VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering"

Transkript

1 VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering Marts 2010

2 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele, Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering, Marts 2010 Miljøcenter Odense C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Telefon: Fax: E-post: Journalnr. ODE Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Telefon: Fax: E-post: Journalnr. ODE Udarbejdet af: Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus i samarbejde med Energinet.dk og rådgivergruppen: Orbicon A/S, COWI A/S, Birk Nielsen A/S Layout: By- og Landskabsstyrelsen Grundkort: Kort- og Matrikelstyrelsen, tilladelse (G ) Oplag: Elektronisk udgave Foto: Energinet.dk og rådgivergruppen ISBE: Udgivelsesdato: 24. marts 2010 Henvendelse vedrørende rapporterne til: Miljøcenter Odense C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Telefon: Fax: E-post: Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Telefon: Fax: E-post:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Projektets udformning og rammer - i hovedtræk Baggrund for bygherrens hovedforslag Myndighedsbehandling og detailprojektering Alternative linjeføringer og udformninger Saneringer af nuværende ledninger Væsentligste anlægsarbejder Naturbeskyttelse - lovgrundlag og forvaltning International lovgivning National lovgivning - Områder omfattet af Naturbeskyttelsesloven og Skovloven Regionale og kommunale planforhold Metode Naturområder - lokalitetsundersøgelser Natura 2000-områder Dyr og fugle Vurdering af potentielle yngle- og rasteområder for henh. flagermus og padder Naturområder Direkte påvirkning af naturområder - resultat af GIS-analyse Resultat for det nye anlæg Gennemgang af lokaliteter langs linjeføringen Sammenfattende vurdering for naturlokaliteter Natura 2000-områder EF-habitatområde nr. 80, Kongeå EF-habitatområde nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk Arter omfatter af Habitatdirektivet Flagermus Birkemus Odder Markfirben Padder Grøn mosaikguldsmed Fisk Fugle, forekomst og påvirkning Potentielle effekter på fugle Kollisioner og kortslutningsdrabs effekter på fuglebestandene Effekter af barrierer og påvirkning af levesteder Bilag I-arter langs linjeføringen Andre fugleforekomster langs linjeføringen Afværgeforanstaltninger - sammenfatning Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 3

4 9.1 Inden anlægsfasen Hensyn ved anlæg og sanering Hensyn ved drift og tilsyn Referencer Bilagsfortegnelse Bilag 1: Undersøgelsesprogram for natur. Bilag 2: Kort over undersøgte lokaliteter Bilag 3: Ortofoto med undersøgte lokaliteter Bilag 4: Lokalitetsskemaer for undersøgte lokaliteter Bilag 5: Værdisætning af undersøgte lokaliteter Bilag 6: Kort over "Padder, forekomst og ynglemuligheder" Bilag 7: Kort over "Flagermus, fund og vigtige træer" Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 4

5 1 Indledning Energinet.dk er ansvarlig for transmission af el og gas i Danmark. På baggrund af den politiske beslutning af Folketingets politikere i november 2008 om nye principper for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet har Energinet.dk påbegyndt planlægningen af en ny 400 kv- højspændingsledning mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg. Den nye ledning opføres med et dobbelt ledningssystem på master i nyt design. Såfremt projektet kan godkendes, vil anlægsarbejdet blive udført i perioden Den eksisterende 400 kv-højspændingsledning mellem Kassø og Tjele fjernes efterhånden som den nye ledning sættes i drift. Det forventes, at den sidste del af ledningen fjernes i Miljøcenter Århus og Miljøcenter Odense er planmyndighed og udsteder kommuneplantillæg og VVM-tilladelse for den nye dobbelte 400 kv- højspændingsforbindelse, der forløber gennem 9 kommuner. Projektets omfang indebærer, at der skal gennemføres en VVM - Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-arbejdet er gennemført i , og den samlede vurdering er beskrevet i en hovedrapport: VVM redegørelse, marts 2010 Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Som grundlag for VVM-redegørelsen er der udarbejdet 7 tekniske rapporter, der i større detaljeringsgrad redegør for miljøpåvirkningerne af projektet. De tekniske rapporter er en integreret del af den samlede VVM-redegørelse og består af: Teknisk rapport 1 Master Teknisk rapport 2 Naturområder og Natura 2000 konsekvensvurdering Teknisk rapport 3 Landskaber, kulturarv og friluftsliv Teknisk rapport 4 Analyse af alternativer i fokusområder Teknisk rapport 5 Mennesker, sundhed og samfund Teknisk rapport 6 Anlægsbeskrivelse og vurdering af øvrige miljøforhold Teknisk rapport 7 - Visualiseringer Nærværende rapport er nr. 2 og indeholder en detaljeret beskrivelse af de eksisterende forhold for naturområder og Natura 2000-interesserne. Konsekvenser for naturen ved anlæg af den nye 400 kv-forbindelse samt borttagning af den eksisterende luftledning og krydsende ledninger samt den efterfølgende drift er vurderet. Der er desuden udarbejdet en separat konsekvensvurdering for de berørte Natura 2000-områder, der følger kravene i Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Rapporten er udarbejdet af COWI og Orbicon med bidrag fra Energinet.dk om anlægstekniske og driftsmæssige forhold. Rapportens struktur og opbygning har været drøftet med Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus under forløbet. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 5

6 Til rapporten hører en række bilag: Bilag 1: Undersøgelsesprogram for natur. Bilag 2: Kort over undersøgte lokaliteter Bilag 3: Ortofoto med undersøgte lokaliteter Bilag 4: Lokalitetsskemaer for undersøgte lokaliteter Bilag 5: Værdisætning af undersøgte lokaliteter Bilag 6: Kort over "Padder, forekomst og ynglemuligheder" Bilag 7: Kort over "Flagermus, fund og vigtige træer" Noter vedr. de forskellige bilag Neden for er en uddybning af, hvad de forskellige bilag indeholder. I de følgende kapitler henvises der til disse bilag samt er en nærmere beskrivelse af f.eks. undersøgelsesmetoder, som har ligget til grund for de viste data. Bilag 1: Undersøgelsesprogram for natur. Indeholder det undersøgelsesprogram, som beskriver omfanget af naturundersøgelserne, herunder metoder, udvælgelse af lokaliteter m.v. Programmet er godkendt af Miljøcenter Århus og Miljøcenter Odense i april 2009 og har været fulgt af bygherren og dennes rådgivere henover feltsæsonen fra april til november Bilag 2: Kort over undersøgte lokaliteter Indeholder 19 delkort, der dækker hele strækningen fra Kassø til Tjele. På kortene er vist den eksisterende luftledning inkl. masteplacering (og mastenummer) samt det nye anlæg med hovedforslaget, alternativer og afvigelser. På kortene er der desuden signaturer for afgrænsningen af de undersøgte lokaliteter (med lokalitetsnumre) og div. beskyttede naturområder ( 3-natur og Natura 2000-områder). Bilag 3: Ortofoto med undersøgte lokaliteter Kopi af de ortofoto, som har været anvendt ved feltarbejdet i Der er et ortofoto for hver af de undersøgte lokaliteter. Det er vist med håndtegning, om der er sket en opdeling af lokaliteten i underlokaliteter, f.eks. med det formål at udpege særligt sårbare naturområder. Bilag 4: Lokalitetsskemaer for undersøgte lokaliteter Indeholder udfyldte lokalitetsskemaer for alle de undersøgte lokaliteter, som vist på kortene i bilag 2. Der er anvendt den samme geokodning (lokalitetsnumre) i bilag 2 og 4. På lokalitetsskemaer er der data for registrerede plante- og dyrearter, der er observeret ved flere forskellige typer feltundersøgelser, se kapitel 4. Bilag 5: Værdisætning af undersøgte lokaliteter På baggrund af feltarbejdet og klassificering af den eksisterende natur er der sket en værdisætning af undersøgte lokaliteter. Dette er vist på 6 delkort. Værdisætningen omfatter 5 kategorier for biologisk værdi: Meget lav, lav, middel, høj, meget høj. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 6

7 Bilag 6: Kort over "Padder, forekomst og ynglemuligheder" På baggrund af undersøgelser i felten af udvalgte arter af padder samt div. tilgængelige data og litteratur er der udarbejdet 6 delkort, hvor paddernes forekomst (som observeret ved feltarbejdet i 2009) er vist. Dertil er der ud fra andre tilgængelige data, litteratur samt viden om arternes krav til yngleområder udpeget en række områder som "ynglemuligheder" på kortene. Bilag 7: Kort over "Flagermus, fund og vigtige træer På baggrund af undersøgelser i felten af udvalgte arter af flagermus samt div. tilgængelige data og litteratur er der udarbejdet 6 delkort, hvor flagermusenes forekomst (som observeret ved feltarbejdet i 2009) er vist. Dertil er der ud fra andre tilgængelige data, litteratur samt viden om arternes krav til rasteområder (især i forhold til overvintringssteder) udpeget en række "vigtige træer" på kortene. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 7

8 2 Projektets udformning og rammer - i hovedtræk Projektet indebærer, at der etableres en ny 400 kv-højspændingsforbindelse med to ledningssystemer mellem Kassø og Tjele. Den nye linjeføring omfatter i hovedforslaget en ca. 177 km lang strækning, der løber nord-syd tæt på israndslinjen i Jylland. Der findes allerede et 400 kv-højspændingsanlæg på strækningen i dag som har en længde på 172,3 km. Dette anlæg består af luftledninger ophængt på tobenede H-master med en højde op til 35 m (gitterkonstruktion). Der står i alt 505 master på strækningen. Langs med det eksisterende anlæg er der tre transformerstationer ved Kassø, Askær og Tjele. Desuden er der en T-afgrening ved Revsing nær Vejen, hvor 400 kv-højspændingsforbindelsen mod Esbjerg er koblet på. Linjeføringen for det udbyggede anlæg vil følge den eksisterende linjeføring i videst muligt omfang. Der vil dog generelt være en afstand på 40 m af anlægstekniske årsager (den eksisterende ledning skal være i drift, imens den nye ledning anlægges). Med det formål at reducere antallet af berørte ejendomme samt andre miljømæssige hensyn er den nye linjeføring placeret øst eller vest for den eksisterende luftledning. Den nye linjeføring krydser den eksisterende luftledning 17 gange ud fra disse hensyn. Ved den nye linjeføring etableres en mast for hver ca. 330 m (i gennemsnit). I dag er spændvidden mellem masterne ca. 380 m. Årsagen til den lavere spændvidde efter udbygningen skyldes den ophængte ledningskonfiguration. Det er muligt at øge spændvidden, men det vil betyde markant kraftigere og større master. For det nye anlæg vil der være indsløjfning undervejs til transformerstationerne (nuværende som fremtidige) ved Kassø, Revsing (ved Vejen), Askær og Tjele. Der vil blive anvendt en ny mastetype på strækningen. Energinet.dk har peget på den nye mastetype Eagle, som er en etbenet rørmast. Energinet.dk foretrækker, at masten udformes i to etager ud fra en række tekniske og miljømæssige forhold. Lederne ophænges på masterne som enten 2 tråde per fase (duplex) eller som 3 tråde per fase (triplex). Energinet.dk har valgt triplex, fordi det nedsætter støjbelastningen af omgivelserne i fugtigt vejr (coronastøj) og reducerer energitabet ved el-transmission. Lederne fra nederste travers ophænges i samme afstand fra terræn (i modsætning til at hænge lederne i samme afstand fra de skrå traverser). Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 8

9 Mastetypen Eagle præsenteres og vurderes i VVM-redegørelsen i følgende udgaver: - Én- eller to-etages mast - Masteskaftet udført i cortenstål med traverser i enten rustfrit (rustfast) eller galvaniseret stål eller hele masten udført i galvaniseret stål - Luftledninger ophængt enten som duplex eller triplex. - Placering af ledere er enten vandret eller parallelt med travers Alle eksisterende krydsende luftledninger vil som minimum inden for en afstand på ca. 800 m på hver side af den nye linjeføring blive lagt i jorden som en direkte konsekvens af opsætningen af den nye 400 kvhøjspændingsforbindelse. I alt 22 stk. 60 kv luftledninger med en samlet længde på ca. 77,8 km saneres på denne baggrund foruden 3 stk. 150 kvforbindelser på i alt ca. 20 km. Som udgangspunkt er et planlægningsbælte på 400 m blevet undersøgt og vurderet for at åbne mulighed for en nærmere justering af linjeføringen på baggrund af evt. bemærkninger, som indkommer under den offentlige høring af VVM-redegørelsen og forslag til kommuneplantillæg for hver kommune på strækningen for højspændingsanlægget. På denne baggrund vil der indenfor planlægningsbæltet på 400 m blive afgrænset et reduceret planlægningsbælte på 200 m, som det nye ledningsanlæg med master og ledere skal placeres indenfor. Såfremt der bliver givet tilladelse til projektet vil dette 200 m planlægningsbælte blive fastlagt i de endelige kommuneplantillæg og i den VVMtilladelse, der udstedes af miljøcentrene som grundlag for bygherrens etablering af højspændingsanlægget. Energinet.dk har dog ud fra nuværende kendskab til forholdene angivet en forventet linjeføring indenfor planlægningsbæltet. Den forventede linjeføring viser placeringen af knækmasterne (hvor ledningen slår et knæk), mens de øvrige master (bæremaster) først placeres efter forudgående høring hos de berørte lodsejere. I VVM-redegørelsen er forslaget til den fremtidige linjeføring og alternativer vist på 19 kort i A4 format. Placering af master er altså ikke vist på kortene, fordi dette først fastlægges senere efter detailplanlægning og forhandling. Et oversigtskort over linjeføringen er vist i Figur 2-1. På kortet er vist hovedforslaget samt områder, hvor der er undersøgt alternativer (i såkaldte fokusområder) og områder, hvor mindre afvigelser fra den nuværende linjeføring er vurderet. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 9

10 Figur 2-1. Oversigtkort over Kassø Tjele 400 kv-linjeføring og placering af fokusområder med alternativer og områder, hvor der er mindre afvigelser fra den nuværende linjeføring. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 10

11 2.1 Baggrund for bygherrens hovedforslag Den politiske baggrund for projektet De politiske partier bag energiforliget i februar 2008 vedtog i november 2008 nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet. I retningslinjerne er specifikt nævnt etablering af en ny 400 kv-luftledning mellem Kassø og Tjele, der skal etableres på master i nyt design, som kan bære to ledningssystemer. Det har forud for vedtagelsen af de nye retningslinjer været fremført som et politisk ønske, at den nye ledning skulle følge den eksisterende ledning (så tæt som muligt). Dette er baggrunden for, at hovedforslaget i almindelighed ligger tæt op ad den eksisterende 400 kv-ledning Overordnede principper for etablering af højspændingsanlæg Når der skal findes en konkret linjeføring for et nyt ledningsanlæg, er der en række overordnede regler og principper, der skal eller bør overholdes. De lovmæssige regler skal følges - både angående tekniske forhold (f.eks. sikkerhedsforskrifter i Stærkstrømsbekendtgørelsen og arbejdsmiljøloven) og miljømæssige forhold. Derudover er der nogle principper, som bør følges af visuelle hensyn. Det handler om, hvordan ledningsanlægget kommer til at tage sig ud i landskabet - ser det roligt ud i sit forløb, eller står masterne meget uordnede? Det roligste og mest harmoniske forløb af linjeføringen opnås ved at føre masterne i lange lige stræk. Da opgaven er at anlægge den nye ledning langs den eksisterende ledning, vil de længste stræk normalt kunne fås ved mellem to knækmaster (hvor ledningen skifter retning) at lægge den nye linjeføring enten øst for eller vest for den eksisterende ledning. Herved indskydes der ikke yderligere knækpunkter på ledningen, hvilket giver det pæneste resultat. Ved at forskyde knækpunkterne i forhold til de eksisterende knæk kan den eksisterende linjeføring krydses, hvis dette findes formålstjenligt, således at man på én strækning f.eks. kan være øst for den eksisterende ledning, mens man på næste strækning kan være vest for. Når skiftet sker, hvor der i forvejen er et knæk, behøver det ikke at give et ulogisk indtryk af den nye linjeføring - heller ikke efter nedrivningen af den gamle masterække. Ønsket om lange lige stræk støder ind imellem imod et andet princip - nemlig at opnå størst mulig afstand til boliger. I det angivne hovedforslag har bygherren måttet indgå kompromiser, hvor både afstanden til boliger og ønsket om lange lige forløb sammen med en række andre forhold er blevet afvejet mod hinanden. Det er ikke muligt at friholde alle boliger for nærhed til det nye anlæg. Bygherren har gennem processen for fastlæggelse af hovedforslaget forsøgt at placere linjeføringen enten øst eller vest for den eksisterende ledning, ud fra ønsket om at berøre færrest mulige boliger. Bygherren har i hovedforslaget også forsøgt at holde passende afstand til byer, tættere bebyggelser, kirker, gravhøje, enkelt-ejendomme, naturområder og rekreative områder. Endvidere er det søgt at mindske de visuelle indtryk ved passager af veje og vandløb ved vinkelrette krydsninger, ligesom det er tilstræbt at holde passende afstand til parallelt forløbende strækningsanlæg. Afstanden mellem centerlinjen for den eksisterende ledning og centerlinjen for den nye linjeføring er i hovedforslaget 40 m på langt den største del af stræk- Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 11

12 ningen. Begrundelsen er, at det skal være muligt at holde den eksisterende ledning i drift samtidig med, at den nye ledning bliver bygget. Afstanden mellem en lednings centerlinje og den yderste strømførende leder er ca. 15 m. I blæsevejr kan lederne svinge ud til siden, således at der midt i spændet mellem to master vil være mere end 15 m fra centerlinjen til yderste strømførende leder. Derfor er der generelt behov for 40 m mellem de to linjeføringer Aftale om forskønnelse af 400 kv-nettet og Kassø-Tjele-projektet I de nye statslige retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet fra november 2008 er inkluderet en aftale om "forskønnelse af 400 kv-nettet" i særlige områder. Der er følgende muligheder for forskønnelse: Master i nyt design Partiel kabellægning på kortere strækninger i særlige områder Justering af tracé i forhold til særlige interesser (byer, naturområder, landskaber) Kilde: Energinet.dk, april Forskønnelse af 400 kv-nettet. En af forudsætningerne for etablering af den nye 400 kv-forbindelse fra Kassø til Tjele er, at mulighederne for forskønnelse anvendes. Den første mulighed for forskønnelse - master i nyt design - er indarbejdet i projektets hovedforslag. Hele luftledningsanlægget ønskes etableret med Eaglemasten i to etager med triplex-ophængning af lederne. For strækningen Kassø til Tjele er udgangspunktet, at det nye anlæg skal ligge så tæt som muligt på det eksisterende luftledningsanlæg. Der er dog flere steder set på forskønnelsesmuligheden i form af justering af tracéet, og i fire fokusområder samt 5 områder med afvigelser (se neden for) er der i hovedforslaget peget på linjeføringer, der afviger en del fra den eksisterende linjeføring. I hovedforslaget er der desuden en partiel kabellægning ved passagen af området ved Bølling Sø, da linjeføringen krydser en stor landskabsfredning. Til sammenligning kan nævnes, at der i Forskønnelsesprojektet - som omfatter hele det 1200 km lange luftledningsnet på 400 kv-niveauet - blev der udpeget 22 strækninger, som indledningsvist blev vurderet som oplagte til forskønnelse. Udvælgelsen er baseret på en GIS-analyse, som vægter en række temaer omkring mennesker og beskyttelsesområder for landskab, natur, friluftsliv og kystzonen. Temaerne blev udvalgt af de statslige miljøcentre og Energinet.dk som værende af national interesse - et eksempel på dette er de udlagte områder til nationalparker. Ud af de 22 strækninger er i alt 6 lokaliteter udvalgt som særligt oplagte til forskønnelse i første omgang Fokusområder og afvigelser Miljøcentrene har i begyndelsen af VVM-processen udpeget 4 geografisk afgrænsede områder, hvor der siden etableringen af det eksisterende anlæg er opstået væsentligt ændrede miljømæssige udfordringer. Miljøcentrene har for disse fokusområder stillet krav om undersøgelse og vurdering af forskellige alternativer med hensyn til udformning og placering af det nye højspændingsanlæg. Disse fokusområder er: Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 12

13 Gamst Søenge Billund Bølling Sø Nørreådalen I de 4 fokusområder er der ligesom i forskønnelsesprojektet set på muligheden for justering af linjeføringen i forhold til den eksisterende linjeføring samt på forskellige kombinationer af strækninger med luftledning og kabellægning. Der er således i en iterativ proces udpeget 18 alternativer. Energinet.dk har derpå for hvert af de 4 fokusområder ved Gamst Søenge, Billund, Bølling Sø og Nørreådalen valgt et af de undersøgte alternativer, som indgår i hovedforslaget. Hovedforslaget afviger i disse områder en del fra den eksisterende linjeføring. Desuden indgår der partiel kabellægning i hovedforslaget ved fokusområdet Bølling Sø på en knap 3 km lang strækning. Herudover er der - bl.a på baggrund af forslag indkommet i Idéfasen - udpeget 5 områder, hvor der enten er afveget fra eksisterende linjeføring eller vist flere mulige linjeføringer. Energinet.dk har peget på én af linjeføringerne som hovedforslag. Områderne med afvigelser er: Hjartbro Skov og Gabøl Frederiksnåde Bølling Sø Syd Mausing Mølle Tange Som hovedforslag har Energinet.dk valgt en linjeføring og udformning af det nye anlæg, der ud fra en kombination af miljøhensyn og tekniske hensyn af bygherren vurderes som den bedste løsning. Det bemærkes at alle behandlede alternativer er valgbare, således at Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus i forbindelse med den endelige udstedelse af kommuneplantillæg og VVM tilladelse kan beslutte, at bygherrens fremlagte hovedforslag i udvalgte delområder skal erstattes af alternativer. 2.2 Myndighedsbehandling og detailprojektering Bygherrens hovedforslag og samtlige alternative linjeføringer vil under anden offentlighedsfase blive udlagt som planlægningsbælter på 400 m. Planlægningsbælterne skal bl.a. give mulighed for i størst mulig udstrækning at kunne imødekomme de indsigelser og bemærkninger, der modtages fra borgerne gennem 2. offentlighedsfase. Efter 2. offentlighedsfase kan Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus beslutte at indsnævre planlægningsbæltet og vedtage et planlægningsbælte på f.eks. 200 m. Derefter kan bygherren indlede detailprojekteringen, som omfatter den helt eksakte linjeføring inden for det vedtagne planlægningsbælte. Det vil under detailprojekteringen, hvor masternes placering fastlægges, blive tilstræbt at få et visuelt optimalt samspil mellem mastehøjde (travershøjde) og spændvidde (afstanden mellem masterne). Mastehøjderne vælges således, at landskabets topografi udlignes i størst mulig udstrækning ved at anvende ma- Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 13

14 ster med lav travershøjde over højdedrag og modsat master med højere travershøjde ved krydsning af lavtliggende passager. Mastehøjderne kan dog ikke vælges frit, idet der skal være tilstrækkelig afstand mellem lederne og terræn, veje mv. Såfremt der vil blive givet tilladelse til at bygge det nye ledningsanlæg, kan der sammen med tilladelsen blive udstukket nogle vilkår, som bygherren skal overholde. Under detailprojekteringen skal eventuelle vilkår, der er givet sammen med tilladelsen til at bygge ledningen, opfyldes. Derudover vil der også i denne planlægningsfase blive taget størst mulig hensyn til boliger, miljø og teknik for derved at finde den mest optimale placering af masterne på de enkelte ejendomme i den givne linjeføring. Den præcise placering vil først blive valgt efter en forudgående dialog med de direkte berørte lodsejere. I denne proces skal både Stærkstrømsbekendtgørelsen og de overordnede principper for etablering af højspændingsledninger tages i betragtning. Planlægningsbæltet giver således mulighed for at udvise fleksibilitet i forsøget på at finde den bedst mulige placering af anlægget. 2.3 Alternative linjeføringer og udformninger I de 4 fokusområder er der i alt undersøgt 18 alternative udformninger og placeringer. Alternativerne er navngivet efter følgende model: A: Luftledning (alternativer indeholder kun luftledningsanlæg) B: Kabel (nedgravet kabel undtagen ved krydsning af store vandløb og trafikanlæg, hvor der planlægges med underboring) C: Kombineret luftledning og kabel Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 14

15 Fokusområde Alternativ A Luftledning Alternativ B Kabel Alternativ C Kombineret luftledning og kabel Gamst Søenge A1 Gl. Station Revsing B1 Ny Station Revsing C1 Ny Station Revsing (7 alternativer) A2 Ny Station Revsing C2 Ny Station Revsing A3 Ny Station Revsing =HF C3 Ny Station Revsing Billund (3 alternativer) A1 østlig A2 vestlig = HF B1 Bølling Sø (2 alternativer) C1 under Bølling Sø med kabel C2 uden om Bølling Sø, kabel ved campingplads = HF Nørreådalen (6 alternativer) A1 følge den eksisterende B1 C1 A2 østligt alternativ = HF C2 C3 Tabel 2-1. Oversigt over fokusområder og undersøgte alternativer. HF angiver det af Energinet.dk valgte hovedforslag Ud over linjeføringerne i alternativerne følger hovedforslaget den eksisterende luftledning så tæt som muligt. Få steder er der sket afvigelser. Disse steder omfatter krydsningen ved Hjartbro Skov og Gabøl, Frederiksnåde, Bølling Sø Syd, Mausing Mølle og Tange. I tekst og på kort betegnes disse afvigelser som "Afvigelser fra eksisterende linjeføring". Kort over alternativer og afvigelser kan ses i Teknisk Rapport 4 og 6 samt i VVM-samlerapporten. 2.4 Saneringer af nuværende ledninger Den nuværende 400 kv-luftledning vil blive fjernet i forbindelse med projektets gennemførelse. Ligeledes saneres alle krydsende og parallelt forløbende luftledninger som led i projektet. Dette omfatter 22 stk. 60 kv-ledninger og 3 stk. 150 kv-forbindelse. Placeringen er vist på Figur 2-2. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 15

16 Figur 2-2. Oversigt over krydsende 60 kv-ledninger (22 stk.) og 150 kv-ledninger, der kabellægges som direkte konsekvens af projektet. Strækning Kassø Revsing. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 16

17 Figur 2-2 (fortsat). Strækning Revsing Askær. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 17

18 Figur 2-2 (fortsat). Strækning Askær Tjele. 2.5 Væsentligste anlægsarbejder Anlægsarbejderne er i detaljer beskrevet i Teknisk Rapport 6. De væsentligste anlægsarbejder er resumeret i Tabel 2-1. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 18

19 Anlægsdel Beskrivelse Generelt Anlægsarbejdet strækker sig over 3,5 år og opdeles i sektioner. Nedtagning af det eksisterende anlæg vil vare ca. 1 år, men strækkes antagelig over en længere periode. Anlægsarbejdet forventes udført af en arbejdsstyrke på knap 60 personer. Forud for anlægsarbejdet gennemføres arkæologiske forundersøgelser, og der søges om evt. dispensationer i forhold til f.eks. skovloven, naturbeskyttelsesloven m.v. Ved masten Der opstilles ca. 530 nye master med en indbyrdes afstand på ca. 330 m. Masterne funderes hovedsagelig ved nedramning af en monopæl af stål på m. Der støbes en betonplade ved terræn med en tykkelse på 1,5 m og areal på 7 m 2 og Eaglemasten boltes på fundamentet. Fundamentet etableres på få arbejdsdage. Maste rejsning Masteskaftet er ca. 45 m langt og transporteres frem til byggepladsen på blokvogn. Tilsvarende med traverser, der bærer lederne øverst på masten. Masten rejses med mobilkran, og traverser og isolatorer monteres. Rejsning af mast varer få arbejdsdage. Trækning af ledere Ledere transporteres frem på kabeltromler til materialepladser for ca. hver 12 km. Fra et kabelspil monteret på særlig arbejdsvogn trækkes lederne på ca. 6 km s længde frem over et antal master (15-20 stk.) over hjul, der er monteret på masterne. Kabellægning Kabellægning vil som hovedregel ske ved nedgravning. Underboring foretages kun ved krydsning af større vandløb, veje eller lignende. Nedgravningen berører et arbejdsbælte på ca. 36 m bredde. Der graves 4 render i en dybde på 1,2 m og med indbyrdes afstand på 6 10 m. Jordkabler trækkes ud i kabelrenderne og kablerne dækkes til med et sandlag, hvorefter tilbagefyldning sker med den opgravede jord. Kablerne er ca. 900 m lange og muffes sammen. Overgangsstation I overgang mellem en luftledning og jordkabel etableres en kabelovergangsstation. Det kræver et areal på ca. 0,5 ha. Der placeres komponenter, der kan kompensere for spændingsstigninger (en reaktor). Transformerstationer På de 3 eksisterende transformerstationer (Kassø, Askær, Tjele) sker der alene mindre udbygninger inden for stationerne. Der etableres en ny transformerstation ved Revsing, og der placeres en lukket bygning, der fungerer som koblingsstation. På længere sigt kan station Revsing udstyres med transformere. Nedtagning De eksisterende 505 H-master samt krydsende ledninger nedtages med mobilkraner, demonteres på stedet og køres til genbrug. Fundamenterne fjernes til 1,5 m under terræn eller fuldstændigt efter nærmere aftale med den pågældende lodsejer. Lederne rulles på tromler og køres til genbrug. Et særligt arbejde skal udføres ved Bølling Sø, hvor 3 master (af Donau typen) skal fjernes fra selve søen. Dette sker fra grej, der transporteres på et flådesystem, der midlertidigt arbejder i søen Tabel 2-1. Oversigt over væsentlige anlægsarbejder. Beskrivelsen er uddybet i Teknisk Rapport 6. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 19

20 3 Naturbeskyttelse - lovgrundlag og forvaltning Oplysninger om gældende plan- og lovgivningsmæssige forhold er indhentet fra nationale (Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen), regionale (Miljøcenter Århus og Odense) og kommunale planer (Viborg Kommune, Silkeborg Kommune, Ikast-Brande Kommune, Billund Kommune, Vejle Kommune, Vejen Kommune, Haderslev Kommune, Tønder Kommune og Aabenraa Kommune) samt regionplaner fra de tidligere amter (Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt, Vejle Amt, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt). De oplysninger, der er gennemgået, vedrører områder, der er omfattet af: Internationale planer, f.eks. områder, arter og naturtyper, der er beskyttede af EF-habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet Naturbeskyttelsesloven, f.eks. fredninger og beskyttede naturtyper Anden national lovgivning, f.eks. reglerne vedrørende fredskovspligt i henhold til skovloven Regionplan 2005 for Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt, Vejle Amt, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt med udpegninger, der har til formål at beskytte naturområder Kommuneplaner, f.eks. lokalplanlagte områder til skovrejsning, planer om naturgenopretning mv. 3.1 International lovgivning Natura 2000 Danmark har tiltrådt to EF-direktiver, der begge har til formål at beskytte naturinteresser af betydning for medlemslandene af EU, dvs. en stor del af den euorpæiske biodiversitet. Det gælder EF-fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets Direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle, med senere ændringer) og EF-Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, med senere ændringer). I henhold til disse direktiver er der udpeget en række såkaldte Natura 2000-områder: EF-fuglebeskyttelsesområder er områder, som beskytter ynglefugle, der er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer i deres levesteder. Desuden er det områder, hvor fugle, som regelmæssigt gæster Danmark for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre, skal beskyttes. Der findes i alt 113 EF-fuglebeskyttelsesområder i Danmark. Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper samt arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. Habitatområderne er en del af Natura I Danmark findes der 254 habitatområder, der er udpeget for at bevare og beskytte arter og /eller naturtyper. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 20

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 1 Master

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 1 Master VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 1 Master Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele,

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 3 Landskab, kulturarv og friluftsliv

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 3 Landskab, kulturarv og friluftsliv VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 3 Landskab, kulturarv og friluftsliv Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 6 Anlægsbeskrivelse og vurdering af øvrige miljøforhold

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 6 Anlægsbeskrivelse og vurdering af øvrige miljøforhold VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 6 Anlægsbeskrivelse og vurdering af øvrige miljøforhold Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400

Læs mere

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø Til. Århus Kommune - post@aarhus.dk Kopi til: Miljøcenter Århus - Sune Ribergaard Henriksen, surhe@aar.mim.dk Århus Kommune - Henning Hermansen, he@aarhus.dk Århus Kommune - Ole Skou Rasmussen, osr@aarhus.dk

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt.

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Kassø-Tjele: Fakta og baggrund 2. offentlighedsfase: 24. marts 2010-31. maj 2010. Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Den gamle 172 km lange ledning bliver

Læs mere

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014 VVM-tilladelse For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk November 2014 1 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 for Varde Kommune Kommuneplan 2014-2026 for Esbjerg Kommune Kommuneplan

Læs mere

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Christian Jensen Projektleder, Energinet.dk 1 Projektet Anlægge en ca. 175 km lang 400 kv luftledning op igennem Jylland

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 5 Mennesker, sundhed og samfund

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 5 Mennesker, sundhed og samfund VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 5 Mennesker, sundhed og samfund Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

Thy-Mors-Salling. Bilag vedrørende fokusområder i Struer Kommune Thisted Kommune Morsø Kommune Skive Kommune

Thy-Mors-Salling. Bilag vedrørende fokusområder i Struer Kommune Thisted Kommune Morsø Kommune Skive Kommune Thy-Mors-Salling Bilag vedrørende fokusområder i Struer Kommune Thisted Kommune Morsø Kommune Skive Kommune 1 Struer Kommune Grøn korridor vest for station Struer Der er en grøn korridor vest for station

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T: Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget,

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune - Station Revsing. December 2010

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune - Station Revsing. December 2010 Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Vejen Kommune - Station Revsing December 2010 Titel: Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele,

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016 VVM-tilladelse Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg 12. april 2016 1 Indhold Indhold... 2 1 VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse af projektet... 3 2 Vilkår for

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Hovedrapport. Marts 2010

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Hovedrapport. Marts 2010 VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Hovedrapport Marts 2010 Titel: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele Hovedrapport, Marts 2010

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse miljøskader 1)

Bekendtgørelse om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse miljøskader 1) BEK nr 652 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 8. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1440-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune. December 2010

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune. December 2010 Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Aabenraa Kommune December 2010 Titel: Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele, Aabenraa

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning Anmeldeskema Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund 17. juni 2016 MSL/MSL Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, museumslovens 29 a samt ansøgning om krydsningstilladelse

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark November 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Syddjurs Kommune, Egsmark... 6 1. Indledning

Læs mere

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. 1. Formål Standarden skal angive en administrationspraksis, der sikrer

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune Station Revsing

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune Station Revsing Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Vejen Kommune Station Revsing Marts 2010 Titel: Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Kommuneplan temaer. Forslag

Kommuneplan temaer. Forslag Kommuneplan 20 4 temaer Forslag 6.3.1 Ring 3 - vest Der udlægges en interessezone til en ny vestlig Ring 3 mellem den Fynske motorvej ved Vejrup og Næsbyhoved-Broby. Området for interessezonen rummer væsentlige

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2013

Naturkvalitetsplan 2013 Naturkvalitetsplan 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Relevant lovgivning for kommunens administration på naturområdet Registrering af naturarealer (samt beskrivelse af 3-naturtyperne) Principperne i

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 309 Offentligt Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere