VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering"

Transkript

1 VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering Marts 2010

2 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele, Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering, Marts 2010 Miljøcenter Odense C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Telefon: Fax: E-post: Journalnr. ODE Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Telefon: Fax: E-post: Journalnr. ODE Udarbejdet af: Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus i samarbejde med Energinet.dk og rådgivergruppen: Orbicon A/S, COWI A/S, Birk Nielsen A/S Layout: By- og Landskabsstyrelsen Grundkort: Kort- og Matrikelstyrelsen, tilladelse (G ) Oplag: Elektronisk udgave Foto: Energinet.dk og rådgivergruppen ISBE: Udgivelsesdato: 24. marts 2010 Henvendelse vedrørende rapporterne til: Miljøcenter Odense C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Telefon: Fax: E-post: Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Telefon: Fax: E-post:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Projektets udformning og rammer - i hovedtræk Baggrund for bygherrens hovedforslag Myndighedsbehandling og detailprojektering Alternative linjeføringer og udformninger Saneringer af nuværende ledninger Væsentligste anlægsarbejder Naturbeskyttelse - lovgrundlag og forvaltning International lovgivning National lovgivning - Områder omfattet af Naturbeskyttelsesloven og Skovloven Regionale og kommunale planforhold Metode Naturområder - lokalitetsundersøgelser Natura 2000-områder Dyr og fugle Vurdering af potentielle yngle- og rasteområder for henh. flagermus og padder Naturområder Direkte påvirkning af naturområder - resultat af GIS-analyse Resultat for det nye anlæg Gennemgang af lokaliteter langs linjeføringen Sammenfattende vurdering for naturlokaliteter Natura 2000-områder EF-habitatområde nr. 80, Kongeå EF-habitatområde nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk Arter omfatter af Habitatdirektivet Flagermus Birkemus Odder Markfirben Padder Grøn mosaikguldsmed Fisk Fugle, forekomst og påvirkning Potentielle effekter på fugle Kollisioner og kortslutningsdrabs effekter på fuglebestandene Effekter af barrierer og påvirkning af levesteder Bilag I-arter langs linjeføringen Andre fugleforekomster langs linjeføringen Afværgeforanstaltninger - sammenfatning Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 3

4 9.1 Inden anlægsfasen Hensyn ved anlæg og sanering Hensyn ved drift og tilsyn Referencer Bilagsfortegnelse Bilag 1: Undersøgelsesprogram for natur. Bilag 2: Kort over undersøgte lokaliteter Bilag 3: Ortofoto med undersøgte lokaliteter Bilag 4: Lokalitetsskemaer for undersøgte lokaliteter Bilag 5: Værdisætning af undersøgte lokaliteter Bilag 6: Kort over "Padder, forekomst og ynglemuligheder" Bilag 7: Kort over "Flagermus, fund og vigtige træer" Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 4

5 1 Indledning Energinet.dk er ansvarlig for transmission af el og gas i Danmark. På baggrund af den politiske beslutning af Folketingets politikere i november 2008 om nye principper for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet har Energinet.dk påbegyndt planlægningen af en ny 400 kv- højspændingsledning mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg. Den nye ledning opføres med et dobbelt ledningssystem på master i nyt design. Såfremt projektet kan godkendes, vil anlægsarbejdet blive udført i perioden Den eksisterende 400 kv-højspændingsledning mellem Kassø og Tjele fjernes efterhånden som den nye ledning sættes i drift. Det forventes, at den sidste del af ledningen fjernes i Miljøcenter Århus og Miljøcenter Odense er planmyndighed og udsteder kommuneplantillæg og VVM-tilladelse for den nye dobbelte 400 kv- højspændingsforbindelse, der forløber gennem 9 kommuner. Projektets omfang indebærer, at der skal gennemføres en VVM - Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-arbejdet er gennemført i , og den samlede vurdering er beskrevet i en hovedrapport: VVM redegørelse, marts 2010 Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Som grundlag for VVM-redegørelsen er der udarbejdet 7 tekniske rapporter, der i større detaljeringsgrad redegør for miljøpåvirkningerne af projektet. De tekniske rapporter er en integreret del af den samlede VVM-redegørelse og består af: Teknisk rapport 1 Master Teknisk rapport 2 Naturområder og Natura 2000 konsekvensvurdering Teknisk rapport 3 Landskaber, kulturarv og friluftsliv Teknisk rapport 4 Analyse af alternativer i fokusområder Teknisk rapport 5 Mennesker, sundhed og samfund Teknisk rapport 6 Anlægsbeskrivelse og vurdering af øvrige miljøforhold Teknisk rapport 7 - Visualiseringer Nærværende rapport er nr. 2 og indeholder en detaljeret beskrivelse af de eksisterende forhold for naturområder og Natura 2000-interesserne. Konsekvenser for naturen ved anlæg af den nye 400 kv-forbindelse samt borttagning af den eksisterende luftledning og krydsende ledninger samt den efterfølgende drift er vurderet. Der er desuden udarbejdet en separat konsekvensvurdering for de berørte Natura 2000-områder, der følger kravene i Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Rapporten er udarbejdet af COWI og Orbicon med bidrag fra Energinet.dk om anlægstekniske og driftsmæssige forhold. Rapportens struktur og opbygning har været drøftet med Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus under forløbet. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 5

6 Til rapporten hører en række bilag: Bilag 1: Undersøgelsesprogram for natur. Bilag 2: Kort over undersøgte lokaliteter Bilag 3: Ortofoto med undersøgte lokaliteter Bilag 4: Lokalitetsskemaer for undersøgte lokaliteter Bilag 5: Værdisætning af undersøgte lokaliteter Bilag 6: Kort over "Padder, forekomst og ynglemuligheder" Bilag 7: Kort over "Flagermus, fund og vigtige træer" Noter vedr. de forskellige bilag Neden for er en uddybning af, hvad de forskellige bilag indeholder. I de følgende kapitler henvises der til disse bilag samt er en nærmere beskrivelse af f.eks. undersøgelsesmetoder, som har ligget til grund for de viste data. Bilag 1: Undersøgelsesprogram for natur. Indeholder det undersøgelsesprogram, som beskriver omfanget af naturundersøgelserne, herunder metoder, udvælgelse af lokaliteter m.v. Programmet er godkendt af Miljøcenter Århus og Miljøcenter Odense i april 2009 og har været fulgt af bygherren og dennes rådgivere henover feltsæsonen fra april til november Bilag 2: Kort over undersøgte lokaliteter Indeholder 19 delkort, der dækker hele strækningen fra Kassø til Tjele. På kortene er vist den eksisterende luftledning inkl. masteplacering (og mastenummer) samt det nye anlæg med hovedforslaget, alternativer og afvigelser. På kortene er der desuden signaturer for afgrænsningen af de undersøgte lokaliteter (med lokalitetsnumre) og div. beskyttede naturområder ( 3-natur og Natura 2000-områder). Bilag 3: Ortofoto med undersøgte lokaliteter Kopi af de ortofoto, som har været anvendt ved feltarbejdet i Der er et ortofoto for hver af de undersøgte lokaliteter. Det er vist med håndtegning, om der er sket en opdeling af lokaliteten i underlokaliteter, f.eks. med det formål at udpege særligt sårbare naturområder. Bilag 4: Lokalitetsskemaer for undersøgte lokaliteter Indeholder udfyldte lokalitetsskemaer for alle de undersøgte lokaliteter, som vist på kortene i bilag 2. Der er anvendt den samme geokodning (lokalitetsnumre) i bilag 2 og 4. På lokalitetsskemaer er der data for registrerede plante- og dyrearter, der er observeret ved flere forskellige typer feltundersøgelser, se kapitel 4. Bilag 5: Værdisætning af undersøgte lokaliteter På baggrund af feltarbejdet og klassificering af den eksisterende natur er der sket en værdisætning af undersøgte lokaliteter. Dette er vist på 6 delkort. Værdisætningen omfatter 5 kategorier for biologisk værdi: Meget lav, lav, middel, høj, meget høj. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 6

7 Bilag 6: Kort over "Padder, forekomst og ynglemuligheder" På baggrund af undersøgelser i felten af udvalgte arter af padder samt div. tilgængelige data og litteratur er der udarbejdet 6 delkort, hvor paddernes forekomst (som observeret ved feltarbejdet i 2009) er vist. Dertil er der ud fra andre tilgængelige data, litteratur samt viden om arternes krav til yngleområder udpeget en række områder som "ynglemuligheder" på kortene. Bilag 7: Kort over "Flagermus, fund og vigtige træer På baggrund af undersøgelser i felten af udvalgte arter af flagermus samt div. tilgængelige data og litteratur er der udarbejdet 6 delkort, hvor flagermusenes forekomst (som observeret ved feltarbejdet i 2009) er vist. Dertil er der ud fra andre tilgængelige data, litteratur samt viden om arternes krav til rasteområder (især i forhold til overvintringssteder) udpeget en række "vigtige træer" på kortene. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 7

8 2 Projektets udformning og rammer - i hovedtræk Projektet indebærer, at der etableres en ny 400 kv-højspændingsforbindelse med to ledningssystemer mellem Kassø og Tjele. Den nye linjeføring omfatter i hovedforslaget en ca. 177 km lang strækning, der løber nord-syd tæt på israndslinjen i Jylland. Der findes allerede et 400 kv-højspændingsanlæg på strækningen i dag som har en længde på 172,3 km. Dette anlæg består af luftledninger ophængt på tobenede H-master med en højde op til 35 m (gitterkonstruktion). Der står i alt 505 master på strækningen. Langs med det eksisterende anlæg er der tre transformerstationer ved Kassø, Askær og Tjele. Desuden er der en T-afgrening ved Revsing nær Vejen, hvor 400 kv-højspændingsforbindelsen mod Esbjerg er koblet på. Linjeføringen for det udbyggede anlæg vil følge den eksisterende linjeføring i videst muligt omfang. Der vil dog generelt være en afstand på 40 m af anlægstekniske årsager (den eksisterende ledning skal være i drift, imens den nye ledning anlægges). Med det formål at reducere antallet af berørte ejendomme samt andre miljømæssige hensyn er den nye linjeføring placeret øst eller vest for den eksisterende luftledning. Den nye linjeføring krydser den eksisterende luftledning 17 gange ud fra disse hensyn. Ved den nye linjeføring etableres en mast for hver ca. 330 m (i gennemsnit). I dag er spændvidden mellem masterne ca. 380 m. Årsagen til den lavere spændvidde efter udbygningen skyldes den ophængte ledningskonfiguration. Det er muligt at øge spændvidden, men det vil betyde markant kraftigere og større master. For det nye anlæg vil der være indsløjfning undervejs til transformerstationerne (nuværende som fremtidige) ved Kassø, Revsing (ved Vejen), Askær og Tjele. Der vil blive anvendt en ny mastetype på strækningen. Energinet.dk har peget på den nye mastetype Eagle, som er en etbenet rørmast. Energinet.dk foretrækker, at masten udformes i to etager ud fra en række tekniske og miljømæssige forhold. Lederne ophænges på masterne som enten 2 tråde per fase (duplex) eller som 3 tråde per fase (triplex). Energinet.dk har valgt triplex, fordi det nedsætter støjbelastningen af omgivelserne i fugtigt vejr (coronastøj) og reducerer energitabet ved el-transmission. Lederne fra nederste travers ophænges i samme afstand fra terræn (i modsætning til at hænge lederne i samme afstand fra de skrå traverser). Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 8

9 Mastetypen Eagle præsenteres og vurderes i VVM-redegørelsen i følgende udgaver: - Én- eller to-etages mast - Masteskaftet udført i cortenstål med traverser i enten rustfrit (rustfast) eller galvaniseret stål eller hele masten udført i galvaniseret stål - Luftledninger ophængt enten som duplex eller triplex. - Placering af ledere er enten vandret eller parallelt med travers Alle eksisterende krydsende luftledninger vil som minimum inden for en afstand på ca. 800 m på hver side af den nye linjeføring blive lagt i jorden som en direkte konsekvens af opsætningen af den nye 400 kvhøjspændingsforbindelse. I alt 22 stk. 60 kv luftledninger med en samlet længde på ca. 77,8 km saneres på denne baggrund foruden 3 stk. 150 kvforbindelser på i alt ca. 20 km. Som udgangspunkt er et planlægningsbælte på 400 m blevet undersøgt og vurderet for at åbne mulighed for en nærmere justering af linjeføringen på baggrund af evt. bemærkninger, som indkommer under den offentlige høring af VVM-redegørelsen og forslag til kommuneplantillæg for hver kommune på strækningen for højspændingsanlægget. På denne baggrund vil der indenfor planlægningsbæltet på 400 m blive afgrænset et reduceret planlægningsbælte på 200 m, som det nye ledningsanlæg med master og ledere skal placeres indenfor. Såfremt der bliver givet tilladelse til projektet vil dette 200 m planlægningsbælte blive fastlagt i de endelige kommuneplantillæg og i den VVMtilladelse, der udstedes af miljøcentrene som grundlag for bygherrens etablering af højspændingsanlægget. Energinet.dk har dog ud fra nuværende kendskab til forholdene angivet en forventet linjeføring indenfor planlægningsbæltet. Den forventede linjeføring viser placeringen af knækmasterne (hvor ledningen slår et knæk), mens de øvrige master (bæremaster) først placeres efter forudgående høring hos de berørte lodsejere. I VVM-redegørelsen er forslaget til den fremtidige linjeføring og alternativer vist på 19 kort i A4 format. Placering af master er altså ikke vist på kortene, fordi dette først fastlægges senere efter detailplanlægning og forhandling. Et oversigtskort over linjeføringen er vist i Figur 2-1. På kortet er vist hovedforslaget samt områder, hvor der er undersøgt alternativer (i såkaldte fokusområder) og områder, hvor mindre afvigelser fra den nuværende linjeføring er vurderet. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 9

10 Figur 2-1. Oversigtkort over Kassø Tjele 400 kv-linjeføring og placering af fokusområder med alternativer og områder, hvor der er mindre afvigelser fra den nuværende linjeføring. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 10

11 2.1 Baggrund for bygherrens hovedforslag Den politiske baggrund for projektet De politiske partier bag energiforliget i februar 2008 vedtog i november 2008 nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet. I retningslinjerne er specifikt nævnt etablering af en ny 400 kv-luftledning mellem Kassø og Tjele, der skal etableres på master i nyt design, som kan bære to ledningssystemer. Det har forud for vedtagelsen af de nye retningslinjer været fremført som et politisk ønske, at den nye ledning skulle følge den eksisterende ledning (så tæt som muligt). Dette er baggrunden for, at hovedforslaget i almindelighed ligger tæt op ad den eksisterende 400 kv-ledning Overordnede principper for etablering af højspændingsanlæg Når der skal findes en konkret linjeføring for et nyt ledningsanlæg, er der en række overordnede regler og principper, der skal eller bør overholdes. De lovmæssige regler skal følges - både angående tekniske forhold (f.eks. sikkerhedsforskrifter i Stærkstrømsbekendtgørelsen og arbejdsmiljøloven) og miljømæssige forhold. Derudover er der nogle principper, som bør følges af visuelle hensyn. Det handler om, hvordan ledningsanlægget kommer til at tage sig ud i landskabet - ser det roligt ud i sit forløb, eller står masterne meget uordnede? Det roligste og mest harmoniske forløb af linjeføringen opnås ved at føre masterne i lange lige stræk. Da opgaven er at anlægge den nye ledning langs den eksisterende ledning, vil de længste stræk normalt kunne fås ved mellem to knækmaster (hvor ledningen skifter retning) at lægge den nye linjeføring enten øst for eller vest for den eksisterende ledning. Herved indskydes der ikke yderligere knækpunkter på ledningen, hvilket giver det pæneste resultat. Ved at forskyde knækpunkterne i forhold til de eksisterende knæk kan den eksisterende linjeføring krydses, hvis dette findes formålstjenligt, således at man på én strækning f.eks. kan være øst for den eksisterende ledning, mens man på næste strækning kan være vest for. Når skiftet sker, hvor der i forvejen er et knæk, behøver det ikke at give et ulogisk indtryk af den nye linjeføring - heller ikke efter nedrivningen af den gamle masterække. Ønsket om lange lige stræk støder ind imellem imod et andet princip - nemlig at opnå størst mulig afstand til boliger. I det angivne hovedforslag har bygherren måttet indgå kompromiser, hvor både afstanden til boliger og ønsket om lange lige forløb sammen med en række andre forhold er blevet afvejet mod hinanden. Det er ikke muligt at friholde alle boliger for nærhed til det nye anlæg. Bygherren har gennem processen for fastlæggelse af hovedforslaget forsøgt at placere linjeføringen enten øst eller vest for den eksisterende ledning, ud fra ønsket om at berøre færrest mulige boliger. Bygherren har i hovedforslaget også forsøgt at holde passende afstand til byer, tættere bebyggelser, kirker, gravhøje, enkelt-ejendomme, naturområder og rekreative områder. Endvidere er det søgt at mindske de visuelle indtryk ved passager af veje og vandløb ved vinkelrette krydsninger, ligesom det er tilstræbt at holde passende afstand til parallelt forløbende strækningsanlæg. Afstanden mellem centerlinjen for den eksisterende ledning og centerlinjen for den nye linjeføring er i hovedforslaget 40 m på langt den største del af stræk- Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 11

12 ningen. Begrundelsen er, at det skal være muligt at holde den eksisterende ledning i drift samtidig med, at den nye ledning bliver bygget. Afstanden mellem en lednings centerlinje og den yderste strømførende leder er ca. 15 m. I blæsevejr kan lederne svinge ud til siden, således at der midt i spændet mellem to master vil være mere end 15 m fra centerlinjen til yderste strømførende leder. Derfor er der generelt behov for 40 m mellem de to linjeføringer Aftale om forskønnelse af 400 kv-nettet og Kassø-Tjele-projektet I de nye statslige retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet fra november 2008 er inkluderet en aftale om "forskønnelse af 400 kv-nettet" i særlige områder. Der er følgende muligheder for forskønnelse: Master i nyt design Partiel kabellægning på kortere strækninger i særlige områder Justering af tracé i forhold til særlige interesser (byer, naturområder, landskaber) Kilde: Energinet.dk, april Forskønnelse af 400 kv-nettet. En af forudsætningerne for etablering af den nye 400 kv-forbindelse fra Kassø til Tjele er, at mulighederne for forskønnelse anvendes. Den første mulighed for forskønnelse - master i nyt design - er indarbejdet i projektets hovedforslag. Hele luftledningsanlægget ønskes etableret med Eaglemasten i to etager med triplex-ophængning af lederne. For strækningen Kassø til Tjele er udgangspunktet, at det nye anlæg skal ligge så tæt som muligt på det eksisterende luftledningsanlæg. Der er dog flere steder set på forskønnelsesmuligheden i form af justering af tracéet, og i fire fokusområder samt 5 områder med afvigelser (se neden for) er der i hovedforslaget peget på linjeføringer, der afviger en del fra den eksisterende linjeføring. I hovedforslaget er der desuden en partiel kabellægning ved passagen af området ved Bølling Sø, da linjeføringen krydser en stor landskabsfredning. Til sammenligning kan nævnes, at der i Forskønnelsesprojektet - som omfatter hele det 1200 km lange luftledningsnet på 400 kv-niveauet - blev der udpeget 22 strækninger, som indledningsvist blev vurderet som oplagte til forskønnelse. Udvælgelsen er baseret på en GIS-analyse, som vægter en række temaer omkring mennesker og beskyttelsesområder for landskab, natur, friluftsliv og kystzonen. Temaerne blev udvalgt af de statslige miljøcentre og Energinet.dk som værende af national interesse - et eksempel på dette er de udlagte områder til nationalparker. Ud af de 22 strækninger er i alt 6 lokaliteter udvalgt som særligt oplagte til forskønnelse i første omgang Fokusområder og afvigelser Miljøcentrene har i begyndelsen af VVM-processen udpeget 4 geografisk afgrænsede områder, hvor der siden etableringen af det eksisterende anlæg er opstået væsentligt ændrede miljømæssige udfordringer. Miljøcentrene har for disse fokusområder stillet krav om undersøgelse og vurdering af forskellige alternativer med hensyn til udformning og placering af det nye højspændingsanlæg. Disse fokusområder er: Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 12

13 Gamst Søenge Billund Bølling Sø Nørreådalen I de 4 fokusområder er der ligesom i forskønnelsesprojektet set på muligheden for justering af linjeføringen i forhold til den eksisterende linjeføring samt på forskellige kombinationer af strækninger med luftledning og kabellægning. Der er således i en iterativ proces udpeget 18 alternativer. Energinet.dk har derpå for hvert af de 4 fokusområder ved Gamst Søenge, Billund, Bølling Sø og Nørreådalen valgt et af de undersøgte alternativer, som indgår i hovedforslaget. Hovedforslaget afviger i disse områder en del fra den eksisterende linjeføring. Desuden indgår der partiel kabellægning i hovedforslaget ved fokusområdet Bølling Sø på en knap 3 km lang strækning. Herudover er der - bl.a på baggrund af forslag indkommet i Idéfasen - udpeget 5 områder, hvor der enten er afveget fra eksisterende linjeføring eller vist flere mulige linjeføringer. Energinet.dk har peget på én af linjeføringerne som hovedforslag. Områderne med afvigelser er: Hjartbro Skov og Gabøl Frederiksnåde Bølling Sø Syd Mausing Mølle Tange Som hovedforslag har Energinet.dk valgt en linjeføring og udformning af det nye anlæg, der ud fra en kombination af miljøhensyn og tekniske hensyn af bygherren vurderes som den bedste løsning. Det bemærkes at alle behandlede alternativer er valgbare, således at Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus i forbindelse med den endelige udstedelse af kommuneplantillæg og VVM tilladelse kan beslutte, at bygherrens fremlagte hovedforslag i udvalgte delområder skal erstattes af alternativer. 2.2 Myndighedsbehandling og detailprojektering Bygherrens hovedforslag og samtlige alternative linjeføringer vil under anden offentlighedsfase blive udlagt som planlægningsbælter på 400 m. Planlægningsbælterne skal bl.a. give mulighed for i størst mulig udstrækning at kunne imødekomme de indsigelser og bemærkninger, der modtages fra borgerne gennem 2. offentlighedsfase. Efter 2. offentlighedsfase kan Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus beslutte at indsnævre planlægningsbæltet og vedtage et planlægningsbælte på f.eks. 200 m. Derefter kan bygherren indlede detailprojekteringen, som omfatter den helt eksakte linjeføring inden for det vedtagne planlægningsbælte. Det vil under detailprojekteringen, hvor masternes placering fastlægges, blive tilstræbt at få et visuelt optimalt samspil mellem mastehøjde (travershøjde) og spændvidde (afstanden mellem masterne). Mastehøjderne vælges således, at landskabets topografi udlignes i størst mulig udstrækning ved at anvende ma- Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 13

14 ster med lav travershøjde over højdedrag og modsat master med højere travershøjde ved krydsning af lavtliggende passager. Mastehøjderne kan dog ikke vælges frit, idet der skal være tilstrækkelig afstand mellem lederne og terræn, veje mv. Såfremt der vil blive givet tilladelse til at bygge det nye ledningsanlæg, kan der sammen med tilladelsen blive udstukket nogle vilkår, som bygherren skal overholde. Under detailprojekteringen skal eventuelle vilkår, der er givet sammen med tilladelsen til at bygge ledningen, opfyldes. Derudover vil der også i denne planlægningsfase blive taget størst mulig hensyn til boliger, miljø og teknik for derved at finde den mest optimale placering af masterne på de enkelte ejendomme i den givne linjeføring. Den præcise placering vil først blive valgt efter en forudgående dialog med de direkte berørte lodsejere. I denne proces skal både Stærkstrømsbekendtgørelsen og de overordnede principper for etablering af højspændingsledninger tages i betragtning. Planlægningsbæltet giver således mulighed for at udvise fleksibilitet i forsøget på at finde den bedst mulige placering af anlægget. 2.3 Alternative linjeføringer og udformninger I de 4 fokusområder er der i alt undersøgt 18 alternative udformninger og placeringer. Alternativerne er navngivet efter følgende model: A: Luftledning (alternativer indeholder kun luftledningsanlæg) B: Kabel (nedgravet kabel undtagen ved krydsning af store vandløb og trafikanlæg, hvor der planlægges med underboring) C: Kombineret luftledning og kabel Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 14

15 Fokusområde Alternativ A Luftledning Alternativ B Kabel Alternativ C Kombineret luftledning og kabel Gamst Søenge A1 Gl. Station Revsing B1 Ny Station Revsing C1 Ny Station Revsing (7 alternativer) A2 Ny Station Revsing C2 Ny Station Revsing A3 Ny Station Revsing =HF C3 Ny Station Revsing Billund (3 alternativer) A1 østlig A2 vestlig = HF B1 Bølling Sø (2 alternativer) C1 under Bølling Sø med kabel C2 uden om Bølling Sø, kabel ved campingplads = HF Nørreådalen (6 alternativer) A1 følge den eksisterende B1 C1 A2 østligt alternativ = HF C2 C3 Tabel 2-1. Oversigt over fokusområder og undersøgte alternativer. HF angiver det af Energinet.dk valgte hovedforslag Ud over linjeføringerne i alternativerne følger hovedforslaget den eksisterende luftledning så tæt som muligt. Få steder er der sket afvigelser. Disse steder omfatter krydsningen ved Hjartbro Skov og Gabøl, Frederiksnåde, Bølling Sø Syd, Mausing Mølle og Tange. I tekst og på kort betegnes disse afvigelser som "Afvigelser fra eksisterende linjeføring". Kort over alternativer og afvigelser kan ses i Teknisk Rapport 4 og 6 samt i VVM-samlerapporten. 2.4 Saneringer af nuværende ledninger Den nuværende 400 kv-luftledning vil blive fjernet i forbindelse med projektets gennemførelse. Ligeledes saneres alle krydsende og parallelt forløbende luftledninger som led i projektet. Dette omfatter 22 stk. 60 kv-ledninger og 3 stk. 150 kv-forbindelse. Placeringen er vist på Figur 2-2. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 15

16 Figur 2-2. Oversigt over krydsende 60 kv-ledninger (22 stk.) og 150 kv-ledninger, der kabellægges som direkte konsekvens af projektet. Strækning Kassø Revsing. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 16

17 Figur 2-2 (fortsat). Strækning Revsing Askær. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 17

18 Figur 2-2 (fortsat). Strækning Askær Tjele. 2.5 Væsentligste anlægsarbejder Anlægsarbejderne er i detaljer beskrevet i Teknisk Rapport 6. De væsentligste anlægsarbejder er resumeret i Tabel 2-1. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 18

19 Anlægsdel Beskrivelse Generelt Anlægsarbejdet strækker sig over 3,5 år og opdeles i sektioner. Nedtagning af det eksisterende anlæg vil vare ca. 1 år, men strækkes antagelig over en længere periode. Anlægsarbejdet forventes udført af en arbejdsstyrke på knap 60 personer. Forud for anlægsarbejdet gennemføres arkæologiske forundersøgelser, og der søges om evt. dispensationer i forhold til f.eks. skovloven, naturbeskyttelsesloven m.v. Ved masten Der opstilles ca. 530 nye master med en indbyrdes afstand på ca. 330 m. Masterne funderes hovedsagelig ved nedramning af en monopæl af stål på m. Der støbes en betonplade ved terræn med en tykkelse på 1,5 m og areal på 7 m 2 og Eaglemasten boltes på fundamentet. Fundamentet etableres på få arbejdsdage. Maste rejsning Masteskaftet er ca. 45 m langt og transporteres frem til byggepladsen på blokvogn. Tilsvarende med traverser, der bærer lederne øverst på masten. Masten rejses med mobilkran, og traverser og isolatorer monteres. Rejsning af mast varer få arbejdsdage. Trækning af ledere Ledere transporteres frem på kabeltromler til materialepladser for ca. hver 12 km. Fra et kabelspil monteret på særlig arbejdsvogn trækkes lederne på ca. 6 km s længde frem over et antal master (15-20 stk.) over hjul, der er monteret på masterne. Kabellægning Kabellægning vil som hovedregel ske ved nedgravning. Underboring foretages kun ved krydsning af større vandløb, veje eller lignende. Nedgravningen berører et arbejdsbælte på ca. 36 m bredde. Der graves 4 render i en dybde på 1,2 m og med indbyrdes afstand på 6 10 m. Jordkabler trækkes ud i kabelrenderne og kablerne dækkes til med et sandlag, hvorefter tilbagefyldning sker med den opgravede jord. Kablerne er ca. 900 m lange og muffes sammen. Overgangsstation I overgang mellem en luftledning og jordkabel etableres en kabelovergangsstation. Det kræver et areal på ca. 0,5 ha. Der placeres komponenter, der kan kompensere for spændingsstigninger (en reaktor). Transformerstationer På de 3 eksisterende transformerstationer (Kassø, Askær, Tjele) sker der alene mindre udbygninger inden for stationerne. Der etableres en ny transformerstation ved Revsing, og der placeres en lukket bygning, der fungerer som koblingsstation. På længere sigt kan station Revsing udstyres med transformere. Nedtagning De eksisterende 505 H-master samt krydsende ledninger nedtages med mobilkraner, demonteres på stedet og køres til genbrug. Fundamenterne fjernes til 1,5 m under terræn eller fuldstændigt efter nærmere aftale med den pågældende lodsejer. Lederne rulles på tromler og køres til genbrug. Et særligt arbejde skal udføres ved Bølling Sø, hvor 3 master (af Donau typen) skal fjernes fra selve søen. Dette sker fra grej, der transporteres på et flådesystem, der midlertidigt arbejder i søen Tabel 2-1. Oversigt over væsentlige anlægsarbejder. Beskrivelsen er uddybet i Teknisk Rapport 6. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 19

20 3 Naturbeskyttelse - lovgrundlag og forvaltning Oplysninger om gældende plan- og lovgivningsmæssige forhold er indhentet fra nationale (Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen), regionale (Miljøcenter Århus og Odense) og kommunale planer (Viborg Kommune, Silkeborg Kommune, Ikast-Brande Kommune, Billund Kommune, Vejle Kommune, Vejen Kommune, Haderslev Kommune, Tønder Kommune og Aabenraa Kommune) samt regionplaner fra de tidligere amter (Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt, Vejle Amt, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt). De oplysninger, der er gennemgået, vedrører områder, der er omfattet af: Internationale planer, f.eks. områder, arter og naturtyper, der er beskyttede af EF-habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet Naturbeskyttelsesloven, f.eks. fredninger og beskyttede naturtyper Anden national lovgivning, f.eks. reglerne vedrørende fredskovspligt i henhold til skovloven Regionplan 2005 for Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt, Vejle Amt, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt med udpegninger, der har til formål at beskytte naturområder Kommuneplaner, f.eks. lokalplanlagte områder til skovrejsning, planer om naturgenopretning mv. 3.1 International lovgivning Natura 2000 Danmark har tiltrådt to EF-direktiver, der begge har til formål at beskytte naturinteresser af betydning for medlemslandene af EU, dvs. en stor del af den euorpæiske biodiversitet. Det gælder EF-fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets Direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle, med senere ændringer) og EF-Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, med senere ændringer). I henhold til disse direktiver er der udpeget en række såkaldte Natura 2000-områder: EF-fuglebeskyttelsesområder er områder, som beskytter ynglefugle, der er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer i deres levesteder. Desuden er det områder, hvor fugle, som regelmæssigt gæster Danmark for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre, skal beskyttes. Der findes i alt 113 EF-fuglebeskyttelsesområder i Danmark. Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper samt arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. Habitatområderne er en del af Natura I Danmark findes der 254 habitatområder, der er udpeget for at bevare og beskytte arter og /eller naturtyper. Teknisk Rapport 2 til VVM for ny 400 kv-højspændingsforbindelse Kassø Tjele. side 20

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT - NATUR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser Værktøj til Konfliktanalyser Signe Nepper Larsen Søren Hinge-Christensen COWI 1 Værktøj til konfliktanalyser - hvorfor nu det? Ved planlægning af nye infrastrukturanlæg er der ofte mange linjeføringer

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT AREALINTERESSER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej.

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Etablering af et nyt 150 kv jordkabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning

Etablering af et nyt 150 kv jordkabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning Bilag A VVM-screeningskema af nyt 150 kv kabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af et

Læs mere

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

VVM og mulighederne i digital planlægning

VVM og mulighederne i digital planlægning VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet Der er ikke er

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere