Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager - december SSÆ - Godkendelse af Sundhedsaftale SSÆ - Sundhed og Forebyggelse - budgetpulje Lukket - SSÆ - Indkøb af minibus til daghjem/dagcentre SSÆ - Ansøgninger til 1. ansøgningsrunde for tilskud fra Servicelovens 18 i SSÆ - Evaluering af udvalgets møder i SSÆ - Temamøder SSÆ - Eventuelt...24

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager - december Sagsnr.: 13/21877 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune - opgjort 18. november Den gennemsnitlige ventetid på en plejebolig er 75 dage. På garantien, er ventetiden 0 dage. B. Visiterede timer kommunal / privat leverandør i hjemmeplejen Oversigter vedlagt for oktober C. Økonomi på pleje og Frit Valg området Oversigt vedlagt for oktober D. Referat fra Ældrerådet af 11. november 2014 Vedlagt E. Referat fra Handicaprådet af 17. november 2014 Vedlagt F. Afrapportering førtidspension Der afrapporteres hvert kvartal til om hvor mange førtidspensionsansøgninger, der er blevet behandlet i Pensionsudvalget. Det kan oplyses, at der i 3 kvartal 2014 er blevet behandlet 7 ansøgninger om førtidspension/seniorførtidspension. Tre sager er blevet tildelt førtidspension og 2 seniorførtidspension. To sager er meddelt afslag. Der henvises til vedlagte bilag, hvor køn, alder m.m. er angivet. G. Bilag omdelt på mødet: Egenbetaling for personer i midlertidigt ophold i kommunale boformer ( 107, 109 og 110). Vedlagt. Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Pkt. C sendes retur til administrationen. Der læses korrektur og der ønskes forklaring på afvigelser. Der udleveres et bilag om ændringer til egenbetaling og udbetaling af støtte til familier hvis børn er anbragt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering:

5 Side 3 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Venteliste til boliger 18. november 2014.xlsx 2. Visiterede timer kommunal leverandør hjemmepleje oktober 2014.xls 3. Visiterede timer privat leverandør af hjemmepleje oktober 2014.xlsx 4. Økonomi på pleje og frit valg området oktober Regnskab.xlsx 5. Referat af 11. nov i Ældrerådet.docx 6. Referat Handicaprådsmøde docx 7. Pensionsoversigt 3. kvt xlsx 8. Egenbetaling for personer i midlertidigt ophold i kommunale boformer 107, 109 og 110

6 Side 4 3. SSÆ - Godkendelse af Sundhedsaftale 3.0 Sagsnr.: 13/19961 Resumé: Sundhedsaftale foreligger nu til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte sundhedsaftalen på møde den 30. oktober 2014 og fremsender den til endelig godkendelse i alle kommunalbestyrelser i Region Sjælland. Efter endt behandling i Kommunalbestyrelserne skal sundhedsaftalen fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen ultimo januar Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender Sundhedsaftale Beslutning den : Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling: Der skal i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland. Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, så den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. Med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er det fastsat, at der skal indgås fem sundhedsaftaler én for hver region. Udarbejdelsen af sundhedsaftalen varetages af sundhedskoordinationsudvalget i hver region. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation i regionen. Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del, der indeholder en række obligatoriske indsatsområder. Vejledningen fastlægger en række tværgående temaer, som sundhedsaftalen i relevant omfang skal tage udgangspunkt i: Arbejdsdeling og samarbejde, herunder videndeling og sundhedsfaglig rådgivning mellem sektorer Koordination af kapacitet Inddragelse af patienter og pårørende Lighed i sundhed Dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling

7 Side 5 Nye obligatoriske indsatsområder er: Forebyggelse, Behandling og pleje, Genoptræning og rehabilitering, Sundheds-it og digitale arbejdsgange Sundhedsaftalerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vurderer sundhedsaftalerne på, om de lever op til de krav, som er formuleret i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Det gælder særligt kravene til indholdet på de obligatoriske indsatsområder. Det aktuelle forslag til sundhedsaftalen for skal konkret betyde, at borgerne oplever sammenhæng, høj faglig kvalitet og en respektfuld inddragelse i eget forløb. De overordnede mål for Sundhedsaftalen er: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet Mere sundhed for de samme penge Kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har et fælles ansvar for at leve op til aftalen, så borgerens møde med sundhedsvæsnet i Region Sjælland i 2018 vil være kendetegnet ved: at borgeren oplever at blive behandlet som en ligeværdig partner, der kan tage aktiv del i sit eget forløb og har mulighed for at tage ansvar for egen sundhed at borgeren oplever et smidigt forløb, hvor relevante parter samarbejder løbende og fleksibelt at borgeren oplever, at kommunikationen flyder rettidigt og korrekt at borgeren oplever, at ansatte pa tværs af sektorer omtaler hinanden og andres indsats respektfuldt Aftalen bygger på, at parterne skal have tillid til hinandens faglighed og kompetencer, en høj grad af fleksibilitet og smidighed i samarbejdet og en løbende og konstruktiv dialog om, hvordan parterne sammen udvikler sundhedsvæsenet. Sundhedsaftale indeholder: En politisk aftale Vision Politiske mål og strategi De politiske mål Sammenhæng og effekt Vi får det, vi måler på En administrativ aftale med: 1. Tværgående temaer 2. Obligatoriske indsatsområder 3. Udviklingsprojekter -spilleregler 4. Organisering af samarbejdet 5. Implementering 6. Sundhedsaftalen - hvad, hvem og hvorfor 7. Læsevejledning Samt: Afsnit 8. Værktøjskassen som en del af den samlede aftale, men har en mere konkret handlingsanvisende og dynamisk karakter. Værktøjskassen er fortsat under udarbejdelse og indgår ikke i materialet. Udtalelser: Sundhedsaftalen blev i udkastform sendt i høring i perioden august - september 2014 til alle samarbejdsparter og interessenter, herunder til ældreråd og Handicaporganisationer. Høringssvar er således blevet behandlet direkte af regionen. Høringssvarene fra Lejre Kommunes Ældreråd og Handicapråd indgår derfor ikke i Lejre Kommunes behandling af sundhedsaftalen. Administrationens vurdering:

8 Side 6 Det er administrationens vurdering at Sundhedsaftale 3.0 i sin helhed, er en strategisk og administrativ god aftale for et fortsat og fremtidigt styrket samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedsaftalen konsoliderer de 2 tidligere sundhedsaftaler. Det er positivt og understøttende at indsatsområderne i de tidligere sundhedsaftaler bevares i den nye aftale, da en lang række aktiviteter og initiativer er igangsat på baggrund heraf og som derfor kan understøtte arbejdet i den nye sundhedsaftale. Med midler fra sidste års ældremilliard og Sundheds- og Forebyggelses budgetpuljen har Lejre Kommune igangsat en lang række indsatser som understøtter intentionerne i den nye sundhedsaftale og med dette års ældremilliard vil Lejre Kommune ligeledes iværksætte en lang række nye projekter og aktiviteter, som ligger i tråd med den nye sundhedsaftales visioner og mål. Lejre Kommune er således godt klædt på til at efterleve sin del af den kommende sundhedsaftale. Dog er der områder i Sundhedsaftale 3.0, hvor der, efter administrationens vurdering, ligger nogle faglige, organisatoriske og økonomiske udfordringer. Den fortsatte udvikling inden for behandlings- og plejeindsatsen i sundhedssystemet kræver høj faglig specialisering også i kommunalt regi, hvilket kræver øgede sundhedskompetencer hos plejepersonalet, terapeuter og sygeplejersker. Selvom Lejre Kommune finder det positivt, at kommunerne skal kunne håndtere flere specialiserede sundhedsopgaver, er det en økonomisk, tidsmæssig og organisatorisk udfordring, at skulle sikre det høje og specialiserede kompetenceniveau. Administrationen er bekymret for, om det er muligt at opgradere alle faggrupper inden for plejeområdet. Ligeledes er det øgede fokus på den tværgående og tværsektorielle indsats omkring rehabiliteringsopgaven et område Lejre Kommune skal have særligt fokus på, for at kunne efterleve intentionerne i sundhedsaftalen. Sundhedsaftalens fokus og målsætninger omkring samarbejdet med borger, pårørende og netværk omkring rehabiliteringsopgaven er væsentligt og positivt, men kræver kompetencer, tid og ressourcer at efterleve. Administrationen bemærker, at der nødvendigvis må være en særlig opmærksomhed på udmøntningen af Sundhedsaftalen. Da der er store forskelle på kommunernes muligheder og ressourcer for håndteringen af aftalen, er de tværsektorielle fora vigtige med henblik på koordinering og drøftelse af løbende aktiviteter og indsatser. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Som udgangspunkt skal opgaverne kunne løses inden for de nuværende rammer. Men de økonomiske konsekvenser af aftalen kendes ikke fuldt ud og vil derfor blive fulgt løbende. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Politisk godkendelse af Sundhedsaftale Fælles om bedre sundhed - Sundhedsaftalen ( , ).PDF

9 Side 7 4. SSÆ - Sundhed og Forebyggelse - budgetpulje 2015 Sagsnr.: 14/16176 Resumé: Regeringen og KL har i deres budgetaftale for 2015 afsat et beløb svarende til kr. til Lejre Kommune til forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Udvalget forelægges her forslag til disponering af midler til sundhedsfremmende indsatser til godkendelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at det følgende forslag om udmøntning af kr. til sundhedsfremme og forebyggelse godkendes; Effektivisering af hjerneskadekoordinationen: kr. PHD diabetes: kr. i tre år Familie og alkohol indsats: kr. Implementering af nye sundhedsaftaler: kr. Velfærdsteknologi / forflytningsterapeut: kr. Bidrag til brugerundersøgelse på CVO område: kr. Genoptræningsterapeut til bassintræning: kr. Fra 2016: implementering af forebyggelsespakker kr. Beslutning den : Indstillingen godkendt. Sagsfremstilling: I budgetaftalen mellem Regeringen og KL 2015 er der afsat midler til sundhedsfremme og forebyggelse. Lejre Kommunes andel er kr. Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne oplever, at der er gode sammenhængende patientforløb. Det indebærer blandt andet at sundhedsaftalerne for indeholder målsætninger: Færre uhensigtsmæssige indlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene I Lejre Kommune foreslås midlerne anvendt til forskellige tiltag der har forebyggende og sundhedsfremmende karakter og styrker den igangværende indsats på området. Budgetbeløb Pulje til sundhedsfremme, jf. A Pulje til sundhedsfremme, jf. A Disponering

10 Side 8 Hjerneskadekoordinator lønudgift Hjerneskadekoordinator effektivisering PHD diabetes 2 (ca i 3 år) Familie og alkohol indsats Nye sundhedsaftaler Velfærdsteknologi / forflytningsterapeut Brugerundersøgelser Genoptræningsterapeut varmtvandsbassin Forebyggelsespakker, sundhedsstyrelsen Jf. Hjerneskade koordination: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, blev det besluttet at lønnen til hjerneskadekoordinatoren finansieres fra denne pulje. Ved udvalgsmøde den 5. maj 2014 vedtog udvalget, at fortsætte indsatsen for mennesker med hjerneskade, og fastansætte hjerneskadekoordinatoren samt lade indsatsen og ansættelsen indgå i effektiviseringskatalog. Lønudgiften til hjerneskadekoordinatoren og effektiviseringerne er derfor disponeret som et element i puljen til sundhedsfremme. Lejre Kommune indgår i et samarbejde med RUC og Roskilde Kommune om et PHD studie, med fokus på diabetes 2. Jf. Sundhedsprofilen er sundhedstilstanden hos borgerne i Lejre Kommune god, dog er der tendens til et højt alkoholforbrug. Der foreslås derfor afsat kr. til forebyggende indsats for alkoholproblemer hos familier med mindreårige børn. For at styrke implementeringen af de nye sundhedsaftaler afsættes kr., specielt med henblik på forebyggelse og fortsat implementering af forløbsprogrammer. De foreløbige erfaringer fra indkøb og anvendelse af velfærdsteknologi viser, at anvendelsen af velfærdsteknologi optimeres, når der både er en direkte implementerende og instruerende terapeut og en projekt tovholder. Det foreslås derfor at anvende en del af puljen til ansættelse af en terapeut til implementering af velfærdsteknologiske tiltag herunder udarbejdelse af forflytningsstrategi og implementering af denne. Forflytningsstrategien skal medvirke og sikre den gode forflytning af borgeren og forebygge arbejdsskader, og sikre arbejdsmiljøet hos medarbejderne. Med henblik på at gennemføre brugerundersøgelser på Frit Valg, myndighedsområdet samt aktivitetscentrene afsættes kr. i hhv og KL s koncept for disse vil blive anvendt så evt. benchmarking vil være mulig. Der foreslås kr. til ansættelse af genoptræningsterapeut til træning i varmtvandsbassinet. Træning i vand fordrer en særlig kompetence og oplæring, for at borgerne får størst mulig udbytte af denne træningsform. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker fordrer midler til implementering, hvorfor der er afsat midler hertil i 2016 og overslagsår. Administrationens vurdering:

11 Side 9 Det er administrationens vurdering, at forslaget til udmøntning af de kr. er i overensstemmelse med regeringens og KL s forventninger til området. Samtidig vurderer administrationen, at indsatserne styrker de initiativer der allerede foregår på området. Handicappolitik: Indsatsen er i overensstemmelse med Lejre Kommunes handicappolitik. Økonomi og finansiering: Budgetbeløb Pulje til sundhedsfremme, jf. A Pulje til sundhedsfremme, jf. A Disponering Hjerneskadekoordinator lønudgift Hjerneskadekoordinator effektivisering PHD diabetes 2 (ca i 3 år) Familie og alkohol indsats Nye sundhedsaftaler Velfærdsteknologi / forflytningsterapeut Brugerundersøgelser Genoptræningsterapeut varmtvandsbassin Forebyggelsespakker, sundhedsstyrelsen Beslutningskompetence: Bilag: 1. Disponering af pulje til sundhedsfremme rest

12 Side Lukket - SSÆ - Indkøb af minibus til daghjem/dagcentre Sagsnr.: 14/16177

13 Side SSÆ - Ansøgninger til 1. ansøgningsrunde for tilskud fra Servicelovens 18 i 2015 Sagsnr.: 14/5319 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal iht. Servicelovens 18 hvert år afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde med det formål, at styrke samarbejdet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde. Der er indkommet 22 ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2015 vedrørende tildeling af støtte iht. Serviceloven 18 Frivilligt Socialt Arbejde. Der skal i denne sag vurderes og godkendes fordeling af puljebeløb på kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget med baggrund i budgettet for 2015 vurderer og godkender de af administrationen anbefalede vurderinger om tilskud til de 22 foreninger der har søgt om 18 midler. Beslutning den : Indstillingen godkendt. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2007 godkendt Retningslinjer for samarbejdet med frivillige sociale foreninger og organisationer i Lejre Kommune. Retningslinjerne er revideret af den 2. marts 2009 og den 1. september Af Retningslinjerne fremgår det, at: Lejre Kommune primært ønsker at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der vil derfor blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, og/eller at aktiviteten har netværksskabende formål Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune Der kan i henhold til de af Lejre Kommune vedtagne retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde, ikke ydes støtte til udflugter eller aktiviteter, der udelukkende har et underholdningsmæssigt eller selskabeligt indhold Tilskud til transport kan ydes, hvis aktiviteten i øvrigt har et sundhedsfremmende eller forebyggende indhold Der kan endvidere ikke ydes generelle tilskud til kontorhold eller anskaffelser, men der kan ydes støtte til administrative omkostninger (porto, papir, annoncer o.l.) i forhold til den konkrete aktivitet.

14 Side 12 Herunder fremlægges administrationens forslag om prioritering af tildeling af midler til de 22 ansøgninger for 1. ansøgningsrunde Frivillig Bladgruppe for Aktivitetscentrene søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til trykning af års-program 2015/16. Målgruppe: Førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere i Lejre Kommune. Der er ca modtagere af årsprogrammet i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr. til samme aktivitet kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til trykning af års-program ud fra den vurdering, at programmet er medvirkende til at give kommunens ældre borgere orientering om de aktiviteter som de frivillige foreninger tilbyder. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 2. Ældre Sagen Bramsnæs søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til telefongodtgørelse/kurser/kørselsgodtgørelse for de frivillige i forbindelse med Telefonstjerne og tryghedsopkald, hjælp til aktivering i husene på Ammershøjparken bl.a. stolegymnastik, besøgsvenner/demensaflaster, 3 årlige samarbejdsmøder og til PC-hjælp. Målgruppe: Ældre borgere Bramsnæsområdet. Der er 1562 medlemmer i Lejre Kommune, Bramsnæsområdet. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til de søgte aktiviteter. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 3. Dansk Epilepsiforening Kreds Vestsjælland søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til social weekend for alle med epilepsi; ophold, linned, forplejning m.m., befordring til de frivillige, oplægsholdere, leje af plenum- og fælleslokaler, kreativt værksted, aktiviteter, underholdning og diverse. Målgruppe: Alle med epilepsi og deres pårørende. Der er 22 medlemmer af foreningen i Lejre Kommune. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud såfremt der er deltagere fra Lejre Kommune. Tilskud gives til oplægsholder og til befordring for de frivillige. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 4. Udviklingshæmmedes Landsforbund Ungdom søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til afholdelse af introduktionsforedrag om foreningen i Lejre og efterfølgende planlægningsmøder.

15 Side 13 Målgruppe: Udviklingshæmmede. Der er ca medlemmer af foreningen. Der er en frivillig fra Lejre i klubbestyrelsen. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til afholdelse af introduktionsdag i Lejre Kommune. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 5. Børns Voksenvenner Roskilde søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til løn- og driftsudgifter til foreningen herunder kørselsgodtgørelse for de frivillige ved hjemmebesøg, og når de er ude og oplyse om foreningen samt til trykning af folder. Målgruppe: Børn mellem 6 og 13 år. Der er 37 børn (søskende medregnet) i Lejre Kommune og 20 frivillige. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr. og kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til de frivillige til kørsel til hjemmebesøg. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet der ikke gives tilskud til drift og lønudgifter. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 6. Frivillignet for flygtninge - Lejre Kommune søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til cafe-møder, mande og kvindegrupper med fysiske aktiviteter, foredragsholdere, transporttilskud (for frivillige) og mangfoldiggørelse af hvervefoldere og udsendelse af disse. Målgruppe: Alle kommunens flygtninge Der er 30 frivillige og flygtninge i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr. og i kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til kostvejledning på cafe-møderne, sport og motion i mande- og kvindegrupperne og til foredragsholder om dansk kultur. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 7. Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til børneklub med aktiviteter for børnene og fælles aktiviteter for kvinder og børn på Ringsted Krisecenter. Målgruppe: Voldsramte kvinder og børn. Der er ikke frivillige fra Lejre Kommune, men af og til beboere. Foreningen har tidligere søgt, men ikke modtaget støtte, da der ikke har været Lejreborgere tilknyttet. Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes, idet der i år (½ år) har været en familie fra Lejre Kommune.

16 Side 14 Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 8. Astma-Allergi Foreningen søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til deltagelse for 1 barn i Projekt Luftballonen, som er en sommerlejr for børn. Målgruppe: Astma, allergi og eksembørn og unge mellem 10 og 17 år fra hele landet. Der deltager måske 1 (barn) fra Lejre Kommune. Dette kan først oplyses ved tilmelding i foråret Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med henvisning til at beløbet først udbetales, når kommunen får oplyst, om der er tilmeldt et barn fra Lejre. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne, under forudsætning af, at der tilmeldes et barn fra Lejre til sommerlejren. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 9. Hjerteforeningen Lejre lokalekomité søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til 6 kurser om livreddende førstehjælp; kunstigt åndedræt, hjertemassage og brug af hjertestarter og til foredrag på Hjertecaféen om kost, motion, psyken, et bedre liv og andet som kan højne den enkeltes livskvalitet. Målgruppe: Folk med hjerte- og kredsløbssygdomme og deres pårørende. Der er 880 medlemmer af foreningen i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 10. Ældre Sagen Lejre søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til de frivilliges udgifter til kørsel og telefon til Telefonstjernen, Demensaflaster, En hjælpende hånd og til PC-hjælp. Målgruppe: Ældre borgere i Lejreområdet. Der er 1339 medlemmer i Lejreområdet. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 11. Ældre Sagen Hvalsø søger om tilskud på i alt kr.

17 Side 15 Der søges om tilskud til de frivilliges udgifter til kørsel og telefon til Besøgsvennetjenesten, Søndagscafeer og PC-hjælp i hjemmet. Målgruppe: Ældre borgere i Hvalsø området. Der er medlemmer i Hvalsø afdelingen i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med tilskud til Besøgsvennetjenesten og PC-hjælp i hjemmet. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet det ikke gives tilskud til aktiviteter af underholdende karakter. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 12. Mærk Livet søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til foredrag om, hvordan man bevarer de fysiske, psykiske og sociale funktionsevner. Målgruppe: Pensionister i Lejre Kommune. Der er 30 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 13. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til temamøder med undervisning/oplysning om sygdommen, foredrag og information om behandlingsmetoder samt tilskud til klubaktiviteter. Målgruppe: Parkinsonramte og deres pårørende. Der er 38 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr. og kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til temamøder og foredrag. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet der ikke gives tilskud til klubaktiviteter. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 14. Bedre Psykiatri lokaleafdelingen for Roskilde og Lejre Kommune søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til honorar til psykoterapeut til samtalegrupper i forbindelse med 10 mødeaftener i 2014 med det formål, at støtte pårørende. Psykoterapeuten giver individuel rådgivning/vejledning. Endvidere til forplejning i forbindelse med møderne samt til annoncering. Målgruppe: Pårørende til psykisk syge. Der er 48 pårørende fra Lejre Kommune.

18 Side 16 Foreningen har tidligere modtaget støtte til samme aktivitet på i alt kr kr., kr., kr., kr. og i kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til honorar til psykoterapeut. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet der ikke gives tilskud til annoncering og forplejning. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 15. Nutidens Kvinder Hvalsø søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til honorar og annoncering til foredrag om gigt og foredrag om det sociale liv på landet i gamle dage. Målgruppe: Medlemmer af foreningen samt alle øvrige interesserede. Der er 35 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr. Administrationen anbefaler, at der gives støtte til foredrag om gigt. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet foredrag om det sociale liv på landet i gamle dage vurderes ikke at være sundhedsfremmende og forebyggende. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 16. Foreningen Danske Døvblinde søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til rejseudgifter for de døvblinde, kørsel i egen bil, administration, mødeudgifter/gaver/leje/forum, interne arrangementer (dækning af udgifter til ledsagere) og honorar. Målgruppe: Døvblinde og synshæmmede Der er 2 frivillige fra Lejre Kommune. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til honorar til foredragsholder, såfremt emnet er sundhedsfremmende og forebyggende. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 17. Døveforeningen af 1866 søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til drift, drift af Cafe 17, tiltag på det frivillige område og medlemstilbud, hjemmeside, besøgsvennetjeneste administration, arrangementer og transport for de frivillige samt generel dækning af de frivilliges udgifter. Målgruppe: Døve, hørehæmmede og CI-tegnsprogsbrugere. Der er 2 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Administrationen anbefaler ikke at ansøgningen imødekommes.

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund,

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere