Perspektivplan. f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s. Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektivplan. f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s. Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling"

Transkript

1 Perspektivplan 3 Overskrift lille + 4 Overskrift lille FED f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling Del af kommuneplantillæg Juni 2013

2 Teaterkvarteret Teaterkvarteret afgrænses af gaderne Boulevarden / Østerågade, Danmarksgade, Vesterbro og Bispensgade. 2

3 Perspektivplan Intro Biler på Budolfi Plads-foto fra Aalborg-bogen 1989 Skolegadekvarteret i Aalborg - en bydel der forsvandt Tilbage i 1960 indgik Aalborg Kommune en aftale om udlejning af grunden Budolfi Plads 2/Vingårdsgade 10 til opførelse af dagligvarebutikken Kvickly og et større p-anlæg. Nu er lejeaftalen udløbet, Kvickly lukket og grunden står endnu en gang klar til omdannelse med mulighed for opførelse af ny og tidssvarende bebyggelse i hjertet af Aalborg. Historisk er vi tæt på Aalborgs vugge. Budolfi Kirke og de nære omgivelser har rødder tilbage til middelalderens Aalborg. Karréen med Budolfi Plads var oprindeligt en del af det tætte Skolegadekvarter, som blev bortsaneret i slutningen af 1930 erne. Herefter fungerede pladsen som bl.a. grønttorv og marked, inden den i 50 erne blev erobret af bilerne. Aalborg Kommune gennemførte tilbage i efteråret 2010 en indledende debat om grundens byudviklingspotentialer efter udløb af lejeaftalen for p-anlægget. Siden denne debat er også Budolfihus delvist fraflyttet af Nordea. Syd for Budolfi Plads vil der ske forandringer, når bl.a. Himmerland Boligforening fraflytter deres administrationslokaler i Sankelmarksgade. Endelig indgår området i de analyser, der pt. foregår omkring en evt. etablering af en letbane i midtbyen. Den tidligere Kirkegyde med De Smidthske - foto fra Aalborg-bogen 1989 Skolegadekvarteret i Aalborg - en bydel der forsvandt Budolfihus mod, opført 1962 Der har derfor været behov for at kortlægge kvaliteter og potentialer i et større udsnit af hele bydelen, kaldet Teaterkvarteret, fra Bispensgade i nord til Danmarksgade i syd, mellem Boulevarden og Vesterbro. Analyser og konklusioner er samlet i en Bydelsrolleanalyse for Teaterkvarteret, som kan ses på kommunens hjemmeside. Kommunen er nu klar med plangrundlag for en kommende omdannelse af Budolfi Plads og kvarteret omkring. Perspektivplan for Teaterkvarteret & Budolfi Plads har status af et kommuneplantillæg og beskriver de overordnede kvalitetsmål for kvarterets fremtidige omdannelse. Desuden beskrives de særlige kvalitetsmål, som skal indeholdes i et kommende udbud af Budolfi Plads-grunden. Parallelt med planen er der formelt truffet beslutning om at give mulighed for indplacering af en stor udvalgsvarebutik på op til m 2 i Budolfi Plads-karréen. Der vil efter kommuneplantillægget og udbuddet blive udarbejdet forslag til lokalplan for et konkret nybyggeri. Yderligere info om planlægningen: Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, tlf Web info: Vi ser frem til en spændende proces vedrørende områdets forandring, ikke mindst den unikke mulighed for opførelse af en ny bebyggelse på Budolfi Plads-grunden. En bebyggelse, som påny kan tegne områdets særlige kvaliteter og derved medvirke til at skabe en endnu mere attraktiv og levende Aalborg midtby, med gode rammer for et oplevelsesrigt byliv i kvalitetsfyldte grønne byrum. 3

4 Teaterkvarteret / bebyggelse Særlige kvaliteter vi skal bygge videre på Bispensgade Den centrale del af Teaterkvarteret rummer unikke bygningsmiljøer, hvis oprindelse strækker sig tilbage til middelalderens Aalborg. Særligt Budolfi Kirke, klosteret og de fredede bygninger omkring Gammeltorv har en særstatus i byens historie. 1. Gravensgade 2. Aalborg Kloster Vesterbro 3 Vingårdsgade Budolfi Plads-karréen Jernbanegade 6 5 Aalborg Teater 1 Gravensgade Latinergyden Sankelmarksgade Aalborg Kloster 2 Budolfi Pladsgrunden Bleggårdgangen Budolfi Kirke C.W. Obels Plads 4 Gammeltorv Adeldade Boulevarden Østerågade 4. C.W. Obels Plads 5. Galleri Wolfsen Områdets attraktive beliggenhed i kanten af midtbyens forlystelses- og shoppingmiljø og tilstedeværelsen af en række større kulturinstitutioner, som fx teater, studenterhus, museum mv., giver sammen med det unikke bebyggelsesmiljø området dets store potentialer i forhold til at udvikle sig til et særligt kulturbaseret oplevelses- og shoppingmiljø. Bydelens oprindelige tætte og labyrintiske bebyggelsesstruktur har levnet mange karakteristiske mindre gaderum og passager. Det er vigtigt at fastholde og udbygge dette net af forbindelser på kryds og tværs gennem området for at skabe flere oplevelsesrige fodgængerforbindelser og publikum-loop i Aalborg midtby. Bydelens butiksstrøg har et særegent mix af koncept- og små skæve nichebutikker. Det særprægede butiksmiljø skal gives gode udviklingsmuligheder ved at tilbyde gode rammer for både mainstream og iværksætterkultur i en mangfoldig bydel. 3. Danmarksgade 6. Aalborg Teater Områdets aktuelle attraktion i forhold til et godt mix af bosætning og erhverv skal fastholdes. Teaterkvarteret skal være en attraktiv og levende bydel - for såvel besøgende som beboere. 4

5 Teaterkvarteret Kvalitets mål / bebyggelse for omdannelsen Sikre et kvalitetsrigt bebygget miljø - der matcher fremtidens behov Teaterkvarterets karakteristiske bebyggelsesstruktur med reference til middelalderbyens labyrintiske og intime bymiljø skal fastholdes og udbygges. Hvor det er muligt, skal stræder og passager etableres gennem bebyggelsen, fx langs de gamle åløb. Særligt i området omkring Budolfi Kirke og Gammeltorv stilles der i medfør af kulturarvshensyn skærpede kvalitetskrav ved indpasning af nybyggeri og ved renovering af eksisterende bebyggelser og byrum. Sikre udvikling af en levende og attraktiv midtby - der kan konkurrere Det unikke omdannelsespotentiale ved Budolfi Plads-grunden skal udnyttes til at sikre midtbyens fortsatte konsolidering som en attraktion i forhold til oplevelse og shopping, både regionalt og i forhold til Aalborg og Nørresundby. Der gives mulighed for at indplacere en større butik eller anden ankerfunktion med udadvendt og publikumsorienteret anvendelse, der kan fungere som et trækplaster og medvirke til at generere byliv og flow i det omkringliggende byog shoppingmiljø. Eksempel på moderne butiksbyggeri i Tokyo......hvor grønne oaser er en del af nybyggeriet Understøtte et særligt kulturbaseret byliv - der kan tiltrække Teaterkvarterets potentiale for udvikling af et særligt kulturbaseret oplevelses- og shoppingmiljø skal understøttes, herunder skal der sikres flere og bedre rammer for udfoldelse af et mangfoldigt byliv. Det gælder det kommercielle byliv, såvel som subkultur og iværksætterkultur, der tilsammen tiltrækker flere besøgende. Sikre attraktive byrum og grønne kvaliteter - der indbyder til ophold Områdets net af velfungerende pladser, byrum og grønne oaser skal fastholdes og udbygges som grundlag for en mangfoldig udfoldelse af byliv. Særligt omkring Budolfi Plads-karréen er der behov for at etablere flere og bedre byrumskvaliteter. Der er generelt fokus på at understøtte byområdets grønne sammenhænge og kvaliteter, fx i form af gadetræer, facadebeplantning mv. Bidrage til en helhedsorienteret bæredygtig byudvikling Teaterkvarterets omdannelse skal tage afsæt i et helhedsorienteret byudviklingsperspektiv, der søger at tilgodese såvel miljømæssige, økonomiske som sociale hensyn. Krags kort fra 1885 (grønne bygninger) sammenlagt med nutidigt kort (grå bygninger) 5

6 Teaterkvarteret / mobilitet og byrum Fremtidig trafik- og byrumsstruktur Bispensgade e Bispensgade Budolfi Kirke Budolfi Plads C.W. Obels Plads Gammeltorv Boulevarden Vesterbro Jernbanegade Gravensgade Aalborg Teater Vingårdsgade Sankelmarksgade Danmarksgade Budolfi Kirke Budolfi Plads C.W. Obels Plads Gammeltorv Boulevarden Gågade Sivegade/ shared space Gangforbindelser Bus Evt. busstop Evt. letbane Evt. letbanestop Midtbyplan * Biler * Midtbyplanen er en samlet visionsplan for kommende renoveringer af by- og gaderum i Aalborg midtby. Der foreligger ikke en prioriteret tidsplan. Illustration af evt. letbane på Boulevarden v/ Henning Larsen Architects Gågade Sivegade/ shared space Mobilitet og flow i attraktive Gangforbindelser byrum Bus Teaterkvarterets generelt gode fremkommelighed med kollektiv trafik og gode Evt. letbane kvarteret yderligere i forhold til kollektiv Evt. busstop Boulevarden. Hermed tilgodeses Teater- parkeringsmuligheder ved Budolfi Evt. Plads letbanestop trafikbetjening. er begge vægtige grundpiller for bydelens Midtbyplan * aktuelle attraktivitet i forhold til såvel Biler butiks-, erhvervs- og kulturfunktioner. Den gode fremkommelighed bør i videst muligt omfang fastholdes, men således, at de nuværende barrierevirkninger som følge af p-anlægget minimeres, og således, at det i højere grad er muligt at tilgodese trygge og oplevelsesrige forbindelser for bløde trafikanter, kultur- og oplevelses -shoppere, på kryds og tværs gennem byområdet. Med hensyn til kollektiv trafik er Vingårdsgade én af midtbyens vigtigste bybusruter. Der pågår endvidere analyser af mulige linjeføringer for en evt. letbane/højklasset kollektiv trafikrute gennem midtbyen, via Midtbyens sydlige gågadenet har i dag et missing link på, mellem Boulevarden og Gravensgade. For at understøtte et større net af sammenhængende fodgængerforbindelser indgår en forlængelse af gågaden mod vest i kommunens Midtbyplan for kommende byrumsrenoveringer. Teaterkvarteret rummer i dag en række velfungerende og fine sammenhængende pladsforløb, især nord for Budolfi Kirke, ved Gammeltorv og C.W. Obels Plads. Dette karakteristiske net af pladser og passager skal renoveres og udbygges for derigennem at tilføre området endnu bedre byrumskvaliteter og opholdsmuligheder, og med et fokus på at skabe flere grønne kvaliteter. 6

7 Teaterkvarteret Kvalitets mål / mobilitet og byrum for omdannelsen Byrum og grønne kvaliteter Teaterkvarteret skal generelt tilføres mere byrumskvalitet. Målet er at udbygge kvarterets karakteristiske mønster af større og mindre pladser, intime passager og grønne oaser, der byder på afvekslende muligheder for både det mere støjende restaurant- og caféliv, musik- og kulturudfoldelse samt den stille fordybelse. Konkret omfatter Midtbyplanen renovering af C.W. Obels Plads samt tilgrænsende stræder og gader, herunder Latinergyden. Den nuværende p-plads øst for Budolfi Kirke skal omdannes til en grøn byhave som supplement og kontrast til de hårdt befæstede arealer omkring kirken og det stramme, terrasserede pladsforløb på Gammeltorv. Det nuværende p-areal foran posthuset og kirken omlægges til et mere repræsentativt og fredeligt byrum, hvor ophold og færdsel til fods får første prioritet. Pladsens indretning skal indgå i en helhedsplan for omdannelse og renovering af til hhv. gågade og shared space frem til Gravensgade. Også gaderummet Budolfi Plads omdannes til et nyt shared space byrum, og videre mod syd istandsættes og forskønnes passagen Bleggårdsgangen. Eksempel på shared space Brighton Kilde: Gehl Architects Cyklister og fodgængere Midtbyplanen skal medvirke til at etablere flere sammenhængende og oplevel- sesrige loop for byens bløde trafikanter, hhv. øst/vest og nord/syd gennem bydelen. Også ved et nybyggeri på Budolfi Plads-grunden vil der være krav om at give rum til en ny nord/syd-gående forbindelse gennem området. Biler og parkering Det er målet at neddrosle biltrafikken i den centrale del af Teaterkvarteret. Dels nedlægges p-pladsen øst for Budolfi Kirke, dels etableres der en ny central underjordisk p-plads på Budolfi Plads-grunden med ind- og udkørsel fra Jernbanegade og dels omlægges store dele af til gågade. I forbindelse med et evt. kommende letbane-tracé på Boulevarden lukkes alle gader mod Boulevarden på strækningen mellem Danmarksgade og Nytorv (undtagen for vare- og ærindekørsel). Kollektiv trafik Kvarterets kollektive trafikbetjening foregår primært via Vingårdsgade og Boulevarden. Der skal sikres god sammentænkning af passager og forbindelser mellem stoppesteder og byens mange gode tilbud for at optimere brugen af den kollektive trafik. Grøn lommepark, New York Byrum med grønne facader, Madrid Oplevelsesrig facade i dialog med byrummet, NY 7

8 Budolfi Plads-karréen / bebyggelse Inden for det viste byggefelt er anvendelsen blandede bymæssige funktioner med mulighed for indplacering af en stor udvalgsvarebutik på op til m 2. Inden for det viste byggefelt kan der maks opføres m 2, svarende til en samlet bebyggelsesprocent på 270 (Bebyggelsesprocent for de enkelte matrikler fremgår af kommuneplanens bilag K). X Byggefelt for matr. nr. 401a og 401b Aalborg Bygrunde Matrikelskel Transparent og/eller aktiv facade Gågade Sivegade/ shared space Grønne byrum og gangforbindelser Vejadgang Sigtelinier Maks. etageantal * Jernbanegade 3 Vingårdsgade 6 Fremtidige byggemuligheder - Naboskabet til Budolfi Kirke, som giver mulighed for forskellige og overraskende kig til tårnet som orienteringspunkt. 4 Byggefelt for matr. nr. 401a og - Det unikke 401b bebyggelsesmiljø Aalborg Bygrunde nord for karréen, omkring Matrikelskel kirken og Gammeltorv, præget af enkelt-bygværker Transparent og/eller af aktiv særlig facade høj kvalitet mht. Gågade arkitektur, materialer og detaljerigdom. Sivegade/ shared space Grønne byrum og gangforbindelser - Indlejringen Vejadgang i middelalderbyens labyrintiske og intime Sigtelinier bebyggelsesstruktur, med de X karakteristiske Maks. brud etageantal i såvel gaderum som bygninger, som byder på afvekslende og oplevelsesrige kig og facadeforløb. Budolfi Plads Budolfi Kirke Vision Et nybyggeri og en omdannelse af Budolfi Plads-karréen skal tage afsæt i byområdets bebyggelsesstrukturende elementer, således fremtidigt nybyggeri i sit møde med omgivelserne sikrer, understreger og videreudbygger bymiljøets unikke attraktivitet mht. by-, bygnings- og byrumskvaliteter. De primære bebyggelsesstrukturende kvaliteter består af: - Sammenhængende forløb af intime og visuelt stimulerende byrum i form af pladser, grønne oaser, gader og passager. * Indenfor det viste byggefelt gælder en maks. bygningshøjde på 12 m i gadelinie mod og den nordlige del af Budolfi Plads. 50 m 8

9 Budolfi Plads-karréen / bebyggelse Kvalitetsmål for omdannelsen Budolfi Plads Særlig eksklusivitet i forhold til arkitektur, materialer og detaljeringsgrad Naboskabet til unikke bygværk skal matches, så der gennem om- og nybyggeri tilføjes værdi til områdets kvalitetsfulde bebyggelsesmiljø og bygges bro mellem forskellige bebyggelsestypologier i et nutidigt formsprog. Nye større bygningsvolumener skal gives en skalamæssig bearbejdning Et større sammenhængende nybyggeri skal tage afsæt i områdets typiske bebyggelsesstruktur og underopdeles i mindre bygningselementer. Denne underliggende bygningsstruktur skal samtidig sikre fleksibilitet over tid, således bygningskomplekset kan rumme forskellige typer af anvendelse, fx både én større sammenhængende butiksfunktion eller flere mindre butikker. Bygningsflader og -facader skal fremstå opdelt i mindre sektioner, horisontalt som vertikalt, i korrespondance med omkringliggende bygninger og områdets oprindelige middelalderlige bebyggelsesstruktur. Langs og den nordlige del af Budolfi Plads skal en 3. og evt. 4. etage tilbagerykkes i forhold til gadefacaden. Tilbagerykning skal være mellem 10 m og 15 m og skal bl.a. sikre optimalt indsigt mod kirken og modvirke, at facaden mod dominerer oplevelsen af domkirken. Et nybyggeri skal tage afsæt i områdets typiske bebyggelsesstruktur med en oplevelsesrig underopdeling i mindre bygningselementer. Illustration: Henning Larsen Architects. Vingårdsgade Nybyggeri skal som udgangspunkt have åbne og aktive stuefacader Det er vigtigt, at der med ny- og ombygninger skabes optimale rammer for god kontakt mellem ude og inde, der kan medvirke til at styrke et trygt og oplevelsesrigt bymiljø. Bagside -karakter skal undgås. Der skal i den forbindelse ofres særlig opmærksomhed i forhold til indkørsler (parkering/varetransport). Al parkering i tilknytning til nybyggeri på Budolfi Plads-grunden skal primært indrettes under terræn og ikke synligt fra omkringliggende gader. Vingårdsgade 0.00m 5.00m -2.00m Underliggende bygningsstruktur skal være fleksibel i forhold til forskelligartede, fremtidige udnyttelser. Illustration: Henning Larsen Architects. Nybyggeri skal respektere og understrege vigtige kig mod Budolfi Kirkes tårn Kiggene mod kirken og tårnet er vigtige orienteringspunkter i området. Særligt det dramatiske kig ad den svagt stigende gade Budolfi Plads med kirketårnet i baggrunden bør understøttes arkitektonisk ved at indrykke og/eller nedtrappe nybyggeri langs gadens nordligste del. Terrænforskel skal udnyttes til at skabe spændende passager og forbindelser Det faldende terræn fra mod Vingårdsgade giver mulighed for at indtænke særligt oplevelsesrige forbindelser, ramper og trapper, integreret med nybyggeri og pladsdannelser. Eksempel på nybyggeri, der følger det knækkede gadeforløb langs. En 3. og evt. 4. etage skal tilbagerykkes mod. Illustration: Henning Larsen Architects. Bispegården i før 1935 (fotograf ukendt) 9

10 Budolfi Plads-karréen / byrum Fremtidige byrum Jernbanegade Budolfi Kirke Attraktive flow Byggefelt for matr. nr. 401a og 401b Aalborg Bygrunde Gågade Sivegade/ shared space Byrum og gangforbindelser Bevaringsværdige træer Bus Evt. busstop Biler Vejadgang Sigtelinie Eksempel på bygningsdisponering omkring taghave Vingårdsgade taghave Budolfi Plads 50 m Byggefelt for matr. nr. 401a og Med en omdannelse af Budolfi Pladskarréen skal de nuværende trafikale og 401b Aalborg Bygrunde bygningsmæssige Gågade barrierer minimeres, så det bliver Sivegade/ shared nemmere og mere space attraktivt for fodgængere Byrum at færdes og gangforbindelser i området. Nye og interessante Bevaringsværdige publikumsruter træer skal understøttes Busi denne del af midtbyen, og der skal generelt Evt. busstop sikres flere og bedre byrum, herunder Biler også byrum med grønne kvaliteter. Vejadgang Sigtelinie For at sikre Eksempel hængsling på bygningsdisponering til midtbyens øvrige gågadenet omkring fredeliggøres taghaveen del af i forhold til biltrafik. Der skal sikres attraktive forbindelser nord/syd gennem karréen til Vingårdsgade og stoppesteder for kollektiv trafik, samt videre til evt. kommende letbanestop på Boulevarden. Der skal fortsat sikres gode p-forhold til områdets eksisterende og kommende byfunktioner, men således, at al parkering på Budolfi Plads-grunden primært placeres under terræn. 10

11 -1.50 m Loading Dock m Comercial +0.0 m Comercial m Housing m Shops/ Housing Access m Budolfi Plads-karréen / byrum Kvalitetsmål for omdannelse Byrum og grønne kvaliteter Et nybyggeri skal medvirke til at skabe mere og bedre byrumskvalitet, som kobler sig på byområdets øvrige flow af pladser og forbindelser. En serie af offentligt tilgængelige opholdsrum, passager, grønne oaser og terrasser i flere planer, hvor grundens terrænfald i sammenhæng med bygningsudformningen udnyttes til at skabe særlige rum og oplevelser. Byrummene kan tænkes som scener og udstillingsrum for byområdets kulturinstitutioner (museum, teater, gallerier m.m.). Områdets karaktergivende gadetræer skal bevares, og der skal være fokus på, at et ny byggeri tilfører stedet yderligere grønne kvaliteter i form af fx taghaver, grønne terrasser indlejret i bygningen, facadebeplantning mv. Cyklister og fodgængere Det skal være trygt og nemt for byens bløde trafikanter at bevæge sig gennem området. s status som gågade forlænges til posthuset. Herefter indrettes gaden som shared space frem til Gravensgade, så der dannes et udvidet loop på midtbyens gågadenet. Gaderummet Budolfi Plads omlægges ligeledes til shared space, med mulighed for på sigt at blive omdannet til gågade. Et nybyggeri på Budolfi Plads-grunden skal gennem sin placering og funktionelle indretning skabe en ny attraktiv forbindelse nord-syd gennem karréen, der forbinder og understøtter pladsdannelser mod hhv. og Vingårdsgade. Passagen sikrer samtidig nem adgang til stoppestederne for kollektiv trafik i Vingårdsgade/Boulevarden. Eksempel på disponering af et nybyggeri, som danner et nyt hævet byrum mod Vingårdsgade. Illustration: Henning Larsen Architects. Biler og parkering Gaderne omkring Budolfi Plads-karréen skal fredeliggøres i forhold til mængden af p-søgende biltrafik. Der skal fortsat være parkeringsfaciliteter på Budolfi Plads-grunden, men således, at alle p-pladser ved et nybyggeri primært placeres under terræn og ikke synligt fra omkringliggende gader. Indkørsel til p-kælder og varetransport flyttes mod vest i karréen med vejadgang fra Jernbanegade. Jernbanegade Housing m Housing m Budolfi Plads Kollektiv trafik Vingårdsgade er aktuelt en af midtbyens vigtige forbindelser for bybustrafik. I forbindelse med et nybyggeri skal der sikres gode muligheder for indretning af stoppesteder langs Vingårdsgade-facaden. Principsnittet illustrerer indretning af nyt underjordisk p-anlæg. Illustration: Henning Larsen Architects. 11

12 Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax

TEATERKVARTERET. analyse af bydelsrollen

TEATERKVARTERET. analyse af bydelsrollen TEATERKVARTERET analyse af bydelsrollen Rapporten er udarbejdet af Bascon i samarbejde med Aalborg Kommune. Tilknyttede medarbejdere Bascon: Trine Skammelsen Christine Haastrup Pedersen Line Morsing Steenberg

Læs mere

BUDOLFI PLADS - REGISTRERINGER: FRA SKOLEGADEKVARTER TIL SUPERBRUGSEN

BUDOLFI PLADS - REGISTRERINGER: FRA SKOLEGADEKVARTER TIL SUPERBRUGSEN BUDOLFI LADS - REGISTRERINGER: FRA SKOLEGADEKVARTER TIL SUERBRUGSEN Denne registrant indeholder et historisk rids for Budolfi lads, registreringer i nærområdet og sammenknytning til byen, samt inspiration

Læs mere

Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer. Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001

Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer. Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 Udgiver Århus Kommune januar 2006 Forfatter

Læs mere

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 2 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og

Læs mere

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 Borgerrepræsentationen har den 10. oktober 2013 vedtaget lokalplan nr. 496 Dagmarhus med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17. Lokalplanen er bekendtgjort den 25. oktober 2013

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Del I - baggrund og indhold Lokalplanen er vedtaget på Borgerrepræsentationens møde 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget Lokalplanens

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen BAGGRUND OG VISION SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet.

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres i pressen og på www.aalborgkommune.dk/lokalplan Indsigelser, bemærkninger og nærmere

Læs mere

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen byfornyelsesprogram Musiksalen områdefornyelse i Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen viborg (2) tidligere brandstation Udarbejdet af Håndværkets Byfornyelsesselskab for Viborg Kommune. Kontaktpersoner:

Læs mere

STRATEGI FOR DEN HVIDE KØDBY

STRATEGI FOR DEN HVIDE KØDBY K*DBY EN 374 9 5 3 1 31 39 41 43 45 49 55 57 63 69 75 79 85 89 93 100 94 86 78 68 60 54 52 50 48 24 30 28 30 34 36 38 46 48 50 17 15 6 20 22 24 40 32 44 42 40 97 81 0D 84A 84B 84C 84D 84E 84F 84G 84H 84K

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere