Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats"

Transkript

1 Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats Oktober 2002 Når viden skaber resultater

2 Indhold Side 1. Konklusion og anbefalinger Indledning Udbuddets tilrettelæggelse og samarbejdet med AF Den overordnede økonomiske ramme Udformningen af den resultatafhængige betaling Formidlingsforløbene Aktiveringsredskabets effekt Indledning Rapportens indhold Udbuddets tilrettelæggelse og samarbejdet med AF Udbuddets tilrettelæggelse Samarbejdet med AF Konklusion Resultatafhængig betaling og økonomisk ramme Den økonomiske ramme for den særlige formidlingsindsats Konstruktionen af den resultatafhængige betaling Dokumentationskravet Konklusion Formidlingsforløbene Indholdet i forløbene Homogene vs. Heterogene grupper Forløbets længde Kontakt til virksomhederne Analyse og konklusion Aktiveringsredskabets effekt Effekten i tal Vurdering af effekten...53

3 7. Deltagernes evaluering og erfaring Vurdering af forløbet som helhed Indfrielse af forventninger til forløbet og informationerne om forløbet Forløbets betydning for mulighederne for beskæftigelse og afklaring med hensyn til arbejdsmarkedet Vurdering af tilrettelæggelse, varighed og indhold af forløb Privat jobformidling i USA erfaringer og resultater Baggrund Finansiering af den private jobformidling Organisation af formidlingen Grundprincipper Bilag...68

4 1. Konklusion og anbefalinger 1.1. Indledning PLS RAMBØLL Management har for Arbejdsmarkedsstyrelsen foretaget en evaluering af aktiveringsredskabet særlig formidlingsindsats. Redskabet blev indført i forbindelse med finanslovsaftalen 2001 og er kendetegnet ved at: En bred vifte af private og offentlige aktører kan gennemføre korte aktiveringsforløb for ledige med henblik på formidling til ordinær beskæftigelse eller privat jobtræning Betaling for ydelsen er delvis afhængig af resultatet. 1 Formålet med evalueringen er med udgangspunkt i en analyse af de positive og negative erfaringer, leverandører har gjort med det nye aktiveringsredskab at præsentere ideer og input til forbedringer af den særlige formidlingsindsats samt vurdere muligheder for at videreudvikle redskabet og anvendelsen af resultatafhængig betaling. I dette kapitel præsenterer PLS RAMBØLL rapportens overordnede konklusioner og kommer med anbefalinger til på hvilke områder aktiveringsredskabet med fordel kan forbedres Udbuddets tilrettelæggelse og samarbejdet med AF Udbudsmaterialet Det er overvejende leverandørernes vurdering, at udbudsmaterialet har været klart og overskueligt opstillet. Et enkelt kritikpunkt vedrører dog bonusordningen og dens afregning, som ifølge nogle få leverandører ikke er fremgået tilstrækkeligt tydeligt eller klart i udbudsmaterialet. Den overvejende positive vurdering af udbudsmaterialet skal ses i lyset af, at hovedparten af leverandørerne tidligere har budt ind på andre AFopgaver og derfor generelt er fortrolige med indhold og specifikationskrav. For at sikre, at så mange leverandører som muligt byder ind på den særlige formidlingsindsats, vurderer PLS RAMBØLL, at det er vigtigt at udforme et så enkelt og overskueligt udbudsmateriale som muligt. På den baggrund anbefaler vi, at man un- 1 Normalt kombineres den resultatafhængige betaling med et tilskud til driften, der som hovedregel udbetales som et fast beløb pr. deltager pr. påbegyndt uge. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 4

5 dersøger mulighederne for en yderligere forenkling af udbudsmaterialet. 2 Anbefalingen skal ses i lyset af, at udbudsmaterialet muligvis har afholdt potentielle leverandører fra at afgive tilbud. Samarbejdet med AF Samarbejdet og koordineringen med AF spiller en vigtig rolle for leverandørernes mulighed for at gennemføre et så optimalt projektforløb som muligt. Man kan sondre mellem tre former for samarbejde mellem leverandørerne og AF: Samarbejde før projektforløb, samarbejde omkring visitering af deltagerne og samarbejde under projektforløb. Samarbejde før projektforløb Gennem grundregistreringen af de ledige besidder AF information om deltagerne, som det kan være nyttigt for leverandøren at have forud for projektopstart. Imidlertid peger flere leverandører på, at de først har modtaget en deltagerliste meget tæt op til forløbsbegyndelse, hvilket har gjort det umuligt på forhånd at målrette forløbet deltagernes individuelle behov. PLS RAMBØLL anbefaler, at AF i højere grad sikrer sig, at leverandørerne modtager en liste over deltagere samt eventuelt deres grundregistrering tids nok til at kunne anvende informationen i forbindelse med forberedelsen af forløbet. Samarbejde om visitering af deltagerne I fem regioner har AF involveret leverandørerne i visiteringen og erfaringerne har generelt været gode. De leverandører, der ikke har været involveret i visiteringen vurderer, at målgruppen har været mindre arbejdsmarkedsparate end antaget enten pga. af personlige eller faglige barrierer, eller fordi målgruppen ikke har været tilstrækkelig klar på formålet med forløbet. Leverandørerne finder det derfor hensigtsmæssigt, at de i et eller andet omfang er involveret i processen omkring visiteringen for på den måde at sikre en bedre forventningsafstemning forud for forløbet. PLS RAMBØLL anbefaler, at: Man etablerer en eller anden form for samarbejde med leverandørerne i tilknytning til visiteringen af ledige til forløbet, for i højere grad at sikre sig i) formidlings- 2 Arbejdsmarkedsstyrelsen (2002a) anfører således selv, at en forenkling kan komme på tale ved at der fra centralt hold udarbejdes et fælles udbudsmateriale. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 5

6 parate deltagere ii) fælles forventningsafstemning og iii) gensidig, målrettet forberedelse til forløbet Man såfremt man ikke ønsker en eller anden form for samarbejde i tilknytning til visiteringen åbner op for en begrænset tilbagevisningsmulighed, i det tilfælde, hvor AF har foretaget en åbenbar fejlvisitering. Samarbejde under projektforløb Leverandørerne er generelt tilfredse med samarbejdet med AF under projektforløbet. Flere leverandører fremhæver, at i forbindelse med vejledningen af den ledige samt udarbejdelsen af en handlingsplan har AF været hjælpsom og imødekommende. Enkelte leverandører ville gerne have haft adgang til AF s virksomheds- og jobdatabase, hvilket AF afviste. I en enkelt region har IDV enheden i AF mod betaling gjort brug af husets konsulenter i afsøgningen af jobåbninger til deltagerne. På baggrund af leverandørernes tilkendegivelser anbefaler evaluator, at man i højere grad præciserer, hvilke ydelser AF kan udbyde i forhold til leverandørerne Den overordnede økonomiske ramme Evalueringen har vist, at leverandørerne generelt mener, at den økonomiske ramme er for lav. 3 Alle leverandører på nær AF IDV enhederne påpeger, at den særlige formidlingsindsats ikke er specielt økonomisk attraktiv at byde ind på i lyset af de ressourcer, der kræves for at opnå en tilfredsstillende effekt. Evalueringen har vist, at flere leverandører har budt ind på den særlige formidlingsindsats på trods af den udmeldte økonomiske ramme. A-kasserne har således primært budt ind på den særlige formidlingsindsats med henblik på at kunne tilbyde egne medlemmer en styrket indsats i ledighedsbekæmpelsen Nogle private leverandører har budt ind på redskabet for, ved at medvirke til udviklingen af nye modeller lokalt, at kunne bevare en førende markedsposition 3 Hovedparten af leverandørerne tilkendegiver, at AF i udbudsmaterialet havde informeret om den samlede økonomiske ramme for den særlige formidlingsindsats samt antallet af pladser, man ønskede at etablere. Derudaf har det været muligt for leverandørerne at udlede en generel indikation af budgetstørrelsen for de enkelte forløb eller pr. deltager. Det er på det grundlag, vurderingerne af den økonomiske ramme har fundet sted. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 6

7 En blandet gruppe af leverandører har betragtet det første forløb som en læringsproces og har håbet, at værktøjet på længere sigt ville kunne give et økonomisk afkast. Hovedparten af disse leverandører angiver dog, at forløbene har vist sig at være mere ressourcekrævende end først antaget og effekten mindre end forudsat, hvorfor de ikke forventer, at forløbene vil kunne blive økonomisk bæredygtige i fremtiden. Såfremt den økonomiske ramme forbliver uforandret, må man således forvente, at antallet af fremtidige tilbud på den særlige formidlingsindsats reduceres. Man må især forvente, at specielt de private konsulentfirmaer vil afstå fra at byde ind på redskabet, mens IDV enhederne i AF må forventes at byde ind i samme omfang som tidligere. Hvorvidt A-kasserne også i fremtiden vil byde ind på den særlige formidlingsindsats afhænger primært af, i hvilket omfang man stadig vil prioritere at udbyde forløbet som en service til ledige medlemmer. På den baggrund er det evaluators opfattelse, at man bør overveje at forhøje den økonomiske ramme for særlig formidlingsindsats for i fremtiden at sikre, at en bred skare af leverandører byder ind på projektet og med deres forskellige erfaring og udgangspunkt er med til at sikre fortsat kreativitet, innovation og anvendelse af en bred vifte af værktøjer i en styrket beskæftigelsesstrategi. Spørger man leverandørerne, peger de generelt på, at rammen bør forøges med mellem 50% og 100% af det nuværende beløb for at blive en sund økonomisk forretning Udformningen af den resultatafhængige betaling Fordelingen mellem driftstilskud og resultataflønning Den overvejende andel af regionerne har forud for gennemførelsen af forløbene lagt op til, at resultataflønningen skulle udgøre mellem 30% og 50% af den samlede udbetaling. Resultataflønningens andel kan generelt tolkes som et maksimum, da det almindeligvis ikke vil lykkes leverandøren at formidle samtlige deltagere til ordinær beskæftigelse. Flere leverandører giver udtryk for, at resultataflønningen har været af et så beskedent omfang, at den ikke i sig selv giver et væsentligt økonomisk incitament til at formidle ledige til ordinær beskæftigelse. Det økonomiske incitament svækkes endvidere af, at driftstilskuddet normalt stoppes med udgangen af den senest påbegyndte deltager-uge. I de tilfælde hvor resultataflønningen er lav og driftstilskuddet relativt højt, risikerer leverandøren at modtage et Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 7

8 mindre beløb ved hurtig formidling end ved at lade den ledige følge hele forløbet uden efterfølgende formidling. På den baggrund anbefaler PLS RAMBØLL, at man: Overvejer at udbetale et fast driftstilskud pr. deltager uafhængigt af, hvor mange uger deltageren følger forløbet. Ifølge leverandørerne er driftsomkostningerne (leje af lokale, løn til personale, materialeudgifter) i ringe grad afhængig af, hvor mange deltagere der følger forløbet og bør således ikke reduceres, hvis en deltager formidles relativt hurtigt i forløbet. Hvis der udbetales et fast driftstilskud pr. deltager har leverandøren til hver en tid et incitament til at formidle deltagernes til ordinær beskæftigelse eller privat jobtræning så hurtigt som muligt, hvilket således overflødiggør den mere komplicerede konstruktion, hvor man som modtræk til den svækkede incitamentsstruktur gør den resultatafhængige betalings størrelse afhængig af formidlingshastigheden Overvejer at øge resultataflønningens andel af den samlede betaling for at øge leverandørernes økonomiske incitament. Hverken de nuværende eller potentielle leverandører, der indgår i denne evaluering, har været specielt afskrækkede over principperne bag resultataflønningen, og kun ganske få har argumenteret for en forhøjelse af driftsudgifternes andel. Resultataflønningens konkrete udformning Der udløses resultataflønning for ordinær beskæftigelse og privat jobtræning. AF IDV enhederne modtager dog kun resultataflønning for formidling til privat jobtræning, når der er tale om en regional nettoudvidelse af måltallet i det pågældende år. For at sikre at der er tale om varig effekt, udløses den resultatafhængige betaling for formidling af ledige til ordinær beskæftigelse kun, hvis de pågældende stadig er beskæftiget mellem tre og seks måneder efter forløbets afslutning. Det er dog en betingelse, at den ledige finder beskæftigelse inden for den periode forløbet varer. Leverandørerne peger næsten samstemmende på, at det ikke er rimeligt, at der kun udløses resultataflønning, hvis den ledige finder beskæftigelse under forløbet. Leverandørerne argumenterer, at mange ansættelsesforløb tager tid, da de kan indebære skriftlig ansøgning og 1-2 samtaler. Endvidere peger leverandørerne på, at når de ledige finder job umiddelbart efter forløbsafslutning, sker det ofte som et resultat af de færdigheder samt den afklaring og motivation, de har tilegnet sig via forløbet. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 8

9 Endelig er nogle af leverandørerne inde på, at ansættelse i et vikariat i betragtelig grad forøger den lediges mulighed for efterfølgende at opnå ordinær beskæftigelse og derfor burde indlemmes under succeskriterierne og udløse resultataflønning. På den baggrund anbefaler PLS RAMBØLL at: Man overvejer at udvide perioden for resultataflønning af formidling til ordinær beskæftigelse, da det må forventes, at en beskæftigelse kort efter forløbsafslutning som hovedregel kan tilskrives den eller de processer, der er iværksat via deltagelsen i den særlige formidlingsindsats. I evaluators øjne synes det rimeligt at forlænge perioden til at strække sig 3-5 uger ud over forløbsperioden. I disse tilfælde bør resultataflønning naturligvis først udløses, hvis den pågældende stadig er beskæftiget tre måneder fra ansættelsestidspunktet Man genovervejer det rimelige i, at AF IDV enhederne reelt ikke modtager betaling for formidling til privat jobtræning Man overvejer at lade formidling til vikararbejde udløse resultataflønning, da erfaringen viser, at en sådan ansættelse forøger den lediges mulighed for efterfølgende at opnå ordinær beskæftigelse. Man kan endvidere overveje at graduere resultataflønningen således, at aflønning for formidling til vikararbejde er mindre end for ordinær beskæftigelse Man med inspiration fra USA kunne overveje, hvorvidt man bør indføre flere milepæle i den resultatafhængige betaling. I New York får man således 25% af honoraret ved formidling, 45% ved fastholdelse af jobbet i 90 dage og de resterende 30% ved fastholdelse af jobbet i 180 dage. Erfaringer fra NY viser, at aflønningen bør være størst for fastholdelsen, da det giver det største incitament for løbende opfølgning samt motivering af den ledige. Dokumentationskravet for ordinær beskæftigelse Ifølge retningslinjerne for den særlige formidlingsindsats skal leverandørerne dokumentere ordinær beskæftigelse ved hjælp af lønsedler, ansættelsesbevis eller lignende. Ifølge hovedparten af leverandørerne har det imidlertid vist sig vanskeligt at leve op til dokumentationskravet, fordi hverken den ledige eller arbejdsgiver er forpligtet til at udlevere de pågældende dokumenter. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 9

10 På den baggrund anbefaler PLS RAMBØLL at dokumentationskravet ændres. Det synes ikke rimeligt, at leverandørerne risikerer at miste deres resultataflønning, fordi de ikke har hjemmel til at tilvejebringe den dokumentation, AF kræver for udløsning af resultataflønning. Man bør i den forbindelse undersøge, hvorvidt det forhold at deltagerne stadig er afmeldt AF tre måneder efter forløbsafslutning kunne være tilstrækkelig dokumentation. Alternativt bør man overveje, hvorvidt det er muligt forud for projektstart at lade deltagerne underskrive en erklæring, hvor leverandøren gives bemyndigelse til at indhente en kopi af den lediges lønseddel, som inkluderer den periode, der ligger tre måneder efter forløbsafslutning Formidlingsforløbene Flertallet af leverandører finder, at gennemførelsen af formidlingsforløbene viste sig sværere end antaget. Adskillige gør gældende, at mange af deltagerne ikke havde forstået, at der ikke var tale om et vanligt kursus, muligvis som følge af manglende koncentration hos de visiterede ledige, men også formodentligt til dels som følge af for dårlig information fra AFs side. Samtidigt mødte mange deltagere op med en forventning om, at det er leverandøren, som har til opgave at give dem et job, og det var i mange tilfælde nødvendigt at lave en større forventningsafstemning, hvor deltagerne blev gjort klart, at det primært er deres egen opgave at finde et arbejde. Endeligt er det et spørgsmål, om man tydeligt nok har defineret profilen på deltagerne i forløb under den særlige formidlingsindsats, og herunder, om kriterierne for udvælgelsen har været tilstrækkeligt entydige og udmeldt tilstrækkeligt klart ud til leverandørerne. Flere leverandører har således fundet det nødvendigt at justere forløbene, som følge af deres vurdering af deltagernes profiler, kvalifikationer og motivation. I alle tilfælde medførte ændringen en reduktion i selve formidlingsindsatsen og en forøgelse af vejlednings- og afklaringsaktiviteterne. Forløbenes længde Direkte adspurgt, om de finder at det er en god idé at opjustere det maksimale ugetal for forløbet, siger de fleste leverandører nej. Flere gør endvidere gældende, at de finder, at korte forløb også kortere end 10 uger er det mest effektive, medmindre man ønsker at ændre sigtet med ordningen. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 10

11 Samtidig gør dog næsten alle leverandørerne gældende, at perioden og systemet for effektmålingen (som ligger til grund for bonusordningen) bør revideres, således at perioden for målingen af antal personer, der kommer i beskæftigelse, udvides. Formidlingsforløbets indhold Det er afgørende at sikre en entydig forståelse af sigtet med den særlige formidlingsindsats. En klar definition af målgruppen for den enkelte formidlingsindsats er en uadskillelig del af diskussionen om det optimale indhold i det konkrete forløb. Som beskrevet i rapporten udtrykker leverandørerne forskellige opfattelser af, hvorledes et formidlingsforløb skal udformes, og det er evaluators vurdering, at de i høj grad skyldes forskellige opfattelser af målene i den særlige formidlingsindsats. Som skitseret i rapporten, er der forskellige vægtninger af vejledning, afklaring, støtte og formidling i de forskellige forløb. Det er evaluators opfattelse, at: Det er vigtigt at give leverandører frihed i metodevalg indenfor en klart udstukket målsætning. Metodefrihed er en del af grundlaget for at sikre udvikling og afprøvning af nye metoder i beskæftigelsespolitikken. Men det er afgørende for udviklingen af ordningen, at den udstukne målsætning er klar, således at metodefriheden ikke fører til en målforskydning. Der må ses kritisk på graden af formidling i forløbene. En tæt kontakt og aktiv indsats fra leverandørens side i den konkrete jobsøgning må anses for den mest effektive formidling. For at sikre dette, er det afgørende, at leverandøren ikke binder unødige ressourcer i katederundervisning, men i stedet bruger kræfterne på afdækning af den enkeltes kompetencer og assistance i en målrettet søgning efter job til den enkelte ledige. For at sikre en succesfuld formidling, er det også vigtigt, at en række rammebetingelser er opfyldt: Det er vigtigt, at AF-medarbejdere i visiteringen lægger vægt på at sikre, at de visiterede ledige tilhører en på forhånd klart defineret målgruppe for den særlige formidlingsindsats. Hermed reduceres risikoen for, at nogle forløb skal omlægges tidligt i processen med unødvendige ressourcetab. Det kan samtidigt mindske mulighederne for at mindre effektive leverandører retfærdiggør manglende formidling Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 11

12 og en fastholdelse af deltagerne i en lærer-elev-kursus-situation med henvisning til, at de visiterede ledige er for ressourcesvage. Leverandørernes fokus på virksomhedsnetværk skal understøttes. Det er afgørende, at der ved udvælgelsen af leverandører lægges stor vægt på kendskab og kontakter i virksomheder, som er relevante for en given målgruppe under den særlige formidlingsindsats. Et godt kendskab til virksomhederne og en god kontakt mellem leverandør og virksomhed er afgørende for effekten af formidlingsindsatsen. En forudsætning for, at den særlige formidlingsindsats kan blive en succes, er den aktive medvirken og inddragelse af den enkelte ledige med fokus på den enkeltes muligheder og potentiale. Selvom det grundlæggende sigte med særlig formidlingsindsats er, at den ledige umiddelbart kommer i arbejde, så synes det rimeligt, at man også sikrer at de, der ikke umiddelbart kommer i arbejde i 10 ugers perioden, får ny motivation og indsigt i egne muligheder, som bidrager til at de på kortere sigt gennem en fortsættelse af egne jobsøgningsaktiviteter kan finde et arbejde. Derfor er det evaluators anbefaling, at: Den ledige er aktivt inddraget i jobsøgningen. Det er afgørende, at forløbet medvirker til at stimulere og inspirere alle deltagerne til fremtidig aktiv jobsøgning både dem, som kommer i beskæftigelse og dem, som det ikke lykkes for, skal have et afgørende skub og inspiration til at fortsætte søgningen efter job på højt niveau. Leverandøren er aktivt understøttende, og har individuelt fokus. Motivationen af den ledige i formidlingsindsatsen skal sikres gennem individuelle afklaringssamtaler og en løbende afstemning af jobsøgningsaktiviteter igennem forløbet. Alle deltagerne i et formidlingsforløb gives mulighed for at udtale sig om forløbets indhold via en ensartet individuel, skriftlig evaluering ved forløbets afslutning. For at kunne afdække mere kvalitative aspekter i forløbene og sammenligne på tværs mellem forløbene bør der udformes en række enslydende spørgsmål til deltagerne, som kan suppleres med enkelte spørgsmål, der måtte afspejle særlige holdspecifikke forhold. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 12

13 1.6. Aktiveringsredskabets effekt Tabel 1.1 illustrerer effekten af den særlige formidlingsindsats. Tallene i parentes angiver den markante spredning i effekten. Spredningen i effekten synes dog ikke at dække over en bagvedliggende systematik. Hverken leverandørtype, målgruppens karakteristika, forskelle i den økonomiske incitamentsstruktur eller indholdet i forløbene kan forklare spredningen. Tabel 1.1 Status for særlig formidlingsindsats 4 Foreløbig effekt ved forløbsafslutning Endelig effekt 3 måneder efter forløbsafslutning Ordinær beskæftigelse privat jobtræning Samlet effekt Ordinær beskæftigelse privat jobtræning Samlet effekt 14% (6-35%) 4% (0-24%) 18% (6-59%) 10% (0-35%) 3% (0-24%) 13% (0-59%) Tabellen viser, at der er en gennemsnitlig endelig effekt på formidling til ordinær beskæftigelse på 10% og placering i privat jobtræning på 4%. 5 En sammenligning af de foreløbige og endelige effekter viser, at effekten har vist sig at være af begrænset varighed for nogle af deltagerne, da der er sket et fald på henholdsvis 4 og 1 procentpoint for ordinær beskæftigelse og privat jobtræning i den mellemliggende periode. Forud for forløbet havde leverandørerne håbet på en effekt på mellem 33 og 50%. Så godt som samtlige leverandører har således opnået et dårligere resultat end forventet. Det skuffende resultat skyldes en kombination af at: Deltagerne har været mindre formidlingsparate end leverandørerne forventede Formidlingsopgaven har isoleret set været vanskeligere end forventet. I evaluators øjne er det vigtigt, at en vurdering af effekten tager i betragtning, at der er tale om et nyt aktiveringsredskab, nye aktører og forholdsvis få gennemførte forløb, hvilket tilsammen gør, at erfaringerne med aktiveringsredskabet befinder sig i et tidligt stade. På baggrund af leverandørernes tilkendegivelser er det således sandsynligt, at en højere grad af erfaring med aktiveringsredskabet i fremtiden vil føre til større effekt. 4 Effekten er udregnet på baggrund af den tilgængelige data fra AF regionerne, jf. fodnote til Tabel Arbejdsmarkedsstyrelsen (2002b) har opgjort den endelige effekt på formidling til ordinær beskæftigelse til 7,5% og placering i privat jobtræning til 4%. Det forskellige resultat skyldes primært, at Arbejdsmarkedsstyrelsen kun har medtaget de deltagere, der udløser resultatbetaling, mens vores beregning også inkluderer deltagere, der er kommet i ordinær beskæftigelse eller privat jobtræning efter forløbets afslutning. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 13

14 2. Indledning PLS RAMBØLL Management har for Arbejdsmarkedsstyrelsen foretaget en evaluering af aktiveringsredskabet særlig formidlingsindsats. Redskabet, som blev indført i forbindelse med finanslovsaftalen 2001, åbner op for, at andre aktører end AF kan afgive tilbud på at gennemføre korte aktiveringsforløb på op til 10 uger for ledige med fokus på jobsøgning og formidling til ordinær beskæftigelse eller privat jobtræning. AF kan også selv byde ind på opgaven under IDV 6 ordningen. Det der i særlig grad adskiller særlig formidlingsindsats fra de øvrige aktiveringsredskaber er, at betalingen er gjort delvis afhængig af resultatet: Hvis leverandøren formidler en ledig til ordinær beskæftigelse eller privatjobtræning i løbet af aktiveringsforløbet, udløses en bonus. Leverandøren modtager et større beløb ved formidling til ordinær beskæftigelse end ved placering i privat jobtræning. Formålet med denne evaluering har været at: Analysere de positive og negative erfaringer, eksterne leverandører har gjort med det nye aktiveringsredskab Præsentere ideer og input til forbedringer af den særlige formidlingsindsats og vurdere muligheder for at videreudvikle redskabet og anvendelsen af resultatafhængig betaling. Evalueringen er foretaget i juli september Rapportens indhold Rapporten er struktureret på følgende måde. Kapitel 1 indeholder en sammenfattende diskussion og anbefalinger til, hvordan den særlige formidlingsindsats kan videreudvikles. Kapitel 2 beskriver kort redskabet særlig formidlingsindsats og rapportens struktur. I kapitel 3 analyserer vi udbuddets tilrettelæggelse og samarbejdet med AF. 6 Indtægtsdækket virksomhed Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 14

15 Kapitel 4 ser nærmere på den økonomiske ramme og udformningen af den resultatafhængige betaling. I kapitel 5 analyserer vi nærmere, hvordan leverandørerne har tilrettelagt forløbene under den særlige formidlingsindsats. Kapitel 6 analyserer den effekt leverandørerne har opnået. Kapitel 7 præsenterer en kort analyse af deltagernes evaluering og erfaring med den særlige formidlingsindsats. I kapitel 8 redegør vi for de amerikanske erfaringer og resultater i forhold til offentligprivat samarbejde vedrørende formidling af ledige på baggrund af et case studie i New York City. Endelig præsenteres evalueringens datakilder i bilag 1. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 15

16 3. Udbuddets tilrettelæggelse og samarbejdet med AF I dette kapitel beskriver vi leverandørernes vurdering af det udbudsmateriale, der er udarbejdet i forbindelse med den særlige formidlingsindsats, samt leverandørernes erfaringer med samarbejdet med AF Udbuddets tilrettelæggelse Udbudsmaterialet er blevet udformet lokalt i regionerne i henhold til aktivbekendtgørelsen. Det er de regionale arbejdsmarkedsråd, der med udgangspunkt i kapitel 9 i Bekendtgørelsen om en aktiv arbejdsmarkedsindsats fastlægger specifikke målgrupper for den særlige formidlingsindsats. Både retningslinier vedrørende målgrupper og indholdet i udbuddene har derfor varieret mellem regionerne Udbudsmaterialets karakter Det er en gennemgående vurdering hos de interviewede leverandører, at udbudsmaterialet var klart og overskueligt opstillet. Materialets omfang og karakter svarer til andre AF-udbud, og da de fleste af leverandørerne har haft tidligere erfaring med AF udbudsmaterialer fandt de ikke anledning til at gøre mange anmærkninger om materialet. I de fleste tilfælde blev udbudsmaterialet rost for grundighed og en punktvis og overskuelig opstilling af krav til indholdet i tilbuddet. I en enkelt region blev der dog udtrykt ønske om mere overskuelighed i opstillingen, mens indholdet i øvrigt blev vurderet som klart. Eneste reelle kritikpunkt har flere steder været uklarhed omkring bonusordningen og dennes afregning. Enkelte leverandørers fik således ikke udbetalt så mange penge, som de havde regnet med. Disse leverandører peger dog på, at forventningen om en højere betaling skyldtes, at de ikke havde forstået udbudsmaterialets afregningsprincipper for bonusudbetaling fuldt ud Begyndervanskeligheder Flere leverandører gav udtryk for, at det både for dem og for AF var første gang, at man lavede udbud under denne ordning, og at det skabte forskellige større eller mindre problemer. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 16

17 Enkelte steder var det svært at få entydige svar på afklarende spørgsmål, som blev stillet til udbudsmaterialet. En enkelt leverandør forklarede desuden, at AF havde svært ved at holde sine egne tidsfrister i forhold til opklarende spørgsmål om udbudsmaterialet, hvilket besværliggjorde tilbudsskrivningen. I den storkøbenhavnske region var der en prækvalifikationsrunde forud for selve udbuddet. Flere leverandører giver udtryk for, at denne fase forekommer overflødig, når man tager det meget begrænsede antal interesserede leverandører i betragtning. Desuden blev det fremhævet, at der var en række tilsyneladende unødvendige gentagelser af krav og formalia i henholdsvis prækvalifikationen og tilbudsrunden, som tvang leverandørerne til at svare to gange på de samme spørgsmål. Et andet problem var, at leverandørerne i enkelte tilfælde oplevede ændrede forudsætninger efter at de formelt havde vundet et udbud. Blandt de interviewede leverandører måtte en kursusudbyder i Nord-sjælland således med meget kort varsel flytte sine aktiviteter ind i det centrale København, selvom det i tilbuddet klart var tilkendegivet, at aktiviteterne ville blive afviklet i leverandørens nærområde. I et andet tilfælde blev en leverandør gjort ansvarlig for et særligt formidlingsforløb for en anden målgruppe end dén, der var forudsat i udbudsmaterialet. I det konkrete tilfælde havde leverandøren skrevet et tilbud til et udbud vedrørende særlig formidling for arbejdsløse akademikere, men fik i en efterfølgende forhandling i stedet tilbudt at køre forløbet for et hold bestående af ledige pædagoger, kontoruddannede og specialarbejdere. I begge tilfælde valgte leverandørerne at gennemføre aktiviteterne alligevel, idet de henviste til eget ry og rygte, ønsket om gode relationer til AF og dertil de økonomiske forpligtigelser, som leverandøren allerede havde påtaget sig i forbindelse med forberedelsen af forløbene Kravene til tilbuddet I nogle regioner har der været meget frie rammer for tilbudsgiver til selv at fastlægge forløbene og deres indhold. Eneste betingelser var, at tilbuddet skulle holde sig inden for den økonomiske og tidsmæssige ramme. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 17

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Praksis blandt formidlingsaktører

Praksis blandt formidlingsaktører Praksis blandt formidlingsaktører AFs rolle i forbindelse med etablering af aktivering med løntilskud Kvalitativ baggrundsrapport Juli 2006 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN Til Familiestyrelsen Dokumenttype Slutevaluering Dato Oktober 2010 EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN SLUTEVALUERING INDHOLD 1.

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2004 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2004 Beskæftigelsessrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2 Indhold Del 1 1. Forord 7 Del 2 2.

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere