Foreningens navn er Dansk NLP Psykoterapeut Forening. (DNLPPF) Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens navn er Dansk NLP Psykoterapeut Forening. (DNLPPF) Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl."

Transkript

1 Dansk NLP Psykoterapeut Forening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk NLP Psykoterapeut Forening. (DNLPPF) Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl. Foreningen er stiftet den 21. januar Formål Det er foreningens formål: 1. at DNLPPF skal virke som en branche forening. 2. at samle og registrere uddannede NLP Psykoterapeuter, som opfylder uddannelseskravene i DNLPPF. 3. at repræsentere medlemmerne i faglige spørgsmål. 4. at yde medlemmerne vejledning med henblik på at sikre en høj faglig standard blandt foreningens medlemmer. 5. at udbyde, formidle og inspirere til løbende relevant efteruddannelse og supervision i overensstemmelse med foreningens Etiske regler. 6. at sikre brugerne seriøs, faglig bistand og tryghed i valget af psykoterapeuter med NLP baggrund. 7. at søge indflydelse og høringsret hos myndighederne vedrørende den fremtidige sundhedspolitik. 8. at udbrede kendskabet til NLP Psykoterapi. 9. at få NLP Psykoterapi udført af foreningens medlemmer anerkendt som behandlingsmetode. 3 Medlemskab Stk.1 Ordinært medlemskab - optagelseskriterier 1 1. Som ordinært medlem kan optages personer, der har gennemført en 4- årig psykoterapeutisk uddannelse, hvoraf min. halvdelen af uddannelsen udgøres af NLP metoder og redskaber. Uddannelsen skal leve op til DNLPPF s krav, som er følgende: Forudsætninger for optagelse på uddannelsen Relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse fx pædagog, psykolog, sygeplejerske,

2 læge, socialrådgiver eller andet. Praktisk anvendelse af uddannelsen i min 3 år. Varighed og timefordeling 4 år, samt færdiggjort indenfor 6 år. 800 lektioner fordelt på de 4 år med: 450 lektioner teori og metode samt færdighedstræning 150 lektioner egenterapi/selvrefleksion 200 lektioner supervision i gruppe og eller individuel Teori NLP psykoterapiens historie og udvikling, samt psykoterapibegrebets historie og udvikling Kommunikation Udvikling og personlighedsdannelse Sundheds- og sygdomsbegrebet NLP psykoterapiens mål, muligheder og begrænsninger Psykoterapeutiske processers teori Klient-terapeut-relationer Behandlingsforståelse Psykopatologi Psykoterapeutisk forskningsteori og forståelse Metoder og praksis NLP-metoder og teknikker Anvendelsesområder Undersøgelsesmetoder Prognose Evaluering og rapportering Etik- og værdibegreber i behandling og kollegiale forhold Basal sundhedslovgivning, herunder "lægelovens kvaksalveribestemmelser". Kendskab til andre alternative fagområder Eksamen Afsluttende eksamen med ekstern bedømmelse Enhver ansøger, som opfylder disse betingelser, har krav på at blive optaget som medlem i Dansk NLP Psykoterapeut Forening. Stk.2 Optagelseskriterier 2 Hvem Ansøgere med sammenstykket uddannelse fx fra forskellige skoler eller fra udlandet De skal dokumentere, at deres kvalifikationer lever op til kravene i Bekendtgørelsen nr. 702 af stk.1 og 2 bekendtgørelsen omhandlen De om branceadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Hvordan For opfyldelse af kravene stilles følgende betingelser: Mangler opfyldes inden for 2 år eller mangler kan dokumenteres opnået på anden vis end i selve uddannelsen og ved samtale/evaluering med en af foreningen godkendt supervisor vises, at ansøgeren behersker de relevante færdigheder / er i besiddelse af de relevante kvalifikationer. Ansøger betaler selv for denne evaluering.

3 Ad 2. Når dokumentation foreligger inden for 2 år, og/eller medlemmet har gennemført evaluering med tilfredsstillende resultatet, kan medlemmet herefter optages som ordinært medlem. Indtil dokumentation foreligger, kan medlemmet evt. søge optagelse som aspirant. Stk.3 RAB registrering/certificering Den af Sundhedsstyrelsen godkendte RAB-registrering kan erhverves, såfremt medlemmet opfylder kravene i stk. 1 eller stk. 2, og årligt dokumenterer vedligeholdelsen af sin uddannelse jf. kravene i DNLPPFs etiske regler 4.4. Stk.4 Krav og rettigheder 1. Medlemmerne er ansvarlige for at forudsætningerne for medlemskabet til stadighed opfylder kravene, og hvert medlem skal øjeblikkeligt oplyse foreningen, hvis der sker ændringer i disse forhold. Skulle et medlem ønske at bevare sit medlemskab uden at være aktivt udøvende NLP Psykoterapeut, vil vedkommende blive taget af henvisningslisten og vil således hverken internt eller eksternt fremstå som udøvende NLP Psykoterapeut. For aktivt udøvende NLP Psykoterapeut medlemmer vil der af henvisningslisten på hjemmeside, kun blive henvist til psykoterapeuter der har et godkendt RAB Certifikat udstedt af foreningen. 2. Medlemskabet godkendes af optagelsesudvalget. 3. Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens Etiske regler. 4. Ordinære medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. 5. Ordinære medlemmerne har tilladelse til at præsentere sig som medlem af Dansk NLP Psykoterapeut forening. Stk.5 Aspirantmedlemskab 1. Som aspirantmedlem kan optages personer, som har påbegyndt det 3. år i en psykoterapeutisk NLP uddannelse, der lever op til kravene nævnt i Optagelsen godkendes af optagelsesudvalget. 3. Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens etiske regler. 4. Aspirantmedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 5. Kontingent for aspirantmedlemskab er 2/3 af det ordinære medlemskontingent. Stk6 6. Et aspirantmedlemskab kan højst vare 4 år.

4 Seniormedlemskab 1. Ordinære medlemmer kan overgå til seniormedlemskab, fra det år de fylder 60 år. 2. Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens etiske regler. 3. Kontingent for seniormedlemskab er 2/3 af det ordinære medlemskontingent. 4. Seniormedlemmer har stemmeret på lige fod med ordinære medlemmer. Stk.7 Støttemedlemskab 1. Som støttemedlemmer kan optages enhver, som ønsker at støtte foreningens arbejde. 2. Støttemedlemmer har ingen stemmeret. 3. Støttemedlemmer kan ikke vælges ind i bestyrelsen. 4. Kontingent for støttemedlemmer er kr. 100,- pr. år Stk.8 Ansøgning om optagelse 1. Anmodning om medlemskab skal ske skriftligt på et skema udarbejdet af Dansk NLP Psykoterapeut Forening. Skemaet kan hentes på foreningens hjemmeside (klik her) eller fås ved henvendelse til optagelsesudvalget eller foreningens sekretær. Ved optagelse forpligter medlemmet sig med egen underskrift til at overholde foreningens etiske regler. 2. Sker indmeldelsen i første halvdel at et foreningsår, beregnes fuld kontingent. Sker indmeldelse i sidste halvdel af et foreningsår, beregnes halvt kontingent. Foreningsåret følger kalenderåret. Kontingentet forfalder den første dag i foreningsåret det vil sige den 1. januar hvert år. 3. Ved udmeldelse midt i et år, refunderes det resterende kontingent ikke. 4 Generalforsamling Stk.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Stk.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse (brev eller ) til hvert enkelt medlem.

5 Indkaldelsen skal indeholde: Dagsorden Regnskab Budget for det kommende år Indkomne forslag Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar samme år. Stk.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 5. Valg til bestyrelse 6. Valg af revisor og revisorsuppleant 7. Valg til udvalg 8. Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent herunder næste års aktiviteter / tilbud 9. Forslag fra bestyrelse / medlemmer 10. Eventuelt Stk.5 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter behov. Der SKAL indkaldes når min. 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen, med angivelse af grund. Stk.6 Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer af Dansk NLP Psykoterapeut Forening og indehavere af et gyldigt medlemskort. Stk.7 Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle ordinære medlemmer og seniormedlemmer. Stk.8 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Stk.9 Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, medmindre samtlige stemmeberettigede, tilstedeværende medlemmer tiltræder. Stk.10 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

6 Stk.11 Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk.12 Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Stk.13 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Stk.14 Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag, bortfalder forslaget. Ved valg af medlemmer til tillidsposter, afgøres valget, i tilfælde af stemmelighed, ved lodtrækning. Stk.15 Bestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre generalforsamlings-referater, samt bestyrelsens konstitution på foreningens web-site 5 Bestyrelse Stk.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og ordinære medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år. Et bestyrelsesmedlem kan max sidde i 3 sammenhængende perioder. Foreningens ansatte sekretær kan ikke samtidig med dette hverv vælges til bestyrelsen eller suppleant hertil. Dersom antallet af aspirantmedlemmer overstiger 1/6 af antallet af samtlige medlemmer, har de ret til at udpege yderligere et bestyrelsesmedlem. Dermed kan antallet af bestyrelsesmedlemmer variere fra 5 til 6. Aspirantposten må ikke konstitueres til formand, næstformand eller kasser. Tidspunktet for udpegning er ved generalforsamlingen. Stk.2 Herudover vælges blandt de ordinære medlemmer 2 suppleanter for ét år ad gangen. De valgte rangordnes i forhold til antallet af stemmer, så den der får flest stemmer er 1. suppleant osv. Suppleanter har ret til, og opfordres til, at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Stk.3 Aspirantmedlemmer kan, såfremt antallet af aspirantmedlemmer overstiger 1/6 af antallet af samtlige medlemmer, udpege 1 bestyrelsesmedlem for 1 år af gangen, udpege 1 bestyrelsesmedlem for 1 år ad gangen. Aspirantmedlemmerne kan yderligere udpege en suppleant for samme periode, som kan indtræde i bestyrelsen såfremt aspirantbestyrelsesmedlemmet igennem længere tid er forhindret i, eller undlader at, varetage sit hverv.

7 Stk.4 Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed imellem generalforsamlingerne. Stk.5 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Stk.6 Hvis et ordinært bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid er forhindret i, eller undlader, at varetage sit hverv, overgår stemmeretten til en suppleant. Derimod overgår stemmeretten ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde. Et ordinært bestyrelsesmedlem kan dog i dette tilfælde vælge at overdrage sin stemme til en suppleant. Stk.7 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, og tilkendegiver den hurtigst muligt overfor medlemmerne. Stk.8 Dersom mere end 2 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fratræder i utide, skal der, for at sikre bestyrelsen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling Stk.9 Bestyrelsen varetager foreningens interesser såvel indadtil som udadtil, i overensstemmelse med den udarbejdede forretningsorden. Stk.10 Ved årets start fastlægges tidspunkter for min. 6 bestyrelsesmøder. Yderligere bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Forslag til dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 10 dage før mødet. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden, min. 7 dage før mødet. Der føres referat af alle bestyrelsesmøder. Referaterne lægges ud på foreningens web site. Stk.11 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig når min. 4 medlemmer er til stede. Hvis et stemmeberettiget medlem af bestyrelsen uventet forhindres i fremmøde, kan dette medlem dog afgive stemme pr. telefon under mødet. Ved stemmelighed er formandens stemme, eller i hans evt. fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Stk.12 Alle hverv er ulønnede. Stk.13 Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt lukkede, men bestyrelsen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der er spørgsmål på dagsordenen, af særlig interesse for disse medlemmer. Stk.14 Bestyrelsesmøde kan undtagelsesvis afholdes som telefonmøde.

8 Stk.15 Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, medmindre samtlige stemmeberettigede, bestyrelsesmedlemmer tiltræder. Stk.16 Bestyrelsen påtager sig at holde kontakt til alle udvalg. Der vælges en kontaktpersoner fra henholdsvis bestyrelse og udvalg, som har ansvar for at sikre kontakt og kommunikation. Stk.17 Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens sekretær. 6 Optagelsesudvalg Stk. 1: Valg Anmodning om optagelse i foreningen behandles af et optagelsesudvalg bestående af 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år er der 2 på valg og i ulige år er der 1 på valg. Der vælges desuden 1 suppleant for et år ad gangen. Stk. 2: Opgaver Optagelsesudvalget fastlægger i samarbejde med kassereren den procedure hvori optagelsesbegæring behandles. Svar på ansøgning skal gives senest 1 måned efter at foreningen har modtaget ansøgningen. Stk. 3: Ansvar Ethvert medlem af optagelsesudvalget kan indbringe en optagelsesansøgning for bestyrelsen. Optagelsesudvalget skal i tvivlstilfælde drøfte evt. afslag på optagelse med bestyrelsen. Bestyrelsen skal altid informeres om afslag, samt begrundelsen herfor. Afslag på optagelse i foreningen skal meddeles skriftligt til ansøgeren, med begrundelse samt anvisning på hvordan optagelse evt. kan opnås. 7 Aktivitets- og efteruddannelsesudvalg Stk. 1: Valg Aktivitets- og efteruddannelsesudvalget består af 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år er der 2 på valg og i ulige år er der 1 på valg. Der vælges desuden 1 suppleant for et år ad gangen. Stk. 2: Opgaver Foreningens aktivitets- og efteruddannelsesudvalg har til opgave at være opsøgende med hensyn til at afdække og dække medlemmernes aktuelle ønsker om og behov for aktiviteter og efteruddannelse. Stk. 3: Ansvar Med udgangspunkt i medlemmernes aktivitetsønsker og efteruddannelsesbehov, skal udvalget undersøge, forhandle og formidle markedets udbud til foreningens medlemmer. Skulle det vise sig at markedet ikke kan dække medlemmernes aktuelle behov, kan udvalget

9 vælge at udvikle og udbyde aktiviteter og efteruddannelse i foreningens eget regi. 8 Informations- og markedsføringsudvalg Stk. 1: Valg Informations- og markedsføringsudvalget består af 3 medlemmer, nemlig bestyrelsesformanden, næstformanden og foreningens web-master. Udvalget vælger en suppleant for 1 år ad gangen. Stk. 2: Opgaver Udvalget varetager foreningens markedsføring overfor omverdenen, herunder pressemeddelelser, kampagner, pr. materiale, profilering, vedligeholdelse af hjemmesiden for gæster m.v. Stk. 3: Ansvar I forhold til medlemmer har udvalget ansvar for at sikre et højt informationsniveau. Det gøres primært ved at kvalitetssikre og udvikle hjemmesiden. 9 Etisk udvalg i teksten benævnt EU Stk. 1: Valg EU består af 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år er der 2 og i ulige år 1 medlem på valg. Der vælges 2 suppleanter. En i ulige og en i lige år. Suppleanterne sidder 2 år ad gangen. Indtræder suppleanten i udvalget overtager de valgperioden for det medlem der erstattes. Suppleanter kan kun vælges blandt DNLPPFs medlemmer. EU konstituerer sig selv med en formand. Formanden indkalder udvalget efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Dog kan et flertal af udvalgets medlemmer indkalde med en af dem fastlagt dagsorden. Formanden drager omsorg for, at alle relevante oplysninger er til stede ved mødet. Indkaldelsesfristen er 14 dage, dog kan der hasteindkaldes i specielle sager. Indkaldelsen skal mindst indeholde en dagsorden for mødet. Stk. 2: Opgaver EU fungerer som klageorgan for brugere af og foreningens medlemmer. EU behandler klager fra brugere over behandling, de har modtaget af DNLPPFs medlemmer, herunder over den evt. manglende overholdelse af DNLPPFs regelsæt for etisk retningslinjer og god klinisk praksis. EU kan på eget initiativ tage en sag op, behandle og vurdere den. Desuden behandler EU klager fra nuværende og tidligere medlemmer og ansøgere, vedrørende foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering, herunder retten til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB).

10 EU vurderer og behandler de af medlemmernes årlige rapporteringer, som ikke umiddelbart opfylder kravene for efteruddannelse m.v. jvf. Etiske regler 4 og indstiller afgørelse til certificeringsudvalget. EU træffer beslutninger og afgørelser i rejste sager ved simpelt flertal. Dog skal der i vigtige afgørelser tilstræbes enstemmighed. EU fremlægger årsberetning på DNLPPFs generalforsamling. Udgifter til udvalgets virksomhed finansieres af DNLPPF efter godkendelse af bestyrelsen. EU fører protokol over sine møder og afgørelser. Stk. 3: Vilkår Ingen medlemmer af EU må være ansat i en stilling, der vil kunne svække tilliden til etisk udvalgs afgørelser, herunder have andre tillidsposter i foreningen. Et medlem kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvor vedkommende efter retsplejelovens regler vil være inhabil som dommer. Spørgsmålet om inhabilitet afgøres af udvalget selv. Eks: Tætte fam. Relationer m.v. EU s møder er ikke offentlige og medlemmerne af udvalget skal iagttage tavshedspligt. Udvalget tager stilling til, hvornår tavshedspligten brydes med offentliggørelse af behandlernes navne i forbindelse med afgørelser. Brugers navn må aldrig offentliggøres. Administrativ arbejdsdeling kan aftales med foreningens bestyrelse. Der ydes ikke honorar til medlemmer af EU. Det kan blive pålagt en part i en klagesag selv at afholde evt. omkostninger, der kan være forbundet med sagsbehandlingen i EU. Eks. tabt arbejdsfortjeneste., eksperthjælp etc. Ethvert medlem af EU kan indbringe spørgsmål vedrørende foreningens etiske regler for Bestyrelsen eller generalforsamling. Stk. 4: Ansvar EU skal træffe sine afgørelser i overensstemmelse med de af DNLPPFs til enhver tid gældende etiske regler. Stk. 5: Sagsbehandling for klagesager Et medlem af DNLPPF der modtager en klage, som skønnes at være i konflikt med foreningens etiske regler, har ansvar for at henvise klageren til etisk udvalg. Enhver klage skal foreligge skriftligt. EU afgør selv, om det kan behandle en forelagt sag. I tvivlstilfælde kan udvalget indhente

11 udtalelser fra DNLPPFs bestyrelse. EU er ansvarlig for indstilling til bestyrelsen af evt. sanktioner i klagesager. I klagesager tilstræbes en høj grad af upartiskhed i behandlingen, EU har derfor mulighed for at trække på uvildig konsulentbistand af bl.a. soc. medicinsk, psykologisk og juridisk art. EU skal tilstræbe en hurtig sagsbehandling. Inden 1 uge skal den klagende part have modtaget bekræftelse af klagen, samt besked om hvornår sagen forventes afsluttet. Er der ikke faldet en afgørelse inden 1 måned fra sagen er rejst i EU, skal de implicerede parter og DNLPPFs bestyrelse oplyses skriftligt om, hvor sagsbehandlingen står. EU skal foretage partshøring over forslag til afgørelse, og udvalget skal efter anmodning give aktindsigt til parterne i det materiale, der indgår i sagen, inden for max. 4 uger efter anmodningens modtagelse. EU skal indhente de oplysninger, som skønnes relevante og nødvendige til udvalgets afgørelser. Viser der sig væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, er det adgang til genoptagelse af sagen. EU kan anmode sagens parter om at give personligt møde. Når EU har truffet en afgørelse, informeres klageren hurtigst muligt. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet. EUs afgørelser skal skriftligt tilsendes de implicerede parter og bestyrelsen i DNLPPF. Foreningen hæfter ikke for udgifter et medlem pådrager sig som følge af en klagesag. EUs afgørelse kan alene indbringes for de almindelige domstole. Stk. 6: Sanktionsmuligheder EU har følgende sanktionsmuligheder ved overtrædelse af foreningens regler: 1. Ved skriftlig henstilling, at stille krav om ændring af kritisable forhold. 2. At stille krav om afgivelse af skriftligt og evt. offentligt, at give undskyldning eller dementi efter EU s anvisning, og påligne overtræderen selv, at afholde udgifterne hertil. 3. At ekskludere og/eller afregistrere et medlem. Meddelelse herom sker ved anbefalet brev. 10 Kontingent Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, med virkning fra efterfølgende

12 foreningsår. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Medlemmer der (trods påkrav 1. rykker midt i januar) ikke betaler kontingent, kan uden videre slettes fra medlemslisten. Slettelse pga. kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelse for det regnskabsår, hvori slettelsen finder sted. 11 Regnskab Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, revideres og underskrives af en revisor, der skal være valgt blandt de ordinære medlemmer udenfor bestyrelsens kreds. Der skal også vælges en revisorsuppleant. Valgene er for 1 år. 12 Udmeldelse Udmeldelse af Dansk NLP Psykoterapeut Forening skal ske skriftligt til bestyrelsen med angivelse af udmeldelsesdato. Der kan ikke ske udmeldelse med tilbagevirkende kraft. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 13 Fortabelse af medlemsrettigheder Overfor et medlem, som overtræder foreningens etiske regler, herunder de etiske regler, vil Etisk Udvalg iværksætte sanktioner jf. Dansk NLP Psykoterapeut Forenings regler - herunder klageregler. Ved grovere eller gentagne overtrædelser fratages medlemmet såvel medlemskab som registrering. Afgørelser truffet af foreningen i konkrete tvister hindrer ikke parterne i at benytte muligheden, for at anlægge søgsmål ved domstolene. Ved ophør af medlemskab og afregistrering skal såvel medlemsbevis som registreringsbevis, hvis et sådant er udleveret, returneres til foreningen. Reklamering med foreningens navn og logo samt RAB efter endt medlemskab er ikke tilladt. 14 Opløsning af foreningen Beslutning om opløsning af Dansk NLP Psykoterapeut Forening kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Denne ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede på afstemningstidspunktet. Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er færre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer til stede på afstemningstidspunktet, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om

13 opløsning kan vedtages med absolut flertal af de afgivne stemmer, uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Den opløsende generalforsamling tager stilling til, hvad der skal ske med foreningens evt. formue, efter at alle forpligtelser er afviklet. Overdragelse af evt. formue skal ske til en anden forening med beslægtede formål. 15 Tegningsregler Stk. 1 Forening for NLP Psykoterapi i Danmark tegnes udadtil ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 16 Datering Herværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 3. marts 2012

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

tkz foreningen Vedtægter for tkz foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er

tkz foreningen Vedtægter for tkz foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er tkz tkz foreningen brancheorganisation for traditionel kinesisk zoneterapi Telefon 7025 4425 hjemmeside: www.tkz.dk Vedtægter for foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er tkz foreningen brancheorganisation

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

tkz foreningen Vedtægter for foreningen tkz NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er

tkz foreningen Vedtægter for foreningen tkz NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er brancheorganisation for traditionel kinesisk zoneterapi Telefon 7025 4425 hjemmeside: www.tkz.dk Formand Olejann Malchau Nyvej 12 4540 Fårevejle Telefon 9673 3000 e-mail: formand@tkz.dk Sagsbeh.: Lene

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening 1. Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening forkortet HVIF. Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune.

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Ikast-Brande esport. 1.2 Foreningen har hjemsted i Ikast-Brande Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er at skabe,

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Vedtægter Personaleforeningen (PPS)

Vedtægter Personaleforeningen (PPS) Vedtægter Personaleforeningen (PPS) 2 Vedtægter for Personaleforeningen i PenSam 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Personaleforeningen i PenSam og som anvender forkortelsen PPS. Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere