Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549"

Transkript

1 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549

2 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Betænkning nr København 2014

3 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549/2014 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - SchultzDistribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S Pris: 100 kr. pr. bog inkl. moms 2

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning Strafferetsplejeudvalgets kommissorium Strafferetsplejeudvalgets sammensætning Strafferetsplejeudvalgets arbejde Udvalgets hidtidige arbejde Udvalgets nuværende arbejdsprogram Udvalgets arbejde med denne betænkning Resumé af Strafferetsplejeudvalgets overvejelser og forslag Kapitel 2. De senere års styrkelse af forurettedes stilling Kapitel 3. Gældende ret Indledning Udtrykket forurettede Forurettedes rolle ved påtale af strafbare handlinger Forurettedes processuelle retsstilling i retten mv Bistandsadvokatordningen Beskikkelse af bistandsadvokat Bistandsadvokatens opgaver Bistandsadvokatens beføjelser Hovedforhandlingens normale forløb Domsmandssager i 1. instans Nævningesager i 1. instans Ankesager ved landsretten Forurettedes adgang til at overvære hovedforhandlingen Videoafhøring af børn Kære af afgørelser afsagt under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse Kapitel 4. Fremmed ret Indledning

5 2. Norsk ret Forurettedes rolle i straffesager Rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer Forurettedes adgang til at overvære hovedforhandlingen Erfaringerne med den norske ordning Svensk ret Forurettedes rolle i straffesager Rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer Forurettedes adgang til at overvære hovedforhandlingen Engelsk ret Forurettedes rolle i straffesager Rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer Forurettedes adgang til at overvære hovedforhandlingen Tysk ret Forurettedes rolle i straffesager Rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer Forurettedes adgang til at overvære hovedforhandlingen Kapitel 5. Tidligere overvejelser Kapitel 6. Strafferetsplejeudvalgets generelle overvejelser Indledning Forurettedes oplevelse af retssystemet Straffesagens oplysning Tiltaltes mulighed for at varetage sit forsvar Ordningerne i andre lande Præsentation af sagen for retten Konsekvenser for ressourceforbruget og sagsbehandlingstiden Afslutning Kapitel 7. Strafferetsplejeudvalgets forslag til model Indledning Ordningens anvendelsesområde Forurettede med bistandsadvokat

6 2.2. Forurettede, der skal afgive forklaring i straffesagen Mindreårige forurettede Efterladte Straffesager i 1.instans og ankesager Ret til at afgive forklaring før tiltalte Adgang til at overvære tiltaltes forklaring og resten af hovedforhandlingen Fremgangsmåden når forurettede ønsker at benytte ordningen Tilvalgs- eller fravalgsordning Mindreårige forurettede Frist for meddelelsen fra bistandsadvokaten For sent givne meddelelser fra bistandsadvokaten Afslag af hensyn til straffesagens afgørelse eller tilrettelæggelse Frist for anklagemyndighedens og forsvarerens anmodninger Adgang til at kære rettens afgørelser om afhøringsrækkefølgen Ressourcemæssige konsekvenser af modellen Kapitel 8. Lovudkast med bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser

7 6

8 Kapitel 1 Indledning 1. Strafferetsplejeudvalgets kommissorium Ved brev af 23. august 2013 har Justitsministeriet anmodet Strafferetsplejeudvalget om at behandle følgende kommissorium om afhøring af offeret før tiltalte under straffesagen mv.: 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober 2011, at ofre for kriminalitet skal hjælpes bedre. Ofre for kriminalitet skal herunder sikres en respektfuld og skånsom behandling under afviklingen af en straffesag. Afhøring af offeret før tiltalte under straffesagen vil kunne bidrage til at bringe offerets version af sagen mere i centrum og dermed give offeret en bedre oplevelse af retssystemets behandling af sagen. I dag afhøres den tiltalte normalt forud for offeret. 2. Strafferetsplejeudvalget overvejede i betænkning nr. 1485/2006 om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager bl.a. spørgsmålet om forurettedes adgang til at være til stede under retsmøder i en straffesag. Strafferetsplejeudvalget overvejede i den forbindelse bl.a. en ordning, hvorefter forurettede kan være til stede under hele hovedforhandlingen og afgive forklaring før tiltalte, men udvalget fandt efter en samlet vurdering ikke grundlag for en sådan ordning. 3. Retsplejerådet overvejede i betænkning nr. 1522/2010 om reform af den civile retspleje VI (Behandling af forurettedes civile krav under straffesager (Adhæsionsprocessen)) bl.a. spørgsmålet om forurettedes adgang til tilstedeværelse og tidlig afgivelse af forklaring under en straffesag. Retsplejerådets flertal foreslog i den forbindelse en ordning, hvorefter forurettede, der har fået beskikket en bistandsadvokat efter reglerne i retsplejelovens kapitel 66 a, og som fremsætter et civilt krav under straffesagen, får mulighed for at være til stede under hele hovedforhandlingen og afgive forklaring før tiltalte. Et mindretal anførte bl.a., at der kunne anføres argumenter for og imod en sådan ordning, som ville indebære en væsentlig nyskabelse i den danske strafferetspleje, og at en endelig stillingtagen til en sådan ordning måtte bero på en samlet politisk afvejning. 4. Strafferetsplejeudvalget anmodes på denne baggrund om at redegøre for konsekvenserne af og udarbejde en ny model for afviklingen af straffesager, 7

9 som bygger på, at offeret får mulighed for at vælge at afgive forklaring før tiltalte under rettens behandling af en straffesag. Strafferetsplejeudvalget kan i den forbindelse også overveje andre initiativer, som kan styrke ofres retsstilling under afviklingen af en straffesag. Strafferetsplejeudvalget anmodes om at udarbejde et lovudkast vedrørende den nye model for afviklingen af straffesager, samt i øvrigt i det omfang Strafferetsplejeudvalget foreslår initiativer, som kræver lovændringer. 2. Strafferetsplejeudvalgets sammensætning Strafferetsplejeudvalget havde ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Landsdommer Anne Louise Bormann (formand) Politidirektør Elsemette Cassøe Dommerfuldmægtig Jacob Hinrichsen Dommer Ole Høyer Senioranklager Jens Ingerslev Olsen Advokat Jakob Lund Poulsen Advokat Hanne Rahbæk Statsadvokat Jens Røn Professor, dr.jur. Eva Smith Kontorchef Freja Sine Thorsboe Som sekretær for udvalget fungerede ved afgivelsen af denne betænkning fuldmægtig Morten Holland Heide. 3. Strafferetsplejeudvalgets arbejde 3.1. Udvalgets hidtidige arbejde Strafferetsplejeudvalget blev nedsat den 16. januar 1968 med den opgave at gennemgå og fremkomme med forslag til revision af retsplejelovens dagældende regler i lovens fjerde bogs andet og tredje afsnit om midler til sagens oplysning (besigtigelse, beslaglæggelse, ransagning, sigtedes indkaldelse for retten, anhol- 8

10 delse, fængsling, formuebeslag og personundersøgelser) og om undersøgelse, førend tiltale er rejst (efterforskning og forundersøgelse ved retten). I overensstemmelse med sit kommissorium har udvalget i en række betænkninger beskæftiget sig med den del af straffeprocessen, der også betegnes efterforskningsstadiet, herunder de såkaldte straffeprocessuelle tvangsmidler. Udvalgets arbejde har omfattet en gennemgang og revision af spørgsmål og emner, som allerede var reguleret i retsplejeloven, da udvalget blev nedsat, samt en række spørgsmål og emner, som ikke tidligere har været lovreguleret. Udvalget har i den forbindelse afgivet følgende betænkninger: Betænkning nr. 622/1971 om efterforskning i straffesager mv. Betænkning nr. 728/1974 om anholdelse og varetægt Betænkning nr. 975/1983 om isolation af varetægtsarrestanter Betænkning nr. 978/1983 om varetægtsfængsling i voldssager Betænkning nr. 1023/1984 om politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter Betænkning nr. 1104/1987 om legemsindgreb under efterforskning Betænkning nr. 1159/1989 om ransagning under efterforskning Betænkning nr. 1219/1991 om isolationsfængsling i andre europæiske lande Betænkning nr. 1223/1991 om beslaglæggelse og edition under efterforskning Betænkning nr. 1298/1995 om fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation Betænkning nr. 1358/1998 om varetægtsfængsling i isolation Betænkning nr. 1431/2003 om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder Betænkning nr. 1469/2006 om varetægtsfængsling i isolation efter loven Retsplejelovens regler om efterforskning og straffeprocessuelle tvangsindgreb findes i dag i lovens fjerde bogs andet afsnit om efterforskning, tvangsindgreb m.v., der angår almindelige bestemmelser om efterforskning, afhøringer og særlige efterforskningsskridt, anholdelse, varetægtsfængsling, indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning og forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation, legemsindgreb, ransagning, beslaglæggelse og 9

11 edition, personundersøgelser, andre efterforskningsskridt samt indgreb over for personer under 15 år. En betydelig del af disse regler er gennemført på baggrund af Strafferetsplejeudvalgets betænkninger som nævnt ovenfor. Strafferetsplejeudvalget er endvidere gennem tiden blevet anmodet om at behandle forskellige andre straffeprocessuelle spørgsmål mv. Udvalget har i den forbindelse afgivet følgende betænkninger: Betænkning nr. 801/1977 om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning Betænkning nr. 830/1977 om beskikkelse af forsvarer under efterforskningen Betænkning nr. 1439/2004 om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv. Betænkning nr. 1458/2005 om forbedring af voldtægtsofres retsstilling Betænkning nr. 1485/2006 om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager Betænkning nr. 1492/2007 om begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger Betænkning nr. 1496/2008 om retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager Betænkning nr. 1513/2010 om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager Betænkning nr. 1526/2011 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 3.2. Udvalgets nuværende arbejdsprogram Justitsministeriet har ved kommissorium af 3. april 2014 bedt Strafferetsplejeudvalget om at overveje, om brugen af videoafhøring af børn i straffesager bør udvides, og om i givet fald at udarbejde en model for en sådan udvidelse. Under alle omstændigheder har ministeriet bedt udvalget om at udarbejde en model, der indebærer en forhøjelse af aldersgrænsen for anvendelse af videoafhøring af børn. 10

12 Strafferetsplejeudvalget vil afgive betænkning om videoafhøring af børn efter afgivelsen af denne betænkning Udvalgets arbejde med denne betænkning Strafferetsplejeudvalget har som led i arbejdet med kommissoriet om afhøring af offeret før tiltalte under straffesagen mv., der er gengivet i afsnit 1, holdt i alt 5 møder. På et møde den 6. februar 2014 havde Strafferetsplejeudvalget besøg af en norsk anklager, forsvarer og tingrettdommer (byretsdommer), der redegjorde for deres personlige erfaringer i praksis med de norske regler, der blev indført i 2008, hvorefter forurettede med bistandsadvokat som hovedregel afgiver forklaring før tiltalte, og alle forurettede som udgangspunkt har adgang til at være til stede under hele hovedforhandlingen. Der henvises nærmere til kapitel 4, afsnit Resumé af Strafferetsplejeudvalgets overvejelser og forslag Strafferetsplejeudvalgets arbejde med kommissoriet om afhøring af offeret før tiltalte under straffesagen mv. må ses som et led i de senere års styrkelse af forurettedes stilling. Denne udvikling er beskrevet i kapitel 2. Efter de gældende regler om hovedforhandlingen i straffesager afgiver tiltalte normalt forklaring før forurettede og eventuelle andre vidner. Forurettede må ikke overvære tiltaltes forklaring og eventuelle andre forklaringer, der afgives før afhøringen af forurettede. Når forurettede er blevet afhørt, må den pågældende som udgangspunkt overvære efterfølgende forklaringer og resten af hovedforhandlingen. Gældende ret er beskrevet i kapitel 3. I visse andre lande afgiver forurettede forklaring før tiltalte og har adgang til at overvære hele hovedforhandlingen. Af særlig interesse er de norske regler, der blev indført i 2008, hvorefter forurettede med bistandsadvokat som hovedregel afgiver forklaring før tiltalte, og alle forurettede som udgangspunkt har adgang til at være til stede under hele hovedforhandlingen. Reglerne i Norge, Sverige, England og Tyskland er beskrevet i kapitel 4. 11

13 Spørgsmålet om forurettedes adgang til at afgive forklaring før tiltalte og være til stede under hele hovedforhandlingen er tidligere blevet overvejet. Disse overvejelser er beskrevet i kapitel 5. I kapitel 6 peger Strafferetsplejeudvalget på en række hensyn, der taler for og imod at indføre adgang for forurettede til at vælge at afgive forklaring før tiltalte og dermed adgang til at overvære tiltaltes forklaring og resten af hovedforhandlingen. For en sådan ordning taler navnlig, at nogle forurettede kan føle behov for at indtage en mere central rolle under hovedforhandlingen. Det er i den forbindelse blevet anført, at ordningen vil kunne bidrage til at bringe forurettedes version af sagen mere i centrum og give forurettede en bedre oplevelse af retssystemets behandling af sagen og af at blive taget alvorligt. Imod en sådan ordning taler bl.a., at den for nogle forurettede vil kunne forstærke ubehaget ved at afgive forklaring i retten og dermed føre til en yderligere belastning. Endvidere vil en ændring af rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer afhængig af den enkelte sags omstændigheder kunne forringe mulighederne for under hovedforhandlingen at oplyse straffesagen med henblik på, at retten kan træffe en korrekt afgørelse. Herudover vil ordningen navnlig i det omfang den i praksis benyttes af de forurettede kunne medføre yderligere ressourceforbrug for anklagemyndigheden, retten og de øvrige aktører i straffesagen og medføre udsættelser og længere berammelsestider. Samlet set kan der således både anføres hensyn, der taler for og imod indførelse af en ordning, hvor forurettede kan vælge at afgive forklaring før tiltalte. Det må efter Strafferetsplejeudvalgets opfattelse bero på en samlet politisk afvejning af disse hensyn, om ordningen, der vil være en væsentlig nyskabelse i dansk strafferetspleje, bør indføres. 12

14 Hvis ordningen ønskes indført, har Strafferetsplejeudvalget udformet en model herfor, som er beskrevet i kapitel 7. I modellen har Strafferetsplejeudvalget forsøgt så vidt muligt at tage højde for de ovennævnte ulemper ved at ændre rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer. Navnlig i det omfang ordningen i praksis benyttes af de forurettede, vil modellen imidlertid bl.a. kunne have ressourcemæssige konsekvenser for anklagemyndigheden, retten og de øvrige aktører i straffesagen. Efter den foreslåede model vil adgangen til at vælge at afgive forklaring før tiltalte gælde for forurettede, der har en bistandsadvokat. Strafferetsplejeudvalget lægger i den forbindelse navnlig vægt på, at forurettede herved i alle tilfælde vil få rådgivning fra en bistandsadvokat om, hvorvidt ordningen bør benyttes, og at advokaten vil kunne yde støtte i retten til forurettede, der vælger at afgive forklaring først. Forurettede omfattet af ordningen vil som udgangspunkt få ret til at afgive forklaring før tiltalte og hvis denne ret benyttes adgang til at overvære tiltaltes forklaring og resten af hovedforhandlingen. Forurettedes adgang til at vælge at afgive forklaring før tiltalte foreslås indrettet som en tilvalgsordning. Hvis forurettede ønsker at afgive forklaring først, vil bistandsadvokaten således skulle give meddelelse herom. Dog foreslås ordningen indrettet som en fravalgsordning med hensyn til ankesager, hvor forurettede afgav forklaring før tiltalte under sagens behandling i 1. instans. Bistandsadvokaten vil i disse tilfælde skulle give meddelelse, hvis forurettede ikke ønsker at afgive forklaring først i ankesagen. Som en undtagelse til forurettedes adgang til at afgive forklaring før tiltalte foreslås det, at retten efter anmodning fra anklagemyndigheden eller forsvareren kan bestemme, at forurettede ikke skal afgive forklaring først, hvis væsentlige hensyn til straffesagens afgørelse eller tilrettelæggelse taler herimod. For at sikre, at der så vidt muligt tidligt under sagen tages stilling til, hvornår forurettede skal afgive forklaring, er der fastsat frister for bistandsadvokatens meddelelse efter både tilvalgs- og fravalgsordningen og for anklagemyndighedens el- 13

15 ler forsvarerens anmodning om, at forurettede alligevel ikke skal afgive forklaring før tiltalte. Kapitel 8 indeholder et lovudkast med bemærkninger, der gennemfører den foreslåede model. København, november 2014 Anne Louise Bormann (formand) Jacob Hinrichsen Jens Ingerslev Olsen Hanne Rahbæk Eva Smith Elsemette Cassøe Ole Høyer Jakob Lund Poulsen Jens Røn Freja Sine Thorsboe Morten Holland Heide 14

16 Kapitel 2 De senere års styrkelse af forurettedes stilling Strafferetsplejeudvalgets arbejde med kommissoriet om afhøring af offeret før tiltalte under straffesagen mv. må ses som et led i de senere års løbende styrkelse af forurettedes stilling. Af nyere initiativer, der er iværksat i den forbindelse, kan følgende fremhæves: Strafferetsplejeudvalget afgav i 2005 betænkning nr. 1458/2005 om forbedring af voldtægtsofres retsstilling. Forslagene i betænkningen blev gennemført ved lov nr. 558 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven (Forbedring af voldtægtsofres retsstilling mv. og beskikkelse af bistandsadvokat for pårørende til afdøde i straffesager mod politipersonale). Ved loven blev bl.a. bistandsadvokatordningen styrket. Der blev herunder indført en bestemmelse om, at der i sager om voldtægt og visse andre alvorlige seksualforbrydelser skal beskikkes en bistandsadvokat for forurettede, medmindre denne efter at være blevet vejledt om retten til bistandsadvokat frabeder sig det (retsplejelovens 741 a, stk. 2). Før ændringen forudsatte beskikkelse af bistandsadvokat i alle tilfælde, at forurettede fremsatte begæring herom. Endvidere blev det bestemt, at forurettede i de sager, der er nævnt i retsplejelovens 741 a, stk. 2, skal have lejlighed til at tale med en advokat før politiets afhøring af forurettede, medmindre denne efter at være blevet vejledt frabeder sig det ( 741 a, stk. 2, 2. pkt.), og at politiafhøringen skal ske under tilstedeværelse af en bistandsadvokat, medmindre forurettede anmoder om at blive afhørt uden advokatens tilstedeværelse ( 741 b, stk. 2). Desuden blev bestemmelsen i retsplejelovens 741 c, stk. 2, 1. pkt., om bistandsadvokatens adgang til at gøre sig bekendt med forurettedes forklaring forud for afgørelsen af tiltalespørgsmålet udvidet til også at omfatte andet materiale vedrørende forurettede, herunder lægelige udtalelser. 15

17 Herudover blev bistandsadvokatens mulighed for at medvirke under sagens behandling ved domstolene forbedret. Der blev bl.a. indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens 741 c, stk. 1, 2. pkt., hvorefter bistandsadvokaten har ret til at gøre indsigelse mod en bevisførelse i strid med retsplejelovens 185, stk. 2, om bevisførelse om forurettedes tidligere seksuelle adfærd. Der blev desuden indført en bestemmelse om, at anklagemyndigheden i sager om voldtægt og visse andre alvorlige seksualforbrydelser senest samtidig med indlevering af bevisfortegnelsen skal underrette forsvareren og retten om, hvorvidt der foreligger spørgsmål om bl.a. dørlukning, referatforbud eller om, at tiltalte skal forlade retslokalet, mens et vidne afhøres (nu retsplejelovens 845, stk. 2). Bestemmelsen er senere blevet udvidet til at omfatte alle sager, jf. nedenfor. Retten kan efter anmodning fra anklagemyndigheden, forsvareren eller et vidne forud for hovedforhandlingen træffe afgørelse om sådanne spørgsmål, jf. nu retsplejelovens 845, stk. 1. Strafferetsplejeudvalget afgav i 2006 betænkning nr. 1485/2006 om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager. Forslagene i betænkningen blev gennemført ved lov nr. 517 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven og retsafgiftsloven (Forbedring af retsstillingen for ofre for forbrydelser). Ved loven blev der bl.a. indsat en almindelig bestemmelse om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og informere forurettede (retsplejelovens 741 e). Der blev også indført en bestemmelse om pligt for politiet eller anklagemyndigheden til at underrette retten, hvis der er behov for særlig hensyntagen til et vidne, herunder forurettede, samt en pligt for retten til at bistå den pågældende i forbindelse med afgivelsen af forklaring ( 193). Endvidere blev der indført regler om, at forurettede skal underrettes om afgørelser om afvisning af anmeldelser, påtaleopgivelser og tiltalefrafald, samt regler om, at forurettede kan klage over afgørelser om afvisning af anmeldelser og påtaleopgivelser ( 724, stk. 1, og 749, stk. 3). Desuden blev der indført regler om underretning af forurettede om den rejste tiltale mv. samt efter anmodning underretning af forurettede om tid og sted for hovedforhandlingen og en eventuel anke eller genoptagelse af sagen ( 741 f). Herudover blev det bestemt, at forurettede kan anmode om at få tilsendt en gratis udskrift af dommen (retsplejelovens 219 a, stk. 7, og retsafgiftslovens 49, stk. 2, nr. 5). 16

18 Ved loven blev det endvidere bestemt, at forurettede har adgang til at overvære lukkede retsmøder, medmindre formålet bag dørlukningen taler imod det (retsplejelovens 29 e, 2. pkt.). Loven indførte også en bestemmelse i retsplejelovens 741 a, stk. 4, om mulighed for i særlige tilfælde at beskikke en bistandsadvokat for forurettede i andre sager end dem, der udtrykkeligt er nævnt i 741 a, stk. 1. Herudover blev adgangen efter retsplejelovens 845, stk. 1, jf. ovenfor, til at træffe forhåndsafgørelser udvidet til bl.a. også at omfatte spørgsmål om dørlukning i tilfælde, hvor behandling i offentligt retsmøde vil udsætte nogen for en unødvendig krænkelse, herunder hvor sådanne spørgsmål vedrører forurettede. Desuden blev anklagemyndighedens pligt til senest samtidig med indlevering af bevisfortegnelsen at underrette forsvareren og retten om, hvorvidt der foreligger spørgsmål som nævnt i 845, stk. 1, udvidet fra kun at gælde sager om voldtægt og visse andre alvorlige seksualforbrydelser til at gælde alle sager. Som led i udmøntningen af loven har Rigsadvokaten udstedt bekendtgørelse nr af 21. september 2007 om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede. Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at der i en række tilfælde skal udpeges en kontaktperson for forurettede hos politiet eller anklagemyndigheden, og at kontaktpersonen skal hjælpe og støtte forurettede, når denne henvender sig til politiet eller anklagemyndigheden. Ved lov nr. 467 af 12. juni 2009 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling blev der fastlagt rammer for en permanent og landsdækkende ordning med konfliktråd, der på forsøgsbasis havde eksisteret siden I konfliktråd får forurettede og gerningsmanden til en strafbar handling som et supplement til sædvanlig strafforfølgning mulighed for at møde hinanden under en neutral mæglers tilstedeværelse for at tale om den strafbare handling. Loven bygger på betænkning nr. 1501/2008 om konfliktråd. I oktober 2010 afgav Retsplejerådet betænkning nr. 1522/2010 om reform af den civile retspleje VI (Behandling af forurettedes civile krav under straffesager (Ad- 17

19 hæsionsprocessen)). Betænkningen indeholder en række forslag, der har til formål at modernisere den såkaldte adhæsionsproces, dvs. reglerne i retsplejelovens kapitel 89 om påtale af borgerlige krav under straffesager, hvorefter retten under en straffesag kan dømme tiltalte til at betale erstatning til forurettede. Betænkningen indeholder bl.a. et forslag om at give forurettede, der har fået beskikket en bistandsadvokat og ønsker et civilt krav behandlet under straffesagen, mulighed for at være til stede under hele hovedforhandlingen og afgive forklaring før tiltalte, jf. herom nærmere kapitel 5. Retsplejerådets betænkning er imidlertid ikke blevet gennemført. Behovet og mulighederne for yderligere at styrke indsatsen over for forurettede for forbrydelser blev overvejet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser, der afgav rapport i december Arbejdsgruppen vurderede bl.a. de praktiske erfaringer med en række gældende ordninger, herunder bistandsadvokatordningen, konfliktråd, vejledning og underretning af forurettede, kontaktpersonordningen, de såkaldte offerrådgivninger og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Arbejdsgruppens forslag til lovændringer blev gennemført ved lov nr. 412 af 9. maj 2011 om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Underretning ved udgang og løsladelse mv. og udvidelse af fristen for politianmeldelse ved erstatning fra staten til ofre for forbrydelser). Ved loven blev der indført en bestemmelse om, at forurettede i visse tilfælde efter anmodning skal underrettes om tidspunktet for gerningsmandens første uledsagede udgang, løsladelse mv. (retsplejelovens 741 g). Endvidere forlængede loven den frist for at indgive politianmeldelse, som forurettede som udgangspunkt skal overholde for at kunne opnå erstatning fra staten i anledning af forbrydelsen ( 10, stk. 1, i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser). Ved lov nr. 629 af 12. juni 2013 om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Udvidelse af ordning om underretning af forurettede og styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) blev retsplejelovens 741 g om underretning af forurettede udvidet til også at omfatte visse tilfælde, hvor gerningsmanden under afsoning af sin straf skal medvirke i et tv-program mv. Endvidere blev rammerne for sagsbehandlingen i Erstatningsnævnet, der behandler ansøgninger om erstatning fra staten til 18

20 ofre for forbrydelser, ændret med henblik på, at ofre for kriminalitet kan få afgjort længerevarende erstatningssager eller dele heraf hurtigere. Ved lov nr. 603 af 12. juni 2013 om Offerfonden, blev der etableret en fond, som yder tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf. Fonden finansieres ved, at gerningsmændene til visse lovovertrædelser skal betale et såkaldt offerbidrag. Som nævnt i kapitel 1 har Justitsministeriet ved kommissorium af 3. april 2014 bedt Strafferetsplejeudvalget om at overveje, om brugen af videoafhøring af børn i straffesager bør udvides, og om i givet fald at udarbejde en model for en sådan udvidelse. Under alle omstændigheder har ministeriet bedt udvalget om at udarbejde en model, der indebærer en forhøjelse af aldersgrænsen for anvendelse af videoafhøring af børn. Udvalget vil afgive betænkning om videoafhøring af børn efter afgivelsen af denne betænkning. Endelig kan det nævnes, at Rigsadvokaten har udarbejdet en række pjecer med råd og vejledning til ofre for forskellige forbrydelser. Tre af pjecerne er oversat til 7 forskellige sprog. Herudover indeholder anklagemyndighedens hjemmeside råd og vejledning til forurettede, herunder en beskrivelse af forløbet af sagen fra anmeldelse til sagens afslutning og forurettedes rettigheder i den forbindelse. 19

21 20

22 Kapitel 3 Gældende ret 1. Indledning I dette kapitel er der redegjort for gældende ret. Afsnit 2 indeholder en omtale af udtrykket forurettede. I afsnit 3-5 er der redegjort for forurettedes rolle ved påtale af strafbare handlinger, forurettedes processuelle retsstilling i retten mv. og bistandsadvokatordningen, da disse regler har betydning for Strafferetsplejeudvalgets generelle overvejelser i kapitel 6 og forslag til model i kapitel 7. I afsnit 6 er der redegjort for det normale forløb af hovedforhandlingen i straffesager, særligt for så vidt angår rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer. Der er i afsnit 7 redegjort for gældende ret om forurettedes adgang til at overvære hovedforhandlingen. Afsnit 8 indeholder en omtale af adgangen til at foretage videoafhøring af børn, da disse regler har betydning for Strafferetsplejeudvalgets forslag til model i kapitel 7. Endelig indeholder afsnit 9 en redegørelse for reglerne om adgang til at kære afgørelser afsagt under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse, da disse regler har betydning for adgangen til at kære afgørelser om afhøringsrækkefølgen efter Strafferetsplejeudvalgets forslag til model i kapitel Udtrykket forurettede Udtrykket forurettede anvendes flere steder i retsplejeloven i forskellige sammenhænge, f.eks. i 725 om privat påtale og begæring om offentlig påtale samt i kapitel 89 om påtale af borgerlige krav under straffesager. Retsplejeloven indeholder ikke en definition af begrebet forurettede. I den juridiske litteratur antages det, at udtrykket må fortolkes forholdsvis snævert, således at det kun omfatter personer, hvis beskyttelse det pågældende straffebud særligt 21

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Betænkning om forbedring af voldtægtsofres. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Betænkning om forbedring af voldtægtsofres. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Betænkning om forbedring af voldtægtsofres retsstilling Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg BETÆNKNING NR. 1458 KØBENHAVN 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554

Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554 Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554 1554 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Betænkning nr. 1526

Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Betænkning nr. 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Betænkning nr. 1526 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling

Læs mere

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling BILAG 1 Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling Strafferetsplejeudvalget har til brug for overvejelserne i nærværende betænkning foretaget en undersøgelse af, hvorledes

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 Videoafhøring af børn i sædelighedssager, recovered memory m.v. Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE

BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE BISIDDERNES OG UDSPØRGERENS ROLLE Af Advokat (H) Gunnar Homann Ved ikrafttrædelsen, den 1. juli 1999, af loven om undersøgelseskommissioner blev retsplejelovens 21 og 21 a om henholdsvis kommissionsdomstole

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Håndbog for. retsreportere

Håndbog for. retsreportere Håndbog for retsreportere 4 Hvornår skal du tage ordet? 4 Forbud, forbud, forbud 5 Dørlukning 8 Referatforbud 9 Navneforbud 13 Adgang til materiale 14 Køb af domme 14 Kære af kendelser 16 Tegning, fotografering

Læs mere

Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg BETÆNKNING NR. 1439 2004 - 2 - - 3 - - 4 - Indholdsfortegnelse Kapitel 1:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

5-1. Forvaltningsret 114.4 11.9 13.1. Retspleje 321.1 321.3 322.1 33.1.

5-1. Forvaltningsret 114.4 11.9 13.1. Retspleje 321.1 321.3 322.1 33.1. 5-1. Forvaltningsret 114.4 11.9 13.1. Retspleje 321.1 321.3 322.1 33.1. Rigsadvokatens forpligtelse til at være opmærksom på omgørelsesfristen i retsplejelovens 724, stk. 2 En advokat klagede på vegne

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Den mistænktes retsstilling The legal status of a suspected person

Den mistænktes retsstilling The legal status of a suspected person Den mistænktes retsstilling The legal status of a suspected person af HENNING FUGLSANG SØRENSEN I nogle tilfælde vælger politiet at vejlede en mistænkt om, at denne afhøres uden sigtelse men med den sigtedes

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Straffe Proces. I - De grundlæggende straffeprocessuelle principper... 3

Straffe Proces. I - De grundlæggende straffeprocessuelle principper... 3 Straffe Proces I - De grundlæggende straffeprocessuelle principper... 3 1. Forholdet til andre retsområder...3 2. Det akkusatoriske princip...3 3. Den materielle sandheds princip...3 4. Partsbeføjelserne...3

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

VARETÆGTSFÆNGSLING I ISOLATION

VARETÆGTSFÆNGSLING I ISOLATION BETÆNKNING OM VARETÆGTSFÆNGSLING I ISOLATION EFTER 2000-LOVEN BETÆNKNING Nr. 1469 KØBENHAVN 2006 JUSTITSMINISTERIET Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1139 af 24/09/2013 Gældende (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 01-10-2013 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 1 LOV nr 1313 af 27/11/2013 5 LOV nr

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1069 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-740-0267 Senere ændringer til forskriften LOV nr 539 af 08/06/2006

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere