Når produktet er troværdighed: Om aktieanalytikerens rolle og uvildighed?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når produktet er troværdighed: Om aktieanalytikerens rolle og uvildighed?"

Transkript

1 Maj 2001 Når produktet er troværdighed: Om aktieanalytikerens rolle og uvildighed? Business Analyst, cand. oecon. Flemming Meineche, TDC A/S BDO professor, Ph.D Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Denne artikel diskuterer børsanalytikeres uvildighed herunder deres relationer til investorerne. Mere specifikt diskuteres den dobbeltrolle børsanalytikeren er i som en konsekvens af, at han er rådgiver for investorerne samtidig med, at han er del af en investeringsbank, som også lever af at formidle salg af aktier i de samme selskaber. Artiklen påpeger, at denne konflikt imidlertid ikke diskvalificerer det arbejde, som analytikerne laver.? Tak til Jan Mouritsen for kommentarer til en tidligere version af artiklen. 1

2 Ved enhver aktieinvestering hvad enten det er i et unoteret selskab, et eksisterende børsnoteret selskab eller et selskab på vej til børsen er man i større eller mindre omfang nødt til at forlade sig på andres vurderinger af selskabet og dets muligheder. I den forbindelse indtager de professionelle aktieanalytikere 1 en central rolle. I en tidligere artikel i dette tidsskrift Bukh et al. (2000a) har vi beskrevet virksomhedens behov for at kommunikere med udgangspunkt i investor relations funktionens rolle. I denne artikel vil vi tage udgangspunkt i den rolle, som investeringsbankerne spiller som mellemled mellem virksomhed og investor. Der har i pressen (f.eks. Børsen 28/7 2000, Børsen 11/ , Mandag Morgen no. 43/2000) været en livlig diskussion om analytikernes rolle i forhold til investorerne herunder specielt hvor uvildige de er. Mandag Morgen skriver for eksempel at aktieanalytikerne i dag i stigende grad optræder som virksomhedernes forlængede arm frem for som investorernes rådgivere. Konsekvensen heraf vil ikke kun være dårlige investeringer og dermed økonomisk tab for investorerne, men også at der sker en inoptimal allokering af samfundets ressourcer, således at samfundet oplever et velfærdstab. Kan man som investor stole på de professionelle analytikere? Er den information og de anbefalinger de leverer troværdig, eller er den farvet af andre hensyn som analytikeren som del af en investeringsbank må tage? Konklusionen i denne artikel er at analytikeren ikke er upåvirket af, at investeringsbanken ikke kun fungerer som rådgivere for investorerne, men at dette ikke diskvalificerer analytikernes arbejde. I afsnit 2 skitseres det hvilke behov for informationer analytikerne har, herunder hvilke værdiansættelsesmetoder der anvendes. Herefter diskuteres i afsnit 3 spørgsmålet om analytikernes troværdighed i forhold til investorerne, og i afsnit 4 ses fra investorernes synsvinkel på, hvordan man forholder sig til problematikken omkring investorernes manglende uvildighed. Endelig indeholder artiklen i afsnit 5 nogle afsluttende bemærkninger. 1 Med professionelle aktieanalytikere tænker vi her i første omgang på investeringsbankerne og de analytikerrapporter, som de stiller til rådighed for deres klienter, hvilket her i artiklen betegnes sellside analytikere. Tilsvarende betragtninger gælder for analytikeres udtalelser til medier og for andre eksperters analyser. 2

3 Analytikeres informationsbehov Forskellige brugergrupper har forskelligt informationsbehov. Men da analytikernes kunder er investorerne, er der en vis grad af sammenfald mellem analytikeres og investorers informationsbehov. Analytikeren er en væsentlig brik i kommunikationen mellem virksomheder og investorerne, idet en analytiker via forklarende og overskuelige rapporter kan være med til at reducere usikkerheden om en virksomheds potentiale. Der er blevet foretaget flere undersøgelser af analytikernes behov for information, f.eks. Eccles & Mavrinac (1995), Mavrinac & Boyle (1996), Cramon & Eccles (1999) og Phillips & Kahn (1999). I mange af disse undersøgelser opdeles analytikerne efter om de er buyside-analytikere eller sellside-analytikere. En buyside-analytiker er en analytiker ansat inhouse hos ofte større långivere eller institutionelle investorer for eksempel pensionskasser eller forsikringsselskaber, mens en sellside-analytiker er placeret i den samme investeringsbank, som også foretager emissioner. Buysideanalytikeren rapporterer typisk kun internt, mens sellside-analytikeren rapporterer eksternt til markedet. For at investoren kan stole på analytikeren, er det væsentligt, at de anbefalinger om køb, behold eller sælg, som analytikeren giver, er troværdige. Analytikerens fordel er blandt andet, at han ofte har adgang til firmaspecifik og privat information, som mange investorer ikke har (Brown (1993)). Analytikerne er således med til at mindske informationsasymmetrien på markedet og mindske de transaktionsomkostninger, en investor ellers ville have haft, hvis han selv skulle skaffe sig den pågældende information. En måde at vurdere, hvilken type information en analytiker anvender, er at se på hvilken information, der er indeholdt i en analytikerrapport (se f.eks. Mavrinac & Boyle (1996) og Adrem (1999)). En typisk analytikerrapport her illustreret ved AROS analyse af Damgaards børsintroduktion i 1999 har følgende indholdsfortegnelse: 1. en kort opsummering af investment caset, 2. beskrivelse af selskabet, 3. virksomhedens produkter, 4. markedsbeskrivelse 5. konkurrenter 3

4 6. diskussion af estimater, 7. risici og SWOT-analyse, 8. værdifastsættelse. Dette afspejler nogenlunde den metode, som Arnold & Moizer (1984) kalder en fundamental approach til værdiansættelse, hvilket vil sige, at generelle forhold omkring virksomheden, udsigterne for industrien, fortjenesten, dividendepolitikken, ledelseskvalitet m.v. vurderes. Alternativer hertil er teknisk analyse og beta/porteføljeanalyse, hvor der henholdsvis fokuseres på ændringer i markedsbaserede faktorer og følsomheden af et selskabs aktie i forhold til ændringer i markedsgennemsnit. Værdiansættelser Børsanalytikerne anvender typisk flere metoder til værdiansættelsen i investeringsrapporterne. Typisk anvendes tre komplementære metoder: DCF-analyser, sammenligning med andre virksomheder og sammenligning af transaktioner. DCF-analyser anvendes blandt andet, fordi de andre metoder ikke adresserer problemstillingen vedrørende forecast af fremtidige cash flows. Omvendt giver DCFanalyser kun en teoretisk værdi, som markedet ikke nødvendigvis er enig i. I en analyse af sammenlignelige firmaer samles selskaber, som ligner investerings-caset, og der sammenlignes på parametre som EV/EBITDA, P/E m.fl. I analysen af sammenlignelige transaktioner sammenlignes den forestående transaktion med lignende transaktioner i markedet. Herudover anvendes optionsteori men normalt kun i forbindelse med virksomheder i den nye økonomi. En undersøgelse foretaget af Mandag Morgen (no. 34 /2000) blandt 13 danske analytikere bekræfter dette, idet analysen viser, at DCF er den mest anvendte værdiansættelsesmetode efterfulgt af PE og PS (Price/Sales). Analytikeres uafhængighed Michaely & Womack (1999) har undersøgt spørgsmålet om analytikernes troværdighed i forhold til investorerne. Investeringsbanker har traditionelt tre indkomstkilder: 1) corporate financing, udstedelse af værdipapirer og rådgivning i forbindelse med fusioner, 2) børsanalytikerservicer og 3) handel med egen beholdning. Ifølge Michaely & Womack (1999) er den væsentligste potentielle interessekonflikt mellem investeringsbankens corporate finance-afdeling og dens 4

5 børsanalytiker-afdeling, hvor analytikerne sidder. Førstnævnte er ansvarlig for at gennemføre børsintroduktioner, kapitaludvidelser og fusioner, mens sidstnævnte skaber indtægter ved at levere aktuel og værdifuld (og formodentlig uvildig ) information til klienter. Denne potentielle konflikt forstærkes af den måde, hvorpå analytikere aflønnes. I nogle situationer bonusaflønnes analytikere ud fra deres eksterne omdømme. I USA laver tidsskriftet Institutional Investor årligt en undersøgelse af analytikerne på udvalgte parametre. Ledelsen af børsmægler-afdelingen refererer til disse undersøgelser, når analytikerne skal gives belønning (Michaely & Womack (1999)) Tilsvarende skriver Holland (2000), at britiske investorerne vælger deres analytikere efter deres rating i udvalgte fagblade. For det andet modtager en analytiker aflønning på baggrund af, hvilken indtægter der skabes til investeringsbanken i forbindelse med køb og salg af aktier. En væsentlig del af disse indtægter følger af den hjælp, en analytiker kan yde corporate financeafdelingen for eksempel i forbindelse med de børsintroduktioner, som afdelingen er underskriver på. Børsintroduktioner er typisk en meget lukrativ forretning for investeringsbanker. Michaely & Womack (1999, p. 11) anfører således, at Analyst who help to attract underwriting for clients may receive a portion of the fees or more likely bonuses that are two to four times those of analysts without underwriting fees. En kinesiske mur? Investeringsbankerne afviser problemet og henviser til, at der er en kinesisk mur mellem afdelingerne i banken. Samtaler med chefer for researchafdelinger og analytikere fra danske investeringsbanker i forbindelse med et igangværende forskningsprojekt 2 bekræfter, at investeringsbankerne lægger særdeles stor vægt på denne adskillelse. Og hvis en analytiker endelig hjælper corporate finance-afdelingen, da bliver vedkommende udelukket fra at tale med kunderne i en efterfølgende periode (Børsen (11/ )). Tilsvarende udtaler Michel Mayo, leder af research-afdelingen i Credit Suisse First Boston, i en artikel i Investor Relations Magazine (September 1998), at man som analytiker er ansvarlig over for investorerne og derfor nogle gange 2 Projektet vedrører rapportering om videnressourcer i danske børsprospekter, se Bukh et al (2000a, 2000b, 2000c, 2001). 5

6 bliver nødt til at gøre sig upopulær i forhold til virksomheder, som andre afdelinger har et klientforhold til. Optimistiske forecast? At sellside-analytikere i deres vurderinger har en bias bekræftes imidlertid af flere undersøgelser. Brown (1993) og Easterwood & Nutt (1999) viser, at analytikere generelt er for optimistiske i deres forecasts. Herudover skriver Brown (1993), at det er nemmere for en investeringsbank at få klienterne, investorerne, til at købe end til at sælge, samt at investeringsbanken har et incitament til at levere for optimistiske anbefalinger for ikke at ophidse investeringsbankens klienter. Phillips & Kahn (1999, p. 72) bekræfter denne tendens: Many executives feel that analysts are more interested in moving stock prices to generate trading income for their firm and in helping the investment banking devision win M&A deals than they are in truly understanding and writing about how a company is creating value for its customers. Interviews we have conducted with investors reveal the same view. En anden undersøgelse foretaget af First Call -et kreditvurderingsselskab- viser, at kritiske analyser fra analytikere er sjældne. Mindre end 1% af anbefalinger lavet af analytikerne på det nordamerikanske marked var en salgs-anbefaling (Børsen den 28/7 2000). Dette er ikke i overensstemmelse med, hvad man kunne forvente, idet mindst halvdelen af aktierne på børsen må antages at klare sig dårligere end medianaktien. Sat på spidsen burde halvdelen af anbefalingerne være en salgsanbefaling. Michaely og Womack (1999) undersøger efterfølgende, om sellside-analytikerne er biased i deres anbefalinger alt afhængig af, om de er underskrivere eller ikke. Analysen viser, at virksomheder, der anbefales af en underskriver-analytiker, klarer sig signifikant dårligere end virksomheder, der modtager en anbefalinger fra en ikkeunderskriver-analytiker. Således kan man sige, at analytikerens vurdering er påvirket af at være underskriver. Et andet resultat af undersøgelsen er, at underskriveranalytikere udsteder 50% flere købs-anbefalinger efter børsintroduktioner end ikkeunderskrivere gør. Med denne potentielle bias i bagtankerne hvordan anvender investorerne så analytikerrapporterne? 6

7 Investor og analytiker Investorerne ved naturligvis, at analytikerne kan være biased i deres anbefalinger (Phillips & Kahn (1999)). En undersøgelser viser blandt andet, at den kursstigning, der opstår som en konsekvens af en købs-anbefaling fra en analytiker, der er underskriver, er mindre end den kursstigning, der følger efter tilsvarende købsanbefaling fra en ikke-underskriver (Michaely & Womack (1999)). Dog vides det ikke om markedets korrektion er komplet, det vil sige, om markedet fuldt ud fratrækker betydningen af denne bias (Brown (1993)). Når man følger et godt råd På trods af denne bias er det interessant at vide, om investorerne kan tjene penge ved at følge de råd og anbefalinger, som analytikerne giver dem. En ældre undersøgelse fra 1980 foretaget af Givoly & Lakonishok viser, at en investor kan mere end fordoble sit afkast sammenlignet en køb-og-behold strategi ved at handle på baggrund af vurderinger offentliggjort af analytikere, selv efter at have fratrukket transaktionsomkostninger. Med en køb-og behold strategi menes en investeringsstrategi, hvor investoren ignorer fluktuationer på kort sigt i markedet og beholder sin aktie i længere tid. Resultatet er i kontrast til den efficiente markedshypotese, da markedet ikke reagerer øjeblikkeligt på ny offentliggjort information. Nyere undersøgelser er mere skeptiske over gevinsterne ved at følge analytikernes råd. Barber et al. (2000) finder på baggrund af analyse af analytikeres anbefalinger i perioden , at det årlige ekstra afkast, man kunne opnå ved at investere i de mest anbefalede aktier i forhold til det, man ville opnå ved at investere i markedsporteføljen, kun var på godt 4%. Hvis investorerne ventede en uge, 14 dage eller en måned med at følge analytikernes råd, var afkastet mindre end de 4 %. Undersøgelsen viser også, at på grund af omkostninger i forbindelse med mange aktiehandler, forsvinder det ekstra afkast, når transaktionsomkostninger medregnes. Således viser Barber et al. (2000) lidt i modsætning til Givoly & Lakonishok (1980), at markedet ganske vist stadig er inefficient, men på en sådan måde, at det ikke kan udnyttes. Afsluttende skriver Barber et al. (2000), at deres resultat ikke skal tolkes som analytikernes anbefalinger ikke kan bruges til noget: For de investorer, der 7

8 alligevel skal investere og således havde tænkt at pådrage sig transaktionsomkostninger, er det en fordel at følge analytikernes anbefalinger. Holland (2000) støtter til dels de ovennævnte forfatteres synspunkter. I perioden 1997 til 2000 interviewede han 40 britiske institutionelle investorer. Undersøgelsen berørte blandt andet spørgsmålet om anvendeligheden af information fra sellside-analytikere: For det første var det investorernes holdning, at informationen sandsynligvis ikke ville have nogen værdi, medmindre den blev stillet til rådighed for dem på et fortrolig first call basis og ikke blev offentliggjort øjeblikkeligt. For det andet mente investorerne, at analytikerne havde en bias mod hele tiden at ville skabe transaktioner i markedet. For det tredje mente investorerne, at det kun var en beskeden gruppe af analytikere, der havde viden om specifikke virksomheder og industrier. Og for det fjerde havde analytikerne typisk allerede offentliggjort så meget information, hvis konsekvenser for aktiekursen allerede var indarbejdet i markedet. På trods af ovenstående skriver Holland (2000), at disse problemer ikke skal bruges til at underdrive signifikansen af disse informationskilder. Interviewene viste, at sellsideanalytikeren var en meget væsentlig informationskilde for de institutionelle investorer. Information fra analytikeren indgik sammen med anden offentliggjort information fra blandt andet selskabet selv i den institutionelle investors beslutningsproces (Holland (2000)). For det første var de en hjælp til at skabe en forståelse af, hvad der foregik i selskabet, og til at lave de første estimater af cash flows og resultater. For det andet hjalp de investoren med at identificere de spørgsmål, han eventuelt ville stille på et eventuelt privat møde, ligesom det gav mulighed for at vurdere selskabets ledelse og bestyrelse. For det tredje gav kombinationen af offentlig information og privat information skaffet på møder med selskabets ledelse en vidensfordel. På denne måde var analytikeren sammen med anden offentliggjort information en væsentlig kilde, når de institutionelle investorer skulle skaffe sig finansiel og kvantitativ information om virksomhedens formåen. PriceWaterhouseCoopers berører også spørgsmålet om relationerne mellem analytikere og investorer i forbindelse med deres arbejde med ValueReporting TM men giver et mere broget billede af relationerne mellem analytikere og investorer. Undersøgelserne er foretaget blandt sellside-analytikere og investorer i 14 lande, hvilket giver mulighed for at sammenligne mellem lande. I USA stoler investorerne ikke på analytikerne, se Phillips & Kahn (1999) og Cramon & Eccles (1999). Over 8

9 halvdelen af investorerne lytter kun til analytikerne i begrænset omfang. Kun 22% stoler delvist på analytikernes anbefalinger. The fact that over one-half of investors make minimal use of sell-side analysts recommendations is strong empirical evidence of the disintermediation of these analysts, which has been going on in the U.S. for sometime (Phillips & Kahn (1999, p. 70)). Investorerne synes endvidere, at analytikerne fokuserer for meget på det korte sigt. Det vil sige på at få kursen til at bevæge sig på kort sigt end på at afdække selskabers udsigter til at skabe værdi på lang sigt. In the eyes of investors, analysts are doing an okay but not a great job in performing the role they play in the capital markets (Phillips & Kahn (1999, p. 72)). I modsætning hertil er relationen mellem sellside-analytikerne og investorerne i Danmark væsentlig bedre. Cramon & Eccles (1999) viser, at 76% af de danske investorer er positive over for det bidrag, som de får fra analytikerne. Endvidere er 70% af de danske investorer enige eller delvist enige i, at analytikerne har en god forståelse af virksomhedernes strategi. Efterfølgende diskuteres hvad årsagen til investorernes positive indstilling kan være. En mulig forklaring kunne være, at de danske investorer er korttidsorienterede ligesom analytikerne. Cramon & Eccles (1999, p. 9) konkluderer: Det er imidlertid tydeligt, at analytikerne spiller en forholdsmæssigt større rolle på de danske kapitalmarkeder end i USA (og andre europæiske lande), hvor investorens forbehold omkring analytikernes objektivitet, kortsigtede fokus og mangel på kendskab til de virksomheder, de følger, har resulteret i, at investorerne primært benytter sig af egne interne analytikere. Barker (1999, p. 16) er på linje med de danske investorers positive indstilling over for analytikerne i sin analyse af informationsudvekslingen blandt institutionelle investorer, analytikere og virksomhedsledere i Storbritannien. For det første sikrer analytikerne, at de institutionelle investorers vurdering af deres eksisterende portefølje og kommende investeringsmuligheder opdateres. For det andet kan den analyse, som analytikerne foretager, anvendes af investoren til at teste den private information, som han i øvrigt måtte have. Spørgsmålet er, hvilket synspunkt man skal støtte sig til. Stoler investorerne på analytikerne eller ej? Kendetegnende for undersøgelser er, at man i USA i de senere år er blevet mere skeptisk over for analytikerne. Blandt andet anfører Paul Irvine, at analytikernes rolle har ændret sig igennem de sidste 20 år now instead of being a kind of cost center to the entire brokerage, the analyst is expected to contribute with 9

10 revenue-generating products (Wharton Newsletter fra 12/7 2000). Omvendt i britiske og danske undersøgelser er der meget, der tyder på, at investorerne har mere tillid til analytikerne. Analytikerne er på disse markeder således væsentlige i investorens beslutningsproces. Måske er en del af svaret, at analytikernes anbefalinger gående på køb, behold eller salg ikke mere er af så afgørende betydning for investorerne. Barker (1999) viser, at anbefalinger slet ikke var af så afgørende betydning for britiske investorerne. Snarere var vigtigt, at analytikerne leverede en informeret analyse af de specifikke virksomheder og af branchen. Analytikerne optræder derfor mere som nogle, der giver råd og leverer informationer, end nogle der giver anbefalinger (Barker (1999, p. 15)). Afsluttende bemærkninger Investorernes beslutningsproces er kompleks og varierende fra person til person og fra land til land, ligesom hvilke informationer analytikerne lader indgå i deres analytikerrapporter er varierende. Ovenstående har diskuteret den dobbeltrolle børsanalytikeren er i som en konsekvens af, at han er rådgiver for investorerne samtidig med, at han er del af en investeringsbank, som også lever af at foretage emissioner for selv samme selskaber, som analytikeren rådgiver omkring. Artiklen påpeger, at denne konflikt ikke diskvalificerer det arbejde, som analytikerne gør. Ovenstående undersøgelser blandt investorerne viser for det første, at børsanalytikerne og deres investeringsrapporter i høj grad anvendes af investorerne og, at investorerne specielt i Danmark og Storbritannien er positive over for analytikerens arbejde. For det andet indgår analytikerrapporterne sammen med anden information som et element i investors beslutning om at købe, sælger eller beholde selskabets aktie. For det tredje er investorerne bevidste om den rolle, som analytikerne har og den interessekonflikt, de er underlagt og kompenserer for det bias, som det måtte give. På denne måde synes det billede, der er blevet tegnet af børsanalytikerne i pressen, at være overdrevet. 1. Litteratur Adrem, Anders H., 1999: Essays on Disclosure Practices in Sweden Causes and Effects. Afhandling. Lund: Lund University Press. 10

11 Arnold, J. Moizer, P. & Noreen, E., 1984: Investment Appraisal Methods of Financial Analysts: A Comparative Study of U.S. and U.K. Practices. The International Journal of Accounting Barker, R.G., 1999: The market for information evidence from finance directors, analysts and fund managers. Accounting and Business research, Vol 29 No. 1 p Barber, B. Lehavy R., McNichols M., Trueman, B., 2000: Can Investors Profit From The Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns. Working paper, Brown, L.D., 1993: Earnings forecasting research: its implications for capital market research. International Journal of Forecasting, no. 9 p Bukh, P. N., Gormsen, P. og Mouritsen, J., 2001: Børsprospekters indhold af information om viden. Revision & Regnskabsvæsen, 2001/1: Bukh, P. N., Gormsen, P., Thorsgaard, J. & Mouritsen, J., 2000a: Videnregnskabet på vej til Børsen. Ledelse & Erhvervsøkonomi 64(4): Bukh, P.N. Bukh; Gormsen, P. & Mouritsen, J., 2000b: Investor relations: På vej mod en offensiv informationsstrategi. Finans/Invest. No 6, september, side 4-9. Bukh, P. N., Gormsen, P., & Mouritsen, J., 2000c: Når viden introduceres på Børsen: Om relevansen af et videnregnskab. Samfundsøkonomen 6/2000: Bukh, Per Nikolaj ; Heine T. Larsen and Jan Mouritsen Constructing intellectual capital statements. Scandinavian Journal of Management 17(1): Cramon, Jørgen & Eccles, Robert G., 1999: Value Reporting TM : Den værdiskabende rapportering. Rapporteringskløfter i Danmark, PriceWaterhouseCoopers. Easterwood, J. C. & Nutt, S.R., 1999: Inefficiency in analysts Earnings Forecasts: Systematic Misreaction or Systematic optimism? The Journal of Finance, No. 5 Oct Erhvervsfremme Styrelsen Guideline for videnregnskaber en nøgle til videnledelse. København: Erhvervsfremme Styrelsen (www.efs.dk/icaccounts) 11

12 Eccles, Robert G. & Mavrinac, Sarah C., 1995: Improving the Corporate Disclosure Process, Sloan Management Review, Summer 1995 vol. 36, nr. 4, s Givoly D., & Lankonishok, J., 1980: Financial Analysts Forecasts of Earnings. Journal of Banking and Finance, no. 4 p Gormsen, P.; Bukh, P.N. & Mouritsen, J., 2000: Når viden introduceres på børsen, side i Videnregnskaber: på vej mod en guideline, København: Erhvervsfremme Styrelsen. Holland, John, 2000: Fund Management, Intellectual Capital, Intangibles and Private Disclosure, Working paper, Department of Accounting & Finance, Glasgow. Mandag Morgen, 2000: Værdimåling af vidensvirksomheder forfejlet. Nr. 34, p Mavrinac, S. & T. Boyle, 1996: Sell-Side Analysis, Non-Financial Performance Evaluation, & The Accuracy of Short-Term Earnings Forecasts. Working Paper. The Ernst & Young Center for Business Innovation. Mavrinac, S. & T. Siesfeld, 1997: Measures That Matter. An Exploratory Investigation of Investors Information Needs and Value Priorities. Working Paper. Richard Ivey School of Business. Michaely, R. & Womack K. L., 1999: Conflict of Interest and the Credibility of Underwriter Analyst Recommendations. Kommer i The Review of Financial Studies. Mouritsen, J, Larsen, H.T. & Bukh, P.N., 2001: Intellectual Capital and the 'Capable Firm': Narrating, Visualising and Numbering for Managing Knowledge. Bringes i Accounting, Organisations and Society. Phillips, David MH & Kahn Harold D., 1999: Valuereporting TM Forecast: PriceWaterhouseCoopers. Weetman, P. & A. Beattie, 1999: Corporate Communications: Views of Institutional Investors and Lenders. The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edingburgh. Wivel, T., Hansen, J. V. & Stokholm Buhl, M., 1997: Visioner for fremtidens revisionsydelse. Revision &Regnskabsvæsen. Nr. 4, 1997, p

Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab?

Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab? Juni 2000 Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab? Lektor, Ph.d. Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Business Analyst, cand. oecon. Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Professor,

Læs mere

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi?

Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi? Juli 2000 Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn Resume Investor

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter

Læs mere

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63.

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63. Publications Publications in English PLENBORG, Thomas. The information content of accrual and cash flow based performance measures, Ph.D. 9.96. Copenhagen Business School. Department of Accounting and

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Eksternt Årsregnskab. Eksamen. 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!)

Eksternt Årsregnskab. Eksamen. 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Eksamen 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Sammenvejes med karakteren fra økonomistyring HA 50/50 HA (int) 40/60 Omeksamen i august Pensum Stickney & Weil, Financial Accounting Fredslund

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed

Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed - en real optionstilgang Sammenfatning De traditionelle værdiansættelsesmetoder kommer til kort, når potentialet

Læs mere

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier

Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier Aktivallokering Massivrisikoaversionogøkonomiskafmatning Defensivallokeringanbefales Overvægtkontant/korteobligationer Undervægtaktier Fraundervægttilneutralpåkredit Neutralvægtpåobligationer September2008

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Anbefalinger. til imødegåelse af interessekonflikter. i investmentbanker

Anbefalinger. til imødegåelse af interessekonflikter. i investmentbanker Anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investmentbanker 18 indledning Børsmæglerforeningen har udstedt reviderede anbefalinger om de foranstaltninger til imødegåelse af interessekonflikter,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Den effektfulde økonomifunktion

Den effektfulde økonomifunktion EKSTRA Tilmeld inden 1. september og modtag Børsens Ledelseshåndbog CONTROLLEREN Ekspertseminar I Controllerforum Business Controlling for den resultatskabende økonom Den effektfulde økonomifunktion Mandag

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Equity Research. Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj. (Unchanged) Key financials. Post results note 25.

Equity Research. Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj. (Unchanged) Key financials. Post results note 25. Equity Research Investment Research Novozymes Post results note 25. april 2014 Køb (Unchanged) Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj Med en organisk vækst i 1. kvt. på 11 % å/å og en

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag

Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag Januar 2011 Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag DIRF medlemsmøde 26. januar 2011 v/ IR-direktør Steffen Heegaard, Topdanmark Agenda Hvorfor holder Topdanmark KMD? Case - Topdanmarks KMD 2.

Læs mere

Nye anbefalinger og nøgletal 2015

Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Kun nøgletal for industri, service og handel behandles. Nøgletal for finans, der dækker pengeinstitutter, skadesog livsforsikring, behandles ikke 5. juni 2015 kpmg.dk

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA CURRICULUM VITAE FOR MORTEN STOKHOLM BUHL PERSONALIA Navn: Morten Stokholm Buhl Adresse: Dronning Ingeborgs Vej 7, 4000 Roskilde Mobil: 5158 2854 (arb) / 2126 8614 (priv) E-mail: msb@di7.dk Web: www.di7.dk

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Investor targeting event management som middel September 2009

Investor targeting event management som middel September 2009 Investor targeting event management som middel September 2009 Jesper Breitenstein, Equity Analyst Camilla Bøje, Event Manager Maya Koch, Event Manager Carnegie Securities Research Please see disclosures

Læs mere

Risk Management revolutionen

Risk Management revolutionen 1 Risk Management revolutionen Temadag om Basel II Tirsdag den 20. november 2007 Anders Grosen Aarhus School of Business Aarhus University 2 Emner Risk Management revolutionen Risiko-klassifikation Hvorfor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere