Project Analysis in Development Assistance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Project Analysis in Development Assistance"

Transkript

1 MPRA Munich Personal RePEc Archive Project Analysis in Development Assistance Finn Tarp 1992 Online at MPRA Paper No , posted 8. March :09 UTC

2 Projektvurdering i u-iande Finn Tarp 0kooomisk lnstilut. Kabcnhavns Un;vcrsitct SUMMARY: Quantiative project analysis drifted OUI offocus in academia during the /980s. Nevertheless. discrete projects remain the bulk olin/erno/lonal development assistance. The present slate ofaffairs is outlined: the applicalion 0/basic principles is examined in case-con/ex/: and serious shortcomings are idemified. A number of recommendations/or thefulure conclude the article. I. Indledning Udvikling kommcr ikkc af sig sclv. Oct kra:ver bevidst handling fro motivcrcdc cntreprenorcr og en aktiv statsmagt. Disse handlingcr md udm0l1!cs i konkrctc initiativer i lid og rum, dvs. i projektcr. Projektvurdeting under en eller andcn fonn spiller derfor en viglig rolle i mange udviklingsekonomers dagligc arbcjde. Allerede i 1950erne blev en rrekke simple metoder tilokonomisk cost-benefit analyse (eba) bragt i anvcndelse i u.landssammenhreng.l 1960eme og 1970eme tog teotiudviklingen fart, og elegante analytiske metoder blcv udarbejdc!. Meget tyder imidlertid pi, at arbejdet med at planlregge og vurdere projekter ikke er blevet bedre, mbke snarere tvrertimod. 1 denne anikel opsummeres grundptincippeme, og det diskuteres. hvorledes de er blevet benyttet i praksis. Et konkret Verdensbankprojekt undersoges som eksempel, og endelig drages en rrekke konklusioner. Aniklen er anvendelsesatienterct. men teoti og praksis hverken kan eller bor adskilles. 2. Principper og praksis Det overordnede formal med systematisk cost-benefit analyse er at bidrage til en mere optimal alioketing af samfundets ressourcer. Dcr rna derfor specifiecres en maisretningsfunktion. Herfra kan udledes en maleenhed (numeraire). lndtil midten af 1960crne blev en stigning i nationalindkomsten betragtet sam tils1ra:kkelig specifika tion. Dvs. der blev ikke Iaget hensyn til. hvcm ekstra indkomst tilfaldt, og al indkomst blev betragtet sam lige vrerdifuld uansct dens anvendelse. Denne praksis blev udfordret i de banebrydende bidrag af lillie og Mirrlees (1969 og (974) og UNrDO (1972). Mcd udgangspunkt heri kan grundidceme bag udformningen af en cost benefit analyse identificeres: 1 l. 0<: nrevnle CBA-rnanuakr.nbcfale,.1 han!ilie<:'c Mdc fo'dele "II ukmrc' vcd en t\ivcn akliv;ic! "II er <rccicll monic! ~ u-iandc. De af finansrninis!er;c! nyligl ud<cnd'c principrc' fo' era'analyse i llanmark IBudt\clmini;lc,ici. 19<10),,-are, dog nojc Iii relning,iinicmc i <Iandardv""kc"'c_

3 Projektvurdering i u-iande Finn Tarp 0kooomisk lnstilut. Kabcnhavns Un;vcrsitct SUMMARY: Quantiative project analysis drifted OUI offocus in academia during the /980s. Nevertheless. discrete projects remain the bulk olin/erno/lonal development assistance. The present slate ofaffairs is outlined: the applicalion 0/basic principles is examined in case-con/ex/: and serious shortcomings are idemified. A number of recommendations/or thefulure conclude the article. I. Indledning Udvikling kommcr ikkc af sig sclv. Oct kra:ver bevidst handling fro motivcrcdc cntreprenorcr og en aktiv statsmagt. Disse handlingcr md udm0l1!cs i konkrctc initiativer i lid og rum, dvs. i projektcr. Projektvurdeting under en eller andcn fonn spiller derfor en viglig rolle i mange udviklingsekonomers dagligc arbcjde. Allerede i 1950erne blev en rrekke simple metoder tilokonomisk cost-benefit analyse (eba) bragt i anvcndelse i u.landssammenhreng.l 1960eme og 1970eme tog teotiudviklingen fart, og elegante analytiske metoder blcv udarbejdc!. Meget tyder imidlertid pi, at arbejdet med at planlregge og vurdere projekter ikke er blevet bedre, mbke snarere tvrertimod. 1 denne anikel opsummeres grundptincippeme, og det diskuteres. hvorledes de er blevet benyttet i praksis. Et konkret Verdensbankprojekt undersoges som eksempel, og endelig drages en rrekke konklusioner. Aniklen er anvendelsesatienterct. men teoti og praksis hverken kan eller bor adskilles. 2. Principper og praksis Det overordnede formal med systematisk cost-benefit analyse er at bidrage til en mere optimal alioketing af samfundets ressourcer. Dcr rna derfor specifiecres en maisretningsfunktion. Herfra kan udledes en maleenhed (numeraire). lndtil midten af 1960crne blev en stigning i nationalindkomsten betragtet sam tils1ra:kkelig specifika tion. Dvs. der blev ikke Iaget hensyn til. hvcm ekstra indkomst tilfaldt, og al indkomst blev betragtet sam lige vrerdifuld uansct dens anvendelse. Denne praksis blev udfordret i de banebrydende bidrag af lillie og Mirrlees (1969 og (974) og UNrDO (1972). Mcd udgangspunkt heri kan grundidceme bag udformningen af en cost benefit analyse identificeres: 1 l. 0<: nrevnle CBA-rnanuakr.nbcfale,.1 han!ilie<:'c Mdc fo'dele "II ukmrc' vcd en t\ivcn akliv;ic! "II er <rccicll monic! ~ u-iandc. De af finansrninis!er;c! nyligl ud<cnd'c principrc' fo' era'analyse i llanmark IBudt\clmini;lc,ici. 19<10),,-are, dog nojc Iii relning,iinicmc i <Iandardv""kc"'c_

4 NATIONAL0KONOMISK TIDSSKRIFT NR. 2 (i) Skyggepriser benyttcs, ~ et givet projekts vigtigste inputs (costs) og outputs (benefits) bringes til at afspejle "sande" samfundsmressige vrerdier; (ii) "Sande" vrerdier m~ i princippet tage hojde for aile eksteme okonomiske effek ter, inklusive prisrendringer for.\rsagel afikke-marginale projekter: (iii) Sociale fordelingsm!lsa:tninger inddl1lges ekspjieit ved brug affordejingsvregte; (iv) Inputs og outputs opsplittes i handlede og ikke-handjede Yarer. Skyggeprisfastsrettelsen p~ handlede varer baseres p~ prognosticcrede intemationale priser justeret for indenlandske transportomkoslninger mv. (de sakaldte "border prices"), og ikkc-handlede varer vrerdisrettes pi basis af"skyggepris-beregnede sociale omkosminger;2 (v) En standard konverteringsfaktor (SCF) anvendes som gcnvej til justering afmarkedsprisernc i de tilfrelde, hvor skyggepriserne ikke beregnes direkte;j (vi) En skyggerente specificcres til diskontering affremtidigeeosts og benefits;4 (vii) Indslil1ing Iii beslumingstagen udarbejdes udfra overvejelser om projeklets samlede nulidsvrerdi (NPV), den inlerne renle (lrr) og benefil-cosl forholdel (BIC ralio). Pi ovenst.iende basis fremfores (se f. eks. Squire og van der Tak, 1975), at vrerdien afet projekl bor opglzlres i savel markeds-, lzikonomiske som sociale priser. Disse indgoir i henholdsvis (i) den finansie1je privall2lkonomiske kalkulc, (ii) den traditionelje okonl,lmiske (eller efficiens) beregning (CBA) og (iii) den sociale cost-benefit analyse (SCBA). Den lzikonomiske vurdering fremkommer altsa ved at modifieere den finansiejle gennem (i) eliminering af skatter og subsidier, (ii) brug af skyggepriser, der afspejler "sande" altemativomkostninger, og (iii) indkalkulering af ekslemajileler. Den sociale analyse udarbejdes voo at indbygge fordelingsvreglooe skyggepriser i den okonomiske analyse. I lobel af 1970eme adopterede en rrekke intemationale inslitutioner moo Verdensbanken i spidsen SCBA, og der er blevet gjort mange fotslzlg p~ at oversrette de leoreliske principper til operalionelt brugbare og meningsfyldte beregninger. I praksis er SCBA imidlertid SIOOI poi mange vanskeligheder og er ston sel blevet opgivet i 1980eme. Fordelingsvregle og sociale priser benytles ikke, sa okonomiske snarerc end sociale priser er i fokus. Der skejnes desuden ikke mellem forskellige former for indkomsi, og hvad denne bruges IiI. Herti! kommer al eslimeringen afskyggelonninger er usystema- 2. Opsplilningen pa handlede og ikke handlede varer noo...ndigg<lres af, al u-iondene ofte har megel overvurdc:rede wlulakurser. Bestemmelsen afskyggelgmen spiller en com",1 rolle i pri,fastso:nelsen af ikkehandlede varer. I en situa1ion med,kjulr arbejdslgshed bn skyggelnnnen...roes lavl. men hvor lavt er el megel deboncret emne. 3. Ovs. 'landardkon...nering,f.ktoren (SCF) anvendcs, rdr de. ikke bc~ vart- eller seklorspedfikke kon...ncringsfaktorcr til brug...d ltndringen af markedsprisemc til skygg<priscr. SCF svarer principiel11il den inverse afskyggevalulakursen (se Brent, kap_ 8). 4. Hvis ogel forbrug er nume",;re. kan skyggercnlen opfancs som forbrugcmc, tidsp""rerellce. De, kan allemalivt spccir,ce...en samfundsn\lcs$ig ~llrulo1ions""'t.r<>d (ARl) Iii "Pprioritering af investeringeme.

5 PROJEKTVtlRDERING I ti-lande tisk, og skyggepriseme for ikke-handlede varer baseres i almindelighed pi! blot en enkelt konverteringsfaktor. Der tages med andre ord ikke hojde for, at priseme pi! ikkehandlede varer sjreldent er "lige forvredne". Sektorelle konverteringsfaktorer beregnes nresten aldrig, og derved pi!virkes skyggeprisfastsrettelsen pi! handlede varer, der kommer lrengere v<r:k fra de "sande" okonomiske knaphedsvrerdier. s Dvs. mindre elegante, men simplere og langt mere pragmatiske projektvurderingsmetoder har vist sig vanskelige at erstatte. De mere komplekse metoder behover i praksis mange arbitrrere anmgelser, og deres resultater er vanskelige at form idle til beslutningstageme. Det eneste omrilde, hvor der kan siges at vrere sket et vist gennembnui, er ideen om at anvende intemationale priser for handlede varer. 6 Cost-benefit analysens teoretiske ufuldkommenheder har bidraget til ovennrevnte udvikling,1 men hertil kommer som pi!peget af Little & Mirrlees (1990, s. 363) at der er b1cvet "mindre plads" til projektanalysen pi! grund af l1ere programliln og anden ikke-projekt bistand. At styrken i det interesseskift, der hat fundet sled i den akademiske verden, er hell ude af dimension med de respektive ressourcestmmmes relative betydning kan vrekke til eftcrtanke. 8 Little & Mirrlees understreger desuden, at reurganisation i Verdensbanken i 1980crne klart har bidraget til cost-benefit analysens "fald". Denne vigtige udvikhngsinstitution, der pa mange milder er nonnsa:ttende for andre organisationer, har ikke lrengere nogen central projektenhed til sikring af foclles metadeanvendelse og kvalitetskontrol '" 3. Et konkret projekl Mozambique er blot et af mange afrikanske u-iande, der er ved at implemenlere et makrookonomisk tilpasningsprogram. Folgclig identifieeres og udformes konkrete projekler i princippet inden for en ramme, hvori der locgges afgorende vocgt pi! sparsommelighed og en hurtig stigning i produktion og bl,:skocftigelsc. Samtidig erkendes det, al tilpasningsprogrammet har haft uonskede virkninger for de fattigste, og at miljomocssigc hensyn ikke bor tilsidesa:ttes trods mere kortsigtede okonomiske prob1cmer. Pi! denne baggrund bistod Verdensbanken i den mozambikanske regering med fonnuleringcn afet "urban household energy supply project" til et sam1ct belob pi! USS 80.8 millioner. Projektet kunnc umiddelbart forekomme interessant. Del crklrere- S. Dc ""klorellc kofwcncringsfaklorer cr noovendigc for at skyggepri,fastsa:llc handledc ""rer. idol der m! tage' hojdc for dis"'" forskellige indhold.fikkc-handlct inpul. 6. Det oor dog huskes. at brogen.finternationale [>riser bestemt ikke er fri for princirielle.!vcl som p",k tiske Vlmskcligheder (se f. ekl, Tarp. 1990). 7. Dcn mere tckniskc. velfa:rdmc<:iretiskc debat. som falgte i kolvandet p! de oprindclige forslag. har va:ret koneentreret om (i) vurderingen afeosls og benefil' (dvs, beregningcn.r skyggepriscr), (iil v.lget af diskonteringsfaklor og (iii} bru&cn af de forskellige beslulningskrilerier, Se f, eks. B"'nt (19QO). Squire (198'1} ''I: D,ezc og Stem (1'187). It Ar Vcrdcnsbankens u;lun skal f. cks. ca, 75'Y. ydcs i form af rrojckler.

6 NATIONALOKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 2 de prima:rc formal var nemlig at rcdueere de sociale omkostninger ved tilpasningsprogram met. Dene skulle opnas dcls ved at ege den lokale elproduktion og dels ved at importerc forskellige fonner for bra:ndsel (kerosen, flaskegas og kul) til madlavning. Det blev ydermere fremfort, at fordelene ved projektet specielt ville komme de fanigste indkomstgmpper til gooe. Endvidere blev den samlede okonomiske forrentning angivet til ca. 50%, idet projektets enkelte komponenter varierede mellem 14% for elproduktionen og 100% for flaskegasimporten. Endelig forventedes ekstra benefits i form afen reduktion i skovooelreggelsen som folge afmindre tra:fa:ldning. En na:rmerc evaluering af dene projekt (Danida, 1989) afsl0rede imidlertid en ra:kke fundamentale problemer. 9 Det forste iljjnefaldende problem var, at kun familier med en relativ Iwj pengeind. komsl ville kunne fa gavn afprojektet. Dc fanigste gmpper afbefolkningen har nemlig ikke den noovendige kobekraft til at betale for den kommercielle energi, projektet skul Ie!evcre. Det kutme maske teoretisk ta:nkes, at de fattige, som er alha:ngige af tra:, kunne fa indirekte gavn af projektet, hvis forsyningen med modeme former for bra:nd sel fik ellersp0l'gslen eller tra: og prisen herfor til at falde. Detme mulighed er i praksis imidlertid ikke srerlig interessant. De fattigste k0ber ikke tra: til madlavning ~ de samler det selv. For det andet er hovedparten afde fattigste omkring byomrndeme flygtninge. De har nresten ingen erfaring med elektricitet og forseger sa vidt muligt at bevarc en rural levevis. Dcsuden kan mange traditionelle madretter ikke koges ordentligt pa elektriske vanneplader. Forsyning med importeret kul ville va:re mere acceptabel for de fattige end elektricitet. Det skal imidlertid understreges, at denne del af programmet forudsatte en ekstraordina:rt hurtig introduktion af nye kulovne. Forskellige pilotstudier har opnaet resultater, dcr klart viscr, at projektdesignet var helt urealistisk pa dene punkt. At afbra:nding af kul desudcn har uheldige miljomressige konsekvenser, havde Verdensbanken heller ikke tagct i betragtning. For det tredje, nar folk forst bor i mere pennanente boliger og har adgang til elektriske apparater og andct nodvendigt udstyr, er de naturligvis potentielt interesseret i e1ektricitet. I lav- og mcllemindkomstgruppeme i Mozambique skyldes dette imidlertid ferst og fremmest behovet for lys og adgangen til al here radio. Dette kan nemt verificeres, for de noget darligere stillede familier i byperiferien, $Om trods alt er relativt veletablerede og har adgang til elektricitet, benytter i stor udstra:kning tra: og ikke el til madlavning. Arsagen hertil er, at elektricitet allerede ved de aktuelle satser, $Om Vcrdensbanken iovrigt med rene prover at ha:ve inden for rammerne af refonnprogram- 9. Evalueringon blo" udfen.fen D.nido-mission i.ugust-scp!ember ~ 0vrige mcdlcmme, u~, forf.neren Iii donne.nikel va, lsobel End=scn. Gerald foley. Est.,- Loos!rup og Bj.rke Wiose. de, tak_ ke$ rot god! sam<l,bejde.

7 PROJEKTVURDERING I U LANDE met, klart er en relativt dyrcre fonn for energi end tra:. Endvidereer omkostningeme til me (n:1r det endelig kebes) nemmere at styre fra dag til dag. Ocr stilles nemlig ikke de samme krav til pcriodcvise udbetalinger afrelativt store kontantbeleb som ved elforsyning, der betales pil milneds eller kvartalsbasis. Ovs. den 0nskede "switcbing" fra trre til elektricitet i madlavningen ville ikke finde sted. I bedste fald ville den forega langsomt over en meget lrengere pcriode end projektets femilrige Icvetid. En vis substitution til andre fonnill (lys) ville heller ikke kunne kontrolleres. Dette er der selvsagt ikke i sig selv noget galt i, men en scrios projektanalyse m:1 tage cksplicit stilling til, om en sman alternativ anvendelse af elcktticitet (og keroscn) fremfor til det erklrerede fonnill (madlavning) er samfundsmressigt 0nskvrerdig. Et fjerde problemkompleks vedrorte den okonomiske eost-bcregning. Dc direkte omkoslninger bunk ikke vrere svocre at estimere, da inputs i stor udstra:kning skulle importeres. Alligcvcl fandt Oanida-cvalueringen anlcdning til at pi!.pcge, at en ra:kke udgifter silsom ledningsarbcjdct var sat ret lavt. Oct centrale kritikpunkt i denne sammenhocng var imidlertid skyggcvalutakursen. Da Verdensbankens analyse blev udarbej det, var dcn omcielle kurs pil450 meticaislus$, mens sortb0rsprisen lil lret pil meticais I US$. Kursen pil det sorte marked kan ikke uden videre tages som udtryk for den "sande" 0konomiske vrerdi afudenlandsk valuta. Parallelmarkedet er relatlvt lille, og transaktioneme er i Mozambiques tilfa::lde meget ~virket af specielle gruppers behov for udenlandsk valuta til kapitaleksport. Men det falder una::gtclig I ojnene, at der i Verdensbankens analyse blev anvendt en kurs pi!. kun 580 meticaislus$ (dvs. 29% af parallelkursen). En mere realistisk kurs ville have gjort projektet hell urcntabclt. Pil trods herafvar dcr ingen folsomhedsbcrcgninger inkluderet i analysen. IO Ocr var for det femte ogs:1 problemer pil bcnefit siden. Her blcv den faktiske mar kedspris pil tra: til madlavning (22 meticaislkg) anvendt som indikator for forbrugemes bctalingsvil1ighed for energi. Ovs. projektets outputs (el, gas, kerosen og kul) blcv konverteret til energienheder og vocrdisat, som om de ville erstatte en tilsvarende mrengde tra: opkobt pi!. det lokale marked til de aktuelle priser. Oct fundamentale sporgsmill, enhver CSA rna bcsvare ved vurderingen afbenefils er imidlel'tid, hvad forbrugeme ville gore i fravocret afde relevanle outputs. Svarel er, at de vii lede efter substilutter, og del er disses vrerdi, der m! findes. I Mozambique vii folk som allerede nrevnl i almindclighed ga ud og samle Ira:, hvis de bchover mere brrende til madlavning. Kun en mindre gruppe af bcdrestil1ede vii ikke gore dette. Dc vii i sledet bl. a. nedsrelte deres elforbrug. 10. Da Danida missioocn bcwglc MOUlmbiquc i 1989 var cl officicll "gnlt" obl;gatiollsmarked ved at bli vc indf0l1. hvor kurscn afden mozambikanskc rcgcr;oll k<>rt encr blcv f.slsat Iii mctic.isluss.

8 "" NATlONAL0KONOMISK TIDSSKRIFT \992. NR. 2 Den oprindelige analyse tog ikke hensyn til s!danne rendringer i forbruget. Desuden blev del end ikke overvejet, at vrerdien af den arbejdslid sam folk sparer ved ikke at skulle indsamle me, er en mete relevant skyggcpris cnd markedsprisen for me. Denne pris (skyggelennen) er om ikke nul s! dog mege! lay under mozambikanske omstreodigheder. Danida-missionen (andt endelig anledning til at papege. at Verdensbankens analyse vat baseret pa en meget lay 8% udnynelseskoefficient for tr.'e. Tilsvarc:nde aktiviteter i Mozambique opercrcr rued kocfficienter pi op til 17%, og koetticienter pa 12% rna belragtes som nommle. Det er oplagt, at dette er eodnu en made, hvorpa projektets Cordele kan overvurderes ganske betragteligt. Det skal for del sjette papeges, at givet Mozambiqucs aktuelle okonomiskc misere er det uhyre sva:rt at begnmde et projekt, hvori der udelukkende Ia:gges va:gt pd forbrug. Verdensbankens analyse indeholdt ikke bare en reference til cventuel1e produktive eller udviklingsorienterede etfekter. [forla:ngelse herafkan det nrevnes, at en intern rente pd 10"10 blev helt ukritisk anvendt SOlO "eut-otf point". Denc er ikke noget ukendt fa:nomen i Verdensbankens projekter, hvor diskonteringsfaktoren som oftest holdes konstant over tid og me1jem lande. Men i situationer som den mozambikanske, hvor udviklingen pd kort sigt er afgorende, bor det SOlO et minimum overvejes, om en hojere rate er at foretrrekke. Alter andre kritikpunkter, inklusive en serie sporgsmdl rclaterct til projektets implementering i praksis, skal ikke omtales na:nnerc her. Den overordnede konklusion p4 vurderingen af dene konkrete Verdensbankprojekt er derfor, at kun helt systematiske skrevheder (for ikke at sige manipulationer) gjorde det muligt at nd et aeceptabelt niveau for de benyttede beslutningsvariable. 4. Hvorfor gik del si galt? Der er l1erc irsagertil, at det gik ~ galt. I praktisk projektvurdering alha:ngcr all for meget fortsat af den enkelte analytikers sunde fornuft. Desuden findes der (jvf. Baum og Tolbert, 1985) i aile lande indbyggede sociale og politiske mekanismer, der trrekker i retning af dirlig planlregning. Et par konkrcte emner fortjener dog en uddybende kommentar. De understreger nemlig betydningcn af at afda:kke de underliggende udviklingsproblemer. et givetland stdr overfor, inden man gir igang med talarbejdet i de enkelte projekter. Forslaget til "the urban household energy supply project" havde som udgangspunkt en antagelse om. at der er udbredt mangel pd tl< i Mozambique til madlavning, specielt i hovedstaden Maputo. En I< kke beregninger af delle gab, baserc:t pi oversigter over skovmrengden og befolkningsstorrclsen, synes at vise, at det ligger pi 10-20%. Problemet med ~danne bercgninger er imidlcrtid, at de ikke tager hojde for forskel1en mellem fysisk og okonomisk knaphed p4 bl< ndsel. Ocr forudsrettes ua:ndrct eftersporgsel ualha:ngigt afprisog udbud. Dvs. der tages ikke hojde for. at priscme vii stigc i mangelsituationer, og at folk vilokonomisere med bra::ndselsforbruget. skatte sig sub-

9 PROJEKTVURDERlNG I U LANDE stitutter ved f. eks. at oge indsamlingen af grc:ne, blade og andet bnrndbart materiale my. BrrendselsknaphOO kan moo andre ord ikke ses ualh.amgigt af husholdningemes andre begrrensninger, og det er aile disse faktorer, der tilsammen bestemmer den made. hvorp! husholdningeme allokerer deres ressourcer. At knaphed p! brrende skulle give anledning til odelreggende trrefreldning med deraffolgende miljoskader erails! kun en blandt f1ere mulige effekter. Det er vanskeligt at kvantificere den ekonomiske knaphed p! brrendsel i Mozambique prrecisl. Der mangler p!lidelige data. og udviklingen i priseme kendes ikke me<! sikkerhed. Der er dog en del. der tyder p!. at de reale priser ikke steg i Maputo i anden halvdel af 1980erne. Dette kan forekomme paradoksall og er i al fald ikke foreneligt med en anta.gelse om aget fysisk knaphe<! pi brrende. Ogs! en rrekke mere kvalitativt baserede observationer peger i reining af, at der i Mozambique ikke er sll stor bnendselsknaphed, som Verdensbanken lagde til grund for sin analyse. De sociale aspekter blev ikke inddraget i den kvantificerede analyse, og det samme ~lder de miljamressige overvejelser. Dette kan beklages. men eralmindeligt og mbke forstaeligt i Iyset afproblemerne moo at tage twjde for miljoct i den traditionelle akonomiske projektanalyse. Det er imidlertid klart uacceptabelt. at den samlede vurdering ikke tog hejde for. at skov ikke primrert ryddes for at B brrende. Skovodelreggelse eret problem i Mozambique som andre steder i Afrika. Men det er presset for at skaffe jord tillandbrogsformil. der er den primrere!rsag til miljeproblemerne. KnaphOO pi brrende er med andre ord en konsekvens og ikke en!rsag til skovfreldningen. Alene af den grond ville det omtahe energiforsyningsprojekt ikke kunne afhjrelpe miljaproblemerne. 5. Konklusion Mange okonomer og andre fagfolk har altid set p! ClB omcldet med en vis tvivl, for ikke at sige direkte fjendllighed. Der er som p!vist i denne artikel grond til skepsis. Det er klart urovrekkende. at et 80 millioner dollar projekt i et afverdens fattigste lande kan baseres p! en defekt pseudo-teknisk analyse. Trods slldanne eksempler og selvom den teoretiske CBA-litteratur ikke er saerlig "Ievende" for tiden. er cost-benefit analysen bestemt ikke "afg!et ved daden". Og det bor den heller ikke vrere. Oct ville vrere at neglicere et potentielt vigtigt input i beslutningsproccsscn. Linle og Miirlees (199O, s. 363) argumcnterer. al kendskab til skyggcprisernc cr en absolut forodsaelning for optimal offentlig intervention i okonomien. Man behover ikke vrere enig i denne skarpt optrukne konklusion for at mene. at selve den proces, der ligger til grund for udarbejdelsen af en cost-benefit analyse, kan fore til en uhyre nyttig afdrekning af centrale problemstillinger og konflikter mellem forskellige grupper i samfundel. Der er tidligere blevet gjor1 meget ud af at understrege. at god projektvurdering ikke er mekanik. Delle er stadig tilfreldet. CfB princippeme er ikke nogen ma-

10 NATIONALOKONOMISK TIDSSKRIFf NR. 2 gisk fonnel og kan pa ingen made lage hojde for alle de betragtninger, en beslutningstager rna tage stilling IiI. Det erdesuden uhyre svrett at estimere benefits i weiale projekter, Dene understreger, at det ofte ikke er meningsfyldt at sammenligne analyseresultater pi \Vrers afsektorer. Enklere metoder opfylder ikke altid kravet om teoretisk skarphed. Alllgevel rna det konkluderes, at der ville vrere store fordele fo!'bundet med at forenkle og'afmystificere CBA. Svrere beregninger, hvor alt udtrykkes i et tal, kommer nemt til at slore fundamentale udviklingsproblemer og politiske, sociale og moralske valg, ''Tal-gyrnnaslikken" Imr med andre oed vrere af mere sekundrer betydning i forhold til afklaringcn af de mere betydningsfulde begnmdelser for el givet projekt. Skyggeprisfastsrenelse er endvidere kun interessant, nar den er af virkelig kritisk betydning. Brugen af C8A kunne alts! uden \Vivl fokuseres mere effektivt pi at "opfange" store (snarere end aile) forvridninger i ressoureeal1okeringen. Simplere analyser kan ahid suppleres med en ra:kke separate, men specifikke, oplysninger om et givet projekts forventede effekt pa centrale malvariable som fattigdom og indkomstfordeling, betalingsbalance, milje my. Dene betyder ogsa, at der fremover ber l~gges steere v~gt pa at udvikle anvendelsen afcfe analyser. Disse har indtil nu ikke met mer sa megen opmna:rksomhed i den tcoretiske lineratur som CIB analyseme. Men de er simplere, mere intuitive og ligger pa mange mader bedre i den ramme, som ofte er den fremtnedende i praksis, nemlig at analysere forskellige mader hvorpa et givet output kan produceres billigst muligt. Denne artikel har endelig vist, at der er behov for forbedret kontrol med udarbejdelsen af cost-benefit analyser i internationale organisationer sam Verdensbanken. God projektanalyse udf0res afmennesker, som pavirkes afderes omgivelser. NAr kontrollen med faglige kvalitetsnonner srenkes, og simple lei gennemskuelige regler savnes, f1r irrelevante hensyn mulighed for gennemslagskraft og dilletanten st0ere spillerum. En afyerdensbankens strerke sider skulle v~re en ra:kke indbyggede institutionelle mekanismer til sikring af, at forskellige interesser og faglig viden bringes i en fonn for balance. Det kan selvsagt konkluderes, at de bestemt ikke altid fungerer efter hensigten. Bilaterale donorer som Danida har derfor en vigtig selvstrendig rollc at spille. Lillerotur Baum og Tolbert Investillg in Developmettt: USSOttS ojworld Balik Experience. Oxford. Brl:nt, R Project AppraisalfiJr Developing Couttlries. London. Budgetdeparrementel Vejlednillg i Samfundselwllomisk projektvurdering, K»benhavn. Danida Mozambique Approisal Mission Report 011 Proposed Danida {/lvqlvemettt in Urball Electrification Camponem, vol. I symhesis. K»ocnhavn. Dewees, P. A The Woodfucl Crisis Reconsidered; Observations on the Dynamies of Abundance and Scarcity. World Development 17: Dreze, J. og N. H. Stem The Theory of Cost-Benefit Analysis. 1 Handbook oj Public Econamics, red. A. Auerbach ag M. Feldstein. Amsterdam. Little, l. M. D. og 1. A. Mirrlces Man.."" ojindustrial Project Analysis in De-

11 NATIONALOKONOMISK TIDSSKRIFf NR. 2 gisk fonnel og kan pa ingen made lage hojde for alle de betragtninger, en beslutnings. tager rna tage stilling IiI. Det erdesuden uhyre svrett at estimere benefits i weiale projekter. Dene understreger, at det ofte ikke er meningsfyldt at sammenligne analyseresultater pi tvrers afsektorer. Enklere metoder opfylder ikke altid kravet om teoretisk skarphed. Alllgevel rna del konkluderes. at der ville vrere store fordele fo!'bundet med at forenkle og'afmystificere CBA. Svrere beregninger, hvor alt udtrykkes i et tal, kommer nemt til at slore fundamentale udviklingsproblemer og politiske, sociale og moralske valg. ''Tal-gyrnnaslikken" Imr med andre oed vrere af mere sekundrer betydning i forhold til afklaringcn af de mere betydningsfulde begnmdelser for el givet projekt. Skyggeprisfastsrenelse er endvidere kun interessant, nar den er af virkelig kritisk betydning. Brugen af C8A kunne alts! uden tvivl fokuseres mere effektivt pi at "opfange" store (snarere end aile) forvridninger i ressoureeal1okeringen. Simplere analyser kan altid suppleres med en ra:kke separate, men specifikke, oplysninger om et givet projekts forventede effekt pa centrale malvariable som fattigdom og indkomstfordeling, betalingsbalance, milje my. Dene betyder ogsa, at der ltemover ber l~gges steere v~gt pa at udvikle anvendelsen afcfe analyser. Disse har indtil nu ikke met mer sa megen opmna:rxsomhed i den tcoretiske lineratur som CIB analyseme. Men de er simplere, mere intuitive og ligger pa mange mader bedre i den ramme, som ofte er den fremtnedende i praksis, nemlig at analysere forskellige mader hvorpa et givet output kan produceres billigst muligt. Denne artikel har endelig vist, at der er behov for forbedret kontrol med udarbejdelsen af cost-benefit analyser i internationale organisationer sam Verdensbanken. God projektanalyse udf0res afmennesker, som pavirkes afderes omgivelser. NAr kontrollen med faglige kvalitetsnonner srenkes, og simple lei gennemskuelige regler savnes, f1r irrelevante hensyn mulighed for gennemslagskraft og dilletanten st0ere spillerum. En afyerdensbankens strerke sider skulle v~re en ra:kke indbyggede institutionelle mekanismer til sikring af, at forskellige interesser og faglig viden bringes i en fonn for balance. Det kan selvsagt konkluderes, at de bestemt ikke altid fungerer efter hensigten. Bilaterale donorer som Danida har derfor en vigtig selvstrendig rollc at spille. Lillerotur Baum og Tolbert Investillg in Developmettt: USSOttS ojworld Balik Experience. Oxford. Brl:nt. R Project AppraisalfiJr Developing Couttlries. London. Budgetdeparrementel Vejlednillg i Samfundselwllomisk projektvurdering, K»benhavn. Danida Mozambique Approisal Mission Report 011 Proposed Danida {/lvqlvemettt in Urball Electrification Camponem. vol. I symhesis. K»ocnhavn. Dewees. P. A The Woodfucl Crisis Reconsidered; Observations on the Dynamies of Abundance and Scarcity. World Development 17: Dreze, J. og N. H. Stem The Theory of Cost-Benefit Analysis. 1 Handbook oj Public Econamics. red. A. Auerbach ag M. Feldstein. Amsterdam. Little, l. M. D. og 1. A. Mirrlces Man.."" ojindustrial Project Analysis in De-

12 PROJEKTVURDERING I U-LANDE "eloping Countries. Paris. Linle, I. M. D. og 1. A. Mirrlees Project Approisal and Planning for De>-eloping Countries. london. Unle, I. M. D. og J. A. Mirrlees Project Appraisal and Planning Twenty Years on. I Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics /990, red. Stanley Fisher, Dennis de Tray og Shekhar Shah, s Squire, L. og H. G. van der Tak Eco- nomic Analysis a/projects. Baltimore. Squire, L Project Evaluation in Theory and Practice. I Handbook ofdevelopment Economics. vol. II, red. Hollis Chenery og T. N. Srinivasan, Amsterdam. Tarp, F Prices in Mozambican Agriculture. Journal of International Development 2: UNIDO Guidelines for Project Evaluation. New York. '"

Foreign Aid in Perspective

Foreign Aid in Perspective MPRA Munich Personal RePEc Archive Foreign Aid in Perspective Finn Tarp 2003 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/64172/ MPRA Paper No. 64172, posted 7. May 2015 14:51 UTC 164_finn_tarp_7k 26/10/03

Læs mere

Udviklingsbistanden i perspektiv

Udviklingsbistanden i perspektiv 164_finn_tarp_7k 26/10/03 19:24 Side 2 Nationaløkonomisk Tidsskrift 141 (2003): 164-186 Udviklingsbistanden i perspektiv Finn Tarp Økonomisk Institut, Københavns Universitet, E-mail: Finn.Tarp@econ.ku.dk

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 278-293 Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed, mail: tt@rff.dk RESUMÉ: Synspunktet i det følgende er, at (1)

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Omkostningerne ved elforsyningssvigt

Omkostningerne ved elforsyningssvigt Energistyrelsen Omkostningerne ved elforsyningssvigt Rapport December 2004 Energistyrelsen Omkostningerne ved elforsyningssvigt Rapport December 2004 Dokument nr 1 Revision nr 4 Udgivelsesdato 8 december

Læs mere

Bomuld! Penge eller lommeuld?

Bomuld! Penge eller lommeuld? Bomuld! Penge eller lommeuld? - Liberalisering og subsidier, et casestudie af Mali Projektgruppe 3, hus P2: Emil Halkjær Galløe Kenneth Rose Thijs Valdemar Van Tilburg Vejleder: Peter Oksen De Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Aarhus School of Business and Social Sciences

Aarhus School of Business and Social Sciences Nationaløkonomisk Institut HA Almen 6. Semester Maj 2012 Forfattere:, hb82865, ss86955 Vejleder: Lars Skipper Bachelorafhandling Mikrofinansiering En gennemgang af mikrofinansiering, samt en analyse af

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

1 Resume. Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

1 Resume. Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse 1 Resume Cityringens konsekvenser for metropolen København Denne rapport har til formål at undersøge de økonomiske og byudviklingsmæssige konsekvenser af Cityringen i forhold til Københavns udvikling som

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:1 Tommestok og tryllestav

DEN NY VERDEN 2007:1 Tommestok og tryllestav DEN NY VERDEN 2007:1 Tommestok og tryllestav 1 DEN NY VERDEN 2007:1 Kolofon Faglige redaktører af dette nummer: Henrik Egelyng Søren Jeppesen og Peter Kragelund Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Omslagsfoto:

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen

Læs mere

1: INDLEDNING 1 2: BRASILIEN FØR PLANO REAL 5

1: INDLEDNING 1 2: BRASILIEN FØR PLANO REAL 5 1: INDLEDNING 1 1.1: Emne 1 1.2: Problemfelt 1 1.3: Problemformulering 2 1.4: Metode 2 1.5: Begrænsninger 3 2: BRASILIEN FØR PLANO REAL 5 2.1: Indledning 5 2.2: Brasiliens demografi og vækst 5 2.3: Stat,

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Forord. God læselyst!

Forord. God læselyst! Forår 2010 Størrelsen og gørelsen - Afgifter på danske virksomheders elforbrug Projektrapport, K2 Tek-Sam, Roskilde Universitet Ian MacFarlene Joyce, Mikkel Busck, Morten Smith, Steffen Bo Trzepacz & Therese

Læs mere

International økonomi

International økonomi J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 1 Kapitel 9 International økonomi 1. International handel og komparative fordele Den økonomiske videnskab har interesseret sig for

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse Analyse af den danske udviklingsbistand til uddannelse Forkortelser: AMG: BNI: BFT: DAC: EDF EFA: EPDF: FTI: GMR: IDA: IMF: JFA: MDG: MoU: NGO: NORAD: OECD: PRS/PRSP: UNDP: UNGEI: UNWRA: Aid Management

Læs mere

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59 Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 1.1 Definitioner af forsigtighedsprincippet 8 1.2 Anvendelse af forsigtighedsprincippet 11 1.2.1 Udløsende faktor 13 1.2.2 Beslutning om at gribe ind 15 1.2.3 Valg af indgreb

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere