ISO 3016 Flammepunkt ca. 263 C open cup Antændelsestemperatur > 320 C Nedre eksplosionsgrænse 1 Vol-% Die Daten beziehen sich auf das Grundöl. Ovre eksplosionsgrænse 10 Vol-% Die Daten beziehen sich auf das Grundöl Damptryk < 0,5 Pa 20 C Massefylde 0,873 g/cm3 15 C DIN Opløselighed i vand Praktisk taget uopløselig n-oktanol/vandfordelingskoefficient (log Kow) > 6 Viskositet Kinematisk 150 mm2/s 40 C FUCHS LUBRITECH GMBH, Kaiserslautern/ Germany Side 3/5

4 10. STABILITET OG REAKTIVITET Forhold som skal undgås Erhitzung, offene Flamme, Zündquelle, elektrostatische Aufladung Materialer som skal undgås Reagerer med stærke oxidationsmidler. Farlige nedbrydningsprodukter Ingen kendte ved korrekt håndtering og opbevaring. Termisk nedbrydning Bemærkning Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Akut toksicitet/irritation / Sensibilisering Akut oral toksicitet Værdi/Vurdering Arter Metode Bemærkning Hudirritation Gentagende og/eller vedvarende hud kontakt kan forsage hud irritation Øjenirritation Kan forsage irritation ved øjenkontakt hvis sprøjt rammer øjnene Sensibilisering hud Ingen sensibilitetseffekt kendt Erfaringer i praksis Hyppig eller vedvarende hudkontakt kan fremkalde hudirritation. Ingen skadelig effekt ved korret håndtering, brug og opbevaring. Der foreligger ingen toksikologiske data. Dette produkt er klassificeret på baggrund af normal kalkulation procedure i henhold til direktiv 67/548/EEC (konventionel metode). 12. MILJØOPLYSNINGER Oplysninger om eliminering (persistens og nedbrydelighed) Elemination rate Analysemetode Metode Vurdering Biologisk nedbrydelighed Egenskaber i miljøområder Produktet er ikke testet. På grund af produktets konsistens og ringe vandopløselighed er en biologisk nedbrydning usandsynlig. Okotoksisk virkning Værdi Arter Metode Vurdering Fisk Opforsel i rensningsanlæg Produktet må ikke bortskaffes i normal spildevand, uden bearbejdning. Forhør hos lokale myndigheder Das Produkt bildet auf der Wasseroberfläche einen dünnen Ölfilm. Wird von Schwebeteilchen adsorbiert. Abscheidung durch Sedimentation. Generelle bemærkninger Økologiske data foreligger ikke. Produktet må ikke ukontrolleret udledes i miljøet. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Anbefaling til produktet Bortskaffelse i henhold til lokale myndigheders krav Urengjort emballage Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug. Bortskaffelse af én gangs beholdere må kun ske i henhold til lokale myndigheders krav Anbefalede rengøringsmiddel Testbenzin 80 / 100 Det ultimative ansvar for korrekt klassifikation påhviler forbrugeren af produktet, da EWC navne og koder er forskellige fra region til region. FUCHS LUBRITECH GMBH, Kaiserslautern/ Germany Side 4/5

5 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Vejtransport ADR/RID No hazardous material as defined by the prescriptions. Søtransport IMDG Ingen farlige materialer, som defineret ved produktinformationen Lufttransport ICAO/IATA-DGR Ingen farlige materialer, som defineret ved produktinformationen 15. OPLYSNINGER OM REGULERING Nationale forskrifter Risikoklasse for vand 1 Mix-WGK i hendhold til VwVwS 1999 (Ger) VOC-direktiv VOC-indhold 0 % 16. ANDRE OPLYSNINGER Anbefalinger vedrørende oplæring Brug informationen i sikkerhedsdatabladet Anbefalt brug og restriktioner Må kun benyttes i henhold til de givne brugsinstruktioner, med al hensyntagen til eventuelle advarsels noter. Produkt ist zur Verwendung in Lebensmittelbetrieben freigegeben. De gældende nationale og regionale love vedrorende kemikalier skal overholdes. Væsentlige ændringer i forhold til tidligere versioner er markeret med! i venstre margin af papiret Se produkt-datablad. Oplysningerne baserer på vor aktuelle viden og tjener til at beskrive produktet med henblik på de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. De udgør ikke en tilsiring af egenskaber hos det beskrevne produkt. Kilder til de vigtigste data Materiale sikkerheds datablad for råmaterialer. FUCHS LUBRITECH GMBH, Kaiserslautern/ Germany Side 5/5

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden side: 1/7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator -nummer: 49PM20036 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100179 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere