Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato Revision (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X."

Transkript

1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon , Fax Internet Producent Oplysninger fås hos forretningsområde Nodopkald tlf. Bremer & Leguil GmbH Am Burgacker 30-42, D Duisburg Postboks , D Duisburg Telefon +49(0)203/99230, Fax +49(0)203/ Internet Telefon +49(0)203/99230 Giftinformationszentrale Mainz Telefon +49(0)-6131/19240 Internet Anbefalet anvendelsesformål Højydelseselektrorensemiddel 2. FAREIDENTIFIKATION Klassificering Xn; R65 R-sætninger 65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Specielle henvisninger til fare for personer og miljø Kode 1-1 (1993) 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Kemisk karakterisering Blanding af syntetiske isoparaffiner med afspændingsmidler Indhold af farlige stoffer CAS- EF- Betegnelse [Vægt-%] Klassificering Isoparaffinblanding Xn R 65, 66 Side 1/5

2 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Generelle bemærkninger Tilsmudset tøj tages straks af. Ved indånding Sørg for frisk luft. Ved kontakt med huden Vask huden med vand og sæbe og smør huden ind i creme Ved kontakt med øjnene Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved oral indtagelse Fremkald ikke opkastning.søg straks lægehjælp. 5. BRANDBEKÆMPELSE Egnede slukningsmidler ABC-Pulver, kulsyre, skum, pulverslukkemiddel Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes Vand Særlige farer for eksponering hidrørende fra selve det pågældende stof/præparat, fra forbrændingsprodukter eller fra udviklede gasarter Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Sørg for rigelig ventilation. Holdes væk fra antændelseskilder. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Metoder til oprensning Tages op med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalbindemiddel). Det materiale, der er taget op, skaffes bort i henhold til forskrifterne. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Anvisninger for sikker omgang med stoffet Sørg for tilstrækkelig udsugning. Ved arbejde i små rum skal der sørges for udsugning. Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse Apparater ved pumpen skal have jordforbindelse. sprøjtning i nærhed af antændelseskilder. I tilfælde af brand køles brandtruede beholdere med vand. Yderligere anvisninger om lagerbetingelser Beholderen skal holdes tæt lukket. Opbevares ved stuetemperatur i tilstrækkelig ventilerede lokaler. Side 2/5

3 ! 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER! Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier. CAS- Betegnelse Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemærkning Syntetiske isoparaffiner 8 timer 600 2(II) AGS I henhold til TRGS 901 Åndedrætsværn Ved sprøjtning i rum uden lufttilførsel skal der anvendes åndedrætsværn med A filter (brun) og ved meget høje koncentrationer (over 1 vol%) skal der anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn.! Håndværn Handsker (bestandige overfor opløsningsmidler), f.eks. nitrilgummi (gennemtrængningstid > 480 min/ 0,33 mm tykkelse efter DIN/EN 374) Øjenværn Ansigtsskærm ved sprøjtning. Forholdsregler for hygiejne Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER Form Flydende Farve Farveløs, klar Lugt Lugtfri Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø ph-værdi i leveringstilstand Værdi Indhold ved Metode Bemærkning Ikke anvendelig Flammepunkt > 61 C DIN EN ISO 2719 Antændelsestemperatur ca. 265 C DIN Selvantændelsestempe ratur Nedre eksplosionsgrænse Ovre eksplosionsgrænse Damptryk Ikke anvendelig 0,6 Vol-% 6,5 Vol-% < 1 hpa Massefylde 0,76 g/cm3 20 C DIN Opløselighed i vand Uopløselig Brandfremende egenskaber Produkt er brændbar Gennemslagsstyrke: Volt/cm DIN Fordampningstal: 60 DIN Side 3/5

4 10. STABILITET OG REAKTIVITET Materialer som skal undgås Stærk oxidationsmiddel Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning Bemærkning 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Akut toksicitet/irritation / Sensibilisering Værdi/Vurdering Arter Metode Bemærkning Akut oral toksicitet Akut toksicitet ved indånding Små mængder kan give maveproblemer og diarre. Kan give lungeskader. Høje koncentrationer kan medføre irritation af luftvejene Hudirritation Øjenirritation Virker affedtende ved langvarig direkte kontakt Svagt irriterende. skader på øjenvæv 12. MILJØOPLYSNINGER Generelle bemærkninger Produktet indeholder hverken chlorkulbrinter, aromater, PCB eller PCT! 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Affaldskode Affaldsnavn * Andre oplosningsmidler og oplosningsmiddelblandinger Affald markeret med en asterisk betragtes som farligt affald i henhold til direktiv 91/689/EØF om farligt affald. Anbefaling til produktet Rensemidlet med den opløste olie og fedt kan tilsættes som mineraloliebaseret stof til udnyttelse i spildolieraffinaderier.! Urengjort emballage 60l fad: affaldsnummer metalemballager 10l og 30l beholder:affaldsnummer plastikemballage Produktet afdamper uden rester. Beholdere uden rester kan gennem skrotning tilføres råstofkredsløbet. For emballer med rester gælder: Affalds: Emballager med rester af farlige stoffer. I sådanne tilfælde a flevering til autoriseret modtager for bortskaffelse. Side 4/5

5 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Videre oplysninger til transport Ikke-farligt stof iht. transportforskrifterne 15. OPLYSNINGER OM REGULERING Henvisninger til mærkning Produktet er klassificeret og mærket i henhold til E-retningslinier/GefStoffV. Kode 1-1 (1993) Faresymboler Xn Sundhedsskadelig R-sætninger 65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. S-sætninger 24 Undgå kontakt med huden. 62 Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Farebestemmende komponent(er) for etikettering Isoparaffinblanding! 16. ANDRE OPLYSNINGER Anbefalt brug og restriktioner Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden og giver ingen garanti for produktets egenskaber eller retslige forhold Oplysningerne stammer fra vores kendskab og erfaringer på det pågældende tidspunkt. Det er ikke en kontrakstmæssig garanti for produktets egenskaber.. Produktet er frigivet til anvendelse i levnedsmiddelwirksomheder på basis af den tysk levnedsmiddelov og den amerikanske NSF-K2 retningslinier.! Væstentlige ændringer i forhold til den tidligere udgave er angivet med "!" i venstre side.. De nævnte R-sætninger afspejler ikke produktets klassificering. Ordlyd af de i kapitel 3 angivne R-sætninger (Ikke klassificering af præparatet!) R 65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Side 5/5

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 908 0256

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants * 1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0851 YANMAR POWERHYDRAULIC HVI ISO 46 Anvendelse Specifikt smøremiddel til hydrauliske systemer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere