Perspektivplan. f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s. Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektivplan. f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s. Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling"

Transkript

1 Perspektivplan 3 Overskrift lille + 4 Overskrift lille FED f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling Del af kommuneplantillæg Juni 2013

2 Teaterkvarteret Teaterkvarteret afgrænses af gaderne Boulevarden / Østerågade, Danmarksgade, Vesterbro og Bispensgade. 2

3 Perspektivplan Intro Biler på Budolfi Plads-foto fra Aalborg-bogen 1989 Skolegadekvarteret i Aalborg - en bydel der forsvandt Tilbage i 1960 indgik Aalborg Kommune en aftale om udlejning af grunden Budolfi Plads 2/Vingårdsgade 10 til opførelse af dagligvarebutikken Kvickly og et større p-anlæg. Nu er lejeaftalen udløbet, Kvickly lukket og grunden står endnu en gang klar til omdannelse med mulighed for opførelse af ny og tidssvarende bebyggelse i hjertet af Aalborg. Historisk er vi tæt på Aalborgs vugge. Budolfi Kirke og de nære omgivelser har rødder tilbage til middelalderens Aalborg. Karréen med Budolfi Plads var oprindeligt en del af det tætte Skolegadekvarter, som blev bortsaneret i slutningen af 1930 erne. Herefter fungerede pladsen som bl.a. grønttorv og marked, inden den i 50 erne blev erobret af bilerne. Aalborg Kommune gennemførte tilbage i efteråret 2010 en indledende debat om grundens byudviklingspotentialer efter udløb af lejeaftalen for p-anlægget. Siden denne debat er også Budolfihus delvist fraflyttet af Nordea. Syd for Budolfi Plads vil der ske forandringer, når bl.a. Himmerland Boligforening fraflytter deres administrationslokaler i Sankelmarksgade. Endelig indgår området i de analyser, der pt. foregår omkring en evt. etablering af en letbane i midtbyen. Den tidligere Kirkegyde med De Smidthske - foto fra Aalborg-bogen 1989 Skolegadekvarteret i Aalborg - en bydel der forsvandt Budolfihus mod, opført 1962 Der har derfor været behov for at kortlægge kvaliteter og potentialer i et større udsnit af hele bydelen, kaldet Teaterkvarteret, fra Bispensgade i nord til Danmarksgade i syd, mellem Boulevarden og Vesterbro. Analyser og konklusioner er samlet i en Bydelsrolleanalyse for Teaterkvarteret, som kan ses på kommunens hjemmeside. Kommunen er nu klar med plangrundlag for en kommende omdannelse af Budolfi Plads og kvarteret omkring. Perspektivplan for Teaterkvarteret & Budolfi Plads har status af et kommuneplantillæg og beskriver de overordnede kvalitetsmål for kvarterets fremtidige omdannelse. Desuden beskrives de særlige kvalitetsmål, som skal indeholdes i et kommende udbud af Budolfi Plads-grunden. Parallelt med planen er der formelt truffet beslutning om at give mulighed for indplacering af en stor udvalgsvarebutik på op til m 2 i Budolfi Plads-karréen. Der vil efter kommuneplantillægget og udbuddet blive udarbejdet forslag til lokalplan for et konkret nybyggeri. Yderligere info om planlægningen: Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, tlf Web info: Vi ser frem til en spændende proces vedrørende områdets forandring, ikke mindst den unikke mulighed for opførelse af en ny bebyggelse på Budolfi Plads-grunden. En bebyggelse, som påny kan tegne områdets særlige kvaliteter og derved medvirke til at skabe en endnu mere attraktiv og levende Aalborg midtby, med gode rammer for et oplevelsesrigt byliv i kvalitetsfyldte grønne byrum. 3

4 Teaterkvarteret / bebyggelse Særlige kvaliteter vi skal bygge videre på Bispensgade Den centrale del af Teaterkvarteret rummer unikke bygningsmiljøer, hvis oprindelse strækker sig tilbage til middelalderens Aalborg. Særligt Budolfi Kirke, klosteret og de fredede bygninger omkring Gammeltorv har en særstatus i byens historie. 1. Gravensgade 2. Aalborg Kloster Vesterbro 3 Vingårdsgade Budolfi Plads-karréen Jernbanegade 6 5 Aalborg Teater 1 Gravensgade Latinergyden Sankelmarksgade Aalborg Kloster 2 Budolfi Pladsgrunden Bleggårdgangen Budolfi Kirke C.W. Obels Plads 4 Gammeltorv Adeldade Boulevarden Østerågade 4. C.W. Obels Plads 5. Galleri Wolfsen Områdets attraktive beliggenhed i kanten af midtbyens forlystelses- og shoppingmiljø og tilstedeværelsen af en række større kulturinstitutioner, som fx teater, studenterhus, museum mv., giver sammen med det unikke bebyggelsesmiljø området dets store potentialer i forhold til at udvikle sig til et særligt kulturbaseret oplevelses- og shoppingmiljø. Bydelens oprindelige tætte og labyrintiske bebyggelsesstruktur har levnet mange karakteristiske mindre gaderum og passager. Det er vigtigt at fastholde og udbygge dette net af forbindelser på kryds og tværs gennem området for at skabe flere oplevelsesrige fodgængerforbindelser og publikum-loop i Aalborg midtby. Bydelens butiksstrøg har et særegent mix af koncept- og små skæve nichebutikker. Det særprægede butiksmiljø skal gives gode udviklingsmuligheder ved at tilbyde gode rammer for både mainstream og iværksætterkultur i en mangfoldig bydel. 3. Danmarksgade 6. Aalborg Teater Områdets aktuelle attraktion i forhold til et godt mix af bosætning og erhverv skal fastholdes. Teaterkvarteret skal være en attraktiv og levende bydel - for såvel besøgende som beboere. 4

5 Teaterkvarteret Kvalitets mål / bebyggelse for omdannelsen Sikre et kvalitetsrigt bebygget miljø - der matcher fremtidens behov Teaterkvarterets karakteristiske bebyggelsesstruktur med reference til middelalderbyens labyrintiske og intime bymiljø skal fastholdes og udbygges. Hvor det er muligt, skal stræder og passager etableres gennem bebyggelsen, fx langs de gamle åløb. Særligt i området omkring Budolfi Kirke og Gammeltorv stilles der i medfør af kulturarvshensyn skærpede kvalitetskrav ved indpasning af nybyggeri og ved renovering af eksisterende bebyggelser og byrum. Sikre udvikling af en levende og attraktiv midtby - der kan konkurrere Det unikke omdannelsespotentiale ved Budolfi Plads-grunden skal udnyttes til at sikre midtbyens fortsatte konsolidering som en attraktion i forhold til oplevelse og shopping, både regionalt og i forhold til Aalborg og Nørresundby. Der gives mulighed for at indplacere en større butik eller anden ankerfunktion med udadvendt og publikumsorienteret anvendelse, der kan fungere som et trækplaster og medvirke til at generere byliv og flow i det omkringliggende byog shoppingmiljø. Eksempel på moderne butiksbyggeri i Tokyo......hvor grønne oaser er en del af nybyggeriet Understøtte et særligt kulturbaseret byliv - der kan tiltrække Teaterkvarterets potentiale for udvikling af et særligt kulturbaseret oplevelses- og shoppingmiljø skal understøttes, herunder skal der sikres flere og bedre rammer for udfoldelse af et mangfoldigt byliv. Det gælder det kommercielle byliv, såvel som subkultur og iværksætterkultur, der tilsammen tiltrækker flere besøgende. Sikre attraktive byrum og grønne kvaliteter - der indbyder til ophold Områdets net af velfungerende pladser, byrum og grønne oaser skal fastholdes og udbygges som grundlag for en mangfoldig udfoldelse af byliv. Særligt omkring Budolfi Plads-karréen er der behov for at etablere flere og bedre byrumskvaliteter. Der er generelt fokus på at understøtte byområdets grønne sammenhænge og kvaliteter, fx i form af gadetræer, facadebeplantning mv. Bidrage til en helhedsorienteret bæredygtig byudvikling Teaterkvarterets omdannelse skal tage afsæt i et helhedsorienteret byudviklingsperspektiv, der søger at tilgodese såvel miljømæssige, økonomiske som sociale hensyn. Krags kort fra 1885 (grønne bygninger) sammenlagt med nutidigt kort (grå bygninger) 5

6 Teaterkvarteret / mobilitet og byrum Fremtidig trafik- og byrumsstruktur Bispensgade e Bispensgade Budolfi Kirke Budolfi Plads C.W. Obels Plads Gammeltorv Boulevarden Vesterbro Jernbanegade Gravensgade Aalborg Teater Vingårdsgade Sankelmarksgade Danmarksgade Budolfi Kirke Budolfi Plads C.W. Obels Plads Gammeltorv Boulevarden Gågade Sivegade/ shared space Gangforbindelser Bus Evt. busstop Evt. letbane Evt. letbanestop Midtbyplan * Biler * Midtbyplanen er en samlet visionsplan for kommende renoveringer af by- og gaderum i Aalborg midtby. Der foreligger ikke en prioriteret tidsplan. Illustration af evt. letbane på Boulevarden v/ Henning Larsen Architects Gågade Sivegade/ shared space Mobilitet og flow i attraktive Gangforbindelser byrum Bus Teaterkvarterets generelt gode fremkommelighed med kollektiv trafik og gode Evt. letbane kvarteret yderligere i forhold til kollektiv Evt. busstop Boulevarden. Hermed tilgodeses Teater- parkeringsmuligheder ved Budolfi Evt. Plads letbanestop trafikbetjening. er begge vægtige grundpiller for bydelens Midtbyplan * aktuelle attraktivitet i forhold til såvel Biler butiks-, erhvervs- og kulturfunktioner. Den gode fremkommelighed bør i videst muligt omfang fastholdes, men således, at de nuværende barrierevirkninger som følge af p-anlægget minimeres, og således, at det i højere grad er muligt at tilgodese trygge og oplevelsesrige forbindelser for bløde trafikanter, kultur- og oplevelses -shoppere, på kryds og tværs gennem byområdet. Med hensyn til kollektiv trafik er Vingårdsgade én af midtbyens vigtigste bybusruter. Der pågår endvidere analyser af mulige linjeføringer for en evt. letbane/højklasset kollektiv trafikrute gennem midtbyen, via Midtbyens sydlige gågadenet har i dag et missing link på, mellem Boulevarden og Gravensgade. For at understøtte et større net af sammenhængende fodgængerforbindelser indgår en forlængelse af gågaden mod vest i kommunens Midtbyplan for kommende byrumsrenoveringer. Teaterkvarteret rummer i dag en række velfungerende og fine sammenhængende pladsforløb, især nord for Budolfi Kirke, ved Gammeltorv og C.W. Obels Plads. Dette karakteristiske net af pladser og passager skal renoveres og udbygges for derigennem at tilføre området endnu bedre byrumskvaliteter og opholdsmuligheder, og med et fokus på at skabe flere grønne kvaliteter. 6

7 Teaterkvarteret Kvalitets mål / mobilitet og byrum for omdannelsen Byrum og grønne kvaliteter Teaterkvarteret skal generelt tilføres mere byrumskvalitet. Målet er at udbygge kvarterets karakteristiske mønster af større og mindre pladser, intime passager og grønne oaser, der byder på afvekslende muligheder for både det mere støjende restaurant- og caféliv, musik- og kulturudfoldelse samt den stille fordybelse. Konkret omfatter Midtbyplanen renovering af C.W. Obels Plads samt tilgrænsende stræder og gader, herunder Latinergyden. Den nuværende p-plads øst for Budolfi Kirke skal omdannes til en grøn byhave som supplement og kontrast til de hårdt befæstede arealer omkring kirken og det stramme, terrasserede pladsforløb på Gammeltorv. Det nuværende p-areal foran posthuset og kirken omlægges til et mere repræsentativt og fredeligt byrum, hvor ophold og færdsel til fods får første prioritet. Pladsens indretning skal indgå i en helhedsplan for omdannelse og renovering af til hhv. gågade og shared space frem til Gravensgade. Også gaderummet Budolfi Plads omdannes til et nyt shared space byrum, og videre mod syd istandsættes og forskønnes passagen Bleggårdsgangen. Eksempel på shared space Brighton Kilde: Gehl Architects Cyklister og fodgængere Midtbyplanen skal medvirke til at etablere flere sammenhængende og oplevel- sesrige loop for byens bløde trafikanter, hhv. øst/vest og nord/syd gennem bydelen. Også ved et nybyggeri på Budolfi Plads-grunden vil der være krav om at give rum til en ny nord/syd-gående forbindelse gennem området. Biler og parkering Det er målet at neddrosle biltrafikken i den centrale del af Teaterkvarteret. Dels nedlægges p-pladsen øst for Budolfi Kirke, dels etableres der en ny central underjordisk p-plads på Budolfi Plads-grunden med ind- og udkørsel fra Jernbanegade og dels omlægges store dele af til gågade. I forbindelse med et evt. kommende letbane-tracé på Boulevarden lukkes alle gader mod Boulevarden på strækningen mellem Danmarksgade og Nytorv (undtagen for vare- og ærindekørsel). Kollektiv trafik Kvarterets kollektive trafikbetjening foregår primært via Vingårdsgade og Boulevarden. Der skal sikres god sammentænkning af passager og forbindelser mellem stoppesteder og byens mange gode tilbud for at optimere brugen af den kollektive trafik. Grøn lommepark, New York Byrum med grønne facader, Madrid Oplevelsesrig facade i dialog med byrummet, NY 7

8 Budolfi Plads-karréen / bebyggelse Inden for det viste byggefelt er anvendelsen blandede bymæssige funktioner med mulighed for indplacering af en stor udvalgsvarebutik på op til m 2. Inden for det viste byggefelt kan der maks opføres m 2, svarende til en samlet bebyggelsesprocent på 270 (Bebyggelsesprocent for de enkelte matrikler fremgår af kommuneplanens bilag K). X Byggefelt for matr. nr. 401a og 401b Aalborg Bygrunde Matrikelskel Transparent og/eller aktiv facade Gågade Sivegade/ shared space Grønne byrum og gangforbindelser Vejadgang Sigtelinier Maks. etageantal * Jernbanegade 3 Vingårdsgade 6 Fremtidige byggemuligheder - Naboskabet til Budolfi Kirke, som giver mulighed for forskellige og overraskende kig til tårnet som orienteringspunkt. 4 Byggefelt for matr. nr. 401a og - Det unikke 401b bebyggelsesmiljø Aalborg Bygrunde nord for karréen, omkring Matrikelskel kirken og Gammeltorv, præget af enkelt-bygværker Transparent og/eller af aktiv særlig facade høj kvalitet mht. Gågade arkitektur, materialer og detaljerigdom. Sivegade/ shared space Grønne byrum og gangforbindelser - Indlejringen Vejadgang i middelalderbyens labyrintiske og intime Sigtelinier bebyggelsesstruktur, med de X karakteristiske Maks. brud etageantal i såvel gaderum som bygninger, som byder på afvekslende og oplevelsesrige kig og facadeforløb. Budolfi Plads Budolfi Kirke Vision Et nybyggeri og en omdannelse af Budolfi Plads-karréen skal tage afsæt i byområdets bebyggelsesstrukturende elementer, således fremtidigt nybyggeri i sit møde med omgivelserne sikrer, understreger og videreudbygger bymiljøets unikke attraktivitet mht. by-, bygnings- og byrumskvaliteter. De primære bebyggelsesstrukturende kvaliteter består af: - Sammenhængende forløb af intime og visuelt stimulerende byrum i form af pladser, grønne oaser, gader og passager. * Indenfor det viste byggefelt gælder en maks. bygningshøjde på 12 m i gadelinie mod og den nordlige del af Budolfi Plads. 50 m 8

9 Budolfi Plads-karréen / bebyggelse Kvalitetsmål for omdannelsen Budolfi Plads Særlig eksklusivitet i forhold til arkitektur, materialer og detaljeringsgrad Naboskabet til unikke bygværk skal matches, så der gennem om- og nybyggeri tilføjes værdi til områdets kvalitetsfulde bebyggelsesmiljø og bygges bro mellem forskellige bebyggelsestypologier i et nutidigt formsprog. Nye større bygningsvolumener skal gives en skalamæssig bearbejdning Et større sammenhængende nybyggeri skal tage afsæt i områdets typiske bebyggelsesstruktur og underopdeles i mindre bygningselementer. Denne underliggende bygningsstruktur skal samtidig sikre fleksibilitet over tid, således bygningskomplekset kan rumme forskellige typer af anvendelse, fx både én større sammenhængende butiksfunktion eller flere mindre butikker. Bygningsflader og -facader skal fremstå opdelt i mindre sektioner, horisontalt som vertikalt, i korrespondance med omkringliggende bygninger og områdets oprindelige middelalderlige bebyggelsesstruktur. Langs og den nordlige del af Budolfi Plads skal en 3. og evt. 4. etage tilbagerykkes i forhold til gadefacaden. Tilbagerykning skal være mellem 10 m og 15 m og skal bl.a. sikre optimalt indsigt mod kirken og modvirke, at facaden mod dominerer oplevelsen af domkirken. Et nybyggeri skal tage afsæt i områdets typiske bebyggelsesstruktur med en oplevelsesrig underopdeling i mindre bygningselementer. Illustration: Henning Larsen Architects. Vingårdsgade Nybyggeri skal som udgangspunkt have åbne og aktive stuefacader Det er vigtigt, at der med ny- og ombygninger skabes optimale rammer for god kontakt mellem ude og inde, der kan medvirke til at styrke et trygt og oplevelsesrigt bymiljø. Bagside -karakter skal undgås. Der skal i den forbindelse ofres særlig opmærksomhed i forhold til indkørsler (parkering/varetransport). Al parkering i tilknytning til nybyggeri på Budolfi Plads-grunden skal primært indrettes under terræn og ikke synligt fra omkringliggende gader. Vingårdsgade 0.00m 5.00m -2.00m Underliggende bygningsstruktur skal være fleksibel i forhold til forskelligartede, fremtidige udnyttelser. Illustration: Henning Larsen Architects. Nybyggeri skal respektere og understrege vigtige kig mod Budolfi Kirkes tårn Kiggene mod kirken og tårnet er vigtige orienteringspunkter i området. Særligt det dramatiske kig ad den svagt stigende gade Budolfi Plads med kirketårnet i baggrunden bør understøttes arkitektonisk ved at indrykke og/eller nedtrappe nybyggeri langs gadens nordligste del. Terrænforskel skal udnyttes til at skabe spændende passager og forbindelser Det faldende terræn fra mod Vingårdsgade giver mulighed for at indtænke særligt oplevelsesrige forbindelser, ramper og trapper, integreret med nybyggeri og pladsdannelser. Eksempel på nybyggeri, der følger det knækkede gadeforløb langs. En 3. og evt. 4. etage skal tilbagerykkes mod. Illustration: Henning Larsen Architects. Bispegården i før 1935 (fotograf ukendt) 9

10 Budolfi Plads-karréen / byrum Fremtidige byrum Jernbanegade Budolfi Kirke Attraktive flow Byggefelt for matr. nr. 401a og 401b Aalborg Bygrunde Gågade Sivegade/ shared space Byrum og gangforbindelser Bevaringsværdige træer Bus Evt. busstop Biler Vejadgang Sigtelinie Eksempel på bygningsdisponering omkring taghave Vingårdsgade taghave Budolfi Plads 50 m Byggefelt for matr. nr. 401a og Med en omdannelse af Budolfi Pladskarréen skal de nuværende trafikale og 401b Aalborg Bygrunde bygningsmæssige Gågade barrierer minimeres, så det bliver Sivegade/ shared nemmere og mere space attraktivt for fodgængere Byrum at færdes og gangforbindelser i området. Nye og interessante Bevaringsværdige publikumsruter træer skal understøttes Busi denne del af midtbyen, og der skal generelt Evt. busstop sikres flere og bedre byrum, herunder Biler også byrum med grønne kvaliteter. Vejadgang Sigtelinie For at sikre Eksempel hængsling på bygningsdisponering til midtbyens øvrige gågadenet omkring fredeliggøres taghaveen del af i forhold til biltrafik. Der skal sikres attraktive forbindelser nord/syd gennem karréen til Vingårdsgade og stoppesteder for kollektiv trafik, samt videre til evt. kommende letbanestop på Boulevarden. Der skal fortsat sikres gode p-forhold til områdets eksisterende og kommende byfunktioner, men således, at al parkering på Budolfi Plads-grunden primært placeres under terræn. 10

11 -1.50 m Loading Dock m Comercial +0.0 m Comercial m Housing m Shops/ Housing Access m Budolfi Plads-karréen / byrum Kvalitetsmål for omdannelse Byrum og grønne kvaliteter Et nybyggeri skal medvirke til at skabe mere og bedre byrumskvalitet, som kobler sig på byområdets øvrige flow af pladser og forbindelser. En serie af offentligt tilgængelige opholdsrum, passager, grønne oaser og terrasser i flere planer, hvor grundens terrænfald i sammenhæng med bygningsudformningen udnyttes til at skabe særlige rum og oplevelser. Byrummene kan tænkes som scener og udstillingsrum for byområdets kulturinstitutioner (museum, teater, gallerier m.m.). Områdets karaktergivende gadetræer skal bevares, og der skal være fokus på, at et ny byggeri tilfører stedet yderligere grønne kvaliteter i form af fx taghaver, grønne terrasser indlejret i bygningen, facadebeplantning mv. Cyklister og fodgængere Det skal være trygt og nemt for byens bløde trafikanter at bevæge sig gennem området. s status som gågade forlænges til posthuset. Herefter indrettes gaden som shared space frem til Gravensgade, så der dannes et udvidet loop på midtbyens gågadenet. Gaderummet Budolfi Plads omlægges ligeledes til shared space, med mulighed for på sigt at blive omdannet til gågade. Et nybyggeri på Budolfi Plads-grunden skal gennem sin placering og funktionelle indretning skabe en ny attraktiv forbindelse nord-syd gennem karréen, der forbinder og understøtter pladsdannelser mod hhv. og Vingårdsgade. Passagen sikrer samtidig nem adgang til stoppestederne for kollektiv trafik i Vingårdsgade/Boulevarden. Eksempel på disponering af et nybyggeri, som danner et nyt hævet byrum mod Vingårdsgade. Illustration: Henning Larsen Architects. Biler og parkering Gaderne omkring Budolfi Plads-karréen skal fredeliggøres i forhold til mængden af p-søgende biltrafik. Der skal fortsat være parkeringsfaciliteter på Budolfi Plads-grunden, men således, at alle p-pladser ved et nybyggeri primært placeres under terræn og ikke synligt fra omkringliggende gader. Indkørsel til p-kælder og varetransport flyttes mod vest i karréen med vejadgang fra Jernbanegade. Jernbanegade Housing m Housing m Budolfi Plads Kollektiv trafik Vingårdsgade er aktuelt en af midtbyens vigtige forbindelser for bybustrafik. I forbindelse med et nybyggeri skal der sikres gode muligheder for indretning af stoppesteder langs Vingårdsgade-facaden. Principsnittet illustrerer indretning af nyt underjordisk p-anlæg. Illustration: Henning Larsen Architects. 11

12 Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Budolfi Plads-området - invitation til debat

Budolfi Plads-området - invitation til debat Budolfi Plads-området - invitation til debat Den kommunalt ejede grund Budolfi Plads 2/Vingårdsgade 10 har siden 1960 været udlejet til p-plads og dagligvarebutik. Lejemålet udløber i 2012, og der skal

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING Plan for Aalborg Midtby Indledning Baggrund for planen Området ved Østerågade og Nytorv har i flere sammenhænge været genstand for henvendelser og debat blandt byens borgere.

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.033 og Lokalplan 1-1-123 Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2014-38628 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Til. Kopi til. Fra. Budolfi Plads området referat borgermøde den 22. september

Til. Kopi til. Fra. Budolfi Plads området referat borgermøde den 22. september Til Kopi til Fra 01-10-2010 Sagsnr.: 2010-32286 Dok.nr.: 2010-281466 Init.: bvh Budolfi Plads området referat borgermøde den 22. september Intro v/ arkitekt Helle Søholt, partner Gehl Architects: Byliv

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.040 for området ved Budolfi Plads K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 24. april 2017

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1.

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. Punkt 4. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. forelæggelse) 2013-33911 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Forslag til Højhusstrategi for København

Forslag til Højhusstrategi for København Bilag 4 Forslag til Højhusstrategi for København Forord København er en attraktiv europæisk storby, der indtager en central rolle i udviklingen af en stærk Øresundsregion. Mange ønsker at arbejde og bo

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.037 for et område ved Østergade i Nørresundby Aalborg Byråd godkendte den 11.

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010

Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010 Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010 Nyhavnsgade kvarteret Kig til promenaden i Nyhavnsgade kvarteret B y l i v Kulturarv V i d e n b y B æ r e - dygtighed L i l l e Manhattan Kvartersinddeling

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Generelle kommentarer:

Generelle kommentarer: Opsamling fra møde om omdannelse af 300 p-pladser ifm. køb af parkeringsanlæg i Indre By mellem arbejdsgruppe i Indre By Lokaludvalg og Mobilitet & Byrum, Teknik- og Miljøudvalget, 08.12.2015 Generelle

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 U D K A S T af 29. nov. 2012 Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 www.furesoe.dk Nye butikker og bedre byliv på Farum Bytorv. Med dette hæfte ønsker Furesø Kommune

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9 Høje Taastrup C Bilag 1 Parkering 2016.08.14 Emne: Parkering Sideantal: 9 600M -250-150 -72-77 - 742-385 - 119 Stationsnærhed Nyt byggeri P-hus Mulig placering af p-hus Nedlagt parkering 2 1:4000 0m 50m

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2014 Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 984 Etageboligbebyggelse

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. august 2016 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Masterplan Varde Midt

Masterplan Varde Midt ANDEL REKREATION >> Tillæg til Masterplan Varde Midt Projektforslag for omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde 20110531 SHELL GRUNDEN - SLOTSGADE VARDE MASTERPLAN - SKITSEFORSLAG

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects HØRSHOLM ALLÉ NORD Analyse og skitsering Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni 2016 Helhedsplan/ Med nærværende analyse og skitsering af en ny helhedsplan for Hørsholm Allé Nord er formålet

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. marts 2017 Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

AMBITIONER - FOKUSPUNKTER - RETNINGSLINJER

AMBITIONER - FOKUSPUNKTER - RETNINGSLINJER AMBITIONER - FOKUSUNKTER - RETNINGSLINJER INTRO Et nyt Aarhusiansk brokvarter skal strække sig fra Godsbanearealet til Åby Skole. Hele vejen langs Søren Frichsvej skal et nyt brokvarter skyde op både nord

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Budolfi Plads, Omdannelse. Opsamling på fordebat

Budolfi Plads, Omdannelse. Opsamling på fordebat Punkt 2. Budolfi Plads, Omdannelse. Opsamling på fordebat 2015-009403 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender opsamlingen på debatten om Budolfi Plads og anbefalingerne heri som en del

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.045 for et område i Algade Aalborg Byråd godkendte den XXX et forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens.

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Plan og By Sagsbehandler: Sanne Wenzel Jespersen Sagsnr. 01.02.05-P16-16-15 Dato:23.5.2016 Notat om høringssvar Forslag til tillæg 28 og lokalplan 2015-24, Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Ved

Læs mere