VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn"

Transkript

1 VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning og evt psykoterapi i forbindelse med de problemer og frustrationer pårørende til indsatte oplever når deres livssituation ændrer sig pludseligt. Foreningen tilbyder at inddrage hele familien dvs også den indsatte, når dette skønnes at være til gavn for hele familien. Stk. 2 a) At tilbyde weekendophold til pårørende til indsatte hvor voksne og børn tilbydes støtte, vejledning samt individuelle samtaler af foreningens psykoterapeuter samt frivillige. Weekendopholdet skal være en kombination af leg og alvor hvor børnene er i centrum. b) At tilbyde pårørende til indsatte individuelle rådgivende og terapeutiske forløb på deres egen hjemegn af foreningens psykoterapeuter c) At tilbyde børn udflugter af forlystelsesmæssig karakter sammen med foreningens frivillige som er udgiftsneutrale for forældrene d) At tilbyde børn af indsatte en mentor der kan bistå barnet/den unge i dagligdagen e) At samarbejde med andre foreninger, institutioner og personer om emnet, problemstillinger og udfordringer, der vedrører børn og pårørende til indsatte. 3. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver, som vil støtte foreningens arbejde for børn og pårørende til indsatte. Foreningen består af medlemmer som er pårørende, eller på anden måde har relationer til en indsat eller tidligere indsat, har faglig interesse i emnet, eller har anden interesse i at støtte foreningen. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen med angivelse af adresse, telefonnummer og fysisk adresse. Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted. Medlemskab fornys automatisk fra år til år, medmindre der sker udmeldelse. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Der betales et af generalforsamlingen fastsat kontingent som opkræves forud, for et kalenderår ad gangen. Kontingentbetalingen dækker perioden: d. 1 januar til d. 31 december. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kalenderår. Udmeldelse fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udmeldelsen finder sted.

2 Personer med frivilligt virke for foreningen skal være medlem af foreningen. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der handler til skade for foreningen. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, ekskluderes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Stk.8. Medlemmer, der af bestyrelsen er ekskluderet af foreningen, kan kun genoptages med samtykke fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. 4. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på vores hjemmeside til medlemmer. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastlæggelse af handlingsprogram for kommende periode 7. Nedsættelse af udvalg i henhold til handlingsprogrammet for kommende periode 8. Godkendelse af budget 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. 5. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

3 6. Foreningens daglige ledelse Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer, incl. kasser. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nuværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og fremsætter ønske om det overfor formanden. Der indkaldes med mindst 7 dages varsel. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 7. Bestyrelsens ledelse Formanden vælges på den stiftende generalforsamling og formandskabet er fastlagt på ubestemt tid, således at der ikke skal vælges ny Formand på den ordinære generalforsamling, med mindre Formanden selv ytre ønske herom. Dette skal ske med en skriftlig anmodning til de resterende bestyrelsesmedlemmer, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling iht. 5. stk.1. Formandsposten er besat af Brian Lund Andreasen. Næstformandens formandskab er fastlagt på ubestemt tid, således at der ikke skal vælges ny næstformand på den ordinære generalforsamling, med mindre næstformanden selv ytre ønske herom. Dette skal ske med en skriftlig anmodning til de resterende bestyrelsesmedlemmer, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling iht. 5. stk.1. Næstformandsposten er besat af Dorte Bærentzen. Stk. 3. Formand og næstformand har blivende medlemskab af bestyrelsen på ubestemt tid, med mindre de selv ytre ønske om at fratræde sin post. Dette skal ske med en skriftlig anmodning til de resterende bestyrelsesmedlemmer, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling iht. 5. stk.1. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ved stiftende generalforsamling. Medlemmerne er på genvalg hvert andet år til den ordinære generalforsamling. Ønsker et medlem at fratræde posten skal dette ske med en skriftlig anmodning til Formanden og de resterende bestyrelsesmedlemmer, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling iht. 5. stk.1. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

4 For at være valgbar, skal den foreslåede personlig være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg. Nye bestyrelsesmedlemmer skal godkendes af den nuværende siddende bestyrelse. Ved godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem har nuværende siddende bestyrelsesmedlemmer vetoret. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et bestyrelsesmedlem, hvis den finder særlig anledning dertil. Medlemmet har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling. 8. Bestyrelsens daglige virke Alle beslutninger træffes med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager, ligeledes kan beslutninger træffes ved afstemning via telefon eller mail, her skal der ligeledes træffes beslutning med simpelt flertal, i tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende. Bestyrelsesmedlemmer har ret til enkeltvis, at snakke med pressen eller anden instans, i særlige omstændigheder, hvor personen finder det nødvendigt. Dog skal udtalelser og virke fra medlemmet være i overensstemmelse med foreningen formål og etiske retningslinjer. Bestyrelsen skal udarbejde etiske regelsæt samt samarbejdsaftaler der klarlægger arbejds- og ansvarsområder/vilkår for de enkelte medlemmer af bestyrelsen. 9. Økonomi, regnskab og revision Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Foreningens daglige regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Posten som kasser kan repræsenteres af et bestyrelsesmedlem. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Stk. 5. Ansøgninger og budgetter til puljer og fonde, udarbejdes af et enstemmigt valgt bestyrelsesmedlem. Udarbejdede ansøgninger og budgetter skal godkendes af bestyrelsen, inden endelig ansøgning finder sted. 10. Tegningsregler og hæftelse Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der bliver pålagt foreningen. 11. Vedtægtsændringer Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Ændringer af disse vedtægter kan samtidig kun gennemføres ved samtykke af både formand og næstformand. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

5 12. Opløsning Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved en enstemmig beslutning fra bestyrelsen, eller med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i  2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 13. Datering Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

!" #$( !" #$ % & !" # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! #$( ! #$ % & ! # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !" #$!" #$ % &!" # '()!" #$( *!+($,-,.-!,-% /''!+($ 012.%3 4$!+($ 5$++- 67$! $! -'' 8 9-7 & 6:!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! " # $ %&'(%'% %)*!+ %&& $ ',& -./! %&'( 0#. 1. / 2 2! /!

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere