Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a."

Transkript

1 Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser Definitioner og grundlæggende bestemmelser Forsyning og tilslutning Vandforsyningens indtægter Oplysningspligt Klagevejledning Straffebestemmelser Ikrafttrædelse Grundlaget for Leveringsbestemmelserne er udarbejdet af Rudersdal Forsyning A/S, og er med tilladelse til anvendelse af Birkerød Vandforsyning, således at der er ens bestemmelser for Vandforsyningen i hele Rudersdal Kommune.

3 1. Indledende bestemmelser 1.1 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. et andelsselskab ejet af forbrugerne. Disse Almindelige leveringsbestemmelser for levering af vand fra Birkerød Vandforsyningen i den tidligere Birkerød Kommune (herefter "Vandforsyningen") udgør sammen med de Tekniske leveringsbestemmelser vilkårene for levering af vand fra Vandforsyningen. 1.2 De Almindelige leveringsbestemmelser for Vandforsyningen (herefter "Leveringsbestemmelserne") er udarbejdet af Vandforsyningen og godkendt af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune (herefter "Kommunen"). Vandforsyningen har pligt til at udarbejde leveringsbestemmelser for forholdet mellem kunderne og Vandforsyningen. Leveringsbestemmelserne og de Tekniske leveringsbestemmelser er lavet på grundlag af Miljøstyrelsens normalregulativ for kommunale vandforsyninger fra 2002 og tilpasset kravene til vandforsyningsvirksomhed, som gælder i dag. Som et fælles bilag 1 til Leveringsbestemmelserne og de Tekniske leveringsbestemmelser er medtaget relevante henvisninger til gældende lovgivning. Vandforsyningen opdaterer løbende bilag Leveringsbestemmelserne og de Tekniske leveringsbestemmelser gælder for levering af vand fra Vandforsyningen, grundejerens forpligtelser til etablering af vandforsyning, og andre bestemmelser af almindelig betydning for Vandforsyningen. 1.4 Leveringsbestemmelserne gælder for alle kunder, der er tilsluttet Vandforsyningens anlæg. Ejeren af en ejendom, der får vand fra Vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter Leveringsbestemmelserne, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for Vandforsyningen, jf. dog de Tekniske leveringsbestemmelser, pkt Almindelige og Tekniske leveringsbestemmelser udleveres vederlagsfrit af Vandforsyningen og er tilgængelige på Vandforsyningens hjemmeside. 1.6 Priser fastsættes af Vandforsyningen og godkendes af Kommunalbestyrelsen. 1.7 Vandforsyningen udarbejder en prisliste over de godkendte priser, som offentliggøres på Vandforsyningens hjemmeside, og udleveres vederlagsfrit af Vandforsyningen. 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser Definitioner og betegnelser anvendes ens i Leveringsbestemmelserne og de Tekniske leveringsbestemmelser for Vandforsyningen. 2.1 Ved ejer forstås ejeren af den samlede faste ejendom, når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for Vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter Leveringsbestemmelsernes bestemmelser. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom. W:\47551\149726\ doc

4 2.2 Med mindre andet fremgår af Leveringsbestemmelserne eller de Tekniske leveringsbestemmelser, forstås ved en ejendom et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet. Side 5 Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. 2.3 Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom. 2.4 Betegnelsen bruger betyder lejeren af en lejlighed, herunder beboeren af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig. Betegnelsen bruger omfatter endvidere den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed, eller andre bolig- eller erhvervsenheder, som der er mere end en af på en ejendom, og som anvendes selvstændigt, f.eks. villalejligheder ved sameje. 2.5 Ved kunde forstås ejere eller brugere, som betaler direkte til Vandforsyningen for deres målte forbrug af vand fra Vandforsyningen. 2.6 Ved Vandforsyningens hovedanlæg forstås Vandforsyningens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet. 2.7 Ved Vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger. 2.8 Ved stikledning forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen. 2.9 Ved vandinstallationer forstås alle installationer på privat grund inklusive målerbrønd fra stikledningens forlængelse ved grundgrænsen Ved jordledninger forstås ledningsinstallationer i jord, fra stikledningen og frem til bebyggelse på grunden Ved Almindelige leveringsbestemmelser eller Leveringsbestemmelserne forstås disse leveringsbestemmelser Betegnelsen Tekniske leveringsbestemmelser anvendes for bestemmelserne vedrørende tekniske krav til vandforsyningsanlæggene, herunder vandinstallationer mv., som også udgør en del af de samlede leveringsbetingelser mellem Vandforsyningen og kunden. 3. Forsyning og tilslutning 3.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i Vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til

5 institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang. Side Tilslutning til og forsyning med vand sker på de vilkår, som er fastsat i Leveringsbestemmelserne og de Tekniske leveringsbestemmelser, og mod betaling efter den godkendte prisliste, jf. pkt Vand til en erhvervsvirksomhed, der anvender vand i særligt stort omfang, og vand til sprinkleranlæg mv., kan kun forventes leveret i den udstrækning, Vandforsyningens kapacitet tillader det. Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang Vandforsyningen kan levere vand hertil, og hvilke særlige vilkår, som skal gælde for leveringen. Vandforsyningen skal levere vand til det kommunale brandberedskab efter reglerne herom (se nærmere henvisning i bilag 1 til Leveringsbestemmelserne og de Tekniske leveringsbestemmelser). 3.4 En ejendom kan ikke tilsluttes Vandforsyningen som reserve for ejendommens eget vandforsyningsanlæg. Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade tilslutning som reserveforsyning på særlige vilkår, som fastsættes individuelt. 3.5 Individuel afregning En ejendom med flere boligenheder kan overgå til afregning af vandforbrug efter måler for den enkelte boligenhed i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug, se også bilag Ejeren meddeler Kommunalbestyrelsen og Vandforsyningen, at ejendommen skal overgå til individuel afregning. Den individuelle afregning skal påbegyndes senest 5 måneder efter, at Vandforsyningen har modtaget skriftlig anmodning herom fra ejeren. Vandforsyningen underretter ejendommens ejer, de enkelte brugere og Kommunen om tidspunktet for overgangen. Herefter er brugerne kunder hos Vandforsyningen. 4. Vandforsyningens indtægter 4.1 Betaling for tilslutning og for Vandforsyningens overordnede forsyningsnet Prisen for tilslutning skal være med til at finansiere Vandforsyningens hovedanlæg, det overordnede forsyningsledningsnet og stikledningen. Ved tilslutning skal betales til Vandforsyningens overordnede forsyningsnet, uanset om den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra Vandforsyningen, bliver tilsluttet, skal ejeren betale for tilslutning til Vandforsyningen. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, skal ejeren af grunden betale tilslutningsbidrag. Ejeren af bygningen betaler for løbende forbrug og for eventuelle arbejder med vandinstallationer til brug for bygningen Ejeren af en ejendom skal også betale for tilslutning af ejendomme, der er opstået ved udstykning fra en ejendom, når den udstykkede ejendom ikke tidligere har været tilsluttet Vandforsyningen.

6 4.1.4 Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, skal ejeren ikke betale for ny tilslutning, medmindre andet følger af Side Hvis ejeren af en ejendom selv ønsker stikledningen omlagt, må ejeren også betale omkostningerne hertil Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan Vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler omkostningerne til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan Vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler for stikledningerne. Dette gælder også for anlæg af stikledninger til ejendomme, der senere vil kunne frastykkes. Vandforsyningen kan forlange, at udstykningsforetagendet stiller sikkerhed for betalingen ved anlæg af ledninger, jf. ovenfor, før ledningerne anlægges, og at betaling sker, så snart ledningerne er anlagt. Vandforsyningen kan som alternativ forlange, at betaling skal finde sted, før ledningerne anlægges Vandforsyningen kan opkræve betaling for etablering af tilslutning til brug for levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. byggebrug. Prisen for tilslutning skal dække de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance Hvis der sker væsentlig stigning af en ejendoms vandforbrug, f.eks. som følge af en senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse, vil forudsætningerne for ejendommens tidligere betaling til det overordnede forsyningsanlæg være ændret. Vandforsyningen kan i det tilfælde forlange, at ejeren betaler yderligere til hovedanlæg og forsyningsledningsnet, som svarer til ændringen Vandforsyningen kan ikke opkræve yderligere betaling i tilfælde, hvor f.eks. lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder, eller at værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder Vandforsyningen kan forlange ekstra betaling til hovedanlægget i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget. 4.2 Betaling for forbrug Alle kunder betaler for forbrug af vand i overensstemmelse med de godkendte priser. Der betales ikke for vand anvendt til brandslukningsformål mv. under indsats og afprøvninger af brandhaner Prisen for vand omfatter en variabel pris, som fastsættes efter ejendommens vandforbrug i m 3 vand og eventuelt tillige en fast årlig målerafgift Vandforsyningen kan forlange betaling for forbrug fra den dag, hvor Vandforsyningen påbegynder levering af vand til ejendommen.

7 4.2.4 Hvis en ejendom efter ejers ønske er tilsluttet Vandforsyningen, men der ikke forefindes vandinstallationer på ejendommen, kan Vandforsyningen alene opkræve målerafgift. Se Tekniske Leveringsbestemmelser, pkt , om afbrydelse af ubenyttede vandinstallationer. Side For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betaler kunden efter Vandforsyningen kan dog bestemme, at kunden ikke skal betale målerafgift For sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan Vandforsyningen alene opkræve betaling for målerafgift I tilfælde af vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af ejendommen anmode Vandforsyningen om at eftergive statsafgiften af ledningsført vand. Betingelserne for at eftergive statsafgiften ved vandspild fremgår af lovgivningen, se bilag Vandforsyningen kan forlange, at ejere eller brugere af en ejendom betaler for vandspild over det almindelige driftsbidrag, hvis - vandspild foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren eller ved brud på jordledning på ejers grund, og - ejer eller bruger kendte til vandspildet, eller - hvis ejer eller bruger ville have kendt til vandspildet ved en kundes almindelige tilsyn med vandinstallationerne (ejer eller bruger har handlet groft uagtsomt). Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved Vandforsyningens skøn, efter høring af ejendommens ejer Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsætter Vandforsyningen et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at have været i uorden, og opkræver betaling herfor. 4.3 Forfald og betaling Betaling for tilslutning Vandforsyningen kan kræve betaling for tilslutning, herunder bidrag til det overordnede vandforsyningsanlæg før tilslutning eller etablering af forsyningsledninger. Vandforsyningen kan nægte at udføre arbejdet, hvis betaling ikke sker inden den fastsatte frist Er tilslutning sket, og betaler ejeren ikke for tilslutning inden den fastsatte betalingsfrist, kan Vandforsyningen lukke for vandtilførslen Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling mv. er betalt Vandforsyningen kan opkræve gebyr for at lukke og genåbne for vandet. Gebyret skal fremgå af Vandforsyningens prisliste Vandforsyningen har pligt til at åbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til Vandforsyningen, og denne

8 endnu ikke er betalt. Vandforsyningen kan også i dette tilfælde opkræve gebyr for genåbningen. Side Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket, og ejendommen overdrages til en ny ejer, må Vandforsyningen ikke lukke for vandet. Betaling for forbrug Hvis kunden ikke betaler for forbrug inden for den angivne betalingsfrist, sender Vandforsyningen en rykker med tillæg af gebyr og morarenter. Rykkeren fastsætter en ny betalingsfrist på 10 dage og en varsling om, at sagen vil overgå til inddrivelse hos SKAT. Samtidig med, at sagen overgår til inddrivelse hos SKAT, sendes varsel om afbrydelse af vandforsyningen på et nærmere angivet tidspunkt. Regningen tillægges endnu et gebyr. Hvis der stadig ikke betales, og der ikke er truffet særlig aftale om afvikling af restancen, vil Vandforsyningen på det varslede tidspunkt afbryde forsyningen og pålægge gebyr for lukningen. Om fornødent kan fogedens assistance rekvireres, hvilket vil betyde yderligere omkostninger for kunden Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag kan Vandforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for brugerens kommende betalinger til Vandforsyningen. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års forbrug for enheden Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og retablering af Vandforsyningen og eventuel depositumbetaling tillige med renter, er betalt, eller der stilles betryggende sikkerhed for kommende betaling, skal genåbning finde sted. Individuel afregning Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for sit forbrug mv., indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende forbrug mv Når en ny bruger overtager en enhed, skal Vandforsyningen åbne for vandet mod evt. gebyr for genåbning Ejeren af en ejendom har pligt til med 30 dages skriftligt varsel at meddele Vandforsyningen, når en kunde i en enhed fraflytter enheden og en ny bruger overtager kundeforholdet til Vandforsyningen Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra vandinstallationer uden for enhederne. 4.4 Vandforsyningens adgang til at opkræve gebyrer i forbindelse med manglende betaling, forgæves aflæsningsbesøg mv. fremgår af Vandforsyningens prisliste. 5. Oplysningspligt 5.1 Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af Vandforsyningens målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for Vandforsyningens

9 kunder, ligesom kunderne skal orienteres, hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet. Side Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om Vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for kunderne. Mindst 1 gang om året skal Vandforsyningen offentliggøre: - opdaterede oplysninger om Vandforsyningens adresse, telefonnummer, faxnummer, e-postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner, - en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning, og - overskridelser af gældende kvalitetskrav for drikkevand. 5.3 Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet Vandforsyningen, skal på forlangende give Vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse. 6. Klagevejledning 6.1 Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende Leveringsbestemmelserne og de Tekniske leveringsbestemmelser kan indbringes for Miljøklagenævnet, hvis en kunde har en væsentlig, individuel interesse heri. Klagen skal indleveres til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, som træffes efter Leveringsbestemmelserne eller de Tekniske leveringsbestemmelser, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed af kunderne eller ejere af ejendommene, som er tilsluttede Vandforsyningen. 6.2 Kommunalbestyrelsen er underlagt det almindelige kommunale tilsyn, som kan tage stilling til en klage over Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende Vandforsyningen. 6.3 Vandforsyningens beslutninger efter Leveringsbestemmelserne og de Tekniske leveringsbestemmelser, herunder fastsættelse af priser, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Eventuelle spørgsmål om lovligheden af Vandforsyningens beslutninger kan indbringes for de almindelige domstole. 7. Straffebestemmelser 7.1 Overtrædelse af Leveringsbestemmelserne medfører straf i de tilfælde, hvor der også sker overtrædelse af vandforsyningsloven eller andre love og bekendtgørelser (se nærmere henvisning i bilag 1 til Leveringsbestemmelserne). 8. Ikrafttrædelse Leveringsbestemmelserne træder i kraft ved kommunalbestyrelsens godkendelse. Samtidig ophæves alle tidligere leveringsbestemmelser for Vandforsyningen. Leveringsbestemmelserne kan til enhver tid erstattes af nye Leveringsbestemmelser, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

10 Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod Leveringsbestemmelserne, kan umiddelbart indarbejdes. Bilag 1 opdateres løbende af Vandforsyningen. Side 11 Bestyrelsen, Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. den Kommunalbestyrelsen, Rudersdal Kommune, den

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S Vandforsyningerne Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S 5. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 2 Definitioner og grundlæggende

Læs mere

Leveringsbestemmelser for vandforsyning Glostrup Vand A/S Ørnebjergvej Glostrup. CVR nr

Leveringsbestemmelser for vandforsyning Glostrup Vand A/S Ørnebjergvej Glostrup. CVR nr Leveringsbestemmelser for vandforsyning 2011 Glostrup Vand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup CVR nr. 33 04 32 01 www.glostrupforsyning.dk 1. Indledende bestemmelser.. 2 2. Definitioner 2 3. Forsyning og

Læs mere

Regulativ for Mosebølle Vandværk

Regulativ for Mosebølle Vandværk Regulativ for Mosebølle Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 3 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK

REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 3 6 OPRETHOLDELSE AF

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for Svendborg Vand A/S

Regulativ for Svendborg Vand A/S Regulativ for Svendborg Vand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4 Forsyningsledninger. 5 5 Stikledninger...... 6

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

REGULATIV for ST. LIHME Vandværk

REGULATIV for ST. LIHME Vandværk REGULATIV for ST. LIHME Vandværk 16 Ikrafttrædelse REGULATIV FOR ST. LIHME VANDVÆRK Dette regulativ træder i kraft den 01.01.2011. Samtidig ophæves det tidligere regulativ. Regulativet kan til enhver

Læs mere

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010 Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010-1 - Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011 Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om

Læs mere

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 2 3. Ret til forsyning med vand... 2 4. Forsyningsledninger... 3 5. Stikledninger... 3 6.

Læs mere

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899.

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Regulativ for Tune Vandværk A.m.b.a Indhold. Side. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER. 1-2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3-4

Læs mere

Regulativ. for. Lakolk Vandværk ApS

Regulativ. for. Lakolk Vandværk ApS Regulativ for Lakolk Vandværk ApS Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Vandforsyningsregulativ

Vandforsyningsregulativ Vandforsyningsregulativ Mammen Bys Vandværk www.mammen-vand.dk VIBORG KOMMUNE Revideret 2014.01 Normalregulativ for private vandforsyninger i Viborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS

Læs mere

Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a.

Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a. Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4 Forsyningsledninger... 5 5 Stikledninger...

Læs mere

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Natur og Miljø Dato: 07.10.2008 Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning

Læs mere

Regulativ for Egtved Vandværk

Regulativ for Egtved Vandværk Regulativ for Egtved Vandværk 1 Indledende bestemmelser 1.1 - Regulativet Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24.

Læs mere

REGULATIV for Bølling Vandværk

REGULATIV for Bølling Vandværk REGULATIV for Bølling Vandværk 16 Ikrafttrædelse REGULATIV FOR BØLLING VANDVÆRK Dette regulativ træder i kraft den 01.01.2011. Samtidig ophæves det tidligere regulativ. Regulativet kan til enhver tid

Læs mere

Oksbøl sogns Vandforsyning

Oksbøl sogns Vandforsyning Oksbøl sogns Vandforsyning Regulativ Leveringsbetingelser 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 4 2 Vandforsyningens styrelse... 5 3 Ret til forsyning med vand... 6 4 Forsyningsledninger.

Læs mere

BOGENSE VANDFORSYNING

BOGENSE VANDFORSYNING REGULATIV for BOGENSE VANDFORSYNING OG OTTERUP VANDVÆRK i NORDFYNS KOMMUNE Gældende fra 1. juni 2009 Indhold 1. Indledende bestemmelser 1 2. Vandforsyningens styrelse 3 3. Ret til forsyning med vand 3

Læs mere

R E G U L A T I V FOR. HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a

R E G U L A T I V FOR. HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a R E G U L A T I V FOR HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a April 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a. (Regulativet følger til enhver tid DVF anbefaling)

Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a. (Regulativet følger til enhver tid DVF anbefaling) Kregme Vandværk. A.m.b.a. Thorsvej 13, 3300 Frederiksværk Tlf. 47771365 mobil 20221365 se- nr. DK 31249651. e-mail: kregme.vand@mail.dk www.kregmevandværk.dk Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a.

Læs mere

Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER...

Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER... Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3 5 STIKLEDNINGER...4

Læs mere

Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a.

Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a. Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a. 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 stk. 4, i lov om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Amba. Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009 Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune December 2009 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003 Normalregulativ for private vandforsyninger Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 5 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 9 3 RET TIL FORSYNING MED VAND 11 4 FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Regulativ for Esbjerg Vand A/S

Regulativ for Esbjerg Vand A/S Regulativ for Esbjerg Vand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser.................................... side 03 2. Vandforsyningens styrelse................................... side 05 3. Ret

Læs mere

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1.

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1. REGULATIV FOR Børkop Vandværk A.m.b.A 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september

Læs mere

Regulativ for drikkevand for

Regulativ for drikkevand for Regulativ for drikkevand for Vesthimmerlands Vand A/S vandværker 2013 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2 VESTHIMMERLANDS VANDS A/S STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 3 3. Tilslutning og forsyning

Læs mere

Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune

Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune 2 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 6 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 6 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 7 5

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse 6 3 Ret til forsyning med vand 7 4 Forsyningsledninger 8 5 Stikledninger 8 6 Opretholdelse

Læs mere

REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING

REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING 01.01.2007 Regulativ for Silkeborg Kommunes Vandforsyning side Indhold 2 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 4 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010. Indhold

FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010. Indhold REGULATIV FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010 Indhold kap. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING... 4 7 VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING... 5 8 VANDINSTALLATIONER... 6 8.1 GENERELT

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Gældende fra den 15. januar 2009. Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Dok.nr. 660989 Sagsnr. 589884 Ref. Louise Riis Petersen Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Godkendt af Varde Byråd den 21. december 2009 Gylling Haahr Borgmester Max Kruse Kommunaldirektør Regulativ

Læs mere

Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Lemvig Vand og Spildevand A/S styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand...

Læs mere

Regulativ. for. vandforsyning. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Regulativ. for. vandforsyning. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S styrelse... 4 3 Ret

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...3 2 DEFINITIONER... 4 3 VANDFORSYNINGENS ORGANISATION...5 4 RET TIL FORSYNING MED VAND...6 5 FORSYNINGSLEDNINGER...7 6 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Regulativ for almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Hillerød Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 4 4 Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ NK-Vand A/S

Regulativ NK-Vand A/S Regulativ NK-Vand A/S Oktober 2011 NK-Vand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Telefon 5578 5170 CVR 29189625 vand@nk-forsyning.dk www.nk-forsyning.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2

Læs mere

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S Regulativ for drikkevand Sønderborg Vandforsyning A/S November 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Høje-Taastrup Kommune Regulativ for Taastrup Vandværk Side 2 af 24 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 Vandforsyningens styrelse...

Læs mere

Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune

Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune Bonnet Vandværk, Bækmarksbro Vandværk, Fabjerg Vandværk, Fåre Vandværk, Gjellerodde Vandværk, Houe Vandværk, Højtoft Vandværk, Kærmark Vandværk,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk Regulativ for Slimminge Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 4 4. Forsyningsledninger... 5 5. Stikledninger...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S Forsyning Ballerup december 2009 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Læs mere

Regulativ. Christiansfeld Vand a/s

Regulativ. Christiansfeld Vand a/s Regulativ for Christiansfeld Vand a/s Adresse: Kolding Åpark 1, st. tv, 6000 Kolding Tlf.: 7636 3636 CVR 32767923 EAN 5798005316008 E-mail: kontakt@kspv.dk www.christiansfeldvand.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009

Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009 Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009 Kontaktudvalget for private vandværker i Egedal Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser s. 3 2 Vandforsyningens styrelse s. 7

Læs mere

NORMALREGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE

NORMALREGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE NORMALREGULATIV for Private almene Vandforsyninger i SORØ KOMMUNE 2010 Regulativet omfatter følgende vandforsyninger: Bjernede Vandværk Dianalund Vandværk Dybendal Vandværk Døjringe Vandværk Fjenneslev

Læs mere

Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 3 4. Forsyningsledninger... 4 5.

Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 3 4. Forsyningsledninger... 4 5. Regulativ for Asserbo By Vandværk a.m.b.a. Halsnæs Vand A/S Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a. Kregme Vandværk a.m.b.a. Andelsselskabet Liseleje Vandværk St. Havelse Strand Vandværk a.m.b.a. Vinderød Skov

Læs mere

Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune

Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune Gældende fra: 01.06.07 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledende bestemmelser. 3 2 Vandforsyningens styrelse 5 3 Ret til forsyning med vand 6 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S Regulativ for Thisted Drikkevand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 4 4 Forsyningsledninger... 5 5 Stikledninger...

Læs mere

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune Natur og vand 2008 Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune Bjerreby Vandværk Bøsøre Vandværk Gudbjerg Vandværk Gudme Vandværk Hesselager Kirkebys Vandværk Hesselager Stationsbys Vandværk

Læs mere

Regulativ for Stenhøj vandværk I/S 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE RET TIL FORSYNING MED VAND FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER...

Regulativ for Stenhøj vandværk I/S 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE RET TIL FORSYNING MED VAND FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER... Regulativ for Stenhøj vandværk I/S Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Normalregulativ for private vandforsyninger under vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Normalregulativ for private vandforsyninger under vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Normalregulativ for private vandforsyninger under vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Indhold Regulativ for håndtering af drikkevand Rev. 5 27. oktober 2014 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS

Læs mere

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune 1 Natur og vand 2009 Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune Bjerreby Vandværk Bøsøre Vandværk Gudbjerg Vandværk Gudme Vandværk Hesselager Kirkebys Vandværk Hesselager Stationsbys Vandværk

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER GULDBORGSUND KOMMUNE AUGUST 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4.

Læs mere

Fællesregulativ for private vandværker

Fællesregulativ for private vandværker 2012 Fællesregulativ for private vandværker i Slagelse Kommune Vandrådet for almene vandværker i Slagelse Kommune Fællesregulativ for private vandforsyninger i Slagelse Kommune INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Regulativ. Kvarmløse Tølløse Vandværk. For. Regulativ 1 af 21

Regulativ. Kvarmløse Tølløse Vandværk. For. Regulativ 1 af 21 Regulativ For Kvarmløse Tølløse Vandværk Regulativ 1 af 21 Indhold Indhold... 2 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandværkets styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ for private vandværker på Bornholm

Regulativ for private vandværker på Bornholm Regulativ for private vandværker på Bornholm 1. juni 2007 Side 2/19 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE...5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4. FORSYNINGSLEDNINGER...6

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Indholdsfortegnelse Side 1 Indledende bestemmelser 1 2 Vandforsynings styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Juli 2011. Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S

Juli 2011. Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Juli 2011 Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Indhold side 1 Indledende bestemmelser... 2 2 Hjørring Vandselskabs styrelse...

Læs mere

Regulativ for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Regulativ for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ejby Vandværk 1. Indledende bestemmelser. 2 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for Assens Vandværk

Regulativ for Assens Vandværk Regulativ for Assens Vandværk April 2013 Indhold 1 Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 2 3 Ret til forsyning med vand... 3 4 Forsyningsledninger... 3 5 Stikledninger / jordledninger...

Læs mere

1 Indledende bestemmelser

1 Indledende bestemmelser Indholdsfortegnelse side 1. Indledende bestemmelser........................................ 2 2. Vandforsyningens styrelse........................................ 3 3. Ret til forsyning med vand.......................................

Læs mere

Fælles regulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune

Fælles regulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune Fælles regulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 2 2 Vandforsyningens styrelse 3 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 4 5 Stikledninger

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I BILLUND KOMMUNE

REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I BILLUND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I BILLUND KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger 5 5. Stikledninger

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser 2 2 TÅRNBYFORSYNINGS styrelse 3 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 4 5 Stikledninger 5 6 Opretholdelse af tryk og forsyning 5 7 Vandforsyning

Læs mere

Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS

Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS Indhold 1 GRUNDLAG FOR REGULATIVET 2 DEFINITIONER 3 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 4 RET TIL FORSYNING MED VAND 5 FORSYNINGSLEDNINGER 6 STIKLEDNINGER 7 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune

Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Arbejdsgruppens udkast 22.09.2011 Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Holbæk Forsyning A/S. Normalregulativ for Holbæk Vand A/S

Holbæk Forsyning A/S. Normalregulativ for Holbæk Vand A/S Holbæk Forsyning A/S Normalregulativ for Holbæk Vand A/S Gældende fra 1. juni 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser 2 Holbæk Vand A/S s styrelse 3 Ret til forsyning med vand 4 Forsyningsledninger

Læs mere

NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE

NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE 1 Indhold Indledning 3 1 Definitioner og grundlæggende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse 4 3 Ret til forsyning med vand 5 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003 Normalregulativ for private vandforsyninger Indhold 1 INDLEDENDE BEST EMMELSER 5 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 9 3 RET TIL FORSYNING MED VAND 10 4 FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012

REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012 REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55, stk. 2, i lov om vandforsyning m. v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ Vordingborg Vand A/S

Regulativ Vordingborg Vand A/S Regulativ Vordingborg Vand A/S Færgegårdsvej 3-4760 Vordingborg - Tlf 5535 3700 - Fax 5535 3701 www.vordingborgforsyning.dk E-mail: kontakt@vordingborgforsyning.dk Vordingborg Forsyning omfatter følgende

Læs mere

Regulativ for Morsø Vand A/S

Regulativ for Morsø Vand A/S Regulativ for Morsø Vand A/S Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 5 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE AF

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Gældende fra den 15. januar 2009. Sidst opdateret den 15. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 2 2. Vandforsyningens

Læs mere

Fællesregulativ for private almene vandværker i Hedensted Kommune - september Fællesregulativ. for private almene vandforsyninger

Fællesregulativ for private almene vandværker i Hedensted Kommune - september Fællesregulativ. for private almene vandforsyninger Fællesregulativ for private almene vandforsyninger i Hedensted Kommune 2009 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 5 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...

Læs mere

Regulativ for Færgebakkerne Vandværk I Holbæk Kommune

Regulativ for Færgebakkerne Vandværk I Holbæk Kommune Regulativ for Færgebakkerne Vandværk I Holbæk Kommune Normalregulativ 2008 for Færgebakkerne vandværk i Holbæk kommune. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bestemmelser...3 2. Vandværkets styrelse...4

Læs mere

R E G U L A T I V FOR. ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a.

R E G U L A T I V FOR. ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a. R E G U L A T I V FOR ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a. AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 1.1 Lovgrundlag...3 1.2 Definitioner...4 2 Vandforsyningens styrelse...4 3 Ret til forsyning

Læs mere

Regulativ for private vandværker i Odense kommune

Regulativ for private vandværker i Odense kommune Vandforsyning Regulativ for private vandværker i Odense kommune Allesø Vandværk Bellinge Vest Vandværk Bellinge Øst Vandværk Brændekilde Vandværk Davinde Vandværk Fangel Vandværk Fraugde-Over Holluf Vandværk

Læs mere

PRIVATE VANDFORSYNINGER

PRIVATE VANDFORSYNINGER REGULATIV for PRIVATE VANDFORSYNINGER i NORDFYNS KOMMUNE Gældende fra 1. februar 2009 Indhold 1. Indledende bestemmelser 1 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

NORMALREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDFORSYNINGER SKANDERBORG KOMMUNE

NORMALREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDFORSYNINGER SKANDERBORG KOMMUNE NORMALREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDFORSYNINGER SKANDERBORG KOMMUNE Natur og Miljø Servicecenter Ry Knudsvej 34 8680 Ry April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser 3 2. Vandforsyningens

Læs mere

Strøby Egede Vandværk. Regulativ 2013

Strøby Egede Vandværk. Regulativ 2013 Strøby Egede Vandværk Regulativ 2013 Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER........................... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE......................... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND.........................

Læs mere

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som

Læs mere

Regulativ for vandforsyninger i Bornholms Regionskommune. 1. juni 2007

Regulativ for vandforsyninger i Bornholms Regionskommune. 1. juni 2007 Regulativ for vandforsyninger i Bornholms Regionskommune 1. juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 7 3. RET TIL FORSYNING MED VAND... 8 4. FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011 TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER OG GRUNDLÆGGENDE BESTEMMELSER... 4 3. TILSLUTNING OG FORSYNING MED VAND...6 4. HOVEDFORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE 1 Indledende bestemmelser 2 2 Vandforsyningens styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 3 5 Stikledninger

Læs mere

Halsnæs Kommunale Vandforsyning

Halsnæs Kommunale Vandforsyning Halsnæs Kommunale Vandforsyning Regulativ for vandforsyningen Indhold Regulativ for vandforsyningen... 1 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 4 3. Ret til forsyning med vand...

Læs mere

REGULATIV FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.

REGULATIV FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. REGULATIV FOR BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. December 2009 Regulativ for Borup Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 2 2. Vandforsyningens styrelse... 4 3. Ret til forsyning med

Læs mere

REGULATIV FOR STRUER FORSYNING VAND A/S INDHOLD

REGULATIV FOR STRUER FORSYNING VAND A/S INDHOLD REGULATIV FOR STRUER FORSYNING VAND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser 2. Vandforsyningens styrelse 3. Ret til forsyning med vand 4. Forsyningsledninger 5. Stikledninger 6. Opretholdelse af tryk og

Læs mere

Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune

Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledende bestemmelser 2 Vandværkets styrelse 3 Ret til forsyning med vand 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S Regulativ for Godthåb Vandværk I/S 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3. RET TIL FORSYNING MED VAND... 4. FORSYNINGSLEDNINGER... 5. STIKLEDNINGER... 6.

Læs mere