Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141

2 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Visitation Økonomi herunder administration af beboermidler Brugerindflydelse Behandlings- og handleplaner Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Dagligdagen og aktiviteter Magtanvendelse Utilsigtede Hændelser Klagesager Kost og motion Seksualitet Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Hjælpemidler Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Kompetenceudvikling IT Arbejdsmiljø Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Samarbejde med pårørende Netværk De fysiske rammer Hygiejne og rengøring Brand og beredskab (m.v.) Helhedsvurdering Spørgeguide til bruger/beboer Konklusion Bilag... 13

3 Side3/13 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Leder starter med at fortælle, at han stopper som leder for Lænke ambulatoriet i Roskilde- Lejre området, da han skal varetage andre opgaver i organisationen. Han erstattes af leder af Lænke ambulatoriet fra Glostrup Hvidovre. Leder oplyser, at man fremover vil arbejde mere med frafaldsanalyser, for at finde årsagerne til at borgerne afbryder deres behandling. Borgernes behandlingsforløb varer i gennemsnit 5-6 måneder, og der er aktuelt 175 borgere i behandling. Heraf er 61 % borgere fra Roskilde Kommune. Leder fortæller, at Lænke ambulatoriet har oplevet en stigning i antallet af borgere de sidste 7-8 måneder. Trods dette har man ikke problemer med at overholde Sundhedsstyrelsens behandlingsgaranti. På Lænke ambulatoriet arbejdes der udelukkende med individuelle forløb og Mindfullness bruges mere og mere som et redskab. Når en borger henvender sig, foretages en udredning efter en fast skabelon af medarbejderne, og det drøftes herefter på Lænkens behandlingskonference, hvilken behandler man tildeles. Der holdes konference 1-2 gange om ugen. Som noget nyt er man centralt i organisationen begyndt at lave mere målrettet kvalitetssikring på behandlingsforløbene. Det betyder, at forløbene gennemgås og kontrolleres for, om de lever op til de fastsatte mål. Gennemgangen laves af en tværfaglig gruppe med deltagere fra de forskellige ambulatorier, med Lænke ambulatoriernes overlæge i spidsen. Leder fortæller, at der tilbydes familieforløb, men der har ikke været så mange forløb afviklet endnu, der er planlagt uddannelse af personale til det. Medarbejderne bekræfter, at behandlingen nu bliver mere målrettet beskrevet, de er glade for, at der er medarbejdere med i den tværfaglige gruppe der arbejder med at kvalitetssikre behandlingen. De oplever ikke, at de skal gøre tingene væsentligt anderledes, men bare mere ensartet og målrettet. 2. Visitation Leder oplyser, at de fleste borgere selv henvender sig, de er ofte ressourcestærke, og halvdelen er i arbejde. Man forsøger fortsat, at lave en indsats i forhold til, at borgere ikke modtager dobbelt behandling i to tilbud. Derfor holdes der faste møder med CAS. Leder ser gerne et tættere samarbejde med kommunerne og jobcentrene. Det er medarbejdernes opfattelse, at de fleste borgere har hørt om Lænke ambulatoriet via andre borgere. De fortæller, at det stadig er svært at få fat i de unge i forhold til alkoholmisbrug. Det er mere på hash området, at de unge kommer i behandling. De oplever, at det er vigtigt i forhold til borgere med dobbelt diagnose et misbrug og en psykiatrisk diagnose at få etableret et samarbejde med egen læge eller sygehus. Det er deres oplevelse, at der i disse forløb kan være en uhensigtsmæssig ventetid flere steder i systemet.

4 Side4/13 3. Økonomi herunder administration af beboermidler Leder oplyser, at der ikke forekommer administration af borgernes økonomi. Der kan være vejledning af borgerne omkring tackling af økonomiske vanskeligheder, i forbindelse med deres behandling. Medarbejderne fortæller, at drøftelser omkring økonomi og økonomiske problemer, ofte er en del af de samtaler man har med borgerne i deres behandlingsforløb. Så der er tale om vejledning og henvisning til f.eks. rådgivere, der kan hjælpe med at få orden på evt. økonomiske problemer. Medarbejderne oplever, at de nye reformer på pensions- og dagpengeområdet, kan mærkes. Der er borgere der giver udtryk for, at de er nervøse for deres økonomiske situation, samtidig med, at de føler sig pressede økonomisk. 4. Brugerindflydelse Leder fortæller, at behandlingsplanen altid lægges sammen med borgeren, og den justeres hele tiden efter den feed-back borgeren giver. Lænke ambulatoriets Frivillig del Foreningen Lænken er borgernes mulighed for selv at arrangere og deltage i arrangementer. Man kan som borger vælge at deltage i Foreningen Lænken, som er den frivillige del af Lænkens arbejde. Her er der mulighed for at møde andre, der har været eller er i et behandlingsforløb i Lænken. De har møder hver måned, og har faste aktiviteter, som det er muligt at deltage i. De frivillige deler lokale med ambulatoriet, og det er muligt for borgerne, at bruge lokalerne både i og udenfor Lænke ambulatoriets åbningstid. Behandlingsplanen tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers motivation. Medarbejderne understreger, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i hvor motiveret borgeren er. Der er ikke et krav om ædruelighed for at starte den individuelle behandling.

5 Side5/13 5. Behandlings- og handleplaner Der lægges som tidligere nævnt, en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Den revideres hver 4. måned, hvor det evalueres om de mål der er sat, er nået. Planen dokumenteres i Lænkens eget elektroniske lukkede journalsystem. Medarbejderne laver i samarbejde med borgeren en behandlingsplan på baggrund af den samtale og udredning, der har fundet sted til at starte med. Herefter kan behandlingen deles ind i 3 faser; fase 1 der omhandler afrusning og afklaring og som kan vare op til 1 måned. Fase 2 som er selve behandlingsdelen, der typisk varer 6 måneder, efterfulgt af fase 3 der omfatter vedligeholdelse og tilbagefaldsforebyggelse. 6. Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Leder oplyser, at der ikke er mange borgere af anden etnisk oprindelse i alkoholbehandlingen. De gør sig mere gældende indenfor stofmisbrugsområdet. Medarbejderne fortæller, at det er ganske få borgere det drejer sig om, og der opleves ikke udfordringer i forhold til dette. 7. Dagligdagen og aktiviteter Da der ikke arbejdes med dagbehandling i gruppeforløb, er al behandling organiseret som individuelle samtaleforløb. Man tilstræber, at møde borgerne der hvor deres behov er, og samtale tider om aftenen er populære, oplyser leder. Ellers henviser leder punktet til de frivilliges aktiviteter. Medarbejderne aftaler samtaler individuelt med borgerne, og man prioriterer at borgere med akutte problemer varetages hurtigt.

6 Side6/13 8. Magtanvendelse Emnet er ikke aktuelt. Emnet er ikke aktuelt. Emnet er ikke aktuelt. 9. Utilsigtede Hændelser Leder Ifølge leder, har man ikke haft nogen utilsigtede hændelser, rapporteringer varetages af læge og sygeplejersker, der udfører opgaver efter Sundhedsloven. Medarbejder Medarbejderne kender til begrebet, og oplyser, at det varetages af læge og sygeplejerske, der har med medicinhåndtering at gøre. 10. Klagesager Der har ikke været klagesager i nuværende leders tid. Medarbejder, der har været ansat igennem en årrække, oplyser, at det er yderst sjældent. Medarbejderne er ikke i tvivl om, at klager skal gå til leder.

7 Side7/ Kost og motion Leder fortæller, at som tilbuddet er nu, er det ikke en systematiseret del af behandlingen, men leder ser gerne, at det bliver en fast del af behandlingen fremover. Medarbejderne fortæller, at det ikke er et kerne område i behandlingen, men en medarbejder synes hun inddrager det i stigende grad. Det kommer typisk ind i samtalen i forhold til at tale med borgeren om stabile livsforhold. Aktuelt er der dog ikke en fast procedure. Da man havde dagsbehandling i grupper, har det været en del af behandlingen, men det er ikke en fast del af den individuelle behandling. Medarbejderne er behjælpelige med at skabe kontakter til de tilbud der findes i forhold til kost og motion. - Tilsynet anbefaler, at kost og motion bliver en fast del, af den individuelle behandling. 12. Seksualitet Punktet overlades til medarbejderne. Medarbejderne fortæller, at det typisk berøres i de individuelle behandlingssamtaler. En medarbejder har en frivillig gruppe for mænd, hvor netop genoptagelse af parforholdet som ædru, tages op. 13. Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Leder oplyser, at rygning foregår udendørs. Hvis borgere møder op og er alkoholpåvirkede, afvises de ikke, men man vurderer situationen, og ofte ender det med en aftale om en ny tid. Hvis det sker gentagne gange, giver det selvfølgelig anledning til en snak, om det er det rigtige tilbud, og der henvises evt. til andre tilbud som CAS.

8 Side8/13 Medarbejderne oplyser, at der ikke må ryges indendørs, og bekræfter leders oplysninger i forhold til alkohol. Medarbejderne må ikke nyde alkohol i arbejdstiden. 14. Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Leder oplyser, at medicin opbevares efter forskrifterne. Da lægen er der 2½ dag om ugen, kan afrusning også ske i andre ambulatorier, selvom man skal have sin behandling i Roskilde. Lænken betaler for at borger kommer til et andet ambulatorium. Der udleveres antabus, af sundhedspersonale, og lægen der er til stede i ambulatoriet 2 ½ dag om ugen, er behandlingsansvarlig. Der er ansat to sygeplejersker som alkoholbehandlere. De dage lægen ikke er i ambulatoriet, kan hun kontaktes i de øvrige ambulatorier. 15. Hjælpemidler Leder oplyser, at der er elevator i opgangen, så det er muligt at komme i Lænken på trods af hjælpemidler. Medarbejderne bekræfter ovenstående. 16. Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Leder fortæller, at medarbejdergruppen består af 1 sekretær, 2 sygeplejersker, 1 psykolog, 1 socialrådgiver og 1 læge. Alle behandlere har foruden deres grunduddannelse, en alkohol- eller psykoterapeut uddannelse. Det er leder der planlægger den overordnede arbejdstid, og herefter planlægger medarbejderne selv deres individuelle mødetider.

9 Side9/13 Leder har ikke afholdt MUS samtaler i dette år, da han finder det relevant at overlade dette til den nye leder der tiltræder. Leder oplyser, at der har været en langtidssyg medarbejder, sygemeldingen endte med en opsigelse. Generelt i hele Lænkens organisation, er der øgede indsatser i forhold til sygdom, men lokalt i Roskilde afdelingen er sygefraværet generelt lavt. De øgede indsatser er mere klare retningslinjer i forhold til omsorgssamtaler. Leder oplever, at medarbejderne i den fraværende medarbejders sygeperiode, har ydet en ekstra indsats. Medarbejderne fortæller, at de har været igennem et lidt hårdt år på grund af en langtidssyg medarbejder, som de selv har dækket ind arbejdsmæssigt. Det har kunnet lade sig gøre fordi de alle har bidraget, og fordi de kender hinanden godt. Ellers oplever medarbejderne ikke, at sygefraværet er særlig udtalt. De oplever sig som et meget selvkørende team, som sjældent er nødt til at aflyse samtaler med borgerne. De tilrettelægger selv deres arbejdstid, ud fra de rammer, som leder har lagt. Leder er der et par gange om ugen, men har også ansvar for andre Lænke ambulatorier. Medarbejderne ser sig selv som kundevenlige, servicemindede og fleksible. 17. Kompetenceudvikling Leder fortæller, at der i øjeblikket er medarbejder af sted på kursus i Mindfullness, det er organisationen Lænken der udbyder disse kurser. Medarbejderne oplyser, at det i sidste ende er leder der beslutter, hvem der skal på hvilke kurser, men de synes generelt, at de har gode muligheder for kompetenceudvikling. De fortæller, at der jævnligt udbydes kurser fra Ringgården. En er ved at videreuddanne sig i DAT Dialektisk Adfærdsterapi. - Tilsynet har ingen bemærkninger 18. IT IT systemet køres og serviceres af Gentofte Kommune. Det fungerer godt, oplyser leder. Leder har hjemmearbejdsplads med krypteret sikker linje. Medarbejderne oplever, at de har gode muligheder for at bruge IT. Der dokumenteres i et lukket elektronisk journalsystem. De hilser den mere målrettede dokumentation velkommen.

10 Side10/ Arbejdsmiljø Der har været afholdt APV. I forhold til lokalerne, som leder oplever fungerer rigtig godt, mangler der lidt i forhold til udsmykningen. På det psykiske område, er det påpeget af medarbejderne, at det har været hårdt med en langtidssyg medarbejder. Medarbejderne bekræfter, at der har været afholdt APV, de oplever at de har et godt arbejdsmiljø, der er instrukser i forhold til vold og trusler. De ser det som en styrke, at de har arbejdet sammen igennem længere tid. 20. Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Leder oplyser, at der er tæt samarbejde med kommuner og med CAS i Roskilde Kommune. Dertil kommer samarbejdet internt i Lænken. Medarbejderne oplever, at de har et godt både internt og eksternt samarbejde; eksternt samarbejdes med borgernes kommuner, sygehuse og Kriminalforsorgen. De deltager i supervision fast hver måned med ekstern superviser. 21. Samarbejde med pårørende Pårørende tilbydes typisk tre samtaler uden den der er i behandling. Det er muligt som pårørende selv at betale for flere samtaler, og endelig er der mulighed for som familie, at søge sin kommune om at få bevilget et forløb for familien samlet. Det er leders oplevelse, at de fleste pårørende tager imod samtaler.

11 Side11/13 Medarbejderne oplyser, at de har samtaler med de pårørende enten ved personligt fremmøde eller via telefon. Der tilbydes altid samtaler til de pårørende som har et familiemedlem i behandling. Medarbejderne er klar over deres underretningspligt i forhold til børn. 22. Netværk Leder nævner Lænken og Det Alkoholfaglige Råd som netværk, der deltages i. Man mødes internt i Lænken som behandler 2-3 gange årligt. Derudover er der netværk med CAS AA og Blå Kors. 23. De fysiske rammer Leder oplever, at de fysiske rammer er gode, de ligger godt placeret, og lokaler fungerer godt til formålet. Medarbejderne er glade for lokalerne, de har gode rummelige behandlingslokaler, der er godt lydisoleret, så man kan tale uforstyrret. 24. Hygiejne og rengøring Rengøringen varetages af et privat firma, og den fungerer upåklageligt.

12 Side12/13 Medarbejderne bekræfter leders udsagn. 25. Brand og beredskab (m.v.) Beredskabsplanen er godkendt og kendt af alle medarbejdere. Det har været et indsatsområde i året der er gået. Den omfatter også hvordan vold og trusler skal håndteres. Medarbejderne kender til beredskabsplanen. 26. Helhedsvurdering Leder er særlig glad for, at antallet af borgere i behandling er stigende. Medarbejderne synes de har et godt koncept, som fungerer. De oplever sig selv som meget servicemindede. 27. Samtale med frivillig i Foreningen Lænken Borger har igennem flere år været frivillig i Foreningen Lænken, og er foruden at være formand lokalt, også valgt ind i landsforeningen. Borger oplyser at det går godt lokalt, medlemstallet er steget til 38 medlemmer. Borger mener det er en fordel at være flyttet til nuværende adresse, så centralt og så nær på Roskilde Station. De er i gennemsnit en borgere der mødes ca. en gang om måneden til fællesspisning. Af andre aktiviteter, kan nævnes udflugter til blandt andet Den Blå Planet og Zoologisk Have.

13 Side13/13 Disse udflugter lægges gerne på søndage, som kan føles lang for en ex-misbruger. Der er ugentlig åbningstid mandage og torsdag fra kl Man har tidligere også haft åbent onsdag formiddag, men dette er stoppet, da der ikke mødte nogen borgere op. Alle borgere der er med i Foreningen Lænken kan komme i ambulatoriets åbningstid og benytte fælles lokalerne, og det er ligeledes muligt for medlemmer, at få kontakt til formanden og aftale et individuelt møde med ham, hvis et medlem har behov for dette. Borger fortæller, at de også har haft succes med at afholde temamøder; et har omhandlet alkohols skadevirkninger og et har omhandlet borderline diagnosen og ludomani, og blev afholdt på INSP! sammen med foreningen SIND. Borger fortæller, at der ikke kommer så mange forslag om nye aktiviteter fra medlemmerne. Han mener det kan skyldes, at medlemmerne bare har brug for et fristed, hvor de kan tale med andre der har været i samme situation, og hvor man ikke behøver at forklare en hel masse. Han ser foreningen arbejde som vigtigt, og som en uundværlig støtte til den behandling man har modtaget i ambulatoriet. Foreningen Lænken og medarbejder fra Lænke Ambulatoriet har fastlagte møder. 28. Konklusion Lænke Ambulatoriet i Roskilde virker som et godt og veldrevet tilbud til borgere med alkoholmisbrug. Det er positivt, at der arbejdes målrettet med at dokumentere indsatserne, som er med til at kvalitetssikre tilbuddet til borgerne. Medarbejderne giver udtryk for, at være glade for deres arbejdsplads, og synes de har et godt arbejdsmiljø. Dette er også med til at sikre borgerne et velfungerende tilbud. - Tilsynet anbefaler, at kost og motion bliver en fast del, af den individuelle behandling. Bilag Retningslinier/Tilsynsmanual. tilsynsmanual.doc

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen Tilsynsrapporten 2005 Tilsynet med Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen gennemførte i september 2005 det årlige tilsyn med Maglemosens virksomhed. Tilsynet er formelt kun forpligtet til at føre tilsyn med

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere