AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices"

Transkript

1 AMDB Abonnementsvilkår Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices

2 Cloudius Software Systems generelle abonnementsvilkår for arbejdsmiljødatatjenester I. Aftalens indgåelse Aftalens parter Indgåelse og oprettelse Abonnementsaftalens omfang Betalingsforhold Kreditvurdering II. Cloudius Software Systems ydelser og forpligtelser Levering Registrering af data Teknologi og hastighed Sikkerhed for tjenesten Driftssikkerhed Opgradering Fejlretning Spærring Servicemeddelelser Priser og fakturering Ansvar III. Kundens ydelser og forpligtelser Teknologi Oprettelse af brugere Anvendelse af tjenesten Kundemeddelelser Betaling IV. Aftalens ophør Fortrydelse Overdragelse Opsigelsesperiode Tvister Værneting og lovvalg Tlf

3 I. Aftalens indgåelse 1.1 Aftalens parter De betingelser som er beskrevet i denne kontrakt er gældende for abonnementsaftaler mellem Cloudius Software Systems s.m.b.a., CVR og en kunde om abonnement på informationsservice fra Cloudius Software Systems arbejdsmiljødatabase AMDB. Kunden skal være en registreret virksomhed eller en offentlig institution med eget CVR-nummer. 1.2 Aftalens indgåelse og oprettelse Den person, der på kundens vegne indgår aftale med Cloudius Software Systems skal ved aftalens indgåelse skriftligt oplyse kundens navn, adresse, telefonnummer, CVRnummer og stamdata på den person/medarbejder, der skal være systemadministrator hos kunden. Kunden underskriver en aftale/oprettelsesblanket, hvor nævnte data registreres. Den person der indgår aftalen på kundens vegne skal være i besiddelse af fuldmagt hertil. Cloudius Software Systems kan kræve dokumentation for alle oplysningers rigtighed. Cloudius Software Systems sender kunden en ordrebekræftelse. Abonnementsaftalen løber fra den dag ordrebekræftelsen er dateret. Aftalen er gældende i en minimumsperiode på 12 måneder. Ved minimumsperiode forstås den periode efter aftalens indgåelse, hvor aftalen er uopsigelig. Kunden betaler et oprettelsesgebyr for at blive oprettet på databasen AMDB. Beløbet dækker oprettelse af kundens systemadministrator i systemet, et domænenavn samt en kort vejledning. Systemadministratoren har herefter adgang til at oprette kundens specifikke arbejdsmiljøforhold (personer, skemaer, terminer osv.) i systemet. 1.3 Abonnementsaftalens omfang Aftalen omfatter abonnement på Cloudius Software Systems datatjenester fra arbejdsmiljødatabasen AMDB. Datatjenesterne giver kunden adgang til Internetbaseret elektronisk indberetning og registrering af arbejdsmiljødata, elektronisk opbevaring af arbejdsmiljødata, elektronisk udtræk af arbejdsmiljødata samt elektronisk administration af arbejdsmiljøorganisationen. Antal transaktioner på databasen er uden begrænsninger. 1.4 Betalingsforhold Der betales en engangssum for oprettelsen af kunden i AMDB systemet efter gældende prisliste. Cloudius Software Systems udsender faktura på oprettelsen. Der betales endvidere abonnement for selve benyttelsen af Cloudius Software Systems datatjenester. Tlf

4 Abonnementet betales kvartalsvis forud. Abonnementskvartalerne er kalenderårets kvartaler. Cloudius Software Systems udsender faktura på beløbet. Abonnementets størrelse beregnes på basis af antal arbejdsmiljøgrupper eller medarbejdere hos kunden efter til enhver tid gældende prisliste. Betalingsbetingelser er kontant 30 dage netto. Kunden hæfter for alle beløb, der registreres i forbindelse med aftalen. Cloudius Software Systems er berettiget til at overføre manglende betaling til den kommende fakturering. 1.5 Kreditvurdering Cloudius Software Systems forbeholder sig retten til indledningsvis og løbende at foretage kreditvurdering af alle kunder baseret på kreditoplysninger fra f.eks pengeinstitutter og bureauer. II. Cloudius Software Systems ydelser og forpligtelser 2.1 Levering Cloudius Software Systems opbevarer og leverer data fra arbejdsmiljødatabasen AMDB, som hostes hos 3. parts ekstern leverandør. Adgang til databasen foregår via Internettet med alm. browsere. Tjenesterne kræver ikke installation af særligt udstyr eller software. 2.2 Registrering af data Cloudius Software Systems er ansvarlig for at registreringen af data overholder dansk lovgivning, herunder persondataloven. 2.3 Teknologi og hastighed Cloudius Software Systems datatjeneste er testet til optimal understøttelse af følgende PC browsere : Internet Explorer 7.0 og højere og Firefox version 6.0 og højere. Datatjenesten kan dog også bruges med andre browsere og platforme (Mac og Linux). Kunden skal have adgang til Internettet. Herudover kræves ingen tekniske forudsætninger for brug af systemet. Transmissionshastigheder af data afhænger bl.a. af kundens båndbredde og andre tekniske forhold som ligger udenfor Cloudius Software Systems ansvarsområde. Cloudius Software Systems datatjeneste leveres fra high-performance databaseservere med synkroniseret multi-user adgang. Tlf

5 2.4 Sikkerhed for tjenesten Al datatransmission sker via Secure Socket Layer (SSL) forbindelse. Databasen AMDB er installeret i sikkerhed hos 3. parts ekstern host. Databaseserveren er beskyttet bag en firewall. Datatjenesten er desuden testet og sikret mod forskellige typer angreb som f.eks. cross- site scripting, SQL-injection, malicious file execution, insecure direct object reference, broken authentication and session management, unrestricted URL-access. Al adgang til systemet kræver authentication. Brugere har rettigheder på forskellige niveauer. Den enkelte kundes data sikres integritet ved at separere data ud i individuelle databaser. 2.5 Driftssikkerhed Databasen har høj oppetid og er tilgængelig alle døgnets timer hele ugen under normal drift. Drift som ikke går under normal drift inkluderer opdatering af databasen. Databasen bliver sikret med kontinuerligt back-up. Yderligere er der non-stop monitorering af servere. 2.6 Opgradering Ved opgradering af Cloudius Software Systems software og databaser vil datatjeneste kortvarigt være ude af drift. I tilfælde af forestående opgraderinger udsendes meddelelse til kunden senest en uge inden opgraderingen finder sted. 2.7 Fejlretning Cloudius Software Systems forpligter sig til hurtigst muligt at afhjælpe fejl i egne anlæg og installationer. Fejlretning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandagfredag kl ). Hvis kunden er skyld i unødig fejlretning for Cloudius Software Systems, forbeholder Cloudius Software Systems sig retten til at fakturere kunden for denne unødige fejlretning. 2.8 Spærring Cloudius Software Systems kan på kundens foranledning spærre for adgangen til kundens data på serveren. Spærringen forudsætter at kunden skriftligt har anmodet herom. Cloudius Software Systems kan ligeledes spærre for kundens adgang til databasen i tilfælde af at kunden misligholder sin betalingsforpligtelse. Spærringen forudsætter at der forinden er udsendt rykker for betaling. Ved spærring af datatjenesten udsender Cloudius Software Systems meddelelse til kunden. 2.9 Servicemeddelelser Cloudius Software Systems udsender løbende servicemeddelelser til kunden vedr. datatjenesten. Tlf

6 2.10 Priser og fakturering Priser er Cloudius Software Systems til enhver tid gældende priser for datatjenesten. Kunden kan få oplyst aktuelle priser ved henvendelse til Cloudius Software Systems kundeservice. Cloudius Software Systems udsender faktura på samtlige beløb der skal betales i forbindelse med abonnementet. 2.9 Ansvar Cloudius Software Systems er ansvarlig for modtagne data fra kunden. Tab af data eller skade der måtte følge af påviselige fejl fra Cloudius Software Systems servere medfører et principielt erstatningsansvar for Cloudius Software Systems efter gældende dansk rets almindelige regler. Cloudius Software Systems udøver ingen indflydelse på eller kontrol med Internettet eller kundens eget netværk (eksempelvis Intranet). Cloudius Software Systems er derfor ikke ansvarlig for skader og tab, som kunden måtte lide som følge af opkoblingen til og brugen af Internettet. III. Kundens ydelser og forpligtelser 3.1 Teknologi Kunden skal have adgang til Internettet for at kunne bruge Cloudius Software Systems dataservice. Kundens medarbejdere skal desuden have installeret mindst én af de browsere, som Cloudius Software Systems datatjeneste understøtter. Derimod er operativsystemet underordnet (Windows, OSX eller Linux). Det er endvidere kundens ansvar at de anbefalede skærmstørrelser er til rådighed for medarbejderne samt at medabejderne er informeret om anbefalet skærmopløsning. Dette skal sikre optimal kvalitet for brugerne af datatjenesten. 3.2 Oprettelse af brugere Kundens systemadministrator er ansvarlig for oprettelse af samtlige brugere af AMDB datatjenesten i kundens sikkerhedsorganisation. Kunden er endvidere selv ansvarlig for vedligeholdelse af brugere i systemet. 3.3 Anvendelse af tjenesten Kunden er ansvarlig for implementeringen af systemet i egen organisation, herunder uddannelse af brugere. Kunden er ligeledes ansvarlig for arbejdsmiljøorganisationens daglige brug af systemet. Misbrug eller lemfældig omgang med systemet og dets indbyggede adgangskontrol ligger uden for Cloudius Software Systems ansvar. Anvendelsen af systemet kan af kunden ikke overdrages til anden side uden forudgående aftale med Cloudius Software Systems (jvf. 4.2). Tlf

7 3.4 Kundemeddelelser Kunden er forpligtet til at skriftligt at meddele Cloudius Software Systems alle for abonnementet relevante ændringer der måtte indtræffe hos kunden. Ændringer omfatter ting som flytning, nye ejerforhold, ændrede stamdata (jvf. 1.1) o.lign. som har relevans for aftalen. Såfremt kunden ønsker sin systemadministrator i systemet udskiftet, skal dette meddeles skriftligt til Cloudius Software Systems. 3.5 Betaling Kunden hæfter for alle beløb, der registreres i forbindelse med aftalen. Det gælder såvel oprettelsesafgift som abonnementsafgift. Abonnementsafgiften betales forud. For den periode hvori abonnementet er oprettet betales en forholdsmæssig afgift. Betalingsdato fremgår af fakturaen. Cloudius Software Systems er berettiget til at overføre ubetalte beløb til kommende fakturering. Cloudius Software Systems forbeholder sig endvidere ret til at beregne rente i henhold til Renteloven eller pålægge rykkergebyr, hvis forfaldsdatoen overskrides. Ved fortsat manglende betaling kan Cloudius Software Systems spærrre adgangen til systemet eller ophæve aftalen uden yderligere varsel. Genåbning kan først ske, når forfalden saldo inklusiv rykkergebyr og morarenter er betalt. Ved genåbning betales et genåbningsgebyr. Hvis kundens abonnement lukkes p.g.a. manglende betaling og man fortsat er i binding, vil Cloudius Software Systems opkræve abonnementsafgifter for den resterende del af bindingsperioden. Betaling sker via bankoverførsel til Cloudius Software Systems anviste konto. IV. Aftalens ophør 4.1 Fortrydelse Hvis aftaleindgåelsen fortrydes, kan kunden indtil 14 dage efter indgåelsen fortryde aftalen med mindre andet er aftalt. Fortrydelsen skal ske ved skriftlig henvendelse til Cloudius Software Systemss Kundeservice. Såfremt kunden har betalt oprettelsegebyr og abonnementsafgift for den første periode, vil abonnementsafgiften betales forholdsmæssigt tilbage. Oprettelsesgebyret tilbagebetales derimod ikke. Tlf

8 4.2 Overdragelse Overdragelse af abonnementet til tredjepart kan ikke finde sted uden skriftlig samtykke fra Cloudius Software Systems, og den nye ejer underlægges samme vilkår som kunden. Cloudius Software Systems kan betinge en overdragelse af, at endnu ikke forfaldne beløb betales inden overdragelsen. Cloudius Software Systems kan opkræve et gebyr for overdragelsen iflg. gældende prisliste. Såfremt den nye ejer ikke kan acceptere abonnementsvilkårene, kan overdragelse ikke finde sted og abonnementet lukkes. Videresalg af abonnementet er ikke tilladt. I tilfælde af konkurs, betalingsstandsning m.v. kan overdragelse kun finde sted efter særskilt aftale med Cloudius Software Systems. Ved overtrædelse af reglerne om overdragelse, har Cloudius Software Systems ret til uden varsel at lukke abonnementet eller nægte kunden at tegne yderligere abonnementer hos Cloudius Software Systems. 4.3 Opsigelse Abonnementet kan efter udløbet af minimumsperioden (jvf. 1.2) fra kundens side opsiges med 30 dages varsel til udgangen af et abonnementskvartal. Opsigelse fra kundens side skal ske ved skriftlig henvendelse pr. brev eller til Cloudius Software Systems Kundeservice. Når opsigelsen er modtaget, sender Cloudius Software Systems en skriftlig bekræftelse. Cloudius Software Systems lukker for abonnementet ved udløb af opsigelsesvarslet. Abonnementet kan på enhvert tidspunkt fra Cloudius Software Systems side opsiges med 30 dages varsel til udgangen af et abonnementskvartal. Opsigelsen skyldes i så fald enten misligholdelse af aftalen fra kundens side eller at Cloudius Software Systems ophører med at udbyde datatjenester fra AMDB. Ved abonnementets ophør er Cloudius Software Systems forpligtet til uden beregning at udlevere en digital kopi til kunden af de arbejdsmiljødata, som kunden har registreret i AMDB i løbet af abonnementsperioden. Cloudius Software Systems fastsætter formatet på udleverede data. 4.4 Tvister Tvister søges i første omgang løst ved samtale mellem kunden og Cloudius Software Systems kundeservice. Såfremt dette ikke fører til en løsning forsøges tvisten løst gennem mægling og voldgift i nævnte rækkefølge. Parterne skal være enige om en mægler eller en voldgiftsret, såfremt denne løsning må bruges. 4.5 Værneting og lovvalg Aftaler om abonnement på Cloudius Software Systemss datatjenester er undergivet dansk ret. Enhver retssag skal anlægges ved retten i Sønderborg. SØNDERBORG, DECEMBER 2012 Cloudius Software Systems s.m.b.a. Tlf

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd Version 13 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd og Telefoni,

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere