Rapport fra arbejdsgruppen vedr. IT-anvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra arbejdsgruppen vedr. IT-anvendelse"

Transkript

1 Bilag 11 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. IT-anvendelse Karies klinik Orto klinik Karies klinik Egne borgere Arbejder med tildelte patienter Karies klinik Egne borgere

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Arbejdsgruppens sammensætning og mødeaktivitet... 3 Beskrivelse af gruppens arbejde... 3 Svar på spørgsmål i kommissorium... 4 Nærmere beskrivelse af de 3 mulige modeller... 6 Model 1 Fælles elektronisk journal system, en database... 6 Model 2: Samarbejde via webportal, bibeholde nuværende systemer... 7 Model 3. Forskellige journalsystemer men 2 databaser på grund af samdrift for hvert af de to journalsystemer... 9 Samdrift mellem forskellige systemer Økonomi Konklusion og indstilling Oversigt over IT-modeller og hvordan de lever op til ønsker Konklusion Arbejdsgruppens indstilling Bilag Modeller som er blevet forkastet Bilag 2 Økonomi

3 Indledning Dette dokument indeholder en vurdering af de muligheder og udfordringer der er ved it anvendelsen i en fælleskommunal tandregulering på vestegnen. Vurderingerne er foretaget af en tværgående arbejdsgruppe der har hentet information fra de nuværende leverandører på markedet og fra egne it-afdelinger. Det har været en kompleks opgave, og konklusionen er da også at der er forskellige muligheder at vælge i mellem med forskellig økonomi, ressourcer, samarbejdsmuligheder og risici at tage i betragtning. Forudsætningerne for samarbejdet i dag er, at fire kommuner har systemet TK2 leveret af DSI-, to kommuner har systemet TMT leveret af TM-Care og at en kommune har ikke et elektronisk tandplejejournalsystem. Herudover har kommunerne et yderligere antal forskellige røntgensystemer og nogle også særlige specialprogrammer til digitale fotos mm. Kommissoriet for arbejdsgruppen lyder: Gruppen skal udarbejde et forslag til IT anvendelse i den fælleskommunale tandregulering. Herunder udarbejde forslag til, hvordan de oplysninger, der er nødvendige, kan udveksles med de kommunale tandplejere, med udgangspunkt i den i dag forskellige IT anvendelse. Hvilket system skal der anskaffes Hvilken hardware er nødvendig En vurdering af, om nuværende hardware i eksisterende reguleringsklinikker kan genanvendes Hvordan sikres sammenhæng mellem de fysiske destinationer Hvordan driftes systemet. Økonomisk overslag. Der foretages ligeledes en vurdering af, hvordan mulighederne er for i fremtiden at udveksle (specifikke) informationer (snitflader) mellem de tandplejesystemer som i dag anvendes i de involverede Kommuner. Arbejdsgruppens sammensætning og mødeaktivitet Arbejdsgruppen har bestået af Henriette Krag, konstitueret digitaliseringschef (Albertslund), Henrik Nellager, IT-chef (Glostrup), Vicky Eliasen, IT- koordinator (Ishøj), Bende Kilde, IT-koordinator (Hvidovre), Janie Noe, overtandlæge (Glostrup), Kate Nielsen, Klinikassistent (Brøndby), Bente Nielsen, klinikassistent (Albertslund), Ida Nøhr Larsen, souschef (Ishøj) og Børge Alstrup, sundhedschef (Albertslund) -tovholder. Herudover har Tim Nielsen, it-projektleder (Albertslund) deltaget som koordinator. Arbejdsgruppen har holdt 5 møder, heraf et udvidet møde, hvor leverandørerne var inviteret til at forholde sig til arbejdsgruppens modelforslag. Beskrivelse af gruppens arbejde Arbejdsgruppen har den 20. oktober lavet en midtvejsrapport til styregruppen. Denne rapportering skal ses i forlængelse af midtvejsrapporten, så oplysninger derfra medtages ikke. 3

4 Arbejdsgruppen har initialt udarbejdet 4 modeller for hvordan man kan håndtere den/de elektroniske journalsystemer i et tværkommunalt tandreguleringssamarbejde. De 4 modeller blev kort beskrevet og sendt til leverandørerne med henblik på at få oplyst, hvad leverandørerne kunne levere og hvor de så hindringer. Dette foregik på et møde i arbejdsgruppen. Den efterfølgende præsentation af modellerne i dette notat suppleres med leverandørernes bemærkninger/vurderinger og arbejdsgruppens overvejelser. På mødet med leverandørerne blev der foreslået en ny model (model 2) og efterfølgende har arbejdsgruppen udarbejdet supplerende model 3. I dette notat præsenteres først de modeller, som arbejdsgruppen har valgt at arbejde videre med som model 1, 2 og 3. Disse præsenteres efterstående og danner grundlag for arbejdsgruppens anbefalinger. De øvrige modeller, som arbejdsgruppen valgte ikke at arbejde videre med, er beskrevet i bilag 1 sidst i dokumentet. Alle modellerne er udarbejdet på baggrund af den viden arbejdsgruppen besidder suppleret med oplysninger fra leverandørerne, men det er selvfølgelig muligt at der forefindes andre alternativer til det tværkommunale samarbejde. Svar på spørgsmål i kommissorium Hvordan sikres sammenhæng mellem de fysiske destinationer: På trods af kommissoriets præmis om at løsningen skal bygge på den i dag forskellige IT-anvendelse i kommunerne og på baggrund af ønsket om fuld integration, har arbejdsgruppen fundet det hensigtsmæssigt også at undersøge andre mulige løsninger. Dette skyldes dels erfaringer fra andre kommunale samarbejder hvor bl.a. Ballerup, Egedal og Furesø er meget kritiske overfor deres model, hvor der fællesklinikken skal finde oplysninger i tre forskellige systemer pga. manglende integration. Arbejdsgruppen ser tre mulige modeller, der kan sikre en it-mæssig sammenhæng mellem de syv kommuner. Alle tre modeller har fordele og ulemper og de tager alle som udgangspunkt, at Tårnby Kommune også gøres digital. Model 1. er den løsning arbejdsgruppen samt leverandørerne vil anbefale. I denne model er udgangspunktet at alle kommuner inklusiv de to orto-klinikker får samme elektroniske journalsystem med én database samt en sikkerhedsstruktur der sikrer, at kun relevante data kan tilgås. Den tekniske løsning er udviklet og afprøvet og fra et teknisk perspektiv bliver den største udfordring at sikre en god båndbredde mellem klinikkerne, så datatransporten bliver hurtigt nok. Organisatorisk set vil løsningen dog kræve en stor ressourcemæssig investering, da kommunerne skal blive enige om fælles arbejdsgange og en ensartet datadisciplin. Samtidig med at flere af kommunerne vil skulle skifte til samme system. Resultatet vil dog blive en løsning, hvor personalet på orto-klinikkerne får mulighed for ubesværet at tilgå relevante data samtidig med at kariesklinikkerne altid har opdaterede data. Model 2. ser på papiret ud til at være den lettest tilgængelige løsning. Den tager udgangspunkt i at alle kommuner beholder deres nuværende systemer, og at der udvikles en webportal med snitflader til TK2 og TMT. Teknisk set er løsningen mulig, men også risikabel, da den endnu ikke er udviklet af leverandørerne, og da data skal replikeres mellem syv-otto forskellige databasen. I denne løsning vil det også kun være muligt at få adgang til på forhånd definerede felter fra journalen. Ser man bort fra de risici der ligger i 4

5 systemudviklingen, så vil denne model være den mindst ressourcekrævende for kariesklinikkerne i og med kendte systemer kan bibeholdes. På ortoklinikkerne vil det også være muligt at tilgå nødvendig information fra ét sted webportalen. Det skal dog tages med at informationer vil komme ustruktureret ind, også selv om der arbejdes med at skabe en fælles datadisciplin. Model 3. er en mulig men knap så anbefalelsesværdig løsning. I denne model samler man kommunerne der har TK2 i en database og kommunerne der har TMT i en anden database. Herefter besluttes hvilket af systemerne der skal benyttes på ortoklinikkerne. På ortoklinikkerne vil man kunne tilgå de to forskellige systemer med hvert sit login. Dette vil sikre, at kommunerne kan arbejde videre i deres vante systemer samtidig med at ortoklinikkerne kan tilgå relevante informationer fra kariesklinikkerne. Dette vil dog kun kunne lade sig gøre, hvis de kommuner der skal i samme database finder fælles arbejdsgange og datadisciplin. Det betyder dog også, at ortoklinikken skal arbejde i to forskellige systemet, og vil få meget svært ved at skabe overblik og planlægning i hverdagen. På sigt kunne man dog forstille sig, at der kunne bygges en webportal ovenpå denne model. Hvilket system skal der anskaffes: Der er to systemer på markedet, der med stor sandsynlighed kan opfylde kravene i de tre modeller. Dette er de to systemer, som benyttes i kommunerne i dag, TK2 og TMT. Som udgangspunkt er TMT dog den eneste der arbejder på en løsning, der modsvarer model 2. Arbejdsgruppen anbefaler, at vi går i udbud, hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med en af modellerne. En udbudsproces vil sikre, at der foretages et valg på baggrund af sammenlignelige krav og at vi lever op til krav om ligebehandling. En udbudsproces vil også sikre, at kommunerne bliver enige om kravspecifikationen og at samarbejdet får de bedste betingelser, da leverandørerne fra start vil have en større juridisk bundethed til deres bud og løsningsmodeller. Hvordan driftes systemet: Det vil være muligt for både Albertslund og Hvidovre Kommune at drifte både de to ortoklinikker og at drifte hele det kommunale samarbejde. Vi mener dog, at der bør laves en businesscase, der økonomisk set beskriver de fordele og ulemper der er, ved at kommunerne selv drifter løsningen, frem for at en ekstern part gør det. Dette har ikke været muligt at nå indenfor tidsfristen samt uklarhed omkring modelvalg. Hvilken hardware er nødvendig - En vurdering af, om nuværende hardware i eksisterende reguleringsklinikker kan genanvendes: Hardware afhænger i høj grad af hvilken model der vælges for samarbejdet. Afhængigt af om vi vælger at systemet skal driftes af en kommune (Hvidovre eller Albertslund) eller af en ekstern leverandør. Det vil kræve en større analyse at vurdere om noget af det nuværende hardware kan benyttes, da det også afhænger af alder, styresystem mm. i det nuværende udstyr. Økonomisk overslag: Der vil være en meget forskellig økonomi i projektet afhængigt af hvilken it-løsning kommunerne kan blive enige om. Dette gælder både i etablerings- og i løbende driftsomkostninger. Udgifterne skal da også sammenholdes med de udgifter kommunerne hver især har til it-drift af tandplejen i dag. Derfor skal styregruppen kigge på økonomien som en guideline 5

6 I økonomien er der ikke taget højde for digital røntgen, båndbredde mellem klinikkerne (hvad har vi i dag og hvad bliver nødvendigt i fremtiden), samt specialprogrammer som f. eks. røntgenopmålingsprogram og digital foto. Digitaliseringen af Tårnby Kommune er heller ikke taget med i overslagene. Samlet prisoverslag ved etablering i ca. tal: Samlet udgift ved Model 1: Samlet udgift ved Model 2:* Samlet udgift ved Model 3 sc 1: Samlet udgift ved Model 3 sc 2: Etablering Drift årlig kr kr kr kr kr kr kr kr. Note: Beregning af det samlede prisoverslag er specificeret i detaljer i Bilag 2 økonomi, her skal tages højde for at det er et udviklingsprojekt samt at der stadig er udgifter til drift i hjemkommunerne Nærmere beskrivelse af de 3 mulige modeller Model 1 Fælles elektronisk journal system, en database Denne model benytter et fælles elektronisk journalsystem for kommunerne og ortoklinikkerne baseret på én fælles database. Således vil alle klienter tilgå samme sted. Problemstilling her er at kariesklinikker og ortoklinikker kun skal have adgang til relevante patienter, således må ortoklinikerne kun se patienter som er tildelt ortoklinikkerne og kariesklinikkerne må kun se patienter som er tilknyttet deres kommune. Karies klinik Orto klinik Karies klinik Egne borgere Arbejder med tildelte patienter Karies klinik Egne borgere Vurdering Begge leverandører betragter denne model som den bedste og mest sikre herunder også driftssikre Alle relevante data er altid tilgængelige, uanset hvor man befinder sig Der kan etableres differentieret adgang til patientdata, eller der kan gennem arbejdsgangsbeskrivelse sikres, at datatilsynet accepterer fra KMD/Tabulex kan indlæses uden problemer 6

7 Ingen eller kun begrænset behov for udvikling Alle kommuner skal køre samme system og indgå aftaler om opsætning, brug m.v. Arbejdsgange skal ensrettes Der kan være problem med at køre dette system på kariesklinikkerne samtidig med at der benyttes andre systemer. Årsagen er at løsningen ikke vil være integreret med kommunens øvrige systemportefølge, som enten skal tilgås fra en anden pc., ved at switche mellem systemerne eller ved f.eks. en citrix løsning hvor programmerne kører i hvert sit lukkede miljø på pc en. Én kommune eller en ekstern leverandør skal drifte systemet. Mellem 2 og 4 kommuner skal skifte fra TK2 til TMT eller omvendt. Det vil kræve ressourcer at implementere et nyt system. Alle klinikkerne skal have systemerne sat ens op, så der arbejdes udfra fælles arbejdsgange og men en ens datastruktur. Dette er et stort stykke organisatorisk arbejde. Ortoklinikken og kariesklinikken vil have adgang til relevante data og vil arbejde på en fælles måde, hvilket giver gode samarbejdsmuligheder. Alle brugere arbejder i samme system og har altid adgang til alle nødvendige data/dokumenter. Udfordringen er, at nogle skal skifte journalsystem i forhold til i dag. Det indebærer implementering af nyt system. Herudover en organisatorisk udfordring, at der skal laves aftaler om hvordan systemet bruges. Udgifter forbundet med model 1 Samlet udgift ved implementering*: Årlig udgift*: Note: Beregning af udgifter forbundet med model 1 er specificeret i detaljer i økonomi kr kr. *Tallene afspejler de samlede udgifter til implementering af model 1, da den driftsansvarlige vil være ansvarlig for hele systemet. Model 2: Samarbejde via webportal, bibeholde nuværende systemer Model 2 bygger på etablering af en webportal, hvor data replikeres mellem ortodatabasen og de øvrige databaser i kommunerne hver nat, således at data alle steder er tilnærmelsesvist opdaterede. Det forudsætter, at der både til TMT og TK2 udvikles en omsætningsnøgle, så data kan replikeres. Der er altså tale om et udviklingsprojekt bestående af 2 hoved-elementer; 1. en webportal, 2. en snitfalde som webportalen kommunikere op imod. Webportal og snitfalde skal udvikles af hver sin leverandør. De to journalsystemer har forskellig grad af strukturering af data, så ikke alle data kan overføres struktureret. Det indebærer, at en mængde data overføres fra en struktureret form i et program til ustruktureret tekst i det andet program. Hertil kommer, at der findes forskellige versioner af de to programmer, ligesom måden at bruge specielt TK2 kan være forskellige fra kommune til kommune. Det komplicerer sagen yderligere og stiller således meget store krav til webportalen. Webportalen skal typisk placeres i driftskommunen. 7

8 Vurdering Kommunerne kan beholde deres respektive systemer Replikeringen foregår kun struktureret for stamdata. Øvrige data kan være tilgængelige som fri tekst, men ustruktureret og dermed vanskeligere at finde Adgang til hinandens journaloplysninger Al replikation indebærer risiko for fejl og tab af data. Replikation mellem adskillige databaser er yderligere risikabelt Webportalen skal udvikles af begge leverandører med udgift og usikkerhed til følge. Den ene leverandør mener det er nogenlunde ligetil at udvikle, den anden at det er næsten umuligt Der er væsentlige driftsudgifter ved vedligeholdelse af webportal Ingen deling af aftalebøger Ikke alle data replikeres Af hensyn til replikation i webportalen skal kommuner med samme journalsystem ensrette deres brug af journalen og synkronisere opdateringer af programmet og sikre samtidig opdatering af webportalen. Der er tale om et udviklingsprojekt, som er behæftet med stor usikkerhed i forhold til, om leverandørerne kan levere webportal-løsningen. Der er også en usikkerhed i forhold til hvor sikker driften af webportalen vil kunne blive. Usikkerheden forstærkes af de mange databaser i modellen. Hvis modellen fungerer, vil man have adgang til de mest nødvendige data alle steder i systemet, selv om ikke alle data vil ligge struktureret. Herudover er det dog ikke muligt at se alle relevante data, f. eks. aftaler på andre klinikker. Det betyder, at adgangen til data bliver mere begrænset og mere besværlig end i model 8

9 1, så løsningen er set fra brugersynspunkt vel netop acceptabel, men kun hvis driften af webportalen bliver stabil. Udgifter forbundet med model 2 Samlet udgift ved implementering*: Årlig udgift*: Note: Beregning af udgifter forbundet med model 2 er specificeret i detaljer i økonomi kr kr. * Tallene afspejler udgifterne for driftsherren, og der må påtænkes yderligere udgifter for kommunerne for driften af eget journalsystem. Model 3. Forskellige journalsystemer men 2 databaser på grund af samdrift for hvert af de to journalsystemer Model 3: er en blanding af model 1 og model 2. Den bygger videre på TMT-Cares forslag om at benytte en webportal til at binde forskellige systemer sammen og bygger videre på tanken om fælles databaser. Tanken er at kommunerne kan bibeholde de systemer de benytter i dag, dog skal databaserne samles, således at der kun er en database for TK2-klienter og en for TMT-klienter. Dette kræver dog at TMT klinikkerne og TK2 klinikker organisatorisk får sat systemerne ensartet op og udarbejdet fælles arbejdsgange. TK2 TMT - Orto - Orto TK2 - Orto TMT Orto klinik TK2 - Orto - Orto TK2 Webportal - Orto Ovenstående model bygger på 2 scenarier: Scenarie 1: Fuld teknisk integration. I dette scenarie benyttes en webportal til at replikation af data mellem TMT og TK2 på samme måde som omtalt i model 2. Fordelen er at Ortoklinikkerne frit kan vælge system og at der er færre databaser. Ulempen er at TM Care og DSI-data skal indgå et samarbejde omkring webportalen. Som udgangspunkt ligger også de samlede udfordringer får både model 1 og model 2 i denne model. Det eneste der bliver nemmere er at kommunerne bibeholder de systemer, de har i dag samt at webportalløsningen bliver lidt mindre kompleks. 9

10 Kommunerne kan beholde nuværende systemer samtidig med adgang til relevante data i orto Replikeringen foregår kun struktureret for stamdata. Øvrige data kan være tilgængelige som fri tekst, men ustruktureret og dermed vanskeligere at finde Der skal laves aftaler som sikrer, at man bruger systemerne ens indenfor hvert program Ortoklinikken kan frit vælge ét af de to programmer Risikoen ved replikation er formentlig lidt reduceret i forhold til model 2 (kun 2 databaser) Webportalen skal udvikles af begge leverandører med usikkerhed og udgift til følge Driftsudgifter til webportal Ikke alle data replikeres mellem systemerne Ingen deling af aftalebøger mellem systemerne Scenarie 1 rummer stort set de samme tekniske udfordringer til udvikling af web-løsning som omtalt ved model 2. Samtidig er det næsten et projekt i sig selv at få de to grupper af kommuner med samme journalsystem etableret i drift på hver sin database. Der er således store tekniske og organisatoriske udfordringer og usikkerheder ved denne løsning. I samspil mellem kommuner, der bruger andet system end ortoklinikken, og ortoklinikken vil brugerne opleve, at adgang til data vil være begrænset og mere besværlig, som beskrevet under model 2. For alle brugere på samme system vil modellen give adgang til data på samme niveau som model 1 på både orto- og kariesklinikker. Udgifter forbundet med model 3 sc 1 Samlet udgift ved implementering*: Årlig udgift*: Note: Beregning af udgifter forbundet med model 3 er specificeret i detaljer i økonomi kr kr. * Tallene afspejler de samlet udgifter for implementering af model 1, da driftsherren vil være ansvarlig for hele systemet. Scenarie 2: 2 klienter på ortoklinkken I dette scenarie eksistere webportalen ikke. Ortoklinikkerne er derfor nødsaget til at have både TK2 og TMT. Den store forskel ligger i at der kun er 2 databaser, og derfor vil Ortoklinikkerne kun have bruge for 2 brugernavne/password, et for TMT og et for TK2. Kommunerne kan beholde nuværende systemer samtidig med adgang til relevante data i orto Der skal laves aftaler som sikre, at man bruger systemerne ens indenfor hvert program Ingen risiko ved webportal, ingen udgifter til udvikling, drift m.v. Orto skal kende begge systemer og arbejde i begge systemer Orto skal have 2 log-ins, som de skal skifte imellem, hvilket er meget generende Ingen samlet overblik over patientmasse, status, aftalebog m.v. for orto De tekniske og organisatoriske udfordringer ved indførelse af denne model er begrænsede. 10

11 Til gengæld giver den uacceptable arbejdsforhold for brugerne på ortoklinikkerne, som i løbet af arbejdsdagen skal skifte mellem to logins. Der vil ikke være en fælles aftalebog på ortoklinikkerne, og det vil give helt urimelige problemer med arbejdstilrettelæggelse, tidgivning m.v. Endelig vil der ikke være samlet overblik over produktion, patientmasse m.v., og dermed vanskeligheder med at opgøre pålidelig ledelsesinformation. Udgifter forbundet med model 3 - sc 2 Samlet udgift ved implementering*: Årlig udgift*: Note: Beregning af udgifter forbundet med model 3 er specificeret i detaljer i økonomi kr kr. * Tallene afspejler de samlet udgifter for implementering af model 1, da driftsherren vil være ansvarlig for hele systemet. Samdrift mellem forskellige systemer I flere af de beskrevne modeller opereres der med, at tandreguleringsklinik og kariesklinikker i flere eller alle kommuner kører i fælles system og driftes af samme enhed (driftskommune(r)), mens øvrig IT (Officepakken, økonomisystem, ESDH-system m.v.) til kariesklinikkerne leveres af hjemkommunen. Det kan give konflikter, herunder også af sikkerhedsmæssig karakter, mellem de to systemer, og det kan give besværligheder i daglig brug, som f. eks. at man skal logge ud og ind i forkellige systemer og at vedhæftede filer på mails ikke umiddelbart kan lægges i tandplejesystemet og data fra tandplejesystemet ikke umiddelbart kan kopieres og sendes med mail eller lægges i et officedokument. Disse komplicerede forhold har arbejdsgruppen ikke tidsmæssigt har haft mulighed for at beskrive nærmere endsige finde løsning på. Det er dog arbejdsgruppens opfattelse, at der kan findes løsninger, som kan fungere i praksis, men at det kan fordre velvilje fra de involverede kommuners IT-afdelinger, både i kortlægningsfasen og i implementeringsfasen. Økonomi Arbejdsgruppen har ikke indhentet tilbud fra mulige leverandører, idet det forudsætter en grundig beskrivelse herunder kravspecifikation, som det ikke er muligt at lave på nuværende tidspunkt. I stedet har gruppen bedt de to nuværende leverandører komme med overslagspris på de modeller, som arbejdsgruppen har fundet grundlag for at arbejde videre med. Disse overslagspriser må så danne udgangspunkt for styregruppens videre beslutninger og for den politiske beslutning i de enkelte kommuner. Baggrund for tallene er baseret på oplysninger fra DSI-data, TM Care, Albertslund kommune og Hvidovre, fælles for alle er tallene er baseret på et kvalificeret gæt, da der ikke foreligger konkrete oplysninger om systemerne. Det skal derfor forventes at tallene med stor sandsynlighed vil ændre sig i et konkret projekt og derfor kun er toneangivende. 11

12 Samlet prisoverslag: Samlet udgift ved Model 1: Samlet udgift ved Model 2: * Samlet udgift ved Model 3 sc 1: kr. Samlet udgift ved Model 3 sc 2: kr. Note: Beregning af det samlet prisoverslag er specificeret i detaljer i Bilag 2 økonomi kr kr. Priserne inkluderer software (licenser til patientsystemer), hardware (servere, pc er mm.), samt andre relevante udgifter. Priserne er baseret på den antaget billigste løsning fra leverandører men også den billigste hosting, således kan andre scenarier derfor medføre andre priser. Priserne tager højde for allerede indkøbt software, så som licenser til journalsystemerne og skal derfor ikke modregnes. Endvidere er priserne eksklusiv udgifter forbundet med implementering af journalsystem i Tårnby, priserne findes nedenstående. * Det skal endvidere bemærkes at model 2 kun repræsentere udgifter forbundet med driftsherren, således skal der forventes yderligere omkostninger forbundet med hver enkelt kommunes drift af egen journalsystem. Model 1 og 3 tager højde for den samlet omkostning, da al drift vil blive foretaget af den driftsansvarlige Årlige omkostninger Omkostninger ved Model 1: Omkostninger ved Model 2: Omkostninger ved Model 3 sc 1: Omkostninger ved Model 3 sc 2: Note: Beregning af årlige omkostninger er specificeret i detaljer i Bilag 2 økonomi. ca kr kr kr kr. Årlige omkostninger er forbundet med it-driften, hvilke inkluderer support af software, hardware, medarbejder-udgifter samt andre relevante udgifter. Omkostninger er et skøn baseret på nuværende aftaler Årlige omkostninger er ikke inklusiv omkostninger forbundet ved et eventuelt køb af journalsystem i Tårnby, og der skal forventes en yderlig omkostning på 15 % af indkøbsprisen i Tårnby i runde tal. Udgifter forbundet med Tårnby Indkøb af TK2: Indkøb af TMT: Note: Beregning af udgifter forbundet med Tårnby er specificeret i detaljer i Bilag 2 økonomi kr kr. Priserne inkluderer alle nødvendige investeringer fra leverandørens side (software, licenser og uddannelse), men inkludere ikke nødvendig hardware som servere, pc er mm. Priserne basere sig på nyindkøb af elektronisk patientsystem og leverandørernes listepriser, således er der ikke tage højde for eventuelt muligheder for rabatter i forbindelser med eksisterende systemer i de 7 kommuner. 12

13 Grundet systemernes kompleksitet og økonomiske omfang er det arbejdsgruppens opfattelse at implementering skal sendes i udbyd. Konklusion og indstilling Der er mange ofte modsatrettede hensyn, som trænger sig på, når valg af IT-system skal foretages. Det betyder, at der vil være svære afvejninger mellem fordele og ulemper på det ene eller det andet område, ligesom der er økonomiske afvejninger både ved anskaffelse og ved drift. Herunder er det for at opnå bedre overblik forsøgt at sammenligne de forskellige modellers evne til at leve op til ønskerne. Oversigt over IT-modeller og hvordan de lever op til ønsker Ønsker til IT-system Model 1 Model 2 Model 3, sce. 1 Model 3, sce. 2 Fortsætte med nuværende tandplejesystem Nej, nogle vil skulle skifte ja ja ja Fuld integration mellem orto og karies ja delvis Ja/delvis Ja Rationel og smidig arbejdsgang på orto ja delvis delvis nej Rationel og smidig arbejdsgang på kariesklinikker ja delvis delvis ja Acceptabel løsning for ortopersonale ja delvis delvis Nej, slet ikke Acceptabel løsning for driftskommune ja ja ja ja, 2 systemer skal dog driftes Fornuftig økonomi ved anskaffelse ja, dog udgifter anskaffelse nyt program usikkerhed om pris for web-løsning Fornuftig økonomi i drift ja usikkerhed om pris for drift web usikkerhed om pris for web-løsning usikkerhed om pris for drift web ja ja, formentlig dyrere Pålidelig ledelsesinformation på orto ja ja ja nej Pålidelig ledelsesinformation på karies ja ja ja ja Sikker drift ja Usikkerhed om web-løsning, mange databaser Usikkerhed om web-løsning - dog mindre v. 2 databaser ja Konklusion Arbejdsgruppen er enig med leverandørerne i anbefaling af, at alle kommuner benytter samme tandplejejournalsystem, og at dette system hostes af én driftskommune eller trediepart. Gruppen anbefaler derfor helt klart model 1 som den klart bedste og mest driftssikre løsning på problemet. Model 1 vil sikre det bedste og mest rationelle system med adgang til alle relevante data. Det vil give de ansatte de bedste vilkår i forhold til at løse deres opgaver hurtigt, sikkert og rationelt og uden irriterende mangler og forsinkelser. 13

14 Hvis model 1 ikke vælges peger arbejdsgruppen på en webløsning, selv om der er stor usikkerhed om driftssikkerhed af og pris for web-løsning. Det skyldes, at det ikke vil være rationelt og dermed ikke acceptabelt, at ortopersonalet sideløbende skal benytte sig af to forskellige journalsystemer og to log-in. I denne løsning er der heller ikke samlet overblik over data og aftalebøger, hvilket er en alvorlig mangel. Arbejdsgruppens indstilling Arbejdsgruppen indstiller model 1. 14

15 Bilag 1 Modeller som er blevet forkastet Model 4 Fælles elektronisk journalsystem, flere databaser I model 4 benytter kommunerne (kariesklinikkerne) og ortoklinikkerne samme elektroniske journalsystem, dog vil hver kommune have hver sin database. Ortoklinikerne vil have en fælles database. Deling af data forgår via replikation mellem karies- og orto-klinikkerne, således bliver patientdata sendt til orto-klinikken, her bliver data behandlet (opdateret, ændret mm), hvorefter det bliver sendt tilbage til den rette database. Karies klinik Karies klinik Karies klinik Patient Patient Patient Fuld replikation Egne borgere Fuld replikation Egne borgere Orto Fuld replikation Egne borgere Orto klinik Vurdering Ingen af leverandørerne anbefaler denne model i sin rene form. Hvis man alligevel arbejder i samme system bør der kun være én database. Det er lettere at differentiere på dataadgang end at replikere data uden fejl. Modellen udgår som reel mulighed. 15

16 Model 5 forskellige elektroniske journalsystemer I model 5 benyttes der flere forskellige elektroniske journalsystemer, kommunerne tilgår egen database og ortoklinikerne tilgår hver af kommunes database, enten via en klient som kan tilgå alle databaser, eller en tilsvarende klient for den database de ønsker at tilgå. Her er problemet at ortoklinikkerne ikke har nogle persistente data liggende lokalt, og derfor kan have meget svært ved at overskue den arbejdsmængde som ligger foran dem samt planlægning af disse. Derudover må Ortoklinikkerne kun se relevante data. Karies klinik TK2 Karies klinik andet Patient Karies klinik TMT Patient Patient Kigger og arbejder Kigger og arbejder Kigger og arbejder Orto klinik Vurdering Ingen leverandører kan anbefale denne model Der vil være behov for op til 7 log-in for personalet på ortoklinikken, hvilket vil være voldsomt belastende at skifte imellem Ortoklinikken kan ikke danne sig overblik over deres patienter herunder lave statistik Intet overblik over aftalebøger Komplekst m.h.t. versionsændringer Modellen udgår som reel mulighed Model 6 Forskellige elektroniske journalsystemer med kigge adgang Model 6 benytter sig af forskellige elektroniske journalsystemer for kommunerne og ortoklinikkerne. Kariesklinikkerne vil arbejde i deres respektive system, men ønskes der data om orto skal kariesklinikken kigge i ortoklinikkernes systemer. Kariesklinikkerne har ikke rettigheder til at ændre i ortosystemet. For ortoklinikerne gælder samme fremgangsmåde, de arbejder i deres ortosystem, men ønskes karies data skal de kigge i det respektive kariessystem. 16

17 Karies klinik TK2 Patient Karies klinik andet Karies klinik TMT Patient Kigger i Patient Kigger i Kigger i Kigger i Orto klinik Eget system Patient Vurdering Ingen af leverandørerne kan anbefale denne model Der kræves adgangsrettigheder for ortopersonale til de forskellige systemer Der kræves adgangsrettigheder for kariespersonale til ortosystemet Alt personale skal kunne benytte min. 2 journalsystemer Meget tungt for personalet at arbejde i Modellen udgår som reel mulighed 17

18 Bilag 2 Økonomi Priser baseret på leverandør Priser - TK2 Model 1 Model 2 Model 3 - sc 1 Model 3 - sc 2 Indkøb af 50 licenser kr , Kursus af 50 brugere kr , Samlægning af databaser kr ,00 - kr ,00 kr ,00 Konvertering af TMT til TK2 kr , Programtilretning kr ,00 kr ,00 kr ,00 - (adgangsstyring) Programtilretning (webportal) - kr ,00 kr ,00 - Programtilretning (snitfalde) - kr ,00 kr ,00 - Total omkostning kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Priserne baseres på listepriser og skøn fra DSI-data, som påpeger at disse tal på ingen måde kan danne grundlag for et tilbud, men er et kvalificeret gæt. Programtilretning (webportal) er skrevet med gråt og ikke en del af den total omkostning, dette skyldes at disse tal ikke er en del af billigst bud, som findes billigere hos TM Care (se nedenfor). Programtilretning (snitfalde) er ikke oplyst af DSI-data, men for at kunne fuldføre en beregning af priser, har arbejdsgruppen taget udgangspunkt i programtilretning (webportal) og estimeret at programtilretning (snitfalde) koster 25 % heraf. En vurdering arbejdsgruppen finder et realitisk bud. Priser - TMT Model 1 Model 2 Model 3 - sc 1 Model 3 - sc 2 Indkøb af 120 licenser kr , Konvertering af TK2 til TMT kr ,00 - kr ,00 - Programtilretning kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 (adgangsstyring) Programtilretning (webportal) - kr ,00 kr ,00 - Programtilretning (snitfalde) - Ikke oplyst Ikke oplyst - Total omkostning kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Som det er tilfælde med DSI-data er priserne hos TM Care baseret på listepriser og skøn og kan derfor ikke danne grundlag for et eventuelt bud. TM Care har ikke oplyst eventuelt priser på programtilretning (snitfalde), og arbejdsgruppen har valgt ikke at gå videre med dette, primært fordi TM Care er billigst på programtilretning (webportal) og de kan ikke udarbejde begge. 18

19 Investeringsomkostninger: Server(e) Windows 2008 enterprise Omkostninger for driftskommuner Pc'er Citrix Licens(er) CAL-licenser Sms-passcode Samlet omkostning Albertslund - Model 1 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Hvidovre - Model 1 Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt kr ,00 Albertslund Model 2 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 - kr ,00 Hvidovre - Model 2 Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Albertslund - Model 3 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Hvidovre - Model 3 Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Tallene er baseret på estimater med udgangspunkt i de informationer som forefindes i skrivende stund, og skal derfor ikke ses et endelige billede af omkostningerne. For investeringsomkostningerne gælder det at der kun kan være en driftsherre, således skal omkostninger for hver model ikke lægges sammen, men snarere ses som hvad det vil koste en driftsherre at drifte en given model. Det er værd at bemærke at hvor model 1 og 3 i høj grad stiller krav til driftsherre hvad angår hardware (servere til journalsystemer for alle brugere, pc er til alle brugerne), stiller model 2 kun krav til tandreguleringsklinikkerne. Der ligger derfor en skjult udgift for kommunerne i at sikre at deres egne journalsystemer lever op til kravene for det samlet system. 19

20 Samlede omkostninger Samlet prisoverslag Model 1 Model 2 Model 3 sc 1 Model 3 sc 2 Omkostninger Albertslund kommune: kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kr ,00 Omkostninger Hvidovre kr ,00 ukendt ukendt ukendt Omkostninger DSI-data kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Omkostninger TM Care kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Samlet udgift kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Samlet omkostning er baseret på den billigste løsning, de løsninger som ikke er medtaget i beregningen er markeret med kursiv og gråt for samlingens skyld. Som ved investeringsomkostninger er det værd at bemærke at model 2 kun medregner de faktisk udgifter forbundet med at være driftsherre, og ikke de reelle udgifter for det samlede system, da der vil være omkostninger forbundet med systemet for hver enkelt kommune. Omkostninger forbundet investeringer journalsystem i Tårnby Implementering af elektronisk journalsystem i Tårnby Brugerlicenser Uddannelsekursus Superbrugerkursus Samlet pris TK2 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 TMT ukendt ukendt ukendt kr ,00 Priserne inkluderer alle nødvendige investeringer fra leverandørens side (software, licenser og uddannelse), men inkludere ikke nødvendig hardware som servere, pc er mm. Priserne basere sig på nyindkøb af elektronisk patientsystem og leverandørernes listepriser, således er der ikke tage højde for eventuelt muligheder for rabatter i forbindelser med eksisterende systemer i de 7 kommuner. Driftsomkostning per år Drift af fælles systemer Årlige omkostninger (Albertslund): Internetopkobling Medarbejderomkostninger Licensomkostninger Samlet Model 1: TK2 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 TMT kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Model 2: kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Model 3: kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Driftsomkostninger baserer sig på en beregning foretaget i Albertslund, og reflektere således ikke omkostninger for Hvidovre eller anden driftsherre. Omkostninger er et skøn og kan således ikke betragtes om et konkret bud. 20

ØU 100614 Bilag pkt.33_11. Rapport fra arbejdsgruppen vedr. IT-anvendelse

ØU 100614 Bilag pkt.33_11. Rapport fra arbejdsgruppen vedr. IT-anvendelse ØU 100614 Bilag pkt.33_11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Arbejdsgruppens sammensætning og mødeaktivitet...3 Beskrivelse af gruppens arbejde...3 Svar på spørgsmål i kommissorium...4 Nærmere beskrivelse

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015 LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER DAGSORDEN 1. Markedsudviklingen 2. Licensmodellernes udvikling i hovedtræk 3. SaaS det økonomiske fundament 4. SaaS - udvalgte eksempler på udfordringer

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

TDjournal - lige en tand bedre

TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - klinikkens vigtigste værktøj TDjournal og TDadmin fremtidens system til visionære tandlægeklinikker I mere end 20 år har A-Data udviklet software og udbudt hardware

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 19.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser Tom Kjærsgaard Larsen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler på it-konsulentområdet 02.15, 02.16, 02.17, 02.18, 02.25 Sortiment

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Vi leverer rigtig gode priser til Microsoft Dynamics

Vi leverer rigtig gode priser til Microsoft Dynamics Opdateret 08-07-2011 Det er ikke længere nogen hemmelighed: Vi leverer rigtig gode priser til Microsoft Dynamics LINK: LICENSINFO & KONCERNAFTALER Links til: Dynamics NAV: Dynamics C5: Dynamics AX: CONTINIA

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Sagsfremstilling i resumé

Sagsfremstilling i resumé Kommissorium for: ESDH-udbudsrådgivning; valg af rådgiver Projektleder Projektejer Evt. styregruppe Version Dato Projekt sluttidspunkt 4.0 (1.0-3.0 er notater) 30.9.2013 31.12.2014 Motivation/baggrund

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere