Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats"

Transkript

1 Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats Oktober 2002 Når viden skaber resultater

2 Indhold Side 1. Konklusion og anbefalinger Indledning Udbuddets tilrettelæggelse og samarbejdet med AF Den overordnede økonomiske ramme Udformningen af den resultatafhængige betaling Formidlingsforløbene Aktiveringsredskabets effekt Indledning Rapportens indhold Udbuddets tilrettelæggelse og samarbejdet med AF Udbuddets tilrettelæggelse Samarbejdet med AF Konklusion Resultatafhængig betaling og økonomisk ramme Den økonomiske ramme for den særlige formidlingsindsats Konstruktionen af den resultatafhængige betaling Dokumentationskravet Konklusion Formidlingsforløbene Indholdet i forløbene Homogene vs. Heterogene grupper Forløbets længde Kontakt til virksomhederne Analyse og konklusion Aktiveringsredskabets effekt Effekten i tal Vurdering af effekten...53

3 7. Deltagernes evaluering og erfaring Vurdering af forløbet som helhed Indfrielse af forventninger til forløbet og informationerne om forløbet Forløbets betydning for mulighederne for beskæftigelse og afklaring med hensyn til arbejdsmarkedet Vurdering af tilrettelæggelse, varighed og indhold af forløb Privat jobformidling i USA erfaringer og resultater Baggrund Finansiering af den private jobformidling Organisation af formidlingen Grundprincipper Bilag...68

4 1. Konklusion og anbefalinger 1.1. Indledning PLS RAMBØLL Management har for Arbejdsmarkedsstyrelsen foretaget en evaluering af aktiveringsredskabet særlig formidlingsindsats. Redskabet blev indført i forbindelse med finanslovsaftalen 2001 og er kendetegnet ved at: En bred vifte af private og offentlige aktører kan gennemføre korte aktiveringsforløb for ledige med henblik på formidling til ordinær beskæftigelse eller privat jobtræning Betaling for ydelsen er delvis afhængig af resultatet. 1 Formålet med evalueringen er med udgangspunkt i en analyse af de positive og negative erfaringer, leverandører har gjort med det nye aktiveringsredskab at præsentere ideer og input til forbedringer af den særlige formidlingsindsats samt vurdere muligheder for at videreudvikle redskabet og anvendelsen af resultatafhængig betaling. I dette kapitel præsenterer PLS RAMBØLL rapportens overordnede konklusioner og kommer med anbefalinger til på hvilke områder aktiveringsredskabet med fordel kan forbedres Udbuddets tilrettelæggelse og samarbejdet med AF Udbudsmaterialet Det er overvejende leverandørernes vurdering, at udbudsmaterialet har været klart og overskueligt opstillet. Et enkelt kritikpunkt vedrører dog bonusordningen og dens afregning, som ifølge nogle få leverandører ikke er fremgået tilstrækkeligt tydeligt eller klart i udbudsmaterialet. Den overvejende positive vurdering af udbudsmaterialet skal ses i lyset af, at hovedparten af leverandørerne tidligere har budt ind på andre AFopgaver og derfor generelt er fortrolige med indhold og specifikationskrav. For at sikre, at så mange leverandører som muligt byder ind på den særlige formidlingsindsats, vurderer PLS RAMBØLL, at det er vigtigt at udforme et så enkelt og overskueligt udbudsmateriale som muligt. På den baggrund anbefaler vi, at man un- 1 Normalt kombineres den resultatafhængige betaling med et tilskud til driften, der som hovedregel udbetales som et fast beløb pr. deltager pr. påbegyndt uge. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 4

5 dersøger mulighederne for en yderligere forenkling af udbudsmaterialet. 2 Anbefalingen skal ses i lyset af, at udbudsmaterialet muligvis har afholdt potentielle leverandører fra at afgive tilbud. Samarbejdet med AF Samarbejdet og koordineringen med AF spiller en vigtig rolle for leverandørernes mulighed for at gennemføre et så optimalt projektforløb som muligt. Man kan sondre mellem tre former for samarbejde mellem leverandørerne og AF: Samarbejde før projektforløb, samarbejde omkring visitering af deltagerne og samarbejde under projektforløb. Samarbejde før projektforløb Gennem grundregistreringen af de ledige besidder AF information om deltagerne, som det kan være nyttigt for leverandøren at have forud for projektopstart. Imidlertid peger flere leverandører på, at de først har modtaget en deltagerliste meget tæt op til forløbsbegyndelse, hvilket har gjort det umuligt på forhånd at målrette forløbet deltagernes individuelle behov. PLS RAMBØLL anbefaler, at AF i højere grad sikrer sig, at leverandørerne modtager en liste over deltagere samt eventuelt deres grundregistrering tids nok til at kunne anvende informationen i forbindelse med forberedelsen af forløbet. Samarbejde om visitering af deltagerne I fem regioner har AF involveret leverandørerne i visiteringen og erfaringerne har generelt været gode. De leverandører, der ikke har været involveret i visiteringen vurderer, at målgruppen har været mindre arbejdsmarkedsparate end antaget enten pga. af personlige eller faglige barrierer, eller fordi målgruppen ikke har været tilstrækkelig klar på formålet med forløbet. Leverandørerne finder det derfor hensigtsmæssigt, at de i et eller andet omfang er involveret i processen omkring visiteringen for på den måde at sikre en bedre forventningsafstemning forud for forløbet. PLS RAMBØLL anbefaler, at: Man etablerer en eller anden form for samarbejde med leverandørerne i tilknytning til visiteringen af ledige til forløbet, for i højere grad at sikre sig i) formidlings- 2 Arbejdsmarkedsstyrelsen (2002a) anfører således selv, at en forenkling kan komme på tale ved at der fra centralt hold udarbejdes et fælles udbudsmateriale. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 5

6 parate deltagere ii) fælles forventningsafstemning og iii) gensidig, målrettet forberedelse til forløbet Man såfremt man ikke ønsker en eller anden form for samarbejde i tilknytning til visiteringen åbner op for en begrænset tilbagevisningsmulighed, i det tilfælde, hvor AF har foretaget en åbenbar fejlvisitering. Samarbejde under projektforløb Leverandørerne er generelt tilfredse med samarbejdet med AF under projektforløbet. Flere leverandører fremhæver, at i forbindelse med vejledningen af den ledige samt udarbejdelsen af en handlingsplan har AF været hjælpsom og imødekommende. Enkelte leverandører ville gerne have haft adgang til AF s virksomheds- og jobdatabase, hvilket AF afviste. I en enkelt region har IDV enheden i AF mod betaling gjort brug af husets konsulenter i afsøgningen af jobåbninger til deltagerne. På baggrund af leverandørernes tilkendegivelser anbefaler evaluator, at man i højere grad præciserer, hvilke ydelser AF kan udbyde i forhold til leverandørerne Den overordnede økonomiske ramme Evalueringen har vist, at leverandørerne generelt mener, at den økonomiske ramme er for lav. 3 Alle leverandører på nær AF IDV enhederne påpeger, at den særlige formidlingsindsats ikke er specielt økonomisk attraktiv at byde ind på i lyset af de ressourcer, der kræves for at opnå en tilfredsstillende effekt. Evalueringen har vist, at flere leverandører har budt ind på den særlige formidlingsindsats på trods af den udmeldte økonomiske ramme. A-kasserne har således primært budt ind på den særlige formidlingsindsats med henblik på at kunne tilbyde egne medlemmer en styrket indsats i ledighedsbekæmpelsen Nogle private leverandører har budt ind på redskabet for, ved at medvirke til udviklingen af nye modeller lokalt, at kunne bevare en førende markedsposition 3 Hovedparten af leverandørerne tilkendegiver, at AF i udbudsmaterialet havde informeret om den samlede økonomiske ramme for den særlige formidlingsindsats samt antallet af pladser, man ønskede at etablere. Derudaf har det været muligt for leverandørerne at udlede en generel indikation af budgetstørrelsen for de enkelte forløb eller pr. deltager. Det er på det grundlag, vurderingerne af den økonomiske ramme har fundet sted. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 6

7 En blandet gruppe af leverandører har betragtet det første forløb som en læringsproces og har håbet, at værktøjet på længere sigt ville kunne give et økonomisk afkast. Hovedparten af disse leverandører angiver dog, at forløbene har vist sig at være mere ressourcekrævende end først antaget og effekten mindre end forudsat, hvorfor de ikke forventer, at forløbene vil kunne blive økonomisk bæredygtige i fremtiden. Såfremt den økonomiske ramme forbliver uforandret, må man således forvente, at antallet af fremtidige tilbud på den særlige formidlingsindsats reduceres. Man må især forvente, at specielt de private konsulentfirmaer vil afstå fra at byde ind på redskabet, mens IDV enhederne i AF må forventes at byde ind i samme omfang som tidligere. Hvorvidt A-kasserne også i fremtiden vil byde ind på den særlige formidlingsindsats afhænger primært af, i hvilket omfang man stadig vil prioritere at udbyde forløbet som en service til ledige medlemmer. På den baggrund er det evaluators opfattelse, at man bør overveje at forhøje den økonomiske ramme for særlig formidlingsindsats for i fremtiden at sikre, at en bred skare af leverandører byder ind på projektet og med deres forskellige erfaring og udgangspunkt er med til at sikre fortsat kreativitet, innovation og anvendelse af en bred vifte af værktøjer i en styrket beskæftigelsesstrategi. Spørger man leverandørerne, peger de generelt på, at rammen bør forøges med mellem 50% og 100% af det nuværende beløb for at blive en sund økonomisk forretning Udformningen af den resultatafhængige betaling Fordelingen mellem driftstilskud og resultataflønning Den overvejende andel af regionerne har forud for gennemførelsen af forløbene lagt op til, at resultataflønningen skulle udgøre mellem 30% og 50% af den samlede udbetaling. Resultataflønningens andel kan generelt tolkes som et maksimum, da det almindeligvis ikke vil lykkes leverandøren at formidle samtlige deltagere til ordinær beskæftigelse. Flere leverandører giver udtryk for, at resultataflønningen har været af et så beskedent omfang, at den ikke i sig selv giver et væsentligt økonomisk incitament til at formidle ledige til ordinær beskæftigelse. Det økonomiske incitament svækkes endvidere af, at driftstilskuddet normalt stoppes med udgangen af den senest påbegyndte deltager-uge. I de tilfælde hvor resultataflønningen er lav og driftstilskuddet relativt højt, risikerer leverandøren at modtage et Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 7

8 mindre beløb ved hurtig formidling end ved at lade den ledige følge hele forløbet uden efterfølgende formidling. På den baggrund anbefaler PLS RAMBØLL, at man: Overvejer at udbetale et fast driftstilskud pr. deltager uafhængigt af, hvor mange uger deltageren følger forløbet. Ifølge leverandørerne er driftsomkostningerne (leje af lokale, løn til personale, materialeudgifter) i ringe grad afhængig af, hvor mange deltagere der følger forløbet og bør således ikke reduceres, hvis en deltager formidles relativt hurtigt i forløbet. Hvis der udbetales et fast driftstilskud pr. deltager har leverandøren til hver en tid et incitament til at formidle deltagernes til ordinær beskæftigelse eller privat jobtræning så hurtigt som muligt, hvilket således overflødiggør den mere komplicerede konstruktion, hvor man som modtræk til den svækkede incitamentsstruktur gør den resultatafhængige betalings størrelse afhængig af formidlingshastigheden Overvejer at øge resultataflønningens andel af den samlede betaling for at øge leverandørernes økonomiske incitament. Hverken de nuværende eller potentielle leverandører, der indgår i denne evaluering, har været specielt afskrækkede over principperne bag resultataflønningen, og kun ganske få har argumenteret for en forhøjelse af driftsudgifternes andel. Resultataflønningens konkrete udformning Der udløses resultataflønning for ordinær beskæftigelse og privat jobtræning. AF IDV enhederne modtager dog kun resultataflønning for formidling til privat jobtræning, når der er tale om en regional nettoudvidelse af måltallet i det pågældende år. For at sikre at der er tale om varig effekt, udløses den resultatafhængige betaling for formidling af ledige til ordinær beskæftigelse kun, hvis de pågældende stadig er beskæftiget mellem tre og seks måneder efter forløbets afslutning. Det er dog en betingelse, at den ledige finder beskæftigelse inden for den periode forløbet varer. Leverandørerne peger næsten samstemmende på, at det ikke er rimeligt, at der kun udløses resultataflønning, hvis den ledige finder beskæftigelse under forløbet. Leverandørerne argumenterer, at mange ansættelsesforløb tager tid, da de kan indebære skriftlig ansøgning og 1-2 samtaler. Endvidere peger leverandørerne på, at når de ledige finder job umiddelbart efter forløbsafslutning, sker det ofte som et resultat af de færdigheder samt den afklaring og motivation, de har tilegnet sig via forløbet. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 8

9 Endelig er nogle af leverandørerne inde på, at ansættelse i et vikariat i betragtelig grad forøger den lediges mulighed for efterfølgende at opnå ordinær beskæftigelse og derfor burde indlemmes under succeskriterierne og udløse resultataflønning. På den baggrund anbefaler PLS RAMBØLL at: Man overvejer at udvide perioden for resultataflønning af formidling til ordinær beskæftigelse, da det må forventes, at en beskæftigelse kort efter forløbsafslutning som hovedregel kan tilskrives den eller de processer, der er iværksat via deltagelsen i den særlige formidlingsindsats. I evaluators øjne synes det rimeligt at forlænge perioden til at strække sig 3-5 uger ud over forløbsperioden. I disse tilfælde bør resultataflønning naturligvis først udløses, hvis den pågældende stadig er beskæftiget tre måneder fra ansættelsestidspunktet Man genovervejer det rimelige i, at AF IDV enhederne reelt ikke modtager betaling for formidling til privat jobtræning Man overvejer at lade formidling til vikararbejde udløse resultataflønning, da erfaringen viser, at en sådan ansættelse forøger den lediges mulighed for efterfølgende at opnå ordinær beskæftigelse. Man kan endvidere overveje at graduere resultataflønningen således, at aflønning for formidling til vikararbejde er mindre end for ordinær beskæftigelse Man med inspiration fra USA kunne overveje, hvorvidt man bør indføre flere milepæle i den resultatafhængige betaling. I New York får man således 25% af honoraret ved formidling, 45% ved fastholdelse af jobbet i 90 dage og de resterende 30% ved fastholdelse af jobbet i 180 dage. Erfaringer fra NY viser, at aflønningen bør være størst for fastholdelsen, da det giver det største incitament for løbende opfølgning samt motivering af den ledige. Dokumentationskravet for ordinær beskæftigelse Ifølge retningslinjerne for den særlige formidlingsindsats skal leverandørerne dokumentere ordinær beskæftigelse ved hjælp af lønsedler, ansættelsesbevis eller lignende. Ifølge hovedparten af leverandørerne har det imidlertid vist sig vanskeligt at leve op til dokumentationskravet, fordi hverken den ledige eller arbejdsgiver er forpligtet til at udlevere de pågældende dokumenter. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 9

10 På den baggrund anbefaler PLS RAMBØLL at dokumentationskravet ændres. Det synes ikke rimeligt, at leverandørerne risikerer at miste deres resultataflønning, fordi de ikke har hjemmel til at tilvejebringe den dokumentation, AF kræver for udløsning af resultataflønning. Man bør i den forbindelse undersøge, hvorvidt det forhold at deltagerne stadig er afmeldt AF tre måneder efter forløbsafslutning kunne være tilstrækkelig dokumentation. Alternativt bør man overveje, hvorvidt det er muligt forud for projektstart at lade deltagerne underskrive en erklæring, hvor leverandøren gives bemyndigelse til at indhente en kopi af den lediges lønseddel, som inkluderer den periode, der ligger tre måneder efter forløbsafslutning Formidlingsforløbene Flertallet af leverandører finder, at gennemførelsen af formidlingsforløbene viste sig sværere end antaget. Adskillige gør gældende, at mange af deltagerne ikke havde forstået, at der ikke var tale om et vanligt kursus, muligvis som følge af manglende koncentration hos de visiterede ledige, men også formodentligt til dels som følge af for dårlig information fra AFs side. Samtidigt mødte mange deltagere op med en forventning om, at det er leverandøren, som har til opgave at give dem et job, og det var i mange tilfælde nødvendigt at lave en større forventningsafstemning, hvor deltagerne blev gjort klart, at det primært er deres egen opgave at finde et arbejde. Endeligt er det et spørgsmål, om man tydeligt nok har defineret profilen på deltagerne i forløb under den særlige formidlingsindsats, og herunder, om kriterierne for udvælgelsen har været tilstrækkeligt entydige og udmeldt tilstrækkeligt klart ud til leverandørerne. Flere leverandører har således fundet det nødvendigt at justere forløbene, som følge af deres vurdering af deltagernes profiler, kvalifikationer og motivation. I alle tilfælde medførte ændringen en reduktion i selve formidlingsindsatsen og en forøgelse af vejlednings- og afklaringsaktiviteterne. Forløbenes længde Direkte adspurgt, om de finder at det er en god idé at opjustere det maksimale ugetal for forløbet, siger de fleste leverandører nej. Flere gør endvidere gældende, at de finder, at korte forløb også kortere end 10 uger er det mest effektive, medmindre man ønsker at ændre sigtet med ordningen. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 10

11 Samtidig gør dog næsten alle leverandørerne gældende, at perioden og systemet for effektmålingen (som ligger til grund for bonusordningen) bør revideres, således at perioden for målingen af antal personer, der kommer i beskæftigelse, udvides. Formidlingsforløbets indhold Det er afgørende at sikre en entydig forståelse af sigtet med den særlige formidlingsindsats. En klar definition af målgruppen for den enkelte formidlingsindsats er en uadskillelig del af diskussionen om det optimale indhold i det konkrete forløb. Som beskrevet i rapporten udtrykker leverandørerne forskellige opfattelser af, hvorledes et formidlingsforløb skal udformes, og det er evaluators vurdering, at de i høj grad skyldes forskellige opfattelser af målene i den særlige formidlingsindsats. Som skitseret i rapporten, er der forskellige vægtninger af vejledning, afklaring, støtte og formidling i de forskellige forløb. Det er evaluators opfattelse, at: Det er vigtigt at give leverandører frihed i metodevalg indenfor en klart udstukket målsætning. Metodefrihed er en del af grundlaget for at sikre udvikling og afprøvning af nye metoder i beskæftigelsespolitikken. Men det er afgørende for udviklingen af ordningen, at den udstukne målsætning er klar, således at metodefriheden ikke fører til en målforskydning. Der må ses kritisk på graden af formidling i forløbene. En tæt kontakt og aktiv indsats fra leverandørens side i den konkrete jobsøgning må anses for den mest effektive formidling. For at sikre dette, er det afgørende, at leverandøren ikke binder unødige ressourcer i katederundervisning, men i stedet bruger kræfterne på afdækning af den enkeltes kompetencer og assistance i en målrettet søgning efter job til den enkelte ledige. For at sikre en succesfuld formidling, er det også vigtigt, at en række rammebetingelser er opfyldt: Det er vigtigt, at AF-medarbejdere i visiteringen lægger vægt på at sikre, at de visiterede ledige tilhører en på forhånd klart defineret målgruppe for den særlige formidlingsindsats. Hermed reduceres risikoen for, at nogle forløb skal omlægges tidligt i processen med unødvendige ressourcetab. Det kan samtidigt mindske mulighederne for at mindre effektive leverandører retfærdiggør manglende formidling Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 11

12 og en fastholdelse af deltagerne i en lærer-elev-kursus-situation med henvisning til, at de visiterede ledige er for ressourcesvage. Leverandørernes fokus på virksomhedsnetværk skal understøttes. Det er afgørende, at der ved udvælgelsen af leverandører lægges stor vægt på kendskab og kontakter i virksomheder, som er relevante for en given målgruppe under den særlige formidlingsindsats. Et godt kendskab til virksomhederne og en god kontakt mellem leverandør og virksomhed er afgørende for effekten af formidlingsindsatsen. En forudsætning for, at den særlige formidlingsindsats kan blive en succes, er den aktive medvirken og inddragelse af den enkelte ledige med fokus på den enkeltes muligheder og potentiale. Selvom det grundlæggende sigte med særlig formidlingsindsats er, at den ledige umiddelbart kommer i arbejde, så synes det rimeligt, at man også sikrer at de, der ikke umiddelbart kommer i arbejde i 10 ugers perioden, får ny motivation og indsigt i egne muligheder, som bidrager til at de på kortere sigt gennem en fortsættelse af egne jobsøgningsaktiviteter kan finde et arbejde. Derfor er det evaluators anbefaling, at: Den ledige er aktivt inddraget i jobsøgningen. Det er afgørende, at forløbet medvirker til at stimulere og inspirere alle deltagerne til fremtidig aktiv jobsøgning både dem, som kommer i beskæftigelse og dem, som det ikke lykkes for, skal have et afgørende skub og inspiration til at fortsætte søgningen efter job på højt niveau. Leverandøren er aktivt understøttende, og har individuelt fokus. Motivationen af den ledige i formidlingsindsatsen skal sikres gennem individuelle afklaringssamtaler og en løbende afstemning af jobsøgningsaktiviteter igennem forløbet. Alle deltagerne i et formidlingsforløb gives mulighed for at udtale sig om forløbets indhold via en ensartet individuel, skriftlig evaluering ved forløbets afslutning. For at kunne afdække mere kvalitative aspekter i forløbene og sammenligne på tværs mellem forløbene bør der udformes en række enslydende spørgsmål til deltagerne, som kan suppleres med enkelte spørgsmål, der måtte afspejle særlige holdspecifikke forhold. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 12

13 1.6. Aktiveringsredskabets effekt Tabel 1.1 illustrerer effekten af den særlige formidlingsindsats. Tallene i parentes angiver den markante spredning i effekten. Spredningen i effekten synes dog ikke at dække over en bagvedliggende systematik. Hverken leverandørtype, målgruppens karakteristika, forskelle i den økonomiske incitamentsstruktur eller indholdet i forløbene kan forklare spredningen. Tabel 1.1 Status for særlig formidlingsindsats 4 Foreløbig effekt ved forløbsafslutning Endelig effekt 3 måneder efter forløbsafslutning Ordinær beskæftigelse privat jobtræning Samlet effekt Ordinær beskæftigelse privat jobtræning Samlet effekt 14% (6-35%) 4% (0-24%) 18% (6-59%) 10% (0-35%) 3% (0-24%) 13% (0-59%) Tabellen viser, at der er en gennemsnitlig endelig effekt på formidling til ordinær beskæftigelse på 10% og placering i privat jobtræning på 4%. 5 En sammenligning af de foreløbige og endelige effekter viser, at effekten har vist sig at være af begrænset varighed for nogle af deltagerne, da der er sket et fald på henholdsvis 4 og 1 procentpoint for ordinær beskæftigelse og privat jobtræning i den mellemliggende periode. Forud for forløbet havde leverandørerne håbet på en effekt på mellem 33 og 50%. Så godt som samtlige leverandører har således opnået et dårligere resultat end forventet. Det skuffende resultat skyldes en kombination af at: Deltagerne har været mindre formidlingsparate end leverandørerne forventede Formidlingsopgaven har isoleret set været vanskeligere end forventet. I evaluators øjne er det vigtigt, at en vurdering af effekten tager i betragtning, at der er tale om et nyt aktiveringsredskab, nye aktører og forholdsvis få gennemførte forløb, hvilket tilsammen gør, at erfaringerne med aktiveringsredskabet befinder sig i et tidligt stade. På baggrund af leverandørernes tilkendegivelser er det således sandsynligt, at en højere grad af erfaring med aktiveringsredskabet i fremtiden vil føre til større effekt. 4 Effekten er udregnet på baggrund af den tilgængelige data fra AF regionerne, jf. fodnote til Tabel Arbejdsmarkedsstyrelsen (2002b) har opgjort den endelige effekt på formidling til ordinær beskæftigelse til 7,5% og placering i privat jobtræning til 4%. Det forskellige resultat skyldes primært, at Arbejdsmarkedsstyrelsen kun har medtaget de deltagere, der udløser resultatbetaling, mens vores beregning også inkluderer deltagere, der er kommet i ordinær beskæftigelse eller privat jobtræning efter forløbets afslutning. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 13

14 2. Indledning PLS RAMBØLL Management har for Arbejdsmarkedsstyrelsen foretaget en evaluering af aktiveringsredskabet særlig formidlingsindsats. Redskabet, som blev indført i forbindelse med finanslovsaftalen 2001, åbner op for, at andre aktører end AF kan afgive tilbud på at gennemføre korte aktiveringsforløb på op til 10 uger for ledige med fokus på jobsøgning og formidling til ordinær beskæftigelse eller privat jobtræning. AF kan også selv byde ind på opgaven under IDV 6 ordningen. Det der i særlig grad adskiller særlig formidlingsindsats fra de øvrige aktiveringsredskaber er, at betalingen er gjort delvis afhængig af resultatet: Hvis leverandøren formidler en ledig til ordinær beskæftigelse eller privatjobtræning i løbet af aktiveringsforløbet, udløses en bonus. Leverandøren modtager et større beløb ved formidling til ordinær beskæftigelse end ved placering i privat jobtræning. Formålet med denne evaluering har været at: Analysere de positive og negative erfaringer, eksterne leverandører har gjort med det nye aktiveringsredskab Præsentere ideer og input til forbedringer af den særlige formidlingsindsats og vurdere muligheder for at videreudvikle redskabet og anvendelsen af resultatafhængig betaling. Evalueringen er foretaget i juli september Rapportens indhold Rapporten er struktureret på følgende måde. Kapitel 1 indeholder en sammenfattende diskussion og anbefalinger til, hvordan den særlige formidlingsindsats kan videreudvikles. Kapitel 2 beskriver kort redskabet særlig formidlingsindsats og rapportens struktur. I kapitel 3 analyserer vi udbuddets tilrettelæggelse og samarbejdet med AF. 6 Indtægtsdækket virksomhed Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 14

15 Kapitel 4 ser nærmere på den økonomiske ramme og udformningen af den resultatafhængige betaling. I kapitel 5 analyserer vi nærmere, hvordan leverandørerne har tilrettelagt forløbene under den særlige formidlingsindsats. Kapitel 6 analyserer den effekt leverandørerne har opnået. Kapitel 7 præsenterer en kort analyse af deltagernes evaluering og erfaring med den særlige formidlingsindsats. I kapitel 8 redegør vi for de amerikanske erfaringer og resultater i forhold til offentligprivat samarbejde vedrørende formidling af ledige på baggrund af et case studie i New York City. Endelig præsenteres evalueringens datakilder i bilag 1. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 15

16 3. Udbuddets tilrettelæggelse og samarbejdet med AF I dette kapitel beskriver vi leverandørernes vurdering af det udbudsmateriale, der er udarbejdet i forbindelse med den særlige formidlingsindsats, samt leverandørernes erfaringer med samarbejdet med AF Udbuddets tilrettelæggelse Udbudsmaterialet er blevet udformet lokalt i regionerne i henhold til aktivbekendtgørelsen. Det er de regionale arbejdsmarkedsråd, der med udgangspunkt i kapitel 9 i Bekendtgørelsen om en aktiv arbejdsmarkedsindsats fastlægger specifikke målgrupper for den særlige formidlingsindsats. Både retningslinier vedrørende målgrupper og indholdet i udbuddene har derfor varieret mellem regionerne Udbudsmaterialets karakter Det er en gennemgående vurdering hos de interviewede leverandører, at udbudsmaterialet var klart og overskueligt opstillet. Materialets omfang og karakter svarer til andre AF-udbud, og da de fleste af leverandørerne har haft tidligere erfaring med AF udbudsmaterialer fandt de ikke anledning til at gøre mange anmærkninger om materialet. I de fleste tilfælde blev udbudsmaterialet rost for grundighed og en punktvis og overskuelig opstilling af krav til indholdet i tilbuddet. I en enkelt region blev der dog udtrykt ønske om mere overskuelighed i opstillingen, mens indholdet i øvrigt blev vurderet som klart. Eneste reelle kritikpunkt har flere steder været uklarhed omkring bonusordningen og dennes afregning. Enkelte leverandørers fik således ikke udbetalt så mange penge, som de havde regnet med. Disse leverandører peger dog på, at forventningen om en højere betaling skyldtes, at de ikke havde forstået udbudsmaterialets afregningsprincipper for bonusudbetaling fuldt ud Begyndervanskeligheder Flere leverandører gav udtryk for, at det både for dem og for AF var første gang, at man lavede udbud under denne ordning, og at det skabte forskellige større eller mindre problemer. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 16

17 Enkelte steder var det svært at få entydige svar på afklarende spørgsmål, som blev stillet til udbudsmaterialet. En enkelt leverandør forklarede desuden, at AF havde svært ved at holde sine egne tidsfrister i forhold til opklarende spørgsmål om udbudsmaterialet, hvilket besværliggjorde tilbudsskrivningen. I den storkøbenhavnske region var der en prækvalifikationsrunde forud for selve udbuddet. Flere leverandører giver udtryk for, at denne fase forekommer overflødig, når man tager det meget begrænsede antal interesserede leverandører i betragtning. Desuden blev det fremhævet, at der var en række tilsyneladende unødvendige gentagelser af krav og formalia i henholdsvis prækvalifikationen og tilbudsrunden, som tvang leverandørerne til at svare to gange på de samme spørgsmål. Et andet problem var, at leverandørerne i enkelte tilfælde oplevede ændrede forudsætninger efter at de formelt havde vundet et udbud. Blandt de interviewede leverandører måtte en kursusudbyder i Nord-sjælland således med meget kort varsel flytte sine aktiviteter ind i det centrale København, selvom det i tilbuddet klart var tilkendegivet, at aktiviteterne ville blive afviklet i leverandørens nærområde. I et andet tilfælde blev en leverandør gjort ansvarlig for et særligt formidlingsforløb for en anden målgruppe end dén, der var forudsat i udbudsmaterialet. I det konkrete tilfælde havde leverandøren skrevet et tilbud til et udbud vedrørende særlig formidling for arbejdsløse akademikere, men fik i en efterfølgende forhandling i stedet tilbudt at køre forløbet for et hold bestående af ledige pædagoger, kontoruddannede og specialarbejdere. I begge tilfælde valgte leverandørerne at gennemføre aktiviteterne alligevel, idet de henviste til eget ry og rygte, ønsket om gode relationer til AF og dertil de økonomiske forpligtigelser, som leverandøren allerede havde påtaget sig i forbindelse med forberedelsen af forløbene Kravene til tilbuddet I nogle regioner har der været meget frie rammer for tilbudsgiver til selv at fastlægge forløbene og deres indhold. Eneste betingelser var, at tilbuddet skulle holde sig inden for den økonomiske og tidsmæssige ramme. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 17

18 I andre regioner blev der derimod efter nogle leverandørers vurdering lagt nogle rigeligt faste rammer for indholdet. Enkelte leverandører fandt således, at de følte sig metodemæssigt meget begrænsede af udbuddet, og en enkelt fremhæver, at det i forhold til vejledning og jobsøgningsaktiviteter er lidt virkelighedsfjernt at holde en stram, ensartet metode, da der er meget forskel på de forskellige grupper af arbejdsløse. En anden leverandør fandt også, at det var lidt overdrevet, at man skulle lave en meget konkret illustration af forløbet på skoleskemabasis ned til dag til dag aktiviteter. Enkelte leverandører beretter, at om end kravene til tilbuddets specifikation af metode, økonomi og indhold syntes rimelige, så var der dog en del uklarhed om, hvorledes kravene teknisk kunne opfyldes, og der var derfor behov for at stille en række spørgsmål til AMS. Enkelte leverandører finder også, at detaljeringsgraden vedrørende budgettet syntes urimeligt høje, når man tager i betragtning at der var tale om en ny ordning Udbud på tværs af AF regionsgrænser Der er - med enkelte undtagelser - stemning blandt leverandørerne for, at der laves udbud på tværs af regionsgrænser. Flere leverandører er allerede i dag aktive i mere end et amt, og ensartede regler og standarder i udbudsmaterialet ville derfor i sig selv være en fordel. Det kunne være et centralt udformet ensartet udbudsmateriale fra AMS. Der er forskellige vurderinger af, om et samarbejde på tværs af regionsgrænserne vil være en fordel i forhold til udbud for specifikke målgrupper. I nogle områder opfatter man forskellene mellem egen region og naboregioner som meget store, mens andre blandt andet i det midtsjællandske område fremhæver, at lighederne i arbejdsmarkedet her i mange tilfælde er større på tværs af regionsgrænser, end mellem nord og syd eller øst og vest indenfor regionen. Det ville også kunne betyde, at antalsmæssigt små målgrupper, såsom arbejdsløse akademikergrupper i Vestjylland, kunne samles i hold på tværs af regionsgrænserne. Endelig er flere leverandører placeret geografisk tæt på en amtsgrænse, og de finder det logisk, at der bliver mulighed for at tilrettelægge formidlingsforløb for en gruppe, der geografisk befinder sig nær dem uanset regionsgrænser. Flere fremhæver, at en sådan model ville forudsætte, at formidlingen fortsat foretages decentralt, og ikke centraliseres i de største byer. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 18

19 3.2. Samarbejdet med AF Man kan sondre mellem tre former for samarbejde mellem leverandørerne og AF: Samarbejde før projektforløb, samarbejde omkring visitering af deltagerne og samarbejde under projektforløb. I det følgende analyserer vi leverandørernes erfaringer med hver af de tre former for samarbejde Samarbejde før projektforløb Ifølge leverandørerne har samarbejdet med AF forud for projektforløb i store træk været tilfredsstillende. Mange leverandører giver således udtryk for, at kontakten, vejledningen og informationen, de har modtaget fra AF generelt har været glimrende og opfyldt leverandørernes behov. Ligeledes har AF været meget imødekommende og beredvilligt svaret på de spørgsmål, leverandørerne måtte have. Dog kunne en del af leverandørerne godt have tænkt sig et bedre samarbejde med AF i forbindelse med forløbsopstart. Flere leverandører peger således på, at de først har modtaget en liste over deltagerne meget tæt op til forløbsbegyndelse én til to dage før opstart. En så kort frist har gjort det vanskeligt for leverandørerne at forberede forløbet og på forhånd målrette det de individuelle behov, deltagerne måtte have. Ligeledes har leverandørerne oplevet, at deltagerne ikke i tilstrækkelig grad har været forberedt på forløbets formål og indhold, hvilket primært skyldes, at deltagerne først ganske få dage før forløbsbegyndelse har fået at vide, at de skulle deltage. En del leverandører har foruden en liste over deltagernes navne modtaget deltagernes grundregistrering, hvilket de vurderer som nyttigt i forbindelse med forberedelsen af forløbet. En del af de leverandører, der ikke har modtaget deltagernes grundregistrering, anfører, at informationen ville kunne have været nyttig i forhold til en mere optimal forberedelse af projektet. Fælles for leverandørernes ønsker til et eventuelt forbedret samarbejde med AF forud for projektforløbet er således, at leverandørerne modtager en liste over forløbsdeltagere samt deres grundregistrering og at denne information kommer i tilpas tide til, at den kan anvendes aktivt i forberedelsen af forløbet. De leverandører, der har modtaget den pågældende information tidsnok, har generelt ikke noget at udsætte på samarbejdet med AF. Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 19

20 Visitering af deltagerne AF har ansvaret for at visitere ledige til forløbene, men i fem af regionerne har Arbejdsmarkedsrådet valgt at involvere de udpegede leverandører i visiteringen. Formålet med inddragelsen har været at øge leverandørens viden om målgruppen og at opbygge et gensidigt kendskab mellem leverandøren og deltagerne i forløbet. De leverandører, der har været involveret i visiteringen, synes generelt, at ressourcerne har været godt givet ud. Ud over at få et bedre kendskab til målgruppen har man allerede i forbindelse med visiteringen kunnet foretage en første forventningsafstemning og dermed undgå, at deltagerne har haft et forkert indtryk af forløbets formål. Nogle af de leverandører, der ikke har været involveret i visiteringen, har således oplevet, at visse deltagere har været mere interesserede i et uddannelsesforløb og ikke været klar over, at formålet med forløbet var ordinær beskæftigelse. Enkelte leverandører peger i den forbindelse på, at deltagernes fejlagtige forventninger tilsyneladende skyldes en utilstrækkelig information fra AF-regionen til de lokale AF-kontorer. Visiteringen er foregået på forskellige måder: En del af A-kasserne har foretaget den første screening af potentielle deltagere blandt deres medlemsdatabase på baggrund af RAR s målgruppekriterier og fremkommet med en bruttoliste til AF, som så har foretaget den endelige visitering Nogle leverandører har foretaget den endelige visitering i samarbejde med AF Andre leverandørerne har været indbudt til at deltage i orienteringsmøder om den særlige formidlingsindsats og har på den måde kunnet danne sig et indtryk af målgruppen på forhånd og få understreget over for denne, at der var tale om et formidlingsforløb i modsætning til et undervisningsforløb Endelig har en enkelt leverandør foretaget den endelige visitering på baggrund af en bruttoliste. AF IDV enhederne har generelt ikke været involveret i visiteringen ud fra hensynet om en fair konkurrence og for at undgå en mistanke blandt omverdenen om, at de i givet fald ville skumme fløden, dvs. udvælge de mest formidlingsparate blandt målgruppen. De leverandører, der ikke har deltaget i visiteringen eller ikke i særlig grad har haft mulighed for at danne sig et indtryk af deltagerne før forløbet, udtrykker næsten sam- Evaluering af aktiveringsredskabet Særlig formidlingsindsats 20

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken 1. Indledning Arbejdsmarkedet har gennem 1990 erne været præget af konstant faldende ledighed og stigende beskæftigelse. En udvikling, der ikke

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere