Skatteudvalget L 173 Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 173 Bilag 1 Offentligt 25. marts 2015 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger, justering af gebyrskalaen for onlinekasino og væddemål, månedsafregning for onlinekasino og væddemål m.v.) Benny Engelbrecht / Jeanette Rose Hansen

2 Advokatrådet Advokatrådet har ingen bemærkninger. Dansk Automat Brancheforening (DAB) DAB kvitterer for, at grænserne for indsats og gevinst på spilleautomater hæves til hhv. 1 kr. og 600 kr. DAB foreslår, at grænserne, for hvornår der skal betales tillægsafgift for bruttospilleindtægten for spilleautomater opstillet i restaurationer og i spillerhaller, fordobles. DAB finder, at begrænsningen i åbningstiden for spillehaller med gevinstgivende spilleautomater vil medføre en række praktiske udfordringer, da spillehalsdelen skal være lukket, mens forretningen (fx kiosken) har åbent, og at dette vil medføre en række udgifter til at indrette virksomheden, så de lukkede spilleautomater ikke påvirker den øvrige virksomhed. Endvidere finder DAB begrænsningen i åbningstiden for både unødvendig og uhensigtsmæssig. DAB tvivler på, at natlukning er den rette løsning i forhold til bekæmpelse af ludomani, og finder at natlukning er i strid med den generelle udvikling og efterspørgsel i samfundet. DAB gør gældende, at det vil være muligt at spille online og/eller i ulovlige spilsteder, som må forventes at åbne, når spillehallerne skal være lukket. En ændring af grænserne, for hvornår der skal betales tillægsafgift, er ikke en del af dette lovforslag. Det fremgår af bemærkningerne, at det ikke er et krav, at adgangen til spillehallen (i tilknytning til fx en kiosk) skal være afspærret/lukket, men at spillere ikke må befinde sig i spillehallen, og at der ikke må være spilaktivitet på spilleautomaterne. Det er således uklart, hvilke udgifter DAB mener, at der vil være. I relation til onlinespil har spillerne mulighed for at udelukke sig ved registrering i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Der eksisterer ikke en tilsvarende selvudelukkelsesmulighed i forhold til spillehaller med gevinstgivende spilleautomater. En begrænsning af lukketiden vil tvinge spillerne til at holde en pause og derved have en positiv effekt i forhold til udviklingen af ludomani og konsekvenserne heraf. Samtidig kan en begrænsning af lukketiden være med til at begrænse omfanget af anvendelsen af sort arbejdskraft. Side 2 af 16

3 Samtidig med indførelsen af en begrænsning af lukketiden er det aftalt at hæve den nuværende indsatsgrænse på 0,50 kr. og gevinstgrænse på 300 kr. til henholdsvis 1 kr. og 600 kr. for gevinstgivende spilleautomater. Beløbene har ikke været reguleret siden 1987, og en forhøjelse vil fastholde et attraktivt lovligt marked samt gøre det mere rentabelt at investere i nye og mere moderne spilleautomater. I relation til ulovlige spilsteder, som DAB forventer åbner som konsekvens af forslaget, bemærkes, at det er en opgave for myndighederne at påse, at lovgivningen overholdes. Hvis natlukning fastholdes, foreslår DAB tidsrummet for natlukket ændret til kl. 02 til kl. 05, svarende til udgangspunktet for restaurationerne med alkoholbevilling. DAB ønsker det årlige gebyr for gevinstgivende spilleautomater ændret til et månedsgebyr. DAB ønsker den midlertidig ordning, som erstatter afgiftsnedslaget for udlodninger til almennyttige formål, udvidet, således at andre foreninger mv., end dem, som modtog i 2014, kan ansøge puljen. Det følger af den indgåede aftale, at spillehallerne skal være lukket mellem kl og Den ønskede virkning af natlukning skønnes at forsvinde væsentligt, såfremt åbningstiden udvides, som DAB ønsker. Med forslaget flyttes det nuværende gebyr alene fra bekendtgørelsen til loven. Det er ikke en del af forslaget at ændre betalingsmåden mv. En ændring af betalingsmåden for gebyret vil medføre provenumæssige konsekvenser og omkostninger til tilpasning af itsystemerne. Det følger af den indgåede aftale, at kredsen, som kan ansøge puljen, er de velgørende formål, som modtog midler i Aftalen er indgået i december 2014, og dette er dermed sidste normale år for Side 3 af 16

4 tildeling af udlodninger. DAB tilkendegiver, at der fortsat er brug justering af reguleringen for spilleautomatbranchen. Der foretages løbende overvejelser om justeringer. Dansk Erhverv Dansk Erhverv har ingen bemærkninger. Dansk Firmaidrætsforbund Dansk Firmaidrætsforbund beklager, at der ikke kunne opnås enighed om en permanent løsning for fordeling af de midler, som afskaffelsen af afgiftsnedslaget for udlodninger til almennyttige formål medfører. Dansk Firmaidrætsforbund foreslår, at ordningen revideres, og at der tages udgangspunkt i den procentvise fordelingsnøgle, som der er i udlodningsloven. Dansk Firmaidrætsforbund finder det positivt, at almennyttige lotterier ikke kan afvikles som klasselotteri, men finder det problematisk, at definitionen på klasselotteri omfatter geolotteri og foreslår, at definitionen på klasselotteri ændres, således at geolotteri betragtes som et lotteri. Alternativt ønsker Dansk Firmaidrætsforbund, at Danske Lotteri Spil A/S lægges sammen med Klasselotteriet A/S, idet der med en fastholdelse af opdelingen af lotterimarkedet i to selskaber, ikke er opstået det ønskede monopol, som skulle være til gavn for overskudsmodtagerne, der modtager udlodningsmidler fra Det følger af den indgåede aftale, at der er tale om en midlertidig ordning, som evalueres i 2016, og at aftaleparterne på baggrund af evalueringen drøfter, hvordan en fremtidig model skal se ud. I bemærkningerne er der tale om en oplistning af elementer, som allerede i dag indgår i den samlede vurdering af, om et lotteri betragtes som et klasselotteri eller som almindeligt lotteri. Vurderingen af, om et lotteri er et klasselotteri eller et almindeligt lotteri, vil af Spillemyndigheden blive foretaget fra sag til sag. I bemærkningerne beskrives nogle lotterier, som udbydes, og som i deres nuværende form samlet set vurderes som et klasselotteri. Bemærkningerne tager ikke stilling til, hvorvidt geolotterier generelt vil blive anset som et klasselotteri. Side 4 af 16

5 udlodningsloven. Det er ikke hensigten med lovforslaget på forhånd at placere, hvor et specifikt lotteri eller type lotteri skal placeres eller forholde sig til, hvilket selskab der er bedst egnet til at udbyde spil, og på den baggrund definere et spil som det ene eller det andet. I forhold til en opdeling af lotterimarkedet og monopolet bemærkes, at foruden Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S, hvis overskud går til udlodningsloven, eksisterer der to andre klasselotteriselskaber, som udbyder klasselotteri og lotterier, som udbydes til almennyttige formål, hvis overskud ikke går til udlodningsloven. Dansk Hestevæddeløb, Dansk Travsport Centralforbund og Dansk Galop De tre hestevæddeløbsorganisationer henviser til ændringen af udlodningsloven, hvor hestesporten blev beskåret, og hvor Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond og Danske Spil (som har monopol på udbud af hestevæddemål), som del af aftalen, skal undersøge mulighederne for bæredygtige modeller for alternativ finansiering af hestesporten. En ændring af afgiften for hestevæddemål, som foreslået af de tre hestevæddeløbsorganisationer, er ikke en del af dette forslag. De tre hestevæddeløbsorganisationer foreslår, at afgiften på bruttospilleindtægten for hestevæddemål sættes ned fra 11 pct. til 7 pct., og tillægsafgiften (på den del af bruttospilleindtægten, der overstiger den fastsatte grænse) på 19 pct. fjernes, idet nedsættelsen af afgiften vil forbedre muligheden for Side 5 af 16

6 selvfinansiering. DI DI finder det beklageligt, at muligheden for afgiftsnedslag i forbindelse med udlodning til almennyttige formål fjernes og opfordrer til, at der findes en løsning, som fortsat sikrer (med-)finansiering af kulturelle arrangementer og aktiviteter. Det følger af den indgåede aftale, at der er tale om en midlertidig ordning, som evalueres i 2016, og at aftaleparterne på baggrund af evalueringen drøfter, hvordan en fremtidig model skal se ud. Dansk Ungdoms Fællesråd Dansk Ungdoms Fællesråds bemærkninger svarer til Dansk Firmaidrætsforbunds bemærkninger. Der henvises til kommentaren til Dansk Firmaidrætsforbund. Dansk Ungdoms Fællesråd bemærker yderligere, at det er beklageligt, at nye foreninger ikke kan ansøge den midlertidige ordning om midler og opfordrer til, at foreningslivets organisationer tages med på råd i forhold til en permanent ordning. Der henvises til kommentaren til DAB vedrørende nye foreninger og til kommentaren til DI vedrørende den fremtidige model. Danske Advokater Danske Advokater anfører, at den foreslåede ændring af strafbestemmelsen 59, stk. stk. 5, efter sin formulering, jf. henvisningen til 42, stk. 11 (som retteligt skal være 42, stk. 10), vil medføre, at både manglende angivelse og manglende betaling vil være strafbelagt, mens bemærkningerne alene forholder sig til manglende angivelse og ikke manglende betaling. Danske Advokater opfordrer til, at dette forhold præciseres. Forslaget om at strafbelægge manglende angivelse og betaling af gebyret for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater er udgået af lovforslaget. Det følger af lov om spil, at manglende betaling af gebyrer ikke er strafbelagt, men at tilladelsen vil kunne tilbagekaldes. På samme måde vil manglende angivelse af gebyret kunne medføre, at tilladelsen tilbagekaldes, jf. lovforslagets 1, nr. 17. Danske Advokater anfører, at forslaget om indsættelse af nr. 7 i Efter overgangsbestemmelsen i lov om spil, som trådte i kraft 1. Side 6 af 16

7 59, stk. 5, om varetagelsen af den daglige drift som bestyrer, uden at være godkendt af Spillemyndigheden, efterlader en usikkerhed om den gruppe af bestyrere, der var/er fritaget fra at søge om godkendelse i forbindelse med ikrafttrædelsen af lov om spil. januar 2013, skal de personer, der allerede bestyrede en butik, hvor der sælges væddemål og lotteriprodukter inden lovens ikrafttrædelse, ikke godkendes af Spillemyndigheden i modsætning til nyansættelser efter ikrafttrædelsen af lov om spil. Danske Advokater opfordrer til, at dette forhold præciseres. Dette er præciseret i bemærkningerne. Danske Spil Danske Spil har bemærkninger til en analyse af de administrative og økonomiske konsekvenser af en liberalisering af onlinebingo og evt. hestevæddemål. Analyserne er en del af den indgåede aftale, men har ikke noget med dette lovforslag at gøre. Danske Spil savner en mere klar definition af et klasselotteri, da det, efter Danske Spils opfattelse, fortsat er uklart, hvad der præcist karakteriserer et klasselotteri. Endvidere anfører Danske Spil, at i mangel af en klarere definition, forventer Danske Spil, at definitionen vil blive fortolket indskrænkende, eftersom der er tale om en begrænsning i forhold til udbud af lotteri. Der henvises til kommentaren til Dansk Firmaidrætsforbund. Det kan dog supplerende anføres, at der vil ske en konkret vurdering fra sag til sag på baggrund af en samlet vurdering af elementerne i lotteriet. Danske Spil foreslår i forhold til aftalt spil (matchfixing), at der skabes en direkte og klar hjemmel til udveksling af personoplysninger med henblik på bekæmpelse af matchfixing. Den foreslåede bemyndigelse ( 11, stk. 5, i lov om spil) indeholder en klar hjemmel for Spillemyndigheden til at udveksle sådanne oplysninger. Anden klar hjemmel til udveksling af personoplysninger må afklares i forbindelse med etableringen af den nationale platform, som henhører under Kulturministeriet. Danske Spil har endvidere nogle Danske Spils bemærkninger til et Side 7 af 16

8 bemærkninger til indførelsen af et spilkort både i forhold til aftalt spil (matchfixing) og bekæmpelse af hvidvask. spilkort vil indgå i det videre arbejde med indførelsen af et spilkort. Danske Spil mener, at det er fornuftigt at indføre et krav om natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater med henblik på at begrænse sort arbejde. Danske Spil foreslår, at gebyret for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater betales pr. måned i stedet for et årligt gebyr pr. spilleautomat, og at gebyret kun skal betales for de spilleautomater, der har været aktive i den pågældende måned. Danske Spil foreslår, at årsredegørelserne fortsat skal offentliggøres og ikke kun indsendes til Spillemyndigheden, som det foreslås i lovforslaget. Danske Spil mener, at det medfører en skævvridning i markedet, at de danske selskaber skal aflægge årsrapport (i medfør af årsregnskabsloven), mens de udenlandske selskaber ikke er underlagt dette krav, og deres oplysninger derfor ikke er tilgængelige. Der henvises til kommentaren til DAB. Ændringen i lov om spil vedrørende årsredegørelser omfatter alle spilvirksomheder, der har en tilladelse til onlinekasino eller væddemål i Danmark. Hvilke oplysninger, virksomhederne måtte være pålagt at offentliggøre efter anden lovgivning, ændrer ikke herved. Danske Spil er positive over for afskaffelse af udlodningsordningen og ændringen af afgiftsperioden fra måneden til ugen. Datatilsynet Datatilsynet bemærker, at såfremt underretninger til Spillemyndigheden i relation til aftalt spil (matchfixing) indeholder personoplysninger, skal behandlingen ske i over- Dette er præciseret i bemærkningerne til bestemmelsen. Side 8 af 16

9 ensstemmelse med persondatalovens regler. Datatilsynet henviser herefter navnlig til en række regler i persondataloven. Datatilsynet bemærker, at såfremt Spillemyndighedens udveksling af personoplysninger med udenlandske myndigheder og enheder i relation til aftalt spil (matchfixing) i tredjelande (stater, som ikke indgår i Det Europæiske Fællesskab, og som ikke har gennemført aftaler, der er indgået med Det Europæiske Fællesskab, og som indeholder regler svarende til direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995, jf. persondatalovens 3, nr. 9), skal overførelsen have hjemmel i persondatalovens 27. Skatteministeriet er enig med Datatilsynet i dette, men mener, at det ikke er nødvendigt at anføre, at udvekslingen af oplysninger skal ske inden for rammerne af persondataloven, da det allerede følger af gældende regler. DGI Bemærkningerne fra DGI svarer til bemærkningerne fra Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Ungdoms Fællesråd. Der henvises til kommentaren til Dansk Firmaidrætsforbund. DIF Bemærkningerne fra DIF svarer til bemærkningerne fra Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd og DGI angående den midlertidig ordning for fordeling af de midler, som afskaffelsen af afgiftsnedslaget for udlodninger til almennyttige formål medfører, om klasselotteri, og at den delvise liberalisering af spilmarkedet ikke har levet op til formålet og forventningerne i forhold til Danmark frivilligverden. Der henvises til kommentaren til Dansk Firmaidrætsforbund. DIF bemærker yderligere, at for- Det bemærkes, at implementerin- Side 9 af 16

10 slaget i relation til bekæmpelse af aftalt spil (matchfixing) hilses overordnet velkomment og anfører, at bemyndigelsen bør følges op af handling, at der er et behov for afklaring af mulighederne for udveksling af oplysninger inden for persondatalovens rammer, og at DIF forudsætter et nært samarbejde mellem Skatteministeriet og Kulturministeriet i regi af den kommende nationale platform. gen af den nationale platform hører under Kulturministeriet. DOGA DOGA bemærker i forhold til den foreslåede udvidede bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler for forebyggende foranstaltninger til aftalt spil (matchfixng), at de støtter kravet om identifikation (et spilkort) ved fysisk køb af spil hos spilforhandlere. Skatteministeriet analyserer p.t. en evt. indførelse af et spilkort. DOGA udtrykker tilfredshed med, at gebyret ved fornyelse reduceres til henholdsvis kr. og kr., men er tvivlende over for, om de administrative omkostninger ved en fornyelse af tilladelsen/-erne er i den størrelsesorden og søger en redegørelse for, om ikke administrationsomkostninger er fuldt omkostningsdækket via de årlige tilsynsgebyrer, som spiludbyderen betaler. Spillemyndigheden, som hovedsaglig er gebyrfinansieret, har vurderet de administrative omkostninger ved fornyelse af eksisterende tilladelser til henholdsvis kr. og kr. Omkostningen for fornyelse (der er uafhængig af spiludbyderens bruttospilleindtægt) er ikke fordelt ud på det årlige tilsynsgebyr, idet størrelsen på det årlig gebyr for spiludbyderen afhænger af årets bruttospilleindtægt. Endvidere kan der være spiludbydere, som ikke ønsker at forny tilladelsen. Det er hensigten, at gebyret skal være omkostningsdækkende over en periode på 4 år. DOGA forudser, at selv om årsredegørelser med forslaget ikke læn- Indholdet af årsredegørelsen er uændret i lovforslaget, men fristen Side 10 af 16

11 gere skal offentliggøres, vil flere spiludbydere fortsat kunne opleve problemer i forhold til at indhente og fremsende nøgletal, før spiludbyderens årsregnskab foreligger. Endvidere påpeger DOGA, at to måneders fristen er unødig kort. er nu ændret fra to måneder til fem måneder. DOGA spørger til, hvorfor lov om spil 42, stk. 2, ønskes bevaret, når Spillemyndigheden kan pålægge spiludbyderne at afgive oplysninger efter lov om spil 47, stk. 3, og hvorfor bestemmelserne, efter DOGAs opfattelse, fuldstændigt overlapper hinanden, og på den baggrund foreslår DOGA, at 42, stk. 2, ophæves. Det lægges til grund, at DOGA mener 43, stk. 2, som bl.a. omhandler årsredegørelsen. Årsredegørelsen, der følger af 43, stk. 2, er en permanent del af Spillemyndighedens tilsyn med spilområdet. 47, stk. 3, hjemler mulighed for, at Spillemyndigheden kan indhente yderligere oplysninger mv. til brug for deres tilsyn. Det er fortsat opfattelsen, at oplysningerne i årsredegørelsen er relevante, hvorfor forslaget alene ændrer på, at årsredegørelsen ikke skal offentliggøres, men sendes til Spillemyndigheden. Alternativet vil være, at Spillemyndigheden hvert år med hjemmel i 47, stk. 3, skal anmode samtlige spiludbydere med tilladeles til væddemål og/eller onlinekasino om at indsende oplysninger, som årsredegørelsen skal indeholde. Dette anses ikke for hensigtsmæssigt. DOGA ønsker, at der må opstilles væddemålsterminaler, samt at der må sælges lotterispil og væddemålsprodukter i spillehaller med gevinstgivende spilleautomater. Ønskerne er ikke en del af dette lovforslag. Det bemærkes, at der forskellige aldersgrænser for spiltyperne, idet personer over 16 år gerne må købe lotteriprodukter udbudt af Danske Lotteri Spil og klasselotteriselskaberne, mens aldersgrænsen er 18 år for køb af væddemålsprodukter, og endelig er Side 11 af 16

12 der ingen aldersgrænse for deltagelse i lotterier til fordel for almennyttige formål. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) udtaler: Lovforslaget medfører administrative lettelser for erhvervslivet. De administrative lettelser består i, at afgiftsperioden for de omkring 40 spilvirksomheder, der udbyder væddemål og onlinekasino, ændres fra én gang om ugen til én gang om måneden, jf. lov om afgift af spil 21, stk. 1, 1. pkt. Den forventede tidsbesparelse vil være på ca. 30 minutter per indberetning. Den samlede besparelse ved ændringen vil derfor være ca kr. på samfundsniveau årligt. Bemærkningerne er gengivet i lovforslaget. Ligeledes vil den forslåede ensartning af afgiftssats og beregningsmetode i lov om afgift af spil 5 og 15 medføre en administrativ lettelse for de ca omfattede almennyttige foreninger. Disse forventes at kunne spare omkring fem minutter tre gange årligt. Denne ændring vil derfor betyde en administrativ lettelse på ca kr. på samfundsniveau årligt. Skatteministeren oplyser, at ændringen af 41 i lov om afgift af spil vil være udmøntet i en senere bekendtgørelse. Ændringen vil potentielt kunne medføre en administrativ byrde, men det ikke muligt på nuværende tidspunkt at kvantificere denne. TER vil foretage Det er rettelig 41 i lov om spil, som TER henviser til. Side 12 af 16

13 kvantificeringen i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen. TER vurderer, at de administrative lettelser ikke overstiger 4 mio. kr. på samfundsniveau årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere. HORESTA Horestas og DABs høringsvar er udformet som et fælles høringssvar. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DAB. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger. Lokale og Anlægsfonden Lokale og Anlægsfonden har ingen bemærkninger. Poker-Tours m.fl. (samlet høringssvar afgivet af Poker-Tours på vegne af i alt 14 bevillingshavere til offentligt hasardspil i turneringsform) Poker-Tours m.fl. er utilfredse med de foreslåede ændringer af pokerloven (lov om offentligt hasardspil i turneringsform). De mener, at ændringerne ikke vil komme alle udbydere af pokerspil til gavn og ønsker derfor yderligere ændringer. De foreslår, at ændringerne ikke gennemføres, og at der i stedet nedsættes et udvalg, der kan se på de gældende regler, og hvilke ændringer der bør foretages. Poker-Tours m.fl. kommer herudover med en række bemærkninger, der relaterer sig til det fremsatte lovforslag samt tidligere ønsker fra deres side i forbindelse med Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag vedr. poker. Dette lovforslag indeholder de af ændringerne, som kan rummes inden for rammerne af pokerlovens oprindelige intention, og som vurderedes at være ønsker fra branchen, idet de indgik i det nævnte beslutningsforslag (B109) fra Ændringerne er en del af en politisk aftale, hvor der er taget hensyn til balancen mellem at sikre et attraktivt spiludbud og lovens oprindelige intention om, at der bl.a. kun skal spilles om mindre beløb i pokerklubberne, og at den enkelte deltagers økonomiske risiko ved turneringerne skal være begrænset. I forhold til Poker-Tours m.fl. s yderligere ønsker om færre begrænsninger, højere puljer mv., er disse ikke en del af dette lov- Side 13 af 16

14 Poker-Tours har yderligere ønsker til færre begrænsninger af pokerspil, højere puljer, højere deltagerantal, gebyrer (indskud) mv. forslag, og ændringerne vurderes ikke at kunne rummes inden for lovens oprindelige intentioner. Der er ikke planer om at nedsætte et udvalg. SRF Skattefaglig Forening SRF Skattefaglig Forening har ingen bemærkninger. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) forudsætter, at skatteministeren, med den foreslåede bemyndigelse, udsteder en bekendtgørelse, der er i overensstemmelse med den tilsvarende bekendtgørelse om indsendelser af underretninger mv. til SØIK udstedt i medfør af hvidvaskloven. Skatteministeriet påtænker at udstede en bekendtgørelse om indsendelser af underretninger mv. til SØIK. Swush.com Selskabet Swush, som udbyder managerspil, savner en nærmere beskrivelse af managerspil. Managerspil er beskrevet i de almindelige bemærkninger til lovforslaget under punkt 3.1.7, hvor til der henvises. Swush forstår ikke formålet med begrænsningen på tilbagebetalingsprocenten på 20 pct. og begrænsningen på spilomsætningen på 5 mio. kr. Jo højere tilbagebetalingsprocenten og jo højere spilomsætningen er, jo større risiko er der for kriminalitet forbundet med spillet og for snyd med spillernes penge. Grænserne er endvidere foreslået for at adskille tilladelsestypen fra den almindelige tilladelse til væddemål. På den baggrund er der fastsat nogle grænser for denne type tilladelse. Swush anfører, at Swush ofte har præmier i deres managerspil, der betyder, at tilbagebetalingspro- Udbydere af managerspil har mulighed for at ansøge og få en almindelig tilladelse til udbud af de- Side 14 af 16

15 centen er over 20 pct., og til tider overstiger præmiesummerne indtægterne fra spillet, hvorfor det ikke vil være muligt at administrere grænsen, og at spilomsætningsgrænsen på 5 mio. kr. vil hæmme driften og udviklingen af virksomheden for managerspil. res spil efter reglerne for den almindelige tilladelse, såfremt udbyderen ikke finder det muligt at udbyde managerspil efter forslaget eller efter den eksisterende indtægtsbegrænsede tilladelse. Ved den almindelige tilladelse er der ikke samme begrænsning på tilbagebetalingsprocenten og på spilomsætningen på 5 mio. kr. Der er dog større omkostninger forbundet med den almindelige tilladelse, men til gengæld er mulighederne større. Swush ønsker svar på, hvorvidt managerspil kun udbydes under rammerne af den nye foreslåede tilladelsestype for managerspil eller fortsat vil kunne udbydes med den eksisterende indtægtsbegrænsede tilladelse. Anvendelsesområdet for den indtægtsbegrænsede tilladelse i lov om spil er ikke begrænset i forhold den nuværende tilladelsesstruktur, hvorfor denne indtægtsbegrænsede tilladelse fortsat vil kunne anvendes til udbud af managerspil. Det vil være op til den enkelte udbyder af managerspil at beslutte, hvilken tilladelsestype, der passer bedst. Endvidere ønsker Swush svar på, hvorvidt det er muligt (samtidigt) at opnå en indtægtsbegrænset tilladelse til kasinospil, en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål og den foreslåede tilladelsestype til managerspil. Et selskab vil kun kunne udbyde managerspil efter enten den indtægtsbegrænsede tilladelse eller efter den foreslåede omsætningsbegrænsede tilladelse. Et selskab vil således kunne opnå en omsætningsbegrænset tilladelse til managerspil, en indtægtsbegrænset tilladelse til onlinekasino og en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål, hvor væddemål ikke udbydes som managerspil. Tivoli A/S Tivoli A/S bakker op om forslaget om afskaffelsen af muligheden for at foretage afgiftsnedslag for udlodninger til almennyttige formål, Det følger af den indgåede aftale, at der er tale om en midlertidig ordning, som evalueres ved udgangen af 2016, og at aftaleparter- Side 15 af 16

16 og finder den midlertidige ordning for 2016 og 2017 for positiv, idet Tivoli dermed fortsat kan få midler. Tivoli er derimod bekymret for situationen i 2018 og frem og opfordrer til en hurtig afklaring. ne på baggrund af evalueringen vil drøfte, hvordan en fremtidig model skal se ud. Tivoli støtter forslaget om ændringen af afgiftsperioden fra uge til måned, og at tilladelsesindehavernes årsredegørelse ikke skal offentliggøres, men sendes til Spillemyndigheden. Side 16 af 16

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Forslag til Lov om Danske Spil A/S

Forslag til Lov om Danske Spil A/S Finansministeriet 12. februar 2010 Forslag til Lov om Danske Spil A/S Selskabets formål mv. 1. Danske Spil A/S formål er at foranstalte lotterier, væddemål og øvrige spil samt anden virksomhed i forbindelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Dato: 28.04.2010 Side: 1 af 12 HC/PSO/aa Spilansvarlighed Kommentarer til forslag til Lov om spil Kære medlem af Folketingets skatteudvalg Efter en gennemgang

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 4 Offentligt 1 Den danske regerings bemærkninger til Kommissionens grønbog om onlinespil i det indre marked (KOM (2011) 128) Indledende bemærkninger Den danske

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/12 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer om udbud af gættekonkurrencer Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark Vejledning 30. oktober 2014 Vejledning om udbud af gættekonkurrencer

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0596 Bilag 2 Offentligt Notat Supplerende grundnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november 2014 26. november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere