Visioner og praksis. Et casestudie af Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visioner og praksis. Et casestudie af Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved"

Transkript

1 Visioner og praksis Et casestudie af Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Roskilde Universitetscenter Institut for Globalisering og Samfund. Offentlig Administration modul 2 Forår 2007 Vejleder: Gunnar Gjelstrup Projektforfattere: Kasper Granhøi Hansen, Peter Klappert, Emil Koed Møller og Niels Ulrich Treschow 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Motivation Problemfelt Problemformulering Metode Valg af teori Valg af case Valg af case i casen Casestudiet som forskningsmetode Valg af Empiri Valg af interviewpersoner Interviewguide Casebeskrivelse Børne- og kulturforvaltningen Visionsprocessen Det tværgående ledelsessekretariat Teori Johnsens Visionsanalyse Institutionel teori Operationalisering Analyse Forestillinger om fremtiden Er visionen klar eller diffus? Eksisterer der en kort operationel beskrivelse af den ønskede fremtidssituation? Fra nutid til fremtid Nøgleinteressenternes engagement, deltagelse og proaktivitet Institutionel forandringsteori Det tværgående ledelsessekretariat Konklusion Perspektivering Litteraturliste Internet-henvisninger...76 Bilagsliste: - Bilag 1: Transskriberede interviews - Bilag 2: Vision for den nye Næstved Kommune - Bilag 3. Oplæg til organisering af Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune (kan findes på følgende web adresse; 2

3 1 Motivation Processen omkring Strukturreformen er gået forholdsvis hurtigt. Den 20. juni 2002, i et åbent samråd i folketingets kommunaludvalg, ytrer indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen følgende: Regeringen har ingen planer om at foretage ændring af den kommunale struktur (Jørgensen 2004:251). Den første oktober 2002 gik statsminister Anders Fogh Rasmussen imidlertid på talerstolen, ved folketingets åbning, og sagde følgende: Den bestående kommunale struktur i Danmark er nu over 30 år gammel, og det er regeringens opfattelse, at tiden er kommet til en kritisk gennemgang af det bestående system. Regeringen vil derfor i denne uge nedsætte en strukturkommission som skal se på, om det eksisterende system nu også lever op til vor tids krav til et moderne velfærdssamfund. Kommissionen skal tage sit udgangspunkt i borgerne og de opgaver, som skal løses ( ) (Strukturkommissionen 2004:5). En forestående kommunalreform var dermed nært forestående. Januar 2004 lå kommissionens arbejde færdigt. Kommissionens analyser viste bl.a., at nogle af kommunernes forvaltningsenheder var uhensigtsmæssigt små, og der på baggrund heraf, var brug for en forandring. En af begrundelserne herfor var, at den nuværende struktur ikke sikrede den fremtidige faglige, økonomiske og demokratiske bæredygtighed. Kommissionen påpegede også, at de små forvaltningsenheder får sværere ved at gøre brug af stordriftsfordele samt at drage nytte af den øgede digitalisering. Endvidere blev det påpeget, at de daværende amter var for små til at sikre en optimal planlægning af sygehusområdet. Et af de fremtrædende resultater kommissionen kom frem til var, at den offentlige sektor ikke er fremtidssikret: En række forhold indikerer således, at de nævnte svagheder ikke mindst de, som er knyttet til størrelsen af forvaltningsenhederne vil blive mere fremtrædende i årene fremover. Dette skyldes blandt andet den demografiske udvikling, den øgede mobilitet og de stigende pendlingsafstande samt den meget snævre makroøkonomiske ramme (Strukturkommissionen 2004:15). Hovedkonklusionen fra Strukturkommissionen var: Samlet set er det kommissionens vurdering, at der er behov for en reform af den offentlige sektors struktur. Dette begrundes i de identificerede svagheder ved den 3

4 nuværende indretning af den offentlige sektor og ikke mindst forventningen om, at de fremtidige udfordringer vil forværre disse svagheder (Strukturkommissionen 2004:18). Hvorvidt det er begrundet at betragte sammenlægningsprocessen som et resultat af en faglig rationel reform kan diskuteres (Gjelstrup i kompendium 1, 2007:41). Selve reformprocessen er gået vældig hurtigt. Kommissionen blev nedsat 1. oktober 2002 og reformen trådte i kraft 1. januar Til sammenligning nedsatte daværende indenrigsminister Søren Olesen i forbindelse med Kommunalreformen i 1970, allerede den 18. december 1958 en Kommunallovskommission, der fik til opgave at se på de to kommunale styrelseslove - landkommunalloven og købstadskommunalloven, og helt generelt kommuneinddelingen i Danmark. Den nye struktur faldt endelig på plads ved de sidste forhandlinger i Københavns Amt i 1974, men afgørende ændringer på den daværende kommunale inddeling skete i 1970, og deraf navnet på reformen (Opgavekommissionen 1998: kap. 2.1). Set i forhold til den tidligere kommunalreform, der strakte sig over 16 år, fra at være på tegnebrættet til den trådte i kraft, er der med den nye kommunalreform altså kun gået fem år fra idéfase til realitet. I argumentationen for sammenlægningerne, i forbindelse med den nye strukturreform, lød nøgleord som stordriftsfordele, bedre kontakt til borgeren og en bedre demokratisk struktur. (Gjelstrup kompendium 1, 2007:38-39) Det anføres i den sammenhæng, af kritikere af Strukturkommissionens arbejde, at der ikke er blevet gennemført en veldokumenteret argumentation for, at den foreslåede struktur er den optimale. (Gjelstrup i kompendium 1, 2007:41-42) I forbindelse med Strukturreformen har mange kommuner udarbejdet visioner, der skulle fungere som pejlemærker i forbindelse med omstillingen og som målsætning for den nye storkommunes fremtidige rolle (Gjelstrup i kompendium 1, 2007:45). Disse visioner opstilles overordnet for kommunen, men også for forskellige indsatsområder og i de respektive forvaltninger. Når visionerne anskues som en helhed, kan der imidlertid være divergerende holdninger og heraf opstå en række dilemmaer. (Gjelstrup i kompendium 1, 4

5 2007:46) Vi har således en formodning om, at de opstillede visioner ikke umiddelbart efterlader tydelige spor, i indretningen af det daglige arbejde og som sådan, ikke spiller en aktiv rolle i medarbejdernes daglige arbejde. 5

6 2 Problemfelt Den 1. januar 2007 trådte strukturreformen i kraft. Dette betød at de hidtidige 271 kommuner blev reduceret til 98.(Kommunalreformen kort fortalt:12) Endvidere har kommunerne fået tildelt en række nye opgaver, blandt andet overtager de otte ud af ti amtslige institutioner på det sociale område. 1 Større kommuner er ikke i sig selv garanti for bedre bæredygtighed, men de rummer et stort potentiale for effektiv opgaveløsning. Såfremt de nye storkommuner skal give mening ud fra et bæredygtighedsperspektiv skal potentialet udnyttes i videst muligt omfang. For at kunne udnytte potentialet i storkommunerne bedst muligt er man nødt til organisatorisk og ledelsesmæssig at tænke nyt (Christoffersen 2005:4). Første kvartal i de nye storkommuner er gået, og man har fået de første erfaringer omkring overgangen fra én kultur og struktur til én anden. Overgangen har været at betragte som en oplagt mulighed for nytænkning, både organisatorisk og ledelsesmæssigt, for at kunne fremtidssikre kommunernes bæredygtighed. Strukturreformen fordrer nye spørgsmål omkring kommunens sammensætning, funktion og formål. Næstved Kommune har som størstedelen af landets nye kommuner skulle ændre sine grænser i forbindelse med sammenlægningen. Dette kan gøres gennem koncentration, ekspansion, og eller justeringer. For at kunne foretage en grænseflytning skal der genereres energi. Energi kan genereres gennem udnyttelse af endnu ikke anvendt energi, gennem frigørelse af en i forvejen bunden energi og ved en egentlig tilførsel af ny energi (Johnsen 1993:14). Dernæst skal man organisere processen, der fører til grænseflytningen. Denne forekommer ofte enten som et enkelt forholdsvis overskueligt projekt, der kan realiseres indenfor et bestemt tidspunkt, alt afhængig af rammerne for tid og omkostninger eller som en række udviklingsprojekter, der afsluttes før opstarten af det næste. Den kan også forekomme som flere indbyrdes forbundne udviklingsprojekter (Johnsen 1993:20-23). Hvordan 1 htm 6

7 grænseændringerne skal udmøntes gennem konkrete mål og midler, fastlægges af ledelsessystemet (Johnsen 1993:25). I forbindelse med kommunesammenlægningen, sammenlægning af forvaltninger og overtagelsen af nye ansvarsområder, har man skulle finde ud af hvad storkommunens eksistensgrundlag var. Eksistensgrundlag defineres indenfor ledelseslæren af Erik Johnsen som Det, interessenterne er enige om at skabe af deres bidrag til den fælles pulje (Johnsen 1993:26). Det er pr. definition svært at flytte grænserne i en virksomheds eksistensgrundlag og i den forbindelse kan en vision være direkte nødvendig for at kunne foretage en grænseflytning (Johnsen 1993:29). Visioner tjener mange formål; først og fremmest tjener visioner til at kunne samle opbakning til en strategisk langtidsplan. Uden en fælles vision kan det være meget svært at samle opbakning. En forudsætning herfor er, at nøglepersonerne har en fælles vision som de kan se en fælles mening med (Johnsen 1993:119). En anden funktion er at fungere som retningsgiver for de specifikke udviklingsprojekter, der er nødvendige at kunne realisere en strategisk plan. Det er vigtigt at de ansatte længere nede i hierarkiet, har en fælles accepteret retningsgiver eller ledestjerne. Dette er en forudsætning for at tingene ikke skal løbe af sporet eller gå helt i stå. (Johnsen 1993:119) De kan også betragtes som en del af kommunikationsstrategien i forhold til at sende signaler til omverdenen. Med udgangspunkt i, at visionen er nødvendig for at kunne realisere den strategiske plan, bliver det relevant at undersøge hvorledes de ledere, mellemledere og medarbejdere, der tegner kommunen i praksis, har visionerne med i deres daglige arbejde, og i hvor stor udstrækning. I Næstved kommune har man, så tidligt som i februar 2005, formuleret en overordnet politisk vision for hele kommunen. Den er efterfølgende, i juni 2006, blevet fulgt op af en lokal vision for Børne- og Kulturforvaltningen og der blev ydermere, i december 2006, udarbejdet en sammenhængende politik for børn og unge i Næstved grundet et krav i Serviceloven. 7

8 Vi ønsker, på baggrund af ovenstående afsnit, at undersøge hvordan den institutionelle forandringsproces er forløbet, samt hvilken betydning formuleringen af visionerne har haft på praksis, i Næstved Kommunes Børne- og Kulturforvaltnings startfase. Dette vil blive belyst med udgangspunkt i følgende problemformulering: 2.1 Problemformulering Hvorledes formår Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune, at omsætte visioner til praksis? For at kunne besvare dette, vil vi udarbejde en visionsanalyse og sammenholde den med institutionel forandringsteori. Empirien samles fra udvalgte respondenter placeret i forskellige niveauer i Næstved kommunes børne- og kulturforvaltning, kommunaldirektøren og en politiker. Deres udsagn vil i analysen blive holdt op imod de valgte teorier. En mere udførlig fremgangsmåde følger i metode- og operationaliseringsafsnittene. 8

9 3 Metode I dette kapitel ønsker vi at anskueliggøre, hvilke metodiske valg vi har truffet, og fundet relevante for besvarelsen af problemformuleringen. Dette indebærer valg af case, anvendt teori og empiri. Ydermere bliver der redegjort for brugen af casestudiet som forskningsstrategi. Den analytiske fremgangsmåde og hvorfor vi finder denne relevant og fyldestgørende vil fremgå i forlængelse af teorikapitlet. 3.1 Valg af teori Som det fremgår af problemfeltet, arbejder vi med en forestilling om, at visioner ikke umiddelbart lader sig overføre til praksis i det offentlige. For at have belæg for en sådan påstand, vil vi først og fremmest gøre brug af Erik Johnsens visionsanalyse. Erik Johnsen opstiller i Strategisk Analyse og Syntese en kvalitativ metode fra 1993, et teoretisk værktøj for, hvordan det er muligt, via kvalitative undersøgelser, at analysere disse visioner. Foruden visioner, anvender Johnsen også begreberne mission og strategi, der er tæt forbundet med visionen. Således er visionen den idealtilstand, der efterstræbes, missionen er eksistensgrundlaget, mens strategien helt konkret består i hvem der gør hvad hvornår og med hvilken hensigt (Johnsen 1993:139). Johnsen opstiller en række scenarier for, hvilke konsekvenser visioner kan have, alt efter om de er udarbejdet med et rigtigt overblik og med et realistisk fremblik, eller ej(johnsen 1993:120). Derudover er det op til de nøgleinteressenter, der arbejder med at realisere visionerne, at yde indflydelse på hvor succesfuld en vision kan vise sig at blive. Johnsen lægger i høj grad op til, at der i analysen af strategien, missionen og visionen foretages kvalitative interviews med, dels de nøgleinteressenter, der har spillet en rolle i tilblivelsen af visionen og dels med de nøgleinteressenter, hvis hverdag bliver berørt af visionen. Interviewene kan således give et billede af, hvorvidt der eksisterer en fælles opfattelse blandt medarbejderne af, hvad visionen er, og hvor comittet eller knyttet medarbejderne føler sig til arbejdet med visionen. 9

10 Selvom visioner i strategisk ledelsessammenhæng anvendes til at foretage grænseflytninger, kan der være en række forhold, der gør en omstillingsproces mere problematisk end som så. Ifølge Klaus Nielsen forandres institutioner som hovedregel langsomt (Nielsen 2005:233). Med Strukturreformen er der lagt op til store ændringer, der skal medvirke til at sikre en fremtidig bæredygtighed. Store institutionelle ændringer på papiret, kan i praksis vise sig, at få en mindre gennemgribende karakter (Nielsen 2005:244). Dette omstillingsproblem kan ses som et produkt af stiafhængighed. Stiafhængighed kommer til udtryk, når gamle vaner bliver bestemmende for omfanget af mulige institutionelle ændringer. I besvarelsen af vores problemformulering bliver stiafhængighedsbegrebet relevant, i forhold til hvordan visioner og praksis påvirker hinanden i de nye kommuner. Afslutningsvist vil vi inddrage begrebet afkobling (Nielsen 2005:250) med henblik på, at belyse alternative formål med formulering af visioner og værdier. Dette knytter sig til vores antagelse i problemfeltet om, at visionerne dårligt lader sig implementere i de nye storkommuner. 3.2 Valg af case Vi har valgt Næstved Kommune ud fra overvejelser om dens sammensætning; én købstads kommune og flere mindre landkommuner. Det forhold at Næstved Kommune tidligt havde formuleret en vision, blev grundet vores teoretiske optik, et ufravigeligt kriterium. Endeligt var der ligeledes praktiske forhold, der influerede på valget. Blandt andet vejede tilsagn om samarbejdsvillighed i forbindelse med projektrapporter tungt. Dertil kom, at tilsvarende storkommuner, i perioden før sammenlægningen, var blevet underkastet så mange lignende undersøgelser, at de ikke kunne formodes at afsætte tid og ressourcer til vores undersøgelse. Endeligt var den geografiske beliggenhed på Sjælland, af praktiske årsager, ønskværdig. Grundet de komplekse processer, der er i spil, i forbindelse med omstillingsprocessen i de nye storkommuner, har vi valgt at begrænse os til én case-kommune, for dermed at kunne bevare dybden. 10

11 3.2.1 Valg af case i casen Vi har udvalgt Børne- og Kulturforvaltningen ud fra overvejelser omkring dens opbygning mht. tilførsel af nye opgaver og varetagelsen af gamle. Forvaltningen har den fordel, at den primært beskæftiger sig med områder, der også indtil nu er blevet varetaget i kommunalt regi. Dette giver mulighed for to scenarier. På den ene side kan det, at man har erfaring med den praktiske varetagelse af opgaverne, skabe overskud til at fokusere på visionerne. På den anden side, er der en risiko for at vaner og rutiner fra de gamle kommuner bliver videreført, uden blik for udvikling og fornyelse. Vi har valgt at udelade Kultur- og Fritidsafdelingen, der er en del af forvaltningen, ud fra den betragtning, at her er arbejdsområdet bredere end i de tre andre afdelinger. De tre afdelinger beskæftiger sig samlet set med aldersgruppen 0-18 år og der foreligger en samlet vision for deres arbejde. Kultur- og Fritidsafdelingen beskæftiger sig derimod med borgere i alle aldersgrupper. 3.3 Casestudiet som forskningsmetode Casestudiet som forskningsmetode, er en metode, der deler vandene i forskerkredse. Kritikken af casestudiet går på, at det ikke er muligt, via casestudier, at producere generelle udsagn og teorier, indenfor forskningsområder (Flyvbjerg 1991:156). Casestudiets manglende evne til at skabe generel viden, kompenseres ved dets evne til dybdegående undersøgelser. Det er således en afvejning af, hvorvidt man er interesseret i bredde eller dybde, da det ene næsten altid udelukker det andet (Flyvbjerg 1991:158). Det er i dette projekt, blevet fundet mere interessant at lave en dybdegående undersøgelse af overensstemmelser mellem visioner og praksis i Næstved Kommunes Børne- og Kulturforvaltning. Med en tese om, at institutionel forandring i offentlige organisationer ofte er problematiske, og Johnsens opstillede kriterier for visioners succes i praksis, kan et casestudie give et reelt billede af den aktuelle situation i netop denne forvaltning. Med valget af casestudiet som forskningsmetode, frasiger vi os muligheden for at komme med generelle udsagn, hvilket kunne have været muligt ved en komparativ undersøgelse af en række forskellige forvaltninger. I stedet giver casestudiet os mulighed for en tilbundsgående undersøgelse af den valgte forvaltning og for at komme med en række 11

12 årsagsforklaringer. Derfra kan det være muligt at påpege nogle tendenser og problemer, der kunne tænkes at være aktuelle i andre forvaltninger og i andre kommuner. 3.4 Valg af Empiri Den valgte empiri til projektet er kvalitativ og består dels af de visioner, der gælder for Næstved Kommune og dens Børne- og Kulturforvaltning og dels af interview med en række nøglepersoner i forvaltningen. Vi har endvidere brugt kommunens eget publicerede materiale. Dermed mener vi, at have fået en konkret form for empiri, som dels kan give overblik over officielle retningslinier udstukket for kommunen og forvaltningen og dels de forskellige aktørers holdninger og stillingtagen til vores problemstilling. I Næstved Kommune er der, på det overordnede plan, udarbejdet en vision med overskriften: Næstved vil være Region Sjællands ledende kommune. (bilag 2). Dette er yderlige uddybet i en række fokuspunkter for kommunens arbejde. Et af disse fokuspunkter er: Næstved klæder børn og unge på til fremtiden. I Børne- og Kulturforvaltningen er der yderligere formuleret to visioner: Oplæg til organisering af Børne- og Kulturforvaltningen i Ny Næstved Kommune (bilag 3) og Sammenhængende politik for alle børn og unge i Næstved 2 Ud fra ovennævnte visioner for Næstved Kommunes og dens Børne- og Kulturforvaltning, samt respondenternes udsagn, har vi tænkt os at foretage en visionsanalyse. Dette bliver suppleret af institutionel forandringsteori, nærmere bestemt stiafhængighed og afkobling. Disse uddybes i teoriafsnittet. Dette skal være med til at strukturere vores analyse, og danne belæg for besvarelsen af vores problemformulering Valg af interviewpersoner Vi har valgt at foretage 10 interviews jævnt fordelt over ansatte i Næstved Kommunes Børne- og Kulturforvaltning, samt kommunaldirektøren og formanden for Børne- og familieudvalget. Interviewpersonerne i forvaltningen har næsten alle været ansat i lignende 2 12

13 stillinger i de gamle sammenlægningskommuner, og kan således bidrage med erfaringer og holdninger fra deres respektive gamle kommuner. Overordnet kan det siges, at der er tre niveauer visionerne skal igennem før de formår at yde en reel indflydelse på det daglige arbejde. Der er først topchef- og politikerniveauet, dernæst mellemlederniveauet og endelig medarbejderniveauet Vi ønsker først at se på topledelsens syn på visionerne. Dette syn kommer vi frem til ved at foretage et interview med henholdsvis Kommunaldirektøren, direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen, vicedirektøren for Børne- og Kulturforvaltningen, der også er daglig leder af det tværgående ledelsessekretariat samt formanden for Børne- og Familieudvalget, der som politiker stikker lidt udenfor. Det næste niveau vi ønsker at se på er mellemlederniveauet. Deres syn på visionerne får vi ved, at foretage interviews med afdelingscheferne fra Skoleafdelingen, Daginstitutionsafdelingen og Børne- og Ungeafdelingen. Ydermere har vi foretaget tre interviews med henholdsvis chefkonsulent i Skoleafdelingen, chefkonsulent for daginstitutionsområdet og socialfaglig chef for Børne- og Ungeområdet. Med de to konsulenter og den socialfaglige chef ønsker vi, at få udsagn fra nogle ansatte i forvaltningen, som ikke har et overordnet ansvar for selve afdelingen, men nærmere en decideret mellemlederrolle. Det vil i vores tilfælde sige, at vi har udvalgt tre informanter/kontorchefer, hvor ingen af dem har noget personaleansvar. De tre personer kommer ikke fra Gl. Næstved, hvilket var en forudsætning for os, da de skulle udvælges. Dette er valg er foretaget ud fra en bevidsthed om, at de ledende stillinger i forvaltningen i høj grad er repræsenteret af personale fra Gl. Næstved. Til sidst ønsker vi medarbejdernes syn på, hvorledes visionerne omsættes i praksis. For at kunne få et så repræsentativt udsnit som muligt, og uden at få et helt uoverskueligt datamateriale, har vi valgt at interviewe to tillidsrepræsentanter. De tillidsrepræsentanter vi har foretaget interviews med, er henholdsvis en HK er 3, der til daglig er tilknyttet dagtilbudsområdet, og en tillidsrepræsentant for DS 4, der til daglig er ansat i Børne- og Ungeafdelingen. Begrundelsen for at vælge to tillidsrepræsentanter er primært, at deres 3 HK står for Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund 4 DS står for Dansk Socialrådgiverforening 13

14 opgave er at varetage de ansattes interesser på arbejdspladsen, og vi mener derfor at have et tilstrækkeligt grundlag for, at få indblik i medarbejdernes syn på visionerne. Grafisk opstillet, placeres respondenterne således i forhold til hinanden: Figur 3.1: Interviewpersoner Kommunaldirektør Formand for Børneog Familieudvalget Børne- og Kulturdirektør Vicedirektør i børneog kulturforvaltning Afdelingschef for skoleafdeling Afdelingschef for daginstitutionsafdeling Afdelingschef for Børne- og Ungeafdeling Chefkonsulent i skoleafdelingen Chefkonsulent Socialfaglig chef Tillidsrepræsentant for HK, ansat i dagtilbudsområdet Tillidsrepræsentant for DS, ansat i Børn og Unge Formen på de 12 interview er semistruktureret. Spørgsmålene tager udgangspunkt i Johnsens Strategisk analyse og syntese en kvalitativ metode. Oplæggene til de foretagne interviews kan ses i et generelt udkast i nedenstående afsnit, og de detaljerede interviewguides foreligger i bilag 4, hvor der er anført overordnede temaer og indledende samt uddybende spørgsmål. 14

15 3.5 Interviewguide Som nævnt i afsnittet Valg af interviewpersoner, er der forskellige niveauer, hvorpå vi foretager vores interviews. De tre niveauer; topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau, fordrer, at interviewene gennemføres med en smule ændrede spørgsmål, alt efter hvilket niveau de foretages på. Dette hænger selvsagt sammen med, at interviewpersonerne sidder i forskellige positioner og derfor må formodes dels at have forskellige opfattelser af visionerne for Børne- og Kulturforvaltningen, og dels at have spillet hver deres rolle i tilblivelsen af visionerne. For ikke at påvirke informanternes svar mere end højst nødvendigt, har informanterne på forhånd kun fået tilsendt de overordnede temaer for interviewene. Interviewene kan i praksis ikke undgås at afvige fra den planlagte interviewguide, hvilket hænger sammen med at der under selve interviewet kan opstå situationer, hvor informanten begynder at svare på spørgsmål, der er planlagt at stille senere. Derfor afholdes interviewene som semistrukturerede, hvilket tillader at der med udgangspunkt i en planlagt interviewguide, kan ændres efter forgodtbefindende løbende alt efter interviewets forløb. Det er selv sagt nødvendigt, at få svar på de planlagte spørgsmål, men der vil være omformuleringer af de planlagte spørgsmål, ligesom det kan være nødvendigt at spørge ind til interessante emner informanterne kommer ind på, og derfor helt fravige de planlagte spørgsmål.(kvale 1997:134) Fælles for de interviewede personer er dog, at de alle er blevet bedt om at forklare deres funktion i kommunen, før og efter kommunesammenlægningen, samt hvordan de har oplevet sammenlægningen. Disse spørgsmål har fungeret som en slags opvarmning, der kan give indblik i, hvordan respondenterne positionerer sig selv samt hvilken oplevelse de har haft af kommunesammenlægningen. Med henblik på analysen, der tager udgangspunkt i Johnsens visionsanalyse, er der en række spørgsmål det har været nødvendigt at stille. Dette drejer sig blandt andet om, at få respondenterne til at forklare, med deres egne ord, hvad visionen går ud på, samt hvilke implementeringsstrategier, der synes at være de foretrukne. Dertil spørges der ind til, hvor langt de er med visionsarbejdet og hvordan de fremtidige udsigter er. I grove træk kan interviewguiden skitseres på følgende måde: 15

16 Tema 1: Indledende spørgsmål Kan du beskrive din rolle i forvaltningen før og nu? Tema 2 Visionen Kan du med dine egne ord beskrive hvad visionen går ud på? Hvad har din rolle været i visionens tilblivelse? Hvad har været vigtigt for dig at få med i visionen? Har visionen haft indflydelse på dig/dine medarbejdere mht. til ændrede arbejdsgange? Tema 3 Strategi Hvordan lader visionen sig omsætte ned gennem organisationen? - Hvad kunne gøres bedre? Hvordan oplever du det tværgående ledelsessekretariatets rolle? Hvordan sikres et tilstrækkeligt engagement og vilje hos medarbejderne til at følge visionen? 16

17 4 Casebeskrivelse Den 1. januar 2007 blev Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard, Næstved og Suså kommuner lagt sammen. Den nye kommune kom til at hedde Næstved Kommune. Kommunen har et areal på ca. 680 Km², og knap indbyggere. Dermed bliver Næstved kommune den største kommune i Region Sjælland, målt arealmæssigt, og den næststørste kommune i regionen, målt på antal indbyggere. Tabel 4.1: Indbyggertal Kommune Indbyggertal Fladså Fuglebjerg Holmegaard Næstved Suså Næstved kommune fra den januar 2007 Kilde: (tallene er fra ) Tabel 4.2: Areal Kommune Areal i Km² Fladså 132,83 Fuglebjerg 140,60 Holmegaard 66,46 Næstved 199,84 Suså 141,17 Næstved kommune fra den ,90 januar 2007 Kilde: (tallene er fra ) Sammenlægningen af de fem kommuner er typisk i den forstand. at det er en købstadskommune der lægger sig sammen med en eller flere mindre landkommuner, hvilket også er tilfældet i Kalundborg og Holbæk. (Kompendium 2007: 40) Næstved er en gammel købstad og de fire andre kommuner er klassiske landkommuner. Byen er, med sine ca indbyggere, en af landets større provinsbyer. 5 Erhvervsmæssigt kan Næstved bryste sig af at have to store berømte virksomheder. Der er tale om Holmegaard glasværk, der beskæftiger ca. 650 medarbejdere og har en årlig 5 17

18 omsætning på 400 mio. kr. om året i Danmark 6 og Bon Bon-land der har ca. 450 sæsonansatte og høje besøgstal. Byrådet i Næstved kommune består af 31 medlemmer og mandatfordelingen ser ud som følgende: Tabel 4.3 Mandatfordeling Kommunalvalget 2005 Antal mandater Socialdemokraterne 19 Det Radikale Venstre 1 Det Konservative Folkeparti 2 Socialistisk Folkeparti 1 Dansk Folkeparti 1 Venstre, Danmarks Liberale Parti 9 Kilde: Danmarks nye kommuner s. 47 Tabel 4.4 Politisk konstituering Borgmesteren er Henning Jensen fra Socialdemokraterne. Som det ses i ovenstående tabel er Socialdemokraterne i besiddelse af et suverænt flertal i kommunen. Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning: Formand: Henning Jensen (A) Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv: Formand: Linde Frederiksen (A) Udvalg for Sundhed: Formand: Kirsten Devantier (V) Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri: Carsten Rasmussen (A) Udvalg for Børn og Familie: Formand: Søren Dysted (A) Udvalg for Kultur og Fritid: Formand: Birgit Lund Terp (A) Udvalg for Borgerservice og Lokaldemokrati: Formand: Lene Koustrup Madsen (A) Udvalg for Teknik og Miljø: Formand: Per Andersen (A) Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner: Hans R. Hansen (V) Kilde: 6 eb9afdc1256ab a8?opendocument. 18

19 Figur 4.1: Hovedstruktur Administrativ Organisering Kilde: bilag 3, s. 2 Modellen har typiske kendetegn fra den klassiske forvaltningsmodel. Med dette tænkes på de fire vertikale forvaltninger. De to horisontale forvaltninger (Økonomi- og personale forvaltningen og udviklingsforvaltningen) er ikke en del af den klassiske forvaltning. 4.1 Børne- og kulturforvaltningen Som det fremgår i ovenstående afsnit, ønsker vi at beskæftige os med Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved kommune. Hovedstrukturen for Børne- og Kulturforvaltningen ser ud som følgende: 19

20 Figur 4.2: Hovedstruktur Børne- og Kulturforvaltning Kilde: bilag 3, s. 7 Børne- og Kulturforvaltningen er Næstved Kommunes største forvaltning og består af mange faggrupper, der alle, på forskellig vis, arbejder med børn og unge. En stor del af Næstveds borgere kommer således i kontakt med Børne- og Kulturforvaltningen. Man har valgt at samle de væsentlige afdelinger indenfor børne- og ungeområdet i én stor forvaltning (Bilag 3:2-3). Her har man, som illustreret ovenfor, valgt en hierarkisk ledelse med ansvaret entydigt placeret i toppen, hos Børne- og Kulturdirektøren, og i et enkelt udvalg; Børne- og Familieudvalget. Børne- og Kulturledelsen har ansvaret for at sikre et tæt samarbejde, på tværs af de respektive afdelinger, og det er forudsætningen for at kunne producere løsninger, ud fra et helhedsperspektiv (Bilag 3:3). Selve organisationsstrukturen er valgt med henblik på, at sikre øget tværfaglighed samt en entydig ansvarsplacering. For at være i stand til at kunne løse opgaverne bedst muligt, er man, udover den valgte organisationsstruktur, afhængig af hvorledes ledere og medarbejdere fungerer i praksis (Bilag 3:3). Den faglige bæredygtighed fremhæves som at have været hovedfokus ved udformningen af organisationsstrukturen i Børne- og Kulturforvaltningen (Bilag 3:5) 20

KOMMUNIKATION I FORANDRING

KOMMUNIKATION I FORANDRING KOMMUNIKATION I FORANDRING - Intern kommunikation i Gymnasieskolernes Lærerforening Udarbejdet af Astrid Blom, Janni Christensen, Benedicte S. Møller og Gry Pedersen Roskilde Universitetscenter, Kommunikation,

Læs mere

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening

Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening - En undersøgelse af hvorfor socialpædagogernes tillidsrepræsentanter forlader tillidshvervet Projektgruppe: Mikkel Feldstedt

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Nye tider for a-kasserne

Nye tider for a-kasserne Nye tider for a-kasserne Henrik Hegner Larsen Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, K3, forår 2009 Vejleder: Herman Schmid Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Problemfelt...5

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde - En analyse af konsekvenser og strategier Masteropgave ved Master i Evaluering, Syddansk Universitet Af Nete Krogsgaard Niss Sommer 2013 Vejleder: Peter

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Ligestilling af forældre

Ligestilling af forældre DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Ligestilling af forældre - En analyse af implementeringen af Forældreansvarslovens ligestillingsperspektiv Kirstine Krommes-Ravnsmed, Nanna Katrine

Læs mere