Liquid Engineering EU Ltd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liquid Engineering EU Ltd."

Transkript

1 Liquid Engineering EU Ltd SIKKERHEDSDATABLAD I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNINGEN (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, AFSNIT 1: Navnet på stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: Fuel Set FCC Version 1.1 Revisionsdato Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, og anvendelser der frarådes Identificerede anvendelser: Brændstofblandere 1.3 Nærmere oplysninger om leverandør af sikkerhedsdatablad Virksomhed: Telefon: Internet: adresse: 1.4 Telefonnummer ved nødstilfælde Nødtelefonnummer: Liquid Engineering EU Ltd. Romsey Road Whiteparish Wiltshire SP5 2SA STORBRITANNIEN +44 (0) (09:00 17:00 hverdage) +44 (0) (09:00 17:00 hverdage) 2. FARLIGE EGENSKABER 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til forordningen (EF) nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Akut toxicitet (kategori 4) Irritation af hud (kategori 2) Irritation af øjne (kategori 2) Klassificering i henhold til EU-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Farligt ved indtagelse. Irriterer øjne og hud. Da det tilstedeværende C10.alkoholtoxylat er let biologisk nedbrydeligt i henhold til testmetoderne, OECD 301 A- F, er Fuel Set FCC ikke klassificeret som kronisk giftigt for vandlevende organismer (kategori 2) i henhold til del 4.1 i bilag EF/1907/2006 (i ændret udgave). 2.2 Mærkningsoplysninger Mærkning i henhold til forordningen (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Piktogram Signalord Fareangivelse H302 H315 H319 Advarsel Skadeligt ved indtagelse irriterende for hud forårsager alvorlig øjenirritation Beskyttelsesforanstaltninger P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse P I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Supplerende fareangivelser Indeholder 1-fenylazo-2-naphthol. Kan forårsage en allergisk reaktion. Side 1 af 7

2 3. SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM BESTANDDELE 3.2 Blandinger Komponent Klassificering Koncentration 2-(2-butoxyetoxy)ethanol CAS-nr EF-nr Indeksnr Eye Irrit. 2; H319; % Xi; R36 C10-alkoholetoxylat (ά-(2-propylheptyl)-.ω-poly(oxy-1,2-etandiyl) CAS-nr Acute Tox.4; Eye irrit. 2; Skin EF-nr [-] Irrit. 2; Indeksnr. [-] H302, H315, H % Xn; R22 Xi; R36/38 Dipropylenglykolmonometyleter CAS-nr EF-nr Indeksnr. [-] [-] % [-] Methanol CAS-nr EF-nr Indeksnr X Flam. Liq. 2; Acute Tox. 3; STOT SE 1 H225, H331, H311; H301; H370 R11 T; R23/24/25 39/23/24/25 <3 % De fareangivelser og risikofraser, der er nævnt i dette afsnit, findes i fuld tekst i afsnit FORHOLDSREGLER VED FØRSTEHJÆLP 4.1 Beskrivelse af forholdsregler ved førstehjælp Ved indånding Hvis dampe eller tåge indåndes, flyt personen til frisk luft. Hvis bedring ikke indtræder hurtigt, tilkald straks en læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til sundhedspersonalet. Hvis personen ikke trækker vejret, giv kunstigt åndedræt. Ved kontakt med huden Aftag kontamineret beklædning. Vask med sæbe og meget vand. Hvis irritationen fortsætter, søg lægehjælp. Ved kontakt med øjne Skyl omhyggeligt med meget vand i mindst 15 minutter. Vær omhyggelig ikke at skylle kemikalierne fra det ene øje over i det andet. Søg umiddelbart lægehjælp. Ved indtagelse Giv aldrig en bevidstløs person noget igennem munden. Skyl munden med vand. Søg straks lægehjælp. 4.2 De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Så vidt vi er orienteret, er blandingens kemiske, fysiske og toksikologiske egenskaber ikke undersøgt nærmere. 4.3 Oplysninger om umiddelbar medicinsk behandling og eventuel krævet specialbehandling Side 2 af 7

3 5. FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Slukningsmiddel Passende slukningsmidler Anvend slukningsmidler som alkohol-/vandbaseret skum, pulver, kulsyre eller sprøjtning med vand/tåge. Ved store brande har faste vandslukningsanlæg måske ingen virkning. Køl alle berørte beholdere ned med store mængder afkølende vand. 5.2 Særlige farer som stoffet eller blandingen kan medføre Afhænger i høj grad af brandforholdene. Der udvikles en kompliceret blanding af luftbårne faste stoffer, væsker og gasser, deriblandt kulilte, kuldioxid og uidentificerbare stoffer, når dette stof udsættes for forbrænding. 5.3 Råd til brandslukningspersonalet Indånd ikke nedbrydningsprodukter og dampe. Anvend godkendt uafhængigt åndedrætsværn. Anvend brandafvisende beklædning. Gå ikke ind i noget lukket eller afgrænset brændende rum uden korrekt beskyttelsesudrustning, deriblandt uafhængigt åndedrætsværn. Anvend vand til nedkøling af beholdere. Anvend vandtåge til at sprede dampe og lækager der ikke er antændt. Sørg for, at vandet fra brandbekæmpelsen ikke løber ud i vandveje. Store brande må kun bekæmpes af uddannet personale. 5.4 Yderligere information 6. FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP 6.1 Personbeskyttelsesforanstaltninger, beskyttelsesudrustning og forholdsregler ved nødsituationer Anvend passende personbeskyttelsesudrustning (se detaljer i afsnit 8). Undgå at indånde dampe. Sørg for tilstrækkelig ventilation. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Sørg for at forhindre yderligere lækager eller spild hvis det er sikkert. Lad ikke produktet komme i kloak eller vandledninger. 6.3 Metoder og materialer til omslutning og rengøring Placer kontamineret materiale i engangsbeholdere og bortskaf dem i overensstemmelse med gældende forskrifter. 6.4 Henvisning til andre afsnit Se mere om affaldshåndtering i afsnit HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Forsigtighedskrav for sikker håndtering Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå at indånde dampe. 7.2 Forhold for sikker opbevaring, inklusive eventuel uforenelighed Opbevares køligt. Opbevar beholdere tæt lukkede på et tørt og godt ventileret sted. Åbne beholdere skal lukkes omhyggeligt, og opbevares opretstående for at undgå lækager. 7.3 Specifik slutanvendelse 8. BEGRÆNSNING AF EKSPONERING/PERSONBESKYTTELSE 8.1 Kontrolparametre Komponenter med kontrolparametre for arbejdspladsen 67,5 mg/m³ 8hrTWA, 101,2 mg/m³ 15minSTEL 2-(2-Butoxyethoxy) ethanol WEL 266 mg/m³ 8hrTWA, 333 mg/m³ 15minSTEL Methanol WEL Sk 308 mg/m³ 8hrTWA Dipropylenglykolmonometyleter WEL Sk 8.2 Begrænsning af eksponering Passende tekniske kontroller Anvend i godt ventilerede områder. Anvend mekanisk ventilation i dårligt ventilerede områder. Personbeskyttelsesudrustning Øjen-/ansigtsbeskyttelse Anvend udrustning til øjenbeskyttelse der er afprøvet og godkendt i henhold til passende standarder, fx EN 166. Side 3 af 7

4 Beskyttelse af huden Håndteres med handsker. Handskerne skal inspiceres inden anvendelse. Anvend den korrekt teknik ved aftagning af handskerne (uden at røre ved handskernes yderside) for at undgå hudkontakt med dette produkt. Kassér kontaminerede handsker efter brug i henhold til god praksis. Vask og tør hænderne. De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EU-direktiv 89/686/EEG og standarden EN 374, som beskrevet deri. Der anbefales handsketyper af polyethylen, PVC og nitril. Beskyttelse af kroppen Uigennemtrængelig beklædning og beskyttelsesudrustning skal vælges ud fra koncentrationen og mængden af de farlige stoffer, der anvendes på den aktuelle arbejdsplads. Åndedrætsværn Når risikovurderingen, i henhold til kontrolhierarkierne der er fastlagt i kemikaliedirektivet, påviser et krav om åndedrætsværn som kontrolforanstaltning, anvend et organisk filter af typen A. 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Form: Grøn væske a) Udseende Eukalyptus b) Lugt ingen oplysninger tilgængelige c) Lugttærskel ingen oplysninger tilgængelige d) ph ingen oplysninger tilgængelige e) Smeltepunkt/frysepunkt f) Indledende kogepunkt og kogeintervaller ingen oplysningen tilgængelige g) Flammepunkt > 61 C h) Fordampningshastighed ingen oplysninger tilgængelige i) Brandfarlighed (fast form, gas) ingen oplysninger tilgængelige j) Øvre/nedre brandfarligheds ingen oplysninger tilgængelige - eller eksplosivitetsgrænser k) Damptryk ingen oplysninger tilgængelige. l) Dampdensitet ingen oplysninger tilgængelige. m) Relativ densitet 0,98 ved 20 C n) Vandopløselighed ingen oplysninger tilgængelig) o) Fordelingskoefficient: (n-oktanol/vand) p) Selvantændelsestemperatur ingen oplysninger tilgængelige q) Nedbrydningstemperatur ingen oplysninger tilgængelige r) Viskositet, ingen oplysninger tilgængelige s) Eksplosive egenskaber ingen t) Oxiderende egenskaber ingen 9.2 Anden sikkerhedsinformation 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet for blanding Kemisk stabilitet Forventes at være stabilt ved normale temperaturer og under de anbefalede opbevaringsforhold Risikoen for farlige reaktioner 10.4 Forhold som bør undgås Høj temperatur (>50 C), antændelseskilder og direkte sollys Uforenelige stoffer Stærkt oxiderende stoffer og stærke syrer Farlige nedbrydningsprodukter Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved korrekt opbevaring og håndtering. Side 4 af 7

5 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toksikologiske virkninger Akut toxicitet LD 50 (Oral) >200 til mg/kg Ætsende/irriterende for huden for blanding. Primært irriterende for huden. Alvorlige øjenskader/øjenirritation for blanding. Primært irriterende for øjne. Luftsvejs-/hudsensibilisering Indeholder lave niveauer af 1-fenylazo-2naphthol, der kan forårsage allergisk reaktion for immuniserede personer. Mutaginitet i kønsceller Karcinogenicitet IARC: Intet stof i dette produkt der forekommer i niveauer på 0,1 % eller højere identificeres af IARC, som sandsynlig, mulig eller bekræftet som kræftfremkaldende for mennesker. Reproduktionstoxicitet Specifik organtoxicitet enkelt eksponering for blanding. Specifik organtoxicitet gentagen eksponering Åndedrætsrisiko for blanding. Udgør ingen åndedrætsrisiko. Potentiel indvirkning på hals Indånding Indtagelse Hud Øjne Overdreven indånding kan forårsage forbigående irritation i luftveje og/eller svimmelhed. Farligt ved indtagelse. Irriterer huden. Forårsager kraftig øjenirritation. Tegn og symptomer på eksponering Indtagelse kan forårsage et ildebefindende, og indånding af store mængder forårsager irritation og besvær i luftvejene. Kontakt med øjne forårsager svær, akut irritation. Kontakt med huden forårsager irritation. Yderligere information Ikke tilgængeligt. 12 ØKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet for blanding. Forventes ikke at være særlig farligt for vandlevende organismer 12.2 Persistens og nedbrydelighed Stofferne i denne blanding er let biologisk nedbrydeligt ifølge OECD 301 A-F 12.3 Bioakkumulerbarhed Forventes ikke at have bioakkumulerbart potentiale af betydning Bevægelighed i jord 12.5 Resultat af PBT- og vpvb-vurdering 12.6 Andre skadelige virkninger Side 5 af 7

6 13 AFFALDSHȦNDTERING 13.1 Metoder til affaldshåndtering Produkt Afbrændes i en kemisk forbrændingsovn udstyret med efterbrænder og vaskere. Stoffet er klassificeret som farligt affald i følge forordningen om farligt affald 2005 (i ændret udgave). Kontakt en licenseret professionel virksomhed for affaldshåndtering ved bortskaffelse af dette produkt. Kontamineret emballage Kasseres som ubrugt produkt. 14 TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-nummer ADR/RID: - IMDG: - IATA: Officiel transportbenævnelse ADR/RID: Ikke farligt gods IMDG: Ikke farligt gods IATA: Ikke farligt gods 14.3 Fareklasse(r) for transport ADR/RID: - IMDG: - IATA: Emballagegruppe ADR/RID: - IMDG: - IATA: Miljøfarer ADR/RID: nejimdg maritim bestemmelse: nejiata: nej 14.6 Specielle forsigtighedsforanstaltninger 15 GÆLDENDE FORSKRIFTER Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med kravene i forordningen (EF) nr. 1907/ Forskrifter/lovgivning om stoffet eller blandingen når det gælder sikkerhed, sundhed og miljø Health & Safety at Work etc. Act 1974 (Lov om sundhed og sikkerhed på arbejdet 1974) Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (Forordning for kontrol med farlige stoffer af 2002) (i ændret udgave) Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (Forordning om kemikalier (fareinformation og forsendelsesemballage) 2009) Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures Regulations 2008 (Forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 2008) (i ændret udgave) EH40/2005 Workplace Exposure Limits (Grænser for eksponering på arbejdspladsen EH40/2005) (i ændret udgave) Environmental Protection Act 1990 (Miljøbeskyttelsesloven 1990) Hazardous Waste Regulations 2005 (Forordning om farligt affald 2005) (i ændret udgave) 15.2 Kemisk sikkerhedsvurdering 16 ANDEN INFORMATION Yderligere information Tekst i fareangivelser og risikofraser som nævnt i afsnit 3 H225 Meget brandfarlig væske og damp H301 Giftig ved indtagelse H302 Farlig ved indtagelse H311 Giftig ved hudkontakt H315 Forårsager hudirritation H319 Forårsager alvorlig øjenirritation H331 Giftig ved indånding H370 Forårsager organskader R11 R23/24/25 R39/23/24/25 R22 R36/R38 Meget brandfarligt Giftig ved indånding, hudkontakt og indtagelse Giftigt: risiko for meget alvorlige vedvarende halsskader ved indånding, hudkontakt og indtagelse Skadelig ved indtagelse Irriterer øjne og hud Side 6 af 7

7 Anbefalede restriktioner for anvendelse Anvendes i henhold til fabrikantens tekniske instrukser. Revisionshistorik Udgave 1.1 "Draft New Improved" borttaget fra produktnavnet Yderligere information Indeholder 1-fenylazo-2-naphthol. Kan forårsage en allergisk reaktion. Informationen i dette sikkerhedsdatablad skal videregives til alle dem, der skal anvende, håndtere, lagre, transportere eller der på anden måde eksponeres af dette produkt. Denne information er udarbejdet som vejledning ved tekniske installationer, drift, håndtering og til personer der arbejder med, eller håndterer disse produkter. Denne information anses for at være pålidelig og opdateret på revisionsdatoen, og udgør den bedste information, der for nuværende findes tilgængelig, og kendt af Liquid Engineering EU Ltd. (LEL). LEL giver imidlertid ingen udtrykkelig eller underforsmået garanti med hensyn til denne information, og påtager sig ikke noget ansvar i forbindelse med anvendelsen. Den relaterede information her er baseret på korrekt håndtering og de forudsete anvendelsesområder, og gælder for produktet uden kemiske tilsætningsstoffer eller ændringer. Brugeren bør foretage sine egne undersøgelser for at afgøre, hvor egnet informationen er for netop deres formål. Det er brugerens ansvar at gennemføre en egnet risikovurdering/coshh-evaluering inden brugen af dette produkt. Side 7 af 7

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Andre former for identifikation/ Synonym SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktets partnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktets partnummer 4352156 CAS nummer 64-17-5 Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation Kemisk formel SIKKERHEDSDATABLAD Væske. C2-H6-O PUNKT

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Europa Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING PUNKT 0: Interne forhold Brugssted ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING Anvendelser for stoffet eller blandingen Korrosionsbeskyttelses af metal overflader Intern kontaktperson Email på intern kontaktperson Intern

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere