Foreningens navn er Dansk NLP Psykoterapeut Forening. (DNLPPF) Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens navn er Dansk NLP Psykoterapeut Forening. (DNLPPF) Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl."

Transkript

1 Dansk NLP Psykoterapeut Forening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk NLP Psykoterapeut Forening. (DNLPPF) Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl. Foreningen er stiftet den 21. januar Formål Det er foreningens formål: 1. at DNLPPF skal virke som en branche forening. 2. at samle og registrere uddannede NLP Psykoterapeuter, som opfylder uddannelseskravene i DNLPPF. 3. at repræsentere medlemmerne i faglige spørgsmål. 4. at yde medlemmerne vejledning med henblik på at sikre en høj faglig standard blandt foreningens medlemmer. 5. at udbyde, formidle og inspirere til løbende relevant efteruddannelse og supervision i overensstemmelse med foreningens Etiske regler. 6. at sikre brugerne seriøs, faglig bistand og tryghed i valget af psykoterapeuter med NLP baggrund. 7. at søge indflydelse og høringsret hos myndighederne vedrørende den fremtidige sundhedspolitik. 8. at udbrede kendskabet til NLP Psykoterapi. 9. at få NLP Psykoterapi udført af foreningens medlemmer anerkendt som behandlingsmetode. 3 Medlemskab Stk.1 Ordinært medlemskab - optagelseskriterier 1 1. Som ordinært medlem kan optages personer, der har gennemført en 4- årig psykoterapeutisk uddannelse, hvoraf min. halvdelen af uddannelsen udgøres af NLP metoder og redskaber. Uddannelsen skal leve op til DNLPPF s krav, som er følgende: Forudsætninger for optagelse på uddannelsen Relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse fx pædagog, psykolog, sygeplejerske,

2 læge, socialrådgiver eller andet. Praktisk anvendelse af uddannelsen i min 3 år. Varighed og timefordeling 4 år, samt færdiggjort indenfor 6 år. 800 lektioner fordelt på de 4 år med: 450 lektioner teori og metode samt færdighedstræning 150 lektioner egenterapi/selvrefleksion 200 lektioner supervision i gruppe og eller individuel Teori NLP psykoterapiens historie og udvikling, samt psykoterapibegrebets historie og udvikling Kommunikation Udvikling og personlighedsdannelse Sundheds- og sygdomsbegrebet NLP psykoterapiens mål, muligheder og begrænsninger Psykoterapeutiske processers teori Klient-terapeut-relationer Behandlingsforståelse Psykopatologi Psykoterapeutisk forskningsteori og forståelse Metoder og praksis NLP-metoder og teknikker Anvendelsesområder Undersøgelsesmetoder Prognose Evaluering og rapportering Etik- og værdibegreber i behandling og kollegiale forhold Basal sundhedslovgivning, herunder "lægelovens kvaksalveribestemmelser". Kendskab til andre alternative fagområder Eksamen Afsluttende eksamen med ekstern bedømmelse Enhver ansøger, som opfylder disse betingelser, har krav på at blive optaget som medlem i Dansk NLP Psykoterapeut Forening. Stk.2 Optagelseskriterier 2 Hvem Ansøgere med sammenstykket uddannelse fx fra forskellige skoler eller fra udlandet De skal dokumentere, at deres kvalifikationer lever op til kravene i Bekendtgørelsen nr. 702 af stk.1 og 2 bekendtgørelsen omhandlen De om branceadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Hvordan For opfyldelse af kravene stilles følgende betingelser: Mangler opfyldes inden for 2 år eller mangler kan dokumenteres opnået på anden vis end i selve uddannelsen og ved samtale/evaluering med en af foreningen godkendt supervisor vises, at ansøgeren behersker de relevante færdigheder / er i besiddelse af de relevante kvalifikationer. Ansøger betaler selv for denne evaluering.

3 Ad 2. Når dokumentation foreligger inden for 2 år, og/eller medlemmet har gennemført evaluering med tilfredsstillende resultatet, kan medlemmet herefter optages som ordinært medlem. Indtil dokumentation foreligger, kan medlemmet evt. søge optagelse som aspirant. Stk.3 RAB registrering/certificering Den af Sundhedsstyrelsen godkendte RAB-registrering kan erhverves, såfremt medlemmet opfylder kravene i stk. 1 eller stk. 2, og årligt dokumenterer vedligeholdelsen af sin uddannelse jf. kravene i DNLPPFs etiske regler 4.4. Stk.4 Krav og rettigheder 1. Medlemmerne er ansvarlige for at forudsætningerne for medlemskabet til stadighed opfylder kravene, og hvert medlem skal øjeblikkeligt oplyse foreningen, hvis der sker ændringer i disse forhold. Skulle et medlem ønske at bevare sit medlemskab uden at være aktivt udøvende NLP Psykoterapeut, vil vedkommende blive taget af henvisningslisten og vil således hverken internt eller eksternt fremstå som udøvende NLP Psykoterapeut. For aktivt udøvende NLP Psykoterapeut medlemmer vil der af henvisningslisten på hjemmeside, kun blive henvist til psykoterapeuter der har et godkendt RAB Certifikat udstedt af foreningen. 2. Medlemskabet godkendes af optagelsesudvalget. 3. Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens Etiske regler. 4. Ordinære medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. 5. Ordinære medlemmerne har tilladelse til at præsentere sig som medlem af Dansk NLP Psykoterapeut forening. Stk.5 Aspirantmedlemskab 1. Som aspirantmedlem kan optages personer, som har påbegyndt det 3. år i en psykoterapeutisk NLP uddannelse, der lever op til kravene nævnt i Optagelsen godkendes af optagelsesudvalget. 3. Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens etiske regler. 4. Aspirantmedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 5. Kontingent for aspirantmedlemskab er 2/3 af det ordinære medlemskontingent. Stk6 6. Et aspirantmedlemskab kan højst vare 4 år.

4 Seniormedlemskab 1. Ordinære medlemmer kan overgå til seniormedlemskab, fra det år de fylder 60 år. 2. Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens etiske regler. 3. Kontingent for seniormedlemskab er 2/3 af det ordinære medlemskontingent. 4. Seniormedlemmer har stemmeret på lige fod med ordinære medlemmer. Stk.7 Støttemedlemskab 1. Som støttemedlemmer kan optages enhver, som ønsker at støtte foreningens arbejde. 2. Støttemedlemmer har ingen stemmeret. 3. Støttemedlemmer kan ikke vælges ind i bestyrelsen. 4. Kontingent for støttemedlemmer er kr. 100,- pr. år Stk.8 Ansøgning om optagelse 1. Anmodning om medlemskab skal ske skriftligt på et skema udarbejdet af Dansk NLP Psykoterapeut Forening. Skemaet kan hentes på foreningens hjemmeside (klik her) eller fås ved henvendelse til optagelsesudvalget eller foreningens sekretær. Ved optagelse forpligter medlemmet sig med egen underskrift til at overholde foreningens etiske regler. 2. Sker indmeldelsen i første halvdel at et foreningsår, beregnes fuld kontingent. Sker indmeldelse i sidste halvdel af et foreningsår, beregnes halvt kontingent. Foreningsåret følger kalenderåret. Kontingentet forfalder den første dag i foreningsåret det vil sige den 1. januar hvert år. 3. Ved udmeldelse midt i et år, refunderes det resterende kontingent ikke. 4 Generalforsamling Stk.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Stk.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse (brev eller ) til hvert enkelt medlem.

5 Indkaldelsen skal indeholde: Dagsorden Regnskab Budget for det kommende år Indkomne forslag Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar samme år. Stk.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 5. Valg til bestyrelse 6. Valg af revisor og revisorsuppleant 7. Valg til udvalg 8. Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent herunder næste års aktiviteter / tilbud 9. Forslag fra bestyrelse / medlemmer 10. Eventuelt Stk.5 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter behov. Der SKAL indkaldes når min. 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen, med angivelse af grund. Stk.6 Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer af Dansk NLP Psykoterapeut Forening og indehavere af et gyldigt medlemskort. Stk.7 Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle ordinære medlemmer og seniormedlemmer. Stk.8 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Stk.9 Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, medmindre samtlige stemmeberettigede, tilstedeværende medlemmer tiltræder. Stk.10 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

6 Stk.11 Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk.12 Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Stk.13 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Stk.14 Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag, bortfalder forslaget. Ved valg af medlemmer til tillidsposter, afgøres valget, i tilfælde af stemmelighed, ved lodtrækning. Stk.15 Bestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre generalforsamlings-referater, samt bestyrelsens konstitution på foreningens web-site 5 Bestyrelse Stk.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og ordinære medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år. Et bestyrelsesmedlem kan max sidde i 3 sammenhængende perioder. Foreningens ansatte sekretær kan ikke samtidig med dette hverv vælges til bestyrelsen eller suppleant hertil. Dersom antallet af aspirantmedlemmer overstiger 1/6 af antallet af samtlige medlemmer, har de ret til at udpege yderligere et bestyrelsesmedlem. Dermed kan antallet af bestyrelsesmedlemmer variere fra 5 til 6. Aspirantposten må ikke konstitueres til formand, næstformand eller kasser. Tidspunktet for udpegning er ved generalforsamlingen. Stk.2 Herudover vælges blandt de ordinære medlemmer 2 suppleanter for ét år ad gangen. De valgte rangordnes i forhold til antallet af stemmer, så den der får flest stemmer er 1. suppleant osv. Suppleanter har ret til, og opfordres til, at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Stk.3 Aspirantmedlemmer kan, såfremt antallet af aspirantmedlemmer overstiger 1/6 af antallet af samtlige medlemmer, udpege 1 bestyrelsesmedlem for 1 år af gangen, udpege 1 bestyrelsesmedlem for 1 år ad gangen. Aspirantmedlemmerne kan yderligere udpege en suppleant for samme periode, som kan indtræde i bestyrelsen såfremt aspirantbestyrelsesmedlemmet igennem længere tid er forhindret i, eller undlader at, varetage sit hverv.

7 Stk.4 Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed imellem generalforsamlingerne. Stk.5 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Stk.6 Hvis et ordinært bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid er forhindret i, eller undlader, at varetage sit hverv, overgår stemmeretten til en suppleant. Derimod overgår stemmeretten ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde. Et ordinært bestyrelsesmedlem kan dog i dette tilfælde vælge at overdrage sin stemme til en suppleant. Stk.7 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, og tilkendegiver den hurtigst muligt overfor medlemmerne. Stk.8 Dersom mere end 2 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fratræder i utide, skal der, for at sikre bestyrelsen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling Stk.9 Bestyrelsen varetager foreningens interesser såvel indadtil som udadtil, i overensstemmelse med den udarbejdede forretningsorden. Stk.10 Ved årets start fastlægges tidspunkter for min. 6 bestyrelsesmøder. Yderligere bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Forslag til dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 10 dage før mødet. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden, min. 7 dage før mødet. Der føres referat af alle bestyrelsesmøder. Referaterne lægges ud på foreningens web site. Stk.11 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig når min. 4 medlemmer er til stede. Hvis et stemmeberettiget medlem af bestyrelsen uventet forhindres i fremmøde, kan dette medlem dog afgive stemme pr. telefon under mødet. Ved stemmelighed er formandens stemme, eller i hans evt. fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Stk.12 Alle hverv er ulønnede. Stk.13 Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt lukkede, men bestyrelsen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der er spørgsmål på dagsordenen, af særlig interesse for disse medlemmer. Stk.14 Bestyrelsesmøde kan undtagelsesvis afholdes som telefonmøde.

8 Stk.15 Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, medmindre samtlige stemmeberettigede, bestyrelsesmedlemmer tiltræder. Stk.16 Bestyrelsen påtager sig at holde kontakt til alle udvalg. Der vælges en kontaktpersoner fra henholdsvis bestyrelse og udvalg, som har ansvar for at sikre kontakt og kommunikation. Stk.17 Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens sekretær. 6 Optagelsesudvalg Stk. 1: Valg Anmodning om optagelse i foreningen behandles af et optagelsesudvalg bestående af 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år er der 2 på valg og i ulige år er der 1 på valg. Der vælges desuden 1 suppleant for et år ad gangen. Stk. 2: Opgaver Optagelsesudvalget fastlægger i samarbejde med kassereren den procedure hvori optagelsesbegæring behandles. Svar på ansøgning skal gives senest 1 måned efter at foreningen har modtaget ansøgningen. Stk. 3: Ansvar Ethvert medlem af optagelsesudvalget kan indbringe en optagelsesansøgning for bestyrelsen. Optagelsesudvalget skal i tvivlstilfælde drøfte evt. afslag på optagelse med bestyrelsen. Bestyrelsen skal altid informeres om afslag, samt begrundelsen herfor. Afslag på optagelse i foreningen skal meddeles skriftligt til ansøgeren, med begrundelse samt anvisning på hvordan optagelse evt. kan opnås. 7 Aktivitets- og efteruddannelsesudvalg Stk. 1: Valg Aktivitets- og efteruddannelsesudvalget består af 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år er der 2 på valg og i ulige år er der 1 på valg. Der vælges desuden 1 suppleant for et år ad gangen. Stk. 2: Opgaver Foreningens aktivitets- og efteruddannelsesudvalg har til opgave at være opsøgende med hensyn til at afdække og dække medlemmernes aktuelle ønsker om og behov for aktiviteter og efteruddannelse. Stk. 3: Ansvar Med udgangspunkt i medlemmernes aktivitetsønsker og efteruddannelsesbehov, skal udvalget undersøge, forhandle og formidle markedets udbud til foreningens medlemmer. Skulle det vise sig at markedet ikke kan dække medlemmernes aktuelle behov, kan udvalget

9 vælge at udvikle og udbyde aktiviteter og efteruddannelse i foreningens eget regi. 8 Informations- og markedsføringsudvalg Stk. 1: Valg Informations- og markedsføringsudvalget består af 3 medlemmer, nemlig bestyrelsesformanden, næstformanden og foreningens web-master. Udvalget vælger en suppleant for 1 år ad gangen. Stk. 2: Opgaver Udvalget varetager foreningens markedsføring overfor omverdenen, herunder pressemeddelelser, kampagner, pr. materiale, profilering, vedligeholdelse af hjemmesiden for gæster m.v. Stk. 3: Ansvar I forhold til medlemmer har udvalget ansvar for at sikre et højt informationsniveau. Det gøres primært ved at kvalitetssikre og udvikle hjemmesiden. 9 Etisk udvalg i teksten benævnt EU Stk. 1: Valg EU består af 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år er der 2 og i ulige år 1 medlem på valg. Der vælges 2 suppleanter. En i ulige og en i lige år. Suppleanterne sidder 2 år ad gangen. Indtræder suppleanten i udvalget overtager de valgperioden for det medlem der erstattes. Suppleanter kan kun vælges blandt DNLPPFs medlemmer. EU konstituerer sig selv med en formand. Formanden indkalder udvalget efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Dog kan et flertal af udvalgets medlemmer indkalde med en af dem fastlagt dagsorden. Formanden drager omsorg for, at alle relevante oplysninger er til stede ved mødet. Indkaldelsesfristen er 14 dage, dog kan der hasteindkaldes i specielle sager. Indkaldelsen skal mindst indeholde en dagsorden for mødet. Stk. 2: Opgaver EU fungerer som klageorgan for brugere af og foreningens medlemmer. EU behandler klager fra brugere over behandling, de har modtaget af DNLPPFs medlemmer, herunder over den evt. manglende overholdelse af DNLPPFs regelsæt for etisk retningslinjer og god klinisk praksis. EU kan på eget initiativ tage en sag op, behandle og vurdere den. Desuden behandler EU klager fra nuværende og tidligere medlemmer og ansøgere, vedrørende foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering, herunder retten til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB).

10 EU vurderer og behandler de af medlemmernes årlige rapporteringer, som ikke umiddelbart opfylder kravene for efteruddannelse m.v. jvf. Etiske regler 4 og indstiller afgørelse til certificeringsudvalget. EU træffer beslutninger og afgørelser i rejste sager ved simpelt flertal. Dog skal der i vigtige afgørelser tilstræbes enstemmighed. EU fremlægger årsberetning på DNLPPFs generalforsamling. Udgifter til udvalgets virksomhed finansieres af DNLPPF efter godkendelse af bestyrelsen. EU fører protokol over sine møder og afgørelser. Stk. 3: Vilkår Ingen medlemmer af EU må være ansat i en stilling, der vil kunne svække tilliden til etisk udvalgs afgørelser, herunder have andre tillidsposter i foreningen. Et medlem kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvor vedkommende efter retsplejelovens regler vil være inhabil som dommer. Spørgsmålet om inhabilitet afgøres af udvalget selv. Eks: Tætte fam. Relationer m.v. EU s møder er ikke offentlige og medlemmerne af udvalget skal iagttage tavshedspligt. Udvalget tager stilling til, hvornår tavshedspligten brydes med offentliggørelse af behandlernes navne i forbindelse med afgørelser. Brugers navn må aldrig offentliggøres. Administrativ arbejdsdeling kan aftales med foreningens bestyrelse. Der ydes ikke honorar til medlemmer af EU. Det kan blive pålagt en part i en klagesag selv at afholde evt. omkostninger, der kan være forbundet med sagsbehandlingen i EU. Eks. tabt arbejdsfortjeneste., eksperthjælp etc. Ethvert medlem af EU kan indbringe spørgsmål vedrørende foreningens etiske regler for Bestyrelsen eller generalforsamling. Stk. 4: Ansvar EU skal træffe sine afgørelser i overensstemmelse med de af DNLPPFs til enhver tid gældende etiske regler. Stk. 5: Sagsbehandling for klagesager Et medlem af DNLPPF der modtager en klage, som skønnes at være i konflikt med foreningens etiske regler, har ansvar for at henvise klageren til etisk udvalg. Enhver klage skal foreligge skriftligt. EU afgør selv, om det kan behandle en forelagt sag. I tvivlstilfælde kan udvalget indhente

11 udtalelser fra DNLPPFs bestyrelse. EU er ansvarlig for indstilling til bestyrelsen af evt. sanktioner i klagesager. I klagesager tilstræbes en høj grad af upartiskhed i behandlingen, EU har derfor mulighed for at trække på uvildig konsulentbistand af bl.a. soc. medicinsk, psykologisk og juridisk art. EU skal tilstræbe en hurtig sagsbehandling. Inden 1 uge skal den klagende part have modtaget bekræftelse af klagen, samt besked om hvornår sagen forventes afsluttet. Er der ikke faldet en afgørelse inden 1 måned fra sagen er rejst i EU, skal de implicerede parter og DNLPPFs bestyrelse oplyses skriftligt om, hvor sagsbehandlingen står. EU skal foretage partshøring over forslag til afgørelse, og udvalget skal efter anmodning give aktindsigt til parterne i det materiale, der indgår i sagen, inden for max. 4 uger efter anmodningens modtagelse. EU skal indhente de oplysninger, som skønnes relevante og nødvendige til udvalgets afgørelser. Viser der sig væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, er det adgang til genoptagelse af sagen. EU kan anmode sagens parter om at give personligt møde. Når EU har truffet en afgørelse, informeres klageren hurtigst muligt. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet. EUs afgørelser skal skriftligt tilsendes de implicerede parter og bestyrelsen i DNLPPF. Foreningen hæfter ikke for udgifter et medlem pådrager sig som følge af en klagesag. EUs afgørelse kan alene indbringes for de almindelige domstole. Stk. 6: Sanktionsmuligheder EU har følgende sanktionsmuligheder ved overtrædelse af foreningens regler: 1. Ved skriftlig henstilling, at stille krav om ændring af kritisable forhold. 2. At stille krav om afgivelse af skriftligt og evt. offentligt, at give undskyldning eller dementi efter EU s anvisning, og påligne overtræderen selv, at afholde udgifterne hertil. 3. At ekskludere og/eller afregistrere et medlem. Meddelelse herom sker ved anbefalet brev. 10 Kontingent Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, med virkning fra efterfølgende

12 foreningsår. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Medlemmer der (trods påkrav 1. rykker midt i januar) ikke betaler kontingent, kan uden videre slettes fra medlemslisten. Slettelse pga. kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelse for det regnskabsår, hvori slettelsen finder sted. 11 Regnskab Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, revideres og underskrives af en revisor, der skal være valgt blandt de ordinære medlemmer udenfor bestyrelsens kreds. Der skal også vælges en revisorsuppleant. Valgene er for 1 år. 12 Udmeldelse Udmeldelse af Dansk NLP Psykoterapeut Forening skal ske skriftligt til bestyrelsen med angivelse af udmeldelsesdato. Der kan ikke ske udmeldelse med tilbagevirkende kraft. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 13 Fortabelse af medlemsrettigheder Overfor et medlem, som overtræder foreningens etiske regler, herunder de etiske regler, vil Etisk Udvalg iværksætte sanktioner jf. Dansk NLP Psykoterapeut Forenings regler - herunder klageregler. Ved grovere eller gentagne overtrædelser fratages medlemmet såvel medlemskab som registrering. Afgørelser truffet af foreningen i konkrete tvister hindrer ikke parterne i at benytte muligheden, for at anlægge søgsmål ved domstolene. Ved ophør af medlemskab og afregistrering skal såvel medlemsbevis som registreringsbevis, hvis et sådant er udleveret, returneres til foreningen. Reklamering med foreningens navn og logo samt RAB efter endt medlemskab er ikke tilladt. 14 Opløsning af foreningen Beslutning om opløsning af Dansk NLP Psykoterapeut Forening kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Denne ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede på afstemningstidspunktet. Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er færre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer til stede på afstemningstidspunktet, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om

13 opløsning kan vedtages med absolut flertal af de afgivne stemmer, uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Den opløsende generalforsamling tager stilling til, hvad der skal ske med foreningens evt. formue, efter at alle forpligtelser er afviklet. Overdragelse af evt. formue skal ske til en anden forening med beslægtede formål. 15 Tegningsregler Stk. 1 Forening for NLP Psykoterapi i Danmark tegnes udadtil ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 16 Datering Herværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 3. marts 2012

Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Vedtaget på Generalforsamling 3.Februar 2013. Oversigt over DSKH's vedtægter: 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Foreningens optagelseskrav

Læs mere

DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER

DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER 1: Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Navnet er Danske Kinesiologer Stk. 2. Hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse. Stk. 3. Foreningen er en landsorganisation.

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage VEDTÆGTER

Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage VEDTÆGTER Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage VEDTÆGTER 1 Organisationens navn og hjemsted Stk. 1. Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage forkortet BFM. Stk. 2. Hjemsted er den til enhver tid siddende formands

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den 18. februar 2001 som en sammenslutning af 3 til den

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening Dansk Kiropraktor Forening Kiropraktorløfte, Love, Retningslinier for kiropraktisk virksomhed, Forretningsorden for kiropraktorkredsforeninger, Aftaler, beslutninger og retningslinier samt Holdningstilkendegivelser

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening Vedtægter for MORSØ Vognmandsforening Revideret oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere