Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå"

Transkript

1 Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå Fase 1. Teknisk analyse September 2007

2 Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Rapport titel: Ringsted Kommune Rønnedevej Ringsted Watertech a/s Algade 52 DK-4000 Roskilde Tlf.: Fax: Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå (2. rev. udg.) Dato: Seneste revision: Sags nr.: Nøgleord: Vandrammedirektiv, vandplan, vandløbskvalitet, vandkvalitet, naturkvalitet, rekreative værdier, idefase, miljømilliard Filnavn: Rapport.doc Udarbejdet af: Henning Hjuler, Kasper Rasmussen, Casper Szilas Kvalitetssikret af: Christian Thirup

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Formål Fremgangsmåde Projektområdet Generelt Afgrænsning Ringsted Å Natur og landskab Historie Planforhold og udpegninger Boligområder Spildevandsplan Drikkevandsinteresser Skovrejsning SFL-område og MVJ-aftaler Vådområdeudpegning P-følsomme arealer og nitratklasser Ejerforhold Suså-systemet Baggrund Vandføring Vandkvalitet Indholdet af næringssalte Tidligere strækningregistreringer, naturværdier og påvirkning Suså, strækning Suså, strækning Suså, strækning Suså, strækning Suså, strækning Suså, strækning Suså, strækning Suså, strækning Suså, strækning Øvrige strækninger nedstrøms Tystrup Sø Ringsted Å og Høm Lilleå Søerne Haraldsted Langsø og Haraldsted Lillesø ( Tivolisøen ) Gyrstinge Sø Gørlev Sø Tystrup-Bavelse Sø Sammenfatning Susåen Søerne... 22

4 4 Ringsted Å og Høm Lilleå Generelt Fysisk indeks Hydrauliske forhold Vandkemiske forhold Besigtigelse af Ringsted Å og Høm Lilleå Fysisk vandløbsindeks Strækning 1: Gyrstinge Sø Gørlev Sø Fysisk indeks Vurdering af vandløbskvalitet Anbefalinger Strækning 2: Gørlev Sø Tivolisøen Fysisk indeks Vurdering af vandløbskvaliteten Anbefalinger Strækning 3: Tivolisøen - Holbækvej Fysisk indeks Vurdering af vandløbskvalitet Anbefalinger Strækning 4: Holbækvej Motorvej Fysisk Indeks Vurdering af vandløbskvaliteten Anbefalinger Strækning 5: Motorvej E20 Have Møllevej Fysisk indeks Vurdering af vandløbskvaliteten Anbefalinger Strækning 6: Have Møllevej Sorøvej Fysisk indeks Vurdering af vandløbskvaliteten Anbefalinger Strækning 7: Sorøvej B2-stræk slut Fysisk indeks Vurdering af vandløbskvaliteten Anbefalinger Strækning 8: B3-stræk start Høm Møllevej Fysisk indeks Vurdering af vandløbskvaliteten Anbefalinger Strækning 9: Høm Møllevej B2-stræk slut Fysisk indeks Vurdering af vandløbskvalitet Anbefalinger Strækning 10: B3-stræk start Englerupvej Fysisk indeks Vurdering af vandløbskvalitet Anbefalinger Strækning 11: Englerupvej Suså... 57

5 Fysisk indeks Vurdering af vandløbskvalitet Anbefalinger Strækning 12: Vognsbæk Anbefalinger Strækning 13: Høm Lilleå, Adamshøjvej - Haslevvej Fysisk indeks Vurdering af vandløbskvalitet Anbefalinger Strækning 14: Høm Lilleå, Haslevvej Rensningsanlæg Fysisk indeks Vurdering af vandløbskvalitet Anbefalinger Strækning 15: Høm Lilleå, Rensningsanlæg Ringsted Å Fysisk indeks Vurdering af vandløbskvalitet Anbefalinger Sammenfatning Naturforhold og rekreative værdier Generelt Fugleliv Botaniske registreringer Arealanvendelse og 3-arealer Rekreative værdier Sammenfatning Oversigt over mulige projekter og tiltag Vandløbskvalitet Sø- og vandløbskemi Naturforhold Rekreative muligheder Tabeloversigt Figuroversigt Tabel 4-1. Forhold mellem målsætning og fysisk vandløbskvalitet Tabel 4-2. Tabellen viser de enkelte strækninger samt deres længde i meter og faldgradienten i promille. Faldgradienten er på strækning nr. 1-4 beregnet ud fra vandløbsregulativet /16/, mens tallene i parentes er beregnet ud fra højdeangivelser på et topografisk kort, og de er derfor cirka-værdier Tabel 5-1. Arealanvendelse i projektområdet Tabel 5-2. Oversigt over lokalitets-id., arealtype og beregnet strukturindeks (se beliggenhed på Bilag 10) Figur 2-1. Projektområdet.... 4

6 Figur 2-2. Vandføringsdata for Ringsted Å ved Vrangstrup Figur 2-3. Boligområder vest og syd for Ringsted (kilde /6/)... 7 Figur 2-4. Skovrejsningsområder (skovrejsning er mulig i ikke-skraverede områder) Figur 2-5. SFL-områder og eksisterende MVJ-aftaler Figur 2-6. Placering af potentielle vådområder Figur 2-7. Ejerforhold Figur 3-1. Totalfosfor og totalkvælstof i Haraldsted Langsø Figur 3-2. Sigtedybden i Haraldsted Lillesø fordelt over året (kilde: Finn Lystrup, Ringsted Produktionshøjskole) Figur 4-1. På kortet ses Strækning 1, Gyrstinge Sø Gørlev Sø. Strækningen omfatter registreringspunkt 1 til 21 begge inkl Figur 4-2. Billedet til venstre viser et typisk stræk af Ringsted Å mellem Gyrstinge Sø og Gørlev Sø. Til højre ses stemmeværket ved Gyrstinge Sø Figur 4-3. På kortet ses strækning 2, Gørlev Sø Tivolisøen. Strækningen omfatter registreringspunkt 22 til 44 begge inkl Figur 4-4. På billedet til venstre ses et strømrigt parti lige nedstrøms tilløbet omkring midt på strækning 2. Til højre ses et typisk stræk med lav strømhastighed og blød bund Figur 4-5. På kortet ses strækning 3, Tivolisøen Holbækvej. Strækningen omfatter registreringspunkt nr. 45 til 66 begge inkl Figur 4-6. På billedet til venstre ses Ringsted Å umiddelbart nedstrøms Gørlev Sø der svagt anes i baggrunden. Billedet t.h. viser broen og vandmåleren ved registreringspunkt nr Figur 4-7. På kortet ses Strækning 4, Holbækvej Motorvejen. Strækningen omfatter registreringspunkt nr begge inkl Figur 4-8. Billedet til venstre viser den meget regulerede nedre del af strækning 4. I midten ses den øvre del af strækningen med en del udhængende træer. Til højre ses en suder på leg. Bemærk de store mængder trådalger Figur 4-9. På kortet ses strækning 5, Motorvej E20 Have Møllevej. Strækningen omfatter registreringspunkt nr. 82 til 105 begge inkl Figur På fotoet til venstre ses et typisk strækningsudsnit fra Torpet Mose. Til højre ses afslutningen på strækning 5. Bemærk fiskeplatformen Figur På kortet ses strækning 6, Have Møllevej Sorøvej. Strækning omfatter registreringspunkt 106 til 117 begge inkl Figur På billedet til venstre ses broen ved Have Møllevej. På billedet til højre ses broen over Sorøvej. Bemærk rørudløbet i venstre side Figur På kortet ses strækning 7, Sorøvej B2-stræk slut. Strækningen omfatter registreringspunkt nr. 118 til 137 begge inkl Figur På billedet til venstre ses strækningens start ved Korsvad Bro. I midten ses et af flere rørudløb på strækningen. Til højre ses et strækningsudsnit med god variation og frisk strøm Figur På kortet ses strækning 8, B3-stræk start Høm Møllevej. Strækningen omfatter registreringspunkt 138 til 148 begge inkl... 49

7 Figur På billedet til venstre ses et typisk stræk fra engene opstrøms Høm Møllesø. Bemærk åkande og dunhammer. T.H. ses Ringsted Å lige opstrøms opstemningen ved Høm Møllevej Figur Kortet viser strækning 9, Høm Møllevej B1-stræk slut. Strækningen omfatter registreringspunkt nr. 150 til 170 begge inkl Figur På billedet til venstre ses opstemningen ved Høm Møllevej inkl. fisketrappen der anes i venstre side. I midten ses Høm Lilleå's udløb i Ringsted Å. T.h. ses et typisk stræk med en bræmme af bjørneklo hele vejen op langs åen Figur På kortet ses strækning 10, B3-stræk start Englerupvej. Strækningen omfatter registreringspunkt nr. 171 til 194 begge inkl Figur Til venstre ses et typisk langsomt flydende stræk af åen på strækning 10, i dette tilfælde lige nedstrøms jernbanen. I midten ses det omtalte stryg ved Englerup Mølle. Til højre ses Englerup Møllesø fra selve turbineindtaget Figur Kortet viser strækning 11, Englerupvej Suså. Strækningen omfatter registreringspunkt nr. 195 til 227 begge inkl Figur På billedet øverst til venstre ses en ørred i strømmen nedstrøms Englerupvej. Bemærk også den store mængde trådalger på stenene. Øverst t.h. ses et af flere problematiske drikkesteder på strækningen. Nederst t.v. ses et eksempel på hvorledes sivene vokser ud i selve vandløbet. Nederst t.h. ses udløbet i Susåen, det er svært at se på billedet, men vandet i Ringsted Å er langt mere brunt og uklart end det i Suså Figur På billedet til venstre ses et udsnit af strækningen nedstrøms Ømarksvej. Billedet i midten viser rørstyrtet under Ømarksvej hvor der ved vores tilsyn blev registret en større stime aborre samt tre ørreder og en gedde (billede til højre) Figur Kortet viser strækning 13, Adamshøjvej Haslevvej. Strækningen omfatter registreringspunkt nr. 233 til 264 begge inkl Figur På fotoet til venstre ses Høm Lilleå umiddelbart nedstrøms Adamshøjvej. I midten ses et udsnit af åen cirka midt på strækket. T.h. ses Høm Lilleå lige opstrøms Haslevvej. Bemærk de smalle bræmmer Figur Kortet viser strækning 14, Haslevvej Ringsted Centralrensningsanlæg. Strækningen omfatter registreringspunkt nr. 265 til 310 begge inkl Figur Til venstre ses Høm Lilleå umiddelbart nedstrøms det forurenende tilløb ved Tolstrup. I midten et varieret stræk med god vandløbskvalitet lige øst for Dalgård. T.h. ses hvad der sandsynligvis er en gydebanke brugt af ørred få måneder forinden Figur På kortet ses Strækning 15, central rensningsanlægget Ringsted Å. Strækningen omfatter registreringspunkt nr. 311 til 331 begge inkl Figur På billedet øverst til venstre ses rørudløbet fra rensningsanlægget samt den lille bæk fra syd. Øverst t.h. ses et eksempel på hvordan åen eroderer brinkerne. Nederst t.v. se et strækningsudsnit hvor bræmmerne er lige smalle nok, pga. åens erodering. Nederst t.h. ses

8 et eksempel på den store planterigdom der er på strækningen. Her ses primært vandaks Figur 5-1. Oversigt over vandrestisystem fra Haraldsted Sø til Høm Mølle (Ringsted Å-stien)

9 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Oversigtskort over projektområde Målebordsblade Vandløb og målsætninger Vandløbsstrækninger inklusiv GPS-punkter Fysisk vandløbsindeks Observationer af fugle Botaniske registreringer Planteliste Arealanvendelse 3 arealernes strukturforhold kort 3 arealernes strukturforhold feltskema CD-rom

10 Resumé Denne rapport er en del af en ådalsplan, der udarbejdes af Watertech for Ringsted Kommune. Det overordnede formål med denne ådalsplan er, at styrke Ringsted Kommunes forvaltningsmæssige grundlag for, at vandrammedirektivets og habitatdirektivets målsætninger kan opfyldes. Dette gøres med primær fokus på Ringsted Å og de tilstødende arealer, dog ikke uden, at der perspektiveres til de øvrige dele af Suså-systemet. Ådalsplanen inddeles i to faser, hvoraf indeværende rapport udgør fase 1. Fase 1 består af en teknisk analyse, der samler eksisterende og nye data med henblik på at vurdere, hvilke type projekter, der vil gavne tilstanden dels i det overordnede Suså-system og dels langs Ringsted Å og Høm Lilleå. Generelt er der fremgang at spore i den økologiske tilstand i Susåsystemet. Dette gælder såvel vandløbet som søerne. Dog har den nedre del af Susåen fortsat en forringet økologisk kvalitet. Det er denne del af systemet, som bl.a. Ringsted Å bidrager til, og derfor vil forbedringer i Ringsted Å også afspejles her, og være med til at forbedre den økologiske kvalitet. I Ringsted Å er der en overvægt af strækninger, hvor de biologiske målsætninger ikke indfries, mens de fysiske forhold de fleste steder lever op til kravene om enten acceptabel eller god fysisk tilstand. Det er sandsynligvis ikke de fysiske forhold, der overordnet set forhindrer, at de biologiske målsætninger indfries. Det er derfor nærliggende at konkludere, at vandkvaliteten er det primære problem i Ringsted Å i forhold til at leve op til de målsætninger, som amtet tidligere krævede, og som langt hen ad vejen også vil være de målsætninger, der skal indfries i forbindelse med de kommende vandplaner. Dette virker også sandsynligt, da vandkvaliteten påvirkes i negativ retning af flere forhold. Først og fremmest får Ringsted Å en stor del af sit vand fra Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, hvilket på flere områder påvirker vandkvaliteten negativt særligt i sommerhalvåret. Derudover er Ringsted Å påvirket af spildevand fra såvel byen som fritliggende ejendomme samt flere tilløb fra regnvandsbassiner, rensningsanlæg og industriområder. Slutteligt består store dele af oplandet af intensivt dyrkede arealer, hvilket medfører en forøget tilførsel af næringssalte m.m. til vandløbet. På baggrund heraf virker det oplagt, at en forbedring af vandkvaliteten langt hen af vejen vil være nøglen til at indfri målsætningerne. Derfor anbefales flere tiltag, der har til formål at forbedre vandkvaliteten i Ringsted Å, og derfor også kvaliteten af det vand der ledes videre til den øvrige del af Suså-systemet. Der anbefales dog også flere tiltag, der har til formål at forbedre de fysiske forhold, da disse særligt på den øvre del af Ringsted Å ikke er gode nok.

11 Antallet af 3 områder i og omkring ådalen samt opgørelser over flora og fugle indikerer, at ådalen er opholds- og hjemsted for en række sjældne og almindelige dyre- og plantearter. En del af arealerne synes at være truet som følge af ringe strukturelle forhold, der hindrer opretholdelsen og forøgelse af naturkvaliteten. Der er derfor behov for en mere overordnet og koordineret pleje med især afgræsning af de lysåbne engområder samt beskyttelse af de truede vandhuller. Dertil kommer, at der bør gøres en samlet og samtidig indsats overfor invasive plantearter for at hindre yderligere spredning. I den forbindelse fremhæves bjørneklo som værende et meget omfattende problem i ådalen. De rekreative muligheder omkring Ringsted Å er allerede gode tæt ved byen, men kan udbygges med f.eks. fugletårn og isætningssted for mindre både. Derudover bør det nuværende stisystem udvides og kombineres med informationstavler, der informerer gæsterne om ådalens mange naturværdier. En forlængelse af stisystemet fra Høm Mølle til Susåen vil være en stor forbedring i den forbindelse.

12 1 Indledning 1.1 Baggrund EU s vandrammedirektiv /1/, der trådte i kraft den 22. december 2000, er udmøntet i dansk lovgivning via miljømålsloven, som folketinget vedtog i december Direktivet og loven fastlægger en ny planlægningsprocedure for hvordan overfladevand og grundvand fremover skal beskyttes og benyttes. Der stilles krav om, at der for hvert vanddistrikt skal laves en vandplan, der gælder i 5 år. Den første vandplan skal udarbejdes inden december 2009 /2/. Forud herfor skal der være udarbejdet en basisanalyse over vanddistriktet og iværksat et overvågningsprogram. Selve vandplanen starter i 2006 med offentliggørelse af et arbejdsprogram for planen. I 2007 offentliggøres en oversigt over de væsentligste problemer indenfor vandforvaltningen, og der igangsættes en idéfase, hvor bl.a. kommunerne kan komme med forslag til vandplanen. Det endelige forslag til vandplan skal derefter fremlægges i slutningen af Analogt hertil skal i samme periode udarbejdes naturplaner for Natura 2000 områder med henblik på opfyldelse af habitatdirektivets målsætning om at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for visse naturtyper og arter i de udpegede områder /3/. Ringsted Kommune har på denne baggrund ønsket at få udarbejdet en ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå. Ådalsplanen skal primært sikre, at kommunen er på forkant, når de statslige vandplaner skal omsættes til kommunale handleplaner for dette område. Den kommende ådalsplan skal derfor bl.a. understøtte miljømålslovens krav til målopfyldelse i Ringsted Å og Høm Lilleå med fokus på, hvordan vandkvalitet og vandløbskvalitet kan forbedres, samt hvordan naturkvaliteten i og langs åen kan øges. Arbejdet skal samtidigt fokusere på muligheder for at øge den rekreative benyttelse af ådalen med evt. udbygning af stianlæg o.l. Ringsted Å har flere steder et korpus med enge, moser og søer i den vandløbsnære zone, der giver præg af en ådal med vekslende naturtyper. Dette ådalspræg ønsker Ringsted Kommune bevaret og gerne udbygget med våde enge projekter, ekstensiveret arealanvendelse eller andre natur/miljø/rekreative tiltag. Ringsted Kommune har på denne baggrund anmodet Watertech om at udarbejde denne ådalsplan. Watertech s oplæg til opgavens løsning fremgår af /4/. 1

13 1.2 Formål Det overordnede formål med ådalsplanen er, at planen styrker kommunens forvaltningsmæssige grundlag for, at vandrammedirektivets og habitatdirektivets målsætninger kan opfyldes. Dette skal bl.a. ske gennem en beskrivelse af forslag til tiltag eller projekter, der kan forbedre: vandkvaliteten vandløbskvaliteten naturkvaliteten de rekreative muligheder i og omkring Ringsted Å og Høm Lilleå. Ådalsplanen skal omfatte en: overordnet beskrivelse af Suså-systemet samt en statusbeskrivelse af vandløbs- og naturforhold samt rekreative værdier i og omkring Ringsted Å og Høm Lilleå beskrivelse og prioritering af tiltag og projekter, der kan forbedre forholdene, herunder deres forventede pris og effekt Det er hensigten, at ådalsplanen skal udgøre et godt grundlag for Ringsted Kommunes bidrag til vandrammedirektivets idéfase, som løber fra og med juni 2007 og året ud. Ringsted Kommune har desuden ønsket, at der i ådalsplanen skal være fokus på synlige projekter i ådalen, som samtidig har gode muligheder for at opnå tilskud fra statslige puljer samt, at lodsejere i området medinddrages i arbejdet for at forbedre forholdene. 2

14 1.3 Fremgangsmåde Arbejdet med ådalsplanen er planlagt gennemført i to faser som beskrevet nedenfor. Denne rapport omhandler fase 1. Fase 1 Fase 1 omfatter en teknisk analyse af tilstanden, herunder: Kortlægning af ejerforhold og planbindinger i ådalen Overordnet tilstand i Suså-systemet Tilstand i Ringsted Å og Høm Lilleå Arealanvendelse og naturtilstand i langs Ringsted Å og Høm Lilleå Formålet med den tekniske analyse er at indsamle eksisterende og nye data med henblik på at vurdere, hvilke typer projekter, der vil gavne tilstanden, dels i det overordnede Suså-system og dels langs Ringsted Å og Høm Lilleå. Som afslutning på fase 1 opstilles nogle foreløbige forslag til tiltag eller projekter, der kan forbedre forholdene i ådalen. I forbindelse med offentliggørelsen af denne rapport er interessenter i ådalen blevet indbudt til et informationsmøde den 13. september Det tilstræbes, at den dialog, der opstår på dette møde kan opretholdes gennem hele forløbet for at opnå en lokal forankring af de anbefalede tiltag/projekter. Fase 2 I fase 2 arbejdes videre med udarbejdelsen af projektforslag og der foretages en analyse af forslagenes effekt i forhold til vand-, vandløbs- og naturkvaliteten. Der udarbejdes ligeledes et løst prisoverslag for projekterne baseret på erfaringer fra lignende anlæg og mulighederne for eksterne tilskud undersøges. Afslutningsvist foretages en prioritering af projektforslagene. Hvor det er muligt anvendes resultaterne fra denne fase som grundlag for udarbejdelse af evt. ansøgninger om støtte til projekter samt til udarbejdelse af forslag i forbindelse med miljømålslovens idéfase. 3

15 2 Projektområdet 2.1 Generelt Afgrænsning Projektområdet er beliggende vest og syd for Ringsted og udgøres af området indenfor å-beskyttelseslinien omkring Ringsted Å og Høm Lilleå samt tilgrænsende 3 arealer. Langs Høm Lilleå inkluderer projektområdet ligeledes den del af åen, som ifølge regionplanen har lempet målsætning. Afgrænsning af området fremgår af nedenstående Figur 2-1 samt af Bilag 1. Projektområde 0 1 kilometer 2 Kommunegrænse Figur 2-1. Projektområdet Ringsted Å Ringsted Å er det største tilløb til Susåen og modtager vand fra det centrale Midtsjælland. Længere nedstrøms løber Susåen gennem Tystrup Sø inden udløbet i Smålandsfarvandet via Karrebæk Fjord og Karrebæksminde Bugt. Ringsted Å har sin begyndelse ved dæmningen ved Gyrstinge Sø. Herfra løber åen gennem Gyrstinge Mose og Gørlev Mose til Gørlev Sø, hvorefter åen får bidrag fra den opdæmmede Haraldsted Sø via den såkaldte Tivolisø (Haraldsted Lillesø). Åen løber derefter sydover gennem et relativt intensivt landbrugsområde indtil syd for Vestmotorvejen, hvor åen passerer igennem et større moseområde (Torpet Mose). Herfra gennem græsningsog landbrugsarealer til opstemningen ved Høm Mølle. Ca. 300 m syd for møllen løber Høm Lilleå ud i Ringsted Å. Høm Lilleå udspringer ved en 4

16 rørlægning og løber syd- og vestpå gennem et intensivt landbrugsområde i et delvist reguleret forløb indtil udløbet i Ringsted Å. Fra tilløbet af Høm Lilleå løber Ringsted Å gennem græsnings- og landbrugsområde til opstemningen ved Englerupgård. Både ved Høm Mølle og ved Englerupgård findes turbineanlæg til elproduktion. Fra Englerupgård løber den stærkt meanderende å gennem overvejende ekstensivt drevne arealer indtil udløbet i Susåen. På hele strækningen fra Gyrstinge til Susåen findes desuden en række mindre tilløb i form af mindre vandløb og afvandingsgrøfter Natur og landskab Åen og tilløbene har stor betydning som økologisk forbindelseslinie og som nærrekreativt område på en lang strækning, hvor åen passerer vest om Ringsted. Naturmæssigt indeholder ådalen meget fine botaniske lokaliteter og fungerer som et vigtigt yngle- og fourageringsområde for fugle. Flere steder gennemskæres åen dog af veje og jernbane, der til en vis grad fungerer som barrierer for spredningen af dyr og planter. Ringsted Å veksler i målsætning i gældende regionplan fra Karpefiskevand (B3) til Laksefiskevand (B2). Arealanvendelsen langs åen er domineret af landbrug. Helt vandløbsnært og i eng- og moseområderne er arealanvendelsen generelt mere ekstensiv med flere afgræssede arealer. Landskabsmæssigt udgør Ringsted ådal en markant smeltevandsdal, der forbinder det markante øst-vestgående tunneldalsystem mellem Åmosen og Køge Bugt med tunneldalsystemet mellem Tystrup Sø og Præstø. Smeltevandsdalen gennemskærer en moræneflade dannet i slutningen af sidste istid. Jordtyperne i selve ådalen er varierede, men består overvejende af lerblandet sandjord, sandblandet lerjord samt i de lavere liggende områder af humusjord. På de højere liggende landbrugsarealer er jordtypen primært sandblandet lerjord og lerjord. Vandføringen i Ringsted Å varierer meget hen over året. Som det fremgår af nedenstående figur af vandføringen i 2002 og 2003 ved Ringsted Å s udløb i Susåen (Vrangstrup), er sommervandføringen meget lav i forhold til i vinterhalvåret. 5

17 Vandføring ved Vrangstrup m3/s Figur 2-2. Vandføringsdata for Ringsted Å ved Vrangstrup. 2.2 Historie Historisk set er der sket store forandringer langs Ringsted Å samt i oplandet til åen. Målebordsbladene fra udgør et godt grundlag for en analyse af de seneste ca. 110 års ændringer. Hvis man kigger på målebordsbladene (Bilag 2) ses, at oplandet allerede på dette tidspunkt var domineret af landbrugsdrift. Mange moser og vådområder er drænede og der eksisterer et udbredt system af afvandingsgrøfter, der transporterer drænvand fra landbrugsarealerne til åen. En lang række af disse grøfter eksisterer stadig i dag som grøfter og rørlagte dræn. Høm Lilleå havde allerede for 110 år siden sit nuværende forløb og bar også dengang præg af at være en afvandingskanal. Ringsted Å er i perioden reguleret og udrettet flere steder, f.eks. gennem Gyrstinge Mose, nedstrøms fra Gørlev Sø samt i området nord for motorvejen. Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø er i perioden blevet inddæmmet, hvilket bl.a. har skabt Tivolisøen. Ud over de nuværende vandmøller eksisterede dengang ligeledes en vandmølle hvor åen krydser Have Møllevej. På 4-cm kortet fra 2004 (Bilag 1) ses, at der i perioden siden 1893 er skabt en række søer i Gørlev Mose og Torpet Mose, sandsynligvis efter tørveskæring under 2. verdenskrig. Arealanvendelsen er sandsynligvis gået fra, at alle ånære arealer blev opretholdt som afgræssede enge til en delvis dræning og opdyrkning af de bedste jorder. Sidbundssignaturen på målebordsbladet har dog en overraskende lighed med det nuværende kort, hvilket kan tyde på at ådalspræget og arealanvendelsen i det store hele er opretholdt gennem de seneste ca. 100 år. 6

18 Landsbyerne har omtrent samme omfang som dengang, mens der er sket store forandringer i størrelsen af Ringsted, både syd, nord og øst for byen. Dertil kommer bygningen af motorvejen samt jernbanen mod Næstved som de største trafikale ændringer. 2.3 Planforhold og udpegninger Der eksisterer en række planforhold og udpegninger i projektområdet, som kan have betydning for ådalens fremtidige udvikling og muligheder for forbedring af vandmiljøet. Planforholdene fremgår af Regionplan /5/, forslag til Kommuneplan /6/, lokalplaner samt øvrige planer som f.eks. spildevandsplan og vandforsyningsplan. De vigtigste forhold i relation til denne opgave er gennemgået nedenfor Boligområder I forslag til Kommuneplan fremgår, at boligområdet ved Klosterparken påtænkes udbygget i nordvestligt retning, men at der stadig friholdes betydelige arealer ned mod ådalen til rekreative formål. Det samme er gældende for området syd for jernbanen (Figur 2-3). Det må derfor forventes, at det dyrkede landbrugsareal mellem åen og byen med tiden overgår til en mere ekstensiv arealanvendelse. På længere sigt påtænkes ligeledes udlægning af boligområder vest for åen omkring landsbyen Torpet. Dette vil i givet fald medføre en yderligere ekstensivering af landbrugsarealerne mellem Torpet og åen. Den planlagte boligudbygning i Ringstedområdet forventes at øge kravet om rekreative muligheder i ådalen. Figur 2-3. Boligområder vest og syd for Ringsted (kilde /6/). 7

19 2.3.2 Spildevandsplan Ringsted Kommunes spildevandsplan fra 2005 indeholder en beskrivelse af en omfattende sanering og udbygning af kloaknettet i kommunen samt en plan for forbedret spildevandsrensning i det åbne land for ejendomme udenfor kloaknettet /7/. Hensigten med saneringen og udbygningen er at opfylde målsætningerne for søerne, idet spildevandet fra sammenhængende bebyggelse afskæres fra bl.a. Haraldsted og Gyrstinge søer samt at fosfortilførslen til Tystrup Sø reduceres mest muligt. Samtidig er det målet at tilgodese hensynet til fremtidig grundvandsindvinding og beskyttelsen af grundvandet. Tidsfølgen for kloakeringen er først at tilslutte alle ejendomme, som ligger tæt op ad eksisterende kloak-oplande eller afskærende ledninger. Dernæst er prioriteringen knyttet geografisk til vandløbsoplande, hvor oplandet til Haraldsted og Gyrstinge Sø er det første område, der kloakeres. Herefter kloakeres i nævnte rækkefølge oplandet til Ringsted Å med tilløb, Suså med tilløb og i sidste periode opsamling af resten, som bl.a. er oplandet til Slimminge å, Langvad å og Køge å. Der er tilslutningspligt for alle ejendomme, der er omfattet af kloakoplandet. Det er planlagt, at forbedring af spildevandsudledningen fra ejendomme i det åbne land uden for offentlig kloakering sker i perioden Der vil i denne periode blive udstedt påbud om forbedret rensning til de enkelte ejendomme. Ejendomme med helårsbeboelse vil sammen med påbudet modtage et tilbud om at blive kontraktligt medlem af kloakforsyningen. Medlemskab indebærer, at kloakforsyningen står for forbedring af spildevandsrensningen ved at etablere og drive et enkeltmandsanlæg på ejendommen (typisk nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg). Der er derfor udsigt til, at der inden for en overskuelig årrække sker en væsentligt reduktion i spildevandsbidraget af N, P og organisk stof fra oplandet til Ringsted Å og Høm Lilleå. Derved kommer der øget fokus på det diffuse næringsstofbidrag, der med tiden vil kunne udgøre en større og større andel Drikkevandsinteresser En del af projektområdet indgår i Ringsted indsatsområde, hvor der i øjeblikket udarbejdes en indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen. Ringsted Kommunale Vandforsyning indvinder vand fra en række boringer beliggende i ådalen vest for byen samt syd for byen i området langs Høm Lilleå. Især er vandføringen i Høm Lilleå i en vis udstrækning præget af indvindingen i området. Boringerne er overvejende filtersat i dybtliggende kalkmagasiner. 8

20 Det er sandsynligt, at indsatsplanen for grundvandsbeskyttelsen vil lægge op til aktiviteter, der tilstræber en ekstensivering af arealanvendelsen i områder med høj grundvandsdannelse samt at indvindingen afpasses hensynet til overfladvandsforekomsterne Skovrejsning Det meste af ådalen er udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket. Skovrejsningsområder findes i området vest og nord for Benløse samt øst for Ringsted (Figur 2-4) (OBS: Skovrejsningstemaet er fra Regionplan 2001 og kan være forældet, nyere oplysninger var ikke tilgængelige på Ringsted Kommune er netop indgået i et samarbejde omkring etablering af et nyt skovområde ved Benløse. Skoven etableres primært for at forbedre friluftsmulighederne i Ringsted Kommune, og for at sikre grundvandet i området samt vandkvaliteten i Haraldsted Sø lige nord for projektområdet. Ringsted Kommune bidrager bl.a. til parkeringspladser, bålpladser, lejrpladser, fugletårn, borde og bænke. Skovrejsningsprojektet vil givetvis have en langsigtet positiv effekt på næringsstofafstrømning fra landbrugsarealerne samt for naturforholdene og de rekreative muligheder. Flere oplysninger om tilskud til offentlig og privat skovrejsning kan ses på Skov og Naturstyrelsens hjemmeside (www.sns.dk). 9

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder Belastningsopgørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vandløb 3. Søer 4. Kystvande 5. Grundvand

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.2 Limfjorden (Del 1 tekst)

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.2 Limfjorden (Del 1 tekst) Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.2 Limfjorden (Del 1 tekst) Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder sopgørelse Høring, oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Vandløb...3

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Vandplan 2010-2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2010-2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2010-2015 Limfjorden Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Biologiske forhold og miljøtilstand i Usserød Å og damme

Biologiske forhold og miljøtilstand i Usserød Å og damme Biologiske forhold og miljøtilstand i Usserød Å og damme - En undersøgelse af fisk, smådyr og vandplanter 26 Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium, februar 27 Konsulenter: Per Gørtz og Jens

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden Offentlig høring, juni 2013 Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere