1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent / leverandør WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Straße 255, DE Münster Postboks 84 60, DE Münster Telefonnr. ++49(0)251 / , Fax ++49(0)251 / Internet : Oplysninger fås hos forretningsområde Abteilung Angebote, Verkauf, Export Telefonnr. ++49(0)251 / (kompetente person): 1.4. Nødtelefon Nodopkald tlf. Giftnotruf Bonn: Bei Vergiftungen (in case of poisoning) Telefonnr. ++49(0) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 2.2. Mærkningselementer Mærkning /45/EF Henvisninger til mærkning Produktet er ikke klassificeret og mærkningspligtigt efter EU-retningslinier. S-sætninger 23 Undgå indånding af aerosol-tåger. 25 Undgå kontakt med øjnene. 51 Må kun bruges på steder med god ventilation. Særregler for supplerende mærkningselementer for visse blandinger Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt Andre farer Særlig risikohenvisning for menneske og miljø Intet farligt produkt ifølge retningslinje 1999/45/EF Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII. WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Straße 255 D Münster / Federal Republic of Germany Side 1/6

2 PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Ikke anvendelig 3.2. Blandinger Beskrivelse Lækagesøgespray på basis af en vandig tensidopløsning med kvælstofoxid-drivgas. Indhold af farlige stoffer Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med CAS-nr. EF-nr. Betegnelse [Vægt-%] Klassificering - 67/548/EØF lattergas <= 2,5 CAS-nr. EF-nr. Betegnelse [Vægt-%] Klassificering - (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] lattergas <= 2,5 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle bemærkninger Ingen Ved indånding Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling. Ved kontakt med huden Ved hudkontakt skyl med vand. Ved kontakt med øjnene Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved oral indtagelse Ved indtagelse skal lægen rådspørges. Vis ham emballagen og etiketten Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Oplysninger til lægen / henvisninger til behandling Symptomatisk behandling. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmiddel Egnede slukningsmidler Produktet selv kan ikke brænde. Slukningsforholds-regler afstemmes til branden i omgivelserne Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Risiko for sprængning. Brandgasser af organiske materialer skal principielt klassificeres som åndedræts giftstoffer Anvisninger for brandmandskab Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse Brug luftforsynet åndedrætsværn. Udsatte beholdere afkøles med vandstråle. WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Straße 255 D Münster / Federal Republic of Germany Side 2/6

3 PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sørg for rigelig ventilation Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Opsamles med væskebindende materiale (f.eks sand kiselgur, adsorptionsmiddel, savsmuld) Henvisning til andre punkter PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Almindelige beskyttelsesforanstaltninger Undgå kontakt med øjnene og huden. Undgå indånding af aerosoler. Forholdsregler for hygiejne Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse Produktet er ikke brændbart Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lagerrum og beholdere Opbevares i originalemballage tæt lukket. Myndighedernes bestemmelser for oplagring af trykgasbeholdere skal overholdes. Yderligere anvisninger om lagerbetingelser Beskyttes mod varme og direkte sollys. Lagertemperaturen må ikke overstige 50 C. Lagerstabilitet Ubegrænset holdbarhed ved opbevaringstemperatur < 40 C Særlige anvendelser PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre 8.2. Eksponeringskontrol Håndværn Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten. Oplysninger om handskemateriale [art/type, tykkelse, gennembrudstid/brugstid, befugtningsresistens]: Nitril; 0,4mm;480min; 60min. Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vælges i udførelse afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer. Øjenværn Beskyttelsesbriller Hudværn Arbejdsbeskyttelsesbeklædning Yderligere anvisninger til udformning af tekniske anlæg Ingen WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Straße 255 D Münster / Federal Republic of Germany Side 3/6

4 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Form Farve Aerosol Farveløs Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø ph-værdi i leveringstilstand Lugt Svagt mærkbar Værdi Indhold ved Metode Bemærkning 6-7,5 20 C Flammepunkt Ikke anvendelig Damptryk hpa 20 C Relativ massefylde 0,99-1,01 g/ cm3 20 C Opløselighed i vand Kan blandes efter behag Losemiddelinhold 0,04 % 9.2. Andre oplysninger PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Skal holdes på afstand fra varmekilder. Opvarmning til oover 50 C Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Flourholdige pyrolyseprodukter. Termisk nedbrydning Bemærkning Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet/irritation / Sensibilisering Øjenirritation Værdi/Vurdering Arter Metode Bemærkning Let lokalirriterende - ikke mærkningspligtig. WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Straße 255 D Münster / Federal Republic of Germany Side 4/6

5 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Erfaringer i praksis Ved korrekt håndtering og anvendelse til de formål, det er beregnet til, har produktet ifølge producentens erfaringer og de foreliggende oplysninger ingen sundhedsskadelige virkninger. Produktet skal håndteres med den forsigtighed, der er sædvanlig i forbindelse med kemikalier. Andre farlige egenskaber kan ikke udelukkes. Der foreligger ingen toksikologiske data. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Persistens og nedbrydelighed Bioakkumulationspotentiale Mobilitet i jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII Andre negative virkninger Opforsel i rensningsanlæg Ved korrekt udledning af mindre koncentrationer i adapterede biologiske rensningsanlæg forventes ingen forstyrrelser af aktiveret slams nedbrydningsaktivitet. Yderligere miljøoplysninger Værdi Metode Bemærkning AOX Produktet kan indeholde organisk bundet halogen og bidrage til AOX-værdien. Indeholder i henhold til recepturen folgende tungmetaller og forbindelser - 76/464/EOF Ingen Generelle bemærkninger Økologiske data foreligger ikke. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Affaldskode Affaldsnavn * Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer Affald markeret med en asterisk betragtes som farligt affald i henhold til direktiv 91/689/EØF om farligt affald. Anbefaling til produktet Stoffet kan genanvendes. Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Urengjort emballage Skal recirkuleres ifølge myndighedernes bestemmelser. Sørg for at dåsen kan recirkuleres korrekt ved at skylle den helt tom. WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Straße 255 D Münster / Federal Republic of Germany Side 5/6

6 PUNKT 14: Transportoplysninger Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Vejtransport ADR/RID UN 1950 AEROSOLER, 2.2, (E), Klassificeringskode: 5A Transport som "begrænset mængde" ifølge afsnit 3.4 i bestemmel-serne for transport af farligt gods Søtransport IMDG UN 1950 AEROSOLS, 2.2 Lufttransport ICAO/IATA-DGR UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2 Videre oplysninger til transport 24h EMERGENCY CONTACT (TRANSPORT) +49(0) (Consultank Lutz Harder GmbH) Særlige forsigtighedsregler for brugeren Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC coden Ikke anvendelig PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø VOC-direktiv Bemærkning Daten separat anfragen / Request data separately Kemikaliesikkerhedsvurdering Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding. PUNKT 16: Andre oplysninger Anbefalt brug og restriktioner De gældende nationale og regionale love vedrorende kemikalier skal overholdes. Oplysningerne baserer på vor aktuelle viden og tjener til at beskrive produktet med henblik på de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. De udgør ikke en tilsiring af egenskaber hos det beskrevne produkt. WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Straße 255 D Münster / Federal Republic of Germany Side 6/6

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: A8211 CAS-nummer: 11061-68-0 EC-nummer: 234-279-7 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100179 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden side: 1/7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator -nummer: 49PM20036 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere