Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer"

Transkript

1 Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Industriens branchearbejdsmiljøråd Maj 2001 Lektor Niels Tiedje Institut for Produktion og Ledelse, DTU Lektor Ole Broberg Institut for Produktion og Ledelse, DTU Produktionschef Jesper B. Hansen Frese Metal- og Stålstøberi Konsulent Preben Olsen BST-Sorø Overlæge Rolf Petersen Arbejdsmedicinsk afdeling, Slagelse Sygehus Forskningsadjunkt Kirsten G. Sørensen Institut for Produktion og Ledelse, DTU I-BAR Projektnummer TM: 0101 IPL:

2 Indhold Indhold Indhold Indledning... 4 Baggrund... 4 Indhold... 4 Projektgruppen Projektets formål og metode... 6 Metode Problemets omfang... 9 Bly i bronze, hvorfor og hvor meget?... 9 Hvorfor er der bly i bronzer?... 9 Hvor meget blyholdigt bronze produceres?... 9 Hvor mange mennesker arbejder med blyholdige bronzer? Livscyklus for bronze Total livscyklus for blyholdige bronzer i Danmark Bly i et støberi Miljømæssige forhold Betydningen af blyforurening Toksikologi At arbejde med blyholdige bronzer Forholdsregler Lovpligtige målinger Metode til vurdering af arbejdsmiljø- og miljøforhold i en materialesubstitution Principiel metode Screeningsmetode Screening for påvirkning Betydning Screening for farlighed Samlet bedømmelse af arbejdsmiljøbelastning Metallers toksikologi Alternative legeringer til blyholdige bronzer Alternative legeringer til blyholdige kobberlegeringer Rent Cu og næsten rene Cu-legeringer Bronze Messing Cu-Ni legeringer Cu-Se-Bi legeringer Rustfrit stål Kobberlegering med grafitpartikler Vurdering af alternativer til blyholdigt bronze Tin-bronze (90 % Cu og 10 % Sn) Teknisk-økonomisk vurdering Arbejdsmiljø Ydre miljø Aluminiumbronze Blyfrit bronze, I-BAR Side 2 af januar 2009

3 Indhold Teknisk-økonomisk vurdering Arbejdsmiljø Ydre miljø Rustfrit stål (AISI 304, % Cr og 8-12 % Ni) Teknisk-økonomisk vurdering Arbejdsmiljø Ydre miljø Se og Bi legeret bronze Teknisk-økonomisk vurdering Arbejdsmiljø Ydre miljø Tin-bronze med tilsats af grafitpartikler Teknisk-økonomisk vurdering Arbejdsmiljø Ydre miljø Diskussion Teknisk / økonomiske forhold Arbejdsmiljø Økonomiske konsekvenser af at overholde blybekendtgørelsen Ydre miljø Sammenfattende diskussion Konklusion Referencer Appendiks Timeforbrug på projektet Rating af alternative materialer Miljøstyrelsens klassificering (Faresymboler og R-sætninger) Blyfrit bronze, I-BAR Side 3 af januar 2009

4 Indledning 1. Indledning Baggrund Blyholdige bronzelegeringer er den mest udbredte familie af kobberlegeringer brugt i støbeindustrien. Legeringerne har god bearbejdelighed, de er lette at støbe og giver porefrit, tryktæt gods [1]. Det er desværre et problem for arbejdsmiljøet i støberierne at disse legeringer indeholder bly. Pga. traditioner og legeringernes teknisk gode egenskaber, har der været gjort meget lidt for at finde velegnede erstatninger. Det er gjort noget arbejdet USA for at finde erstatninger, og også i Europa har man arbejdet på at finde erstatninger. Det er desværre ikke nok at finde legeringer, der teknisk set svarer til de kendte og som forbedrer arbejdsmiljøet. Når man erstatter kendte legeringer med ny materialer, kan der opstå problemer fordi langt det meste metal genbruges. Når man introducerer ny materialer i en genbrugscyklus, vil de, i en vis udstrækning blive blandet med de materialer, man allerede bruger. Det er derfor vigtigt, at de ny materialer ikke bare har nogle tekniske og arbejdsmiljømæssige fordele. De skal også indgå i et genbrugskredsløb, hvor de skal håndteres korrekt, så de ikke blandes med andre materialer (f.eks. andre typer kobberlegeringer), som derved forringes i en grad at de ikke kan genbruges. Når man således vil løse et arbejdsmiljøproblem ved at erstatte kendte materialer med ny materialer, er det derfor vigtigt at anskue produkternes fulde livscyklus. På den måde undgår man at løse ét problem og samtidig skabe en række ny. Vi ønsker her at undersøge hvad der findes af mulige legeringer, der kan bruges til at erstatte de typer blyholdige bronzer, der bruges i dag. Samtidig skal arbejdsmiljøet i forbindelse med håndtering af blyholdige bronzer i støberier kortlægges, således at de arbejdsmiljøproblemer, der er i dag bliver beskrevet systematisk og kan bruges som reference for at vurdere alternativerne. I Danmark er der omkring 100 støberier med ca ansatte. Heraf er der 14 til 20 støberier, med ca. 200 ansatte, der støber bronzelegeringer. I de støberier, hvor der anvendes blyholdige bronzelegeringer, kan de ansatte blive udsat for bly i arbejdsmiljøet. Alternative legeringer uden bly vil derfor bidrage til at opfylde nogle af målene i Rent arbejdsmiljø år 2005 samt Ti særligt farlige job, hvor stålværks- og støberiarbejdere udgør en af grupperne. Det er baggrunden for at Industriens Branchearbejdsmiljøråd har iværksat og finansieret dette projekt Indhold Projektet omfatter et litteraturstudie, der skal have til formål, at give overblik over hvilke materialer, der kan komme på tale som erstatning for blyholdige bronzer. De fundne legeringer skal derefter analyseres med henblik på deres indflydelse på primært arbejdsmiljøet i produktionskæden, men også det ydre miljø. Denne analyse skal ske med udgangspunkt i reference-situationen, dvs. arbejdsmiljøet i dag, således at det er muligt at vurdere om disse materialer vil forbedre arbejdsmiljøet eller ej. Af ressourcemæssige årsager bliver projektet begrænset til kun at omhandle bronzelegeringer støbt i sandforme. Hovedvægten af arbejdet vil blive lagt på at undersøge forholdene i støberierne og i mindre grad på de andre dele af bronzelegeringernes livscyklus. Materialerne skal: rent teknisk skal mindst have støbetekniske, styrkemæssige og bearbejdningstekniske egenskaber svarende til de legeringer, man bruger i dag, de skal kunne indgå i den eksisterende genbrugscyklus for metaller, de skal være arbejdsmiljø og miljømæssigt forsvarlige i brug, montering og vedligehold, Kommentar [OB1]: I dette afsnit skal der nok også stå noget om omfanget af problemet: antal støberier, antal ansatte m.m. Evt. skal der også refereres til Rent arbejdsmiljø år 2005 samt 10 særligt farlige job. Det kan komme lidt an på, om det vi skriver skal fremstå som en samlet ny ansøgning eller om det er en uddybning af den tidligere ansøgning Kommentar [OB2]: produktionskæden Blyfrit bronze, I-BAR Side 4 af januar 2009

5 Indledning og de skal kunne bortskaffes/sorteres på betryggende vis. materialerne skal have et prisniveau, der er rimeligt forhold til prisen på traditionelt benyttede materialer. Vægten i arbejdet kommer til at ligge på at finde egnede legeringer, men alle "kandidater" skal vurderes i relation til ovennævnte fem områder. Projektgruppen Projektgruppen er sammensat på en måde så den fagligt set dækker de forskellige fagområder der er nødvendige for at kunne belyse en så kompleks problemstilling, som der her er tale om. Deltagerne i projektet og deres fagområder er: Lektor Ole Broberg, Institut for Produktion og Ledelse, DTU. Arbejdsmiljø, livscyklusanalyse, udvikling af metode til at sammenligne materialers miljømæssige egenskaber. Produktionschef Jesper B. Hansen, Frese Metal- og Stålstøberi. Støbeteknik, materialeegenskaber, beskrivelse og vurdering af arbejdsforhold forhold i støberiet i relation til kendte og ny materialer. Konsulent Preben Olsen, BST-Sorø. Vurdering af ydre miljø og arbejdsmiljø i støberiet i relation til kendte og ny materialer. Overlæge Rolf Petersen, Arbejdsmedicinsk afdeling, Slagelse Sygehus. Medicinske problemer ved at arbejde med legeringer og affaldsprodukter fra disse. Forskningsadjunkt Kirsten G. Sørensen, Institut for Produktion og Ledelse, DTU. Støberiteknik, afdampning af metaller under støbning og svejsning, legeringers egenskaber. Lektor Niels Tiedje, Institut for Produktion og Ledelse, DTU. Støberiteknik, legeringers egenskaber, analyse af ny legeringer, projektkoordinator. Blyfrit bronze, I-BAR Side 5 af januar 2009

6 Projektets formål og metode 2. Projektets formål og metode Projektets mål er som nævnt at finde brugbare alternativer til blyholdige bronzer. Der skal her være tale om alternativer, der både er teknisk og økonomisk egnede og som også, set over produkternes totale livscyklus giver en mindre miljø og arbejdsmiljømæssig belastning. Af ressourcemæssige årsager er det ikke muligt at lave en detaljeret gennemgang af et stort antal materialer, men det er muligt at lave en screening af kendte og ny materialer, hvor alternative materialers egenskaber sammenlignes med egenskaberne af de traditionelle, blyholdige bronzer. Projektets hovedformål er således at udvikle metoder og værktøjer til at vurdere og sammenligne legeringer (eller materialer generelt) i forhold til teknik, økonomi, arbejdsmiljø, genbrug og toksikologi. De værktøjer der er udviklet, vil derfor blive brugt til at lave en screening test af forskellige legeringer så man får en samlet vurdering af deres egnethed som erstatning for blyholdige bronzer. Vurderingen af alternativerne er således ikke blot en sammenligning af legeringernes farlighed i sig selv men en sammenligning af de samlede arbejdsmiljøforhold i de produktionsprocesser, der vil forekomme i livscyklussystemet. Metode 1. Finde teknisk og økonomisk realistiske alternativer. En række legeringer kendes allerede, og der er et godt erfaringsgrundlag for at vurdere disse. Der udføres desuden et litteraturstudie, der har til formål at skaffe de oplysninger vi mangler for de kendte legeringer og at fremskaffe oplysninger om ny, typer legeringer, der kan erstatte blyholdige bronzer. 2. Teknisk-økonomisk vurdering. De legeringer vi finder skal i første omgang vurderes i forhold til de kendte, blyholdige legeringer for at undersøge om det er sandsynligt at de kan være brugbare alternativer. 3. Opstilling af brugbare alternativer. Ud fra den teknisk-økonomiske analyse af legeringer opstilles en liste over mulige alternative legeringer. 4. Screening af alternativer. De alternative legeringer skal sammenlignes med en traditionel blyholdig legering. Vi har her valgt at bruge rødgods-5 DS (forkortet RG5; Cu med 5wt% Sn, 5wt% Zn og 5wt% Pb) som standard, da det er den mest brugte kobberlegering i Danmark. I dette projekt fokuserer vi først og fremmest på forholdene i støberierne, og ser på hvorledes arbejdsmiljø og ydre miljø i og omkring støberierne ændres ved brug af alternative legeringer. Screeningen skal i princippet omfatte en livscyklusanalyse af legeringerne. Det er ikke muligt i dette projekt, men vi vil dog vurdere de alternative legeringer ud fra nogle overordnede betragtninger om de kan genbruges uden videre eller om der er specielle forhold der gør sig gældende for enkelte legeringer. Det kan være at de ikke kan tåle at blive forurenet med bly fra blyholdige legeringer el. lign. 5. Udvikling af screeningsmetode. I projektet udvikles en screeningsmetode til at vurdere og sammenligne de valgte legeringer i forhold til rødgods-5. Metoden skal vise hvorledes arbejdsmiljøet og det ydre miljø i støberiet påvirkes af at gå fra rødgods-5 til en ny legering. Vi ser her både på fysisk arbejdsbelastning (støj, tunge løft etc.), kemisk påvirkning af de ansatte (toksikologi, røg, støv m.m.) og på det ydre miljø (mængden og arten af affald, energi og materialeforbrug etc.). disse forhold holdes op mod de tekniske og økonomiske fordele og ulemper, der er ved at skifte til en ny legering (en legering kan godt være dyrere i indkøb, men hvis der opnås besparelser miljø- eller produktionsmæssigt kan den vise sig at være mere attraktiv end traditionelle legeringer. Metoden er generel, dvs. at den kan bruges til at sammenligne alle materialer i industrien med en given reference og kan således bruge i andre lignende sammenhænge. Blyfrit bronze, I-BAR Side 6 af januar 2009

7 Projektets formål og metode 6. Samlet vurdering af alternativer. De udvalgte alternativer sammenlignes og vurderes i forhold til RG5. I den samlede vurdering vil vægten blive lagt på de ændringer der sker i støberiet ved at skifte fra RG5 til en anden legering. Vi vil dog også diskutere hvad der kan ske i andele af produkternes livscyklus ved at skifte til en anden legering. Det kan være ændringer i arbejdsmiljøet i andre industrier, problemer vedr. genbrug etc. Metoden er skitseret i nedenstående figur, der også viser afgrænsningen af projektet. Efter en indledende teknisk vurdering fravælges legeringer, der ikke kan leve op til de tekniske krav til bronzelegeringer. De legeringer, der er teknisk brugbare skal derefter vurderes (screenes) for deres indvirkning på arbejdsmiljøet i støberiet og på det ydre miljø. Herefter kan man så lave en samlet vurdering af materialerne. Det er vigtigt at bemærke, at i dette projekt kan der, af ressourcemæssige årsager, kun laves en forholdsvis enkel vurdering af materialerne. Der vil blive en række ubesvarede spørgsmål, som bør undersøges i senere projekter. Blyfrit bronze, I-BAR Side 7 af januar 2009

8 Projektets formål og metode Ny legering Teknisk vurdering: - støberiteknisk - styrke - mekaniske - korrosionsmæssige - bearbejdelighed mindst lige så godt som blyholdige bronzer Ændres de afledte arbejdsforhold i støberiet: - kemiske - fysiske - ergonomiske ja nej (og ja) Ikke godt nok Vil ændringerne samlet forringe de afledte arbejds- og ydre miljømæssige forhold nej Vurdering af iboende toksikologiske og ydremiljømæssige egenskaber ja Projektets ramme fravælges Ingen forbedringer Samlet vurdering af miljø- og arbejdsmiljø forholdene i støberiet Bortskaffelse Affald Montering Brug Vedligeholdelse Genbrug Råstoffer SAMLET VURDERING Ramme for efterfølgende projekt Ramme for efterfølgende projekt Praktiske undersøgelser af de ny materialers egenskaber Figur 1: Grafisk fremstilling af projektforløbet. Den del der er i den fuldt optrukne ramme er indeholdt i dette projekt. Delene i stiplede rammer er oplæg til fremtidige projekter, som er nødvendige for at afdække problemet fuldt ud. Formateret Blyfrit bronze, I-BAR Side 8 af januar 2009

9 Problemets omfang 3. Problemets omfang I dette kapitel vil vi forsøge at belyse i hvor høj grad blyforurening i relation til bly i bronzer er et problem og hvor problemerne findes. Det er i den forbindelse interessant at se på hvorfor der i det hele taget er bly i bronze, hvor meget der produceres og hvordan et livsforløb for et støbt bronze emne ser ud. Vi vil også belyse nogle generelle miljømæssige forhold i relation til bly og håndtering af blyholdige legeringer. Bly i bronze, hvorfor og hvor meget? Hvorfor er der bly i bronzer? Blyholdige bronzelegeringer kendes fra det gamle Ægypten og fra Syd-Østasien fra år 3000 f. kr., og har været brugt i vid udstrækning over det meste af verden i flere tusinde år. Det skyldes at denne type legeringer er nem at støbe og har gode mekaniske egenskaber. [2, 1] De blyholdige støbelegeringer, der bruges i dag er således udviklet over en meget lang årrække, hvor man primært har ønske at udvikle et materiale med gode støbetekniske og mekaniske egenskaber. Fra et teknisk synspunkt har bly en række fordele: Det er et billigt og let tilgængeligt grundstof Når bly findes naturligt kobberlegeringer og giver gode støbeegenskaber: smelten flyder let og blyindholdet giver en lavtsmeltende fase der hjælper til at lukke de porer der kan opstå i godset under størkning, så man får tryktæt støbegods. Blyindholdet gør materialet let at bearbejde, og kan, hvis det er højt nok gøre lejer selvsmørende. Der er således umiddelbart en række tekniske fordele ved tilstedeværelsen af bly i bronzelegeringer. Det er dog et spørgsmål om ikke det er muligt, at opnå de samme fordele ved at bruge andre, moderne, blyfri legeringer i stedet. Set fra et økonomisk synspunkt, er bly billigt. Skal det erstattes af andre legeringselementer, vil prisen på råmaterialet stige. Til gengæld er det, som det vil blive vist efterfølgende ret bekosteligt at opretholde en sundhedsmæssig forsvarlig produktion af blyholdigt støbegods. Hvor meget blyholdigt bronze produceres? I Danmark blev der i 2000 støbt ca ton kobber-tin-baserede legeringer, dvs. bronzer [3]. De statistikker, der findes for Danmark, differentierer ikke mellem blyholdige og ikke blyholdige legeringer. Sammenligner man med statistikkerne for andre lande i Europa er det rimeligt at antage at 60 til 80 % af dette er blyholdige legeringer. Typisk indeholder blyholdige bronzer 1,7 til 10 wt% bly. Der findes dog legeringer med lavt blyindhold, dvs. 1 wt%, men de er ikke almindeligt brugt. Som gennemsnit er det rimeligt at regne med at der er 3 wt% bly i de blyholdige bronzelegeringer, der støbes i Danmark. De ton kobberbaserede legeringer indeholder således i alt ca. 60 ton bly. Langt den største del af dette forbliver opløst i metallet, og er derfor bundet i det færdige produkt. Jf. miljøstyrelsen [4] afgives mellem 0,1 til 6,8 ton bly til omgivelserne pr. år fra denne produktion. Blyfrit bronze, I-BAR Side 9 af januar 2009

10 Problemets omfang Hvor mange mennesker arbejder med blyholdige bronzer? Støberier : I Danmark findes der i dag 14 til 20 støberier der støber blyholdige bronzelegeringer. Ud fra kendskabet til kollegaer i branchen og deres ansatte samt den aktuelle produktion, er det rimeligt at antage at der er beskæftiget ca. 140 medarbejdere med direkte tilknytning tilprocesserne med støbning af blyholdigt bronze. Andre industrier der bruger støbt blyholdigt gods: Det gods der fremstilles i støberierne bearbejdes, monteres og bruges efterfølgende i en række industrier. Det er meget svært at sige hvor mange personer der er i kontakt med metallet i den forbindelse. Det er dog klart, at der under bearbejdning af blyholdige bronzer må frigives bly til køle- /smøremidler og til luften. Ligesom de personer der håndterer nyligt bearbejdede overflader vil få bly på huden. Det sidste skyldes at bly i bronze har tendens til at sætte sig på overfladen af godset. Det gælder også bearbejdede overflader. Der vil være en vis afsmitning fra godsets overflade. Drejespåner og andet metallisk affald fra bearbejdning vil også indeholde bly. Det er desuden muligt at støv fra bearbejdning (hvis der bearbejdes tørt) kan indeholde bly. Man ved af erfaring at de steder hvor man bruger blyholdigt bronze i forbindelse med vand (pumper, fittings, ventiler etc.) afgiver metallet bly til vandet. Det sker især første gang metallet er i forbindelse med vand (f.eks. ved trykprøvning). Senere dannes en beskyttende oxidfilm på metallets overflade, der reducerer afgivelse af bly. Dvs. industrier el. lign. hvor der monteres og/eller testes ny anlæg med komponenter i blyholdig bronze kan risikere at være udsat for en ikke ubetydelig forurening fra bly. Der er tale om mange forskellige industrier, og det er i sagens natur meget vanskeligt at sige hvor mange mennesker, der på denne måde udsættes for bly i deres arbejde, og at vurdere omfanget af den påvirkning de udsættes for, og hvor stor mængde blyholdigt affald der opstår. Livscyklus for bronze Total livscyklus for blyholdige bronzer i Danmark Alle støbelegeringer kan genbruges. Bronzelegeringer genbruges ved oparbejdning på smelteværker udenfor Danmark. I støberierne bruges masterlegeringer, der leveres fra smelteværkerne. Som beskrevet ovenfor er der nogen emission af bly fra støberierne. Under forarbejdning, montage og brug af bronzelegeringer må man forvente at der tabes bly til omgivelserne. Hvor meget, og hvor vides ikke præcist. Støbegodset genbruges efter brug. Der vil dog ske et vist tab pga. korrosion og slidtage, og fra gods, der forsvinder uden at blive genbrugt. Blyfrit bronze, I-BAR Side 10 af januar 2009

11 Problemets omfang Tab ved (gen)smeltning Tab ved smeltning og bearbejdning Tab ved slidtage, korrosion etc. Tab under håndtering og sortering Råstoffer Genbrug Produktion Forarbejdning Montering Brug Vedligehold Bortskaffelse Affald Figur 2: Livscyklus for blyholdige støbelegeringer Bly i et støberi Figur 2 viser en skematisk fremstilling af proceskæden i et støberi, og i relation hertil, hvordan blyemmisioner kan forekomme i støberiet. Figuren er generel for alle støberier, hvor der støbes i sandforme, men vil her blive behandlet specielt for bronzestøberier. Smeltning: Bronzestøberierne køber færdige "masterlegeringer" hvor blyet er tilsat i den mængde, det er specificeret for de pågældende legeringer. Man vil normalt ikke justere legeringerne ved tilsætning af bly. Legeringerne kan evt. justeres ved at tilsætte mindre mængder legeringselementer. Metallet, som enten er blokke fra råvareleverandøren eller genbrug af indløb og efterfødere fra tidligere produktion, smeltes i en smelteovn. Til industriel produktion i Danmark bruges elektriske induktionsovne og gas-/oliefyrede ovne. Blyfrit bronze, I-BAR Side 11 af januar 2009

12 Problemets omfang Figur 3: Smeltning i en lille induktionsovn. Manden til venstre måler temperaturen i smelten, og ham til højre fjerner slagge. Under smeltning vil noget af blyet dampe af sammen med andre flygtige stoffer (Zn, P, etc.) og typisk reagere med ilt og evt. danne blyoxid i form af støv. Røg og dampe suges væk og samles op i filtre. Smelten danner slagger ved reaktion med bl.a. ilt. Mængden af slagger afhænger stærkt af hvilken type legering der smeltes. Slaggerne vil indeholde bly, men de returneres til smelteværkerne hvor metallerne genvindes til ny støbelegeringer. Blyfrit bronze, I-BAR Side 12 af januar 2009

13 Metal lager Problemets omfang smeltning støbning udslagning Regenerering af sand Blyilte frigives og belaster indeluften. Blystøv udskilles ved filtrering af udsugningsluften. Filterstøv deponeres. Emissionen fra filterafkastet belaster det nære ydre miljø Slagger og "kratz" sendes retur til smelteværk for opbearbejdning. Digler og gammelt ovnfor deponeres/destrueres Blyafsmitning på sandet frigives med støvet fra den mekaniske udslagning. Støv fra efterfølgende regenerering udskilles i filter. Filterstøv deponeres. Emissioner fra filterafkast belaster det nære ydre miljø. Overskuds sand og "knolde" med blyafsmitning deponeres. Metal dele frasorteres og sendes retur til smelteværk for opbearbejdning. Afskæring og rensning Blyholdigt metalstøv fra skære og slibeprocesser udskilles af udsugningsluften ved filtrering. Metal filterstøv sendes retur til smelteværk for ombearbejdning. Emissioner fra filterafkast belaster det nære ydre miljø. Kontrol rep.svejs og pakning Ved eventuelt rep. svejsning udvikles såvel støv som dampe som udskilles fra udsugningsluften ved filtrering. Kasserede emner returneres til omsmeltning internt i virksomheden Efterbehandling og bearbejdning dampe støv Figur 4: Skematisk fremstilling af bly-strømme i et støberi Metaldele til omsmelt Formateret Blyfrit bronze, I-BAR Side 13 af januar 2009

14 Problemets omfang Støbning: Fra ovnen hældes smelten over i en støbeske, der transporteres ud til de forme, der skal støbes, se figur 4. Figur 5: Til venstre ses omhældning af smelte fra ovn til støbeske. Til højre ses udstøbning hvor smelten hældes i en støbeform. Under transport af skeen, ved evt. omhældning og støbning damper bly af. Dampene og de reaktionsprodukter der opstår vil gå i udsugningen og ende i filtrene. Der kan være tilfælde hvor der ikke er udsugning på skeen under transport til støbezonen. Her vil der afgives bly til luften i støberiet. noget af dette vil gå i den almindelige udsugning, andet vil danne oxid og noget vil kondensere på kolde overflader. Udslagning og regenerering af sand: Formene er fremstillet i sand bundet med en binder. Der bruges en række forskellige bindersystemer, hvor de mest udbredte er ler/vand og furan. Når godset er kølet af skal det tages ud af formene. Det sker ved at formene slås i stykker og synderdeles til sand blandet med binder. Herefter regenereres sandet og bruges til fremstilling af ny forme. Der vil afgives bly til sandet både som metalpartikler (blyholdige bronzepartikler) i form af flager eller dråber, eller i form af støv, der er blandet med sandet. Alle metaldele, der kan sorteres fra returneres til smelteværket for oparbejdning. Overskudssand og støv deponeres. Normalt genbruges 95 til 98 % af støberisandet. Alt sand regenereres. Lerbundet sand kan normalt genbruges efter tilsætning af vand, ler og evt. lidt nysand. Kemisk bundet sand skal renses for binderrester. Det kan mekanisk, ved formaling og/eller ved opvarmning (afbrænding af binder). Specielt mekanisk regenerering giver en del støv, som er blyholdigt, og som skal deponeres. Blyfrit bronze, I-BAR Side 14 af januar 2009

15 Problemets omfang Figur 6: Sandbunkere til nyt og regenereret sand, og filtre på et bronzestøberi Afskæring og rensning af godset: Når godset er taget ud af formene skal det renses og indløb og efterfødere skal fjernes. Efterfødere og indløb skæres og eventuelle grater fjernes ved slibning. Her dannes metalspåner og støv. Begge dele sendes retur til smelteværk for at blive gensmeltet. Efter rensning slyngrenses godset for at fjerne det sidste sand. Støvet herfra fjernes ved udsugning og ender i filtre. Kontrol og reparation: Inden godset forlader støberiet skal det inspiceres og evt. repareres. Det gods der kasseres omsmeltes på støberiet. Det kan være nødvendigt at reparationssvejse overfladen af godset, eller hvis det er nødvendigt at bore kernestivere ud og lukke hulerne igen ved at svejse. Her opstå dampe og støv som opfanges i filtrene. Miljømæssige forhold Betydningen af blyforurening Bly har været brugt både som rent, metallisk bly eller som tilsætning til andre produkter i århundreder. [5] Bly og blylegeringer har den fordel, at de smelter ved lav temperatur og er lette at støbe og smede. Bly er og har været tilsat mange produkter i større eller mindre grad for at forbedre produk- Blyfrit bronze, I-BAR Side 15 af januar 2009

16 Problemets omfang ternes egenskaber. Det har længe været kendt at store doser af bly er dødeligt, men først inden for de seneste 20 år er man blevet klar over de alvorlige konsekvenser selv meget lave doser bly har. [5] Det største udslip af bly i Danmark stammer fra blyholdig benzin, selv om bly i benzin kun står for 2,2 % af det af det samlede forbrug af bly. Takket være brug af blyfri benzin er udslippet af bly dog reduceret 95 % fra 1978 til I det samme tidsrum er man blevet mere opmærksom på effekten af blyforurening, og man har samtidig sænket grænseværdien for bly i blod kraftige. Senest i relation til en revidering af blybekendtgørelsen, som netop er i gang, hvor aktionsgrænsen for byindhold i blodet sænkes fra 40 til 20 µg Pb pr. 100 ml blod. Toksikologi Bly har skadelig virkning på nyrer, hjerne og nerver. Begyndende skadelige virkninger kan påvises ved blodblyværdier på ned til omkring 30 mikrogram pr. 100 ml. Bly har vist sig også at kunne påvirke fosterets hjerne. Flere undersøgelser har tydet på lettere skader hos børn født af mødre med blodblyværdier på ned til omkring 15 mikrogram pr. 100 ml. Bly er fundet kræftfremkaldende hos dyr, men der er ikke belæg for en kræftfremkaldende virkning hos mennesket. [6] Se desuden afsnittet om metallers toksikologi i kapitel 5. At arbejde med blyholdige bronzer Forholdsregler Reglerne for arbejde med blyholdige materialer er beskrevet i At-meddelelse: Arbejde med metallisk bly og dettes ionforbindelser. [7] De ansatte skal effektivt beskyttes mod bly og byforbindelser. Generelt gælder: at arbejdsstedet skal rengøres dagligt og effektivt der skal være god udsugning overalt hvor der arbejdes med bly/blyforbindelser de ansatte skal have stillet personlige værnemidler til rådighed, f.eks. handsker eller åndedrætsværn Arten og omfanget af yderligere beskyttelse er afhængigt af mængden af bly i luften og / eller bly målt i de ansattes blod, som vist i fig. 7 og 8. I område "a" gælder de generelle regler, som beskrevet ovenfor. I område "b" kræves yderligere særligt arbejdstøj, som skal håndteres og vaskes særskilt fra andet arbejdstøj. Ved store koncentrationer af bly i luften kræves specielt åndedrætsværn, "c". Findes der meget høje koncentrationer af bly i blodet, skal de ansatte omplaceres til andet arbejde, område "d". Lovpligtige målinger I virksomheder hvor der arbejdes med blyholdige materialer skal der jævnligt foretages målinger af bly i de ansattes blod og af blyindholdet i luften. Desuden skal de ansatte til helbredsundersøgelse med jævne mellemrum. Målinger af bly i blodet er alene koblet til mængden af bly i blodet hos de ansatte, se fig. 8. Ved blyindhold under 25 mikrogram bly / 100 ml blod, skal der ikke foretages regelmæssig kontrol. Mellem 25 og 40 mikrogram bly / 100 ml blod skal der måles blodbly én gang årligt. Findes større mængder bly i blodet, skal der måles blodbly 4 gange om året. Blyfrit bronze, I-BAR Side 16 af januar 2009

17 Problemets omfang Kravene til målinger af bly i luften og til hyppigheden af helbredsundersøgelser er bestemt af både blyindholdet i blodet hos de ansatte og af blyindholdet i luften på arbejdsstedet. Grænserne herfor er vist i fig. 8. Figur 7: Krav til beskyttelse af ansatte i virksomheder, der arbejder med blyholdige materialer.{345} Formateret Blyfrit bronze, I-BAR Side 17 af januar 2009

18 Problemets omfang Figur 8: Krav til målinger af bly i luft og i blod samt helbredsundersøgelser hvor der arbejdes med blyholdige materialer.{345} Blyfrit bronze, I-BAR Side 18 af januar 2009

19 Problemets omfang 4. Metode til vurdering af arbejdsmiljø- og miljøforhold i en materialesubstitution I forbindelse med tekniske overvejelser om mulighederne for at finde erstatningsmaterialer for blyholdigt bronze skal der udvikles en metode, som kan bruges til at vurdere de arbejdsmiljø- og miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med de mulige alternativer. Vægten i dette projekt ligger på de arbejdsmiljømæssige forhold hvorfor dette område er mest detaljeret beskrevet i det følgende. Det er et udgangspunkt for metoden, at den skal bruges i fællesskab af teknikere og arbejdsmiljø/miljøeksperter. Begge typer af ekspertise er nødvendige for at der kan laves de relevante vurderinger. Principiel metode Udgangspunktet for at vurdere de arbejdsmiljø- og miljømæssige forhold ved forskellige alternativer er en referencesituation. Det vil i dette projekt sige en kortlægning af arbejdsmiljøet ved den nuværende produktion med blyholdig bronze. Arbejdsmiljøet kortlægges i denne produktion. Derefter opstilles et relevant livscyklussystem for de støbte emner. Det vil sige en identifikation af hvor råstofferne kommer fra, hvor de færdigstøbte emner bliver brugt og hvordan de bortskaffes og/eller bliver genbrugt. Arbejdsmiljøet i forbindelse med brugen af det støbte emne på en brugervirksomhed skal derefter vurderes ligesom arbejdsmiljøforhold ved bortskaffelse/genbrug samt råvarefremstilling skal beskrives. Den arbejdsmiljømæssige vurdering af mulige alternativer vil således blive sammenholdt med referencesituationen med henblik på at vurdere om og på hvilke punkter arbejdsmiljøet kan forventes at blive forbedret. Vurderingen af arbejdsmiljøet i referencesituationen tager udgangspunkt i en systematisk beskrivelse af: produktionsproces påvirkninger belastninger Produktionsprocessen beskrives ved hjælp af produktionsflow, layout, arbejdsfunktioner, arbejdsorganisering, procesbetingelser, driftstilstande m.m.. Påvirkninger beskrives i form af arten (kemiske, fysiske, ergonomiske), niveau, varighed og hyppighed. Belastninger identificeres ved at sammenholde de enkelte påvirkninger med kendt viden om påvirkningens farlighed (eksempelvis grænseværdier, toksikologisk viden, arbejdsmedicinsk viden m.m.). Når de mulige alternativer skal vurderes er det væsentligt at få beskrevet om de vil ændre på produktionsprocessen. Her tænkes især på andre ændringer end blot udskiftning af én legering med en anden legering. Hvis der sker afledte ændringer i arbejdsprocedurer m.m. er det væsentligt at få med i arbejdsmiljøvurderingen. Der er således et stort behov for et tæt samspil mellem teknikere og arbejdsmiljøfolk i denne aktivitet. Blyfrit bronze, I-BAR Side 19 af januar 2009

20 Problemets omfang Vurderingen af alternativerne er således ikke blot en sammenligning af legeringernes farlighed i sig selv men en sammenligning af de samlede arbejdsmiljøforhold i de produktionsprocesser, der vil forekomme i livscyklussystemet. Inden for rammerne af dette projekt er det ikke muligt at udføre en arbejdsmiljøvurdering baseret på den ovenfor nævnte metode. Vurderingen afgrænses til kun at omfatte støberi-processerne. Under alle omstændigheder vil det også være praktisk først at foretage en indledende screening af de mulige alternativer, jf. projektets overordnede metode (fig. X.x.), med henblik på hurtigt at frasortere nogle. Når der er identificeret meget realistiske alternativer bør disse imidlertid underkastes en grundig vurdering. Screeningsmetode Screeningen af mulige arbejdsmiljøkonsekvenser tager udgangspunkt i følgende simple udtryk for en arbejdsmiljøbelastning: Arbejdsmiljøbelastning = f(påvirkning; farlighed) Påvirkningen i arbejdsmiljøet kan beskrives ved hjælp af følgende faktorer: niveau, varighed og hyppighed. Farligheden er den eller de iboende skadende effekt(er) som er forbundet med en given påvirkningsfaktor. Eksempelvis er risikoen for at blive hjerneskadet som følge af udsættelse for organiske opløsningsmidler en funktion af hvor høje koncentrationer personen bliver udsat for, i hvor lang tid (antal timer pr. gang og i hvor mange år) samt hvor ofte personen bliver udsat i arbejdet (dagligt, ugentligt, månedligt). Hvis eksponeringen er tilstrækkelig vil det udløse opløsningsmidlets farlighed, nemlig dets indbyggede evne til at skade nervesystemet. Screeningsmetoden bygger på at sammenholde forholdsvis simple indikatorer for henholdsvis påvirkning og farlighed. Da dette projekt drejer sig om at finde erstatningsmaterialer for blyholdigt bronze vil farligheden især være fokuseret på metallers toksikologiske egenskaber hvorfor dette område dækker farlighed. Screening for påvirkning I princippet bør screeningen for eksponering omfatte alle typer af påvirkninger i arbejdsmiljøet. I dette projekt afgrænser vi imidlertid screeningen til at omfatte umiddelbart relevante arbejdsmiljøpåvirkninger i forbindelse med metallegeringer i støberier, jf. tabel 1. Blyfrit bronze, I-BAR Side 20 af januar 2009

Jordkvalitetskriteriet 20 mg arsen pr. kg jord. Afskæringskriteriet: 20 mg arsen pr. kg jord.

Jordkvalitetskriteriet 20 mg arsen pr. kg jord. Afskæringskriteriet: 20 mg arsen pr. kg jord. Arsen Arsen er et metallignende grundstof, som i små mængder findes naturligt i jorden. Jordforurening med arsen kan bl.a. skyldes træimprægnering, glasforarbejdning og medicinproduktion. Uorganisk arsen

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Metalli as. Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015

Metalli as. Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Juni 15 (MSDB) : Bronzelod Metalli as (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Side 1 af 5 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLVSLAGLOD (METALLI-SERIEN) JUNI 15 1-2 SØLVLEGEREDE

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Analyse støbeaffald Esrum jordvarme (GIM 4163)

Analyse støbeaffald Esrum jordvarme (GIM 4163) juli 2013 Analyse støbeaffald Esrum jordvarme (GIM 4163) Arne Jouttijärvi Heimdal-archaeometry Report 13-3 KONKLUSION To forglassede lerstykker og 6 klumper af metal blev analyseret. Lerstykkerne stammer

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Tandlægeskolen er under renovering De seneste 5 år har vi totalrenoveret klinikker og tekniske anlæg

Læs mere

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes?

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Af Carsten Jensen, FORCE Technology, Afdelingen for Korrosion & Metallurgi Risø-DTU, Roskilde, 24.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad <0,5 70-100 <2 <2 <1 2 231-153-3 231-157-5 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad <0,5 70-100 <2 <2 <1 2 231-153-3 231-157-5 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 22072009 / ABB Erstatter den: 07062007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Helbredsskader ved svejsning

Helbredsskader ved svejsning Overlæge David Sherson Arbejds- og miljømedicinsk afd. Sygehus Lillebælt, Vejle david.sherson@slb.regionsyddanmark.dk 1 Nye teknologi har altid forårsaget nye arbejdsmiljø problemer! 2 Sundhedsrisici Bronkitis,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kokmose 8

Sikkerhedsdatablad. Kokmose 8 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Revision: 10012008 / ABB UDDEHOLM A/S Kokmose 8 Anvendelse: Metallegering til fabrikation

Læs mere

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling 1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Integreret stål- og jernfremstilling Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling

Læs mere

Sølvlegerede speciallod

Sølvlegerede speciallod Juni 15 (MSDB) : Sølvlegerede speciallod Metalli as (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Side 1 af 5 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLVSLAGLOD (METALLI-SERIEN) JUNI 15 1-2

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Sundolitt as 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG FIRMA. Thermoplastik, bygningsisolering, emballage m.v.. Normal kvalitet.

PRODUKTINFORMATION. Sundolitt as 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG FIRMA. Thermoplastik, bygningsisolering, emballage m.v.. Normal kvalitet. PRODUKTINFORMATION Ver. 2 - Oktober 2001 Sundolitt as 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG FIRMA PRODUKTNAVN: PRODUKTTYPE: Sundolitt Thermoplastik, bygningsisolering, emballage m.v.. Normal kvalitet. LEVERANDØR:

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

Grundlag for vurdering af forureningsgraden. Om metallerne:

Grundlag for vurdering af forureningsgraden. Om metallerne: Grundlag for vurdering af forureningsgraden Der rejser sig naturligt en række spørgsmål i forbindelse med vurderingen forurenede sedimenter. Hvor kommer stofferne fra, hvor giftige er de og ved hvilke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Telefon: 75 45 48 28 Fax.: 76 11 50 80 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Svejseelektrode. Emballage: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: Top-Tek A/S Industrivej 2 DK-6690 Gørding Tlf.:

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Arbejds- og miljømedicinsk årsmøde, 2007 Susanne Wulff Svendsen, afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus Baggrund Hansen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

M e t a l l i - S c a n d i n a v i a

M e t a l l i - S c a n d i n a v i a M e t a l l i - S c a n d i n a v i a @ Copyright, Metalli as - Danmark, 2010. MATERIALE SIKKERHEDS DATA BLADE ( M S D B ) M e t a l l i - S c a n d i n a v i a e FILE: F:\DATABLAD\MSDB1-3 INDEX OG REVISIONSSTATUS

Læs mere

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER 1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling af basismetaller og legeringer

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015 Strategi for risikohåndtering af Nikkel 1. Resume Nikkel (metal) er forbundet med problematiske egenskaber for sundheden, og er klassificeret

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og skæring i metal ( 26) (Kursus nr. 42749) Uddannelsesplan med præciseringer af landbrugets særlige behov

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og skæring i metal ( 26) (Kursus nr. 42749) Uddannelsesplan med præciseringer af landbrugets særlige behov Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og skæring i metal ( 26) (Kursus nr. 42749) Uddannelsesplan med præciseringer af landbrugets særlige behov Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Metallisk bly og blyforbindelser. C.0.8 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.4 af august 1991

At-VEJLEDNING. Metallisk bly og blyforbindelser. C.0.8 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.4 af august 1991 At-VEJLEDNING C.0.8 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.4 af august 1991 Metallisk bly og blyforbindelser 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være:

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: A = aluminiumoxid (elektrokorund) C = siliciumkarbid CBN = bornitrid D = naturlig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

3. Eksponering i arbejdsmiljøet

3. Eksponering i arbejdsmiljøet 3. Eksponering i arbejdsmiljøet Hver gang vi trækker vejret, indånder vi små partikler i nanoskala. Udendørs kommer partiklerne primært fra ufuldstændig forbrænding af fossile brændstoffer som fx diesel.

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad: Revideret Dato: 31/08/2005 Udgivelses dato: 31/08/2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET Produktnavn: Produkttype: 45D Alu-Sol D solder wire Lodde tråd Adresse: Henkel Norden

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Farlige egenskaber, generelt Håndtering af materialer med farlige egenskaber: Undgå at komme i direkte

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer.

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer. Lodning 7 Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Anvendelse og udbredelse Lodning er en af de ældste samlingsmetoder, man kender til. Metoden anvendes til sammenføjning af metaller. Man

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Introduktion til montering og lodning af komponenter

Introduktion til montering og lodning af komponenter Introduktion til montering og lodning af komponenter René Gadkjær DTU Elektro 22 01 2016 Loddekolben og det tilhørende værktøj. Hovedformålet med at lodde komponenter sammen, er at sammenføje 2 materialer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Leverandør: Revision: 18-08-2007 / BR FR Kemi ApS Erstatter den: Tåstruphøj

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produktnavn: Anvendelse: Leverandør: Bioaske (slamaske) Indgår som råmateriale i produktion af beton

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad Korrosionserfarenheter från danska installationskomponenter Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad 31. August 2007 Asbjørn Andersen, akademiingeniør i kemi Korrosion og metallurgi FORCE Technology

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Vitagro professionel drivhusgødning

Vitagro professionel drivhusgødning Revisionsdato: 14. februar 2012 1. Udgave. Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Vitagro professionel drivhusgødning Gødning. Leverandør: Bayer A/S Bayer Environmental

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 SN62RA10BAS86 Side 1 fra 6 SDB-nr. : 175645 V001.2 revideret d.: 02.07.2009 Trykdato: 25.10.2010 Handelsnavn: SN62RA10BAS86 Tiltænkt brug: Loddemiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

BASF Coatings Safety Week 15-19. april 2013. Luftveje

BASF Coatings Safety Week 15-19. april 2013. Luftveje Luftveje 1 Luft Hvad indånder vi? Luften består af 78 % Nitrogen 21 % Oxygen 1 % Andre gasser Kroppens begrænsninger Immunforsvarets svagheder Smitsomme eller giftige partikler Giftige gasser Store mængder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse: 1. SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PR-nr. 1270919 Anvendelse: Rengøringsmiddel til PUR skum Emballage:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Bindemiddel til fremstilling af mørtel, puds og beton. Leverandør: Borup

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg Denne PowerPoint er udgivet i håbet om, at alle faglærere vil medvirke til at vi kan få knækket den fortsat stigende kurve i Danmark af asbest relaterede sygdomme Alle billeder af bygninger er taget af

Læs mere

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Af Piet Jansen FORCE Technology Piet Jansen 2004 -- Kopiering og eftertryk tilladt med kildeangivelse Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Sejlads

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EOF (dk)

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EOF (dk) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt: UV Klarlak, 1 L, H01 Flash-3 Vare nr.: 35720 Anvendelse: 1K transparent autolak (UV) PR-Nummer: 1660853 Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. STAYCLEAN Side 1 Dato: 08/01/2004 Version: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Identifikation af virksomheden: STAYCLEAN Advanced Engineering Limited Guardian House

Læs mere

1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A)

1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A) 1. Titel GES 6 Fremstilling af rustfrie specialstål og speciallegeringer (S4A) Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Uldvask Anvendelse: Til tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1960 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB)

Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) Juni 15 Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) MSDB 1-3: Sølv / kobber fosforlod Side 1 af 6 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLV/KOBBER FOSFORLOD JUNI 15 1-2 SØLVLEGEREDE SPECIALLOD

Læs mere

1. GES 15: Produktion af magneter (anvendelse af pulver) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger

1. GES 15: Produktion af magneter (anvendelse af pulver) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 1. GES 15: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU15 Fremstilling af forarbejdede metalprodukter, bortset fra maskiner og udstyr PC:

Læs mere

Slibning af værktøjer til træindustrien

Slibning af værktøjer til træindustrien Slibning af værktøjer til træindustrien Stållegeringer Stållegeringer, der anvendes i træindustrien: VS = værktøjsstål CV = krom-vanadiumstål HSS = hurtigstål HSSE = højlegeret hurtigstål HM = hårdmetal

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Kemikalie- sikkerhed

Kemikalie- sikkerhed Kemikaliesikkerhed Indledning Denne håndbog er ment som en nem og hurtig oversigt over de risici og forholdsregler, der skal tages i forbindelse med arbejdet med kemikalier. Gennemlæsning af dette hæfte

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Produkt: Universalfedt Side: 1/5 1. Identifikation af stoffet/produktet og selskabet Handelsnavn: Produkttype og anvendelse: Identifikation af selskabet: Universalfedt Fedter L.C.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere