Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer"

Transkript

1 Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Industriens branchearbejdsmiljøråd Maj 2001 Lektor Niels Tiedje Institut for Produktion og Ledelse, DTU Lektor Ole Broberg Institut for Produktion og Ledelse, DTU Produktionschef Jesper B. Hansen Frese Metal- og Stålstøberi Konsulent Preben Olsen BST-Sorø Overlæge Rolf Petersen Arbejdsmedicinsk afdeling, Slagelse Sygehus Forskningsadjunkt Kirsten G. Sørensen Institut for Produktion og Ledelse, DTU I-BAR Projektnummer TM: 0101 IPL:

2 Indhold Indhold Indhold Indledning... 4 Baggrund... 4 Indhold... 4 Projektgruppen Projektets formål og metode... 6 Metode Problemets omfang... 9 Bly i bronze, hvorfor og hvor meget?... 9 Hvorfor er der bly i bronzer?... 9 Hvor meget blyholdigt bronze produceres?... 9 Hvor mange mennesker arbejder med blyholdige bronzer? Livscyklus for bronze Total livscyklus for blyholdige bronzer i Danmark Bly i et støberi Miljømæssige forhold Betydningen af blyforurening Toksikologi At arbejde med blyholdige bronzer Forholdsregler Lovpligtige målinger Metode til vurdering af arbejdsmiljø- og miljøforhold i en materialesubstitution Principiel metode Screeningsmetode Screening for påvirkning Betydning Screening for farlighed Samlet bedømmelse af arbejdsmiljøbelastning Metallers toksikologi Alternative legeringer til blyholdige bronzer Alternative legeringer til blyholdige kobberlegeringer Rent Cu og næsten rene Cu-legeringer Bronze Messing Cu-Ni legeringer Cu-Se-Bi legeringer Rustfrit stål Kobberlegering med grafitpartikler Vurdering af alternativer til blyholdigt bronze Tin-bronze (90 % Cu og 10 % Sn) Teknisk-økonomisk vurdering Arbejdsmiljø Ydre miljø Aluminiumbronze Blyfrit bronze, I-BAR Side 2 af januar 2009

3 Indhold Teknisk-økonomisk vurdering Arbejdsmiljø Ydre miljø Rustfrit stål (AISI 304, % Cr og 8-12 % Ni) Teknisk-økonomisk vurdering Arbejdsmiljø Ydre miljø Se og Bi legeret bronze Teknisk-økonomisk vurdering Arbejdsmiljø Ydre miljø Tin-bronze med tilsats af grafitpartikler Teknisk-økonomisk vurdering Arbejdsmiljø Ydre miljø Diskussion Teknisk / økonomiske forhold Arbejdsmiljø Økonomiske konsekvenser af at overholde blybekendtgørelsen Ydre miljø Sammenfattende diskussion Konklusion Referencer Appendiks Timeforbrug på projektet Rating af alternative materialer Miljøstyrelsens klassificering (Faresymboler og R-sætninger) Blyfrit bronze, I-BAR Side 3 af januar 2009

4 Indledning 1. Indledning Baggrund Blyholdige bronzelegeringer er den mest udbredte familie af kobberlegeringer brugt i støbeindustrien. Legeringerne har god bearbejdelighed, de er lette at støbe og giver porefrit, tryktæt gods [1]. Det er desværre et problem for arbejdsmiljøet i støberierne at disse legeringer indeholder bly. Pga. traditioner og legeringernes teknisk gode egenskaber, har der været gjort meget lidt for at finde velegnede erstatninger. Det er gjort noget arbejdet USA for at finde erstatninger, og også i Europa har man arbejdet på at finde erstatninger. Det er desværre ikke nok at finde legeringer, der teknisk set svarer til de kendte og som forbedrer arbejdsmiljøet. Når man erstatter kendte legeringer med ny materialer, kan der opstå problemer fordi langt det meste metal genbruges. Når man introducerer ny materialer i en genbrugscyklus, vil de, i en vis udstrækning blive blandet med de materialer, man allerede bruger. Det er derfor vigtigt, at de ny materialer ikke bare har nogle tekniske og arbejdsmiljømæssige fordele. De skal også indgå i et genbrugskredsløb, hvor de skal håndteres korrekt, så de ikke blandes med andre materialer (f.eks. andre typer kobberlegeringer), som derved forringes i en grad at de ikke kan genbruges. Når man således vil løse et arbejdsmiljøproblem ved at erstatte kendte materialer med ny materialer, er det derfor vigtigt at anskue produkternes fulde livscyklus. På den måde undgår man at løse ét problem og samtidig skabe en række ny. Vi ønsker her at undersøge hvad der findes af mulige legeringer, der kan bruges til at erstatte de typer blyholdige bronzer, der bruges i dag. Samtidig skal arbejdsmiljøet i forbindelse med håndtering af blyholdige bronzer i støberier kortlægges, således at de arbejdsmiljøproblemer, der er i dag bliver beskrevet systematisk og kan bruges som reference for at vurdere alternativerne. I Danmark er der omkring 100 støberier med ca ansatte. Heraf er der 14 til 20 støberier, med ca. 200 ansatte, der støber bronzelegeringer. I de støberier, hvor der anvendes blyholdige bronzelegeringer, kan de ansatte blive udsat for bly i arbejdsmiljøet. Alternative legeringer uden bly vil derfor bidrage til at opfylde nogle af målene i Rent arbejdsmiljø år 2005 samt Ti særligt farlige job, hvor stålværks- og støberiarbejdere udgør en af grupperne. Det er baggrunden for at Industriens Branchearbejdsmiljøråd har iværksat og finansieret dette projekt Indhold Projektet omfatter et litteraturstudie, der skal have til formål, at give overblik over hvilke materialer, der kan komme på tale som erstatning for blyholdige bronzer. De fundne legeringer skal derefter analyseres med henblik på deres indflydelse på primært arbejdsmiljøet i produktionskæden, men også det ydre miljø. Denne analyse skal ske med udgangspunkt i reference-situationen, dvs. arbejdsmiljøet i dag, således at det er muligt at vurdere om disse materialer vil forbedre arbejdsmiljøet eller ej. Af ressourcemæssige årsager bliver projektet begrænset til kun at omhandle bronzelegeringer støbt i sandforme. Hovedvægten af arbejdet vil blive lagt på at undersøge forholdene i støberierne og i mindre grad på de andre dele af bronzelegeringernes livscyklus. Materialerne skal: rent teknisk skal mindst have støbetekniske, styrkemæssige og bearbejdningstekniske egenskaber svarende til de legeringer, man bruger i dag, de skal kunne indgå i den eksisterende genbrugscyklus for metaller, de skal være arbejdsmiljø og miljømæssigt forsvarlige i brug, montering og vedligehold, Kommentar [OB1]: I dette afsnit skal der nok også stå noget om omfanget af problemet: antal støberier, antal ansatte m.m. Evt. skal der også refereres til Rent arbejdsmiljø år 2005 samt 10 særligt farlige job. Det kan komme lidt an på, om det vi skriver skal fremstå som en samlet ny ansøgning eller om det er en uddybning af den tidligere ansøgning Kommentar [OB2]: produktionskæden Blyfrit bronze, I-BAR Side 4 af januar 2009

5 Indledning og de skal kunne bortskaffes/sorteres på betryggende vis. materialerne skal have et prisniveau, der er rimeligt forhold til prisen på traditionelt benyttede materialer. Vægten i arbejdet kommer til at ligge på at finde egnede legeringer, men alle "kandidater" skal vurderes i relation til ovennævnte fem områder. Projektgruppen Projektgruppen er sammensat på en måde så den fagligt set dækker de forskellige fagområder der er nødvendige for at kunne belyse en så kompleks problemstilling, som der her er tale om. Deltagerne i projektet og deres fagområder er: Lektor Ole Broberg, Institut for Produktion og Ledelse, DTU. Arbejdsmiljø, livscyklusanalyse, udvikling af metode til at sammenligne materialers miljømæssige egenskaber. Produktionschef Jesper B. Hansen, Frese Metal- og Stålstøberi. Støbeteknik, materialeegenskaber, beskrivelse og vurdering af arbejdsforhold forhold i støberiet i relation til kendte og ny materialer. Konsulent Preben Olsen, BST-Sorø. Vurdering af ydre miljø og arbejdsmiljø i støberiet i relation til kendte og ny materialer. Overlæge Rolf Petersen, Arbejdsmedicinsk afdeling, Slagelse Sygehus. Medicinske problemer ved at arbejde med legeringer og affaldsprodukter fra disse. Forskningsadjunkt Kirsten G. Sørensen, Institut for Produktion og Ledelse, DTU. Støberiteknik, afdampning af metaller under støbning og svejsning, legeringers egenskaber. Lektor Niels Tiedje, Institut for Produktion og Ledelse, DTU. Støberiteknik, legeringers egenskaber, analyse af ny legeringer, projektkoordinator. Blyfrit bronze, I-BAR Side 5 af januar 2009

6 Projektets formål og metode 2. Projektets formål og metode Projektets mål er som nævnt at finde brugbare alternativer til blyholdige bronzer. Der skal her være tale om alternativer, der både er teknisk og økonomisk egnede og som også, set over produkternes totale livscyklus giver en mindre miljø og arbejdsmiljømæssig belastning. Af ressourcemæssige årsager er det ikke muligt at lave en detaljeret gennemgang af et stort antal materialer, men det er muligt at lave en screening af kendte og ny materialer, hvor alternative materialers egenskaber sammenlignes med egenskaberne af de traditionelle, blyholdige bronzer. Projektets hovedformål er således at udvikle metoder og værktøjer til at vurdere og sammenligne legeringer (eller materialer generelt) i forhold til teknik, økonomi, arbejdsmiljø, genbrug og toksikologi. De værktøjer der er udviklet, vil derfor blive brugt til at lave en screening test af forskellige legeringer så man får en samlet vurdering af deres egnethed som erstatning for blyholdige bronzer. Vurderingen af alternativerne er således ikke blot en sammenligning af legeringernes farlighed i sig selv men en sammenligning af de samlede arbejdsmiljøforhold i de produktionsprocesser, der vil forekomme i livscyklussystemet. Metode 1. Finde teknisk og økonomisk realistiske alternativer. En række legeringer kendes allerede, og der er et godt erfaringsgrundlag for at vurdere disse. Der udføres desuden et litteraturstudie, der har til formål at skaffe de oplysninger vi mangler for de kendte legeringer og at fremskaffe oplysninger om ny, typer legeringer, der kan erstatte blyholdige bronzer. 2. Teknisk-økonomisk vurdering. De legeringer vi finder skal i første omgang vurderes i forhold til de kendte, blyholdige legeringer for at undersøge om det er sandsynligt at de kan være brugbare alternativer. 3. Opstilling af brugbare alternativer. Ud fra den teknisk-økonomiske analyse af legeringer opstilles en liste over mulige alternative legeringer. 4. Screening af alternativer. De alternative legeringer skal sammenlignes med en traditionel blyholdig legering. Vi har her valgt at bruge rødgods-5 DS (forkortet RG5; Cu med 5wt% Sn, 5wt% Zn og 5wt% Pb) som standard, da det er den mest brugte kobberlegering i Danmark. I dette projekt fokuserer vi først og fremmest på forholdene i støberierne, og ser på hvorledes arbejdsmiljø og ydre miljø i og omkring støberierne ændres ved brug af alternative legeringer. Screeningen skal i princippet omfatte en livscyklusanalyse af legeringerne. Det er ikke muligt i dette projekt, men vi vil dog vurdere de alternative legeringer ud fra nogle overordnede betragtninger om de kan genbruges uden videre eller om der er specielle forhold der gør sig gældende for enkelte legeringer. Det kan være at de ikke kan tåle at blive forurenet med bly fra blyholdige legeringer el. lign. 5. Udvikling af screeningsmetode. I projektet udvikles en screeningsmetode til at vurdere og sammenligne de valgte legeringer i forhold til rødgods-5. Metoden skal vise hvorledes arbejdsmiljøet og det ydre miljø i støberiet påvirkes af at gå fra rødgods-5 til en ny legering. Vi ser her både på fysisk arbejdsbelastning (støj, tunge løft etc.), kemisk påvirkning af de ansatte (toksikologi, røg, støv m.m.) og på det ydre miljø (mængden og arten af affald, energi og materialeforbrug etc.). disse forhold holdes op mod de tekniske og økonomiske fordele og ulemper, der er ved at skifte til en ny legering (en legering kan godt være dyrere i indkøb, men hvis der opnås besparelser miljø- eller produktionsmæssigt kan den vise sig at være mere attraktiv end traditionelle legeringer. Metoden er generel, dvs. at den kan bruges til at sammenligne alle materialer i industrien med en given reference og kan således bruge i andre lignende sammenhænge. Blyfrit bronze, I-BAR Side 6 af januar 2009

7 Projektets formål og metode 6. Samlet vurdering af alternativer. De udvalgte alternativer sammenlignes og vurderes i forhold til RG5. I den samlede vurdering vil vægten blive lagt på de ændringer der sker i støberiet ved at skifte fra RG5 til en anden legering. Vi vil dog også diskutere hvad der kan ske i andele af produkternes livscyklus ved at skifte til en anden legering. Det kan være ændringer i arbejdsmiljøet i andre industrier, problemer vedr. genbrug etc. Metoden er skitseret i nedenstående figur, der også viser afgrænsningen af projektet. Efter en indledende teknisk vurdering fravælges legeringer, der ikke kan leve op til de tekniske krav til bronzelegeringer. De legeringer, der er teknisk brugbare skal derefter vurderes (screenes) for deres indvirkning på arbejdsmiljøet i støberiet og på det ydre miljø. Herefter kan man så lave en samlet vurdering af materialerne. Det er vigtigt at bemærke, at i dette projekt kan der, af ressourcemæssige årsager, kun laves en forholdsvis enkel vurdering af materialerne. Der vil blive en række ubesvarede spørgsmål, som bør undersøges i senere projekter. Blyfrit bronze, I-BAR Side 7 af januar 2009

8 Projektets formål og metode Ny legering Teknisk vurdering: - støberiteknisk - styrke - mekaniske - korrosionsmæssige - bearbejdelighed mindst lige så godt som blyholdige bronzer Ændres de afledte arbejdsforhold i støberiet: - kemiske - fysiske - ergonomiske ja nej (og ja) Ikke godt nok Vil ændringerne samlet forringe de afledte arbejds- og ydre miljømæssige forhold nej Vurdering af iboende toksikologiske og ydremiljømæssige egenskaber ja Projektets ramme fravælges Ingen forbedringer Samlet vurdering af miljø- og arbejdsmiljø forholdene i støberiet Bortskaffelse Affald Montering Brug Vedligeholdelse Genbrug Råstoffer SAMLET VURDERING Ramme for efterfølgende projekt Ramme for efterfølgende projekt Praktiske undersøgelser af de ny materialers egenskaber Figur 1: Grafisk fremstilling af projektforløbet. Den del der er i den fuldt optrukne ramme er indeholdt i dette projekt. Delene i stiplede rammer er oplæg til fremtidige projekter, som er nødvendige for at afdække problemet fuldt ud. Formateret Blyfrit bronze, I-BAR Side 8 af januar 2009

9 Problemets omfang 3. Problemets omfang I dette kapitel vil vi forsøge at belyse i hvor høj grad blyforurening i relation til bly i bronzer er et problem og hvor problemerne findes. Det er i den forbindelse interessant at se på hvorfor der i det hele taget er bly i bronze, hvor meget der produceres og hvordan et livsforløb for et støbt bronze emne ser ud. Vi vil også belyse nogle generelle miljømæssige forhold i relation til bly og håndtering af blyholdige legeringer. Bly i bronze, hvorfor og hvor meget? Hvorfor er der bly i bronzer? Blyholdige bronzelegeringer kendes fra det gamle Ægypten og fra Syd-Østasien fra år 3000 f. kr., og har været brugt i vid udstrækning over det meste af verden i flere tusinde år. Det skyldes at denne type legeringer er nem at støbe og har gode mekaniske egenskaber. [2, 1] De blyholdige støbelegeringer, der bruges i dag er således udviklet over en meget lang årrække, hvor man primært har ønske at udvikle et materiale med gode støbetekniske og mekaniske egenskaber. Fra et teknisk synspunkt har bly en række fordele: Det er et billigt og let tilgængeligt grundstof Når bly findes naturligt kobberlegeringer og giver gode støbeegenskaber: smelten flyder let og blyindholdet giver en lavtsmeltende fase der hjælper til at lukke de porer der kan opstå i godset under størkning, så man får tryktæt støbegods. Blyindholdet gør materialet let at bearbejde, og kan, hvis det er højt nok gøre lejer selvsmørende. Der er således umiddelbart en række tekniske fordele ved tilstedeværelsen af bly i bronzelegeringer. Det er dog et spørgsmål om ikke det er muligt, at opnå de samme fordele ved at bruge andre, moderne, blyfri legeringer i stedet. Set fra et økonomisk synspunkt, er bly billigt. Skal det erstattes af andre legeringselementer, vil prisen på råmaterialet stige. Til gengæld er det, som det vil blive vist efterfølgende ret bekosteligt at opretholde en sundhedsmæssig forsvarlig produktion af blyholdigt støbegods. Hvor meget blyholdigt bronze produceres? I Danmark blev der i 2000 støbt ca ton kobber-tin-baserede legeringer, dvs. bronzer [3]. De statistikker, der findes for Danmark, differentierer ikke mellem blyholdige og ikke blyholdige legeringer. Sammenligner man med statistikkerne for andre lande i Europa er det rimeligt at antage at 60 til 80 % af dette er blyholdige legeringer. Typisk indeholder blyholdige bronzer 1,7 til 10 wt% bly. Der findes dog legeringer med lavt blyindhold, dvs. 1 wt%, men de er ikke almindeligt brugt. Som gennemsnit er det rimeligt at regne med at der er 3 wt% bly i de blyholdige bronzelegeringer, der støbes i Danmark. De ton kobberbaserede legeringer indeholder således i alt ca. 60 ton bly. Langt den største del af dette forbliver opløst i metallet, og er derfor bundet i det færdige produkt. Jf. miljøstyrelsen [4] afgives mellem 0,1 til 6,8 ton bly til omgivelserne pr. år fra denne produktion. Blyfrit bronze, I-BAR Side 9 af januar 2009

10 Problemets omfang Hvor mange mennesker arbejder med blyholdige bronzer? Støberier : I Danmark findes der i dag 14 til 20 støberier der støber blyholdige bronzelegeringer. Ud fra kendskabet til kollegaer i branchen og deres ansatte samt den aktuelle produktion, er det rimeligt at antage at der er beskæftiget ca. 140 medarbejdere med direkte tilknytning tilprocesserne med støbning af blyholdigt bronze. Andre industrier der bruger støbt blyholdigt gods: Det gods der fremstilles i støberierne bearbejdes, monteres og bruges efterfølgende i en række industrier. Det er meget svært at sige hvor mange personer der er i kontakt med metallet i den forbindelse. Det er dog klart, at der under bearbejdning af blyholdige bronzer må frigives bly til køle- /smøremidler og til luften. Ligesom de personer der håndterer nyligt bearbejdede overflader vil få bly på huden. Det sidste skyldes at bly i bronze har tendens til at sætte sig på overfladen af godset. Det gælder også bearbejdede overflader. Der vil være en vis afsmitning fra godsets overflade. Drejespåner og andet metallisk affald fra bearbejdning vil også indeholde bly. Det er desuden muligt at støv fra bearbejdning (hvis der bearbejdes tørt) kan indeholde bly. Man ved af erfaring at de steder hvor man bruger blyholdigt bronze i forbindelse med vand (pumper, fittings, ventiler etc.) afgiver metallet bly til vandet. Det sker især første gang metallet er i forbindelse med vand (f.eks. ved trykprøvning). Senere dannes en beskyttende oxidfilm på metallets overflade, der reducerer afgivelse af bly. Dvs. industrier el. lign. hvor der monteres og/eller testes ny anlæg med komponenter i blyholdig bronze kan risikere at være udsat for en ikke ubetydelig forurening fra bly. Der er tale om mange forskellige industrier, og det er i sagens natur meget vanskeligt at sige hvor mange mennesker, der på denne måde udsættes for bly i deres arbejde, og at vurdere omfanget af den påvirkning de udsættes for, og hvor stor mængde blyholdigt affald der opstår. Livscyklus for bronze Total livscyklus for blyholdige bronzer i Danmark Alle støbelegeringer kan genbruges. Bronzelegeringer genbruges ved oparbejdning på smelteværker udenfor Danmark. I støberierne bruges masterlegeringer, der leveres fra smelteværkerne. Som beskrevet ovenfor er der nogen emission af bly fra støberierne. Under forarbejdning, montage og brug af bronzelegeringer må man forvente at der tabes bly til omgivelserne. Hvor meget, og hvor vides ikke præcist. Støbegodset genbruges efter brug. Der vil dog ske et vist tab pga. korrosion og slidtage, og fra gods, der forsvinder uden at blive genbrugt. Blyfrit bronze, I-BAR Side 10 af januar 2009

11 Problemets omfang Tab ved (gen)smeltning Tab ved smeltning og bearbejdning Tab ved slidtage, korrosion etc. Tab under håndtering og sortering Råstoffer Genbrug Produktion Forarbejdning Montering Brug Vedligehold Bortskaffelse Affald Figur 2: Livscyklus for blyholdige støbelegeringer Bly i et støberi Figur 2 viser en skematisk fremstilling af proceskæden i et støberi, og i relation hertil, hvordan blyemmisioner kan forekomme i støberiet. Figuren er generel for alle støberier, hvor der støbes i sandforme, men vil her blive behandlet specielt for bronzestøberier. Smeltning: Bronzestøberierne køber færdige "masterlegeringer" hvor blyet er tilsat i den mængde, det er specificeret for de pågældende legeringer. Man vil normalt ikke justere legeringerne ved tilsætning af bly. Legeringerne kan evt. justeres ved at tilsætte mindre mængder legeringselementer. Metallet, som enten er blokke fra råvareleverandøren eller genbrug af indløb og efterfødere fra tidligere produktion, smeltes i en smelteovn. Til industriel produktion i Danmark bruges elektriske induktionsovne og gas-/oliefyrede ovne. Blyfrit bronze, I-BAR Side 11 af januar 2009

12 Problemets omfang Figur 3: Smeltning i en lille induktionsovn. Manden til venstre måler temperaturen i smelten, og ham til højre fjerner slagge. Under smeltning vil noget af blyet dampe af sammen med andre flygtige stoffer (Zn, P, etc.) og typisk reagere med ilt og evt. danne blyoxid i form af støv. Røg og dampe suges væk og samles op i filtre. Smelten danner slagger ved reaktion med bl.a. ilt. Mængden af slagger afhænger stærkt af hvilken type legering der smeltes. Slaggerne vil indeholde bly, men de returneres til smelteværkerne hvor metallerne genvindes til ny støbelegeringer. Blyfrit bronze, I-BAR Side 12 af januar 2009

13 Metal lager Problemets omfang smeltning støbning udslagning Regenerering af sand Blyilte frigives og belaster indeluften. Blystøv udskilles ved filtrering af udsugningsluften. Filterstøv deponeres. Emissionen fra filterafkastet belaster det nære ydre miljø Slagger og "kratz" sendes retur til smelteværk for opbearbejdning. Digler og gammelt ovnfor deponeres/destrueres Blyafsmitning på sandet frigives med støvet fra den mekaniske udslagning. Støv fra efterfølgende regenerering udskilles i filter. Filterstøv deponeres. Emissioner fra filterafkast belaster det nære ydre miljø. Overskuds sand og "knolde" med blyafsmitning deponeres. Metal dele frasorteres og sendes retur til smelteværk for opbearbejdning. Afskæring og rensning Blyholdigt metalstøv fra skære og slibeprocesser udskilles af udsugningsluften ved filtrering. Metal filterstøv sendes retur til smelteværk for ombearbejdning. Emissioner fra filterafkast belaster det nære ydre miljø. Kontrol rep.svejs og pakning Ved eventuelt rep. svejsning udvikles såvel støv som dampe som udskilles fra udsugningsluften ved filtrering. Kasserede emner returneres til omsmeltning internt i virksomheden Efterbehandling og bearbejdning dampe støv Figur 4: Skematisk fremstilling af bly-strømme i et støberi Metaldele til omsmelt Formateret Blyfrit bronze, I-BAR Side 13 af januar 2009

14 Problemets omfang Støbning: Fra ovnen hældes smelten over i en støbeske, der transporteres ud til de forme, der skal støbes, se figur 4. Figur 5: Til venstre ses omhældning af smelte fra ovn til støbeske. Til højre ses udstøbning hvor smelten hældes i en støbeform. Under transport af skeen, ved evt. omhældning og støbning damper bly af. Dampene og de reaktionsprodukter der opstår vil gå i udsugningen og ende i filtrene. Der kan være tilfælde hvor der ikke er udsugning på skeen under transport til støbezonen. Her vil der afgives bly til luften i støberiet. noget af dette vil gå i den almindelige udsugning, andet vil danne oxid og noget vil kondensere på kolde overflader. Udslagning og regenerering af sand: Formene er fremstillet i sand bundet med en binder. Der bruges en række forskellige bindersystemer, hvor de mest udbredte er ler/vand og furan. Når godset er kølet af skal det tages ud af formene. Det sker ved at formene slås i stykker og synderdeles til sand blandet med binder. Herefter regenereres sandet og bruges til fremstilling af ny forme. Der vil afgives bly til sandet både som metalpartikler (blyholdige bronzepartikler) i form af flager eller dråber, eller i form af støv, der er blandet med sandet. Alle metaldele, der kan sorteres fra returneres til smelteværket for oparbejdning. Overskudssand og støv deponeres. Normalt genbruges 95 til 98 % af støberisandet. Alt sand regenereres. Lerbundet sand kan normalt genbruges efter tilsætning af vand, ler og evt. lidt nysand. Kemisk bundet sand skal renses for binderrester. Det kan mekanisk, ved formaling og/eller ved opvarmning (afbrænding af binder). Specielt mekanisk regenerering giver en del støv, som er blyholdigt, og som skal deponeres. Blyfrit bronze, I-BAR Side 14 af januar 2009

15 Problemets omfang Figur 6: Sandbunkere til nyt og regenereret sand, og filtre på et bronzestøberi Afskæring og rensning af godset: Når godset er taget ud af formene skal det renses og indløb og efterfødere skal fjernes. Efterfødere og indløb skæres og eventuelle grater fjernes ved slibning. Her dannes metalspåner og støv. Begge dele sendes retur til smelteværk for at blive gensmeltet. Efter rensning slyngrenses godset for at fjerne det sidste sand. Støvet herfra fjernes ved udsugning og ender i filtre. Kontrol og reparation: Inden godset forlader støberiet skal det inspiceres og evt. repareres. Det gods der kasseres omsmeltes på støberiet. Det kan være nødvendigt at reparationssvejse overfladen af godset, eller hvis det er nødvendigt at bore kernestivere ud og lukke hulerne igen ved at svejse. Her opstå dampe og støv som opfanges i filtrene. Miljømæssige forhold Betydningen af blyforurening Bly har været brugt både som rent, metallisk bly eller som tilsætning til andre produkter i århundreder. [5] Bly og blylegeringer har den fordel, at de smelter ved lav temperatur og er lette at støbe og smede. Bly er og har været tilsat mange produkter i større eller mindre grad for at forbedre produk- Blyfrit bronze, I-BAR Side 15 af januar 2009

16 Problemets omfang ternes egenskaber. Det har længe været kendt at store doser af bly er dødeligt, men først inden for de seneste 20 år er man blevet klar over de alvorlige konsekvenser selv meget lave doser bly har. [5] Det største udslip af bly i Danmark stammer fra blyholdig benzin, selv om bly i benzin kun står for 2,2 % af det af det samlede forbrug af bly. Takket være brug af blyfri benzin er udslippet af bly dog reduceret 95 % fra 1978 til I det samme tidsrum er man blevet mere opmærksom på effekten af blyforurening, og man har samtidig sænket grænseværdien for bly i blod kraftige. Senest i relation til en revidering af blybekendtgørelsen, som netop er i gang, hvor aktionsgrænsen for byindhold i blodet sænkes fra 40 til 20 µg Pb pr. 100 ml blod. Toksikologi Bly har skadelig virkning på nyrer, hjerne og nerver. Begyndende skadelige virkninger kan påvises ved blodblyværdier på ned til omkring 30 mikrogram pr. 100 ml. Bly har vist sig også at kunne påvirke fosterets hjerne. Flere undersøgelser har tydet på lettere skader hos børn født af mødre med blodblyværdier på ned til omkring 15 mikrogram pr. 100 ml. Bly er fundet kræftfremkaldende hos dyr, men der er ikke belæg for en kræftfremkaldende virkning hos mennesket. [6] Se desuden afsnittet om metallers toksikologi i kapitel 5. At arbejde med blyholdige bronzer Forholdsregler Reglerne for arbejde med blyholdige materialer er beskrevet i At-meddelelse: Arbejde med metallisk bly og dettes ionforbindelser. [7] De ansatte skal effektivt beskyttes mod bly og byforbindelser. Generelt gælder: at arbejdsstedet skal rengøres dagligt og effektivt der skal være god udsugning overalt hvor der arbejdes med bly/blyforbindelser de ansatte skal have stillet personlige værnemidler til rådighed, f.eks. handsker eller åndedrætsværn Arten og omfanget af yderligere beskyttelse er afhængigt af mængden af bly i luften og / eller bly målt i de ansattes blod, som vist i fig. 7 og 8. I område "a" gælder de generelle regler, som beskrevet ovenfor. I område "b" kræves yderligere særligt arbejdstøj, som skal håndteres og vaskes særskilt fra andet arbejdstøj. Ved store koncentrationer af bly i luften kræves specielt åndedrætsværn, "c". Findes der meget høje koncentrationer af bly i blodet, skal de ansatte omplaceres til andet arbejde, område "d". Lovpligtige målinger I virksomheder hvor der arbejdes med blyholdige materialer skal der jævnligt foretages målinger af bly i de ansattes blod og af blyindholdet i luften. Desuden skal de ansatte til helbredsundersøgelse med jævne mellemrum. Målinger af bly i blodet er alene koblet til mængden af bly i blodet hos de ansatte, se fig. 8. Ved blyindhold under 25 mikrogram bly / 100 ml blod, skal der ikke foretages regelmæssig kontrol. Mellem 25 og 40 mikrogram bly / 100 ml blod skal der måles blodbly én gang årligt. Findes større mængder bly i blodet, skal der måles blodbly 4 gange om året. Blyfrit bronze, I-BAR Side 16 af januar 2009

17 Problemets omfang Kravene til målinger af bly i luften og til hyppigheden af helbredsundersøgelser er bestemt af både blyindholdet i blodet hos de ansatte og af blyindholdet i luften på arbejdsstedet. Grænserne herfor er vist i fig. 8. Figur 7: Krav til beskyttelse af ansatte i virksomheder, der arbejder med blyholdige materialer.{345} Formateret Blyfrit bronze, I-BAR Side 17 af januar 2009

18 Problemets omfang Figur 8: Krav til målinger af bly i luft og i blod samt helbredsundersøgelser hvor der arbejdes med blyholdige materialer.{345} Blyfrit bronze, I-BAR Side 18 af januar 2009

19 Problemets omfang 4. Metode til vurdering af arbejdsmiljø- og miljøforhold i en materialesubstitution I forbindelse med tekniske overvejelser om mulighederne for at finde erstatningsmaterialer for blyholdigt bronze skal der udvikles en metode, som kan bruges til at vurdere de arbejdsmiljø- og miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med de mulige alternativer. Vægten i dette projekt ligger på de arbejdsmiljømæssige forhold hvorfor dette område er mest detaljeret beskrevet i det følgende. Det er et udgangspunkt for metoden, at den skal bruges i fællesskab af teknikere og arbejdsmiljø/miljøeksperter. Begge typer af ekspertise er nødvendige for at der kan laves de relevante vurderinger. Principiel metode Udgangspunktet for at vurdere de arbejdsmiljø- og miljømæssige forhold ved forskellige alternativer er en referencesituation. Det vil i dette projekt sige en kortlægning af arbejdsmiljøet ved den nuværende produktion med blyholdig bronze. Arbejdsmiljøet kortlægges i denne produktion. Derefter opstilles et relevant livscyklussystem for de støbte emner. Det vil sige en identifikation af hvor råstofferne kommer fra, hvor de færdigstøbte emner bliver brugt og hvordan de bortskaffes og/eller bliver genbrugt. Arbejdsmiljøet i forbindelse med brugen af det støbte emne på en brugervirksomhed skal derefter vurderes ligesom arbejdsmiljøforhold ved bortskaffelse/genbrug samt råvarefremstilling skal beskrives. Den arbejdsmiljømæssige vurdering af mulige alternativer vil således blive sammenholdt med referencesituationen med henblik på at vurdere om og på hvilke punkter arbejdsmiljøet kan forventes at blive forbedret. Vurderingen af arbejdsmiljøet i referencesituationen tager udgangspunkt i en systematisk beskrivelse af: produktionsproces påvirkninger belastninger Produktionsprocessen beskrives ved hjælp af produktionsflow, layout, arbejdsfunktioner, arbejdsorganisering, procesbetingelser, driftstilstande m.m.. Påvirkninger beskrives i form af arten (kemiske, fysiske, ergonomiske), niveau, varighed og hyppighed. Belastninger identificeres ved at sammenholde de enkelte påvirkninger med kendt viden om påvirkningens farlighed (eksempelvis grænseværdier, toksikologisk viden, arbejdsmedicinsk viden m.m.). Når de mulige alternativer skal vurderes er det væsentligt at få beskrevet om de vil ændre på produktionsprocessen. Her tænkes især på andre ændringer end blot udskiftning af én legering med en anden legering. Hvis der sker afledte ændringer i arbejdsprocedurer m.m. er det væsentligt at få med i arbejdsmiljøvurderingen. Der er således et stort behov for et tæt samspil mellem teknikere og arbejdsmiljøfolk i denne aktivitet. Blyfrit bronze, I-BAR Side 19 af januar 2009

20 Problemets omfang Vurderingen af alternativerne er således ikke blot en sammenligning af legeringernes farlighed i sig selv men en sammenligning af de samlede arbejdsmiljøforhold i de produktionsprocesser, der vil forekomme i livscyklussystemet. Inden for rammerne af dette projekt er det ikke muligt at udføre en arbejdsmiljøvurdering baseret på den ovenfor nævnte metode. Vurderingen afgrænses til kun at omfatte støberi-processerne. Under alle omstændigheder vil det også være praktisk først at foretage en indledende screening af de mulige alternativer, jf. projektets overordnede metode (fig. X.x.), med henblik på hurtigt at frasortere nogle. Når der er identificeret meget realistiske alternativer bør disse imidlertid underkastes en grundig vurdering. Screeningsmetode Screeningen af mulige arbejdsmiljøkonsekvenser tager udgangspunkt i følgende simple udtryk for en arbejdsmiljøbelastning: Arbejdsmiljøbelastning = f(påvirkning; farlighed) Påvirkningen i arbejdsmiljøet kan beskrives ved hjælp af følgende faktorer: niveau, varighed og hyppighed. Farligheden er den eller de iboende skadende effekt(er) som er forbundet med en given påvirkningsfaktor. Eksempelvis er risikoen for at blive hjerneskadet som følge af udsættelse for organiske opløsningsmidler en funktion af hvor høje koncentrationer personen bliver udsat for, i hvor lang tid (antal timer pr. gang og i hvor mange år) samt hvor ofte personen bliver udsat i arbejdet (dagligt, ugentligt, månedligt). Hvis eksponeringen er tilstrækkelig vil det udløse opløsningsmidlets farlighed, nemlig dets indbyggede evne til at skade nervesystemet. Screeningsmetoden bygger på at sammenholde forholdsvis simple indikatorer for henholdsvis påvirkning og farlighed. Da dette projekt drejer sig om at finde erstatningsmaterialer for blyholdigt bronze vil farligheden især være fokuseret på metallers toksikologiske egenskaber hvorfor dette område dækker farlighed. Screening for påvirkning I princippet bør screeningen for eksponering omfatte alle typer af påvirkninger i arbejdsmiljøet. I dette projekt afgrænser vi imidlertid screeningen til at omfatte umiddelbart relevante arbejdsmiljøpåvirkninger i forbindelse med metallegeringer i støberier, jf. tabel 1. Blyfrit bronze, I-BAR Side 20 af januar 2009

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER 1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling af basismetaller og legeringer

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Arbejds- og miljømedicinsk årsmøde, 2007 Susanne Wulff Svendsen, afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus Baggrund Hansen

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Mangan Værktøjer til forebyggelse En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet Guld, sølv og arbejdsmiljøet Denne pjece er et bidrag til debatten om arbejdsmiljøet i guld- og sølvbranchen. Vi har udvalgt de mest omtalte emner og sat fokus på de hovedregler og principper, der gælder

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Indhold Jorden i storbyområder som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Sådan lever vi med forureningen i hverdagen

Læs mere

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik.

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. 1. TITEL GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal Fordampningsprocesser i halvlederindustri Systematisk titel baseret på Use Descriptor

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571?

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Af Ebbe Rislund, Troels Mathiesen og J. Vagn Hansen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology Indledning De to stål EN 1.4404 og EN 1.4571 er

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G

Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G 1 Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G Af Uffe Andersen Frese Metal- & Stålstøberi A/S Indlæg ved FMV s årsmøde den 27. januar 2011 1.0 Indledning

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

det er nemt at lodde se her hvordan Andie Nordgren Jeff Keyzer JESPER HAFFGAARd af: Mitch Altman (lodningsvisdom) (tegneserietilpasning)

det er nemt at lodde se her hvordan Andie Nordgren Jeff Keyzer JESPER HAFFGAARd af: Mitch Altman (lodningsvisdom) (tegneserietilpasning) det er nemt at lodde se her hvordan af: Mitch Altman (lodningsvisdom) Andie Nordgren (tegneserietilpasning) Jeff Keyzer (Layout og redigering) JESPER HAFFGAARd (oversættelse) Distribute widely! lodning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium Galvanisk Tæring Galvanisk tæring har også noget med El at gøre, idet det er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale. Dette var

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted Kortlægningsskema Tillæg til AV værksted Arbejdspladsvurdering for ladeværksted Hvordan bruges AV skemaerne En AV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Bosch-tilbehør 11/12 Arbejdssikkerhed Oversigt 789. Arbejdssikkerhed. Husk den professionelle bruger sørger også for sin egen sikkerhed!

Bosch-tilbehør 11/12 Arbejdssikkerhed Oversigt 789. Arbejdssikkerhed. Husk den professionelle bruger sørger også for sin egen sikkerhed! Bosch-tilbehør 11/12 Arbejdssikkerhed Oversigt 789 Arbejdssikkerhed Husk den professionelle bruger sørger også for sin egen sikkerhed! Bosch-kvalitet afspejler sig også i et komplet tilbehørsprogram for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Information om sikker tømning og inspektion af containere oversigt over kemiske stoffer Eksempler på 17 gasser, der kan være i containere

Information om sikker tømning og inspektion af containere oversigt over kemiske stoffer Eksempler på 17 gasser, der kan være i containere Information om sikker tømning og inspektion af containere oversigt over kemiske stoffer Eksempler på 17 gasser, der kan være i containere K: Optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Nanomaterialer på danske arbejdspladser. hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanomaterialer på danske arbejdspladser. hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed Nanomaterialer på danske arbejdspladser hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed Nanomaterialer EU Forslag til en definition et naturligt, tilfældigt opstået eller fremstillet materiale,

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere