Hvad er en lokalplan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er en lokalplan?"

Transkript

1

2 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanen. Loven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet i et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med ændringsforslag og indsigelser. Udarbejdelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelse af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde et lokalplanforslag, som vedtages i kommunalbestyrelsen. Efter en offentlig fremlæggelsesperiode kan kommunalbestyrelsen senere vedtage planen endeligt. Offentliggerelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen, som skal være mindst 8 uger. Et lokalplanforslag skal ledsages af en redegørelse om planens formål, indhold og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Samtidig skal kommunalbestyrelsen underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet om planforslaget. Underretning skal også gives til andre, som berøres af planen, samt til overordnede planmyndigheder og de foreninger m.fl., som har særlig interesse i planen. Regionplanmyndigheden påser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis det strider imod overordnede planlægningsinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af forslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planen endeligt. Ved den endelige behandling af lokalplanforslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle indsigelser og ændringsforslag. For lokalplaner, hvor der er kommet rettidige indsigelser, gælder, at forslaget først kan vedtages endeligt 4 uger efter indsigelsesfristens udløb. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre forslaget som følge af de indkomne bemærkninger. Hvis der er tale om større ændringer skal lokalplanforslaget gennemgå en ny offentlighedsfase. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt, og der gives underretning til bl.a. grundejere og til de, der har fremsat indsigelser. Indhold En lokalplan kan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold. En lokalplan kan desuden indeholde bestemmelser om overførsel af arealer fra landzone til byzone, om arealanvendelses-, udstyknings- samt vej- og stiforhold. Endvidere om placering, omfang og udformning af bebyggelse, om bevaring af bygninger og landskabstræk og om områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg.

3 Lokalplan GL 56.1 for et område til hotel og konferencevirksomhed syd for Hovedvejen ved Byparken. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens område Lokalp lanens indho Id Lokalplanens forhold til anden planlægning Byggelinier Tilladelser fra andre myndigheder Byøkologi og ressourcer LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 6. Bebyggelsens placering 7. Bebyggelsens omfang 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 9. Ubebyggede arealer 1 O. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 1 1. Ophævelse af ældre byplanvedtægter og lokalplan 12. Ophævelse af servitutter 1 3. Lokalplanens retsvirkninger Vedt agelsespåt egning Bilag 1 Lokalplanens område Bilag 2 Delområder Bilag 3 Byggefelter

4 PLANREDEGBRELSE 1,akalplanens baggrund og formål Raggnindcn for lokalplanen er, dels at Glostrup Park Hotel rrncker muligheder for udvidelser og dels at gare Byparkvej syd for Hnvcdvcjen siiiukkerc. Hotellet har behov for sivel flere hotelv~relsersoin flere og stnrrc lokaler til møder, kulturelle arrangementer, kursus- og koiifeseiicevirksomhed og lignende aktivitctcr. Holellets nuvzrende grund giver imidlertid kun mulighcd for ny hebyggelsc, dcr kan rumme flere hotelvxrclscr og eii beslmleti udvidelse rir mmlclokaleme. For at imsdelcomme behovet for lokalcr til rnnder og konfeereiicer m.v. mnckes muligheder for al opfmre ny hcbyggelce til disse focinns1 i den iiordligste dsl af Byparken. Desuden ~ n s k e "Rcstauraiit s Byparken" inddraget i det samlede hoielkonferencekomplcks med mulighed for udvidcl cc nied ny havestue. Byparkvej er anlagt som en overordnet ve-i i m d 5 kmrebaner. Fonn%letnied de11 brcdc vej var, at Byparkve-i skullc forbindes med Gcrdasvcj for at kunne indgå i et overordnet vejsystein til bl.a. station og center. Discc vgjplaiier er opgivet, og Byparkvej og parkeringspladsen i deiiiies forimigclcc ligncr et nidiment fra tidligcre planer Lokalplanen er udarbcjdct med det formål dcls at inisdekoi11inc hotellets behov tor udvidelse og dels g0se omridel smukkere. 2

5 1,okalplanens omride Lokalp lanen om fat ter: - et arcal af den nordligste del af Byparkcii (inkl~isiverestaurant Byparken) på ca ni2 - parkcringspladseme vest for Byparken, ca m2 - vejarealet mcllcin Restaurant Byparken og Gloctr~ipPark Hotel, ca mz - hotellets ejendomme syd for Hovedvejen, t i l 03 incd Hovedvejen nr. 49, p5 i alt ca m2 1 alt omratter lokalplanen arealer på ca. 16.B 5 0 i n 2. Deil iiuvzrcnde bebyggelse består a r hotellet, der overvcjcndc er opf0oi-t i tre etager, en villa i 1 etage med udnyttet tagctage, heliggeiide vcst for hotcllct og restauranten i Byparken, dcr cr i 1 etage naed dclvist udnyttet tagetage. Bebyggelsen l i x overve-iendc rode tegltage og listcllet. der er den mest fremtrædende bygning, har lividc bygningsr. Inden for området findes ret betydelige tcrr;cnforskelle. Arcalcme i Byparken ligger således ca. 1,5-2 rn linder dc tilgrmseiide ve-ie, og liotellets grundarcal stiger yderligcrc 2,5-3 m fra 0st iiiod vest. Lakalplailens arealer i Byparkcii cr afskærmet inod Hovedvejen og inod parkcringspladsen vcst for Byparken aren txt randbevokciiing af ovcivejende l0vficldcnde buske og småtrzer suppleret af cnkelte starre trzer. Desuden findes et enkelt stort fritstående trx i oinridets mttigstc del. Hotellets parkeringspladser og forarealer laiigs Hovedvejen er omgivet af klippede bugclmkke med enkclte overståeiidc ti-xcr. Langs hotellets grundgrmce mod syd findes e11del randbevoksniiig ovewcjciide med stedsegrmne planteartcr. Denrie heplaiitning er etableret for ab hindre indbliksgencr fra hotellet til boligoniridet syd tor hotellet. Raii~lbevoksiii i y laiigs hotellets syd 3

6 Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der langs øst- og nordn af den eksisterende hotelbygning kan opføres ny bebyggelse på op til 3000 mz etageareal, i op til tre etager over kælderetage og med samme bygningshøjde som det nuværende hotel. I Byparken kan den eksisterende restaurationsbygning udvides langs bygningens øst med op til 300 mz etageareal og med samme bygningshøjde som nuværende bygning. Nordøst for restaurationsbygningen, langs Hovedvej en, kan der opføres ny bebyggelse på op til 1400 mz etageareal i en etage, med taghældning mellem 15 og 35 grader og bygningshøjde op til en meter over den eksisterende restaurationsbygning. Bygningerne skal overvejende være hvide med røde tegltage eller kobbertage. 4 Illustrationsplan 1 : angiver en af flere muligheder for bebyggelse efter lokalplanens bestemmelser

7 Bebyggelserne kan som helhed anvendes til restaurant, møde- og konferencevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende og med hertil kørende faciliteter som sportscenter og lignende. Bebyggelse på den nuværende hotelgrund kan tillige anvendes til hotel. På den eksisterende parkeringsplads vest for Byparken kan kapaciteten øges fra knap 40 til ca. 60 biler. Forøgelsen sker ved at inddrage de eksisterende græsrabatter langs begge r af den sydlige del af pladsen. Arealerne mellem hotellet og Restaurant Byparken udlægges til vej-, sti- og torveareal. Lokalplanen sikrer, at der opretholdes vej- og stiforbindelse fra Hovedvejen til Clarasvej og Hortensiastien, men de nuværende meget brede kørebaner kan eventuelt indsnævres ned til en bredde på mindst 6 m. Ændringer af det eksisterende vej- og stiforløb forudsætter dog Københavns Amts godkendelse. Eksisterende bevoksning må ikke fjernes uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Det betyder ikke at bevoksningen ikke kan fjernes, men at den så kan kræves erstattet af ny beplantning. Indtil der opføres ny bebyggelse i Byparken, skal den nuværende udformning og anvendelse som offentlig park fastholdes. Efter der er opført ny bebyggelse skal ubebyggede arealer, der ikke anlægges som opholdsterrasser, være offentligt tilgængelige og udformes og beplantes som en del af parken. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan Lokalplanens område indgår som en del af kommuneplanens område GE 12: Erhvervsområde ved Hovedvejen og Byparkvej, GB 12 for et parcelhusområde ved Clarasvej samt område GG 5: Byparken. For område GE 12 gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: a. at områdets anvendelse fastlægges til centerfonnål, hotel, kontorer og servicevirksomhed, b. at området bebygges efter en samlet plan, c. at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 85, d. at bebyggelse ikke opføres med mere end 2 etager, idet dog bebyggelse inden for en afstand af 90 m fra vejen "Byparken" kan opføres i 3 etager. 5

8 For område GB 12 gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som naturligt kan indpasses i et boligområde såsom børneinstitutioner og lignende, og at der kun må opføres åben, lav bebyggelse, b. at grunde skal have en størrelse af mindst 700 m2, c. at bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke overstiger 25, d. at bebyggelse ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 in. For område GG 5 gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: a. at områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: Park, restaurant og lignende, b. at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 1 O, c. at bebyggelse ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage, og at bygningskøjden ikke overstiger 8,5 m. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, idet lokalplanens realisering vil resultere i en bebyggelsesprocent på under 83 for lokalplanens del af område GE 12 og en bebyggelsesprocent på knap 6 for område GG 5 som helhed. Den del af lokalplanens område, der indgår i område GB 12, er en mindre del af vejstykket Byparken. Lokalplanen er tillige omfattet af tillæg nr. 6 til Kommuneplan parkeringsnonner for Glostrup Kommune. Her er parkeringsnormerne fastlagt til 1 parkeringsplads pr. påbegyndt 50 m2 etageareal, og mindst 75% heraf skal være anlagt inden bebyggelsen tages i brug. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse bestemmelser. Bydanvedtægter og lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt af 8. januar 1944 for Glostrup ejerlaug og byplanvedtægt G 29 af 13. maj 1966 samt lokalplan GL 56 af 4. august De nævnte byplanvedtægter og lokalplan vil blive ophævet for det område, som nærværende lokalplan omfatter. Lokalplanområdet er tillige omfattet af lokalplan FL 3 for facader og skilte i Områdecenter Glostrup og langs Hovedvejen. Det vil sige, at facade- og skilteudformningen inden for lokalplanområdet skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan FL3 og lokalplanens bilag "Retningslinier for facader og skilte i Områdecenter Glostrup og langs Hovedvej en". 6

9 Deklaration af tinglvst ianuar Der er på matrikel nr. loa, Glostrup By, Glostrup tinglyst en tilstandsservitut med forbud mod bebyggelse, udstykning m.v. I medfør af lov om planlægning 015 stk. 2 ophæves tilstandsservitutten for det område som nærværende lokalplan omfatter. Deklarationen indeholder en bestemmelse, der handler om fri adgang for alle. Denne bestemmelse ophæves ikke, da den er i overensstemmelse med lokalplanens intentioner for de ubebyggede arealer. Byggelinier Langs Hovedvejen er tinglyst en vejbyggelinie, beliggende 25 m fra vejmidte. Tilladelser fra andre myndigheder Ændringer af vej- og stitilslutninger til Hovedvej en, herunder udformning af vejstykket Byparken, forudsætter Københavns Amts tilladelse. Byekologi og ressourcer I Kommuneplan indgår en målsætning om, at der i forbindelse med nybyggeri og byfornyelse skal overvejes, hvorvidt økologiske holdninger om vandbesparelse, energibesparende klimazoner, kompostering m.m. skal indarbejdes. Det er kommunalbestyrelsens hensigt i videst muligt omfang at søge genbrug af materialer og øvrige byøkologiske tiltag indarbejdet ved nybyggeri og ved anlæg af nye veje, pladser, torve m.v. Med hensyn til varme, el, affald, vandforsyning og spildevandsrensning er det kommunalbestyrelsens hensigt så vidt muligt at søge tekniske og organisatoriske foranstaltninger til nedbringelse af ressourceforbruget indarbejdet ved nybyggeri. Der bør i den anledning ikke alene tages udgangspunkt i den nuværende situation men også tages hensyn til fi-emtiden. Det henstilles derfor, at der ved nybyggeri og anlægsarbejder sker en konkret vurdering af mulighederne for at indarbejde økologiske løsninger. 7

10

11 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan GL 56. I for et område til hotel og konferencevirksomhed syd for Hovedvejen ved Byparken. I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr af 28. juni 1999) fastsættes følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål - at Glostrup Park Hotel kan udvides mod nord og øst med bebyggelse i tre etager, delvist med høj kælder, at der i den nordligste del af Byparken, langs Hovedvejen, kan opføres bebyggelse i 1 etage til konferenceformål, undervisning, kulturelle formål og lignende, at restaurant Byparken kan udvides mod øst med bebyggelse i 1 etage, at eksisterende parkeringspladser vest for Byparken kan udvides og anvendes som fælles parkeringspladser for brugere af områdets bebyggelser, at eksisterende bevoksning søges bevaret eller erstattet af ny beplantning. 2. Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter følgende matr. nr.: 9fi-, 9iu, 9k0, del af 10a samt del af offentligt vejareal litra bo, alle af Glostrup by, Glostrup, samt alle parceller der efter den 1. januar 2000 udstykkes inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i områderne A, B, C, D og E som vist på bilag Området er i byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Område A (bilag 2) må kun anvendes til hotel, restaurant, kulturelle aktiviteter, undervisning og konferenceformål med tilhørende faciliteter som sportscenter og lignende. 9

12 Der kan tillige opføres eller indrettes enkelte boliger for indehaver, bestyrer eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden Områderne B og C (bilag 2) må kun anvendes til restaurant, kulturelle aktiviteter, undervisning og konferenceformål med tilhørende faciliteter som sportscenter og lignende. Sportscenter må kun anvendes af hotellets brugere. Område D (bilag 2) udlægges som vej-, sti- og torveareal. Område E (bilag 2) udlægges som fælles parkeringsareal for bebyggelserne i lokalplanområdet Udstykninger Lokalplanområdet kan udstykkes i de på bilag 2 viste delområder Vej-, sti og parkeringsforhold Inden for område D skal der anlægges følgende veje og stier: a. Vej forbindelse med en mindst 6 m bred kørebane fra Hovedvejen til Clarasvej og til område E. Vejforbindelsen skal udformes således, at den tilgodeser gående trafik. b. Stiforbindelse fra Hovedvejen til Hortensiastien og med forbindelse til Byparken syd for område C Der skal udlægges arealer til parkering svarende til mindst 1 bilplads pr. påbegyndt 50 m2 etageareal. Heraf skal mindst 75% være anlagt ved bebyggelsens ibrugtagen. Den øvrige del skal anlægges, når kommunalbestyrelsen forlanger det. Parkeringsarealer til bebyggelser inden for områderne B og C må kun placeres inden for område E. Område E må ikke indhegnes og skal udformes således, at der fortsat opretholdes vejadgang til de eksisterende spejderhytter i Byparken. Der skal etableres stiadgang i Byparkens nordøstlige hjørne samtidig med etablering af bebyggelse i delområde B. Indenfor delområde E skal der etableres en vendeplads, der kan fungere som adgang til spejderhytten. 10

13 6. Bebyggelsens placering Bebyggelsen må kun opføres inden for de på bilag 3 viste byggefelter. Byggefelternes grænse mod nord er placeret 28 m fra Hovedvejens vejmidte. I område B skal bebyggelsen placeres med facade i en udgangsbyggelinie, der er beliggende i byggefeltets grænse mod nord, som vist på bilag 3. Bebyggelser i områderne B og C kan sammenbygges over fælles ejendomsskel. Gulvhajdeme i bebyggelserne i område B og C skal ligge i niveau med det omgivende terræn. Dette niveau fastlægges af Glostrup Kommune Bebyggelsens omfang For område A gælder følgende: a. Bebyggelsen må ikke overstige m2 etageareal. b. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 3 etager - eksklusiv eventuel delvist frilagt kælderetage. c. Bygningshøjden må ikke overstige 14,50 m og facadehajden må ikke overstige 10,20 m over et niveauplan i kote18,50 m. Facadekøjden måles til skæring mellem facade og tagflade. d. Taghældning skal være mellem 15" og 35". For område B gælder følgende: a. Bebyggelsen må ikke overstige m2 etageareal. b. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage - eksklusiv kælderetage. c. Bygningshajden må ikke overstige 8,50 m over et niveauplan i kote 16,50m. d. Taghældning skal være mellem 15" og 35". For område C gælder følgende: a. Bebyggelsen må ikke overstige 900 m2 etageareal. b. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage - eksklusiv kælderetage. c. Bygningshajden må ikke overstige 8 m og facadehøjden, bortset fra gavltrekanter, må ikke overstige 3,50 m over et niveauplan i kote 16,OO m. Facadekøjden måles til skæring mellem facade og tagflade. d. Taghældning skal være mellem 15" og 35". Uanset Bygningsreglementets bestemmelser om bygningers højde i forhold til naboskel, sti og vej kan bebyggelsen inden for de på bilag 3 viste 11

14 byggefelter opføres med de i pkt. 7.1, 7.2 og 7.3 angivne bygnings- og facadekøjder Bebyggelsens ydre fremtræden Facader skal overvejende være hvide. Tilbygninger til eksisterende bebyggelse inden for område C skal ske med en let, gennemsigtig konstruktion svarende til en vinterhave. Tage skal som hovedregel dækkes med vingetagsten af rødt tegl eller kobber. Indenfor delområde B må der ikke etableres vinduespartier, der giver indblik til ejendommen mod øst. Mindre bygningsdele som indgangspartier og lignende kan opføres med andre farver og materialer, når dette ikke i væsentlig grad bryder den arkitektoniske helhed der søges skabt med lokalplanen. Opsætning af udvendige antenner, herunder satellitantenner, må som hovedregel ikke finde sted. Udvendige antenner kan dog tillades, hvis der ikke ad anden vej er mulighed for at modtage de programmer, som kan modtages med en udvendig antenne. Udvendige antenner, der tillades efter pkt. 8.7, må ikke ved placering, størrelse og udformning virke unødigt skæmmende i forhold til omgivelserne. Satellitantenner må højst have en diameter på 1 m. Opsætning må ikke finde sted før kommunalbestyrelsen har godkendt, at den påtænkte antenne er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. (Opmærksomheden henledes på, at lokalplanens område tillige er omfattet af lokalplan FL 3 om facader og skilte) Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer skal beplantes, befæstes eller lignende. Eksisterende bevoksning rnå ikke ændres eller fjernes uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 12

15 Bevoksning der er udgået eller tilladt fjernet, skal som hovedregel genplantes med samme plantearter. 9.3 Indtil der opføres ny bebyggelse i henholdsvis område B og område C, må tilstanden af de ubebyggede arealer inden for det pågældende område ikke ændres. Arealerne skal således fortsat anvendes og vedligeholdes som del af offentlig tilgængelig park med bevarelse af de eksisterende stier, græsarealer, bænke og bevoksning, ligesom arealerne ikke på nogen måde må hegnes mod eller adskilles fra den øvrige del af Byparken. 9.4 Efter der er opført ny bebyggelse i henholdsvis område B og område C, skal de ubebyggede arealer inden for det pågældende område anlægges, herunder eventuel terrænreguleres, befæstes, beplantes med videre som en sambrende del af den tilgrænsende bypark. Foran konferencedelen skal indarbejdes en vis beplantning af solitære træer og buske. Ubebyggede arealer, der ikke anlægges som opholdsterrasser i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen, skal være offentligt tilgængelige og må ikke på nogen måde hegnes mod eller adskilles fra den øvrige del af parken. Der må til beplantning kun anvendes løvfældende plantearter, der harmonerer med den eksisterende bevoksning i parken. 9.5 Ubebyggede arealer inden for lokalplanens område, herunder vej-, sti-, torve- og parkeringsarealer inden for områderne D og E, skal i ovrigt udformes som en helhed, og anlægges efter en samlet terrænregulerings-, belægnings- og beplantningsplan. I beplantningsplanen for delområde E skal bl.a. indarbejdes lav hæk mod spejderhytten samt beplantning ved indgangen til parkeringspladsen. Planen skal indeholde nærmere angivelse af plantearter, belægningsmaterialer, belysning med videre, samt anvisninger på fagmæssig korrekt anlæg, pleje og vedligehold af beplantninger og eventuelle græsarealer. 9.6 Der tinglyses en deklaration, der sikrer delområderne A, B og C s fdles anvendelse, drift og vedligeholdelse af delområderne D og E. 9.7 Terrænregulering og beplantning med videre må ikke finde sted, før kommunalbestyrelsen har godkendt, at den i pkt. 9.5 nævnte plan er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 9.8 Udendørs oplag må ikke finde sted. 13

16 9.9 Regnvand fra tage og belagte arealer skal føres til faskiner, med mindre det kan dokumenteres, at dette ikke er muligt Ved anlæg, drift og vedligeholdelse af de ubebyggede arealer må der ikke anvendes pesticiderkemiske bekæmpelsesmidler. 1 O. Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse Bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages i brug før: parkeringsarealer, og øvrige ubebyggede arealer for den pågældende bebyggelse er anlagt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, der er redeglort for placeringen af samtlige parkeringspladser ved fuld udbygning indenfor lokalplanens område bebyggelsen er tilsluttet et varmeforsyningsanlæg med naturgas, bebyggelsen er tilsluttet et fællesantenneanlæg, såfremt dette er muligt for den pågældende ej endom, bebyggelsen er tilsluttet den offentlige vand- og kloakforsyning. 11. Ophævelse af ældre byplanvedtægter og lokalplan 11.1 Byplanvedtægt for Glostrup ejerlaug, tinglyst den. 8. januar 1944 ophæves for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan Byplanvedtægt G 29, tinglyst den 13. maj 1966, ophæves for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan Lokalplan GL 56, tinglyst den 4. august 1988, ophæves. 12 Ophævelse af servitutter 12.1 Følgende af de servitutter og deklarationer der er tinglyst på ejendomme indenfor lokalplanområdet ophæves af lokalplanen i medfør af planlovens 9 15, stk. 2, nr. 16 og/eller eller vil blive søgt aflyst ved kvittering: 14

17 Dokument nr tinglyst den Dokument nr tinglyst den Dokument nr tinglyst den Dokument nr tinglyst den Dokument nr tinglyst den Deklaration af med forbud mod bebyggelse m.v., tinglyst den , ophæves for det område der er omfattet af nærværende lokalplan. Servitutten forbliver gældende som gyldig på den resterende stamparcel af matr. nr. 10a Glostrup By, Glostrup. Deklarationen indeholder en bestemmelse nr. 5 : anlcegget skal stedse holdes aabent fra solopgang til solnedgang med gratis adgang for alle og enhver. Det er dog en selvfølge at publikum maa underkaste sig de bestemmelser, der maatte træffes nu el. senere af ejerne for at opnaa fredning af anleget og at god orden holdes. Denne bestemmelse ophæves &, da den er i overensstemmelse med lokalplanens intentioner for ubebyggede arealer. 13 Lokalplanens retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser Fa lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl. medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. 18 i Planloven. 15

18 Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er vedtaget af Glostrup Kominunalbestyrelse, den 17. januar GLOSTRUP KOMMUNALBESTYRELSE, den 30. januar I ' stadsingeniør 16

19 I I I I I ok u0 oz

20

21 Byggefelt jvf. pkt. 6.1 = = = = Udgangsbyggelinie jvf. pkt. 6.3 Eksisterende bygninger 20 Om I l I I I Lokalplan GL 56.1 Glostrup Kommune Område til hotel og konferencevirksomhed syd for Hovedvejen ved Byparken Bilag 3 Byggefelter Dato:

22

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

LOKALPLANGL 33.1 FOR ET OMRÅDE VED TUNNELVEJ, ELERMINDEVEJ OG (OSTBROVEJ

LOKALPLANGL 33.1 FOR ET OMRÅDE VED TUNNELVEJ, ELERMINDEVEJ OG (OSTBROVEJ LOKALPLANGL 33.1 FOR ET OMRÅDE VED TUNNELVEJ, ELERMINDEVEJ OG (OSTBROVEJ TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2009 SEPTEMBER 2000 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.04c Lokalplan

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.04c Lokalplan Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.04c Lokalplan Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN GL 86 FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ GL. STADJON

LOKALPLAN GL 86 FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ GL. STADJON LOKALPLAN GL 86 FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ GL. STADJON MARTS 1999 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene. Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene. Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter Albertslund Kommune Lokalplan nr. 18.3 Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter 1996 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 18.4. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 18.4. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Lokalplan nr. 18.4 For en ældreinstitution med ældreboliger og tilhørende administrations-, fælles- og servicefaciliteter ved Humlehusene 2003 Kongsbak Informatik O O O OLokalplan OAlbertslund

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.12.4 for erhvervsejendomme Roskildevej 247-249 og 251. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.)

plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.) plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.) HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge bindende bestemmelser

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE. Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79. Daginstitution ved Nysøgård.

SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE. Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79. Daginstitution ved Nysøgård. SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79 Daginstitution ved Nysøgård. En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om anvendelse,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget TORNVED KOMMUNE 2004 5 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget KØGE KOMMUNE 2003 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-18.1, Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget Indholdsfortegnelse Redegørelse Oversigtskort...6

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 28 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 28 vedrører et boligområde ved Herlev Hovedgade, Gåseholmvej og Sønderlundvej mellem Engløbet og Stumpedal og fastlægger, at området

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere