Jesus opstod med kød og knogler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesus opstod med kød og knogler"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler Dobbelt op på nye gavebreve 1

2 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes Kandidatstipendiat på MF Gud har oprejst Jesus fra de døde. Og det er vi vidner på. De to sætninger var virkelig vigtige for apostlen Peter, så han gentog dem, næsten hver gang han tog ordet. Det kan man se i de af hans taler, der er med i Apostlenes Gerninger. Og man får indtryk af, at det simpelthen hører med til grundskabelonen for apostlenes prædikener: Uden opstandelse ingen kristendom. Men hvorfor, egentlig? De havde jo hørt alt, hvad Jesus havde sagt lignelserne, bjergprædikenen og alt det andet kunne de ikke bare have fortalt dét videre? Jesus havde været deres lærer, og det man har lært af en lærer, mister jo ikke sin betydning, når han eller hun er død. Det ved jeg af erfaring. Spørgsmålet er mere aktuelt, end man måske skulle tro. Jeg har hvert fald fået det en del gange de seneste måneder: Skulle det virkelig være nødvendigt, at Jesus er stået op fra de døde det er jo trods alt hans budskab, det kommer an på. Og budskabet har vi jo, uanset om han er død eller levende. Sandt nok: Hvis det bare handler om et budskab, fx om næstekærlighed, selvopofrelse, retfærdighed eller fællesskab, så er det jo nok med en lærer. Og Jesus kunne så være den største lærer, der lærte mennesker budskabet fra Gud på den smukkeste og mest overbevisende måde, verden har set. Sådan cirka er der nogen også præster! der forstår ham. Men det var ikke nok for Peter og de andre, og det er heller ikke nok for mig. Kristendom handler ikke først og fremmest om et budskab, men om en begivenhed. Ikke først og fremmest om, hvad læreren Jesus har sagt, men om, hvad frelseren Jesus har gjort. Og hvad han gør nu, og hvad han vil gøre til sidst, når han kommer og vil give os del i sit eget opstandelsesliv i fuld skala. Modsat en død lærer kan man ikke rigtig bruge en død frelser til noget. Med en levende frelser er det en anden sag. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Thomas Bjerg Mikkelsen Sekretariatsleder: Walther Plauborg Hansen Juni årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i marts, juni, september og december. Redaktion Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen Stud. theol. Cæcilie Hoffmann Stud. theol. Jesper Risbjerg Kristensen Journaliststuderende Simon Thidemann Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Forsidebillede: Tvivleren Thomas. Maleri af Michelangelo di Caravaggio 2

3 Vi er afhængige af et stort og engageret bagland Menighedsfakultetet står over for et generationsskifte og en økonomisk udfordring. Thomas Bjerg Mikkelsen fakultetsleder Det har været spændende og lærerigt at tiltræde stillingen som ny fakultetsleder på Menighedsfakultetet. Jeg vidste ikke på forhånd, hvad jeg gik ind til men gennem samtaler med bestyrelsen og alle ansatte har jeg hurtigt kunne danne mig et overblik over de væsentligste udfordringer netop nu. Dialog med baglandet Den meste centrale opgave består i at bevare og styrke fællesskabet med de mange venner, som historisk set har stået bag MF. Samtidig har vi behov for at kunne udvide baglandet ved at byde nye samarbejdspartnere ind i fællesskabet. Vi er helt afhængige af et stort og engageret bagland, der har tillid til, at MF kan løfte opgaven med at uddanne dygtige teologer med livsnær og bibelsk forståelse af kristendommen. Ny generation af undervisere Undervisningsmiljøet på MF er kendetegnet ved et stærkt fokus på kirke og mission, en levende og livsnær teologi, et højt forskningsniveau, et internationalt udsyn og ikke mindst en gruppe ambitiøse og engagerede studerende og medarbejdere. Det er et vigtigt fundament, som vi også skal bygge på i fremtiden. En anden presserende opgave er derfor at frembringe en ny generation af højt kvalificerede undervisere, der kan overtage stafetten fra de pionerer, som har været med til at bygge MF op fra bunden. Vi skal fortsat kunne levere undervisning og forskning på det høje internationale niveau, der er en forsætning for, at studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere finder MF attraktiv. Det koster mange penge at gennemføre et generationsskifte på et fakultet, hvor der er behov for medarbejdere på det højeste akademiske niveau. Men det er en nødvendig investering, da vi kun kan markere os i kirken og i samfundet, hvis vi lever op til alle standarder for et moderne fakultet. Økonomien skal styrkes Det økonomiske grundlag er forudsætningen for, at vi overhovedet kan uddanne nye præster og teologer. Vi står imidlertid over for en stor udfordring, fordi udgifterne vil stige i de kommende år. Den tredje udfordring er således at øge indtjeningen. Behovet for nye indtægter skyldes blandt andet det nye samarbejde med University of South Africa (UNISA). Desuden kalkulerer vi med større holdstørrelser og dermed stigende udgifter til stipendier til studerende. Et forsigtigt skøn er, at vi har brug for en indtægtsstigning på et sted mellem en og halvanden million kroner. Jeg er overbevist om, at vi nok skal finde veje igennem de mange udfordringer. Gud har velsignet MF rigt og det vil han også gøre fortsat i den udstrækning, at vi følger hans plan! 3

4 Jesus opstod med kød og knogler Hvis ikke Jesus er legemligt opstået fra de døde, er Jesus slet ikke opstået. Hvis man fandt Jesu lig i en grav i Jerusalem, ville der ikke eksistere nogen kristen kirke eller nogen kristen tro. Diskussionen om historiciteten af Jesu opstandelse handler i virkeligheden om kristendommens opståen. og falder med troværdigheden af budskabet om Jesu opstandelse. Hvis ikke Jesus er opstået fra de døde, er troen ifølge Paulus tom og evangeliet ét stort bedrag. Så reduceres opstandelsesbudskabet til nogle almene betragtninger om, at Jesus giver os mod på livet. Peter V. Legarth Professor i Ny Testamente Det Nye Testamente er ikke i tvivl: Jesus er korporligt opstået fra de døde. Intet sted hedder det, at det blot var Jesu ånd eller sjæl, der opstod. Det siges heller ikke, at det var troen på Jesus, der opstod. Nej, forfatterne proklamerer med triumf, at Jesus opstod med kød og blod (Luk 24,39), så at tvivleren Thomas endda kunne stikke sine fingre ind i Jesu sårmærker (Joh 20,27). Skepsis over for budskabet om opstandelse fra de døde fandtes allerede i den første kirke. Mange i den græske verden fandt det anstødeligt, at også Jesu legeme skulle være opstået. Paulus tager stilling til en sådan skepsis i 1 Kor 15. Paulus svar er, at evangeliet står Opstandelseslegemet Når Paulus skal beskrive opstandelseslegemet (1 Kor 15,31-57), bruger han formuleringen åndeligt legeme (1 Kor 15,44). Der er her tale om både diskontinuitet og kontinuitet. Diskontinuiteten kommer til udtryk på den måde, at opstandelseslegemet ikke er det samme legeme som det, der lægges i graven. Der lægges et jordisk legeme i graven, og der opstår et åndeligt legeme. Paulus udtrykker det på den måde: Det, du sår, er ikke den plante, der kommer op, men et nøgent korn (1 Kor 15,37). Jesu opstandelseslegeme var et andet end hans jordiske legeme. Jesus gik nu igennem lukkede døre. Hans nærmeste kunne ikke umiddelbart genkende ham. Der var noget forandret over den opstandne Jesus. Paulus betoner på den anden side også kontinuiteten i opstandelsen. Der er både før og efter opstandelsen 4

5 Caravaggio: tale om et konkret legeme. Paulus kalder det et åndeligt legeme, men altså et legeme. Den opstandne Jesus var ikke et uhåndgribeligt spøgelse, men et konkret menneske af kød og blod. De troværdige beretninger Er det historisk sandsynligt, at Jesus opstod fra de døde tre dage efter sin død? For at svare på det spørgsmål, må vi hente hjælp i tre sæt data: a) Den tomme grav, b) Jesu tilsynekomster for en række personer og c) disciplenes tro på Jesu opstandelse fra de døde. Disse data foreligger ifølge NT som et historisk faktum. Evangelisterne beretter om den tomme grav, og de fortæller, at disciplene hævdede at have mødt den opstandne Jesus, og at de derefter faktisk troede på Jesu opstandelse fra de døde. Ser man disse data under ét, er konklusionen, at den mest sandsynlige forklaring er, at Jesus opstod fra de døde på tredjedagen. Indicier Findes der gode holdepunkter for, at det er en overbevisende forklaring af de nævnte data, at Jesus opstod fra de døde påskedag? For mig at se er det vigtigste indicium, at kvinder var de første øjenvidner. Hvis man havde konstrueret disse fortællinger, er det yderst usandsynligt, at man i datidens samfund ville lade kvinder være de første og vigtigste vidner, da kvinders vidnesbyrd ikke havde samme bærekraft som mænds. For det andet er opstandelsestroen meget gammel. Paulus taler i 1 Kor 15 om opstandelsen - ca. år 55. Han citerer i v. 3-5 en endnu ældre tradition. Den stammer fra den ældste menighed. I denne Jesus-tradition indgik fortællingen om Jesu opstandelse fra de døde. Budskabet om Jesu opstandelse var med andre ord ikke en senere tilføjelse til budskabet om Jesus og hans død. For det tredje var Jesu opstandelse fra de døde det helt uventede. Ingen i den antikke jødedom forventede, at Messias skulle opstå fra de døde. Begrundelsen var den enkle, at ingen forventede, at Messias skulle dø. Selvom 5

6 Jesus opstod med kød og knogler... (fortsat) Jesus havde forudsagt sin opstandelse fra de døde, kom opstandelsen alligevel bag på disciplene. De lukkede sig inde bag låste døre af frygt for overgreb og repressalier. Pludselig stod Jesus så midt iblandt dem. Det havde de slet ikke regnet med. Det utænkelige skete, og Jesus overbeviste dem ved at vise dem sine sårmærker. Når de senere forkyndte, at Jesus lever, forkyndte de noget, som de på ingen måde havde kunnet sige sig selv. Noget uventet var sket. For det fjerde er der intet som helst vidnesbyrd om, at de første kristne holdt Jesu grav hellig. Der er ikke i NT noget vidnesbyrd om, at de første kristne helliggjorde Jesu grav. Hvis man vidste, at Jesus lå i graven, ville den naturligvis blive omgærdet med stor interesse. Men man havde ikke en sådan grav, hvor den døde Jesus lå begravet, og der skete ingen helliggørelse af nogen grav. For det femte begyndte de kristne meget snart at holde gudstjeneste, ikke om lørdagen, men om søndagen. Hvilken forklaring skal man give på det, hvis ikke Jesus var opstået fra de døde netop på den første dag i ugen? For det sjette, er der intet som helst vidnesbyrd om, at Jesus senere blev begravet på ordinær vis. Normalt skete der det, at man efter ½ - 2 år vendte tilbage til en grav for at samle knoglerne sammen og lægge dem i en benkiste på traditionel vis. Hvis man tænker sig, at dette var sket med Jesu lig, så ville denne samling af Jesu knogler være sket samtidig med, at menigheden proklamerede, at Jesus var opstået fra de døde, og at hans legeme ikke havde set forrådnelse (ApG 2,25-36). Det er meget vanskeligt at forestille sig et sådant begivenhedsforløb. Jesus lever Vi har tre sæt data, når det gælder Jesu opstandelse fra de døde: den tomme grav, tilsynekomsterne og disciplenes tro på Jesu opstandelse fra de døde. Det, der bedst forklarer disse data, er, at Jesus faktisk opstod fra de døde. At det er en pålidelig forklaring, kan som nævnt bekræftes af en række indicier. Der er størst sandsynlighed for, at teksterne har ret i deres proklamation om Jesu opstandelse fra de døde. Dermed har vi fået et begrundet håb om, at også vi skal opstå fra de døde. Det håb udfolder Flemming Baatz Kristensen i sin artikel side 8-9 6

7 Sporty 65 årig fra Aabenraa løb en time for MF Roberta Channell løb over 7000 kr. ind til MF s sponsorløb 1. september 2014 velvilligt sponsoreret af mennesker i Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa Hvad fik Roberta til at køre hele vejen til Aarhus for at støtte MF på denne måde? Roberta nævner sin egen præst, Jørgen Jørgensen, der er formand for MFs bestyrelse samt adskillige praktikanter fra MF, der har været ved menigheden, som en væsentlig årsag til hendes hjerte for MF. Her fik jeg og min menighed lov at opleve nogle mennesker, som virkelig brændte for troen og teologien. Det viste mig, hvor stor forskel, der kan være på præster. De studerende, vi har haft fra MF, har bidraget med noget helt specielt til menigheden, været meget ægte. Roberta håber på at få mulighed for at stille op til sponsorløbet igen i år. Hun bruger lejlighedsvist sin T-shirt fra sidste år til sine løbeture og glæder sig over at forklare nysgerrige interesserede, hvad bogstaverne MF på hendes trøje står for. Giv MF 60 minutter af din tid stil op til Sponsorløb 2015! Følg Roberta Channells gode eksempel og deltag i MFs Sponsorløb 2015 den 31. august kl Du kan vælge mellem at cykle på en 2 km rute eller gå eller løbe på en 1 km rute. Se på hvordan du kan melde dig til eller ring til landssekretær Nils Andersen på for yderligere oplysninger. Hver deltager finder så mange sponsorer som muligt, og pengene går til stipendiepuljen, så vore bachelorstuderende får kompensation for deres manglende SU. I 2014 deltog ikke kun studerende og ansatte ved MF og TORVET, men også tre eksterne venner af MF som Roberta Channell, og vi håber, at flere vil følge deres gode eksempel i Læs teologi på MF ansøgningsfrist 3. juli MF optager et nyt hold bachelorstuderende efter sommerferien. Der er tale om en 4 ½ årig akademisk uddannelse i teologi, som giver adgang til at søge ind på kandidatuddannelser på universiteter i Danmark. Uddannelsen sigter mod at uddanne præster og andre ledere inden for kirke og mission. Du kan læse om uddannelsen på www. teologi.dk eller kontakte studiekoordinator, Filip Odgaard Bodilsen på for yderligere oplysninger. Ansøgningsfrist for 2015-holdet er 3. juli. TORVETs Højskole september Tag på højskoleophold i naturskønne omgivelser lige ud til Limfjordens vande under en blå septemberhimmel i inspirerende fællesskab og med kompetent undervisning. TORVET inviterer for tredje år i træk alle interesserede til TORVETs Højskole. Temaet er i år Forankring og forandring, og der er undervisning ved Bodil Skjøtt fra Israelsmissionen, Morten Hørning Jensen fra MF og Finn Hougaard fra Promissio. Programmet kan rekvireres på TORVET, tlf eller ses på kalender Kursusdag om kristen kommunikation med Iben Thranholm 19. juni Vil du blive bedre til at kommunikere din kristne tro? Så find din kristne stemme og lær at bruge den, som journalist Iben Thranholm udtrykker det. Hun giver både åndelig inspiration og underviser i kommunikationsteknikker på temadagen den 19. juni på Menighedsfakultetet. Kurset afholdes kl og er åbent for alle interesserede. Se flere oplysninger på eller kontakt os på Kom til eksamensfest 28. august Alle er velkomne til eksamensfest på Menighedsfakultetet. Her fejrer vi både vores fjerde hold bachelorer, der, om alt går vel, bliver færdige med deres uddannelse til sommer og de MF-studerende, som er blevet kandidater på universitetet siden sidste eksamensfest for to år siden. Festen holdes den fredag den 28. august kl , programmet kommer på 7

8 Som han opstod, skal vi opstå Flemming Baatz Kristensen Sognepræst Vi mennesker har brug for et håb. Ellers mister vi retning og perspektiv og mening. Hvis alt er sagt med det, som en graffitimaler en gang skrev på en mur: Livet er som en golfkugle. Først får vi en række hårde slag, og så ender vi et sort hul så ville det hele være trøstesløst. Så havde jeg som præst ikke meget at sige i sjælesorgen, så kunne jeg ikke række et håb til et menneske, som lige har mistet en af sine kære. Men nu er alt ikke sagt med det! Evangeliet proklamerer, at Jesus er opstået fra de døde, og det gør en alt afgørende forskel. Som han selv siger: Jeg er opstandelsen og livet, og enhver som tror på mig, skal leve om han end dør. Joh.11,25. Jesu opstandelse og vores opstandelse hænger altså sammen. Det udfolder Paulus i Bibelens store opstandelseskapitel: 1. kor.15. Det store enten eller Paulus er tydelig i sin undervisning: hvis vi hævder, at Jesus er opstået, så trækker det med nødvendighed de dødes opstandelse med sig: Når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? (v.12). Men det gælder også den anden vej: hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået (v.13). Man kan ikke hævde det ene uden det andet. Som han opstod, skal vi opstå Paulus udtrykker sammenhængen mellem Jesu opstandelse og vores opstandelse med ordet førstegrøden. Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen (v.20). Jesus er første del af den store livets høst. Hans opstandelse garanterer, at der følger opstandelse efter for menneskene. Det første trækker det andet med sig. Jesus er gennembruddet til livet og sætter håbets horisont over menneskelivet. Selv om døden stadig truer os, skyder den med løst krudt, den har ikke den kraft i sig, som vi føler, den har. For døden er opslugt og besejret (v.54) Paulus forventer, at han skal erfare denne virkelighed engang og føjer triumferende til: Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod, Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus (v.55f). Paulus taler nærmest til døden og håner døden som en besejret fjende Alle mennesker skal opstå Jesu opstandelse har rækkevidde for alle mennesker. Som Jesus selv udtrykker det: den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans (Guds søns) røst (Joh 5,28), og så føjer han til: og gå ud af dem de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom (v.29). Vi har her Jesu egne ord for, at gravene skal åbnes og give de døde tilbage. Efter opstandelsen følger så dommen og derpå enten evigt liv eller evig dom. Men i 1 Kor 15 er Paulus alene fokuseret på de troendes opstandelse. Han taler om de, der er sovet hen i Kristus (v.17), vi, der har sat vort håb til Kristus (v.19). Når Jesus kommer igen, skal den, som hører Kristus til (v.23) gøres levende med Kristus, og det gælder alle Kristustroende (v.22 og v.50, 58) Kødets opstandelse Hvorfor kødets opstandelse, som vi siger i den apostolske trosbekendelse? Det er faktisk en bevidst skærpelse af sprogbrugen, for Paulus taler blot om legemets opstandelse i 1 Kor 15. Det skyldes en tydelig brod mod gnostikerne, som ville befri sjælen fra kroppen. Over for denne åndeliggørelse uden krop er trosbekendelsen ekstra tydelig. Man vil fastholde legemligheden og underet. Men man forklarer den ikke, man bekender den kun. Den nikænske trosbekendelse siger blot: vi forventer de dødes opstandelse, sikkert fordi man i Øst ikke kæmpe- 8

9 de så voldsomt med gnostikerne, og man derfor nøjedes med dette ikke så markante udtryk. De to måder at sige det samme på kan gensidigt belyse hinanden, og det er godt, at vi har begge trosbekendelser, så vi holdes på plads i troen på de dødes opstandelse som noget, der har med krop/legeme at gøre uden dog at materialisere det for voldsomt. Identitet og forvandling Men hvad slags legeme får de, der opstår fra de døde? spørger Paulus (v 35). Korinterne kan ikke forlige sig med, at det evige liv har noget at gøre med deres legemlighed. Heroverfor pointerer Paulus først, at vi må dø for at kunne opstå: Det, du sår, får ikke liv, hvis ikke det dør (v.36). Og så fortsætter han: Og det, du sår, er ikke den plante, der kommer op, men et nøgent korn. Men Gud giver det den skikkelse, han vil, og hver slags korn i sin skikkelse (v.37f). Altså: Der sås et korn, der opstår en plante. Det betyder to ting: Identitet og forvandling. Overført på os: Det enkelte menneskes person og identitet forsvinder ikke, men forbliver den samme og opstår. Men det bliver i totalt forvandlet skikkelse. Vi ser denne dobbelthed i Jesu opstandelse: Kvinderne og disciplene kunne ikke kende Jesus efter opstandelsen. Først da han gav sig tilkende, kunne de se, at det virkelig var ham. Altså: samme Jesus og dog totalt forvandlet til den nye verdens skikkelse. For det er sådan, at der må og skal en forvandling til: kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige (v.50). Det må en forvandling til, og den gælder alle, både de afdøde kristne og de kristne, der er jordisk levende, når Jesus kommer: vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun og de døde skal opstå som uforkrænkelige, og vi skal forvandles (v.51-54). Mon ikke der er en pointe her med hensyn til gensynet med de døde kristne engang? Vi kan ikke let genkende dem, ligesom disciplene ikke let kunne genkende den opstandne Jesus. Men når vore afdøde kristne slægtninge og venner giver sig til kende for os, og vi ser godt efter, kan vi genkende dem i den kommende verden. Håbet trøster og motiverer Dette er grænseoverskridende! Det er vort kristne håb og det budskab, som Paulus vil række de skeptiske kristne i Korinth. På basis af Jesu legemlige opstandelse har de et håb, som både rækker ind i evigheden, og som motiverer til at engagere sig på jorden. Derfor slutter Paulus med ordene: Derfor, min kære brødre, stå urokkeligt fast, og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren (v.58). 9

10 Etiopiernes bønsliv motiverer I oktober 2014 var 2011-holdet i praktik i tre uger, og for Martin Nørremark betød det en tur til Etiopien. Jesper Risbjerg Kristensen BA-studerende I Awassa, i det sydlige Etiopien, ligger Tabor Evangelical College, hvor Martin Nørremark i to og en halv uge fulgte LM-missionæren Christian Pedersen. Martin drog af sted fra Danmark med to mål: At finde ud af om missionærlivet var noget for ham og at lære af etiopiernes åndelighed og bønsliv. Missionærlivet er ikke afskrækkende Forud for rejsen havde Martin overvejet, om teologiuddannelsen skulle bruges som missionær. Derfor greb Martin chancen for at rejse ud i sin praktik og gennem direkte erfaring og samtaler med fastboende missionærer finde ud af, hvad der er de positive og negative sider ved missionærlivet. Under opholdet blev han sat til at undervise de etiopiske studerende, hvilket var lærerigt: der fandt jeg virkelig ud af, hvor vigtigt det er at være bevidst om tilhørernes forudsætninger. I en af deres lærebøger bruges udtrykket en motorvej til himlen, men da læreren spurgte, hvor mange i klassen der havde set en motorvej, var der kun to, der havde set en. Derfor er det vigtigt, at man kan sætte sig ind i etiopiernes situation og undervise på deres vilkår. Martin fortæller om opholdet, at det i hvert fald ikke har afskrækket for missionærlivet. Før opholdet var han lidt skeptisk over for Afrika efter et tidligere ophold i Kenya, hvor han oplevede en kultur, hvor man ikke kunne stole på folk. I Etiopien oplevede han et andet miljø, hvor man ikke konstant behøvede at være på vagt over for dem, man omgås. Alt i alt oplever han at være blevet bekræftet i, at missionærlivet er én mulighed af mange, men siger med et smil på læben, at fremtiden jo også kommer an på, hvad han og konen Rebekka bliver enige om. Bønneformiddag med løb, råb og sang Under opholdet stiftede Martin bekendtskab med Mekane Yesus-kirken, den lutherske kirke i Etiopien, med fem mio. medlemmer. Han havde set frem til at lære noget af etiopiernes åndelighed og fortæller begejstret om deres stærke bønsliv. En formiddag deltog han i en bønneformiddag i den lokale kirke: Der fik jeg virkelig øjnene op for, hvad bøn også kan være: det var bøn, hvor man hoppede, gik lidt frem og tilbage, løb lidt frem og tilbage, råbte lidt, sang lidt, var på knæ, lå ned, læste i bibelen og tilføjer med et grin, at han undervejs også prøvede at sidde og synge lidt for sig selv for at se, om det var en bønneform, der virkede for ham, og han oplevede, at det egentlig fungerede meget fint!. Det inderlige bønsliv fik ham til at spekulere på, om etiopierne har en bedre forbindelse til Gud end han selv, men deres bønsliv blev et forbillede og ikke en fornemmelse af, at der var noget i vejen med hans eget bønsliv. Opholdet i Etiopien efterlader et indtryk af en kirke med udfordringer fra fremgangsteologi, der lokker fattige etiopiere med tvivlsomme løfter om materiel fremgang. Men Martin glæder sig over, at nogle studerende var kritiske over for denne usunde teologi og tog beriget og opmuntret hjem til danske sammenhænge. 10

11 ... deres bønsliv blev et forbillede og ikke en fornemmelse af, at der var noget i vejen med hans eget bønsliv. 11

12 Menighederne kan godt glæde sig Jeg har nu i en årrække undervist studerende på MF i prædikenlære, de sidste seks år som eksamensfag. Som semesteropgave skal de holde en prædiken for en gruppe af deres holdkammerater og derefter er der evaluering! En kommenterer på sproget, en på fremtræden (kropssprog og stemmeføring), en eller to på indhold. Under evalueringen er der den regel, at prædikanten intet siger, kun lytter. For det er jo sådan, dagligdagen er for en forkynder: Man får ikke lejlighed til at rende rundt og forklare sig bagefter og opklare misforståelser. Efterfølgende får prædikanten af mig en karakter, der indgår som delkarakter i faget. Det giver sig selv, at situationen er løjerlig: Med den ene hjernehalvdel lytter vi fagligt og kritisk til en prædiken; med den anden hjernehalvdel lytter vi til forkyndelse af Guds ord. Men med begge halvdele har jeg ofte tænkt, at danske menigheder kan altså godt se frem til at få disse unge mennesker ud som forkyndere! De er dygtige, og de har indsigt. Jeg er blevet både meget opmuntret og meget opbygget. Leif Andersen, lektor i Praktisk Teologi MF-teolog ordineret 28. april Cand. theol. Michael Zülow, der gennem hele sin teologiuddannelse på Aarhus Universitet har færdedes dagligt på MF og blandt andet været studenterrepræsentant i lærerådet, blev ordineret i Haderslev Domkirke den 28. april. Michael har fået et vikariat som sognepræst i Nordborg og Oksbøl på Als fra den 1. maj. MF-teolog ansat som ungdomspræst i Randers Simon Struntze Andersen, som forventeligt afslutter sin bacheloruddannelse til sommer, har allerede fået arbejde som ungdoms- og hjælpepræst i Kronjyllands Frimenighed, hvor han begynder 1. august. Her skal han indgå i menighedens store og voksende ungdomsarbejde og medvirke i konfirmandundervisningen samt 4-6 gudstjenester om året. Endnu en MF-teolog bliver KFS-sekretær Hans-Christian Vindum Pettersson, der blev bachelor på Menighedsfakultetet i 2013, afslutter sin kandidatuddannelse på Aarhus Universitet til sommer. Herefter skal han arbejde som gymnasie- og studentersekretær i Aarhus for KFS (Kristeligt Forbund for Studerende). Han får til opgave at støtte og opmuntre KFS ere i deres studieliv og deres opgave med at gøre Jesus kendt på studiestederne. I forvejen er MF-teologerne: Jan Pahus Nissen og Kristian Kappel ansat som KFS-sekretærer i henholdsvis Aalborg og København. 12

13 Teologi handler ikke om at have ret Filip Torp Kildeholm er ungdomskonsulent i Indre Missions Unge i Aarhus. Han brænder, for at unge mennesker må møde Jesus, og at IMU må kunne favne mennesker, der har et andet forhold til troen. Udfordringer er der masser af, men den største lige nu er teenagerne Af Simon Thidemann Min opgave er at smøre olie de rigtige steder, så arbejdet glider, siger Filip Torp Kildeholm, når han skal beskrive sit arbejde som ungdomskonsulent i Aarhus. Meget af Filips arbejde går med at motivere og sparre med de frivillige, så de trives i deres opgaver. De frivillige er motoren i det meste af Aarhus IMU s arbejde. Uden dem var der ingenting, der fungerede. Derfor har jeg en del møder med ledere, udvalg og kontaktpersoner, hvor jeg forsøger at skabe nogle gode rammer for arbejdet, siger Filip. Teologi, en ydmyghedsdisciplin Filip fremhæver, at han fra sin studietid på MF har fået en endnu større tillid til, at biblen virkelig er Guds ord, og at han bl.a. har lært, at teologi er ydmyghedens disciplin. Teologi handler ikke om at have ret. Teologi er ydmyghedens disciplin, hvor man nærmer sig Gud i en længsel efter selv at lære ham bedre at kende, siger Filip. Og det er netop, hvad han brænder for i sit arbejde. Jeg brænder for, at IMU i Aarhus må være et sted, hvor unge mennesker møder Jesus og evangeliet, og hvor de udfordres, vokser og modnes i troen og tilliden til Gud. Men for Filip er det også vigtigt, at IMU ikke bliver en lukket fest for en bestemt type mennesker. Jeg brænder for, at IMU består af favnende fællesskaber, som også er klar til at tage imod skæve eksistenser og møde folk, der har et andet forhold til troen end flertallet i IMU, siger han. Vil ikke være skrivebordsgeneral Som ungdomskonsulent er der både administrative og åndelige lederopgaver. Især til den sidste kategori er Filip blevet godt rustet på MF. Særligt bibelfagene, dogmatikken og den praktiske teologi har givet mig et direkte afkast ind i mit arbejde. Men hele min uddannelse på MF har givet mig en teologisk forståelse, som hele tiden ligger bag de ting, jeg gør i mit arbejde, siger Filip. Meget af den daglige inspiration bliver dog ikke hentet i tykke teologiske afhandlinger, men til gengæld fra samtaler og dialog med andre mennesker. Og det er vigtigt for Filip. Faren i mit arbejde kan være, at jeg får mig barrikaderet bag et skrivebord. Men at møde mennesker face-to-face giver enormt meget, og er utroligt motiverende og nødvendigt for at kunne fungere i mit arbejde. Teenager = udfordring Filip har også fokus på teenarbejdet i Aarhus. Og, som ved noget der næsten kan minde om en naturlov, er det teenagerne, der lige i øjeblikket udgør den største udfordring. Der er mange tilbud til teenagere i Aarhus, og det kirkelige arbejde kan have svært ved at vinde konkurrencen om opmærksomhed. Mange af de store beslutninger, der tages i et menneskes liv, har rødder tilbage til teenageårene. Derfor er det utroligt vigtigt, at der er nogle gode kristne tilbud til og forbilleder for teenagere, så de bliver hjulpet med at tage de beslutninger, der har evighedsværdi, siger Filip Torp Kildeholm. Jeg brænder for, at IMU består af favnende fællesskaber, som også er klar til at tage imod skæve eksistenser og møde folk, der har et andet forhold til troen end flertallet i IMU. Filip Torp Kildeholm 31 år Ungdomskonsulent i Aarhus siden april Har læst teologi på Aarhus Universitet Har læst teologi på Menighedsfakultetet

14 Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Tom WrighT Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af Lukas for alle Jakob for alle timotheus-titus for alle tlf Med Bibelen som rejseguide Jordan og Israel dg. Rom og Assisi fortiden og nutiden dg. Israel under løvhyttefesten dg. Tyrkiet i Paulus fodspor dg. Israel i efterårsferien dg. Israel menighedsrejse åben for alle dg. Israel klassisk rundrejse dg. Israel rundrejse åben for alle dg Uforglemmelige oplevelser! Bestil katalog med uforglemmelige rejser q Vækst og fornyelse i liv og parforhold Gunhild Aaen Madsen Par-, familie- og psykoterapeut Medlem af Psykoterapeutforeningen Kurser for par Terapeutiske samtaler i: Bramming, Århus og Aalborg Tlf: Psykoterapi & supervision af ledere Mob Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Christian 8.s 37 Vej , Silkeborg Reparation af alle bilmærker IPSICC International Psychotherapeutic School in Christian Culture Fokus på seksuelle, emotionelle, fysiske og åndelige overgrebsproblematikker. IPSICC uddanner certificerede psykoterapeuter og starter nyt hold i Kolding den august 2015, se International leder for IPSICC: Vibeke Møller, læge og psykoterapeut MPF, Telefon: og

15 MFs Økonomi Udnyt dobbelt op tilbud! Vær med i et fælles løft, så vi når målet inden den 30. juni! Walther Plauborg Hansen sekretariatsleder tlf Tak til alle trofaste og spontane bidragydere for jeres gavebidrag til Menighedsfakultetet. I er med jeres støtte med til at uddanne teologer med et stærkt fokus på kirke og mission. Dem er der brug for flere af, og behovet bliver ikke mindre de kommende år. Dobbelt op på nye gavebreve En ven af MF dobler op på nytegnede gavebreve i maj og juni, så vi opfordrer alle på og omkring MF - og dermed også dig - til at tegne gavebrev til MF. Udfyld og returnér den vedlagte gavebrevsformular. De kommende år venter en stor økonomisk udfordring. Et generationsskifte blandt underviserne er påbegyndt, og større hold vil øge udgifterne til stipendier. Derfor får MF brug for øget støtte fremover. 1,7 mio. fra målet Det har glædet os meget, at gaveindtægterne i regnskabsårets første tre kvartaler (juli til marts) steg kr. i forhold til året før, hvor der var en nedgang i de måneder. Men i april kvartal har vi desværre indtil nu haft en nedgang. Frem til 30. juni har MF brug for 1,7 mio. kr. i gaver, og derfor beder vi også om din støtte. Benyt det vedlagte indbetalingskort eller støttemulighederne nævnt nedenfor til indbetaling af dit gavebidrag. Overvej også at tegne et gavebrev, da det lige nu udløser ekstra gave. Kontakt mig på eller tlf , hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan støtte, herunder, hvordan du opretter et testamente. Sådan kan du støtte Benyt en af nedenstående muligheder eller se flere på Dankort MobilePay Til nr Skriv dit navn og adresse i meddelelsesfeltet Netbank Overførsel til: reg.nr kontonr QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. Tegn et gavebrev det udløser ekstra gave til MF Tegn et gavebrev til MF, som din investering i en fortsat uddannelse af teologer til kirke og mission. En anonym giver tilskynder til at tegne gavebreve og vil give MF et engangsbeløb svarende til beløbet for alle nytegnede gavebreve i maj og juni. Hvis du tegner et gavebrev på f.eks , eller kr., får MF det samme beløb fra denne giver nu. Gavebreve kan tegnes på små eller store beløb eller en procentsats og er i alle tilfælde en langsigtet støtte, som er meget værdifuld for MF. Benyt den vedlagte gavebrevsformular eller hent den her: 15

16 Magasinpost SMP ID nr Tegn et gavebrev til MF nu - i juni måned tæller det dobbelt! Hvis du gerne vil støtte MF på den lange bane, er det nu, du skal tegne et gavebrev. En anonym giver har lovet at give en enkeltgave svarende til beløbet på alle nytegnede gavebreve i maj og juni. Din støtte tæller således dobbelt, hvis du slår til nu. Gavebreve er med til at langtidssikre MFs økonomi, så vi kan videreføre og videreudvikle MF til gavn for kirke og mission. Hvis du ikke er parat til at forpligte dig på et gavebrev, kan du støtte på andre måder. Læs mere side 15 om både dobbelt op og forskellige andre måder at støtte MF på. d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Anelystparken 21 Tilst Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet jeppe bach nicolajsen (red.) National kristendom til debat 288 sider 299,95 kr. Lohse LogosMedia Credo Fokal Kolon Refleks Forlagsgruppen Lohse Er og bør Danmark være et kristent land? Det har tidligere været en væsentlig del af dansk selvforståelse at betragte kristen tro og national identitet som sammenfaldende størrelser. Men er dette gangbart i et multikulturelt og tiltagende multireligiøst samfund som vort? Er og bør Danmark være et kristent land?»ingen, der er seriøst optaget af kirkens rolle i samfundet i dag, kan komme udenom denne bog den råber på at blive læst og debatteret!«henrik Højlund, sognepræst og formand for Evangelisk Luthersk Netværk Kolon udgiver teologiske bøger og er anerkendt som et videnskabeligt forlag af Kundskabsdepartementet i Norge og af Forskningsministeriet i Danmark. forlagetkolon.dk Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere