Project Analysis in Development Assistance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Project Analysis in Development Assistance"

Transkript

1 MPRA Munich Personal RePEc Archive Project Analysis in Development Assistance Finn Tarp 1992 Online at MPRA Paper No , posted 8. March :09 UTC

2 Projektvurdering i u-iande Finn Tarp 0kooomisk lnstilut. Kabcnhavns Un;vcrsitct SUMMARY: Quantiative project analysis drifted OUI offocus in academia during the /980s. Nevertheless. discrete projects remain the bulk olin/erno/lonal development assistance. The present slate ofaffairs is outlined: the applicalion 0/basic principles is examined in case-con/ex/: and serious shortcomings are idemified. A number of recommendations/or thefulure conclude the article. I. Indledning Udvikling kommcr ikkc af sig sclv. Oct kra:ver bevidst handling fro motivcrcdc cntreprenorcr og en aktiv statsmagt. Disse handlingcr md udm0l1!cs i konkrctc initiativer i lid og rum, dvs. i projektcr. Projektvurdeting under en eller andcn fonn spiller derfor en viglig rolle i mange udviklingsekonomers dagligc arbcjde. Allerede i 1950erne blev en rrekke simple metoder tilokonomisk cost-benefit analyse (eba) bragt i anvcndelse i u.landssammenhreng.l 1960eme og 1970eme tog teotiudviklingen fart, og elegante analytiske metoder blcv udarbejdc!. Meget tyder imidlertid pi, at arbejdet med at planlregge og vurdere projekter ikke er blevet bedre, mbke snarere tvrertimod. 1 denne anikel opsummeres grundptincippeme, og det diskuteres. hvorledes de er blevet benyttet i praksis. Et konkret Verdensbankprojekt undersoges som eksempel, og endelig drages en rrekke konklusioner. Aniklen er anvendelsesatienterct. men teoti og praksis hverken kan eller bor adskilles. 2. Principper og praksis Det overordnede formal med systematisk cost-benefit analyse er at bidrage til en mere optimal alioketing af samfundets ressourcer. Dcr rna derfor specifiecres en maisretningsfunktion. Herfra kan udledes en maleenhed (numeraire). lndtil midten af 1960crne blev en stigning i nationalindkomsten betragtet sam tils1ra:kkelig specifika tion. Dvs. der blev ikke Iaget hensyn til. hvcm ekstra indkomst tilfaldt, og al indkomst blev betragtet sam lige vrerdifuld uansct dens anvendelse. Denne praksis blev udfordret i de banebrydende bidrag af lillie og Mirrlees (1969 og (974) og UNrDO (1972). Mcd udgangspunkt heri kan grundidceme bag udformningen af en cost benefit analyse identificeres: 1 l. 0<: nrevnle CBA-rnanuakr.nbcfale,.1 han!ilie<:'c Mdc fo'dele "II ukmrc' vcd en t\ivcn akliv;ic! "II er <rccicll monic! ~ u-iandc. De af finansrninis!er;c! nyligl ud<cnd'c principrc' fo' era'analyse i llanmark IBudt\clmini;lc,ici. 19<10),,-are, dog nojc Iii relning,iinicmc i <Iandardv""kc"'c_

3 Projektvurdering i u-iande Finn Tarp 0kooomisk lnstilut. Kabcnhavns Un;vcrsitct SUMMARY: Quantiative project analysis drifted OUI offocus in academia during the /980s. Nevertheless. discrete projects remain the bulk olin/erno/lonal development assistance. The present slate ofaffairs is outlined: the applicalion 0/basic principles is examined in case-con/ex/: and serious shortcomings are idemified. A number of recommendations/or thefulure conclude the article. I. Indledning Udvikling kommcr ikkc af sig sclv. Oct kra:ver bevidst handling fro motivcrcdc cntreprenorcr og en aktiv statsmagt. Disse handlingcr md udm0l1!cs i konkrctc initiativer i lid og rum, dvs. i projektcr. Projektvurdeting under en eller andcn fonn spiller derfor en viglig rolle i mange udviklingsekonomers dagligc arbcjde. Allerede i 1950erne blev en rrekke simple metoder tilokonomisk cost-benefit analyse (eba) bragt i anvcndelse i u.landssammenhreng.l 1960eme og 1970eme tog teotiudviklingen fart, og elegante analytiske metoder blcv udarbejdc!. Meget tyder imidlertid pi, at arbejdet med at planlregge og vurdere projekter ikke er blevet bedre, mbke snarere tvrertimod. 1 denne anikel opsummeres grundptincippeme, og det diskuteres. hvorledes de er blevet benyttet i praksis. Et konkret Verdensbankprojekt undersoges som eksempel, og endelig drages en rrekke konklusioner. Aniklen er anvendelsesatienterct. men teoti og praksis hverken kan eller bor adskilles. 2. Principper og praksis Det overordnede formal med systematisk cost-benefit analyse er at bidrage til en mere optimal alioketing af samfundets ressourcer. Dcr rna derfor specifiecres en maisretningsfunktion. Herfra kan udledes en maleenhed (numeraire). lndtil midten af 1960crne blev en stigning i nationalindkomsten betragtet sam tils1ra:kkelig specifika tion. Dvs. der blev ikke Iaget hensyn til. hvcm ekstra indkomst tilfaldt, og al indkomst blev betragtet sam lige vrerdifuld uansct dens anvendelse. Denne praksis blev udfordret i de banebrydende bidrag af lillie og Mirrlees (1969 og (974) og UNrDO (1972). Mcd udgangspunkt heri kan grundidceme bag udformningen af en cost benefit analyse identificeres: 1 l. 0<: nrevnle CBA-rnanuakr.nbcfale,.1 han!ilie<:'c Mdc fo'dele "II ukmrc' vcd en t\ivcn akliv;ic! "II er <rccicll monic! ~ u-iandc. De af finansrninis!er;c! nyligl ud<cnd'c principrc' fo' era'analyse i llanmark IBudt\clmini;lc,ici. 19<10),,-are, dog nojc Iii relning,iinicmc i <Iandardv""kc"'c_

4 NATIONAL0KONOMISK TIDSSKRIFT NR. 2 (i) Skyggepriser benyttcs, ~ et givet projekts vigtigste inputs (costs) og outputs (benefits) bringes til at afspejle "sande" samfundsmressige vrerdier; (ii) "Sande" vrerdier m~ i princippet tage hojde for aile eksteme okonomiske effek ter, inklusive prisrendringer for.\rsagel afikke-marginale projekter: (iii) Sociale fordelingsm!lsa:tninger inddl1lges ekspjieit ved brug affordejingsvregte; (iv) Inputs og outputs opsplittes i handlede og ikke-handjede Yarer. Skyggeprisfastsrettelsen p~ handlede varer baseres p~ prognosticcrede intemationale priser justeret for indenlandske transportomkoslninger mv. (de sakaldte "border prices"), og ikkc-handlede varer vrerdisrettes pi basis af"skyggepris-beregnede sociale omkosminger;2 (v) En standard konverteringsfaktor (SCF) anvendes som gcnvej til justering afmarkedsprisernc i de tilfrelde, hvor skyggepriserne ikke beregnes direkte;j (vi) En skyggerente specificcres til diskontering affremtidigeeosts og benefits;4 (vii) Indslil1ing Iii beslumingstagen udarbejdes udfra overvejelser om projeklets samlede nulidsvrerdi (NPV), den inlerne renle (lrr) og benefil-cosl forholdel (BIC ralio). Pi ovenst.iende basis fremfores (se f. eks. Squire og van der Tak, 1975), at vrerdien afet projekl bor opglzlres i savel markeds-, lzikonomiske som sociale priser. Disse indgoir i henholdsvis (i) den finansie1je privall2lkonomiske kalkulc, (ii) den traditionelje okonl,lmiske (eller efficiens) beregning (CBA) og (iii) den sociale cost-benefit analyse (SCBA). Den lzikonomiske vurdering fremkommer altsa ved at modifieere den finansiejle gennem (i) eliminering af skatter og subsidier, (ii) brug af skyggepriser, der afspejler "sande" altemativomkostninger, og (iii) indkalkulering af ekslemajileler. Den sociale analyse udarbejdes voo at indbygge fordelingsvreglooe skyggepriser i den okonomiske analyse. I lobel af 1970eme adopterede en rrekke intemationale inslitutioner moo Verdensbanken i spidsen SCBA, og der er blevet gjort mange fotslzlg p~ at oversrette de leoreliske principper til operalionelt brugbare og meningsfyldte beregninger. I praksis er SCBA imidlertid SIOOI poi mange vanskeligheder og er ston sel blevet opgivet i 1980eme. Fordelingsvregle og sociale priser benytles ikke, sa okonomiske snarerc end sociale priser er i fokus. Der skejnes desuden ikke mellem forskellige former for indkomsi, og hvad denne bruges IiI. Herti! kommer al eslimeringen afskyggelonninger er usystema- 2. Opsplilningen pa handlede og ikke handlede varer noo...ndigg<lres af, al u-iondene ofte har megel overvurdc:rede wlulakurser. Bestemmelsen afskyggelgmen spiller en com",1 rolle i pri,fastso:nelsen af ikkehandlede varer. I en situa1ion med,kjulr arbejdslgshed bn skyggelnnnen...roes lavl. men hvor lavt er el megel deboncret emne. 3. Ovs. 'landardkon...nering,f.ktoren (SCF) anvendcs, rdr de. ikke bc~ vart- eller seklorspedfikke kon...ncringsfaktorcr til brug...d ltndringen af markedsprisemc til skygg<priscr. SCF svarer principiel11il den inverse afskyggevalulakursen (se Brent, kap_ 8). 4. Hvis ogel forbrug er nume",;re. kan skyggercnlen opfancs som forbrugcmc, tidsp""rerellce. De, kan allemalivt spccir,ce...en samfundsn\lcs$ig ~llrulo1ions""'t.r<>d (ARl) Iii "Pprioritering af investeringeme.

5 PROJEKTVtlRDERING I ti-lande tisk, og skyggepriseme for ikke-handlede varer baseres i almindelighed pi! blot en enkelt konverteringsfaktor. Der tages med andre ord ikke hojde for, at priseme pi! ikkehandlede varer sjreldent er "lige forvredne". Sektorelle konverteringsfaktorer beregnes nresten aldrig, og derved pi!virkes skyggeprisfastsrettelsen pi! handlede varer, der kommer lrengere v<r:k fra de "sande" okonomiske knaphedsvrerdier. s Dvs. mindre elegante, men simplere og langt mere pragmatiske projektvurderingsmetoder har vist sig vanskelige at erstatte. De mere komplekse metoder behover i praksis mange arbitrrere anmgelser, og deres resultater er vanskelige at form idle til beslutningstageme. Det eneste omrilde, hvor der kan siges at vrere sket et vist gennembnui, er ideen om at anvende intemationale priser for handlede varer. 6 Cost-benefit analysens teoretiske ufuldkommenheder har bidraget til ovennrevnte udvikling,1 men hertil kommer som pi!peget af Little & Mirrlees (1990, s. 363) at der er b1cvet "mindre plads" til projektanalysen pi! grund af l1ere programliln og anden ikke-projekt bistand. At styrken i det interesseskift, der hat fundet sled i den akademiske verden, er hell ude af dimension med de respektive ressourcestmmmes relative betydning kan vrekke til eftcrtanke. 8 Little & Mirrlees understreger desuden, at reurganisation i Verdensbanken i 1980crne klart har bidraget til cost-benefit analysens "fald". Denne vigtige udvikhngsinstitution, der pa mange milder er nonnsa:ttende for andre organisationer, har ikke lrengere nogen central projektenhed til sikring af foclles metadeanvendelse og kvalitetskontrol '" 3. Et konkret projekl Mozambique er blot et af mange afrikanske u-iande, der er ved at implemenlere et makrookonomisk tilpasningsprogram. Folgclig identifieeres og udformes konkrete projekler i princippet inden for en ramme, hvori der locgges afgorende vocgt pi! sparsommelighed og en hurtig stigning i produktion og bl,:skocftigelsc. Samtidig erkendes det, al tilpasningsprogrammet har haft uonskede virkninger for de fattigste, og at miljomocssigc hensyn ikke bor tilsidesa:ttes trods mere kortsigtede okonomiske prob1cmer. Pi! denne baggrund bistod Verdensbanken i den mozambikanske regering med fonnuleringcn afet "urban household energy supply project" til et sam1ct belob pi! USS 80.8 millioner. Projektet kunnc umiddelbart forekomme interessant. Del crklrere- S. Dc ""klorellc kofwcncringsfaklorer cr noovendigc for at skyggepri,fastsa:llc handledc ""rer. idol der m! tage' hojdc for dis"'" forskellige indhold.fikkc-handlct inpul. 6. Det oor dog huskes. at brogen.finternationale [>riser bestemt ikke er fri for princirielle.!vcl som p",k tiske Vlmskcligheder (se f. ekl, Tarp. 1990). 7. Dcn mere tckniskc. velfa:rdmc<:iretiskc debat. som falgte i kolvandet p! de oprindclige forslag. har va:ret koneentreret om (i) vurderingen afeosls og benefil' (dvs, beregningcn.r skyggepriscr), (iil v.lget af diskonteringsfaklor og (iii} bru&cn af de forskellige beslulningskrilerier, Se f, eks. B"'nt (19QO). Squire (198'1} ''I: D,ezc og Stem (1'187). It Ar Vcrdcnsbankens u;lun skal f. cks. ca, 75'Y. ydcs i form af rrojckler.

6 NATIONALOKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 2 de prima:rc formal var nemlig at rcdueere de sociale omkostninger ved tilpasningsprogram met. Dene skulle opnas dcls ved at ege den lokale elproduktion og dels ved at importerc forskellige fonner for bra:ndsel (kerosen, flaskegas og kul) til madlavning. Det blev ydermere fremfort, at fordelene ved projektet specielt ville komme de fanigste indkomstgmpper til gooe. Endvidere blev den samlede okonomiske forrentning angivet til ca. 50%, idet projektets enkelte komponenter varierede mellem 14% for elproduktionen og 100% for flaskegasimporten. Endelig forventedes ekstra benefits i form afen reduktion i skovooelreggelsen som folge afmindre tra:fa:ldning. En na:rmerc evaluering af dene projekt (Danida, 1989) afsl0rede imidlertid en ra:kke fundamentale problemer. 9 Det forste iljjnefaldende problem var, at kun familier med en relativ Iwj pengeind. komsl ville kunne fa gavn afprojektet. Dc fanigste gmpper afbefolkningen har nemlig ikke den noovendige kobekraft til at betale for den kommercielle energi, projektet skul Ie!evcre. Det kutme maske teoretisk ta:nkes, at de fattige, som er alha:ngige af tra:, kunne fa indirekte gavn af projektet, hvis forsyningen med modeme former for bra:nd sel fik ellersp0l'gslen eller tra: og prisen herfor til at falde. Detme mulighed er i praksis imidlertid ikke srerlig interessant. De fattigste k0ber ikke tra: til madlavning ~ de samler det selv. For det andet er hovedparten afde fattigste omkring byomrndeme flygtninge. De har nresten ingen erfaring med elektricitet og forseger sa vidt muligt at bevarc en rural levevis. Dcsuden kan mange traditionelle madretter ikke koges ordentligt pa elektriske vanneplader. Forsyning med importeret kul ville va:re mere acceptabel for de fattige end elektricitet. Det skal imidlertid understreges, at denne del af programmet forudsatte en ekstraordina:rt hurtig introduktion af nye kulovne. Forskellige pilotstudier har opnaet resultater, dcr klart viscr, at projektdesignet var helt urealistisk pa dene punkt. At afbra:nding af kul desudcn har uheldige miljomressige konsekvenser, havde Verdensbanken heller ikke tagct i betragtning. For det tredje, nar folk forst bor i mere pennanente boliger og har adgang til elektriske apparater og andct nodvendigt udstyr, er de naturligvis potentielt interesseret i e1ektricitet. I lav- og mcllemindkomstgruppeme i Mozambique skyldes dette imidlertid ferst og fremmest behovet for lys og adgangen til al here radio. Dette kan nemt verificeres, for de noget darligere stillede familier i byperiferien, $Om trods alt er relativt veletablerede og har adgang til elektricitet, benytter i stor udstra:kning tra: og ikke el til madlavning. Arsagen hertil er, at elektricitet allerede ved de aktuelle satser, $Om Vcrdensbanken iovrigt med rene prover at ha:ve inden for rammerne af refonnprogram- 9. Evalueringon blo" udfen.fen D.nido-mission i.ugust-scp!ember ~ 0vrige mcdlcmme, u~, forf.neren Iii donne.nikel va, lsobel End=scn. Gerald foley. Est.,- Loos!rup og Bj.rke Wiose. de, tak_ ke$ rot god! sam<l,bejde.

7 PROJEKTVURDERING I U LANDE met, klart er en relativt dyrcre fonn for energi end tra:. Endvidereer omkostningeme til me (n:1r det endelig kebes) nemmere at styre fra dag til dag. Ocr stilles nemlig ikke de samme krav til pcriodcvise udbetalinger afrelativt store kontantbeleb som ved elforsyning, der betales pil milneds eller kvartalsbasis. Ovs. den 0nskede "switcbing" fra trre til elektricitet i madlavningen ville ikke finde sted. I bedste fald ville den forega langsomt over en meget lrengere pcriode end projektets femilrige Icvetid. En vis substitution til andre fonnill (lys) ville heller ikke kunne kontrolleres. Dette er der selvsagt ikke i sig selv noget galt i, men en scrios projektanalyse m:1 tage cksplicit stilling til, om en sman alternativ anvendelse af elcktticitet (og keroscn) fremfor til det erklrerede fonnill (madlavning) er samfundsmressigt 0nskvrerdig. Et fjerde problemkompleks vedrorte den okonomiske eost-bcregning. Dc direkte omkoslninger bunk ikke vrere svocre at estimere, da inputs i stor udstra:kning skulle importeres. Alligcvcl fandt Oanida-cvalueringen anlcdning til at pi!.pcge, at en ra:kke udgifter silsom ledningsarbcjdct var sat ret lavt. Oct centrale kritikpunkt i denne sammenhocng var imidlertid skyggcvalutakursen. Da Verdensbankens analyse blev udarbej det, var dcn omcielle kurs pil450 meticaislus$, mens sortb0rsprisen lil lret pil meticais I US$. Kursen pil det sorte marked kan ikke uden videre tages som udtryk for den "sande" 0konomiske vrerdi afudenlandsk valuta. Parallelmarkedet er relatlvt lille, og transaktioneme er i Mozambiques tilfa::lde meget ~virket af specielle gruppers behov for udenlandsk valuta til kapitaleksport. Men det falder una::gtclig I ojnene, at der i Verdensbankens analyse blev anvendt en kurs pi!. kun 580 meticaislus$ (dvs. 29% af parallelkursen). En mere realistisk kurs ville have gjort projektet hell urcntabclt. Pil trods herafvar dcr ingen folsomhedsbcrcgninger inkluderet i analysen. IO Ocr var for det femte ogs:1 problemer pil bcnefit siden. Her blcv den faktiske mar kedspris pil tra: til madlavning (22 meticaislkg) anvendt som indikator for forbrugemes bctalingsvil1ighed for energi. Ovs. projektets outputs (el, gas, kerosen og kul) blcv konverteret til energienheder og vocrdisat, som om de ville erstatte en tilsvarende mrengde tra: opkobt pi!. det lokale marked til de aktuelle priser. Oct fundamentale sporgsmill, enhver CSA rna bcsvare ved vurderingen afbenefils er imidlel'tid, hvad forbrugeme ville gore i fravocret afde relevanle outputs. Svarel er, at de vii lede efter substilutter, og del er disses vrerdi, der m! findes. I Mozambique vii folk som allerede nrevnl i almindclighed ga ud og samle Ira:, hvis de bchover mere brrende til madlavning. Kun en mindre gruppe af bcdrestil1ede vii ikke gore dette. Dc vii i sledet bl. a. nedsrelte deres elforbrug. 10. Da Danida missioocn bcwglc MOUlmbiquc i 1989 var cl officicll "gnlt" obl;gatiollsmarked ved at bli vc indf0l1. hvor kurscn afden mozambikanskc rcgcr;oll k<>rt encr blcv f.slsat Iii mctic.isluss.

8 "" NATlONAL0KONOMISK TIDSSKRIFT \992. NR. 2 Den oprindelige analyse tog ikke hensyn til s!danne rendringer i forbruget. Desuden blev del end ikke overvejet, at vrerdien af den arbejdslid sam folk sparer ved ikke at skulle indsamle me, er en mete relevant skyggcpris cnd markedsprisen for me. Denne pris (skyggelennen) er om ikke nul s! dog mege! lay under mozambikanske omstreodigheder. Danida-missionen (andt endelig anledning til at papege. at Verdensbankens analyse vat baseret pa en meget lay 8% udnynelseskoefficient for tr.'e. Tilsvarc:nde aktiviteter i Mozambique opercrcr rued kocfficienter pi op til 17%, og koetticienter pa 12% rna belragtes som nommle. Det er oplagt, at dette er eodnu en made, hvorpa projektets Cordele kan overvurderes ganske betragteligt. Det skal for del sjette papeges, at givet Mozambiqucs aktuelle okonomiskc misere er det uhyre sva:rt at begnmde et projekt, hvori der udelukkende Ia:gges va:gt pd forbrug. Verdensbankens analyse indeholdt ikke bare en reference til cventuel1e produktive eller udviklingsorienterede etfekter. [forla:ngelse herafkan det nrevnes, at en intern rente pd 10"10 blev helt ukritisk anvendt SOlO "eut-otf point". Denc er ikke noget ukendt fa:nomen i Verdensbankens projekter, hvor diskonteringsfaktoren som oftest holdes konstant over tid og me1jem lande. Men i situationer som den mozambikanske, hvor udviklingen pd kort sigt er afgorende, bor det SOlO et minimum overvejes, om en hojere rate er at foretrrekke. Alter andre kritikpunkter, inklusive en serie sporgsmdl rclaterct til projektets implementering i praksis, skal ikke omtales na:nnerc her. Den overordnede konklusion p4 vurderingen af dene konkrete Verdensbankprojekt er derfor, at kun helt systematiske skrevheder (for ikke at sige manipulationer) gjorde det muligt at nd et aeceptabelt niveau for de benyttede beslutningsvariable. 4. Hvorfor gik del si galt? Der er l1erc irsagertil, at det gik ~ galt. I praktisk projektvurdering alha:ngcr all for meget fortsat af den enkelte analytikers sunde fornuft. Desuden findes der (jvf. Baum og Tolbert, 1985) i aile lande indbyggede sociale og politiske mekanismer, der trrekker i retning af dirlig planlregning. Et par konkrcte emner fortjener dog en uddybende kommentar. De understreger nemlig betydningcn af at afda:kke de underliggende udviklingsproblemer. et givetland stdr overfor, inden man gir igang med talarbejdet i de enkelte projekter. Forslaget til "the urban household energy supply project" havde som udgangspunkt en antagelse om. at der er udbredt mangel pd tl< i Mozambique til madlavning, specielt i hovedstaden Maputo. En I< kke beregninger af delle gab, baserc:t pi oversigter over skovmrengden og befolkningsstorrclsen, synes at vise, at det ligger pi 10-20%. Problemet med ~danne bercgninger er imidlcrtid, at de ikke tager hojde for forskel1en mellem fysisk og okonomisk knaphed p4 bl< ndsel. Ocr forudsrettes ua:ndrct eftersporgsel ualha:ngigt afprisog udbud. Dvs. der tages ikke hojde for. at priscme vii stigc i mangelsituationer, og at folk vilokonomisere med bra::ndselsforbruget. skatte sig sub-

9 PROJEKTVURDERlNG I U LANDE stitutter ved f. eks. at oge indsamlingen af grc:ne, blade og andet bnrndbart materiale my. BrrendselsknaphOO kan moo andre ord ikke ses ualh.amgigt af husholdningemes andre begrrensninger, og det er aile disse faktorer, der tilsammen bestemmer den made. hvorp! husholdningeme allokerer deres ressourcer. At knaphed p! brrende skulle give anledning til odelreggende trrefreldning med deraffolgende miljoskader erails! kun en blandt f1ere mulige effekter. Det er vanskeligt at kvantificere den ekonomiske knaphed p! brrendsel i Mozambique prrecisl. Der mangler p!lidelige data. og udviklingen i priseme kendes ikke me<! sikkerhed. Der er dog en del. der tyder p!. at de reale priser ikke steg i Maputo i anden halvdel af 1980erne. Dette kan forekomme paradoksall og er i al fald ikke foreneligt med en anta.gelse om aget fysisk knaphe<! pi brrende. Ogs! en rrekke mere kvalitativt baserede observationer peger i reining af, at der i Mozambique ikke er sll stor bnendselsknaphed, som Verdensbanken lagde til grund for sin analyse. De sociale aspekter blev ikke inddraget i den kvantificerede analyse, og det samme ~lder de miljamressige overvejelser. Dette kan beklages. men eralmindeligt og mbke forstaeligt i Iyset afproblemerne moo at tage twjde for miljoct i den traditionelle akonomiske projektanalyse. Det er imidlertid klart uacceptabelt. at den samlede vurdering ikke tog hejde for. at skov ikke primrert ryddes for at B brrende. Skovodelreggelse eret problem i Mozambique som andre steder i Afrika. Men det er presset for at skaffe jord tillandbrogsformil. der er den primrere!rsag til miljeproblemerne. KnaphOO pi brrende er med andre ord en konsekvens og ikke en!rsag til skovfreldningen. Alene af den grond ville det omtahe energiforsyningsprojekt ikke kunne afhjrelpe miljaproblemerne. 5. Konklusion Mange okonomer og andre fagfolk har altid set p! ClB omcldet med en vis tvivl, for ikke at sige direkte fjendllighed. Der er som p!vist i denne artikel grond til skepsis. Det er klart urovrekkende. at et 80 millioner dollar projekt i et afverdens fattigste lande kan baseres p! en defekt pseudo-teknisk analyse. Trods slldanne eksempler og selvom den teoretiske CBA-litteratur ikke er saerlig "Ievende" for tiden. er cost-benefit analysen bestemt ikke "afg!et ved daden". Og det bor den heller ikke vrere. Oct ville vrere at neglicere et potentielt vigtigt input i beslutningsproccsscn. Linle og Miirlees (199O, s. 363) argumcnterer. al kendskab til skyggcprisernc cr en absolut forodsaelning for optimal offentlig intervention i okonomien. Man behover ikke vrere enig i denne skarpt optrukne konklusion for at mene. at selve den proces, der ligger til grund for udarbejdelsen af en cost-benefit analyse, kan fore til en uhyre nyttig afdrekning af centrale problemstillinger og konflikter mellem forskellige grupper i samfundel. Der er tidligere blevet gjor1 meget ud af at understrege. at god projektvurdering ikke er mekanik. Delle er stadig tilfreldet. CfB princippeme er ikke nogen ma-

10 NATIONALOKONOMISK TIDSSKRIFf NR. 2 gisk fonnel og kan pa ingen made lage hojde for alle de betragtninger, en beslutningstager rna tage stilling IiI. Det erdesuden uhyre svrett at estimere benefits i weiale projekter, Dene understreger, at det ofte ikke er meningsfyldt at sammenligne analyseresultater pi \Vrers afsektorer. Enklere metoder opfylder ikke altid kravet om teoretisk skarphed. Alllgevel rna det konkluderes, at der ville vrere store fordele fo!'bundet med at forenkle og'afmystificere CBA. Svrere beregninger, hvor alt udtrykkes i et tal, kommer nemt til at slore fundamentale udviklingsproblemer og politiske, sociale og moralske valg, ''Tal-gyrnnaslikken" Imr med andre oed vrere af mere sekundrer betydning i forhold til afklaringcn af de mere betydningsfulde begnmdelser for el givet projekt. Skyggeprisfastsrenelse er endvidere kun interessant, nar den er af virkelig kritisk betydning. Brugen af C8A kunne alts! uden \Vivl fokuseres mere effektivt pi at "opfange" store (snarere end aile) forvridninger i ressoureeal1okeringen. Simplere analyser kan ahid suppleres med en ra:kke separate, men specifikke, oplysninger om et givet projekts forventede effekt pa centrale malvariable som fattigdom og indkomstfordeling, betalingsbalance, milje my. Dene betyder ogsa, at der fremover ber l~gges steere v~gt pa at udvikle anvendelsen afcfe analyser. Disse har indtil nu ikke met mer sa megen opmna:rksomhed i den tcoretiske lineratur som CIB analyseme. Men de er simplere, mere intuitive og ligger pa mange mader bedre i den ramme, som ofte er den fremtnedende i praksis, nemlig at analysere forskellige mader hvorpa et givet output kan produceres billigst muligt. Denne artikel har endelig vist, at der er behov for forbedret kontrol med udarbejdelsen af cost-benefit analyser i internationale organisationer sam Verdensbanken. God projektanalyse udf0res afmennesker, som pavirkes afderes omgivelser. NAr kontrollen med faglige kvalitetsnonner srenkes, og simple lei gennemskuelige regler savnes, f1r irrelevante hensyn mulighed for gennemslagskraft og dilletanten st0ere spillerum. En afyerdensbankens strerke sider skulle v~re en ra:kke indbyggede institutionelle mekanismer til sikring af, at forskellige interesser og faglig viden bringes i en fonn for balance. Det kan selvsagt konkluderes, at de bestemt ikke altid fungerer efter hensigten. Bilaterale donorer som Danida har derfor en vigtig selvstrendig rollc at spille. Lillerotur Baum og Tolbert Investillg in Developmettt: USSOttS ojworld Balik Experience. Oxford. Brl:nt, R Project AppraisalfiJr Developing Couttlries. London. Budgetdeparrementel Vejlednillg i Samfundselwllomisk projektvurdering, K»benhavn. Danida Mozambique Approisal Mission Report 011 Proposed Danida {/lvqlvemettt in Urball Electrification Camponem, vol. I symhesis. K»ocnhavn. Dewees, P. A The Woodfucl Crisis Reconsidered; Observations on the Dynamies of Abundance and Scarcity. World Development 17: Dreze, J. og N. H. Stem The Theory of Cost-Benefit Analysis. 1 Handbook oj Public Econamics, red. A. Auerbach ag M. Feldstein. Amsterdam. Little, l. M. D. og 1. A. Mirrlces Man.."" ojindustrial Project Analysis in De-

11 NATIONALOKONOMISK TIDSSKRIFf NR. 2 gisk fonnel og kan pa ingen made lage hojde for alle de betragtninger, en beslutnings. tager rna tage stilling IiI. Det erdesuden uhyre svrett at estimere benefits i weiale projekter. Dene understreger, at det ofte ikke er meningsfyldt at sammenligne analyseresultater pi tvrers afsektorer. Enklere metoder opfylder ikke altid kravet om teoretisk skarphed. Alllgevel rna del konkluderes. at der ville vrere store fordele fo!'bundet med at forenkle og'afmystificere CBA. Svrere beregninger, hvor alt udtrykkes i et tal, kommer nemt til at slore fundamentale udviklingsproblemer og politiske, sociale og moralske valg. ''Tal-gyrnnaslikken" Imr med andre oed vrere af mere sekundrer betydning i forhold til afklaringcn af de mere betydningsfulde begnmdelser for el givet projekt. Skyggeprisfastsrenelse er endvidere kun interessant, nar den er af virkelig kritisk betydning. Brugen af C8A kunne alts! uden tvivl fokuseres mere effektivt pi at "opfange" store (snarere end aile) forvridninger i ressoureeal1okeringen. Simplere analyser kan altid suppleres med en ra:kke separate, men specifikke, oplysninger om et givet projekts forventede effekt pa centrale malvariable som fattigdom og indkomstfordeling, betalingsbalance, milje my. Dene betyder ogsa, at der ltemover ber l~gges steere v~gt pa at udvikle anvendelsen afcfe analyser. Disse har indtil nu ikke met mer sa megen opmna:rxsomhed i den tcoretiske lineratur som CIB analyseme. Men de er simplere, mere intuitive og ligger pa mange mader bedre i den ramme, som ofte er den fremtnedende i praksis, nemlig at analysere forskellige mader hvorpa et givet output kan produceres billigst muligt. Denne artikel har endelig vist, at der er behov for forbedret kontrol med udarbejdelsen af cost-benefit analyser i internationale organisationer sam Verdensbanken. God projektanalyse udf0res afmennesker, som pavirkes afderes omgivelser. NAr kontrollen med faglige kvalitetsnonner srenkes, og simple lei gennemskuelige regler savnes, f1r irrelevante hensyn mulighed for gennemslagskraft og dilletanten st0ere spillerum. En afyerdensbankens strerke sider skulle v~re en ra:kke indbyggede institutionelle mekanismer til sikring af, at forskellige interesser og faglig viden bringes i en fonn for balance. Det kan selvsagt konkluderes, at de bestemt ikke altid fungerer efter hensigten. Bilaterale donorer som Danida har derfor en vigtig selvstrendig rollc at spille. Lillerotur Baum og Tolbert Investillg in Developmettt: USSOttS ojworld Balik Experience. Oxford. Brl:nt. R Project AppraisalfiJr Developing Couttlries. London. Budgetdeparrementel Vejlednillg i Samfundselwllomisk projektvurdering, K»benhavn. Danida Mozambique Approisal Mission Report 011 Proposed Danida {/lvqlvemettt in Urball Electrification Camponem. vol. I symhesis. K»ocnhavn. Dewees. P. A The Woodfucl Crisis Reconsidered; Observations on the Dynamies of Abundance and Scarcity. World Development 17: Dreze, J. og N. H. Stem The Theory of Cost-Benefit Analysis. 1 Handbook oj Public Econamics. red. A. Auerbach ag M. Feldstein. Amsterdam. Little, l. M. D. og 1. A. Mirrlces Man.."" ojindustrial Project Analysis in De-

12 PROJEKTVURDERING I U-LANDE "eloping Countries. Paris. Linle, I. M. D. og 1. A. Mirrlees Project Approisal and Planning for De>-eloping Countries. london. Unle, I. M. D. og J. A. Mirrlees Project Appraisal and Planning Twenty Years on. I Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics /990, red. Stanley Fisher, Dennis de Tray og Shekhar Shah, s Squire, L. og H. G. van der Tak Eco- nomic Analysis a/projects. Baltimore. Squire, L Project Evaluation in Theory and Practice. I Handbook ofdevelopment Economics. vol. II, red. Hollis Chenery og T. N. Srinivasan, Amsterdam. Tarp, F Prices in Mozambican Agriculture. Journal of International Development 2: UNIDO Guidelines for Project Evaluation. New York. '"

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark Bestyrelsens redegorelse ifht. Finanstilsynets anbefalinger om best practice for lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark af D.2. SEPTEMBER 2014 -l- Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynets "Omkostningsundersogelse

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 30 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Hvorfor har vi ikke enøre mønter mere?

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015 1 TDC Group På vej mod et Digitalt DNA September 2015 Content-fokus 2 Vores historie har ændret sig radikalt 2014 Det førende Skandinaviske kommunikations- og home entertainment selskab - 2005 Rygraden

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing af Bsrnefamilieturismen i Svddanmark $ 1. Navn Foreningens navn er "Foreningen til Markedsforing af Bomefamilieturismen i Syddanmark", i forkortet form FOMARS.

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen.

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Decision Support and Decision Making in England Appraisal methods used yesterday, today and tomorrow Maj-Britt

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Nicolas Møller Henschel 17. april 2005 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Indhold 3 2.1 Introduktionen.......................... 3 2.1.1 Mangler..........................

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende :

I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende : Afløsningsopgave Økonomi 2003, Cpr. Nr. : 310179-1423 Side 1 af 16 OPGAVE A Prisen på det frie marked (a1): I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende

Læs mere

J 3. Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig. økonomiafdelingenhik!1 9-06-2013

J 3. Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig. økonomiafdelingenhik!1 9-06-2013 J 3 Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig Kr. i 2014 - prisriiveau 2014 2015 2016 2017 Drift: Demografi, ldreomrdet, beløb pr. indbygger over 5.32 65 r nedsttes fra 70% til 5Q%, svarende

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Henrik Weldingh Dansk energi - forskning og udvikling Ønskerne til el(forsyning) Lokalt ønske: Billig Pålidelig Globalt hensyn: Anvendes hensigtsmæssig

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Denne artikel sammenfatter de væsentligste spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med agenturets projekt om elevvurderinger i et inkluderende

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Efterhånden blot dages genklang

Efterhånden blot dages genklang Efterhånden blot dages genklang Til min familie DANIEL BOYSEN PEDERSEN Efterhånden blot DAGES GENKLANG mellemgaard Efterhånden blot dages genklang 2013 Daniel Boysen Pedersen og Forlaget mellemgaard Sat

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet?

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Vindenergi Danmarks 10 års jubilæum Horsens den 11. november 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elsystemet i Danmark Et internationalt

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

MAKRO 2 DEN BASALE SOLOW-MODEL. Y t = BK α t L 1 α. K t+1 K t = sy t δk t, L 0 givet. L t+1 =(1+n) L t, 2. årsprøve. r t = αb L t.

MAKRO 2 DEN BASALE SOLOW-MODEL. Y t = BK α t L 1 α. K t+1 K t = sy t δk t, L 0 givet. L t+1 =(1+n) L t, 2. årsprøve. r t = αb L t. DEN BASALE SOLOW-MODEL Y t = BK α t L 1 α t MAKRO 2 K t+1 K t = sy t δk t, L t+1 =(1+n) L t, K 0 givet L 0 givet 2. årsprøve Forelæsning 4 Kapitel 3 og 4 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f07/makro

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

modeludvikling for energiprojekter

modeludvikling for energiprojekter Teknisk-økonomisk modeludvikling for energiprojekter Morten Boje Blarke Civilingeniør M.Sc. Eng. International Energy Planning Ph.D. Bæredygtig Energiplanlægning Adjunkt v/ Inst. for Samfundsudvikling

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Finansiering af transportinfrastruktur projekter

Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1 Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1.1 Introduktion Mange nye transportinfrastruktur projekter af både national og international betydning, herunder TransEuropæiske Net projekterne, gennemføres

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Udfordringer for dansk økonomi. Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku.

Udfordringer for dansk økonomi. Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku. Udfordringer for dansk økonomi Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku.dk To slags problemer Kortsigtede konjunkturproblemer Langsigtede

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF)

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) KvægKongres 2013 Herning, Danmark Steffi Wille-Sonk (European Dairy Farmers e.v.)

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISK PRINCIPPR II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 11 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 32 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Kapitel 31 Åben versus lukket økonomi

Læs mere

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Erik Stener Jørgensen Telefon: 3945 3088 Mobil: 4089

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej udlån (1) IFRS 9 træder i kraft i 2018 Alt tyder på, at EU nu går i gang med godkendelsesprocessen med sandsynlig godkendelse af standarden

Læs mere

Fremstilling af print på den lette måde

Fremstilling af print på den lette måde Fremstilling af print på den lette måde Af Max Jens Jensen 2004 Fremstilling af print int på den lette måde Indledning Når man er gør det selv inden for elektronik er de to største problemer som regel

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Mindmap mindviewer kursus

Mindmap mindviewer kursus Mindmap mindviewer kursus I. Mindmap i hånden... 4 A. Mål : lære teknikken i hånden... 4 B. "mig" på papir... 4 C. Notere fra Foredrag "JCI"... 4 II. Overfør "mig" til PC... 4 A. Introduktion til Softwaren...

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere