Foreningens navn er Dansk NLP Psykoterapeut Forening. (DNLPPF) Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens navn er Dansk NLP Psykoterapeut Forening. (DNLPPF) Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl."

Transkript

1 Dansk NLP Psykoterapeut Forening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk NLP Psykoterapeut Forening. (DNLPPF) Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl. Foreningen er stiftet den 21. januar Formål Det er foreningens formål: 1. at DNLPPF skal virke som en branche forening. 2. at samle og registrere uddannede NLP Psykoterapeuter, som opfylder uddannelseskravene i DNLPPF. 3. at repræsentere medlemmerne i faglige spørgsmål. 4. at yde medlemmerne vejledning med henblik på at sikre en høj faglig standard blandt foreningens medlemmer. 5. at udbyde, formidle og inspirere til løbende relevant efteruddannelse og supervision i overensstemmelse med foreningens Etiske regler. 6. at sikre brugerne seriøs, faglig bistand og tryghed i valget af psykoterapeuter med NLP baggrund. 7. at søge indflydelse og høringsret hos myndighederne vedrørende den fremtidige sundhedspolitik. 8. at udbrede kendskabet til NLP Psykoterapi. 9. at få NLP Psykoterapi udført af foreningens medlemmer anerkendt som behandlingsmetode. 3 Medlemskab Stk.1 Ordinært medlemskab - optagelseskriterier 1 1. Som ordinært medlem kan optages personer, der har gennemført en 4- årig psykoterapeutisk uddannelse, hvoraf min. halvdelen af uddannelsen udgøres af NLP metoder og redskaber. Uddannelsen skal leve op til DNLPPF s krav, som er følgende: Forudsætninger for optagelse på uddannelsen Relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse fx pædagog, psykolog, sygeplejerske,

2 læge, socialrådgiver eller andet. Praktisk anvendelse af uddannelsen i min 3 år. Varighed og timefordeling 4 år, samt færdiggjort indenfor 6 år. 800 lektioner fordelt på de 4 år med: 450 lektioner teori og metode samt færdighedstræning 150 lektioner egenterapi/selvrefleksion 200 lektioner supervision i gruppe og eller individuel Teori NLP psykoterapiens historie og udvikling, samt psykoterapibegrebets historie og udvikling Kommunikation Udvikling og personlighedsdannelse Sundheds- og sygdomsbegrebet NLP psykoterapiens mål, muligheder og begrænsninger Psykoterapeutiske processers teori Klient-terapeut-relationer Behandlingsforståelse Psykopatologi Psykoterapeutisk forskningsteori og forståelse Metoder og praksis NLP-metoder og teknikker Anvendelsesområder Undersøgelsesmetoder Prognose Evaluering og rapportering Etik- og værdibegreber i behandling og kollegiale forhold Basal sundhedslovgivning, herunder "lægelovens kvaksalveribestemmelser". Kendskab til andre alternative fagområder Eksamen Afsluttende eksamen med ekstern bedømmelse Enhver ansøger, som opfylder disse betingelser, har krav på at blive optaget som medlem i Dansk NLP Psykoterapeut Forening. Stk.2 Optagelseskriterier 2 Hvem Ansøgere med sammenstykket uddannelse fx fra forskellige skoler eller fra udlandet De skal dokumentere, at deres kvalifikationer lever op til kravene i Bekendtgørelsen nr. 702 af stk.1 og 2 bekendtgørelsen omhandlen De om branceadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Hvordan For opfyldelse af kravene stilles følgende betingelser: Mangler opfyldes inden for 2 år eller mangler kan dokumenteres opnået på anden vis end i selve uddannelsen og ved samtale/evaluering med en af foreningen godkendt supervisor vises, at ansøgeren behersker de relevante færdigheder / er i besiddelse af de relevante kvalifikationer. Ansøger betaler selv for denne evaluering.

3 Ad 2. Når dokumentation foreligger inden for 2 år, og/eller medlemmet har gennemført evaluering med tilfredsstillende resultatet, kan medlemmet herefter optages som ordinært medlem. Indtil dokumentation foreligger, kan medlemmet evt. søge optagelse som aspirant. Stk.3 RAB registrering/certificering Den af Sundhedsstyrelsen godkendte RAB-registrering kan erhverves, såfremt medlemmet opfylder kravene i stk. 1 eller stk. 2, og årligt dokumenterer vedligeholdelsen af sin uddannelse jf. kravene i DNLPPFs etiske regler 4.4. Stk.4 Krav og rettigheder 1. Medlemmerne er ansvarlige for at forudsætningerne for medlemskabet til stadighed opfylder kravene, og hvert medlem skal øjeblikkeligt oplyse foreningen, hvis der sker ændringer i disse forhold. Skulle et medlem ønske at bevare sit medlemskab uden at være aktivt udøvende NLP Psykoterapeut, vil vedkommende blive taget af henvisningslisten og vil således hverken internt eller eksternt fremstå som udøvende NLP Psykoterapeut. For aktivt udøvende NLP Psykoterapeut medlemmer vil der af henvisningslisten på hjemmeside, kun blive henvist til psykoterapeuter der har et godkendt RAB Certifikat udstedt af foreningen. 2. Medlemskabet godkendes af optagelsesudvalget. 3. Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens Etiske regler. 4. Ordinære medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. 5. Ordinære medlemmerne har tilladelse til at præsentere sig som medlem af Dansk NLP Psykoterapeut forening. Stk.5 Aspirantmedlemskab 1. Som aspirantmedlem kan optages personer, som har påbegyndt det 3. år i en psykoterapeutisk NLP uddannelse, der lever op til kravene nævnt i Optagelsen godkendes af optagelsesudvalget. 3. Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens etiske regler. 4. Aspirantmedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 5. Kontingent for aspirantmedlemskab er 2/3 af det ordinære medlemskontingent. Stk6 6. Et aspirantmedlemskab kan højst vare 4 år.

4 Seniormedlemskab 1. Ordinære medlemmer kan overgå til seniormedlemskab, fra det år de fylder 60 år. 2. Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens etiske regler. 3. Kontingent for seniormedlemskab er 2/3 af det ordinære medlemskontingent. 4. Seniormedlemmer har stemmeret på lige fod med ordinære medlemmer. Stk.7 Støttemedlemskab 1. Som støttemedlemmer kan optages enhver, som ønsker at støtte foreningens arbejde. 2. Støttemedlemmer har ingen stemmeret. 3. Støttemedlemmer kan ikke vælges ind i bestyrelsen. 4. Kontingent for støttemedlemmer er kr. 100,- pr. år Stk.8 Ansøgning om optagelse 1. Anmodning om medlemskab skal ske skriftligt på et skema udarbejdet af Dansk NLP Psykoterapeut Forening. Skemaet kan hentes på foreningens hjemmeside (klik her) eller fås ved henvendelse til optagelsesudvalget eller foreningens sekretær. Ved optagelse forpligter medlemmet sig med egen underskrift til at overholde foreningens etiske regler. 2. Sker indmeldelsen i første halvdel at et foreningsår, beregnes fuld kontingent. Sker indmeldelse i sidste halvdel af et foreningsår, beregnes halvt kontingent. Foreningsåret følger kalenderåret. Kontingentet forfalder den første dag i foreningsåret det vil sige den 1. januar hvert år. 3. Ved udmeldelse midt i et år, refunderes det resterende kontingent ikke. 4 Generalforsamling Stk.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Stk.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse (brev eller ) til hvert enkelt medlem.

5 Indkaldelsen skal indeholde: Dagsorden Regnskab Budget for det kommende år Indkomne forslag Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar samme år. Stk.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 5. Valg til bestyrelse 6. Valg af revisor og revisorsuppleant 7. Valg til udvalg 8. Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent herunder næste års aktiviteter / tilbud 9. Forslag fra bestyrelse / medlemmer 10. Eventuelt Stk.5 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter behov. Der SKAL indkaldes når min. 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen, med angivelse af grund. Stk.6 Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer af Dansk NLP Psykoterapeut Forening og indehavere af et gyldigt medlemskort. Stk.7 Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle ordinære medlemmer og seniormedlemmer. Stk.8 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Stk.9 Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, medmindre samtlige stemmeberettigede, tilstedeværende medlemmer tiltræder. Stk.10 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

6 Stk.11 Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk.12 Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Stk.13 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Stk.14 Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag, bortfalder forslaget. Ved valg af medlemmer til tillidsposter, afgøres valget, i tilfælde af stemmelighed, ved lodtrækning. Stk.15 Bestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre generalforsamlings-referater, samt bestyrelsens konstitution på foreningens web-site 5 Bestyrelse Stk.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og ordinære medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år. Et bestyrelsesmedlem kan max sidde i 3 sammenhængende perioder. Foreningens ansatte sekretær kan ikke samtidig med dette hverv vælges til bestyrelsen eller suppleant hertil. Dersom antallet af aspirantmedlemmer overstiger 1/6 af antallet af samtlige medlemmer, har de ret til at udpege yderligere et bestyrelsesmedlem. Dermed kan antallet af bestyrelsesmedlemmer variere fra 5 til 6. Aspirantposten må ikke konstitueres til formand, næstformand eller kasser. Tidspunktet for udpegning er ved generalforsamlingen. Stk.2 Herudover vælges blandt de ordinære medlemmer 2 suppleanter for ét år ad gangen. De valgte rangordnes i forhold til antallet af stemmer, så den der får flest stemmer er 1. suppleant osv. Suppleanter har ret til, og opfordres til, at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Stk.3 Aspirantmedlemmer kan, såfremt antallet af aspirantmedlemmer overstiger 1/6 af antallet af samtlige medlemmer, udpege 1 bestyrelsesmedlem for 1 år af gangen, udpege 1 bestyrelsesmedlem for 1 år ad gangen. Aspirantmedlemmerne kan yderligere udpege en suppleant for samme periode, som kan indtræde i bestyrelsen såfremt aspirantbestyrelsesmedlemmet igennem længere tid er forhindret i, eller undlader at, varetage sit hverv.

7 Stk.4 Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed imellem generalforsamlingerne. Stk.5 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Stk.6 Hvis et ordinært bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid er forhindret i, eller undlader, at varetage sit hverv, overgår stemmeretten til en suppleant. Derimod overgår stemmeretten ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde. Et ordinært bestyrelsesmedlem kan dog i dette tilfælde vælge at overdrage sin stemme til en suppleant. Stk.7 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, og tilkendegiver den hurtigst muligt overfor medlemmerne. Stk.8 Dersom mere end 2 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fratræder i utide, skal der, for at sikre bestyrelsen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling Stk.9 Bestyrelsen varetager foreningens interesser såvel indadtil som udadtil, i overensstemmelse med den udarbejdede forretningsorden. Stk.10 Ved årets start fastlægges tidspunkter for min. 6 bestyrelsesmøder. Yderligere bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Forslag til dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 10 dage før mødet. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden, min. 7 dage før mødet. Der føres referat af alle bestyrelsesmøder. Referaterne lægges ud på foreningens web site. Stk.11 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig når min. 4 medlemmer er til stede. Hvis et stemmeberettiget medlem af bestyrelsen uventet forhindres i fremmøde, kan dette medlem dog afgive stemme pr. telefon under mødet. Ved stemmelighed er formandens stemme, eller i hans evt. fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Stk.12 Alle hverv er ulønnede. Stk.13 Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt lukkede, men bestyrelsen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der er spørgsmål på dagsordenen, af særlig interesse for disse medlemmer. Stk.14 Bestyrelsesmøde kan undtagelsesvis afholdes som telefonmøde.

8 Stk.15 Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, medmindre samtlige stemmeberettigede, bestyrelsesmedlemmer tiltræder. Stk.16 Bestyrelsen påtager sig at holde kontakt til alle udvalg. Der vælges en kontaktpersoner fra henholdsvis bestyrelse og udvalg, som har ansvar for at sikre kontakt og kommunikation. Stk.17 Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens sekretær. 6 Optagelsesudvalg Stk. 1: Valg Anmodning om optagelse i foreningen behandles af et optagelsesudvalg bestående af 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år er der 2 på valg og i ulige år er der 1 på valg. Der vælges desuden 1 suppleant for et år ad gangen. Stk. 2: Opgaver Optagelsesudvalget fastlægger i samarbejde med kassereren den procedure hvori optagelsesbegæring behandles. Svar på ansøgning skal gives senest 1 måned efter at foreningen har modtaget ansøgningen. Stk. 3: Ansvar Ethvert medlem af optagelsesudvalget kan indbringe en optagelsesansøgning for bestyrelsen. Optagelsesudvalget skal i tvivlstilfælde drøfte evt. afslag på optagelse med bestyrelsen. Bestyrelsen skal altid informeres om afslag, samt begrundelsen herfor. Afslag på optagelse i foreningen skal meddeles skriftligt til ansøgeren, med begrundelse samt anvisning på hvordan optagelse evt. kan opnås. 7 Aktivitets- og efteruddannelsesudvalg Stk. 1: Valg Aktivitets- og efteruddannelsesudvalget består af 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år er der 2 på valg og i ulige år er der 1 på valg. Der vælges desuden 1 suppleant for et år ad gangen. Stk. 2: Opgaver Foreningens aktivitets- og efteruddannelsesudvalg har til opgave at være opsøgende med hensyn til at afdække og dække medlemmernes aktuelle ønsker om og behov for aktiviteter og efteruddannelse. Stk. 3: Ansvar Med udgangspunkt i medlemmernes aktivitetsønsker og efteruddannelsesbehov, skal udvalget undersøge, forhandle og formidle markedets udbud til foreningens medlemmer. Skulle det vise sig at markedet ikke kan dække medlemmernes aktuelle behov, kan udvalget

9 vælge at udvikle og udbyde aktiviteter og efteruddannelse i foreningens eget regi. 8 Informations- og markedsføringsudvalg Stk. 1: Valg Informations- og markedsføringsudvalget består af 3 medlemmer, nemlig bestyrelsesformanden, næstformanden og foreningens web-master. Udvalget vælger en suppleant for 1 år ad gangen. Stk. 2: Opgaver Udvalget varetager foreningens markedsføring overfor omverdenen, herunder pressemeddelelser, kampagner, pr. materiale, profilering, vedligeholdelse af hjemmesiden for gæster m.v. Stk. 3: Ansvar I forhold til medlemmer har udvalget ansvar for at sikre et højt informationsniveau. Det gøres primært ved at kvalitetssikre og udvikle hjemmesiden. 9 Etisk udvalg i teksten benævnt EU Stk. 1: Valg EU består af 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år er der 2 og i ulige år 1 medlem på valg. Der vælges 2 suppleanter. En i ulige og en i lige år. Suppleanterne sidder 2 år ad gangen. Indtræder suppleanten i udvalget overtager de valgperioden for det medlem der erstattes. Suppleanter kan kun vælges blandt DNLPPFs medlemmer. EU konstituerer sig selv med en formand. Formanden indkalder udvalget efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Dog kan et flertal af udvalgets medlemmer indkalde med en af dem fastlagt dagsorden. Formanden drager omsorg for, at alle relevante oplysninger er til stede ved mødet. Indkaldelsesfristen er 14 dage, dog kan der hasteindkaldes i specielle sager. Indkaldelsen skal mindst indeholde en dagsorden for mødet. Stk. 2: Opgaver EU fungerer som klageorgan for brugere af og foreningens medlemmer. EU behandler klager fra brugere over behandling, de har modtaget af DNLPPFs medlemmer, herunder over den evt. manglende overholdelse af DNLPPFs regelsæt for etisk retningslinjer og god klinisk praksis. EU kan på eget initiativ tage en sag op, behandle og vurdere den. Desuden behandler EU klager fra nuværende og tidligere medlemmer og ansøgere, vedrørende foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering, herunder retten til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB).

10 EU vurderer og behandler de af medlemmernes årlige rapporteringer, som ikke umiddelbart opfylder kravene for efteruddannelse m.v. jvf. Etiske regler 4 og indstiller afgørelse til certificeringsudvalget. EU træffer beslutninger og afgørelser i rejste sager ved simpelt flertal. Dog skal der i vigtige afgørelser tilstræbes enstemmighed. EU fremlægger årsberetning på DNLPPFs generalforsamling. Udgifter til udvalgets virksomhed finansieres af DNLPPF efter godkendelse af bestyrelsen. EU fører protokol over sine møder og afgørelser. Stk. 3: Vilkår Ingen medlemmer af EU må være ansat i en stilling, der vil kunne svække tilliden til etisk udvalgs afgørelser, herunder have andre tillidsposter i foreningen. Et medlem kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvor vedkommende efter retsplejelovens regler vil være inhabil som dommer. Spørgsmålet om inhabilitet afgøres af udvalget selv. Eks: Tætte fam. Relationer m.v. EU s møder er ikke offentlige og medlemmerne af udvalget skal iagttage tavshedspligt. Udvalget tager stilling til, hvornår tavshedspligten brydes med offentliggørelse af behandlernes navne i forbindelse med afgørelser. Brugers navn må aldrig offentliggøres. Administrativ arbejdsdeling kan aftales med foreningens bestyrelse. Der ydes ikke honorar til medlemmer af EU. Det kan blive pålagt en part i en klagesag selv at afholde evt. omkostninger, der kan være forbundet med sagsbehandlingen i EU. Eks. tabt arbejdsfortjeneste., eksperthjælp etc. Ethvert medlem af EU kan indbringe spørgsmål vedrørende foreningens etiske regler for Bestyrelsen eller generalforsamling. Stk. 4: Ansvar EU skal træffe sine afgørelser i overensstemmelse med de af DNLPPFs til enhver tid gældende etiske regler. Stk. 5: Sagsbehandling for klagesager Et medlem af DNLPPF der modtager en klage, som skønnes at være i konflikt med foreningens etiske regler, har ansvar for at henvise klageren til etisk udvalg. Enhver klage skal foreligge skriftligt. EU afgør selv, om det kan behandle en forelagt sag. I tvivlstilfælde kan udvalget indhente

11 udtalelser fra DNLPPFs bestyrelse. EU er ansvarlig for indstilling til bestyrelsen af evt. sanktioner i klagesager. I klagesager tilstræbes en høj grad af upartiskhed i behandlingen, EU har derfor mulighed for at trække på uvildig konsulentbistand af bl.a. soc. medicinsk, psykologisk og juridisk art. EU skal tilstræbe en hurtig sagsbehandling. Inden 1 uge skal den klagende part have modtaget bekræftelse af klagen, samt besked om hvornår sagen forventes afsluttet. Er der ikke faldet en afgørelse inden 1 måned fra sagen er rejst i EU, skal de implicerede parter og DNLPPFs bestyrelse oplyses skriftligt om, hvor sagsbehandlingen står. EU skal foretage partshøring over forslag til afgørelse, og udvalget skal efter anmodning give aktindsigt til parterne i det materiale, der indgår i sagen, inden for max. 4 uger efter anmodningens modtagelse. EU skal indhente de oplysninger, som skønnes relevante og nødvendige til udvalgets afgørelser. Viser der sig væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, er det adgang til genoptagelse af sagen. EU kan anmode sagens parter om at give personligt møde. Når EU har truffet en afgørelse, informeres klageren hurtigst muligt. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet. EUs afgørelser skal skriftligt tilsendes de implicerede parter og bestyrelsen i DNLPPF. Foreningen hæfter ikke for udgifter et medlem pådrager sig som følge af en klagesag. EUs afgørelse kan alene indbringes for de almindelige domstole. Stk. 6: Sanktionsmuligheder EU har følgende sanktionsmuligheder ved overtrædelse af foreningens regler: 1. Ved skriftlig henstilling, at stille krav om ændring af kritisable forhold. 2. At stille krav om afgivelse af skriftligt og evt. offentligt, at give undskyldning eller dementi efter EU s anvisning, og påligne overtræderen selv, at afholde udgifterne hertil. 3. At ekskludere og/eller afregistrere et medlem. Meddelelse herom sker ved anbefalet brev. 10 Kontingent Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, med virkning fra efterfølgende

12 foreningsår. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Medlemmer der (trods påkrav 1. rykker midt i januar) ikke betaler kontingent, kan uden videre slettes fra medlemslisten. Slettelse pga. kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelse for det regnskabsår, hvori slettelsen finder sted. 11 Regnskab Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, revideres og underskrives af en revisor, der skal være valgt blandt de ordinære medlemmer udenfor bestyrelsens kreds. Der skal også vælges en revisorsuppleant. Valgene er for 1 år. 12 Udmeldelse Udmeldelse af Dansk NLP Psykoterapeut Forening skal ske skriftligt til bestyrelsen med angivelse af udmeldelsesdato. Der kan ikke ske udmeldelse med tilbagevirkende kraft. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 13 Fortabelse af medlemsrettigheder Overfor et medlem, som overtræder foreningens etiske regler, herunder de etiske regler, vil Etisk Udvalg iværksætte sanktioner jf. Dansk NLP Psykoterapeut Forenings regler - herunder klageregler. Ved grovere eller gentagne overtrædelser fratages medlemmet såvel medlemskab som registrering. Afgørelser truffet af foreningen i konkrete tvister hindrer ikke parterne i at benytte muligheden, for at anlægge søgsmål ved domstolene. Ved ophør af medlemskab og afregistrering skal såvel medlemsbevis som registreringsbevis, hvis et sådant er udleveret, returneres til foreningen. Reklamering med foreningens navn og logo samt RAB efter endt medlemskab er ikke tilladt. 14 Opløsning af foreningen Beslutning om opløsning af Dansk NLP Psykoterapeut Forening kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Denne ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede på afstemningstidspunktet. Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er færre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer til stede på afstemningstidspunktet, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om

13 opløsning kan vedtages med absolut flertal af de afgivne stemmer, uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Den opløsende generalforsamling tager stilling til, hvad der skal ske med foreningens evt. formue, efter at alle forpligtelser er afviklet. Overdragelse af evt. formue skal ske til en anden forening med beslægtede formål. 15 Tegningsregler Stk. 1 Forening for NLP Psykoterapi i Danmark tegnes udadtil ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 16 Datering Herværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 3. marts 2012

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER.

VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER. VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER (PA), Akupunktørernes Faglige Sammenslutning. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere