KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/ i sag nr og mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/ i sag nr og mod"

Transkript

1 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/ i sag nr og Rudersdal Forsyning A/S (advokat Line Markert) mod Forsyningssekretariatet (fuldmægtig Mette Clausen) Resume af afgørelsen Rudersdal Forsyning A/S (spildevand) har 5. november 2010 påklaget Forsyningssekretariatets afgørelse af 8. oktober 2010 og 19. november 2010 har Rudersdal Forsyning A/S (vand) påklaget Forsyningssekretariatets afgørelse af 22. oktober I begge afgørelser tog sekretariatet stilling til Rudersdal Forsyning A/S prisloft for Rudersdal Forsyning A/S har begæret sagen hjemvist til Forsyningssekretariatet med henblik på genberegning af prislofterne. Klagen vedrører to forhold. Det første forhold vedrører Forsyningssekretariatets vurdering af Rudersdal Forsyning A/S (kun spildevand) opgørelse af over- og underdækning, hvor Rudersdal Forsyning A/S har gjort gældende, at det (nu) er dokumenteret, at en gældspost på 20,7 mio. kr. ikke vedrører investeringer, men tilslutningsbidrag til Mølleåværket, og at prisloftet skal tage højde herfor. Det andet forhold vedrører Forsyningssekretariatets opgørelse af Rudersdal Forsyning A/S historiske investeringer, hvor Rudersdal Forsyning A/S har gjort gældende, at Forsyningssekretariatet er forpligtet til at ændre afgørelsen, når Forsyningssekretariatet får dokumenteret, at oplysninger til grund for afgørelsen var forkerte. Dette gælder, uanset om oplysningerne fremkommer efter fristen fastsat af Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet har begæret afgørelserne stadfæstet og har bl.a. henvist til, at det ikke er dokumenteret, at udgifterne på 20,7 mio. kr. ikke vedrører historiske investeringer, samt at Forsyningssekretariatet ikke er forpligtet til at ændre afgørelsen på baggrund af oplysninger, der kom frem, efter at fristen for indlevering af nye oplysninger var sprunget, idet det i praksis vil gøre fristerne illusoriske. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelser af 8. oktober 2010 og 22. oktober

2 Parternes påstande Rudersdal Forsyning A/S har påstået afgørelserne af 8. oktober 2010 og 22. oktober 2010 vedrørende Rudersdal Forsyning A/S hjemvist til Forsyningssekretariatet til fornyet behandling og genberegning af åbningsbalancerne og prislofterne for 2011 for Rudersdal Forsyning A/S, Vand, og Rudersdal Forsyning A/S, Spildevand. Forsyningssekretariatet har påstået afgørelserne af 8. oktober 2010 og 22. oktober 2010 vedrørende Rudersdal Forsyning A/S stadfæstet. De påklagede afgørelser Følgende fremgår af Forsyningssekretariatets afgørelse af 8. oktober 2010: Tillæg for historiske investeringer Rudersdal Forsyning har i sin reguleringsmæssige åbningsbalance gjort brug af city-zonen, hvori selskabet har registreret en andel af sine ledningsstræk, brønde og stik samt små pumpestationer. Som dokumentation herfor har selskabet anvendt udskrifter fra kvadratnetmotor. Selskabet har imidlertid ikke dokumenteret antallet af indbyggere i dets forsyningsområde, jf. Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance, side 32-33, hvorfor Forsyningssekretariatet har rykket selskabets registrerede ledninger, brønde og stik samt små pumpestationer i city-zonen til by-zonen. Dette har medført en reduktion af selskabets reguleringsmæssige åbningsbalance på kr. eller 0,2 pct. Selskabet har i høringssvar af 3. september 2010 vedlagt materiale som dokumentation for, at indbyggertallet i de individuelle byzoner er højere end indbyggere. Det tilvejebragte materiale kan ikke anvendes som dokumentation, da det ikke er muligt ud fra det indsendte materiale, at identificere hvilke områder de opgjorte indbyggertal dækker. Endvidere fremgår det ikke af materialet, at det kun er kvadratceller defineret som by i kommuneplanen og som er sammenhængende, der har mere end indbyggere. Korrektion for over- eller underdækning indtil 31/ Det bemærkes her, at selskabet i indberetningen havde medtaget en gældspost på 20,7 mio. kr. om indskud i Mølleåværket og begrundet dette således: Som det fremgår, udgør et i 2005 foretaget kapitalindskud i det fælleskommunale Målleåkloakværk den væsentligste del af underdækningen. Kapitalindskuddet kan ikke aktiveres, hvorfor det må anses for at være en driftsomkostning. Det er Forsyningssekretariatets opfattelse, at en gældspost om et sådan kapitalindskud må anses for at omhandle finansiering af investeringer og derfor i henhold til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 8, ikke kan medregnes i opgørelsen af over- eller underdækningen. Forsyningssekretariatet har derfor ikke medtaget denne post i opgørelsen ovenfor. I høringssvaret har selskabet oplyst, at selskabet er uforstående overfor, at beløbet ikke modregnes i opgørelsen. Selskabet oplyser, at beløbet er betalt til Mølleåværket I/S, men at det er Rudersdal Kommune, som har ejerandelen. Selskabet har ikke fremsendt dokumentation eller lignende, og det er derfor Forsyningssekretariatets opfattelse, at selskabet ikke har dokumenteret, at beløbet hverken direkte eller indirekte udgør finansiering af investeringer, jf. prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 8, og derfor ikke kan medregnes i opgørelsen af over- eller underdækningen. 2

3 Følgende fremgår af Forsyningssekretariatets afgørelse af 22. oktober 2010: Tillæg for historiske investeringer Det fremgår ikke af den indsendte dokumentation, at indbyggertallet i alle selskabets individuelle byzoner er større end , hvilket i henhold til vejledningen til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance er en betingelse for at opnå city-tillæg. Forsyningssekretariatet har på den baggrund flyttet anlægsaktiverne indført i zonekategorien city til zonekategorien by. Dette medfører, at åbningsbalancen reduceres med kr. Selskabet har i høringssvar af 3. september 2010 vedlagt materiale som dokumentation for, at indbyggertallet i de individuelle byzoner er højere end indbyggere. Det tilvejebragte materiale kan ikke anvendes som dokumentation, da det ikke er muligt ud fra det indsendte materiale, at identificere hvilke områder de opgjorte indbyggertal dækker. Endvidere fremgår det ikke af materialet, at det kun er kvadratceller defineret som by i kommuneplanen og som er sammenhængende, der har mere end indbyggere. Rudersdal Forsyning A/S har til brug for Konkurrenceankenævnets behandling af spørgsmålet om historiske investeringer fremsendt kommuneplan 2009 for Rudersdal Kommune, beskrivelse af kvadratnettet over Rudersdal Kommune fra Danmarks Statistik, udtræk af kvadratnettet i MapInfo samt kort over byområder og cityzoner i Rudersdal. Til brug for behandlingen af spørgsmålet om korrektion for over- og underdækning, har Rudersdal Forsyning A/S fremsendt faktura af 11. oktober 2005 fra Lyngby-Taarbæk Kommune til Søllerød Kommune vedrørende tilslutningsbidrag til Mølleåværket. Parternes argumentation Rudersdal Forsyning A/S har vedrørende over-/underdækning navnlig gjort gældende, at bestemmelserne i prisloftsbekendtgørelsens 3, stk. 8, 3. og 4. punktum, skal ses i sammenhæng, således at 3, stk. 8, 3. punktum, sikrer, at man ikke i opgørelsen af over- og underdækningen kan indregne gæld, som vedrører investeringer, idet disse samtidig vil være finansieret gennem tillægget til prisloftet for historiske investeringer. I givet fald ville man få investeringerne finansieret to gange. Bestemmelsen i prisloftsbekendtgørelsens 3, stk. 8, 4. punktum, skal sikre, at gæld, som ikke vedrører investeringer og dermed ikke er finansieret gennem tillægget for historiske investeringer, kan indregnes i prisloftet ved, at gælden indregnes i over- og underdækningen. I nærværende sag har forsyningen fremlagt dokumentation for, at beløbet på 20,7 mio. kr. vedrører betaling af et tilslutningsbidrag til Mølleåværket. Det er således dokumenteret, at der ikke er tale om en gældspost, som vedrører investeringer i anlæg, der er finansieret via tillægget for de historiske investeringer. Rudersdal Forsyning A/S er derfor uenig med Forsyningssekretariatet, når sekretariatet uden at begrunde det nærmere bemærker, at forsyningen ikke har fremlagt dokumentation for, at den pågældende gældspost opfylder betingelserne i prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 8, 4. punktum, for at kunne blive medregnet i opgørelsen af over- eller underdækningen. 3

4 Det er i øvrigt i den forbindelse ikke angivet, hvorfor forholdet ikke anses for dokumenteret, eller hvilken form for dokumentation der anses for påkrævet, for at gælden kan indregnes. Forsyningssekretariatet har således hverken opfyldt sin vejledningspligt efter forvaltningslovens 7, eller kravet om en tilstrækkelig begrundelse af afgørelsen, jf. forvaltningslovens 22. Rudersdal Forsyning A/S har som følge heraf ikke haft mulighed for at forholde sig konkret til Forsyningssekretariatets dokumentationskrav med henblik på korrekt opfyldelse af dette. På den baggrund bør sagen hjemvises til Forsyningssekretariatet til fornyet behandling og genberegning af prisloftet under fornøden hensyntagen til den fremlagte dokumentation for, at beløbet på 20,7 mio. kr. vedrører betaling af et tilslutningsbidrag til Mølleåværket og med anerkendelse af, at der ikke er tale om en gældspost, som vedrører investeringer i anlæg, der er finansieret via tillægget for de historiske investeringer. Såfremt Konkurrenceankenævnet måtte finde, at beløbet på de 20,7 mio.kr., uanset den fremlagte dokumentation, må anses for gæld, som vedrører investeringer, og beløbet derfor ikke kan indregnes i opgørelsen af Rudersdal Forsyning A/S' opgørelse af over- og underdækning, gøres det gældende, at det betalte tilslutningsbidrag subsidiært må udløse et tillæg til prisloftet for historiske investeringer. Det bemærkes, at det i givet fald vil være muligt at fastsætte en standardlevetid for tilslutningen og derved fastsætte en afskrivningsperiode for investeringen. På den baggrund påstås sagen subsidiært hjemvist til Forsyningssekretariatet til fornyet behandling og genberegning af åbningsbalancen og prisloftet under fornøden hensyntagen til, at det betalte tilslutningsbidrag bør udløse et tillæg til prisloftet for historiske investeringer. Rudersdal Forsyning A/S har vedrørende spørgsmålet om historiske investeringer gjort gældende, at Forsyningssekretariatets synspunkter strider mod det ulovbestemte officialprincip, som gælder for offentlige myndigheders afgørelser. Det følger af officialprincippet, at offentlige myndigheder, herunder rekursinstanser, er forpligtede til at træffe materielt rigtige afgørelser. Som led heri skal myndigheden tilvejebringe de korrekte og tilstrækkelige oplysninger, som er nødvendige for, at myndigheden kan træffe materielt rigtige afgørelser. Det antages endvidere, at officialprincippet skærpes i sager som denne, da der er et lovfæstet godkendelseskrav, og da prisloftet vedrører selskabernes eneste indtægtskilde, hvorfor forholdet er afgørende for vandselskabets økonomi og overlevelse. Officialprincippet gælder uanset prisloftbekendtgørelsens 7, der giver Forsyningssekretariatet adgang til at fastsætte skønsmæssige tal i tilfælde af manglende oplysninger fra selskabet. Denne bestemmelse vedrører ifølge sin ordlyd alene den situation, hvor et vandselskab ikke har indsendt oplysninger til Forsyningssekretariatet. Bestemmelsen finder således ikke anvendelse i den situation, hvor et vandselskab rent faktisk har indsendt oplysninger, men Forsyningssekretariatet ikke finder dokumentationen af de pågældende oplysninger tilstrækkelig. 4

5 Det bemærkes, at Rudersdal Forsyning A/S allerede ved indberetningen af sine reguleringsmæssige åbningsbalancer havde registeret de anlæg, som sagen vedrører, som beliggende i cityzone. Forsyningssekretariatet fandt imidlertid ikke, at forsyningen havde dokumenteret antallet af indbyggere i dens forsyningsområde og anerkendte derfor ikke den pågældende registrering. Rudersdal Forsyning A/S vedlagde derfor i sit høringssvar til Forsyningssekretariatets udkast til prislofter for 2011 dokumentation for, at indbyggertallet i de individuelle byzoner er højere end indbyggere. Forsyningssekretariatet fandt dog heller ikke, at dette materiale var tilstrækkelig dokumentation. Forsyningssekretariatet valgte på den baggrund at træffe afgørelse uden at tage hensyn til de indsendte oplysninger om cityzoner frem for at anmode Rudersdal Forsyning A/S om at fremsende supplerende dokumentation. Dette førte til en materielt forkert afgørelse om reduktion i Rudersdal Forsyning A/S' åbningsbalancer for både vand og spildevand og som følge heraf en reduktion i tillæggene til selskabets to prislofter for historiske afskrivninger. Rudersdal Forsyning A/S har på den baggrund fremlagt yderligere dokumentation for antallet af indbyggere i cityzonerne. Det er denne dokumentation, som Forsyningssekretariatet afviser at tage hensyn til. Som det fremgår, har Rudersdal Forsyning A/S indberettet oplysningerne om de pågældende cityzoner rettidigt. Rudersdal Forsyning A/S har desuden efter bedste evne forsøgt at fremskaffe den dokumentation, som Forsyningssekretariatet har efterspurgt, forud for Forsyningssekretariatets prisloftafgørelse. Det følger af officialprincippet, at Forsyningssekretariatet har et medansvar for, at der fremskaffes det materiale, som er nødvendigt, for at der kan træffes den materielt korrekte afgørelse vedrørende selskabets prislofter. Det forhold, at Rudersdal Forsyning A/S i første omgang har misforstået dokumentationskravene, kan derfor ikke begrunde, at Forsyningssekretariatet i sin afgørelse ser fuldstændig bort fra de oplysninger, som forsyningen har indberettet, og efterfølgende fastholder en materielt forkert afgørelse, selvom den fornødne dokumentation er fremlagt. Det følger også af officialprincippet, at rekursinstanser er forpligtiget til at inddrage nye relevante oplysninger ved behandlingen af en administrativ rekurs. Det er derfor Rudersdal Forsyning A/S' opfattelse, at Konkurrenceankenævnet i denne klagesag også er forpligtet til at tage hensyn til forsyningens dokumentation af befolkningstallene i de indberettede cityzoner, selvom denne er fremkommet efter Forsyningssekretariatets prisloftafgørelse for Rudersdal Forsyning gør på den baggrund gældende, at sagen bør hjemvises til Forsyningssekretariatet til fornyet behandling og genberegning af prislofterne under fornøden hensyntagen til Rudersdal Forsyning A/S' dokumentation af befolkningstallene i indberettede cityzoner. Forsyningssekretariatet har vedrørende opgørelse af over- eller underdækning (kun spildevand) gjort gældende, at selskabet ikke har dokumenteret, at en konkret gældspost vedrørende et kapitalindskud hverken direkte eller indirekte omhandler finansiering af investeringer, jf. prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 8, 4. pkt. 5

6 Forsyningssekretariatet har i den forbindelse oplyst, at selskabet i indberetningen til brug for prisloftet for 2011 oprindeligt havde angivet et underskud på en foreløbig mellemregning med kommunen pr. 31. december 2009 som en gældspost, der efter selskabets opfattelse stammede fra driftsunderskud. Forsyningssekretariatet vejledte derfor om, at underskud på mellemregningskontoen ikke kan medregnes i opgørelsen af over- eller underdækning, medmindre selskabet dokumenterer, at underskuddet på mellemregningskontoen stammer fra driftsunderskud. Selskabet blev vejledt om at fremlægge konkret dokumentation for, at de pågældende beløb hverken direkte eller indirekte udgjorde finansiering af investeringer. Selskabet fremlagde i den forbindelse ikke dokumenter. Selskabet oplyste blot, at et i 2005 foretaget kapitalindskud i det fælleskommunale Mølleåkloakværk var den væsentligste del af underdækningen, som ikke aktiveres og afskrives, hvorfor det må anses for en driftsomkostning. Forsyningssekretariatet fremsendte herefter den 20. august 2010 udkast til afgørelsen, hvor der var anført, at selskabet i indberetningen havde medtaget en gældspost på 20,7 mio. kr. om indskud i Mølleåværket. Det fremgik videre, at det var Forsyningssekretariatets opfattelse, at en gældspost om et sådant kapitalindskud må anses for at omhandle finansiering af investeringer og derfor i henhold til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 8, ikke kan medregnes i opgørelsen af over- eller underdækningen. I sit høringssvar anførte selskabet, at beløbet er betalt til det fælleskommunale renseanlæg Mølleåværket IS, som er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Rudersdal Kommune og ikke Rudersdal Forsyning har en ejerandel i Mølleåværket I/S. Derudover er der tale om en driftsomkostning og ikke en anlægsinvestering. Rudersdal Forsyning er derfor af den opfattelse, at beløbet på 20,7 mio. kr. skal medtages i opgørelse over korrektion for over- eller underdækning indtil 31/12. Der blev heller ikke her fremsendt dokumentation af nogen art, hvorfor Forsyningssekretariatet traf afgørelse i overensstemmelse med udkastet til afgørelse. Forsyningssekretariatet gør derfor gældende, at sekretariatet adskillige gange i sagsforløbet har henledt selskabets opmærksomhed på, at den pågældende gældspost kun vil kunne modregnes i opgørelsen af over- eller underdækningen, såfremt selskabet konkret dokumenterer, at posten hverken direkte eller indirekte udgør finansiering af investeringer, hvorfor det må være selskabets egen risiko, at der ikke er fremsendt dokumentation. Forsyningssekretariatet har videre anført, at kapitalindskud efter Forsyningssekretariatets opfattelse normalt er en betaling for en ejerandel i et selskab og dermed også en betaling for anskaffelse af en ejerandel i de anlægsaktiver, som selskabet råder over. Som udgangspunkt vil det derfor være relevant at antage, at en gældspost vedrørende et kapitalindskud vil skulle opfattes som investeringer i henhold til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 6, medmindre selskabet konkret dokumenterer, at posten hverken direkte eller indirekte udgør finansiering af investeringer, jf. bestemmelsen i 3, stk. 8, 4. pkt. Forsyningssekretariatets har derudover både udfyldt sin vejledningspligt og givet tilstrækkelig begrundelse for afgørelsen. 6

7 Forsyningssekretariatet har vedrørende tillæg for historiske investeringer (vand og spildevand) gjort gældende, at Forsyningssekretariatet er enig i, at sekretariatet skal overholde officialprincippet. Dette suppleres dog af selskabets oplysningspligt. I den konkrete sag er det således, at selskabet ikke havde indsendt tilstrækkelig dokumentation for, at sekretariatet kunne træffe afgørelse om, hvorvidt anlægsaktiverne var beliggende i zoner defineret som city. Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens 18, stk. 2 (tidligere stk. 3), at det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter hvilke oplysninger og data, der er nødvendige til brug for fastsættelsen af prisloftet. Disse oplysninger og data har sekretariatet beskrevet i Vejledningen. Til selskabets bemærkninger om, at Konkurrenceankenævnet er forpligtet til at inddrage nye relevante oplysninger ved behandlingen af sagen, bemærker Forsyningssekretariatet, at et prisloft som udgangspunkt fastsættes på baggrund af de oplysninger, herunder den dokumentation, som et selskab indberetter efter prisloftbekendtgørelsens 18, stk. 1 (tidligere stk. 2). Baggrunden for dette er, at der hovedsagligt er tale om oplysninger og dokumentation, som kun selskabet kan fremkomme med. Efter Forsyningssekretariatets vurdering, må risikoen for, at et selskab ikke rettidigt er fremkommet med den relevante dokumentation, som udgangspunkt ligge hos selskabet, som har indsendt oplysningerne. Denne vurdering skal ses i lyset af, at selskabets prisloft alene er gældende for et enkelt år. Ved selskabets indberetning til det efterfølgende års prisloft, er det således muligt for selskabet at indberette korrekte oplysninger. Forsyningssekretariatets gør derfor gældende, at udgangspunktet om inddragelse af nye oplysninger må fraviges, når et selskab ikke rettidigt er fremkommet med den rette dokumentation, og Forsyningssekretariatet derfor har været nødt til at foretage skøn. Resultat og begrundelse Konkurrenceankenævnet finder, at Forsyningssekretariatets afgørelser er korrekte ud fra de oplysninger, som Forsyningssekretariatet havde til rådighed, da sekretariatet fastsatte prislofterne for Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke var fremsendt dokumentation for, at indskuddet i Mølleåkloakværket ikke medførte ejerandel (over- og underdækning), og at der ligeledes ikke var fremsendt tilstrækkelig dokumentation for, at de omtvistede områder er cityområder (historiske investeringer). I begge tilfælde har Forsyningssekretariatet opfordret selskaberne til at indsende dokumentation, herunder anført i udkastet til afgørelserne, at der ikke var modtaget dokumentation, og hvad følgen af den manglende dokumentation ville være. Konkurrenceankenævnet finder på den baggrund, at Forsyningssekretariatet har opfyldt sin vejledningsforpligtelse. 7

8 Sagen drejer sig herefter om, hvorvidt et selskab har ret til at få genberegnet sit prisloft på baggrund af nye oplysninger fremlagt efter Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloft. Af vandsektorlovens 4, stk. 2, fremgår følgende: Stk. 2. Vandselskaber, der skal have fastsat et prisloft efter kapitel 3, skal foretage registrering af og indberette oplysninger om vandselskabets miljø-, service- og driftsforhold og økonomiske forhold til Forsyningssekretariatet til brug for Forsyningssekretariatets beregning af vandselskabernes effektivitet i form af resultatorienteret benchmarking. Bestemmelsen er suppleret af vandsektorlovens 6, stk. 3 og 30, stk. 1, hvoraf fremgår følgende: 6 Stk.3. Indsender et vandselskab ikke de oplysninger til Forsyningssekretariatet, som vandselskabet har pligt til i henhold til kapitel 2, kan Forsyningssekretariatet lægge erfaringsmæssige værdier for de manglende oplysninger til grund for fastsættelsen af prisloftet. 30. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 2) undlader at registrere eller indberette oplysninger efter 4, stk. 2 Af forslag til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Lovforslag 150, Folketingstidende , Tillæg A, side 4631 ff.), fremgår følgende af de særlige bemærkninger til 6: Da prisloftet er centralt for den foreslåede regulering, og idet indberetninger fra vandselskaberne er nødvendige for fastsættelsen af prisloftet, skal det sikres, at Forsyningssekretariatet har et grundlag for sit arbejde. Det foreslås derfor i stk. 3, at vandselskaber ikke kan undgå at få fastsat et prisloft ved at undlade at indberette de oplysninger, der er pligt til. Sker det imidlertid, at et vandselskab ikke indberetter de pligtige oplysninger, foreslås det, at Forsyningssekretariatet kan fastsætte de nødvendige oplysninger. I de tilfælde, hvor Forsyningssekretariatet er nødt til at fastsætte værdier for et vandselskab, sker fastsættelsen efter et skøn, hvor Forsyningssekretariatet kan inddrage vandselskabets tidligere indberetninger, Forsyningssekretariatets erfaring, forholdene og udviklingen i sammenlignelige vandselskaber m.v. Dermed sikres det, at der altid kan fastsættes et prisloft, og at vandselskaberne ikke har et incitament til at undlade indberetninger. I prisloftsbekendtgørelsen fremgår de nærmere regler for selskabernes indberetning af oplysninger. Senest den 1.maj skulle selskaberne indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloft, jf. 18, stk. 1. Sekretariatet skulle herefter senest den 1. oktober sende udkast til afgørelse i høring hos selskaberne, jf. 19. Vandselskaberne havde dernæst en høringsfrist på 2 uger, og senest den 1. november skulle sekretariatet træffe afgørelse om prisloft for de enkelte vandselskaber for det følgende år, jf. 19, stk. 2. Konkurrenceankenævnet finder, at selskabernes overholdelse af fristerne for indberetning og bemærkning til udkast er afgørende for, at Forsyningssekretariatet kan træffe afgørelse om prisloft senest den 1. november For at sikre at Forsyningssekretariatet kan overholde fristen, og at selskaberne har et incitament til at deltage i processen, kan Forsyningssekretariatet i henhold til vandsektorlovens 6, stk. 3, fastsætte prisloftet på baggrund af erfaringsmæssige værdier for de manglende oplysninger. Ud fra ordlyden af bestemmelsen indgår de fastsatte værdier ikke i en foreløbig, men i den endelige afgørelse af selskabets prisloft for det kommende år. 8

9 Fremlæggelse af nye oplysninger for Konkurrenceankenævnet, der dokumenterer, at udgifter skal medtages med andre beløb eller under andre poster end anført af Forsyningssekretariatet, medfører derfor ikke i sig selv, at sekretariatets afgørelse skal hjemvises eller i øvrigt genberegnes. Selskabet er i stedet som udgangspunkt henvist til at fremlægge de pågældende oplysninger til brug for fastsættelsen af prisloftet for året efter. Et andet resultat vil efter Konkurrenceankenævnets opfattelse reducere selskabernes incitament til at deltage rettidigt i indberetningen af oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet. Som det fremgår af forarbejderne til vandsektorlovens 6, er det netop det, som man har ønsket at hindre. Konkurrencenævnet bemærker dog, at Forsyningssekretariatet har en vejledningspligt i henhold til forvaltningslovens 7. Forsyningssekretariatets vejledning kan ske i form af udsendelse af generelle vejledninger. Det fratager imidlertid ikke sekretariatet fra pligten til at yde individuel vejledning, hvis der er konkret grund hertil. Som nævnt indledningsvis, finder Konkurrenceankenævnet imidlertid, at Forsyningssekretariatet har vejledt Rudersdal Forsyning A/S tilstrækkeligt, hvorfor sagen heller ikke af denne årsag kan hjemvises til fornyet behandling. For så vidt angår afgørelsernes begrundelse, fremgår det af forvaltningslovens 24, at en begrundelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, der ligger til grund for afgørelsen samt de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Forsyningssekretariatets afgørelse indeholder alle ovenstående oplysninger, hvorfor Konkurrenceankenævnet heller ikke af den årsag finder anledning til at hjemvise sagen til fornyet behandling. Herefter bestemmes Forsyningssekretariatets afgørelser af 8. oktober 2010 og 22. oktober 2012 stadfæstes. Palle Bo Madsen Claus Berg Birgitte Sloth Christian Hjorth-Andersen Jon Stokholm Udskriftens rigtighed bekræftes Konkurrenceankenævnet den 10. juli 2013 Tina Delvig Fuldmægtig 9

10 10

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023364 Greve Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 1. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393 Kalundborg Vandforsyning A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-1-2014 og VFL-3-2014 Vejle Spildevand A/S Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelser

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457 Thisted Drikkevand A/S (advokat Jakob Christensen) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. Gladsaxe Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelse af

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023435 Silkeborg Vand A/S og Dansk Vand- og Spildevandsforening (advokat Rikke Søgaard Berth) mod Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. BIOFOS Lynettefællesskabet A/S (tidligere Lynettefællesskabet I/S) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen

Læs mere

K E N D E L S E Berigtiget udgave

K E N D E L S E Berigtiget udgave K E N D E L S E Berigtiget udgave afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8/10 2013 og berigtiget den 21. oktober 2013 i sag nr. VFL-3-2012 (2013-016) Hørsholm Vand ApS mod Forsyningssekretariatet Resume af

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL-1-2015 Tagpapbranchens Oplysningsråd (advokat Jørgen Lykkegård) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Cecilie

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt.

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. februar 2013 i sag nr. KL-7-2012 HK Privat (Morten Skov) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen HK Privat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Måløv Rens A/S Att.: Frank Bennetsen C/O Forsyning Ballerup A/S Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Den 9. februar 2016 Sag nr. 15/02398 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Sønderborg Vandforsyning A/S Att.: Erik Renner Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11776 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023424. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023424. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023424 Odder Vandværk A.m.b.a. og Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva) (advokat Rikke Søgaard Berth) mod (Kontorchef

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02474 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Fanø Vand A/S (spildevand) Att.: Anna Marie Sørensen Skolevej 5 6720 Fanø 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0253 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Kalundborg Overfladevand A/S Att.: Karin Hansen Holbækvej 189B 4400 Kalundborg 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0273 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023462. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023462. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023462 VandCenter Syd A/S (spildevand) (advokat Rene Frisdahl Jensen) og Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva)

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 HOFOR Vand København A/S Att.: Louise Isafold Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 19. december 2013 Sag nr. 13/11730 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Eva Lund Østergade 130 6900 Skjern 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0323 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 NK-Spildevand A/S Att.: Peter Hougaard Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11861 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Egå Vandværk a.m.b.a. Att.: Bestyrelsen Egå Havvej 8250 Egå Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04006 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere