b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært"

Transkript

1 Præteritum (datid) Præteritum angiver det, der a) hører det forbigangne til: Jeg læste meget, da jeg var barn b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært Det sidste eksempel kaldes for IRREALIS. Der tales om et ønske, som kan eller ikke kan opfyldes. Andre eksempler på irrealis: Gid krigen snart holdt op! (et ønske som antagelig ikke opfyldes). Hvis der, som i eksempel b), udtales et ønske som muligvis kan opfyldes, så tales der om potential irrealis. F.eks. også: Du kunne jo tage fejl (sandsynligheden for det er måske fifty-fifty, så det er en mulighed). Brugen af præterium Præteritum er den almindeligst brugte fortælleform. Den kaldes i den egenskab for episk præteritum. Den er med til at skabe en vis afstand mellem læseren og de begivenheder, der skildres. Begivenhederne kommer til at virke fortidige, hvad enten de er opdigtede eller sandfærdige, men ved læserens indlevelsesevne kan de blive mere nærværende. Man glemmer tid og sted, hedder det. Oftest bemærker man slet ikke præteritum, når man læser. Den er ikke påfaldende eller påtrængende, således som f.eks. den historiske præsens. Perfektum (før nutid) Perfektum dannes ved at et infinit hovedverbum sættes i forbindelse med finitte former af hjælpeverberne have, være, blive, få. Således dannes der sammensat tid: har læst. Brugen af før nutid Perfektum skildrer ligesom præteritum det fortidige, men betoner samtidig dets betydning for det nutidige. I digtningen møder man sjældent en længere passage holdt i perfektum. Det skyldes, at det kan virke uskønt med en bestandig gentagelse af hjælpeverbet (finittet) have eller være. Men dertil kommer også, at perfektumsformen bremser handlingsgangen, fordi den vurderer handlingen som afsluttet, mens præteritum skildrer handlingens forløb. 32

2 Plusquamperfektum (før datid) Før datid angiver a) det virkelige resultat af det, der ligger forud for datiden: Da far kom hjem, havde jeg læst 30 sider b) det tænkte, uvirkelige Hvis du havde havde læst bogen, ville du have forstået hvad der blev sagt. Brugen af før datid Før datid betegner ligeledes en fortidig handling, som har fundet sted forud for et tidspunkt, som også er fortidigt. Før datid bruges endnu sjældnere end perfektum i en længere passage. Vi kan dog finde et eksempel i Karen Blixens Den afrikanske farm: Denys, tænkte jeg, havde iagttaget og fulgt hele de afrikanske højlandes liv og færden, og bedre end nogen anden hvid mand havde han kendt deres jordbund og årstider, plantevækst og dyreliv, vinde og dufte. Han havde holdt øje med vejrforandringerne, og med folkene i højlandene, med skyerne, og med stjernerne om natten. Her i højene havde jeg for ganske nylig set ham stå barhovedet i eftermiddagssolen og stirre ud over landet, han tog sin kikkert op, for at finde ud af alt, hvad der foregik. Han havde tilegnet sig Afrika, og i hans øjne og hans sind var det blevet forandret, stemplet af hans egen personlighed og gjort til en del af ham selv. Nu tog Afrika imod ham og tilegnede sig ham. Det ville forandre ham og gøre ham til ét med sin egen natur Ved at bruge før datid formen får Karen Blixen gjort opmærksom på Denys' tidligere liv inden hun lærte ham at kende; et liv som blev levet før den tid hun sad på sin farm i Afrika. En tid før dengang jeg et lærte Denys at kende. Perfektum participium (datids tillægsform) Datids tillægsform er den bøjningsform af et udsagnsord, der ender på t eller et. Som navntet tillægsform antyder, minder den dog på nogle punkter mere om et tillægsord (adjektiv) end som et udsagnsord. Det viser sig først og fremmest ved at den har tre forskellige bøjningsformer, som kan bruges afhængigt af, hvad den lægger sig til: t-formen, dvs. den ubøjede form eller intetkønsformen. Den ender altid på t fx spist, pudset, strøget osv. Maden blev spist med stor lyst. e-formen, dvs. den form der bl.a. bruges i flertal. Den ender altid på e, fx spiste, pudsede, strøgne osv. Vinduerne var pudsede (se også senere). 33

3 n-formen, dvs. den specielle fælleskønsform. Den ender altid på n fx strøgen, indløben, undsluppen osv. Han lagde en nystrøgen dug på bordet. (se også senere) Af disse tre former er n-formen langt den sjældneste. De findes kun i forbindelse med en lille gruppe tillægsformer. Mange tillægsformer har slet ikke nogen n-form. Brugen af perfektum participium Betragt følgende sætningerne: a) Vinduerne er pudset. b) Vinduerne er pudsede. I sætning a) bruges t-form, mens der i sætning b) bruges e-form. Men hvad er forskellen på de to sætninger? Er de lige rigtige? I sætninger, hvor grundleddet står i flertal (her: vinduerne) og hvor perfektum participium står efter en form af hjælpeudsagnsordet at være(dvs. er, var, har været, er blevet), kan det være svært at afgøre, hvilken af de to former man skal bruge. I sådanne sætninger kan tillægsformen enten betegne en handling eller en tilstand. Hvis meningen er, at vinduerne er blevet pudste, at der altså er nogen der har udført den handling at pudse dem, eller at de har undergået den proces at være blevet pudset, så er det t-formen, der er den korrekte. Derimod vil det være mere korrekt at bruge e-formen, hvis meningen er, at vinduerne nu er pudsede, dvs. at de er i den tilstand at de er nypudsede, pæne og blanke. Noget andet, der er med til at gøre dette svært, er, at det kan være svært at se om pudset/pudsede står som et udsagnsord eller et tillægsord (adjektiv). Når det gælder adjektiver, så er reglen jo den, at man altid skal bruge e-form i forbindelsen med flertal. Det hedder f.eks. Stolen er flot men Stolene er flotte. Ifølge den logik, burde man jo altid bruge e-form, men det gælder altså ikke udsagnsord, der står som perfektum participium eller i datids tillægsform. Kigger vi lidt nærmere på sagen, så opdager vi, at problemet med om man skal bruge en t-form, en e-form eller en n-form ikke bare er et problem i forbindelse med datids tillægsform. Betragt følgende sætninger: 1) Han lagde en nystrøgen/nystrøget dug på bordet. 2) De fik nyopgravede/nyopgravet kartofler til middag. 3) Eleverne var fuldstændig uinteresserede/uinteresseret i lærerens forklaringer. De understregede ord i disse sætninger er ord, er ikke egentlige datids tillægsformer (altså udsagnsord), men adjektiver. Hvis der var tale om datids tillægsformer, skulle man kunne danne 34

4 en navnemåde til dem, men det kan man ikke. Der jo ikke noget der hedder at nystryge, at nyopgrave eller at uinteressere. Sådanne tillægsord behandles i princippet som andre tillægsord, og det vil altså for disse eksemplers vedkommende sige, at man roligt kan bruge flertalsformerne nyopgravede og uinteresserede. Hvad angår det første eksempel med nystrøgen/nystrøget, så fremgår det af Retskrivningsordbogen, at begge former er lige korrekte. Det skal dog tilføjes, at n-formen (nystrøgen) i dag virker ret gammeldag, og man nok i de fleste tilfælde ville bruge t-formen. Det kan være svært at finde nogen helt fast regel for, hvornår man bruger de forskellige former af datids tillægsform. I nogle tilfælde får man en vis hjælp af de ord, der står foran eller umiddelbart efter tillægsformen. Betragt følgende sætninger: 1) Vinduerne er lige pudset. 2) Vinduerne er blevet pudset. 3) Vinduerne er pudset af viceværten. I disse eksempler bliver det klart, at der er tale om en handling, ved at det enten angives hvornår (lige er blevet) eller af hvem (viceværten) vinduerne er blevet pudset. Omvendt er der også nogle tilfælde, hvor det tydeligt fremgår, at der er tale om en tilstand. Betragt følgende sætninger: 1) Vinduerne er blanke og pudsede. 2) Vinduerne var meget ridsede. 3) Vinduerne er upudsede. I den første sætning bliver pudsede sideordnet med et adjektiv, som tydeligt står i flertal (blanke). I den næste sætning er det brugen af gradsangivelsen meget, der viser os at ridsede angiver en tilstand (der kunne fx også have stået enormt, død- eller smadder- i stedet for meget). I den sidste sætning er det forstavelsen u der viser os at det drejer sig om en tilstand. Af ovenstående kan vi udlede følgende hovedregler: Hvis man fx kan indsætte et blevet i sin sætning uden at betydningen ændres, er det t-formen man skal bruge: Nu er bestemmelserne igen ændret (= Nu er bestemmelserne igen blevet ændret) Det samme gælder, hvis man ved hjæp af ordet af + fx et navn kan tilføje hvem det er der har udført handlingen: Bestemmelserne er ændret (= Bestemmelserne er ændret af folketinget) Kan man indsætte en gradsangivelse (fx meget, ret, totalt, smadder- eller død) så peger det i retning af, at man skal bruge e-formen: Fuglenes reder var ødelagte (= Fuglenes reder var totalt ødelagte) 35

5 Hovedreglen er endvidere, at en datids tillægsform, der tilhører et grundled i flertal, skal stå i e- form: Hendes dæk var temmelig nedslidte. Alle varerne var stjålne. Skaderne var heldigvis begrænsede til stuehuset. Om søndagen er butikkerne altid lukkede. osv. Det skal dog her til sidst nævnes, at disse regler ikke er helt faste. I den almindelige sprogbrug er der faktisk en stærk tendens til at bruge t-formen uanset om der er tale om en handling eller tilstand. Slår man op i en ordbog, så vil man derfor også finde ud af, at det også i mange tilfælde er korrekt at bruge t-form i nogle af det ovenstånede eksempler med e-form: fx Om søndagen er butikkerne altid lukket osv. 36

6 Præsens participium (nutids tillægsform) Præsens participium eller nutids tillægsform er den bøjningsform af et udsagnsord, der ender på ende fx gående, brændende. Den kaldes også for lang tillægsform. Brugen af nutids tillægsform Én af de ting man bør lægge mærke til i forbindelse med denne bøjningsform er, at d et i endelsen ende er stumt. Dvs. man ikke siger [gå-en-de] men snarere [gå-ne]. At man ikke kan høre d et kan i nogle tilfælde bevirke, at man kan komme til at blande nutids tillægsform sammen med datids tillægsform, i de tilfælde hvor sidstnævnte ender på ne fx i følgende eksempel: Lånet var nået op på med påløbne / påløbende renter. Begge ord er korrekte, men de har hver sin betydning, og derfor er det vigtigt ikke at blande dem sammen. Taler man om påløbne renter, så menes der renter, der er løbet på lånet, men påløbende renter er de renter, der nu og i fremtiden vil løbe på lånet. Der gælder lidt det sammen, når man skelner mellem udkomne bøger, dvs. bøger der allerede er udkommet, og udkommende bøger, dvs. bøger der udkommer eller er lige ved at udkomme. På samme måde hedder det krigens faldne om dem der er faldet, men faldende priser om de priser der på vej nedad (er ved at falde). Det hedder ligeledes den forløbne uge om den uge der er forløbet, og det indtagne slot om det slot der er blevet indtaget eller erobret, hvorimod det indtagende slot har en helt anden betydning, nemlig at det er et charmerende slot. Således er der en række ord, hvor de to tillægsformer rent fonetisk og udtalemæssigt kan ligne hinanden, men hvor meningen faktisk er meget forskellig. I de fleste tilfælde er der dog en tydelig forskel mellem de to tillægsformer, og de er også lette at høre forskel på: datids tillægsform det brændte hus en indløbet nyhed nutids tillægsform det brændende hus en indløbende nyhed. Forskellen mellem datids og nutids tillægsform kan beskrives på denne måde: Datids tillægsform betgner noget der er (eller var) sket. I eksemplet med det brændte hus er der tale om et hus, der er (eller var) blevet brændt, og på samme måde med den indløbne nyhed, som jo er en nyhed der allerede er indløbet. Desuden kan datids tillægsform omskrives til en henførende sætning (dvs en der- eller som-sætning) med er (eller var) + en datidstillægsform, der ender på t. Det kan nutids tillægsform ikke. Eksempel: det brændte hus huset, som/der er brændt. 37

7 den indløbne nyhed nyheden, som/der er indløbet. Nutids tillægsform betegner noget, der sker (eller skete) eller noget der er ved at ske. Et brændende hus er et hus der brænder (eller brændte) eller som er ved at brænde, og på samme er den indløbende nyhed en nyhed der indløber eller er ved at indløbe. Sluttelig er det også værd at nævne, at der udover udsagnsord, der bøjes i nutids tillægsform, også er en del ord, der ikke (længere) er bøjningsformer, men nu står som helt selvstændige ord. Disse ord kan ikke veksle mellem ne og ende efter betydningen, men har enten den ene eller den anden endelse. De ord, der ender på ende er ens i alle bøjningsformer. Således hedder det fx en tilsyneladende modsigense, den tilsyneladende modsigelse og de tilsyndeladende modsigelser. Det samme gælder ikke for ord der ender på ne. Denne bøjningsform bruges kun i bestemt form ental og i flertal fx den fedladne vært, de fedladne værter, men i ubestemt form ental ender de på en (en fedladen vært). De fleste selvstændige ord på ende er adjektiver fx ansvarshavende, banebrydende, bedrevidende, hovedrystende, spændende, tilsyneladende, udearbejdende, utiltalende osv. Enkelte ord er da også substantiver fx et andragnde, et anliggende, et foretagende, en henseende, et ildebefindende osv. Endelig er der to almindelige ende-ord, som er forholdsord nemlig: Vedrørende og angående. 38

8 Modalverber Modalverberne udgør en særlig gruppe, i det de bøjes ureglemæssigt. at kunne kan kunne har kunnet at skulle skal skulle har skullet at ville vil ville har villet at måtte må måtte har måttet at burde bør burde har burdet at turde tør turde har turdet Det karakteristiske ved modalverbernes bøjning er at: a) de bøjes uregelmæssigt i nutid b) præterium og infinitiven er det samme. Brugen af modalverber Hovedreglen er at modalverber bruges sammen med infinitive uden at, hvilket er forskelligt fra islandsk. Hann kann að lesa Han kan læse ikke ** Han kan at læse Hvad angår betydning så er der ikke så stor forskel på dansk og islandsk. ville og skulle kan fungere som hjælpeverber ved dannelse af futurum (fremtid). F.eks. I morgen vil jeg være i Rom ved denne tid. Jeg skal rejse i aften. Som egentlig modalverbum udtrykker skulle befaling, trussel eller løfte. Du skal læse det her! Jeg skal nok komme i morgen. Som modalverbum udtrykker ville en vilje. Jeg vil tage til Hørsholm i morgen. I forbindelsen vil gerne udtrykkes der en høflig anmodning. Jeg vil gerne have bogen tilbage engang i næste uge. Ville kan desuden betegne noget hypotetisk, f.eks. Det ville jeg gøre i dit sted. måtte har på dansk flere betydninger: 1) en nødvendighed, f.eks. Jeg må desværre gå nu! 2) en tilladelse, f.eks. Du må godt være med. 39

9 3) en sikker formodning f.eks. Nu må toget snart være her. 4) et ønske (højtidelig stil) f.eks. Måtte dine planer lykkes. burde har på dansk kun betydningen at have pligt til f.eks. Du bør altid læse dine lektier. turde har på dansk to betydninger 1) at vove noget f.eks. Han tør ikke være alene om aftenen. 2) en formodning (højtideligt sprog) Det turde sjældent forekomme. At eller ikke at? I dette korte udrag af Politikens sprogbrugsleksikon: Håndbog i nudansk fra 1998, kan du læse lidt mere om brugen af ord at. 40

10 Diatese (aktiv passiv) I en sætning, der skildrer en handling, er den handlende person ofte subjekt, og verbet har da aktiv form. Det led, som handlingen er rettet mod kaldes patiens. Kig på følgende eksempler. a. manden rammer b. han rammes manden ramte han ramtes 41

11 I a. udgår handlingen fra subjektet (han). Vi siger at verbet står i aktiv, og at subjektet er agens. I b. rettes handlingen mod subjektet. Subjektet er genstand for en handling fra en anden person. Verbet står da i passiv og subjektet er patiens. Ved transitive verber kan patiens gøres til subjekt, verbet får da passiv form. Gartneren (agens) passer haven (patiens). Haven (patiens) passes af gartneren (agens). Passiv dannes ved 1) at der føjes -es eller -s til præsens og præteritum: spise-s / spist -es eller 2) ved omskrivning med blive: passer - bliver passet / passede - blev passet. Nogle verber er neutrale i forholdet aktiv:passiv, idet de kun har den ene af formerne. Det gælder modalverber, upersonlge verber (det sner, det dages), andre verber uden personlig agens (se, vare, spire/lykkes, grønnes, rygtes) og nogle refleksive verber ( forelske sig, skabe sig) Verber kaldes refleksive, hvis objektet er identisk med subjektet, f.eks. jeg vasker mig. Bøjningsskema over aktiv/passiv Eksempel med: at vaske AKTIV PASIV Navnmåde at vaske vaskes / blive vasket Nutid vasker vaskes / bliver vasket datid vaskede vaskedes / blev vasket før nutid har vasket er blevet vasket før datid havde vasket var blevet vasket Brugen af passiv Passiv benyttes, når man ønsker at fremhæve den person eller ting, som handlingen rettes imod. Det led, som er agens, vil i passiv stå længere tilbage i sætningen og derved gøre sig mindre gældende, eller det vil slet ikke blive nævnt. Forordninger, brusanvisninger, opskrifter og lignende brugse ofte passiv, fordi det er unødvendigt eller for omstændeligt at nævne agens: Gadelygten tændes kl. 18. Æsken åbnes i venstre side. Der indrømmes nedsættelse af indkomstskat i følgende tilfælde. Prøv at omskrive følgende madopskift til aktiv. Hvilket subjekt er det nødvendigt at indsætte. 42

12 Tomaterne vaskes, og et låg skæres af; de udhules og fyldes med en fars, der laves på følgende måde: smørret brues let, og løgene svitses heri. Flormelet, der er udrørt med rødvin og suppe, irøres, hvorefter de hakkede champignon, paprika, engelsk sauce, citron, salt og rasp tilsættes, og alt gennemkoges. Den tykke stuvning fyldes nu i tomaterne, der hver især belægges med et lille stykke smør og reven ost. De sættes på en smurt plade, der stilles i en varm ovn 10 minutter, hvorefter de udtages og garneres om kød- eller fiskeretter. Passiv benyttes sjældent over længere stræk i digterisk sprog. Den omskrevne form virker ubekvem, fordi der ikke er mulighed for variation af hjælpeverbet, og s-formen er for påfaldende til, at den kan bruges hyppigt. Fyndord, sentenser, ordsprog har ofte passiv form: Hvad udad tabes, skal indad vindes Der kræves både kraft og alvor til en synd., Og slukkes alle sole og stjerner engang. Den druker ej, som hænges skal. Nogle verber har -s endelse og ser derfor ud til at være verber i passiv-form, men er faktisk verber i aktiv form. Det drejer sig om følgende ord: at dages, at færdes, at grønnes, at længes, at lykkes, at mindes, at nøjes, at rygtes, at synes, at ældes. Bøjningen af disse s-verber er uregelmæssig: at synes synes syntes har syntes Bemærk at lykkes er et upersonligt verbum på dansk. Det lykkes mig, det lykkedes mig, det er altid lykkedes mig. Indikativ (fortællemåde) og imperativ (bydemåde) Præsens og præteritum dækker alle mulige former for udsagn og disse to former kaldes under et for idikativ. Indikativ skildre tingene, som de faktisk er. Imperativ eller bydemåde har mere appellens karakter, lige fra ønske opfordring, befaling til trussel. Imperativ er lig med ordets stamme. Ordet at komme bliver til Kom! at hjælpe bliver til hjælp! 43

13 Imperativformen virker meget dominerende, hvis den optræder hyppigt i en tekst. I lykrik og i lyrisk prosa kan man finde imperativen som et element i en retorisk stil. I sådanne tilfælde udtrykkes ikke en vilje, men der henpeges til noget. F.eks. i følgende strofe af Emil Aarestrup: Se, vort lille taffel spejler sig i floden. Se forellen Pynter fadet med sin sidste Stive, gratieuse sprællen! (Emil Aarestrup: En middag) Modalverber kan ikke forekomme i imperativ, men man kan sagtens meddele en vilje eller befaling uden at bruge imperativ. De kan ske ved hjælp af præsens indikativ eller modalverbum + infinitiv: Ti nu stille! (imperativ) Nu tier du stille! (indikativ) Nu skal du tie stille (modalverbum + infinitiv) Konjunktiv Konjunktiv udtrykker noget tænkt, hvad enten det er muligt eller uopnåeligt. Den kan fremstille enhver ytring som betinget, i modsætning til indikativen, der fremsætter den som en kendsgerning. I mange af de andre europæiske sprog er konjunktiv meget synlig. Også på islandsk, idet der findes en speciel konjunktivform af verberne. Det gør der ikke på dansk, men det konjunktiviske kommer dog til udtryk. Det karakteristiske er, at hvis et udsagn udtrykker noget konjunktivisk, dvs. noget tænkt, uvirkeligt, anvendes verbet uden tidsbetydning. Et udsagn, som er holdt i præteritum, henviser til noget som datidigt. Hvs man ændrer udsagnet til præsen, bliver udsagnet nutidit. Ændres et konjunktiv-udsagn til præsens, mister det sit præg af konjunktiv. I følgende uddrag af Agerhønen af Martin A. Hansen bruges der konjunktivudsagn i præterium: Jeg kan ikke gå derud, sagde han, hvad skulle jeg der? Jeg kunne ikke udrette så meget som vor ven Nielsen. Var jeg ham, så havde jeg allerede været der, var kommet hjem igen og sov sødt i sengen. Så var jeg kommet derind, havde trykket hænder, set dem i øjnene, talt trøstens ord, slået op i Testamentet, hvor et mærke lå for lejligheden Føj for pokker! Det er for svært, Marie. 44

14 Det konjunktiviske ved udsagn kommer oftest tydeligst til udtryk ved hjælp af modalverbum i Præterium + infinitiv: kunne komme, ville spise, måtte læse. Hvor mange af sådanne forbindelser kan du finde i ovenstående tekst af Martin A. Hansen? Skriftlig opgave: Beskriv et hus, en have, en lejlighed eller et værelse, som det faktisk er, og derpå som du kunne ønske, det var. Benyt indikativ i første del, konjunktiv i den følgende. Opsummering Man kan sige at verbet er»et kært barn med mange navne«. Verbet er hovedordet i en hver sætning, da en sætning slet ikke kan eksistere uden et verbum. Man kan opdele verberne i transitive, intransitive og modalverber. De finitte verbalformer; præsens, præteritum, konjunktiv og imperativ bøjes i tid, måde og diatese (aktiv-passiv). De infinitte verbalformer: infinitiv og paricipier bøjes ikke. I den pædagogiske formidling kan det være nyttigt at opdele verberne i 5 grupper, hvor de to første grupper udgøres af de svage verber og de tre sidste af stærke og uregelmæssige verber. GRUPPE NAVNEMÅDE NUTID DATID KORT TIL. FORM Gruppe I at snakke -r -ede har snakket Gruppe II at tale -r -te har talt Gruppe III at sidde -r sad har siddet Gruppe IV at skulle skal skulle har skullet Gruppe V at skændes skændes skændtes har skændtes Gruppe I og II er som sagt de svage verber. Gruppe III udgøres af de stærke og uregelmæssige verber, som er opgivet listen. Gruppe IV udgøres af modalverberne og gruppe V af de såkaldte s-verber. Denne gruppering er naturligvis forenklet, men kan være en god hjælp for eleverne til at lære sig bøjningsformerne. 45

15 Ved indlæring af stærke og uregelmæssige verber (Gruppe III) kan det lette indlæringsprocessen, hvis man præsenterer dem i forhold til vokalændringer, sådan som det også er gjort ovenover. 46

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens):

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens): Formerne: Udsagnsord (verbs) Udsagnsord har 1. Former 2. Tider (i.e. tense) Navnemåde (infinitiv) Nutid (præsens) Datid (præterium) Lang tillægsform (præsens participium), bruges som tillægsord (adjektiv)

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

substantiver/navneord

substantiver/navneord appellativer/fællesnavne - ting, begreber og levende væsner - fx cykel, virkelighed, mening osv. proprier/egennavne - navne på personer, institutioner, steder, ting mv., som der kun er én af - fx Eva,

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: 1 Substantiver (navneord) Nogle substantiver kan være vanskelige at bøje. Det gælder følgende: 1. Substantiver, der ender på ar, -er, -ir, -or, -yr, -ær og ør 2.

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Substantiver - genus. For det meste samme genus i dansk og svensk: En stol Et bord. En kvinde, en mand Et barn. Undtagelser findes:

Substantiver - genus. For det meste samme genus i dansk og svensk: En stol Et bord. En kvinde, en mand Et barn. Undtagelser findes: Substantiver - genus For det meste samme genus i dansk og svensk: En stol Et bord En kvinde, en mand Et barn Undtagelser findes: Et digt, et kys, et menneske, et flag En finger, en bi, en pris, en krig

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne 9 Min lejlighed 3 Substantiver III ental ubestemt en et ental ubestemt -en -et flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne flertal bestemt gruppe 1: -erne

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Test din viden om Substantiver

Test din viden om Substantiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Substantiver 7 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

gyldendal tysk grammatik

gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik gyldendal

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 2. juni 2009 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre ord, først og fremmest

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

VEKTOR. 500 med udsagnsord. TAKTILE LÆRINGSMIDLER

VEKTOR. 500 med udsagnsord.  TAKTILE LÆRINGSMIDLER 500 med udsagnsord Her trænes udsagnsordenes regelmæssige bøjningsformer. Igennem spillet præsenteres spillerne hele tiden for udsagnsordenes endelser, således at udsagnsordenes endelser tydeliggøres og

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) AVU092-DSGSP Torsdag den 3. december 2009 kl.9.00-10.00 Dansk som andetsprog, niveau G Sproglig prøve Opgavesættet består af følgende

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled),

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), 1. Sætninger En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), fx Peter ser en film i fjernsynet hun har læst en bog Peter og hun er subjekter. ser og har er de finitte

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Grammatik. Hvad er grammatik? Grammatik er læren om sprog. Hvordan sproget er bygget op, og hvilke regler der er.

Grammatik. Hvad er grammatik? Grammatik er læren om sprog. Hvordan sproget er bygget op, og hvilke regler der er. Grammatik Indhold Hvad er grammatik?... 1 Hvorfor skal man lære grammatik?... 1 Grammatiske betegnelser... 2 Ord er sprogets byggesten... 3 Sætninger... 4 ikke i spørgsmål... 5 Sætningens led... 5 Substantiver

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

FORORD TIL LÆRERE 6 FORORD TIL ELEVER 9 VERBALHELHEDER. Sammensattid. Træning af sammensat tid - Wer? Træning af sammensat tid - Himmel und Holle

FORORD TIL LÆRERE 6 FORORD TIL ELEVER 9 VERBALHELHEDER. Sammensattid. Træning af sammensat tid - Wer? Træning af sammensat tid - Himmel und Holle FORORD TIL LÆRERE 6 FORORD TIL ELEVER 9 VERBALHELHEDER Sætningensstruktur 11 Om verbernes valens ר Verbalhelheder Indføring En helt nødvendig ordklasse 17 Verbalhelheder 9 Verbalramme Verbalramme 20 Marker

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Regler for kommatering fra 2004

Regler for kommatering fra 2004 fra 2004 Hvor der er parentes om kommaet, betyder det(,) at kommaet afhænger af(,) om man vælger den ene eller anden variant(,) der er beskrevet i regel 2a. 1. Helsætningskomma Der skal altid sættes komma

Læs mere

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far Skrevet af: Nicole 31oktober 2005 Surfer med far Kan du huske, da du fortalte mig om din tur ved stranden? Jeg kunne godt lide at høre om din oplevelse og tænkte, at du måske gerne vil huske, hvad du fortalte

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

JO HERMANN. Latinsk grammatik. på dansk. Akademisk Forlag

JO HERMANN. Latinsk grammatik. på dansk. Akademisk Forlag JO HERMANN Latinsk grammatik på dansk Akademisk Forlag Latinsk grammatik på dansk 2. udgave, 2. 4. oplag, 2. 2011 Jo Hermann og Akademisk Forlag, et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: 1 Bøj substantiverne (navneordene). Udfyld resten af skemaet. ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal et påskeæg haren en dag flere dage et brev

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Registreringsskema til personale, hvis forældre ikke kan besvare registreringsskema på dansk 3-årige børn

Registreringsskema til personale, hvis forældre ikke kan besvare registreringsskema på dansk 3-årige børn Registreringsskema til personale, hvis forældre ikke kan besvare registreringsskema på dansk 3-årige børn 1 Introduktion Dette skema indeholder spørgsmål, som dagtilbuddet eller skolen skal besvare i forbindelse

Læs mere

Grammatik Blandet - Opsamling

Grammatik Blandet - Opsamling Grammatik Blandet - Opsamling FIO2000 Laila Kjærbæk Mandag den 15. juni 2009 Substantiver - øvelse Singularis Pluralis Indefinit Definit Indefinit Definit et akvarium akvariet akvarier akvarierne et billede

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

1VÆLG DET RIGTIGE ORD

1VÆLG DET RIGTIGE ORD 36894_laer_oeve_skriv_korrekt 01/07/03 16:29 Side 5 1VÆLG DET RIGTIGE ORD Ad eller af? At eller og? Nogle eller nogen? Ad eller af? Denne lektion handler om at vælge ord. Vi har valgt at fortælle om tre

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5.

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5. ENGELSK GRAMMATIK Videooversigt De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5 36 Videoer 1 De skriftlige opgaver Eksamen Den skønlitterære stil 1. Hvordan starter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10 Sprogtip 2011 Indholdsfortegnelse Drilske udsagnsord 4 Dobbeltformer af udsagnsord 6 Typiske stavefejl 2 9 Lidt om forholdsord 10 Forholdsord i (eller på) fremmarch 12 Falske lån 14 Spørg om sprog 3 16

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Dansk AVU Basis-G Grammatik

Dansk AVU Basis-G Grammatik Dansk AVU Basis-G Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.04 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time)

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time) Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) AVU092-DADSP Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 Opgavesættet består af følgende opgaver: 1 Kommentér og omformulér en tekst 2 Fra navneord

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Tillægsord (adjektiver) Hvilken ordgruppe tilhører ordene Hvis, da, og, når Præpositioner Adverbier Konjunktioner (biord)

Tillægsord (adjektiver) Hvilken ordgruppe tilhører ordene Hvis, da, og, når Præpositioner Adverbier Konjunktioner (biord) DANSK TEST, STUDY DANISH 2012 RIGTIGE SVAR SÆT RING RUNDT OM DET ORDGRUPPER Hvilken ordgruppe tilhører ordene Måske, aldrig, snart Tillægsord (adjektiver) Adverbier Konjunktioner (biord) Hvilken ordgruppe

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Bente Skov. Castellano. Spansk grammatik. Haase & Søns Forlag

Bente Skov. Castellano. Spansk grammatik. Haase & Søns Forlag Bente Skov Castellano Spansk grammatik Haase & Søns Forlag Bente Skov: Castellano. Spansk grammatik Bente Skov og Haase & Søns Forlag 2012 Fagkonsulent: Niels Leifer Forlagsredaktion: Tom Havemann og Michael

Læs mere

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i]

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Final Nat med kniv? Manuskript [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er. Filmen

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. trinitatis

Prædiken til 1. s. e. trinitatis Prædiken til 1. s. e. trinitatis Salmer 745 Vågn op og slå på dine strenge 292 Kærligheds og sandheds ånd 41 Lille Guds barn, hvad skader dig 411 Hyggelig rolig Nadver: 725 det dufter lysegrønt af græs

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Alex og Rosa. i regnskoven. Navn: Klasse:

Opgaveskyen.dk. Alex og Rosa. i regnskoven. Navn: Klasse: Alex og Rosa i regnskoven Navn: Klasse: 1. Regnskoven Alex og Rosa fandt, ved hjælp af et gammelt skattekort på en Nintendo, en stor blå diamant. Efter mange farer, fik de den endelig med ud af det gamle

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere