Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549"

Transkript

1 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549

2 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Betænkning nr København 2014

3 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549/2014 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside ( eller hos Rosendahls - SchultzDistribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S Pris: 100 kr. pr. bog inkl. moms 2

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning Strafferetsplejeudvalgets kommissorium Strafferetsplejeudvalgets sammensætning Strafferetsplejeudvalgets arbejde Udvalgets hidtidige arbejde Udvalgets nuværende arbejdsprogram Udvalgets arbejde med denne betænkning Resumé af Strafferetsplejeudvalgets overvejelser og forslag Kapitel 2. De senere års styrkelse af forurettedes stilling Kapitel 3. Gældende ret Indledning Udtrykket forurettede Forurettedes rolle ved påtale af strafbare handlinger Forurettedes processuelle retsstilling i retten mv Bistandsadvokatordningen Beskikkelse af bistandsadvokat Bistandsadvokatens opgaver Bistandsadvokatens beføjelser Hovedforhandlingens normale forløb Domsmandssager i 1. instans Nævningesager i 1. instans Ankesager ved landsretten Forurettedes adgang til at overvære hovedforhandlingen Videoafhøring af børn Kære af afgørelser afsagt under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse Kapitel 4. Fremmed ret Indledning

5 2. Norsk ret Forurettedes rolle i straffesager Rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer Forurettedes adgang til at overvære hovedforhandlingen Erfaringerne med den norske ordning Svensk ret Forurettedes rolle i straffesager Rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer Forurettedes adgang til at overvære hovedforhandlingen Engelsk ret Forurettedes rolle i straffesager Rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer Forurettedes adgang til at overvære hovedforhandlingen Tysk ret Forurettedes rolle i straffesager Rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer Forurettedes adgang til at overvære hovedforhandlingen Kapitel 5. Tidligere overvejelser Kapitel 6. Strafferetsplejeudvalgets generelle overvejelser Indledning Forurettedes oplevelse af retssystemet Straffesagens oplysning Tiltaltes mulighed for at varetage sit forsvar Ordningerne i andre lande Præsentation af sagen for retten Konsekvenser for ressourceforbruget og sagsbehandlingstiden Afslutning Kapitel 7. Strafferetsplejeudvalgets forslag til model Indledning Ordningens anvendelsesområde Forurettede med bistandsadvokat

6 2.2. Forurettede, der skal afgive forklaring i straffesagen Mindreårige forurettede Efterladte Straffesager i 1.instans og ankesager Ret til at afgive forklaring før tiltalte Adgang til at overvære tiltaltes forklaring og resten af hovedforhandlingen Fremgangsmåden når forurettede ønsker at benytte ordningen Tilvalgs- eller fravalgsordning Mindreårige forurettede Frist for meddelelsen fra bistandsadvokaten For sent givne meddelelser fra bistandsadvokaten Afslag af hensyn til straffesagens afgørelse eller tilrettelæggelse Frist for anklagemyndighedens og forsvarerens anmodninger Adgang til at kære rettens afgørelser om afhøringsrækkefølgen Ressourcemæssige konsekvenser af modellen Kapitel 8. Lovudkast med bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser

7 6

8 Kapitel 1 Indledning 1. Strafferetsplejeudvalgets kommissorium Ved brev af 23. august 2013 har Justitsministeriet anmodet Strafferetsplejeudvalget om at behandle følgende kommissorium om afhøring af offeret før tiltalte under straffesagen mv.: 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober 2011, at ofre for kriminalitet skal hjælpes bedre. Ofre for kriminalitet skal herunder sikres en respektfuld og skånsom behandling under afviklingen af en straffesag. Afhøring af offeret før tiltalte under straffesagen vil kunne bidrage til at bringe offerets version af sagen mere i centrum og dermed give offeret en bedre oplevelse af retssystemets behandling af sagen. I dag afhøres den tiltalte normalt forud for offeret. 2. Strafferetsplejeudvalget overvejede i betænkning nr. 1485/2006 om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager bl.a. spørgsmålet om forurettedes adgang til at være til stede under retsmøder i en straffesag. Strafferetsplejeudvalget overvejede i den forbindelse bl.a. en ordning, hvorefter forurettede kan være til stede under hele hovedforhandlingen og afgive forklaring før tiltalte, men udvalget fandt efter en samlet vurdering ikke grundlag for en sådan ordning. 3. Retsplejerådet overvejede i betænkning nr. 1522/2010 om reform af den civile retspleje VI (Behandling af forurettedes civile krav under straffesager (Adhæsionsprocessen)) bl.a. spørgsmålet om forurettedes adgang til tilstedeværelse og tidlig afgivelse af forklaring under en straffesag. Retsplejerådets flertal foreslog i den forbindelse en ordning, hvorefter forurettede, der har fået beskikket en bistandsadvokat efter reglerne i retsplejelovens kapitel 66 a, og som fremsætter et civilt krav under straffesagen, får mulighed for at være til stede under hele hovedforhandlingen og afgive forklaring før tiltalte. Et mindretal anførte bl.a., at der kunne anføres argumenter for og imod en sådan ordning, som ville indebære en væsentlig nyskabelse i den danske strafferetspleje, og at en endelig stillingtagen til en sådan ordning måtte bero på en samlet politisk afvejning. 4. Strafferetsplejeudvalget anmodes på denne baggrund om at redegøre for konsekvenserne af og udarbejde en ny model for afviklingen af straffesager, 7

9 som bygger på, at offeret får mulighed for at vælge at afgive forklaring før tiltalte under rettens behandling af en straffesag. Strafferetsplejeudvalget kan i den forbindelse også overveje andre initiativer, som kan styrke ofres retsstilling under afviklingen af en straffesag. Strafferetsplejeudvalget anmodes om at udarbejde et lovudkast vedrørende den nye model for afviklingen af straffesager, samt i øvrigt i det omfang Strafferetsplejeudvalget foreslår initiativer, som kræver lovændringer. 2. Strafferetsplejeudvalgets sammensætning Strafferetsplejeudvalget havde ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Landsdommer Anne Louise Bormann (formand) Politidirektør Elsemette Cassøe Dommerfuldmægtig Jacob Hinrichsen Dommer Ole Høyer Senioranklager Jens Ingerslev Olsen Advokat Jakob Lund Poulsen Advokat Hanne Rahbæk Statsadvokat Jens Røn Professor, dr.jur. Eva Smith Kontorchef Freja Sine Thorsboe Som sekretær for udvalget fungerede ved afgivelsen af denne betænkning fuldmægtig Morten Holland Heide. 3. Strafferetsplejeudvalgets arbejde 3.1. Udvalgets hidtidige arbejde Strafferetsplejeudvalget blev nedsat den 16. januar 1968 med den opgave at gennemgå og fremkomme med forslag til revision af retsplejelovens dagældende regler i lovens fjerde bogs andet og tredje afsnit om midler til sagens oplysning (besigtigelse, beslaglæggelse, ransagning, sigtedes indkaldelse for retten, anhol- 8

10 delse, fængsling, formuebeslag og personundersøgelser) og om undersøgelse, førend tiltale er rejst (efterforskning og forundersøgelse ved retten). I overensstemmelse med sit kommissorium har udvalget i en række betænkninger beskæftiget sig med den del af straffeprocessen, der også betegnes efterforskningsstadiet, herunder de såkaldte straffeprocessuelle tvangsmidler. Udvalgets arbejde har omfattet en gennemgang og revision af spørgsmål og emner, som allerede var reguleret i retsplejeloven, da udvalget blev nedsat, samt en række spørgsmål og emner, som ikke tidligere har været lovreguleret. Udvalget har i den forbindelse afgivet følgende betænkninger: Betænkning nr. 622/1971 om efterforskning i straffesager mv. Betænkning nr. 728/1974 om anholdelse og varetægt Betænkning nr. 975/1983 om isolation af varetægtsarrestanter Betænkning nr. 978/1983 om varetægtsfængsling i voldssager Betænkning nr. 1023/1984 om politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter Betænkning nr. 1104/1987 om legemsindgreb under efterforskning Betænkning nr. 1159/1989 om ransagning under efterforskning Betænkning nr. 1219/1991 om isolationsfængsling i andre europæiske lande Betænkning nr. 1223/1991 om beslaglæggelse og edition under efterforskning Betænkning nr. 1298/1995 om fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation Betænkning nr. 1358/1998 om varetægtsfængsling i isolation Betænkning nr. 1431/2003 om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder Betænkning nr. 1469/2006 om varetægtsfængsling i isolation efter loven Retsplejelovens regler om efterforskning og straffeprocessuelle tvangsindgreb findes i dag i lovens fjerde bogs andet afsnit om efterforskning, tvangsindgreb m.v., der angår almindelige bestemmelser om efterforskning, afhøringer og særlige efterforskningsskridt, anholdelse, varetægtsfængsling, indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning og forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation, legemsindgreb, ransagning, beslaglæggelse og 9

11 edition, personundersøgelser, andre efterforskningsskridt samt indgreb over for personer under 15 år. En betydelig del af disse regler er gennemført på baggrund af Strafferetsplejeudvalgets betænkninger som nævnt ovenfor. Strafferetsplejeudvalget er endvidere gennem tiden blevet anmodet om at behandle forskellige andre straffeprocessuelle spørgsmål mv. Udvalget har i den forbindelse afgivet følgende betænkninger: Betænkning nr. 801/1977 om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning Betænkning nr. 830/1977 om beskikkelse af forsvarer under efterforskningen Betænkning nr. 1439/2004 om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv. Betænkning nr. 1458/2005 om forbedring af voldtægtsofres retsstilling Betænkning nr. 1485/2006 om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager Betænkning nr. 1492/2007 om begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger Betænkning nr. 1496/2008 om retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager Betænkning nr. 1513/2010 om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager Betænkning nr. 1526/2011 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 3.2. Udvalgets nuværende arbejdsprogram Justitsministeriet har ved kommissorium af 3. april 2014 bedt Strafferetsplejeudvalget om at overveje, om brugen af videoafhøring af børn i straffesager bør udvides, og om i givet fald at udarbejde en model for en sådan udvidelse. Under alle omstændigheder har ministeriet bedt udvalget om at udarbejde en model, der indebærer en forhøjelse af aldersgrænsen for anvendelse af videoafhøring af børn. 10

12 Strafferetsplejeudvalget vil afgive betænkning om videoafhøring af børn efter afgivelsen af denne betænkning Udvalgets arbejde med denne betænkning Strafferetsplejeudvalget har som led i arbejdet med kommissoriet om afhøring af offeret før tiltalte under straffesagen mv., der er gengivet i afsnit 1, holdt i alt 5 møder. På et møde den 6. februar 2014 havde Strafferetsplejeudvalget besøg af en norsk anklager, forsvarer og tingrettdommer (byretsdommer), der redegjorde for deres personlige erfaringer i praksis med de norske regler, der blev indført i 2008, hvorefter forurettede med bistandsadvokat som hovedregel afgiver forklaring før tiltalte, og alle forurettede som udgangspunkt har adgang til at være til stede under hele hovedforhandlingen. Der henvises nærmere til kapitel 4, afsnit Resumé af Strafferetsplejeudvalgets overvejelser og forslag Strafferetsplejeudvalgets arbejde med kommissoriet om afhøring af offeret før tiltalte under straffesagen mv. må ses som et led i de senere års styrkelse af forurettedes stilling. Denne udvikling er beskrevet i kapitel 2. Efter de gældende regler om hovedforhandlingen i straffesager afgiver tiltalte normalt forklaring før forurettede og eventuelle andre vidner. Forurettede må ikke overvære tiltaltes forklaring og eventuelle andre forklaringer, der afgives før afhøringen af forurettede. Når forurettede er blevet afhørt, må den pågældende som udgangspunkt overvære efterfølgende forklaringer og resten af hovedforhandlingen. Gældende ret er beskrevet i kapitel 3. I visse andre lande afgiver forurettede forklaring før tiltalte og har adgang til at overvære hele hovedforhandlingen. Af særlig interesse er de norske regler, der blev indført i 2008, hvorefter forurettede med bistandsadvokat som hovedregel afgiver forklaring før tiltalte, og alle forurettede som udgangspunkt har adgang til at være til stede under hele hovedforhandlingen. Reglerne i Norge, Sverige, England og Tyskland er beskrevet i kapitel 4. 11

13 Spørgsmålet om forurettedes adgang til at afgive forklaring før tiltalte og være til stede under hele hovedforhandlingen er tidligere blevet overvejet. Disse overvejelser er beskrevet i kapitel 5. I kapitel 6 peger Strafferetsplejeudvalget på en række hensyn, der taler for og imod at indføre adgang for forurettede til at vælge at afgive forklaring før tiltalte og dermed adgang til at overvære tiltaltes forklaring og resten af hovedforhandlingen. For en sådan ordning taler navnlig, at nogle forurettede kan føle behov for at indtage en mere central rolle under hovedforhandlingen. Det er i den forbindelse blevet anført, at ordningen vil kunne bidrage til at bringe forurettedes version af sagen mere i centrum og give forurettede en bedre oplevelse af retssystemets behandling af sagen og af at blive taget alvorligt. Imod en sådan ordning taler bl.a., at den for nogle forurettede vil kunne forstærke ubehaget ved at afgive forklaring i retten og dermed føre til en yderligere belastning. Endvidere vil en ændring af rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer afhængig af den enkelte sags omstændigheder kunne forringe mulighederne for under hovedforhandlingen at oplyse straffesagen med henblik på, at retten kan træffe en korrekt afgørelse. Herudover vil ordningen navnlig i det omfang den i praksis benyttes af de forurettede kunne medføre yderligere ressourceforbrug for anklagemyndigheden, retten og de øvrige aktører i straffesagen og medføre udsættelser og længere berammelsestider. Samlet set kan der således både anføres hensyn, der taler for og imod indførelse af en ordning, hvor forurettede kan vælge at afgive forklaring før tiltalte. Det må efter Strafferetsplejeudvalgets opfattelse bero på en samlet politisk afvejning af disse hensyn, om ordningen, der vil være en væsentlig nyskabelse i dansk strafferetspleje, bør indføres. 12

14 Hvis ordningen ønskes indført, har Strafferetsplejeudvalget udformet en model herfor, som er beskrevet i kapitel 7. I modellen har Strafferetsplejeudvalget forsøgt så vidt muligt at tage højde for de ovennævnte ulemper ved at ændre rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer. Navnlig i det omfang ordningen i praksis benyttes af de forurettede, vil modellen imidlertid bl.a. kunne have ressourcemæssige konsekvenser for anklagemyndigheden, retten og de øvrige aktører i straffesagen. Efter den foreslåede model vil adgangen til at vælge at afgive forklaring før tiltalte gælde for forurettede, der har en bistandsadvokat. Strafferetsplejeudvalget lægger i den forbindelse navnlig vægt på, at forurettede herved i alle tilfælde vil få rådgivning fra en bistandsadvokat om, hvorvidt ordningen bør benyttes, og at advokaten vil kunne yde støtte i retten til forurettede, der vælger at afgive forklaring først. Forurettede omfattet af ordningen vil som udgangspunkt få ret til at afgive forklaring før tiltalte og hvis denne ret benyttes adgang til at overvære tiltaltes forklaring og resten af hovedforhandlingen. Forurettedes adgang til at vælge at afgive forklaring før tiltalte foreslås indrettet som en tilvalgsordning. Hvis forurettede ønsker at afgive forklaring først, vil bistandsadvokaten således skulle give meddelelse herom. Dog foreslås ordningen indrettet som en fravalgsordning med hensyn til ankesager, hvor forurettede afgav forklaring før tiltalte under sagens behandling i 1. instans. Bistandsadvokaten vil i disse tilfælde skulle give meddelelse, hvis forurettede ikke ønsker at afgive forklaring først i ankesagen. Som en undtagelse til forurettedes adgang til at afgive forklaring før tiltalte foreslås det, at retten efter anmodning fra anklagemyndigheden eller forsvareren kan bestemme, at forurettede ikke skal afgive forklaring først, hvis væsentlige hensyn til straffesagens afgørelse eller tilrettelæggelse taler herimod. For at sikre, at der så vidt muligt tidligt under sagen tages stilling til, hvornår forurettede skal afgive forklaring, er der fastsat frister for bistandsadvokatens meddelelse efter både tilvalgs- og fravalgsordningen og for anklagemyndighedens el- 13

15 ler forsvarerens anmodning om, at forurettede alligevel ikke skal afgive forklaring før tiltalte. Kapitel 8 indeholder et lovudkast med bemærkninger, der gennemfører den foreslåede model. København, november 2014 Anne Louise Bormann (formand) Jacob Hinrichsen Jens Ingerslev Olsen Hanne Rahbæk Eva Smith Elsemette Cassøe Ole Høyer Jakob Lund Poulsen Jens Røn Freja Sine Thorsboe Morten Holland Heide 14

16 Kapitel 2 De senere års styrkelse af forurettedes stilling Strafferetsplejeudvalgets arbejde med kommissoriet om afhøring af offeret før tiltalte under straffesagen mv. må ses som et led i de senere års løbende styrkelse af forurettedes stilling. Af nyere initiativer, der er iværksat i den forbindelse, kan følgende fremhæves: Strafferetsplejeudvalget afgav i 2005 betænkning nr. 1458/2005 om forbedring af voldtægtsofres retsstilling. Forslagene i betænkningen blev gennemført ved lov nr. 558 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven (Forbedring af voldtægtsofres retsstilling mv. og beskikkelse af bistandsadvokat for pårørende til afdøde i straffesager mod politipersonale). Ved loven blev bl.a. bistandsadvokatordningen styrket. Der blev herunder indført en bestemmelse om, at der i sager om voldtægt og visse andre alvorlige seksualforbrydelser skal beskikkes en bistandsadvokat for forurettede, medmindre denne efter at være blevet vejledt om retten til bistandsadvokat frabeder sig det (retsplejelovens 741 a, stk. 2). Før ændringen forudsatte beskikkelse af bistandsadvokat i alle tilfælde, at forurettede fremsatte begæring herom. Endvidere blev det bestemt, at forurettede i de sager, der er nævnt i retsplejelovens 741 a, stk. 2, skal have lejlighed til at tale med en advokat før politiets afhøring af forurettede, medmindre denne efter at være blevet vejledt frabeder sig det ( 741 a, stk. 2, 2. pkt.), og at politiafhøringen skal ske under tilstedeværelse af en bistandsadvokat, medmindre forurettede anmoder om at blive afhørt uden advokatens tilstedeværelse ( 741 b, stk. 2). Desuden blev bestemmelsen i retsplejelovens 741 c, stk. 2, 1. pkt., om bistandsadvokatens adgang til at gøre sig bekendt med forurettedes forklaring forud for afgørelsen af tiltalespørgsmålet udvidet til også at omfatte andet materiale vedrørende forurettede, herunder lægelige udtalelser. 15

17 Herudover blev bistandsadvokatens mulighed for at medvirke under sagens behandling ved domstolene forbedret. Der blev bl.a. indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens 741 c, stk. 1, 2. pkt., hvorefter bistandsadvokaten har ret til at gøre indsigelse mod en bevisførelse i strid med retsplejelovens 185, stk. 2, om bevisførelse om forurettedes tidligere seksuelle adfærd. Der blev desuden indført en bestemmelse om, at anklagemyndigheden i sager om voldtægt og visse andre alvorlige seksualforbrydelser senest samtidig med indlevering af bevisfortegnelsen skal underrette forsvareren og retten om, hvorvidt der foreligger spørgsmål om bl.a. dørlukning, referatforbud eller om, at tiltalte skal forlade retslokalet, mens et vidne afhøres (nu retsplejelovens 845, stk. 2). Bestemmelsen er senere blevet udvidet til at omfatte alle sager, jf. nedenfor. Retten kan efter anmodning fra anklagemyndigheden, forsvareren eller et vidne forud for hovedforhandlingen træffe afgørelse om sådanne spørgsmål, jf. nu retsplejelovens 845, stk. 1. Strafferetsplejeudvalget afgav i 2006 betænkning nr. 1485/2006 om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager. Forslagene i betænkningen blev gennemført ved lov nr. 517 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven og retsafgiftsloven (Forbedring af retsstillingen for ofre for forbrydelser). Ved loven blev der bl.a. indsat en almindelig bestemmelse om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og informere forurettede (retsplejelovens 741 e). Der blev også indført en bestemmelse om pligt for politiet eller anklagemyndigheden til at underrette retten, hvis der er behov for særlig hensyntagen til et vidne, herunder forurettede, samt en pligt for retten til at bistå den pågældende i forbindelse med afgivelsen af forklaring ( 193). Endvidere blev der indført regler om, at forurettede skal underrettes om afgørelser om afvisning af anmeldelser, påtaleopgivelser og tiltalefrafald, samt regler om, at forurettede kan klage over afgørelser om afvisning af anmeldelser og påtaleopgivelser ( 724, stk. 1, og 749, stk. 3). Desuden blev der indført regler om underretning af forurettede om den rejste tiltale mv. samt efter anmodning underretning af forurettede om tid og sted for hovedforhandlingen og en eventuel anke eller genoptagelse af sagen ( 741 f). Herudover blev det bestemt, at forurettede kan anmode om at få tilsendt en gratis udskrift af dommen (retsplejelovens 219 a, stk. 7, og retsafgiftslovens 49, stk. 2, nr. 5). 16

18 Ved loven blev det endvidere bestemt, at forurettede har adgang til at overvære lukkede retsmøder, medmindre formålet bag dørlukningen taler imod det (retsplejelovens 29 e, 2. pkt.). Loven indførte også en bestemmelse i retsplejelovens 741 a, stk. 4, om mulighed for i særlige tilfælde at beskikke en bistandsadvokat for forurettede i andre sager end dem, der udtrykkeligt er nævnt i 741 a, stk. 1. Herudover blev adgangen efter retsplejelovens 845, stk. 1, jf. ovenfor, til at træffe forhåndsafgørelser udvidet til bl.a. også at omfatte spørgsmål om dørlukning i tilfælde, hvor behandling i offentligt retsmøde vil udsætte nogen for en unødvendig krænkelse, herunder hvor sådanne spørgsmål vedrører forurettede. Desuden blev anklagemyndighedens pligt til senest samtidig med indlevering af bevisfortegnelsen at underrette forsvareren og retten om, hvorvidt der foreligger spørgsmål som nævnt i 845, stk. 1, udvidet fra kun at gælde sager om voldtægt og visse andre alvorlige seksualforbrydelser til at gælde alle sager. Som led i udmøntningen af loven har Rigsadvokaten udstedt bekendtgørelse nr af 21. september 2007 om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede. Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at der i en række tilfælde skal udpeges en kontaktperson for forurettede hos politiet eller anklagemyndigheden, og at kontaktpersonen skal hjælpe og støtte forurettede, når denne henvender sig til politiet eller anklagemyndigheden. Ved lov nr. 467 af 12. juni 2009 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling blev der fastlagt rammer for en permanent og landsdækkende ordning med konfliktråd, der på forsøgsbasis havde eksisteret siden I konfliktråd får forurettede og gerningsmanden til en strafbar handling som et supplement til sædvanlig strafforfølgning mulighed for at møde hinanden under en neutral mæglers tilstedeværelse for at tale om den strafbare handling. Loven bygger på betænkning nr. 1501/2008 om konfliktråd. I oktober 2010 afgav Retsplejerådet betænkning nr. 1522/2010 om reform af den civile retspleje VI (Behandling af forurettedes civile krav under straffesager (Ad- 17

19 hæsionsprocessen)). Betænkningen indeholder en række forslag, der har til formål at modernisere den såkaldte adhæsionsproces, dvs. reglerne i retsplejelovens kapitel 89 om påtale af borgerlige krav under straffesager, hvorefter retten under en straffesag kan dømme tiltalte til at betale erstatning til forurettede. Betænkningen indeholder bl.a. et forslag om at give forurettede, der har fået beskikket en bistandsadvokat og ønsker et civilt krav behandlet under straffesagen, mulighed for at være til stede under hele hovedforhandlingen og afgive forklaring før tiltalte, jf. herom nærmere kapitel 5. Retsplejerådets betænkning er imidlertid ikke blevet gennemført. Behovet og mulighederne for yderligere at styrke indsatsen over for forurettede for forbrydelser blev overvejet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser, der afgav rapport i december Arbejdsgruppen vurderede bl.a. de praktiske erfaringer med en række gældende ordninger, herunder bistandsadvokatordningen, konfliktråd, vejledning og underretning af forurettede, kontaktpersonordningen, de såkaldte offerrådgivninger og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Arbejdsgruppens forslag til lovændringer blev gennemført ved lov nr. 412 af 9. maj 2011 om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Underretning ved udgang og løsladelse mv. og udvidelse af fristen for politianmeldelse ved erstatning fra staten til ofre for forbrydelser). Ved loven blev der indført en bestemmelse om, at forurettede i visse tilfælde efter anmodning skal underrettes om tidspunktet for gerningsmandens første uledsagede udgang, løsladelse mv. (retsplejelovens 741 g). Endvidere forlængede loven den frist for at indgive politianmeldelse, som forurettede som udgangspunkt skal overholde for at kunne opnå erstatning fra staten i anledning af forbrydelsen ( 10, stk. 1, i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser). Ved lov nr. 629 af 12. juni 2013 om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Udvidelse af ordning om underretning af forurettede og styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) blev retsplejelovens 741 g om underretning af forurettede udvidet til også at omfatte visse tilfælde, hvor gerningsmanden under afsoning af sin straf skal medvirke i et tv-program mv. Endvidere blev rammerne for sagsbehandlingen i Erstatningsnævnet, der behandler ansøgninger om erstatning fra staten til 18

20 ofre for forbrydelser, ændret med henblik på, at ofre for kriminalitet kan få afgjort længerevarende erstatningssager eller dele heraf hurtigere. Ved lov nr. 603 af 12. juni 2013 om Offerfonden, blev der etableret en fond, som yder tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf. Fonden finansieres ved, at gerningsmændene til visse lovovertrædelser skal betale et såkaldt offerbidrag. Som nævnt i kapitel 1 har Justitsministeriet ved kommissorium af 3. april 2014 bedt Strafferetsplejeudvalget om at overveje, om brugen af videoafhøring af børn i straffesager bør udvides, og om i givet fald at udarbejde en model for en sådan udvidelse. Under alle omstændigheder har ministeriet bedt udvalget om at udarbejde en model, der indebærer en forhøjelse af aldersgrænsen for anvendelse af videoafhøring af børn. Udvalget vil afgive betænkning om videoafhøring af børn efter afgivelsen af denne betænkning. Endelig kan det nævnes, at Rigsadvokaten har udarbejdet en række pjecer med råd og vejledning til ofre for forskellige forbrydelser. Tre af pjecerne er oversat til 7 forskellige sprog. Herudover indeholder anklagemyndighedens hjemmeside råd og vejledning til forurettede, herunder en beskrivelse af forløbet af sagen fra anmeldelse til sagens afslutning og forurettedes rettigheder i den forbindelse. 19

21 20

22 Kapitel 3 Gældende ret 1. Indledning I dette kapitel er der redegjort for gældende ret. Afsnit 2 indeholder en omtale af udtrykket forurettede. I afsnit 3-5 er der redegjort for forurettedes rolle ved påtale af strafbare handlinger, forurettedes processuelle retsstilling i retten mv. og bistandsadvokatordningen, da disse regler har betydning for Strafferetsplejeudvalgets generelle overvejelser i kapitel 6 og forslag til model i kapitel 7. I afsnit 6 er der redegjort for det normale forløb af hovedforhandlingen i straffesager, særligt for så vidt angår rækkefølgen af tiltaltes og forurettedes forklaringer. Der er i afsnit 7 redegjort for gældende ret om forurettedes adgang til at overvære hovedforhandlingen. Afsnit 8 indeholder en omtale af adgangen til at foretage videoafhøring af børn, da disse regler har betydning for Strafferetsplejeudvalgets forslag til model i kapitel 7. Endelig indeholder afsnit 9 en redegørelse for reglerne om adgang til at kære afgørelser afsagt under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse, da disse regler har betydning for adgangen til at kære afgørelser om afhøringsrækkefølgen efter Strafferetsplejeudvalgets forslag til model i kapitel Udtrykket forurettede Udtrykket forurettede anvendes flere steder i retsplejeloven i forskellige sammenhænge, f.eks. i 725 om privat påtale og begæring om offentlig påtale samt i kapitel 89 om påtale af borgerlige krav under straffesager. Retsplejeloven indeholder ikke en definition af begrebet forurettede. I den juridiske litteratur antages det, at udtrykket må fortolkes forholdsvis snævert, således at det kun omfatter personer, hvis beskyttelse det pågældende straffebud særligt 21

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Christian Ejlers Forlag København 2007 STRAFFESAGENS GANG 4. udgave, 1. oplag Omslag: Mette og Eric Mourier Sats: Morten Lehmkuhl, Christian Ejlers Forlag Tryk

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Betænkning om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager

Betænkning om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager Retsudvalget REU alm. del - Bilag 213 Offentligt Betænkning om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Betænkning nr. 1485 København

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2007-500-0011 Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Betænkning om forbedring af voldtægtsofres. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Betænkning om forbedring af voldtægtsofres. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Betænkning om forbedring af voldtægtsofres retsstilling Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg BETÆNKNING NR. 1458 KØBENHAVN 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet oktober 2009 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet oktober 2009 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554

Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554 Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554 1554 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 30. juni 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2015-731-0053 Dok.: 1644248 UDKAST Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager) 1 I retsplejeloven,

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Færøudvalget (2. samling) FÆU Alm.del Bilag 2 Offentligt

Færøudvalget (2. samling) FÆU Alm.del Bilag 2 Offentligt Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del Bilag 2 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 30. juni 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2015-731-0052 Dok.:

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Gorm Nielsen STRAFFESAGENS GANG

Gorm Nielsen STRAFFESAGENS GANG Gorm Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 INDHOLD Forord Forkortelser 15 STRAFFERETSPLEJEN 19 Hvad er strafferetspleje? 19 Begrebet 19 Området 19 Strafferetsplejen

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Videoafhøring Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Videoafhøring Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Videoafhøring Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sagens oplysning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 31.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 19.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 3 2. Politiets

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Lukkede døre og navneforbud HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Sag 150/2017 Ekstra Bladet ved Mette Fleckner og Jan Søgaard ved advokat Carlo Siebert kærer kendelse om navneforbud

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Jorgen Jochimsen. Hovedforhandling. isi. 2. udgave. (É3 k THOMSON REUTERS

Jorgen Jochimsen. Hovedforhandling. isi. 2. udgave. (É3 k THOMSON REUTERS Jorgen Jochimsen Hovedforhandling isi 2. udgave (É3 k THOMSON REUTERS Forord Kapitel 1 Tiltale og forberedelse af hovedforhandling i 1. instans 17 1.1. Tütalesporgsmalet 18 1.1.1. Tiltalerejsning 18 1.1.2.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Råd og vejledning Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Hvorfor denne pjece? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking.

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager. Betænkning nr. 1513

Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager. Betænkning nr. 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager Betænkning nr. 1513 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500

Læs mere

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 2011/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0005 Fremsat den 9. november 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

STRAFFEPROCESSUEL OVERSIGT

STRAFFEPROCESSUEL OVERSIGT Jørgen Jochimsen STRAFFEPROCESSUEL OVERSIGT regler og afgørelser om betingelser, frister, fremgangsmåde mv. 2. udgave Jørgen Jochimsen Straffeprocessuel oversigt regler og afgørelser om betingelser, frister,

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 07.07.2004 JOURNAL NR. RA-2004-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og

videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr.

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr. Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 8. december 2017 J.nr. 85A-ØL-3-17 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. januar 2018 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere