Når produktet er troværdighed: Om aktieanalytikerens rolle og uvildighed?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når produktet er troværdighed: Om aktieanalytikerens rolle og uvildighed?"

Transkript

1 Maj 2001 Når produktet er troværdighed: Om aktieanalytikerens rolle og uvildighed? Business Analyst, cand. oecon. Flemming Meineche, TDC A/S BDO professor, Ph.D Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Denne artikel diskuterer børsanalytikeres uvildighed herunder deres relationer til investorerne. Mere specifikt diskuteres den dobbeltrolle børsanalytikeren er i som en konsekvens af, at han er rådgiver for investorerne samtidig med, at han er del af en investeringsbank, som også lever af at formidle salg af aktier i de samme selskaber. Artiklen påpeger, at denne konflikt imidlertid ikke diskvalificerer det arbejde, som analytikerne laver.? Tak til Jan Mouritsen for kommentarer til en tidligere version af artiklen. 1

2 Ved enhver aktieinvestering hvad enten det er i et unoteret selskab, et eksisterende børsnoteret selskab eller et selskab på vej til børsen er man i større eller mindre omfang nødt til at forlade sig på andres vurderinger af selskabet og dets muligheder. I den forbindelse indtager de professionelle aktieanalytikere 1 en central rolle. I en tidligere artikel i dette tidsskrift Bukh et al. (2000a) har vi beskrevet virksomhedens behov for at kommunikere med udgangspunkt i investor relations funktionens rolle. I denne artikel vil vi tage udgangspunkt i den rolle, som investeringsbankerne spiller som mellemled mellem virksomhed og investor. Der har i pressen (f.eks. Børsen 28/7 2000, Børsen 11/ , Mandag Morgen no. 43/2000) været en livlig diskussion om analytikernes rolle i forhold til investorerne herunder specielt hvor uvildige de er. Mandag Morgen skriver for eksempel at aktieanalytikerne i dag i stigende grad optræder som virksomhedernes forlængede arm frem for som investorernes rådgivere. Konsekvensen heraf vil ikke kun være dårlige investeringer og dermed økonomisk tab for investorerne, men også at der sker en inoptimal allokering af samfundets ressourcer, således at samfundet oplever et velfærdstab. Kan man som investor stole på de professionelle analytikere? Er den information og de anbefalinger de leverer troværdig, eller er den farvet af andre hensyn som analytikeren som del af en investeringsbank må tage? Konklusionen i denne artikel er at analytikeren ikke er upåvirket af, at investeringsbanken ikke kun fungerer som rådgivere for investorerne, men at dette ikke diskvalificerer analytikernes arbejde. I afsnit 2 skitseres det hvilke behov for informationer analytikerne har, herunder hvilke værdiansættelsesmetoder der anvendes. Herefter diskuteres i afsnit 3 spørgsmålet om analytikernes troværdighed i forhold til investorerne, og i afsnit 4 ses fra investorernes synsvinkel på, hvordan man forholder sig til problematikken omkring investorernes manglende uvildighed. Endelig indeholder artiklen i afsnit 5 nogle afsluttende bemærkninger. 1 Med professionelle aktieanalytikere tænker vi her i første omgang på investeringsbankerne og de analytikerrapporter, som de stiller til rådighed for deres klienter, hvilket her i artiklen betegnes sellside analytikere. Tilsvarende betragtninger gælder for analytikeres udtalelser til medier og for andre eksperters analyser. 2

3 Analytikeres informationsbehov Forskellige brugergrupper har forskelligt informationsbehov. Men da analytikernes kunder er investorerne, er der en vis grad af sammenfald mellem analytikeres og investorers informationsbehov. Analytikeren er en væsentlig brik i kommunikationen mellem virksomheder og investorerne, idet en analytiker via forklarende og overskuelige rapporter kan være med til at reducere usikkerheden om en virksomheds potentiale. Der er blevet foretaget flere undersøgelser af analytikernes behov for information, f.eks. Eccles & Mavrinac (1995), Mavrinac & Boyle (1996), Cramon & Eccles (1999) og Phillips & Kahn (1999). I mange af disse undersøgelser opdeles analytikerne efter om de er buyside-analytikere eller sellside-analytikere. En buyside-analytiker er en analytiker ansat inhouse hos ofte større långivere eller institutionelle investorer for eksempel pensionskasser eller forsikringsselskaber, mens en sellside-analytiker er placeret i den samme investeringsbank, som også foretager emissioner. Buysideanalytikeren rapporterer typisk kun internt, mens sellside-analytikeren rapporterer eksternt til markedet. For at investoren kan stole på analytikeren, er det væsentligt, at de anbefalinger om køb, behold eller sælg, som analytikeren giver, er troværdige. Analytikerens fordel er blandt andet, at han ofte har adgang til firmaspecifik og privat information, som mange investorer ikke har (Brown (1993)). Analytikerne er således med til at mindske informationsasymmetrien på markedet og mindske de transaktionsomkostninger, en investor ellers ville have haft, hvis han selv skulle skaffe sig den pågældende information. En måde at vurdere, hvilken type information en analytiker anvender, er at se på hvilken information, der er indeholdt i en analytikerrapport (se f.eks. Mavrinac & Boyle (1996) og Adrem (1999)). En typisk analytikerrapport her illustreret ved AROS analyse af Damgaards børsintroduktion i 1999 har følgende indholdsfortegnelse: 1. en kort opsummering af investment caset, 2. beskrivelse af selskabet, 3. virksomhedens produkter, 4. markedsbeskrivelse 5. konkurrenter 3

4 6. diskussion af estimater, 7. risici og SWOT-analyse, 8. værdifastsættelse. Dette afspejler nogenlunde den metode, som Arnold & Moizer (1984) kalder en fundamental approach til værdiansættelse, hvilket vil sige, at generelle forhold omkring virksomheden, udsigterne for industrien, fortjenesten, dividendepolitikken, ledelseskvalitet m.v. vurderes. Alternativer hertil er teknisk analyse og beta/porteføljeanalyse, hvor der henholdsvis fokuseres på ændringer i markedsbaserede faktorer og følsomheden af et selskabs aktie i forhold til ændringer i markedsgennemsnit. Værdiansættelser Børsanalytikerne anvender typisk flere metoder til værdiansættelsen i investeringsrapporterne. Typisk anvendes tre komplementære metoder: DCF-analyser, sammenligning med andre virksomheder og sammenligning af transaktioner. DCF-analyser anvendes blandt andet, fordi de andre metoder ikke adresserer problemstillingen vedrørende forecast af fremtidige cash flows. Omvendt giver DCFanalyser kun en teoretisk værdi, som markedet ikke nødvendigvis er enig i. I en analyse af sammenlignelige firmaer samles selskaber, som ligner investerings-caset, og der sammenlignes på parametre som EV/EBITDA, P/E m.fl. I analysen af sammenlignelige transaktioner sammenlignes den forestående transaktion med lignende transaktioner i markedet. Herudover anvendes optionsteori men normalt kun i forbindelse med virksomheder i den nye økonomi. En undersøgelse foretaget af Mandag Morgen (no. 34 /2000) blandt 13 danske analytikere bekræfter dette, idet analysen viser, at DCF er den mest anvendte værdiansættelsesmetode efterfulgt af PE og PS (Price/Sales). Analytikeres uafhængighed Michaely & Womack (1999) har undersøgt spørgsmålet om analytikernes troværdighed i forhold til investorerne. Investeringsbanker har traditionelt tre indkomstkilder: 1) corporate financing, udstedelse af værdipapirer og rådgivning i forbindelse med fusioner, 2) børsanalytikerservicer og 3) handel med egen beholdning. Ifølge Michaely & Womack (1999) er den væsentligste potentielle interessekonflikt mellem investeringsbankens corporate finance-afdeling og dens 4

5 børsanalytiker-afdeling, hvor analytikerne sidder. Førstnævnte er ansvarlig for at gennemføre børsintroduktioner, kapitaludvidelser og fusioner, mens sidstnævnte skaber indtægter ved at levere aktuel og værdifuld (og formodentlig uvildig ) information til klienter. Denne potentielle konflikt forstærkes af den måde, hvorpå analytikere aflønnes. I nogle situationer bonusaflønnes analytikere ud fra deres eksterne omdømme. I USA laver tidsskriftet Institutional Investor årligt en undersøgelse af analytikerne på udvalgte parametre. Ledelsen af børsmægler-afdelingen refererer til disse undersøgelser, når analytikerne skal gives belønning (Michaely & Womack (1999)) Tilsvarende skriver Holland (2000), at britiske investorerne vælger deres analytikere efter deres rating i udvalgte fagblade. For det andet modtager en analytiker aflønning på baggrund af, hvilken indtægter der skabes til investeringsbanken i forbindelse med køb og salg af aktier. En væsentlig del af disse indtægter følger af den hjælp, en analytiker kan yde corporate financeafdelingen for eksempel i forbindelse med de børsintroduktioner, som afdelingen er underskriver på. Børsintroduktioner er typisk en meget lukrativ forretning for investeringsbanker. Michaely & Womack (1999, p. 11) anfører således, at Analyst who help to attract underwriting for clients may receive a portion of the fees or more likely bonuses that are two to four times those of analysts without underwriting fees. En kinesiske mur? Investeringsbankerne afviser problemet og henviser til, at der er en kinesisk mur mellem afdelingerne i banken. Samtaler med chefer for researchafdelinger og analytikere fra danske investeringsbanker i forbindelse med et igangværende forskningsprojekt 2 bekræfter, at investeringsbankerne lægger særdeles stor vægt på denne adskillelse. Og hvis en analytiker endelig hjælper corporate finance-afdelingen, da bliver vedkommende udelukket fra at tale med kunderne i en efterfølgende periode (Børsen (11/ )). Tilsvarende udtaler Michel Mayo, leder af research-afdelingen i Credit Suisse First Boston, i en artikel i Investor Relations Magazine (September 1998), at man som analytiker er ansvarlig over for investorerne og derfor nogle gange 2 Projektet vedrører rapportering om videnressourcer i danske børsprospekter, se Bukh et al (2000a, 2000b, 2000c, 2001). 5

6 bliver nødt til at gøre sig upopulær i forhold til virksomheder, som andre afdelinger har et klientforhold til. Optimistiske forecast? At sellside-analytikere i deres vurderinger har en bias bekræftes imidlertid af flere undersøgelser. Brown (1993) og Easterwood & Nutt (1999) viser, at analytikere generelt er for optimistiske i deres forecasts. Herudover skriver Brown (1993), at det er nemmere for en investeringsbank at få klienterne, investorerne, til at købe end til at sælge, samt at investeringsbanken har et incitament til at levere for optimistiske anbefalinger for ikke at ophidse investeringsbankens klienter. Phillips & Kahn (1999, p. 72) bekræfter denne tendens: Many executives feel that analysts are more interested in moving stock prices to generate trading income for their firm and in helping the investment banking devision win M&A deals than they are in truly understanding and writing about how a company is creating value for its customers. Interviews we have conducted with investors reveal the same view. En anden undersøgelse foretaget af First Call -et kreditvurderingsselskab- viser, at kritiske analyser fra analytikere er sjældne. Mindre end 1% af anbefalinger lavet af analytikerne på det nordamerikanske marked var en salgs-anbefaling (Børsen den 28/7 2000). Dette er ikke i overensstemmelse med, hvad man kunne forvente, idet mindst halvdelen af aktierne på børsen må antages at klare sig dårligere end medianaktien. Sat på spidsen burde halvdelen af anbefalingerne være en salgsanbefaling. Michaely og Womack (1999) undersøger efterfølgende, om sellside-analytikerne er biased i deres anbefalinger alt afhængig af, om de er underskrivere eller ikke. Analysen viser, at virksomheder, der anbefales af en underskriver-analytiker, klarer sig signifikant dårligere end virksomheder, der modtager en anbefalinger fra en ikkeunderskriver-analytiker. Således kan man sige, at analytikerens vurdering er påvirket af at være underskriver. Et andet resultat af undersøgelsen er, at underskriveranalytikere udsteder 50% flere købs-anbefalinger efter børsintroduktioner end ikkeunderskrivere gør. Med denne potentielle bias i bagtankerne hvordan anvender investorerne så analytikerrapporterne? 6

7 Investor og analytiker Investorerne ved naturligvis, at analytikerne kan være biased i deres anbefalinger (Phillips & Kahn (1999)). En undersøgelser viser blandt andet, at den kursstigning, der opstår som en konsekvens af en købs-anbefaling fra en analytiker, der er underskriver, er mindre end den kursstigning, der følger efter tilsvarende købsanbefaling fra en ikke-underskriver (Michaely & Womack (1999)). Dog vides det ikke om markedets korrektion er komplet, det vil sige, om markedet fuldt ud fratrækker betydningen af denne bias (Brown (1993)). Når man følger et godt råd På trods af denne bias er det interessant at vide, om investorerne kan tjene penge ved at følge de råd og anbefalinger, som analytikerne giver dem. En ældre undersøgelse fra 1980 foretaget af Givoly & Lakonishok viser, at en investor kan mere end fordoble sit afkast sammenlignet en køb-og-behold strategi ved at handle på baggrund af vurderinger offentliggjort af analytikere, selv efter at have fratrukket transaktionsomkostninger. Med en køb-og behold strategi menes en investeringsstrategi, hvor investoren ignorer fluktuationer på kort sigt i markedet og beholder sin aktie i længere tid. Resultatet er i kontrast til den efficiente markedshypotese, da markedet ikke reagerer øjeblikkeligt på ny offentliggjort information. Nyere undersøgelser er mere skeptiske over gevinsterne ved at følge analytikernes råd. Barber et al. (2000) finder på baggrund af analyse af analytikeres anbefalinger i perioden , at det årlige ekstra afkast, man kunne opnå ved at investere i de mest anbefalede aktier i forhold til det, man ville opnå ved at investere i markedsporteføljen, kun var på godt 4%. Hvis investorerne ventede en uge, 14 dage eller en måned med at følge analytikernes råd, var afkastet mindre end de 4 %. Undersøgelsen viser også, at på grund af omkostninger i forbindelse med mange aktiehandler, forsvinder det ekstra afkast, når transaktionsomkostninger medregnes. Således viser Barber et al. (2000) lidt i modsætning til Givoly & Lakonishok (1980), at markedet ganske vist stadig er inefficient, men på en sådan måde, at det ikke kan udnyttes. Afsluttende skriver Barber et al. (2000), at deres resultat ikke skal tolkes som analytikernes anbefalinger ikke kan bruges til noget: For de investorer, der 7

8 alligevel skal investere og således havde tænkt at pådrage sig transaktionsomkostninger, er det en fordel at følge analytikernes anbefalinger. Holland (2000) støtter til dels de ovennævnte forfatteres synspunkter. I perioden 1997 til 2000 interviewede han 40 britiske institutionelle investorer. Undersøgelsen berørte blandt andet spørgsmålet om anvendeligheden af information fra sellside-analytikere: For det første var det investorernes holdning, at informationen sandsynligvis ikke ville have nogen værdi, medmindre den blev stillet til rådighed for dem på et fortrolig first call basis og ikke blev offentliggjort øjeblikkeligt. For det andet mente investorerne, at analytikerne havde en bias mod hele tiden at ville skabe transaktioner i markedet. For det tredje mente investorerne, at det kun var en beskeden gruppe af analytikere, der havde viden om specifikke virksomheder og industrier. Og for det fjerde havde analytikerne typisk allerede offentliggjort så meget information, hvis konsekvenser for aktiekursen allerede var indarbejdet i markedet. På trods af ovenstående skriver Holland (2000), at disse problemer ikke skal bruges til at underdrive signifikansen af disse informationskilder. Interviewene viste, at sellsideanalytikeren var en meget væsentlig informationskilde for de institutionelle investorer. Information fra analytikeren indgik sammen med anden offentliggjort information fra blandt andet selskabet selv i den institutionelle investors beslutningsproces (Holland (2000)). For det første var de en hjælp til at skabe en forståelse af, hvad der foregik i selskabet, og til at lave de første estimater af cash flows og resultater. For det andet hjalp de investoren med at identificere de spørgsmål, han eventuelt ville stille på et eventuelt privat møde, ligesom det gav mulighed for at vurdere selskabets ledelse og bestyrelse. For det tredje gav kombinationen af offentlig information og privat information skaffet på møder med selskabets ledelse en vidensfordel. På denne måde var analytikeren sammen med anden offentliggjort information en væsentlig kilde, når de institutionelle investorer skulle skaffe sig finansiel og kvantitativ information om virksomhedens formåen. PriceWaterhouseCoopers berører også spørgsmålet om relationerne mellem analytikere og investorer i forbindelse med deres arbejde med ValueReporting TM men giver et mere broget billede af relationerne mellem analytikere og investorer. Undersøgelserne er foretaget blandt sellside-analytikere og investorer i 14 lande, hvilket giver mulighed for at sammenligne mellem lande. I USA stoler investorerne ikke på analytikerne, se Phillips & Kahn (1999) og Cramon & Eccles (1999). Over 8

9 halvdelen af investorerne lytter kun til analytikerne i begrænset omfang. Kun 22% stoler delvist på analytikernes anbefalinger. The fact that over one-half of investors make minimal use of sell-side analysts recommendations is strong empirical evidence of the disintermediation of these analysts, which has been going on in the U.S. for sometime (Phillips & Kahn (1999, p. 70)). Investorerne synes endvidere, at analytikerne fokuserer for meget på det korte sigt. Det vil sige på at få kursen til at bevæge sig på kort sigt end på at afdække selskabers udsigter til at skabe værdi på lang sigt. In the eyes of investors, analysts are doing an okay but not a great job in performing the role they play in the capital markets (Phillips & Kahn (1999, p. 72)). I modsætning hertil er relationen mellem sellside-analytikerne og investorerne i Danmark væsentlig bedre. Cramon & Eccles (1999) viser, at 76% af de danske investorer er positive over for det bidrag, som de får fra analytikerne. Endvidere er 70% af de danske investorer enige eller delvist enige i, at analytikerne har en god forståelse af virksomhedernes strategi. Efterfølgende diskuteres hvad årsagen til investorernes positive indstilling kan være. En mulig forklaring kunne være, at de danske investorer er korttidsorienterede ligesom analytikerne. Cramon & Eccles (1999, p. 9) konkluderer: Det er imidlertid tydeligt, at analytikerne spiller en forholdsmæssigt større rolle på de danske kapitalmarkeder end i USA (og andre europæiske lande), hvor investorens forbehold omkring analytikernes objektivitet, kortsigtede fokus og mangel på kendskab til de virksomheder, de følger, har resulteret i, at investorerne primært benytter sig af egne interne analytikere. Barker (1999, p. 16) er på linje med de danske investorers positive indstilling over for analytikerne i sin analyse af informationsudvekslingen blandt institutionelle investorer, analytikere og virksomhedsledere i Storbritannien. For det første sikrer analytikerne, at de institutionelle investorers vurdering af deres eksisterende portefølje og kommende investeringsmuligheder opdateres. For det andet kan den analyse, som analytikerne foretager, anvendes af investoren til at teste den private information, som han i øvrigt måtte have. Spørgsmålet er, hvilket synspunkt man skal støtte sig til. Stoler investorerne på analytikerne eller ej? Kendetegnende for undersøgelser er, at man i USA i de senere år er blevet mere skeptisk over for analytikerne. Blandt andet anfører Paul Irvine, at analytikernes rolle har ændret sig igennem de sidste 20 år now instead of being a kind of cost center to the entire brokerage, the analyst is expected to contribute with 9

10 revenue-generating products (Wharton Newsletter fra 12/7 2000). Omvendt i britiske og danske undersøgelser er der meget, der tyder på, at investorerne har mere tillid til analytikerne. Analytikerne er på disse markeder således væsentlige i investorens beslutningsproces. Måske er en del af svaret, at analytikernes anbefalinger gående på køb, behold eller salg ikke mere er af så afgørende betydning for investorerne. Barker (1999) viser, at anbefalinger slet ikke var af så afgørende betydning for britiske investorerne. Snarere var vigtigt, at analytikerne leverede en informeret analyse af de specifikke virksomheder og af branchen. Analytikerne optræder derfor mere som nogle, der giver råd og leverer informationer, end nogle der giver anbefalinger (Barker (1999, p. 15)). Afsluttende bemærkninger Investorernes beslutningsproces er kompleks og varierende fra person til person og fra land til land, ligesom hvilke informationer analytikerne lader indgå i deres analytikerrapporter er varierende. Ovenstående har diskuteret den dobbeltrolle børsanalytikeren er i som en konsekvens af, at han er rådgiver for investorerne samtidig med, at han er del af en investeringsbank, som også lever af at foretage emissioner for selv samme selskaber, som analytikeren rådgiver omkring. Artiklen påpeger, at denne konflikt ikke diskvalificerer det arbejde, som analytikerne gør. Ovenstående undersøgelser blandt investorerne viser for det første, at børsanalytikerne og deres investeringsrapporter i høj grad anvendes af investorerne og, at investorerne specielt i Danmark og Storbritannien er positive over for analytikerens arbejde. For det andet indgår analytikerrapporterne sammen med anden information som et element i investors beslutning om at købe, sælger eller beholde selskabets aktie. For det tredje er investorerne bevidste om den rolle, som analytikerne har og den interessekonflikt, de er underlagt og kompenserer for det bias, som det måtte give. På denne måde synes det billede, der er blevet tegnet af børsanalytikerne i pressen, at være overdrevet. 1. Litteratur Adrem, Anders H., 1999: Essays on Disclosure Practices in Sweden Causes and Effects. Afhandling. Lund: Lund University Press. 10

11 Arnold, J. Moizer, P. & Noreen, E., 1984: Investment Appraisal Methods of Financial Analysts: A Comparative Study of U.S. and U.K. Practices. The International Journal of Accounting Barker, R.G., 1999: The market for information evidence from finance directors, analysts and fund managers. Accounting and Business research, Vol 29 No. 1 p Barber, B. Lehavy R., McNichols M., Trueman, B., 2000: Can Investors Profit From The Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns. Working paper, Brown, L.D., 1993: Earnings forecasting research: its implications for capital market research. International Journal of Forecasting, no. 9 p Bukh, P. N., Gormsen, P. og Mouritsen, J., 2001: Børsprospekters indhold af information om viden. Revision & Regnskabsvæsen, 2001/1: Bukh, P. N., Gormsen, P., Thorsgaard, J. & Mouritsen, J., 2000a: Videnregnskabet på vej til Børsen. Ledelse & Erhvervsøkonomi 64(4): Bukh, P.N. Bukh; Gormsen, P. & Mouritsen, J., 2000b: Investor relations: På vej mod en offensiv informationsstrategi. Finans/Invest. No 6, september, side 4-9. Bukh, P. N., Gormsen, P., & Mouritsen, J., 2000c: Når viden introduceres på Børsen: Om relevansen af et videnregnskab. Samfundsøkonomen 6/2000: Bukh, Per Nikolaj ; Heine T. Larsen and Jan Mouritsen Constructing intellectual capital statements. Scandinavian Journal of Management 17(1): Cramon, Jørgen & Eccles, Robert G., 1999: Value Reporting TM : Den værdiskabende rapportering. Rapporteringskløfter i Danmark, PriceWaterhouseCoopers. Easterwood, J. C. & Nutt, S.R., 1999: Inefficiency in analysts Earnings Forecasts: Systematic Misreaction or Systematic optimism? The Journal of Finance, No. 5 Oct Erhvervsfremme Styrelsen Guideline for videnregnskaber en nøgle til videnledelse. København: Erhvervsfremme Styrelsen (www.efs.dk/icaccounts) 11

12 Eccles, Robert G. & Mavrinac, Sarah C., 1995: Improving the Corporate Disclosure Process, Sloan Management Review, Summer 1995 vol. 36, nr. 4, s Givoly D., & Lankonishok, J., 1980: Financial Analysts Forecasts of Earnings. Journal of Banking and Finance, no. 4 p Gormsen, P.; Bukh, P.N. & Mouritsen, J., 2000: Når viden introduceres på børsen, side i Videnregnskaber: på vej mod en guideline, København: Erhvervsfremme Styrelsen. Holland, John, 2000: Fund Management, Intellectual Capital, Intangibles and Private Disclosure, Working paper, Department of Accounting & Finance, Glasgow. Mandag Morgen, 2000: Værdimåling af vidensvirksomheder forfejlet. Nr. 34, p Mavrinac, S. & T. Boyle, 1996: Sell-Side Analysis, Non-Financial Performance Evaluation, & The Accuracy of Short-Term Earnings Forecasts. Working Paper. The Ernst & Young Center for Business Innovation. Mavrinac, S. & T. Siesfeld, 1997: Measures That Matter. An Exploratory Investigation of Investors Information Needs and Value Priorities. Working Paper. Richard Ivey School of Business. Michaely, R. & Womack K. L., 1999: Conflict of Interest and the Credibility of Underwriter Analyst Recommendations. Kommer i The Review of Financial Studies. Mouritsen, J, Larsen, H.T. & Bukh, P.N., 2001: Intellectual Capital and the 'Capable Firm': Narrating, Visualising and Numbering for Managing Knowledge. Bringes i Accounting, Organisations and Society. Phillips, David MH & Kahn Harold D., 1999: Valuereporting TM Forecast: PriceWaterhouseCoopers. Weetman, P. & A. Beattie, 1999: Corporate Communications: Views of Institutional Investors and Lenders. The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edingburgh. Wivel, T., Hansen, J. V. & Stokholm Buhl, M., 1997: Visioner for fremtidens revisionsydelse. Revision &Regnskabsvæsen. Nr. 4, 1997, p

Behov for information

Behov for information Januar 2002 Eksperternes syn på videnressourcer: Analyse af en børsintroduktion 1 BDO professor, ph.d. Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Business Analyst, cand.oecon. Flemming Meineche TDC A/S

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab?

Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab? Juni 2000 Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab? Lektor, Ph.d. Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Business Analyst, cand. oecon. Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Professor,

Læs mere

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi?

Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi? Juli 2000 Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn Resume Investor

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune. Maj 2014

SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune. Maj 2014 SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune Maj 2014 Antagelser og restriktioner Nuværende rammer Assets Expected Return Standard Deviation Duration Min Max Cash Denmark 1.3% 1.5% 0% 10% Government Bonds Denmark

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Her er den største risiko lige nu

Her er den største risiko lige nu Han styrer investeringer for 300 mia kr: Her er den største risiko lige nu Fredrik Skoglund har netop overtaget jobbet som investeringsdirektør og har fået til opgave at få 300 mia. kr. til at vokse. Lige

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

FORHOLDET MELLEM INVESTOR RELATION OG BESTYRELSE L A R S F R E D E R I K S E N

FORHOLDET MELLEM INVESTOR RELATION OG BESTYRELSE L A R S F R E D E R I K S E N FORHOLDET MELLEM INVESTOR RELATION OG BESTYRELSE L A R S F R E D E R I K S E N OVERORDNEDE BETRAGTNINGER Aktivt ejerskab har drevet ændringer Øgede krav til direktionen Øgede krav til bestyrelsen Proxy

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Estimation af egenkapitalomkostninger Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Introduktion Hvad kigger vi på: Investeringsbeslutning/prisfastsættelse WACC Estimation af egenkapital-omkostninger til brug i WACC

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

ANDERS FREDERIKSEN HEAD OF DEPARTMENT AND PROFESSOR. Performance management hvordan sikres en succes? ANDERS FREDERIKSEN

ANDERS FREDERIKSEN HEAD OF DEPARTMENT AND PROFESSOR. Performance management hvordan sikres en succes? ANDERS FREDERIKSEN PERFORMANCE MANAGEMENT HVORDAN SIKRES EN SUCCESS? AGENDA HR Analytics en rejse Performance management hvordan sikres en succes? 1 EN REJSE 2000 Ingen data Finansiel krise 2007 Nu ved vi at data er vigtigt

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Hvad er CFA? CFA PROGRAM CFA Program 1

Hvad er CFA? CFA PROGRAM CFA Program 1 2008-2009 CFA PROGRAM 2004-2005 CFA Program 1 CFA Institute CFA uddannelsen Indhold Eksamen Krav Pris Studieteknik 2004-2005 CFA Program 2 Chartered Financial Analyst A Symbol of Integrity and Professional

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer 1996K1 1997K1 1998K1 1999K1 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1

Læs mere

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger www.pwc.dk Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger Agenda Revisors rolle ved valg af finansieringsformer Hvilke finansieringsformer er relevante

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1Hammershøj8830 Tjele Telefon 8799 3000CVR-nr. 31843219 Politik til imødegåelse af interessekonflikter Politik til imødegåelse af interessekonflikter. Vedtaget på bestyrelsesmøde

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR

OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR Transfer pricing Maj 2014 1 01. Status Gorrissen Federspiel Transfer pricing Maj 2014 2 01. Status Status 6/6 2012: Udkast til nyt kap.

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Update Q1 17 / TDC. Alm Brand MARKETS. 08. Maj 2017, kl , kurs 35,8. Fortsat operationelle risici, men momentum i privat rigtig

Update Q1 17 / TDC. Alm Brand MARKETS. 08. Maj 2017, kl , kurs 35,8. Fortsat operationelle risici, men momentum i privat rigtig Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Update Q1 17 / TDC Anbefaling: Neutral (Neutral) / Kursmål: DKK 40

Læs mere

Ordentlighed i rådgivningen overvejelser, erfaringer og vejen frem. Troels Hauer Holmberg Seniorøkonom Forbrugerrådet

Ordentlighed i rådgivningen overvejelser, erfaringer og vejen frem. Troels Hauer Holmberg Seniorøkonom Forbrugerrådet Ordentlighed i rådgivningen overvejelser, erfaringer og vejen frem Troels Hauer Holmberg Seniorøkonom Forbrugerrådet Capitalism does not automatically produce what people really need; it produces what

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle Peter Norman Sørensen, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16

Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle Peter Norman Sørensen, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16 Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16 1. Ordrebogen a. Limiterede ordrer b. Market making 2. Markedsordrens effekt på kursen 3. Konkurrence

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Risikostyring i Asset Allocation. 25. september 2014 Jan Bo Jakobsen

Risikostyring i Asset Allocation. 25. september 2014 Jan Bo Jakobsen Risikostyring i Asset Allocation 25. september 2014 Jan Bo Jakobsen Agenda Faglig profil: Jan Bo Jakobsen Introduktion Paradigmer Asset Allocation & Risikostyring Afslutning 2 Jan Bo Jakobsen, cand.oecon.,

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Danske Invest Europa Fokus

Danske Invest Europa Fokus Danske Invest Europa Fokus Henrik Husted Knudsen Chief Portfolio Manager April 2013 InvesteringsForeningsRådet Strategien - de fire byggeklodser 2 Danske Invests porteføljerådgivere slår aktiemarkedet

Læs mere

Strategi for videnledelse: Nye udfordring nye teknikker 1

Strategi for videnledelse: Nye udfordring nye teknikker 1 November 2001 Strategi for videnledelse: Nye udfordring nye teknikker 1 Per Nikolaj Bukh Handelshøjskolen i Århus Der er i de senere år sket radikale ændringer i alle virksomheders konkurrencevilkår, og

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Analytiker overvejelser Click to edit Master subtitle style. Peter Rothausen Aktieanalytiker FIH Capital Markets, part of Kaupthing Group

Analytiker overvejelser Click to edit Master subtitle style. Peter Rothausen Aktieanalytiker FIH Capital Markets, part of Kaupthing Group Click Seminar to edit ommaster restrukturering title style Analytiker overvejelser Click to edit Master subtitle style Peter Rothausen Aktieanalytiker FIH Capital Markets, part of Kaupthing Group Agenda

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening.

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. DISCLOSURE Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets investeringsanalyser

Læs mere

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63.

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63. Publications Publications in English PLENBORG, Thomas. The information content of accrual and cash flow based performance measures, Ph.D. 9.96. Copenhagen Business School. Department of Accounting and

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

NRI under pres. Møde med adm. direktør og kreditdirektør SYDBANK - REDUCER

NRI under pres. Møde med adm. direktør og kreditdirektør SYDBANK - REDUCER SYDBANK - REDUCER NRI under pres Møde med adm. direktør og kreditdirektør I fredags mødtes vi med den adm. direktør og kreditdirektøren, der bekræftede vores bekymringer over Sydbanks evne til at skabe

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 1..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 Bavarian Nordic Vacciner til forebyggelse og behandling af cancer og infektionssygdomme Grundlagt i 1994 Virksomhed i

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008 9. maj 2008 9. maj 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Midlertidig

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere