Erhvervspolitik. For SKIVE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervspolitik. For 2009-2012 SKIVE KOMMUNE"

Transkript

1 Erhvervspolitik For SKIVE KOMMUNE 2. marts 2009

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Erhvervspolitikkens baggrund og struktur 2 2 Samlet oversigt over erhvervspolitikken 3 3 Den erhvervspolitiske proces 4 4 Pejlemærker og succeskriterier Erhvervsudvikling Infrastruktur Oplevelsesøkonomi Bosætning 11 5 Strategiske tiltag og roller Rollefordeling i erhvervspolitikken Strategiske tiltag i erhvervspolitikken 14 Bilag A - Grundlag for teknisk analyse 17 Bilag B - Interviewpersoner 18 Bilag C - Deltagere i workshop 19

4 1 Erhvervspolitikkens baggrund og struktur Skive Kommune har udarbejdet nærværende "Erhvervspolitik for Skive Kommune". Formålet med erhvervspolitikken er at: Formulere pejlemærker for og strategiske tiltag til støtte af udviklingen af erhvervslivet i kommunen Afklare kommunens rolle i forhold til virksomheder, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) og de øvrige aktører på området Notatet bygger på tre sæt kilder 1 : Baggrundsmateriale: Analyse af data, fakta og oplysninger fra eksisterende rapporter og materiale, der er oplistet i bilag A Interviews og workshop med vigtige aktører og nøglepersoner, der er oplistet i bilag B og bilag C Rådgivning: Faglig vurdering af de muligheder, forslag og handlingsalternativer, der er fremgået af processen. På baggrund heraf er formuleret en række Pejlemærker for erhvervsudviklingen, der kan betragtes som erhvervspolitikkens målsætninger Succeskriterier for erhvervspolitikken, der fungerer som milepæle for gennemførelsen af erhvervspolitikken 1 Skive Kommunes Kultur og Borgerservice har i perioden maj 2008-januar 2009 inddraget COWI A/S i forbindelse med analyse af baggrundsmateriale, processtøtte og rådgivning.

5 Samtidig opstilles forslag til en række handlinger i form af strategiske tiltag i kommunens erhvervspolitik. Endelig beskrives som sidste punkt kort rollefordelingen mellem kommunen og de øvrige aktører.

6 2 Samlet oversigt over erhvervspolitikken Tabel 2-1 giver en samlet oversigt over Erhvervspolitik for Skive Kommune. Figur 2-1 Oversigt over erhvervspolitikken Pejlemærker Succeskriterier Strategiske tiltag ling Videnbaseret iværksæt- Nye videnvirksomheder Erhvervsservice teri Videnbaserede samar- Iværksætterstøtte Markedsdreven innova- bejdsprojekter om bl.a. tion energi Turismeindsats vikling Mere uddannelse Væksthus vsbasis Flere erhverv Fysisk, trafikal og tek- Attraktiv erhvervsjord Erhvervsjord planlægges nologisk infrastruktur Rute 34 opgraderes Aktiv interessevaretagelse Fibernettet nomi Oplevelsesøkonomi Turismeudviklingsstra- Destinationsudviklingspro- som et erhverv tegi jekt Oplevelsesøkonomien Fælles strategi for ople- Igangsætning af netværk til sætter Skive på landkor- velsesbaseret forret- udvikling af oplevelses- tet ningsudvikling økonomien som erhverv Erhvervsvinkelen gen- Bosætningsstrategi med Bosætningsstrategi med nemgående tema stærk erhvervsvinkel stærk erhvervsvinkel og prioritet til etablering af Omsætte erhvervskom- Energiintelligente boli- energiintelligente boliger petencer på energiom- ger og boligområder og boligområder rådet til energiintelli- prioriteret tema gente boliger og bolig- Netværk energiintelligente områder boliger og boligområder

7 3 Den erhvervspolitiske proces Erhvervspolitik for Skive Kommune er resultatet af en proces, hvor det eksisterende beslutningsgrundlag i form af analyser, vedtagelser og andet materiale er blevet suppleret gennem inddragelse af en lang række af erhvervspolitikkens aktører og brugere. Processen bag udformningen af oplægget er således foregået i tre faser: Analyse af grundlag og rammer Interviews Kvalificering af fokusområder gennem rundbordssamtaler og workshops Grundlaget for den tekniske analyse af nøgledokumenter vedrørende erhvervsstruktur, rammevilkår og erhvervsudviklingen generelt, regionalt og specifikt i Skive Kommune fremgår af bilag A. Som supplement til den tekniske analyse er der gennemført en række interviews. Listen over interviewpersoner fremgår af bilag B. Som yderligere kvalificering af analysegrundlaget er der gennemført rundbordssamtaler og workshops med en bred kreds af aktører. Deltagerne fremgår af bilag C. Workshops blev gennemførtes som en prioriteringsproces med fem faser: 1. Brainstorm af aktiviteter og gennemførelse af SWOT analyse 2. Formulering af mål

8 3. Prioritering af mål efter vigtighed 4. Prioritering af mål efter i hvor høj grad målet allerede er opfyldt 5. Vurdering af primære indsatsområder

9 4 Pejlemærker og succeskriterier Processen med teknisk analyse, interviews og rundbordssamtaler samt workshops identificerede erhvervspolitikkens pejlemærker og succeskriterier. Som resultat af processen tegnede der sig endvidere fire fokusområder nemlig: Erhvervsudvikling - med indsatserne o iværksætteri o innovation o kompetenceudvikling o bredere erhvervsbasis Infrastruktur Oplevelsesøkonomi Bosætning. Erhvervspolitikkens pejlemærker og succeskriterier for hvert fokusområde er kort beskrevet i de følgende afsnit 4.1 Erhvervsudvikling Indsatserne iværksætteri, innovation, kompetenceudvikling og etablering af en bredere erhvervsbasis i kommunen hænger indbyrdes snævert sammen. Skive Kommune har derfor i erhvervspolitikken valgt at behandle de fire indsatser som dele af det samlede fokusområde erhvervsudvikling i stedet for enkeltvist.

10 Af hensyn til overskueligheden indeholder erhvervspolitikken imidlertid både pejlemærker og succeskriterier for hver af de fire indsatser. Pejlemærkerne og succeskriterierne for indsatsområderne indenfor fokusområdet erhvervsudvikling er opsummeret i tabel 4-1: Erhvervsudviklingens pejlemærker og suc- Tabel 4-1 ceskriterier

11 Erhvervsudvikling - Indsatsområde Pejlemærker Succeskriterier Iværksætteri Gør områdets stærke iværksætterkultur mere videnbaseret Knopskydning af nye virksomheder fra eksisterende videnvirksomheder med metal/elektronik som motor Nyetablering af videnvirksomheder med basis i uddannelsesmiljøer Innovation Markedsdreven innovation kendetegner områdets virksomheder med metal/elektronik som motor Samarbejdsprojekter etableret mellem videnvirksomheder i området og forskningsintitutioner og andre videnvirksomheder udenfor området Kompetenceudvikling Kompetenceprofil præget af lange og mellemlange uddannelser Større andel af ansatte med lange og mellemlange uddannelser i virksomheder. Der skal ske en styrkelse og udvikling af uddannelsestilbuddene i Skive Kommune. Der skal arbejdes mod at skabe et Campus Skive Bredere erhvervsbasis En mere differentieret erhvervsstruktur med større synergier mellem erhvervene drevet af Energibysatsningen Etablering af virksomheder baseret på energividen/ teknologi i området med kobling til metal/eletronik Samarbejdsprojekter etableret mellem vidensvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, landbrug og evt. andre brancher med vedvarende energi som tema

12 Området er kendetegnet ved en stærk iværksætterkultur, der traditionelt har været baseret på de etablerede produktionserhverv indenfor træindustri og metalindustri og serviceerhverv. Disse erhverv står imidlertid i en omstillingsproces, hvor der stilles krav om større videnindhold i produkter og virksomheder. For indsatsen iværksætteri er pejlemærket derfor at gøre iværksætterkulturen mere videnbaseret. Udviklingen af nye virksomheder er især sket som knopskydning fra etablerede virksomheder. Specielt indenfor metal og elektronikområdet har en række af de traditionelle fremstillingsvirksomheder udviklet sig til egentlige videnvirksomheder, hvor fokus er flyttet væk fra produktion af standardvarer til udvikling og produktion af kundetilpassede systemer og produkter. Det første succeskriterium for erhvervspolitikkens iværksætterindsats er derfor, at denne udvikling af nye videnvirksomheder baseret på de etablerede virksomheder fortsætter. Kravet om større videnindhold øger mulighederne for, at nye virksomheder kan opstå og vokse frem af uddannelsesmiljøerne. Den statslige erhvervs- og uddannelsespolitik har gennem de senere år netop fokuseret på at fremme denne proces ved at indbygge iværksætterelementet i specielt de mellemlange og lange videregående uddannelser på det tekniske og merkantile område og ved at skabe bedre rammer for samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og de studerende på den ene side og virksomhederne på den anden side. De nye virksomheder tilfører områdets erhvervsliv nye ressourcer i form af nye produktidéer, nye forretningsmodeller og koncepter eller nye kompetencer - uanset om de opstår som en del af en etableret virksomhed eller for sig selv. Det andet succeskriterium for erhvervspolitikkens iværksætterindsats er derfor, at nye videnbaserede virksomheder opstår af områdets uddannelsesinstitutioner en-

13 ten som selvstændige virksomheder eller som del af etablerede virksomheder. For indsatsen innovation er pejlemærket, at virksomhederne kontinuerligt arbejder med fornyelse af viden, processer, produkter og forretningsmodel på basis af de signaler, som de får fra kunder, konkurrenter og andre aktører på markedet. Forskellen mellem denne form for markedsdreven innovation og traditionel tilpasning til markedets krav er, at virksomhederne selv er aktive med hele tiden at afprøve, forny og forbedre både internt og eksternt. Succeskriteriet for innovationsindsatsen i erhvervspolitikken er derfor, at der etableres samarbejdsprojekter mellem videnvirksomheder i området og forskningsintitutioner og andre videnvirksomheder udenfor området om fornyelse af viden, processer, produkter eller forretningsmodel. Indsatsen kompetenceudvikling har som pejlemærke at ændre områdets kompetenceprofil til at have hovedvægten på lange og mellemlange videregående uddannelser for på den måde at styrke udviklingen af et videnbaseret erhvervsliv. Der skal udarbejdes en bydelsplan for Egerisområdet, der giver mulighed for at udvikle området til et egentligt Campusområde. Formålet hermed er at sikre: Et sammenhængende, fremtidssikret uddannelsesmiljø Et attraktivt ungdomsmiljø med rum for aktiviteter og samvær En sammenhængende byudvikling med fokus på uddannelse, udfoldelse og udvikling Gode muligheder for sund livsstil Rammer for styrket samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og unge Succeskriteriet er en større andel af medarbejdere med lange og mellemlange videregående uddannelser i virksomhederne.

14 Erhvervsstrukturen i området har været stærkt koncentreret om træ og metal samt landbrug. Det er et selvstændigt pejlemærke at opnå en bredere og mere differentieret erhvervsmæssig basis i kommunen med større samspil mellem brancherne. Energibysatsningen åbner her nogle muligheder, som skal udnyttes. Dette gælder både for etablering af egentlige energivirksomheder i området og for samspil mellem landbruget som råvareleverandør til produktion af vedvarende energi og virksomheder indenfor energi, metal og elektronik. Hertil kommer mulighederne for samarbejdsprojekter mellem industrivirksomheder, landbruget og uddannelsesog forskningsinstitutioner om løsninger og kompetenceudvikling med vedvarende energi som platform. Denne triangel baseret på temaet vedvarende energi vurderes i første omgang som oplagt for industri og landbrug, men erhvervspolitikken er åben overfor, at andre erhverv som f.eks. byggeriet og detailhandelen også kan indgå 4.2 Infrastruktur På fokusområdet infrastruktur er pejlemærket, at den nødvendige fysiske, trafikale og teknologiske infrastruktur skal være til rådighed for virksomhederne. De konkrete succeskriterier fremgår af tabel 4-2 som udtryk for en prioritering af de vigtigste aspekter af den komplicerede infrastrukturdebat. Pejlemærker og succeskriterier for infra- Tabel 4-2 struktur

15 Fokusområde Pejlemærker Succeskriterier Infrastruktur Den nødvendige fysiske, trafikale og teknologiske infrastruktur skal være til rådighed for erhvervslivet Kommunen kan tilbyde attraktiv erhvervsjord Rute 34 opgraderes og kobles til Herning-Vejle motorvejen Via fibernettet at sikre Skives kobling til "vidensmotorvejen" med høj kapacitet for webbaseret kommunikation med omverdenen for virksomheder, institutioner og borgere. 4.3 Oplevelsesøkonomi Oplevelsesøkonomi indgår i erhvervspolitikken som fokusområde dels fordi området i sig selv er et erhverv med stor betydning for området og dels fordi kulturelle oplevelser og fritidsoplevelser har betydning for kommunens eksterne image. Skive Kommune har først og fremmest store oplevelsesmæssige ressourcer i kraft af sin beliggenhed i en vekslende og kuperet natur med Limfjorden, skovområder, agerland og aktive landsbysamfund. Udover de naturmæssige oplevelsesressourcer er området hjemsted for en lang række aktiviteter indenfor kultur, underholdning, fritid og sport og har samtidig de nødvendige faciliteter. Der er alt i alt et stort og bredt oplevelsesudbud med mange perler og enkelte fyrtårne som f.eks. Skive Beach Party, der trækker gæster fra både ind- og udland. Indenfor feltet oplevelsesbaseret forretningsudvikling har kommunen en del gode brands indenfor kvalitetsmæssige og oplevelsesrelaterede fødevarer i f.eks. Thise Mejeri og Fur Bryghus, hvilket vil være relevant at udnytte og udvikle i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng. Hertil kommer mulighederne for i tilknytning til Energiby-satsningen at etablere besøgsfaciliteter og demonstrationsaktiviteter i tilknytning til vedvarende energiproduk-

16 tion rettet både mod erhvervsturister og andre besøgsgrupper. Skive Kommune har således grundlæggende yderligere en række muligheder på området oplevelsesøkonomi. For at kunne realisere disse muligheder peger analysen på et behov for en klarere vision og prioritering samt større samarbejde, der på én gang gør det klart, hvad det er Skive Kommune vil være kendt for, og samtidig samler kræfterne om en fælles strategi. Erhvervspolitikkens opgave er derfor at understøtte, at der formuleres en strategi med fælles vision og prioritering og det fornødne samarbejde mellem oplevelsesøkonomiens aktører. På dette grundlag vil det være op til aktørerne selv at udvikle sine tilbud, oplevelsespakker og faciliteter. Det første pejlemærke er derfor, at oplevelsesøkonomien i området via formulering af en fælles strategi og bedre samarbejde mellem aktørerne fremstår som et egentligt erhverv. Det andet pejlemærke er i tilknytning hertil, at samarbejdet under den fælles strategi sætter aktørerne i stand til at udvikle og gennemføre aktiviteter, der sætter Skive på landkortet. Det skal i denne forbindelse understreges, at det i erhvervspolitikken ikke forudsættes, at der alene er tale om store events. Mindre tilbagevendende begivenheder, der er udviklet i forhold til en afgrænset målgruppe af f.eks. erhvervsturister og private, ser erhvervspolitikken det også som sin opgave at understøtte udviklingen af. Succeskriterierne for oplevelsesøkonomien som fokusområde i erhvervspolitikken er, at aktørerne har formuleret fælles visioner og skabt samarbejdsrelationer, der udmønter visionerne i imageskabende aktiviteter. Pejlemærker og succeskriterier er opsummeret i tabel 4-3 Pejlemærker og succeskriterier for oplevel- Tabel 4-3 sesøkonomi

17 Fokusområde Pejlemærker Succeskriterier Oplevelsesøkonomi Opbygning af et egentligt erhverv indenfor oplevelsesøkonomi Udvikling, definition og vedtagelse af turismeudviklingsstrategi Oplevelsesøkonomien skal kunne sætte Skive på landkortet Udvikling og vedtagelse af fælles strategi for oplevelsesbaseret forretningsudvikling mellem turisterhverv og brancher med oplevelsespotentiale indenfor fødevarer og energi Samarbejdsrelationer om bredere eller større tilbud og aktiviteter er etablerede Imageskabende aktiviteter og events er udviklede og gennemførte 4.4 Bosætning Bosætning er erhvervspolitikkens fjerde fokusområde. Det er lettere for virksomhederne at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, hvis området opleves som attraktivt at bo og leve i. Bosætning påvirkes imidlertid af en lang række faktorer, der rækker udover erhvervspolitikkens primære påvirkningsfelt.

18 Der er dels tale om konkurrencemæssige faktorer, som Skive Kommune ikke selvstændigt har indflydelse på dels om faktorer, der knytter sig til andre politikområder i kommunen. Blandt den sidstnævnte gruppe kan nævnes: Attraktive boligområder ved å, kyst og havn, billige boliger, et godt og facetteret handelsliv, gode og velfungerende offentlige servicetilbud, uddannelsesmuligheder indenfor ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, en moderne infrastruktur og en varieret palet af tilbud indenfor kultur, idræt, fritid og underholdning. Specielt i relation til detailhandelen har Skive Kommune ladet udarbejde en detailhandelsanalyse, der som et led i den nye kommuneplan vil munde ud i en detailhandelsstrategi for kommunen. Erhvervspolitikkens bidrag til at gøre Skive til en attraktiv bosætningskommune sker derfor især gennem indsatserne på de tre andre fokusområder erhvervsudvikling, infrastruktur og oplevelsesøkonomi. Indsatserne på disse områder bidrager sammen til at skabe attraktive arbejdspladser og velfungerende og spændende rammer for familiernes dagligdag. Via koblingen til Energiby-satsningen kan erhvervspolitikken yde et selvstændigt bidrag ved at samle lokale kompetencer indenfor energi og byggeri og basere udbygningen af nye og fornyelsen af eksisterende boligområder på byggestandarder for lavenergi, energineutralitet og på længere sigt plusenergi. Dette vil samtidigt yderligere udvikle virksomhedernes energikompetencer. Det første pejlemærke er derfor at sikre, at erhvervsvinkelen indbygges som gennemgående tema i den fysiske planlægning og planlægningen indenfor de offentlige serviceområder. Det andet pejlemærke for erhvervspolitikken i relation til bosætning er at omsætte det lokale erhvervslivs kompetencer på energiområdet til energiintelligente boliger og boligområder. Succeskriteriet er i lyset af dette, at erhvervsvinkelen indgår som tema i kommunens bosætningsstrategi med særlig vægt på et boligtilbud baseret på energiintelligente løsninger.

19 Pejlemærker og succeskriterier er opsummeret i tabel 4-4. Pejlemærker og succeskriterier for bosæt- Tabel 4-4 ning Fokusområde Pejlemærker Succeskriterier Bosætning Erhvervsvinkelen indbygges som gennemgående tema i kommunens fysiske planer og serviceplanlægning Udvikling, definition og vedtagelse af en bosætningsstrategi, hvor erhvervsvinkelen indgår som gennemgående tema Omsætte det lokale erhvervslivs kompetencer på energiområdet til energiintelligente boliger og boligområder Etablering af energiintelligente boliger og boligområder indgår som prioriteret tema i bosætningsstrategien

20 5 Strategiske tiltag og roller Kommunalreformen ændrede markant på aktørernes roller i erhvervspolitikken og dermed på, hvilke erhvervspolitiske tiltag de forskellige aktører forventes at udføre. Erhvervsservice - med støtte til iværksættere som det største område - blev en kommunal opgave, men der blev samtidig givet kommunerne frihed til selv at bestemme, hvordan opgaven udføres og organiseres. Dette afsnit beskriver rollefordeling og strategiske tiltag i Skive Kommunes erhvervspolitik. 5.1 Rollefordeling i erhvervspolitikken Skive Kommune og SET er de to hovedaktører i erhvervspolitikken, der indgår i et tæt samarbejde med en klar rollefordeling. Dette tætte samarbejde har til formål at sikre sammenhæng, kontinuitet og gennemslagskraft af initiativer og konkrete tiltag. Rollefordelingen sikrer, at pejlemærker og økonomisk prioritering har et bredt demokratisk fundament samtidig med, at opgaverne udføres i direkte samspil med virksomhederne og erhvervspolitikkens øvrige brugere. Skive Kommunes opgaver er i dette samarbejde, at: Formulere en sammenhængende erhvervspolitik med prioriterede pejlemærker, succeskriterier og større strategiske tiltag Sikre sammenhængen mellem erhvervspolitikken og de andre sektorpolitikker i kommunen Varetage de erhvervspolitiske interesser udadtil overfor andre kommuner, erhvervs- og arbejds-

21 markedsorganisationerne, Region Midtjylland og Vækstforum for Region Midtjylland, de statslige ministerier og styrelser og andre aktører af betydning for erhvervspolitikken i f.eks. EU Medfinansiere erhvervsservice, iværksætterservice, turismeaktiviteter og andre tiltag, aktiviteter og projekter af betydning for erhvervsudviklingen i kommunen Udover at varetage disse opgaver tilbyder kommunen sig som aktiv deltager og sparringpartner i forhold til virksomheders, institutioners og erhvervsfremmeaktørers egne initiativer og løbende dialoger. SET's opgaver i samarbejdet er, at: Udføre serviceopgaverne indenfor erhvervsservice, iværksætterservice og turisme Igangsætte, koordinere og forankre større initiativer, tiltag og projekter af betydning for erhvervsudviklingen i kommunen Sikre kontakten til andre relevante operatører i forbindelse med den konkrete gennemførelse af erhvervspolitikken så som turismeorganisationerne, erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt serviceinstitutter og private rådgivere Være erhvervslivets talerør og dialogforum Erhvervspolitikken for Skive Kommune lægger herudover op til et bredt samarbejde med alle aktører og interesser, der ønsker at fremme erhvervsudviklingen i Skive Kommune. Region Midtjylland og Vækstforum for Region Midtjylland er strategiske samarbejdspartnere i forhold til den erhvervspolitiske interessevaretagelse og fremskaffelse af medfinansiering til større udviklingsprojekter og initiativer. Tilsvarende er Væksthus Midtjylland strategisk samarbejdspartner i relation til vejledning af virksomheder og iværksættere. Endelig er Midtjysk Turisme den strategiske samarbejdspartner på turismeområdet

22 5.2 Strategiske tiltag i erhvervspolitikken Pejlemærkerne og succeskriterierne skal nås gennem en række handlinger. For at sikre gennemslagskraft er det afgørende at ressourcerne koncentreres om nogle få større initiativer. Samtidig er det vigtigt at rollefordelingen mellem aktørerne respekteres. Det er således ikke erhvervspolitikkens opgave i detaljer at fastlægge typen og indholdet af serviceydelser, udviklingsaktiviteter og projekter. På denne baggrund foreslås en række strategiske tiltag på erhvervspolitikkens fokusområder. Tiltagene er opsummeret i tabel 5-1. Tabel 5-1 Strategiske tiltag på fokusområderne Fokusområde Strategiske tiltag Erhvervsudvikling Iværksætteri Fastholde og udvikle den nuværende erhvervsservice, iværksætterservice og turismeindsats. Denne aktivitet videreudbygges i regi af SET med: Innovation Væksthus, der tilbyder iværksættere faciliteter og generel rådgivning samt specialrådgivning i tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland Kompetenceudvikling Bredere erhvervsbasis Vækstmiljø for innovative nye virksomheder i væksthus, der fungerer som projektbørs og udviklingsværksted Væksthus skaber rammer for samarbejdsprojekter, der kobler de videregående uddannelser til videnvirksomheder indenfor metal/elektronik Væksthus skaber rammer for samarbejdsprojekter etableret mellem videnvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, landbrug og evt. andre brancher med vedvarende energi som tema Infrastruktur Skive Kommune fortsætter sin aktive indsats for at påvirke og følge op på de regionale og nationale prioriteringer af den teknologiske og trafikale infrastruktur. Samtidig sikres at erhvervsjord er til rådighed i forbindelse med byudviklingen

23 Oplevelsesøkonomi Nye destinationsudviklingsprojekter igangsættes som f.eks. Salling Sport, Skiveegnen som hestecenter og Smagen af september. Igangsætning af netværk til udvikling af oplevelsesøkonomien som erhverv Bosætning Udarbejdelse af en bosætningsstrategi, hvor erhvervsvinkelen indgår som gennemgående tema med prioritet til etablering af energiintelligente boliger og boligområder Igangsætning af netværk for etablering af energiintelligente boliger og boligområder Som et samlende nyt strategisk tiltag for fokusområdet erhvervsudvikling foreslås etablering af et væksthus, der kan tilbyde funktionerne som: Ramme for iværksættere i faciliteter, hvor iværksætterne i en periode får stillet lokaler, rådgivning og netværkskontakter til marked og leverandører til rådighed på gunstige vilkår Projektbørs og udviklingsværksted, hvor etablerede videnvirksomheder kan afsætte og efterspørge projekter og idéer til/fra iværksættere og uddannelsessøgende Ramme for samarbejdsprojekter på tværs af brancher med vedvarende energi som tema Kontaktpunkt for uddannelsesinstitutioner og virksomheder med henblik på at få behovsafklaret, udviklet og gennemført virksomhedsorienteret uddannelse og efteruddannelse Udstillingsvindue for områdets innovative virksomheder med Energiby som afsæt Domicil for SET Forum for andre erhvervsfremmeaktører som Væksthus Midtjylland og private rådgivere Etableringen af væksthuset skal ses som en videreudvikling af især den nuværende erhvervsservice og iværksætterservice, der ligesom turismeindsatsen ønskes fastholdt.

24 På fokusområdet infrastruktur fortsætter kommunen sine bestræbelser på at påvirke prioriteringen af infrastrukturen i alle relevante beslutningsfora. På fokusområdet oplevelsesøkonomi foreslås etableret et netværk på tværs af turismebranchen og andre brancher herunder fødevarebranchen, hvis forretningsudvikling er stærkt oplevelsesbaseret. Samtidig foreslås igangsat et strategisk udviklingsprojekt med det formål at gøre Skive til en destination og med netværket som styregruppe. Destinationsudviklingsprojektet fokuserer på at formulere en samlet strategi for områdets oplevelsesøkonomi og på at udvikle et antal oplevelsespakker, der samler enkeltstående tilbud samt nogle få større imageskabende aktiviteter. Kombinationen af netværksdannelsen og destinationsudviklingsprojektet skal være katalysator for oplevelsesøkonomien som samlet erhverv i Skive Kommune. Endelig foreslås på fokusområdet bosætning udarbejdet en bosætningsstrategi med erhvervsvinkelen som gennemgående tema og med prioritet til etablering af energiintelligente boliger og boligområder. Med det formål at samle kompetencerne på området igangsættes et netværk af virksomheder indenfor byggeri og energi, der samtidig indgår i en arbejdsgruppe for energiintelligente boliger og boligområder i relation til bosætningsstrategien.

25 Bilag A - Grundlag for teknisk analyse Skive - vi gør det! Overvejelser om erhvervspolitik Årsberetning 2007 Strategi 2008 Energi- og miljøteknologisk foregangsregion Fornyelse og vækst Erhvervsudviklingsstrategi Fornyelse og vækst Handlingsplan Skive Kommune Skive Kommune Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Vækstforum Region Midt Vækstforum Region Midt Vækstforum Region Midt Infrastruktur i udvikling Region Midt Udviklingen i antal nye virksomheder fordelt i RM på brancher Effektmåling af Væksthus Midtjyllands aktiviteter Væksthus Midtjylland Damvad.dk / Væksthus Midtjylland

26 Bilag B - Interviewpersoner Afdelingschef Bent Mikkelsen Direktør Poul Pedersen Direktør Per Albæk Direktør Erik Krarup Kommunaldirektør Per Mathiasen Vibeke Dyrvig Direktør Jens E. Christensen Konsulent Jeanne Søgaard Direktør Erland A. Nielsen Konsulent Henrik Willadsen Regional Udvikling, Regionmidtjylland Thise Mejeri Dantherm Air Handling Væksthus Midtjylland, Regionmidtjylland Skive Kommune Oplevelsesøkonomi og landdistrikter, Region Midtjylland Skive Egnens Erhvervs- og Turistcenter Skive Egnens Erhvervs- og Turistcenter Skive Kommune Skive Kommune

27 Bilag C - Deltagere i workshop Arkitekterne Ramvad & Thomsen Chr. Ramvad B Cirkusfabrikken Einar Thrige O COWI Søren Holm Pedersen O COWI Vilhelm Halgreen B Deluca Fashion Wear ApS Arne Lindgren B Eskjær Hovedgaard Birger Schütte O Hotel Strandtangen A/S Inge Jensen O Jenle Henning Linderoth O Kirsten Kjær B Kulturcenter Limfjord A/S Peter Bach O Oddense Ældrecenter Kristen Kjær O Salling Bank Bent Plougstrup O Skive Kommune Henrik Willadsen B Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Jens E. Christensen B Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Niels Stæhr O B: Deltog i proces om bosætning O: Deltog i proces om oplevelsesøkonomi

28 Erhvervspolitik for SKIVE KOMMUNE 2. marts 2009

29 1 Indholdsfortegnelse 1 Erhvervspolitikkens baggrund og struktur 2 2 Samlet oversigt over erhvervspolitikken 3 3 Den erhvervspolitiske proces 4 4 Pejlemærker og succeskriterier Erhvervsudvikling Infrastruktur Oplevelsesøkonomi Bosætning 11 5 Strategiske tiltag og roller Rollefordeling i erhvervspolitikken Strategiske tiltag i erhvervspolitikken 14 Bilag A - Grundlag for teknisk analyse 17 Bilag B - Interviewpersoner 18 Bilag C - Deltagere i workshop 19

30 2 6 Erhvervspolitikkens baggrund og struktur Skive Kommune har udarbejdet nærværende "Erhvervspolitik for Skive Kommune". Formålet med erhvervspolitikken er at: Formulere pejlemærker for og strategiske tiltag til støtte af udviklingen af erhvervslivet i kommunen Afklare kommunens rolle i forhold til virksomheder, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) og de øvrige aktører på området Notatet bygger på tre sæt kilder 2 : Baggrundsmateriale: Analyse af data, fakta og oplysninger fra eksisterende rapporter og materiale, der er oplistet i bilag A Interviews og workshop med vigtige aktører og nøglepersoner, der er oplistet i bilag B og bilag C Rådgivning: Faglig vurdering af de muligheder, forslag og handlingsalternativer, der er fremgået af processen. På baggrund heraf er formuleret en række Pejlemærker for erhvervsudviklingen, der kan betragtes som erhvervspolitikkens målsætninger Succeskriterier for erhvervspolitikken, der fungerer som milepæle for gennemførelsen af erhvervspolitikken Samtidig opstilles forslag til en række handlinger i form af strategiske tiltag i kommunens erhvervspolitik. Endelig beskrives som sidste punkt kort rollefordelingen mellem kommunen og de øvrige aktører. 2 Skive Kommunes Kultur og Borgerservice har i perioden maj 2008-januar 2009 inddraget COWI A/S i forbindelse med analyse af baggrundsmateriale, processtøtte og rådgivning.

31 3 7 Samlet oversigt over erhvervspolitikken Tabel 2-1 giver en samlet oversigt over Erhvervspolitik for Skive Kommune. Figur 2-1 Oversigt over erhvervspolitikken Fokusområde Pejlemærker Succeskriterier Strategiske tiltag Erhvervsudvikling Videnbaseret iværksæt- Nye videnvirksomheder Erhvervsservice teri Iværksætteri Videnbaserede samar- Iværksætterstøtte Markedsdreven innova- bejdsprojekter om bl.a. Innovation tion energi Turismeindsats Kompetenceudvikling Mere uddannelse Væksthus Bredere erhvervsbasis Flere erhverv Infrastruktur Fysisk, trafikal og tek- Attraktiv erhvervsjord Erhvervsjord planlægges nologisk infrastruktur Rute 34 opgraderes Aktiv interessevaretagelse Fibernettet Oplevelsesøkonomi Oplevelsesøkonomi Turismeudviklingsstra- Destinationsudviklingspro- som et erhverv tegi jekt Oplevelsesøkonomien Fælles strategi for ople- Igangsætning af netværk til sætter Skive på landkor- velsesbaseret forret- udvikling af oplevelses- tet ningsudvikling økonomien som erhverv Bosætning Erhvervsvinkelen gen- Bosætningsstrategi med Bosætningsstrategi med nemgående tema stærk erhvervsvinkel stærk erhvervsvinkel og prioritet til etablering af Omsætte erhvervskom- Energiintelligente boli- energiintelligente boliger petencer på energiom- ger og boligområder og boligområder rådet til energiintelli- prioriteret tema gente boliger og bolig- Netværk energiintelligente områder boliger og boligområder

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien?

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Den regional udviklingsplan Regionens planstrategi. Emner: Natur og miljø, rekreative formål Kultur Erhverv, incl. turisme Beskæftigelse Uddannelse Rolle Sammenhæng

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere