Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp."

Transkript

1 Teknisk dialog vedr. udbud på erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp. Dagsorden 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området/markedet ved leverandør Der ønskes en præsentation af markedet for erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp fra leverandørens perspektiv. Fokuspunkter: Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? Hvad kan/bør kræves i forhold til service? Hvilke tendenser ser I på markedet? Gode råd til udbud? Vedhæftet er kravspecifikationer fra tidligere udbud i henholdsvis Esbjerg, Odense og Vejle kommuner. Leverandør anmodes om, ud fra perspektivet at skulle afgive tilbud på opgaven, at kommentere på materialet; herunder positive dele, mangler og udfordringer. (Der er afsat ca. 30 minutter til leverandøren) 4. Konkrete spørgsmål: Er der forhold, leverandør vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? Er det ønskværdigt, at udbuddet opdeles i 2 separate delaftaler på hhv. psykologisk rådgivning og krisehjælp, hvorved der i princippet er mulighed for 2 forskellige leverandører kan den brede del af markedet byde ind på begge delområder? Mulighed for at lade det være op til den enkelte kommune, hvorvidt der også bevilges psykologisk rådgivning til privatrelaterede emner? vil dette kunne håndteres? Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer i, der er på markedet? Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt autorisation? NB! Hensigten med dagsordenen er at fastlægge rammerne for den tekniske dialog. Desuagtet ønskes en åben dialog om udbudsområdet og de udfordringer som leverandøren ser hertil. Dagsordenen skal således ikke være en begrænsning i forhold til debat af særlige emner/udfordringer relevante for udbuddet. Ligeledes kan der forekomme yderligere supplerende spørgsmål. Referat inkl. spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside. 1

2 Bilag: Kravspecifikation Odense Kommune Kravspecifikation Esbjerg Kommune Kravspecifikation Vejle Kommune BEMÆRK, AT DER ER TALE OM KRAVSPECIFIKATIONER FRA TIDLIGERE UDBUD, DER IKKE NØDVENDIGVIS ER REPRÆSENTATIVE FOR DET KOMMENDE UDBUDSMATERIA- LE. 2

3 Kravspecifikation Odense Kommune (krisehjælp) 1 Minimumskrav Beslutningen om behov for psykologisk krisehjælp træffes af den nærmeste leder og/eller den lokale arbejdsmiljøgruppe ud fra en samtale med pågældende medarbejder og en generel vurdering af situationen. Krisehjælpen skal kunne rekvireres af lokal leder eller arbejdsmiljøgruppe telefonisk døgnet rundt. På baggrund af telefonisk henvendelse skal den pågældende medarbejder umiddelbart kunne modtage en kortere evt. telefonisk samtale med en psykolog maksimalt inden for 12 timer. Den første fysiske samtale skal kunne foregå indenfor maksimalt 24 timer med en psykolog. Aftalen om akut psykologisk krisehjælp giver medarbejdere ret til maksimalt fem sessioners behandling, hvorefter supplerende timer skal aftales særskilt. Aftalen dækker de første 5 timer/sessioner psykologisk krisehjælp rådgivning, hvoraf den første time er akut indenfor 24 timer (akuttakst) og de 4 resterende timer faktureres efter almindelig konsultation timetakst. Efter disse 5 timer skal der laves en aftale med lederen eller den lokale arbejdsmiljøgruppe, hvis der er behov for flere timer. Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav: Den udvalgte leverandør stiller en kontaktperson til rådighed for Odense Kommune. For at kunne sikre den bedst mulige kvalitet leverer den udvalgte leverandør to gange om året en statusrapport over ydelserne, der er leveret til hvilke afdelinger i kommunen, faktureringsbeløbene samt evalueringerne. Rapporteringen sker til Arbejdsmiljøafdelingen i Økonomi- og organisationsudvikling. Rapporteringer er en del af samlede ydelser, og kan derfor ikke faktureres særskilt. For at kunne sikre den bedst mulige kvalitet afholder Arbejdsmiljøafdelingen i Økonomiog organisationsudvikling en til to gange om året evaluerings- og statusmøder med den udvalgte leverandør. Evaluerings- og statusmøder er inkluderet i de aftalte afregningspriser og kan ikke faktureres særskilt. Den udvalgte leverandør opfylder alle lovens krav vedr. håndtering af fortrolige og personlige oplysninger og data. Den udvalgte leverandør leverer en kort og præcis informationsfolder om sin organisation, sine ydelser og hvordan Odense Kommunes medarbejdere kan kontakte firmaet. Folderen præsenteres på Odense Kommunes medarbejderportal. 2 Bemanding Odense Kommune ønsker at medarbejderen med behov for akut krisehjælp hurtigst muligt kommer i behandling. Tilbudsgiveren skal beskrive, hvordan bemandingen og ressourcestyringen af opgaven vil foregå og hvilke foranstaltninger tilbudsgiveren vil gøre for at kunne løfte opgaven. Desuden skal tilbudsgiveren beskrive, hvordan responstiderne bliver overholdt. Redegørelse for opgavens telefonbemanding: a) Hvordan er telefonvagten sikret, og hvilken type medarbejder varetager den? b) Hvor mange psykologer deltager i vagten? c) Hvor mange telefonnumre skal benyttes af Odense Kommune? d) Bliver der brugt telefonsvarer? e) Hvis ja: I hvilke tidsperioder? Redegørelse for hvordan tilbudsgiver sikrer opgavens responstider (indenfor mindstekrav om hhv. 12 og 24 timer): a) Hvor hurtigt kan en medarbejder få en telefonisk samtale med en psykolog? 3

4 b) Hvor hurtigt kan en medarbejder få den første personlige samtale med en psykolog? c) Hvordan vil tilbudsgiver sikre, at responstiderne bliver overholdt? 4

5 Kravspecifikation Esbjerg Kommune 1 Generelle krav Ordningen om psykologisk bistand og rådgivning er rettet mod afdelinger hos udbyder, som tilbyder disse ydelser til sine medarbejdere. Omfanget bestemmes af de ordrer, som udbyder løbende afgiver. Samtaler skal på alle niveauer gennemføres af en dansktalende medarbejder på niveau D, svarende til evnen til at udtrykke sig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt på dansk. 1.1 Erhvervserfaring Det er et mindstekrav, at de autoriserede psykologer, der varetager de fysiske samtaler har mindst 3 års erhvervserfaring inden for området krisehjælp. 1.2 Uddannelse Kontrakthaver skal sørge for, at fagpersonerne i beredskabet løbende deltager i videre- og efteruddannelseskurser for at holde sig ajour med den seneste viden indenfor deres felt og således sikre, at den rådgivning, der ydes, er tidsvarende. Udbyder forbeholder sig retten til på forlangende at se dokumentation herfor. 1.3 Informationsmateriale Kontrakthaver er forpligtet til at levere skriftligt informationsmateriale til udbyders medarbejdere. Materialet skal være godkendt af udbyder, og skal både kunne uddeles til udbyders medarbejdere samt kunne uploades på udbyders intranet. Materialet skal derfor både leveres i papirform og i elektronisk form. Materialet skal indeholde oplysninger om: Ordningens indhold Kontaktmuligheder Sikring af medarbejdernes anonymitet ved brug af ordningen Informationsmaterialet skal være udbyder i hænde til godkendelse ved kontraktunderskrivelse og være tilgængeligt for udbyders repræsentanter ved kontraktstart. 1.4 Kørselsgodtgørelse Der ydes ikke timegodtgørelse for psykologens/medarbejderens forbrugte transporttid til og fra konsultationer uden for psykologens praksis. Kørte kilometer honoreres med Told og skats takst kr. 2,10 DK (2012) og reguleres i henhold hertil årligt. Der betales max. Befordringsgodtgørelse sv.t. til 100 km pr. konsultation. 1.5 Uddannelse af kontrakthavers repræsentanter Kontrakthavers repræsentanter skal være uddannede i henhold til dansk gældende lovgivning dette skal kunne dokumenteres ved certifikater og autorisationer. 1.6 Erfaring med krisehåndtering Der skal kunne dokumenteres erfaring med krisehåndtering via afgivelse af referencelisten. 1.7 Geografisk dækning Beredskabet skal være tilgængeligt, således at udbyders medarbejdere skal transportere sig i bil mellem arbejdsplads og konsultation hos kontrakthaver indenfor 60 minutter under normal trafik- og vejrforhold. 5

6 1.8 Tilgængelighed til samme medarbejdere hos kontrakthaver gennem et forløb Den samme krisemedarbejder skal følge udbyders medarbejdere gennem det enkelte forløb i den enkelte situation. Der skal være mulighed for medarbejderen at skifte kontaktperson og krisemedarbejder 1-2 gange under forløbet. 2 Delaftale 1 krav psykologisk krisehjælp ikke akut 2.1 Generelt Kontrakthaver skal kunne stille rådgivning pr. telefon til rådighed med en responstid på > 4 timer men under < 48 timer og personligt til rådighed indenfor 4 døgn for udbyders medarbejdere (eksempelvis på medarbejderens arbejdsplads, på sygehuset, i hjemmet eller i kontrakthavers konsultation). 2.2 Mulighed for gruppesamtaler Er der medarbejdere, der på grund af samme hændelse har brug for psykologisk bistand eller rådgivning, skal der kunne tilbydes gruppesamtaler inden for 4 døgn. 2.3 Tidspunkt for samtaler Samtaler skal kunne finde sted på hverdage i tidsrummet kl Delaftale 2 krav psykologisk krisehjælp akut 3.1 Generelt Kontrakthaver skal stille en døgnåben, bemandet telefonlinje med en responstid på < 4 timer til rådighed for udbyders medarbejdere. Her skal medarbejderen møde en kvalificeret, indledende og umiddelbar hjælp, og såfremt der kræves fortsat hjælp, visitering til den (eller de) relevante kompetente rådgivere. Rådgivningen skal være såvel telefonisk som personligt inden for 4 timer alle årets timer alle årets dage (eksempelvis på medarbejderens arbejdsplads, på sygehuset, i hjemmet eller i ontrakthavers konsultation), alt efter medarbejderens behov og den givne situation. 3.2 Mulighed for gruppesamtaler Er der flere medarbejdere, der på grund af samme hændelse har brug for psykologisk bistand eller rådgivning, skal der kunne foretages gruppesamtaler inden for 4 timer efter kontakt og registrering hos kontrakthaver. 6

7 Kravspecifikation Vejle Kommune 1 Generelt for psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning Tilbudsgiver skal kunne garantere at deres medarbejdere har de fornødne kvalifikationer til at løse opgaverne. 1.2 Transport Transportomkostninger skal være inkluderet i prisen. Udbyder betaler ikke km-godtgørelse og transportudgifter. 1.3 Statistikker Kontrakthaver skal fremsende opgørelser over købte ydelser hvert kvartal. Opgørelserne skal vise opgavens art, rekvirent, afdeling, kontaktperson hos kontrakthaver, pris og status, sorteret efter Forvaltning og FagMEDudvalg. Opgørelsen skal kunne leveres elektronisk i gængse elektroniske systemer med henblik på udbyders yderligere bearbejdning. 1.4 Faktura Faktura skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger, på baggrund af oplyste EAN-lokationsnumre og skal indeholde følgende oplysninger: Rekvirent Afdeling EAN nr. Specifikation vedr. ydelsens art og timeforbrug Fakturabeløb Forvaltning og FagMEDniveau Cpr-nr. på medarbejder, der har modtaget psykologisk krisehjælp Kontrakthavers CVR-nummer Alle priser skal være opgivet ekskl. moms. 2 Psykologisk krisehjælp - Generelt Ved psykologisk krisehjælp forstås akut psykologisk bistand der ydes i forbindelse med traumatiske hændelser. Psykologisk krisehjælp skal kunne tilbydes til enkeltpersoner og grupper, og der skal kunne tilbydes krisestyring i forbindelse med større ulykker. - Rekvirering Vejle Kommunes Sundhedsafdeling og Vejle Brandvæsen visiterer til psykologisk krisehjælp og formidler kontakten mellem medarbejder/arbejdsplads og kontrakthaver. Når der rekvireres psykologisk krisehjælp accepteres op til 3 samtaler af 1 1½ times varighed, dvs. selve krisehjælpen samt 2 efterfølgende samtaler. Behov for yderligere samtaler skal altid aftales med medarbejderens nærmeste leder. - Levering Psykologisk krisehjælp skal kunne ydes på alle udbyders produktionsenheder indenfor 5 timer. Psykologisk krisehjælp skal kunne ydes på alle tidspunkter af døgnet hele året. 3 Psykologisk rådgivning - Generelt Psykologisk rådgivning gives til medarbejdere ansat i Vejle Kommune efter aftale med deres leder. 7

8 - Rekvirering Kontakten mellem tilbudsgiver og medarbejder formidles af Sundhedsafdelingen eller Vejle Brandvæsen. Når der rekvireres psykologisk rådgivning bestilles 1 3 samtaler af 1 1½ times varighed. Behov for yderligere samtaler skal altid aftales med medarbejderens nærmeste leder. - Levering Telefonisk kontakt fra tilbudsgivers medarbejder til Vejle Kommunes medarbejder skal ske indenfor 24 timer. Personlig samtale med pågældende medarbejder skal ske indenfor 3 hverdage. Samtalerne skal kunne foregå hos tilbudsgiver på en adresse i Vejle Kommune eller i lokaler hos Vejle Kommune. 8

9 Referat Leverandør 1 1. Præsentation af Komudbud Overordnet præsentation vedr. omlægningen af indkøbsfællesskabet 12-by Gruppen til KomUdbud. Præsentation af udbudsplan. Det forventes, at det kommende udbud resulterer i ny aftale med kontraktstart den 1. januar Teknisk dialog formål og afgrænsning. Herunder udbyders plan for processen, offentliggørelse af materiale og referat. Det blev aftalt, at informationer, der kan karakteriseres som værende forretningsmæssige hemmeligheder, ikke vil blive offentliggjort. 3. Præsentation ved leverandør Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? Højt uddannet personale i alle led. Der bør stilles krav om autoriserede psykologer. Bl.a. af skattemæssige grunde for at medarbejderen kan få skattefrihed. Leverandøren bør have et tværfagligt miljø, så psykologerne kan sparre med fysioterapeuter, ergoterapeuter mv., når der er brug for det. Leverandøren bør have kontakt til alle slags specialister, som kan støtte op omkring en sag f.eks. speciallæger, jurister, mm. Bør have et landsdækkende, kvalitetssikret netværk af autoriserede psykologer. Hver medarbejder, som er i behandling, bør have en fast kontaktperson, som følger op på sagen. Alle sager bør evalueres for at kvalitetssikre. Anbefaler at indhente tilbud om behandling på flere sprog. Hvad kan/bør kræves i forhold til service? Tilbud om øjeblikkelig hjælp, 24/7, ét telefonnummer, venlig og imødekommende betjening, fleksibilitet så man kan skifte psykolog, hvis man ønsker det. Opsamling af data og levering af statistik. Mulighed for specifik statistik, hvis der er noget kommunen har specielt fokus på i en periode. Bør have et landsdækkende, kvalitetssikret netværk af autoriserede psykologer. Hvilke tendenser ser I på markedet? Øget pres på kommunalt ansatte flere alvorlige hændelser. Ikke en god ide at skille psykologisk rådgivning og krisehjælp tingene hænger tit sammen og breder sig som ringe i vandet. Har man været ude til krisehjælp kender man medarbejderne/ved hvad der er sket og kan håndtere den psykologiske rådgivning bedre efterfølgende. 9

10 Gode råd til udbud? God ide at gøre ordningen anonym, så medarbejderne ikke skal gå via deres leder. Det kan laves sådan at alle medarbejdere har ret til f.eks. 10 timer årligt, og ikke skal have det bevilget, men selv kan ringe direkte til leverandøren. Leverandøren holder styr på timerne og sørger for at holde snor i det, så der ikke bare bruges 10 timer på alle. Hvis medarbejderen har problemer med sin leder kan det være svært at skulle bede om hjælp. Stil krav til åbningstid og uddannelse samt til, hvor hurtigt man skal gå i gang. Stil krav om erfaring med lignende områder. Stil krav om at leverandøren kan håndtere begge dele. Stil krav om evaluering undervejs. Stil krav om at leverandøren kan håndtere debriefing (gruppe-krisehjælp, hvor man med det samme tager trykket af krisen/ulykken indenfor f.eks. 2-4 timer for at undgå chok efterfølgende, før man laver den efterfølgende rådgivning). Stil krav om statistik. Stil krav om uddannede krisepsykologer til krisehjælp. Spar på detailkravene til faktureringen f.eks. at der skal stå datoer for behandlingerne, hvilket er administrativt tungt. Kan godt håndtere det, men bedre at bruge tiden på at hjælpe medarbejderne. Skriv i stedet, at man skal kunne rekvirere de pågældende oplysninger, når der er behov for det. Efterspørg sagspris frem for timepris eller efterspørg abonnementspris pr. medarbejder. 1 behandling er 1 samtale/1 konsultation, f.eks. 50 min. eller 60 min. En sag kan være op til 10 samtaler. Er der brug for mere end 10 samtaler, kontaktes kommunen for afklaring af om flere samtaler kan bevilges. Vedhæftet er kravspecifikationer fra tidligere udbud i henholdsvis Esbjerg, Odense og Vejle kommuner. Leverandør anmodes om, ud fra perspektivet at skulle afgive tilbud på opgaven, at kommentere på materialet; herunder positive dele, mangler og udfordringer. 4. Konkrete spørgsmål: Er der forhold, leverandør vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? Er det ønskværdigt, at udbuddet opdeles i 2 separate delaftaler på hhv. psykologisk rådgivning og krisehjælp, hvorved der i princippet er mulighed for 2 forskellige leverandører kan den brede del af markedet byde ind på begge delområder? Anbefaler at man ikke deler op i forskellige delaftaler. Mulighed for at lade det være op til den enkelte kommune, hvorvidt der også bevilges psykologisk rådgivning til privatrelaterede emner? vil dette kunne håndteres? Mht. beskatning er der 2 muligheder: 10

11 Én hvor alle bliver kollektivt beskattet af overhovedet at have ret til ordningen f.eks. svarende til 200 kr. til hver medarbejder. Én hvor leverandøren holder styr på, hvad der er private årsager og sender en liste over CPR-numre til én bestemt medarbejder i kommunen, som så kan sende den videre til skat. Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer i, der er på markedet? Der er en god håndfuld leverandører som kan levere både krisehjælp og psykologisk rådgivning (leverandører som har en 24/7-ordning vil typisk kunne levere begge dele), og har en størrelse som gør at de kan betjene KomUdbud. Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt autorisation? Det bør være en autoriseret psykolog eller en psykoterapeut MPF (medlem af psykoterapeutforeningen) eller evt. cand.pæd.psyk. Man kan kalde sig psykoterapeut efter et weekendkursus. 11

12 Referat Leverandør 2 1. Præsentation af Komudbud Overordnet præsentation vedr. omlægningen af indkøbsfællesskabet 12-by Gruppen til KomUdbud. Præsentation af udbudsplan. Det forventes, at det kommende udbud resulterer i ny aftale med kontraktstart den 1. januar Teknisk dialog formål og afgrænsning. Herunder udbyders plan for processen, offentliggørelse af materiale og referat. Det blev aftalt, at informationer, der kan karakteriseres som værende forretningsmæssige hemmeligheder, ikke vil blive offentliggjort. 3. Præsentation ved leverandør Leverandøren kom med følgende input: Søg inspiration i Skives og Køges udbudsmateriale, hvor man har efterspurgt en præsentation af tilbuddet og givet point herfor. Leverandøren bør overveje mulighederne for at nedbringe antal rådgivningssager. F.eks. hvis flere medarbejdere i en afdeling går ned med stress, bør leverandøren påpege organisatoriske problemstillinger. Krisehjælp skal kun ydes, hvor der reelt er tale om et akut behov. Leverandøren bør ved visitation i callcenteret vurdere, om der er tale om behov for krisehjælp her og nu, eller om psykologisk rådgivning efter nærmere aftalt responstid. I tvivlstilfælde skal callcenteret kunne inddrage en psykolog i vurderingen. Ved rådgivning bør der ringes tilbage samme dag. Den første samtale bør ske inden for 3 dage. Der bør ikke faktureres for opringning til callcenter. Det er kun konfrontationstiden med psykologen, der skal faktureres. Det er ikke nødvendigt at bruge CPR-numre. Har haft problemer med godkendelse fra Datatilsynet, som ikke mente det var nødvendigt med en godkendelse. Det anbefales at tingene forenkles så meget som muligt. Måske nøjes med et minimumskrav om at Datatilsynets retningslinjer omkring håndtering af personfølsomme oplysninger skal overholdes. Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? Bør kræve mindst 3 års erfaring på markedet både af leverandøren og af den enkelte behandler. Det skal være autoriserede psykologer. I nogle tilfælde kan man bruge psykoterapeuter de skal dog have mindst 5 års erfaring. Psykoterapeuterne er gode til den hurtige krisehjælp. Det er et kvalitetsstempel at psykoterapeuter er medlem af psykoterapeutforeningen. Der skal dog rigtige psykologer til at lave de lange udredninger. 12

13 Bør kræve referencer fra kunder. Callcentermedarbejdere bør have en uddannelsesmæssig basis (minimum en terapeutisk uddannelse/behandlingsmæssig erfaring evt. socialpædagog, socialrådgiver el. lign. niveau det er for dyrt at kræve egentlige psykologer/klinisk uddannede ved telefonen 24/7), så de allerede der kan tage hånd om situationen. Nogle leverandører bruger studerende. Pristilbud bør gives eksklusiv muligt sygesikringstilskud det skal være rene konsulentpriser for at skabe lige konkurrence. Stil krav om markedsmæssigt kendskab og ballast i forhold til arbejdsmiljø/arbejdsmarkedet i al almindelighed. Leverandøren skal stille krav til sine psykologers kvalitet. Skal kende sine psykologer godt og vide hvem der kan matche behovet i den aktuelle situation. Hvad kan/bør kræves i forhold til service? Èn indgang, dvs. ét telefonnummer i alle døgnets 24 timer, 365 dage om året. Man må aldrig møde en telefonsvarer. Responstiden ved krisehjælp er afgørende. Der skal være hurtig intervention og bør være en responstid på max. 3 timer. Omkring prisfastsættelse: Det skal være nemt. Bed om en pris på en rådgivningstime i stedet for en pris for forskellige typer pakker. Ved rådgivning forventer leverandør 2 altid at klienten møder i psykologens konsultation. Det er kun ved krisehjælp, at der er tale om kørsel. Leverandør 2 foretrækker separat afregning af kørsel og køretid. Hvilke tendenser ser I på markedet? Nogle leverandører underbyder/prisdumper, hvorved der gås på kompromis med kvaliteten, og potentielle tilbudsgivere undlader at byde på opgaverne. Om der skal hurtig krisehjælp til, er meget forskelligt fra situation til situation. Det skal leverandøren kunne vurdere. Der skal ske en debriefing inden for 24 timer (1-1½ time), mens opfølgende samtaler kan ske efter nogle dage. Gode råd til udbud? Forenkling. Undgå at evaluering af pris bliver uigennemskuelig. Sæt overliggeren højt i forhold til responstid. Vedhæftet er kravspecifikationer fra tidligere udbud i henholdsvis Esbjerg, Odense og Vejle kommuner. Leverandør anmodes om, ud fra perspektivet at skulle afgive 13

14 tilbud på opgaven, at kommentere på materialet; herunder positive dele, mangler og udfordringer. Esbjergs materiale pas på med at blande begreberne krisehjælp og psykologisk rådgivning. Krisehjælp er altid akut det giver ikke mening at bede om pris på ikke-akut krisehjælp. Odenses materiale - undlad at definere hvor mange psykologer der deltager i vagten. Leverandør 2 har ikke psykologer i vagten, men er tilknyttet et landsdækkende netværk af psykologer. Ikke relevant at definere antal psykologer i netværk. Der skal bare være det fornødne antal til at leverandøren kan leve op til kravspecifikationen. 4. Konkrete spørgsmål Er der forhold, leverandør vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? Krav til uddannelse. Undlad at bede om priser på pakker. Lav gennemskuelig prisevaluering. Er det ønskværdigt, at udbuddet opdeles i 2 separate delaftaler på hhv. psykologisk rådgivning og krisehjælp, hvorved der i princippet er mulighed for 2 forskellige leverandører kan den brede del af markedet byde ind på begge delområder? Nej, det hænger sammen og vil være besværligt for brugerne, hvis de skal forholde sit til, hvilken leverandør de skal ringe til. Mulighed for at lade det være op til den enkelte kommune, hvorvidt der også bevilges psykologisk rådgivning til privatrelaterede emner? vil dette kunne håndteres? Det er synd hvis man ikke har det privatrelaterede med det relevante må være om det går ud over arbejdsindsatsen. Kan sagtens give besked om privatrelateret til de kommuner, der ønsker det. Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer i, der er på markedet? Vil umiddelbart vurdere at der er ca. 10 på landsplan, som kan levere både rådgivning og krisehjælp og også har callcenter. Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt autorisation? Ja. Bør kræve mindst 3 års erfaring på markedet både af leverandøren og af den enkelte behandler. Det skal være autoriserede psykologer. I nogle tilfælde kan man bruge psykoterapeuter de skal dog have mindst 5 års erfaring. Det er et kvalitetsstempel at psykoterapeuter er medlem af psykoterapeutforeningen. 14

15 Referat Leverandør 3 1. Præsentation af Komudbud Overordnet præsentation vedr. omlægningen af indkøbsfællesskabet 12-by Gruppen til KomUdbud. Præsentation af udbudsplan. Der stiles mod kontraktstart pr. 1. januar Teknisk dialog formål og afgrænsning. Herunder udbyders plan for processen, offentliggørelse af materiale og referat. Det blev aftalt, at informationer, der kan karakteriseres som værende forretningsmæssige hemmeligheder, ikke vil blive offentliggjort. 3. Præsentation ved leverandør Leverandøren kom med følgende input: Anbefaler at holde fokus på et beskæftigelsesrettet formål: At få folk tilbage i arbejde. Hvad kan/bør kræves i forhold til kvalitet? Anbefaler et netværk alene bestående af universitetsuddannede og autoriserede psykologer for at have et meget højt fagligt niveau. Anbefaler at der stilles krav om autorisation, og om viden om det omkringliggende samfund. Nogle psykologer har aldrig selv været ansatte og ved ikke ret meget om arbejdsmarkedet og dets ordninger, som f.eks. sygedagpenge mm. Anbefaler at man stiller krav om at psykologerne er opmærksomme på, hvordan den psykologiske behandling kan suppleres med behandlingsmetoder med fokus på klientens kropslige velbefindende, f.eks. fysioterapi og mindfullness. Det er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel at have det største netværk. Der er grænser for hvor stort netværket kan være, hvis man skal kvalitetssikre netværket i tilfredsstillende grad. Stil krav om at man matcher problemet med en psykolog med kompetence inden for det problem. Leverandøren bør afholde faglige arrangementer og kurser for deres psykologer for at sikre at de har den nyeste viden om stress, krise, sorg, osv. Anbefaler systematiske effektmålinger med henblik på at synliggøre den psykologiske behandlings effekt. Eventuelt stille krav om at bringe x % tilbage på normal-niveau efter endt behandlingsforløb. Visitation af sager er også et kvalitetsparameter. Anbefaler at der stilles krav til uddannelsesniveau (sundheds-/socialfagligt personale) for callcentermedarbejdere. Desuden anbefales det at stille krav til erfaringen (x antal års erfaring) med at tale med kriseramte og screene en psykologsag. Anbefaler at der stilles krav om fast kontaktperson gennem hele forløbet. Stil evt. krav om et beredskab af akut-telefonpsykologer, så man altid få en telefonisk samtale med en psykolog inden for ½ time, hvis der er krise. Der er forskel på timepriser alt efter hvornår på døgnet ydelsen leveres. Pris for callcenter er normalt inklusiv i prisen for psykologydelserne. 15

16 Klagebehandling er også en væsentlig del af kvaliteten i et netværk. Alle klager skal tages alvorligt og følges op med uddybende samtale med psykologen og en efterfølgende skriftlig tilbagemelding til den klagende part om, hvilke opfølgende tiltag der er taget. Man kan evt. stille krav til sagsbehandlingstiden ved klager, at den f.eks. skal behandles inden for 5 dage. Anbefaler at leverandør skal være godkendt af Datatilsynet til at kunne håndtere CPR-numre. Der skal stilles krav om håndtering af sikker post. Hvad kan/bør kræves i forhold til service? Stil krav til responstiden, og hvor langt man skal køre til psykologen (max. X km kørsel for at komme dertil). Callcenteret skal kunne afklare, om der er tale om akut krisehjælp eller rådgivning og ikke visitere akut krisehjælp, hvis der reelt kun er behov for psykologisk rådgivning inden for x antal dage. Anbefaler krav om sagsstyringssystem, så der kan styres på de enkelte kommuners aftale og rapportering/dokumentation. Medarbejderen skal kunne skifte psykolog, hvis ønsket. Stil krav om statistik antal, type, afdelinger, muligheder for forebyggende indsats, etc. Stil krav om mulighed for aktiv inddragelse af klientens leder/arbejdsplads i forhold til klientens tilbagevenden til arbejdspladsen.en sådan trepartssamtale kan afholdes til samme takst som psykologisk rådgivning. Stil krav om tilgængelighed. Stil krav om gode åbningstider. Der skal være døgnberedskab hele året. Stil krav til at ydelserne løbende udvikles i takt med de nye tendenser på markedet. Stil krav om sammenhæng til øvrige af kommunens tilbud, hvis der ønskes koordinering hertil. Hvilke tendenser ser I på markedet? Telefoniske ydelser bruges mere og mere fleksibilitet i tid og sted samt anonymitet. Tendens til digitalisering (netbaseret selvtest, f.eks. stresstest, webkonsultationer med psykolog, hotline til her og nu-gode råd) Stigende fokus på forebyggelse. Aktiv feedback (herunder involvering af arbejdsgiver). Gode råd til udbud? 16

17 Rimelig tid til besvarelse. Klare definitioner af f.eks. akut krisehjælp og psykologisk rådgivning kontra erhvervspsykologisk rådgivning. Klare evalueringsmål. Giv mulighed for supplerende løsningsmuligheder. Beskriv hele udbudsprocessen, inkl. tidsplan. Kræv en klar implementeringsplan inkl. tidsplan fra leverandørens side i deres tilbud. Vedhæftet er kravspecifikationer fra tidligere udbud i henholdsvis Esbjerg, Odense og Vejle kommuner. Leverandør anmodes om, ud fra perspektivet at skulle afgive tilbud på opgaven, at kommentere på materialet; herunder positive dele, mangler og udfordringer. 4. Konkrete spørgsmål Er der forhold, leverandør vil karakterisere som særligt afgørende i forhold til prissætningen på området? Kvalitet og service hvad vil I have? Kvaliteten af selve psykologydelsen må I ikke gå på kompromis med, at det skal være autoriserede psykologer. Er det ønskværdigt, at udbuddet opdeles i 2 separate delaftaler på hhv. psykologisk rådgivning og krisehjælp, hvorved der i princippet er mulighed for 2 forskellige leverandører kan den brede del af markedet byde ind på begge delområder? Det bør ikke deles op. En god leverandør på området bør kunne byde ind på begge dele. Det vil formentlig være de samme der byder ind uanset om I deler det eller ej. De store spillere på markedet kan byde på begge dele. Mulighed for at lade det være op til den enkelte kommune, hvorvidt der også bevilges psykologisk rådgivning til privatrelaterede emner? vil dette kunne håndteres? Det kan styres i et sagsstyringssystem, så det fremgår om den pågældende kommune har privatrelaterede årsager med i aftalen. Det er muligt at give tilbagemelding om privatrelaterede årsager, hvis den enkelte kommune har behov for det. Hvor mange potentielle tilbudsgivere vurderer i, der er på markedet? Afhængigt af hvilke krav, der stilles og geografi, vurderes der at være 3-5 potentielle tilbudsgivere. Er det anbefalelsesværdigt at stille krav om uddannelses- og erfaringsbaggrund samt autorisation? Anbefaler et netværk bestående af kun universitet½suddannede og autoriserede psykologer for at have et meget højt fagligt niveau. 17

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbuddet på levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

Spørgsmål og svar til udbuddet på levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud Spørgsmål og svar til udbuddet på levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. For hver offentliggørelse indsættes

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Fodtøj 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden Kompressionsstrømper 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation

Læs mere

Vedr. annoncering Spørgsmål - svar

Vedr. annoncering Spørgsmål - svar Vedr. annoncering Spørgsmål - svar Sundhedsordning og Akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger for medarbejdere i Slagelse kommune Der er

Læs mere

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Nedenstående disposition anvendes ved udformning af tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver anvender nærværende dokument ved tilbudsgivningen kan denne tekst og oplysningstekster

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser Spørgsmål / svar pr. 3. juli 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser Rettelsesblad Region Midtjylland har erfaret at det vil være hensigtsmæssigt at opdele videotolkning og telefontolkning på læge praksis området,

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud. Genudbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud. Genudbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til Genudbud November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Psykologisk krisehjælp i forbindelse med røveri, vold og overfald

Psykologisk krisehjælp i forbindelse med røveri, vold og overfald Marts 2010 Aftale med WorkLife Partners A/S om Psykologisk krisehjælp i forbindelse med røveri, vold og overfald Vagttelefon nr.: 21 18 18 11 DSK har en aftale om psykologbistand til kriseramt personale

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv.

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Hvad stiller regionerne af krav ifm: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Hvis akut tolkebistand rekvireres (fremmøde) i tidsrummet fra mandag-fredag (hele døgnet), skal tolkebureauet

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19.

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19. Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik Gældende fra den 19. september 2012 Prislisten offentliggøres på Syddjurs Kommunes hjemmeside

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017 Vejledning til Kontrolcentralaftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, G4S Security Services A/S. Aftalens varighed Rammeaftalen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax.

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax. Region Hovedstadens krav til service i tolkeaftalen: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden: Bilag 1.A: - afsnit 2.3 Krav til leveringstider og sikkerhed: Ved behov for akut tolkebistand

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere.

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere. Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere. 16.06.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af korte mestringsforløb for ny-sygemeldte på sygedagpengeområdet

Konkurrenceudsættelse af korte mestringsforløb for ny-sygemeldte på sygedagpengeområdet Konkurrenceudsættelse af korte mestringsforløb for ny-sygemeldte på sygedagpengeområdet Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune annoncerer hermed en 1 årig kontrakt vedr. korte mestringsforløb for ny-sygemeldte

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsdisposition

Bilag 2. Tilbudsdisposition KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling Bilag 2 Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere.

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere. Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere. 17.06.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Oversigt over spørgsmål og svar til udbud af Hjemmepleje i Stevns Kommune

Oversigt over spørgsmål og svar til udbud af Hjemmepleje i Stevns Kommune Oversigt over spørgsmål og svar til udbud af Hjemmepleje i Stevns Kommune Skema opdateret den 13.4.2015 Nummer på spørgsmål/ oplysning Dato for besvarel se Spørgsmål 1 13.5 Rammeaftale: 2 Formål og omfang

Læs mere

Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013

Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013 Referat Leverandør 1 Dato 10-09-2013 Sted Mødeleder Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg www.komudbud.dk Line Christiansen Telefon direkte 76161452 E-mail Referenter: Michelle Wind René Larsen Lars

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Vejledning vedrørende gennemførelse af informationsydelsen Del 1. Generelle krav I. Informationsydelsen.

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Er der muligt af få oplyst følgende for 2013, eller en anden længere periode:

Notat. A. Antal samlede kilometer? Er der muligt af få oplyst følgende for 2013, eller en anden længere periode: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Spørgsmål og svar 3 10.02.2015

Spørgsmål og svar 3 10.02.2015 Spørgsmål og svar 3 10.02.2015 EU-udbud på ortopædisk fodtøj Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Kravspecifikation,

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 1-4 Kontraktbilag 2

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 1-4 Kontraktbilag 2 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving 1-4 Kontraktbilag 2 Tilbudte medarbejdere Vejledning til Tilbudsgivere: I nærværende Kontraktbilag skal Tilbudsgiver

Læs mere

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Nyt Hospital Hvidovre Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Opgang 1 Afsnit 139 Til: Interesserede tilbudsgivere Dato: 4. december 2013 Udbud af kravdatabase mv.:

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning

Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning Skemaet indeholder alle spørgsmål med svar, der er modtaget i forbindelse med høringen. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på KomUdbud.dk Nummer Spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599.

Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599. Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 17.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.9 Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

FAQ, udbud af opholdssteder, unge-området. Nov. 2016

FAQ, udbud af opholdssteder, unge-området. Nov. 2016 FAQ, udbud af opholdssteder, unge-området. Nov. 2016 Målgruppe 1. Spørgsmål: Hvorfor har I lavet en så bred målgruppebeskrivelse? Det medfører, at ingen institution kan opfylde hele målgruppen. 2. Spørgsmål:

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL EU-UDBUD NR. 2014/S 115-203019 Offentliggjort i EU-tidende den: 18. juni 2014 (version 3. juli 2014) Page 1 of 7

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Procedurepakker til ortopædkirurgiske knæoperationer

Procedurepakker til ortopædkirurgiske knæoperationer Procedurepakker til ortopædkirurgiske knæoperationer Informationsmøde 7. maj 05 www.regionmidtjylland.dk Dagens program Velkommen Præsentation af udbuddet Spørgsmål og dialog Formål Løfte udbudspligten

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgiving Delaftale 5 Kontraktbilag 2 Tilbudte medarbejdere Vejledning til Tilbudsgivere: I nærværende Kontraktbilag skal Tilbudsgiver

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Projekt Styrkelse af undervisning i demokrati og medborgerskab i danskuddannelserne for voksne udlændinge efteruddannelsesprogram for lærere

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Autorisation af psykologer

Autorisation af psykologer Dansk Psykolog Forening Autorisation af psykologer Hvorfor er det vigtigt? Formålet med autorisationsordningen er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp. Autorisation af psykologer Efter gennemført

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING. Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel. arbejdsmiljøkøbenhavn

HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING. Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel. arbejdsmiljøkøbenhavn HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Tidlig Indsats et tilbud til medarbejdere og ledere ved fravær

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere