Erhvervspolitik. For SKIVE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervspolitik. For 2009-2012 SKIVE KOMMUNE"

Transkript

1 Erhvervspolitik For SKIVE KOMMUNE 2. marts 2009

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Erhvervspolitikkens baggrund og struktur 2 2 Samlet oversigt over erhvervspolitikken 3 3 Den erhvervspolitiske proces 4 4 Pejlemærker og succeskriterier Erhvervsudvikling Infrastruktur Oplevelsesøkonomi Bosætning 11 5 Strategiske tiltag og roller Rollefordeling i erhvervspolitikken Strategiske tiltag i erhvervspolitikken 14 Bilag A - Grundlag for teknisk analyse 17 Bilag B - Interviewpersoner 18 Bilag C - Deltagere i workshop 19

4 1 Erhvervspolitikkens baggrund og struktur Skive Kommune har udarbejdet nærværende "Erhvervspolitik for Skive Kommune". Formålet med erhvervspolitikken er at: Formulere pejlemærker for og strategiske tiltag til støtte af udviklingen af erhvervslivet i kommunen Afklare kommunens rolle i forhold til virksomheder, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) og de øvrige aktører på området Notatet bygger på tre sæt kilder 1 : Baggrundsmateriale: Analyse af data, fakta og oplysninger fra eksisterende rapporter og materiale, der er oplistet i bilag A Interviews og workshop med vigtige aktører og nøglepersoner, der er oplistet i bilag B og bilag C Rådgivning: Faglig vurdering af de muligheder, forslag og handlingsalternativer, der er fremgået af processen. På baggrund heraf er formuleret en række Pejlemærker for erhvervsudviklingen, der kan betragtes som erhvervspolitikkens målsætninger Succeskriterier for erhvervspolitikken, der fungerer som milepæle for gennemførelsen af erhvervspolitikken 1 Skive Kommunes Kultur og Borgerservice har i perioden maj 2008-januar 2009 inddraget COWI A/S i forbindelse med analyse af baggrundsmateriale, processtøtte og rådgivning.

5 Samtidig opstilles forslag til en række handlinger i form af strategiske tiltag i kommunens erhvervspolitik. Endelig beskrives som sidste punkt kort rollefordelingen mellem kommunen og de øvrige aktører.

6 2 Samlet oversigt over erhvervspolitikken Tabel 2-1 giver en samlet oversigt over Erhvervspolitik for Skive Kommune. Figur 2-1 Oversigt over erhvervspolitikken Pejlemærker Succeskriterier Strategiske tiltag ling Videnbaseret iværksæt- Nye videnvirksomheder Erhvervsservice teri Videnbaserede samar- Iværksætterstøtte Markedsdreven innova- bejdsprojekter om bl.a. tion energi Turismeindsats vikling Mere uddannelse Væksthus vsbasis Flere erhverv Fysisk, trafikal og tek- Attraktiv erhvervsjord Erhvervsjord planlægges nologisk infrastruktur Rute 34 opgraderes Aktiv interessevaretagelse Fibernettet nomi Oplevelsesøkonomi Turismeudviklingsstra- Destinationsudviklingspro- som et erhverv tegi jekt Oplevelsesøkonomien Fælles strategi for ople- Igangsætning af netværk til sætter Skive på landkor- velsesbaseret forret- udvikling af oplevelses- tet ningsudvikling økonomien som erhverv Erhvervsvinkelen gen- Bosætningsstrategi med Bosætningsstrategi med nemgående tema stærk erhvervsvinkel stærk erhvervsvinkel og prioritet til etablering af Omsætte erhvervskom- Energiintelligente boli- energiintelligente boliger petencer på energiom- ger og boligområder og boligområder rådet til energiintelli- prioriteret tema gente boliger og bolig- Netværk energiintelligente områder boliger og boligområder

7 3 Den erhvervspolitiske proces Erhvervspolitik for Skive Kommune er resultatet af en proces, hvor det eksisterende beslutningsgrundlag i form af analyser, vedtagelser og andet materiale er blevet suppleret gennem inddragelse af en lang række af erhvervspolitikkens aktører og brugere. Processen bag udformningen af oplægget er således foregået i tre faser: Analyse af grundlag og rammer Interviews Kvalificering af fokusområder gennem rundbordssamtaler og workshops Grundlaget for den tekniske analyse af nøgledokumenter vedrørende erhvervsstruktur, rammevilkår og erhvervsudviklingen generelt, regionalt og specifikt i Skive Kommune fremgår af bilag A. Som supplement til den tekniske analyse er der gennemført en række interviews. Listen over interviewpersoner fremgår af bilag B. Som yderligere kvalificering af analysegrundlaget er der gennemført rundbordssamtaler og workshops med en bred kreds af aktører. Deltagerne fremgår af bilag C. Workshops blev gennemførtes som en prioriteringsproces med fem faser: 1. Brainstorm af aktiviteter og gennemførelse af SWOT analyse 2. Formulering af mål

8 3. Prioritering af mål efter vigtighed 4. Prioritering af mål efter i hvor høj grad målet allerede er opfyldt 5. Vurdering af primære indsatsområder

9 4 Pejlemærker og succeskriterier Processen med teknisk analyse, interviews og rundbordssamtaler samt workshops identificerede erhvervspolitikkens pejlemærker og succeskriterier. Som resultat af processen tegnede der sig endvidere fire fokusområder nemlig: Erhvervsudvikling - med indsatserne o iværksætteri o innovation o kompetenceudvikling o bredere erhvervsbasis Infrastruktur Oplevelsesøkonomi Bosætning. Erhvervspolitikkens pejlemærker og succeskriterier for hvert fokusområde er kort beskrevet i de følgende afsnit 4.1 Erhvervsudvikling Indsatserne iværksætteri, innovation, kompetenceudvikling og etablering af en bredere erhvervsbasis i kommunen hænger indbyrdes snævert sammen. Skive Kommune har derfor i erhvervspolitikken valgt at behandle de fire indsatser som dele af det samlede fokusområde erhvervsudvikling i stedet for enkeltvist.

10 Af hensyn til overskueligheden indeholder erhvervspolitikken imidlertid både pejlemærker og succeskriterier for hver af de fire indsatser. Pejlemærkerne og succeskriterierne for indsatsområderne indenfor fokusområdet erhvervsudvikling er opsummeret i tabel 4-1: Erhvervsudviklingens pejlemærker og suc- Tabel 4-1 ceskriterier

11 Erhvervsudvikling - Indsatsområde Pejlemærker Succeskriterier Iværksætteri Gør områdets stærke iværksætterkultur mere videnbaseret Knopskydning af nye virksomheder fra eksisterende videnvirksomheder med metal/elektronik som motor Nyetablering af videnvirksomheder med basis i uddannelsesmiljøer Innovation Markedsdreven innovation kendetegner områdets virksomheder med metal/elektronik som motor Samarbejdsprojekter etableret mellem videnvirksomheder i området og forskningsintitutioner og andre videnvirksomheder udenfor området Kompetenceudvikling Kompetenceprofil præget af lange og mellemlange uddannelser Større andel af ansatte med lange og mellemlange uddannelser i virksomheder. Der skal ske en styrkelse og udvikling af uddannelsestilbuddene i Skive Kommune. Der skal arbejdes mod at skabe et Campus Skive Bredere erhvervsbasis En mere differentieret erhvervsstruktur med større synergier mellem erhvervene drevet af Energibysatsningen Etablering af virksomheder baseret på energividen/ teknologi i området med kobling til metal/eletronik Samarbejdsprojekter etableret mellem vidensvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, landbrug og evt. andre brancher med vedvarende energi som tema

12 Området er kendetegnet ved en stærk iværksætterkultur, der traditionelt har været baseret på de etablerede produktionserhverv indenfor træindustri og metalindustri og serviceerhverv. Disse erhverv står imidlertid i en omstillingsproces, hvor der stilles krav om større videnindhold i produkter og virksomheder. For indsatsen iværksætteri er pejlemærket derfor at gøre iværksætterkulturen mere videnbaseret. Udviklingen af nye virksomheder er især sket som knopskydning fra etablerede virksomheder. Specielt indenfor metal og elektronikområdet har en række af de traditionelle fremstillingsvirksomheder udviklet sig til egentlige videnvirksomheder, hvor fokus er flyttet væk fra produktion af standardvarer til udvikling og produktion af kundetilpassede systemer og produkter. Det første succeskriterium for erhvervspolitikkens iværksætterindsats er derfor, at denne udvikling af nye videnvirksomheder baseret på de etablerede virksomheder fortsætter. Kravet om større videnindhold øger mulighederne for, at nye virksomheder kan opstå og vokse frem af uddannelsesmiljøerne. Den statslige erhvervs- og uddannelsespolitik har gennem de senere år netop fokuseret på at fremme denne proces ved at indbygge iværksætterelementet i specielt de mellemlange og lange videregående uddannelser på det tekniske og merkantile område og ved at skabe bedre rammer for samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og de studerende på den ene side og virksomhederne på den anden side. De nye virksomheder tilfører områdets erhvervsliv nye ressourcer i form af nye produktidéer, nye forretningsmodeller og koncepter eller nye kompetencer - uanset om de opstår som en del af en etableret virksomhed eller for sig selv. Det andet succeskriterium for erhvervspolitikkens iværksætterindsats er derfor, at nye videnbaserede virksomheder opstår af områdets uddannelsesinstitutioner en-

13 ten som selvstændige virksomheder eller som del af etablerede virksomheder. For indsatsen innovation er pejlemærket, at virksomhederne kontinuerligt arbejder med fornyelse af viden, processer, produkter og forretningsmodel på basis af de signaler, som de får fra kunder, konkurrenter og andre aktører på markedet. Forskellen mellem denne form for markedsdreven innovation og traditionel tilpasning til markedets krav er, at virksomhederne selv er aktive med hele tiden at afprøve, forny og forbedre både internt og eksternt. Succeskriteriet for innovationsindsatsen i erhvervspolitikken er derfor, at der etableres samarbejdsprojekter mellem videnvirksomheder i området og forskningsintitutioner og andre videnvirksomheder udenfor området om fornyelse af viden, processer, produkter eller forretningsmodel. Indsatsen kompetenceudvikling har som pejlemærke at ændre områdets kompetenceprofil til at have hovedvægten på lange og mellemlange videregående uddannelser for på den måde at styrke udviklingen af et videnbaseret erhvervsliv. Der skal udarbejdes en bydelsplan for Egerisområdet, der giver mulighed for at udvikle området til et egentligt Campusområde. Formålet hermed er at sikre: Et sammenhængende, fremtidssikret uddannelsesmiljø Et attraktivt ungdomsmiljø med rum for aktiviteter og samvær En sammenhængende byudvikling med fokus på uddannelse, udfoldelse og udvikling Gode muligheder for sund livsstil Rammer for styrket samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og unge Succeskriteriet er en større andel af medarbejdere med lange og mellemlange videregående uddannelser i virksomhederne.

14 Erhvervsstrukturen i området har været stærkt koncentreret om træ og metal samt landbrug. Det er et selvstændigt pejlemærke at opnå en bredere og mere differentieret erhvervsmæssig basis i kommunen med større samspil mellem brancherne. Energibysatsningen åbner her nogle muligheder, som skal udnyttes. Dette gælder både for etablering af egentlige energivirksomheder i området og for samspil mellem landbruget som råvareleverandør til produktion af vedvarende energi og virksomheder indenfor energi, metal og elektronik. Hertil kommer mulighederne for samarbejdsprojekter mellem industrivirksomheder, landbruget og uddannelsesog forskningsinstitutioner om løsninger og kompetenceudvikling med vedvarende energi som platform. Denne triangel baseret på temaet vedvarende energi vurderes i første omgang som oplagt for industri og landbrug, men erhvervspolitikken er åben overfor, at andre erhverv som f.eks. byggeriet og detailhandelen også kan indgå 4.2 Infrastruktur På fokusområdet infrastruktur er pejlemærket, at den nødvendige fysiske, trafikale og teknologiske infrastruktur skal være til rådighed for virksomhederne. De konkrete succeskriterier fremgår af tabel 4-2 som udtryk for en prioritering af de vigtigste aspekter af den komplicerede infrastrukturdebat. Pejlemærker og succeskriterier for infra- Tabel 4-2 struktur

15 Fokusområde Pejlemærker Succeskriterier Infrastruktur Den nødvendige fysiske, trafikale og teknologiske infrastruktur skal være til rådighed for erhvervslivet Kommunen kan tilbyde attraktiv erhvervsjord Rute 34 opgraderes og kobles til Herning-Vejle motorvejen Via fibernettet at sikre Skives kobling til "vidensmotorvejen" med høj kapacitet for webbaseret kommunikation med omverdenen for virksomheder, institutioner og borgere. 4.3 Oplevelsesøkonomi Oplevelsesøkonomi indgår i erhvervspolitikken som fokusområde dels fordi området i sig selv er et erhverv med stor betydning for området og dels fordi kulturelle oplevelser og fritidsoplevelser har betydning for kommunens eksterne image. Skive Kommune har først og fremmest store oplevelsesmæssige ressourcer i kraft af sin beliggenhed i en vekslende og kuperet natur med Limfjorden, skovområder, agerland og aktive landsbysamfund. Udover de naturmæssige oplevelsesressourcer er området hjemsted for en lang række aktiviteter indenfor kultur, underholdning, fritid og sport og har samtidig de nødvendige faciliteter. Der er alt i alt et stort og bredt oplevelsesudbud med mange perler og enkelte fyrtårne som f.eks. Skive Beach Party, der trækker gæster fra både ind- og udland. Indenfor feltet oplevelsesbaseret forretningsudvikling har kommunen en del gode brands indenfor kvalitetsmæssige og oplevelsesrelaterede fødevarer i f.eks. Thise Mejeri og Fur Bryghus, hvilket vil være relevant at udnytte og udvikle i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng. Hertil kommer mulighederne for i tilknytning til Energiby-satsningen at etablere besøgsfaciliteter og demonstrationsaktiviteter i tilknytning til vedvarende energiproduk-

16 tion rettet både mod erhvervsturister og andre besøgsgrupper. Skive Kommune har således grundlæggende yderligere en række muligheder på området oplevelsesøkonomi. For at kunne realisere disse muligheder peger analysen på et behov for en klarere vision og prioritering samt større samarbejde, der på én gang gør det klart, hvad det er Skive Kommune vil være kendt for, og samtidig samler kræfterne om en fælles strategi. Erhvervspolitikkens opgave er derfor at understøtte, at der formuleres en strategi med fælles vision og prioritering og det fornødne samarbejde mellem oplevelsesøkonomiens aktører. På dette grundlag vil det være op til aktørerne selv at udvikle sine tilbud, oplevelsespakker og faciliteter. Det første pejlemærke er derfor, at oplevelsesøkonomien i området via formulering af en fælles strategi og bedre samarbejde mellem aktørerne fremstår som et egentligt erhverv. Det andet pejlemærke er i tilknytning hertil, at samarbejdet under den fælles strategi sætter aktørerne i stand til at udvikle og gennemføre aktiviteter, der sætter Skive på landkortet. Det skal i denne forbindelse understreges, at det i erhvervspolitikken ikke forudsættes, at der alene er tale om store events. Mindre tilbagevendende begivenheder, der er udviklet i forhold til en afgrænset målgruppe af f.eks. erhvervsturister og private, ser erhvervspolitikken det også som sin opgave at understøtte udviklingen af. Succeskriterierne for oplevelsesøkonomien som fokusområde i erhvervspolitikken er, at aktørerne har formuleret fælles visioner og skabt samarbejdsrelationer, der udmønter visionerne i imageskabende aktiviteter. Pejlemærker og succeskriterier er opsummeret i tabel 4-3 Pejlemærker og succeskriterier for oplevel- Tabel 4-3 sesøkonomi

17 Fokusområde Pejlemærker Succeskriterier Oplevelsesøkonomi Opbygning af et egentligt erhverv indenfor oplevelsesøkonomi Udvikling, definition og vedtagelse af turismeudviklingsstrategi Oplevelsesøkonomien skal kunne sætte Skive på landkortet Udvikling og vedtagelse af fælles strategi for oplevelsesbaseret forretningsudvikling mellem turisterhverv og brancher med oplevelsespotentiale indenfor fødevarer og energi Samarbejdsrelationer om bredere eller større tilbud og aktiviteter er etablerede Imageskabende aktiviteter og events er udviklede og gennemførte 4.4 Bosætning Bosætning er erhvervspolitikkens fjerde fokusområde. Det er lettere for virksomhederne at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, hvis området opleves som attraktivt at bo og leve i. Bosætning påvirkes imidlertid af en lang række faktorer, der rækker udover erhvervspolitikkens primære påvirkningsfelt.

18 Der er dels tale om konkurrencemæssige faktorer, som Skive Kommune ikke selvstændigt har indflydelse på dels om faktorer, der knytter sig til andre politikområder i kommunen. Blandt den sidstnævnte gruppe kan nævnes: Attraktive boligområder ved å, kyst og havn, billige boliger, et godt og facetteret handelsliv, gode og velfungerende offentlige servicetilbud, uddannelsesmuligheder indenfor ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, en moderne infrastruktur og en varieret palet af tilbud indenfor kultur, idræt, fritid og underholdning. Specielt i relation til detailhandelen har Skive Kommune ladet udarbejde en detailhandelsanalyse, der som et led i den nye kommuneplan vil munde ud i en detailhandelsstrategi for kommunen. Erhvervspolitikkens bidrag til at gøre Skive til en attraktiv bosætningskommune sker derfor især gennem indsatserne på de tre andre fokusområder erhvervsudvikling, infrastruktur og oplevelsesøkonomi. Indsatserne på disse områder bidrager sammen til at skabe attraktive arbejdspladser og velfungerende og spændende rammer for familiernes dagligdag. Via koblingen til Energiby-satsningen kan erhvervspolitikken yde et selvstændigt bidrag ved at samle lokale kompetencer indenfor energi og byggeri og basere udbygningen af nye og fornyelsen af eksisterende boligområder på byggestandarder for lavenergi, energineutralitet og på længere sigt plusenergi. Dette vil samtidigt yderligere udvikle virksomhedernes energikompetencer. Det første pejlemærke er derfor at sikre, at erhvervsvinkelen indbygges som gennemgående tema i den fysiske planlægning og planlægningen indenfor de offentlige serviceområder. Det andet pejlemærke for erhvervspolitikken i relation til bosætning er at omsætte det lokale erhvervslivs kompetencer på energiområdet til energiintelligente boliger og boligområder. Succeskriteriet er i lyset af dette, at erhvervsvinkelen indgår som tema i kommunens bosætningsstrategi med særlig vægt på et boligtilbud baseret på energiintelligente løsninger.

19 Pejlemærker og succeskriterier er opsummeret i tabel 4-4. Pejlemærker og succeskriterier for bosæt- Tabel 4-4 ning Fokusområde Pejlemærker Succeskriterier Bosætning Erhvervsvinkelen indbygges som gennemgående tema i kommunens fysiske planer og serviceplanlægning Udvikling, definition og vedtagelse af en bosætningsstrategi, hvor erhvervsvinkelen indgår som gennemgående tema Omsætte det lokale erhvervslivs kompetencer på energiområdet til energiintelligente boliger og boligområder Etablering af energiintelligente boliger og boligområder indgår som prioriteret tema i bosætningsstrategien

20 5 Strategiske tiltag og roller Kommunalreformen ændrede markant på aktørernes roller i erhvervspolitikken og dermed på, hvilke erhvervspolitiske tiltag de forskellige aktører forventes at udføre. Erhvervsservice - med støtte til iværksættere som det største område - blev en kommunal opgave, men der blev samtidig givet kommunerne frihed til selv at bestemme, hvordan opgaven udføres og organiseres. Dette afsnit beskriver rollefordeling og strategiske tiltag i Skive Kommunes erhvervspolitik. 5.1 Rollefordeling i erhvervspolitikken Skive Kommune og SET er de to hovedaktører i erhvervspolitikken, der indgår i et tæt samarbejde med en klar rollefordeling. Dette tætte samarbejde har til formål at sikre sammenhæng, kontinuitet og gennemslagskraft af initiativer og konkrete tiltag. Rollefordelingen sikrer, at pejlemærker og økonomisk prioritering har et bredt demokratisk fundament samtidig med, at opgaverne udføres i direkte samspil med virksomhederne og erhvervspolitikkens øvrige brugere. Skive Kommunes opgaver er i dette samarbejde, at: Formulere en sammenhængende erhvervspolitik med prioriterede pejlemærker, succeskriterier og større strategiske tiltag Sikre sammenhængen mellem erhvervspolitikken og de andre sektorpolitikker i kommunen Varetage de erhvervspolitiske interesser udadtil overfor andre kommuner, erhvervs- og arbejds-

21 markedsorganisationerne, Region Midtjylland og Vækstforum for Region Midtjylland, de statslige ministerier og styrelser og andre aktører af betydning for erhvervspolitikken i f.eks. EU Medfinansiere erhvervsservice, iværksætterservice, turismeaktiviteter og andre tiltag, aktiviteter og projekter af betydning for erhvervsudviklingen i kommunen Udover at varetage disse opgaver tilbyder kommunen sig som aktiv deltager og sparringpartner i forhold til virksomheders, institutioners og erhvervsfremmeaktørers egne initiativer og løbende dialoger. SET's opgaver i samarbejdet er, at: Udføre serviceopgaverne indenfor erhvervsservice, iværksætterservice og turisme Igangsætte, koordinere og forankre større initiativer, tiltag og projekter af betydning for erhvervsudviklingen i kommunen Sikre kontakten til andre relevante operatører i forbindelse med den konkrete gennemførelse af erhvervspolitikken så som turismeorganisationerne, erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt serviceinstitutter og private rådgivere Være erhvervslivets talerør og dialogforum Erhvervspolitikken for Skive Kommune lægger herudover op til et bredt samarbejde med alle aktører og interesser, der ønsker at fremme erhvervsudviklingen i Skive Kommune. Region Midtjylland og Vækstforum for Region Midtjylland er strategiske samarbejdspartnere i forhold til den erhvervspolitiske interessevaretagelse og fremskaffelse af medfinansiering til større udviklingsprojekter og initiativer. Tilsvarende er Væksthus Midtjylland strategisk samarbejdspartner i relation til vejledning af virksomheder og iværksættere. Endelig er Midtjysk Turisme den strategiske samarbejdspartner på turismeområdet

22 5.2 Strategiske tiltag i erhvervspolitikken Pejlemærkerne og succeskriterierne skal nås gennem en række handlinger. For at sikre gennemslagskraft er det afgørende at ressourcerne koncentreres om nogle få større initiativer. Samtidig er det vigtigt at rollefordelingen mellem aktørerne respekteres. Det er således ikke erhvervspolitikkens opgave i detaljer at fastlægge typen og indholdet af serviceydelser, udviklingsaktiviteter og projekter. På denne baggrund foreslås en række strategiske tiltag på erhvervspolitikkens fokusområder. Tiltagene er opsummeret i tabel 5-1. Tabel 5-1 Strategiske tiltag på fokusområderne Fokusområde Strategiske tiltag Erhvervsudvikling Iværksætteri Fastholde og udvikle den nuværende erhvervsservice, iværksætterservice og turismeindsats. Denne aktivitet videreudbygges i regi af SET med: Innovation Væksthus, der tilbyder iværksættere faciliteter og generel rådgivning samt specialrådgivning i tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland Kompetenceudvikling Bredere erhvervsbasis Vækstmiljø for innovative nye virksomheder i væksthus, der fungerer som projektbørs og udviklingsværksted Væksthus skaber rammer for samarbejdsprojekter, der kobler de videregående uddannelser til videnvirksomheder indenfor metal/elektronik Væksthus skaber rammer for samarbejdsprojekter etableret mellem videnvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, landbrug og evt. andre brancher med vedvarende energi som tema Infrastruktur Skive Kommune fortsætter sin aktive indsats for at påvirke og følge op på de regionale og nationale prioriteringer af den teknologiske og trafikale infrastruktur. Samtidig sikres at erhvervsjord er til rådighed i forbindelse med byudviklingen

23 Oplevelsesøkonomi Nye destinationsudviklingsprojekter igangsættes som f.eks. Salling Sport, Skiveegnen som hestecenter og Smagen af september. Igangsætning af netværk til udvikling af oplevelsesøkonomien som erhverv Bosætning Udarbejdelse af en bosætningsstrategi, hvor erhvervsvinkelen indgår som gennemgående tema med prioritet til etablering af energiintelligente boliger og boligområder Igangsætning af netværk for etablering af energiintelligente boliger og boligområder Som et samlende nyt strategisk tiltag for fokusområdet erhvervsudvikling foreslås etablering af et væksthus, der kan tilbyde funktionerne som: Ramme for iværksættere i faciliteter, hvor iværksætterne i en periode får stillet lokaler, rådgivning og netværkskontakter til marked og leverandører til rådighed på gunstige vilkår Projektbørs og udviklingsværksted, hvor etablerede videnvirksomheder kan afsætte og efterspørge projekter og idéer til/fra iværksættere og uddannelsessøgende Ramme for samarbejdsprojekter på tværs af brancher med vedvarende energi som tema Kontaktpunkt for uddannelsesinstitutioner og virksomheder med henblik på at få behovsafklaret, udviklet og gennemført virksomhedsorienteret uddannelse og efteruddannelse Udstillingsvindue for områdets innovative virksomheder med Energiby som afsæt Domicil for SET Forum for andre erhvervsfremmeaktører som Væksthus Midtjylland og private rådgivere Etableringen af væksthuset skal ses som en videreudvikling af især den nuværende erhvervsservice og iværksætterservice, der ligesom turismeindsatsen ønskes fastholdt.

24 På fokusområdet infrastruktur fortsætter kommunen sine bestræbelser på at påvirke prioriteringen af infrastrukturen i alle relevante beslutningsfora. På fokusområdet oplevelsesøkonomi foreslås etableret et netværk på tværs af turismebranchen og andre brancher herunder fødevarebranchen, hvis forretningsudvikling er stærkt oplevelsesbaseret. Samtidig foreslås igangsat et strategisk udviklingsprojekt med det formål at gøre Skive til en destination og med netværket som styregruppe. Destinationsudviklingsprojektet fokuserer på at formulere en samlet strategi for områdets oplevelsesøkonomi og på at udvikle et antal oplevelsespakker, der samler enkeltstående tilbud samt nogle få større imageskabende aktiviteter. Kombinationen af netværksdannelsen og destinationsudviklingsprojektet skal være katalysator for oplevelsesøkonomien som samlet erhverv i Skive Kommune. Endelig foreslås på fokusområdet bosætning udarbejdet en bosætningsstrategi med erhvervsvinkelen som gennemgående tema og med prioritet til etablering af energiintelligente boliger og boligområder. Med det formål at samle kompetencerne på området igangsættes et netværk af virksomheder indenfor byggeri og energi, der samtidig indgår i en arbejdsgruppe for energiintelligente boliger og boligområder i relation til bosætningsstrategien.

25 Bilag A - Grundlag for teknisk analyse Skive - vi gør det! Overvejelser om erhvervspolitik Årsberetning 2007 Strategi 2008 Energi- og miljøteknologisk foregangsregion Fornyelse og vækst Erhvervsudviklingsstrategi Fornyelse og vækst Handlingsplan Skive Kommune Skive Kommune Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Vækstforum Region Midt Vækstforum Region Midt Vækstforum Region Midt Infrastruktur i udvikling Region Midt Udviklingen i antal nye virksomheder fordelt i RM på brancher Effektmåling af Væksthus Midtjyllands aktiviteter Væksthus Midtjylland Damvad.dk / Væksthus Midtjylland

26 Bilag B - Interviewpersoner Afdelingschef Bent Mikkelsen Direktør Poul Pedersen Direktør Per Albæk Direktør Erik Krarup Kommunaldirektør Per Mathiasen Vibeke Dyrvig Direktør Jens E. Christensen Konsulent Jeanne Søgaard Direktør Erland A. Nielsen Konsulent Henrik Willadsen Regional Udvikling, Regionmidtjylland Thise Mejeri Dantherm Air Handling Væksthus Midtjylland, Regionmidtjylland Skive Kommune Oplevelsesøkonomi og landdistrikter, Region Midtjylland Skive Egnens Erhvervs- og Turistcenter Skive Egnens Erhvervs- og Turistcenter Skive Kommune Skive Kommune

27 Bilag C - Deltagere i workshop Arkitekterne Ramvad & Thomsen Chr. Ramvad B Cirkusfabrikken Einar Thrige O COWI Søren Holm Pedersen O COWI Vilhelm Halgreen B Deluca Fashion Wear ApS Arne Lindgren B Eskjær Hovedgaard Birger Schütte O Hotel Strandtangen A/S Inge Jensen O Jenle Henning Linderoth O Kirsten Kjær B Kulturcenter Limfjord A/S Peter Bach O Oddense Ældrecenter Kristen Kjær O Salling Bank Bent Plougstrup O Skive Kommune Henrik Willadsen B Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Jens E. Christensen B Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Niels Stæhr O B: Deltog i proces om bosætning O: Deltog i proces om oplevelsesøkonomi

28 Erhvervspolitik for SKIVE KOMMUNE 2. marts 2009

29 1 Indholdsfortegnelse 1 Erhvervspolitikkens baggrund og struktur 2 2 Samlet oversigt over erhvervspolitikken 3 3 Den erhvervspolitiske proces 4 4 Pejlemærker og succeskriterier Erhvervsudvikling Infrastruktur Oplevelsesøkonomi Bosætning 11 5 Strategiske tiltag og roller Rollefordeling i erhvervspolitikken Strategiske tiltag i erhvervspolitikken 14 Bilag A - Grundlag for teknisk analyse 17 Bilag B - Interviewpersoner 18 Bilag C - Deltagere i workshop 19

30 2 6 Erhvervspolitikkens baggrund og struktur Skive Kommune har udarbejdet nærværende "Erhvervspolitik for Skive Kommune". Formålet med erhvervspolitikken er at: Formulere pejlemærker for og strategiske tiltag til støtte af udviklingen af erhvervslivet i kommunen Afklare kommunens rolle i forhold til virksomheder, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) og de øvrige aktører på området Notatet bygger på tre sæt kilder 2 : Baggrundsmateriale: Analyse af data, fakta og oplysninger fra eksisterende rapporter og materiale, der er oplistet i bilag A Interviews og workshop med vigtige aktører og nøglepersoner, der er oplistet i bilag B og bilag C Rådgivning: Faglig vurdering af de muligheder, forslag og handlingsalternativer, der er fremgået af processen. På baggrund heraf er formuleret en række Pejlemærker for erhvervsudviklingen, der kan betragtes som erhvervspolitikkens målsætninger Succeskriterier for erhvervspolitikken, der fungerer som milepæle for gennemførelsen af erhvervspolitikken Samtidig opstilles forslag til en række handlinger i form af strategiske tiltag i kommunens erhvervspolitik. Endelig beskrives som sidste punkt kort rollefordelingen mellem kommunen og de øvrige aktører. 2 Skive Kommunes Kultur og Borgerservice har i perioden maj 2008-januar 2009 inddraget COWI A/S i forbindelse med analyse af baggrundsmateriale, processtøtte og rådgivning.

31 3 7 Samlet oversigt over erhvervspolitikken Tabel 2-1 giver en samlet oversigt over Erhvervspolitik for Skive Kommune. Figur 2-1 Oversigt over erhvervspolitikken Fokusområde Pejlemærker Succeskriterier Strategiske tiltag Erhvervsudvikling Videnbaseret iværksæt- Nye videnvirksomheder Erhvervsservice teri Iværksætteri Videnbaserede samar- Iværksætterstøtte Markedsdreven innova- bejdsprojekter om bl.a. Innovation tion energi Turismeindsats Kompetenceudvikling Mere uddannelse Væksthus Bredere erhvervsbasis Flere erhverv Infrastruktur Fysisk, trafikal og tek- Attraktiv erhvervsjord Erhvervsjord planlægges nologisk infrastruktur Rute 34 opgraderes Aktiv interessevaretagelse Fibernettet Oplevelsesøkonomi Oplevelsesøkonomi Turismeudviklingsstra- Destinationsudviklingspro- som et erhverv tegi jekt Oplevelsesøkonomien Fælles strategi for ople- Igangsætning af netværk til sætter Skive på landkor- velsesbaseret forret- udvikling af oplevelses- tet ningsudvikling økonomien som erhverv Bosætning Erhvervsvinkelen gen- Bosætningsstrategi med Bosætningsstrategi med nemgående tema stærk erhvervsvinkel stærk erhvervsvinkel og prioritet til etablering af Omsætte erhvervskom- Energiintelligente boli- energiintelligente boliger petencer på energiom- ger og boligområder og boligområder rådet til energiintelli- prioriteret tema gente boliger og bolig- Netværk energiintelligente områder boliger og boligområder

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver v/ Fællesformand Viggo Thinggård, HK Østjylland, Formand for Kompetencerådet og medlem af Vækstforum. Det siger partnerskabsaftalen Aftale mellem Regeringen

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Temaer 1. Om styrkepositioner 2. Om smart vækst en fremgangsmåde for at skabe

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Erhvervsservice i en erhvervspolitisk ramme -En ny erhvervsfremmestruktur i Haderslev

Erhvervsservice i en erhvervspolitisk ramme -En ny erhvervsfremmestruktur i Haderslev Erhvervsservice i en erhvervspolitisk ramme -En ny erhvervsfremmestruktur i Haderslev Vækst i en kommune skabes i et samspil med de rammer, som Stat, Region og Kommune stiller til rådighed for private

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013 Strategisk Erhvervshandleplan for 2011-2013 2. udkast 31. januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. INDLEDNING...4 2. VISION OG AMBITIONER...4 Globalisering og innovation...5

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN

UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN Sekretariatet for URS, Sønderjyllands Amt, marts 2004 Udviklingsafdelingen, Amtsgården, skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Vicekontorchef Mette Pilgaard, tlf. direkte:

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere