Skatteudvalget L 173 Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 173 Bilag 1 Offentligt 25. marts 2015 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger, justering af gebyrskalaen for onlinekasino og væddemål, månedsafregning for onlinekasino og væddemål m.v.) Benny Engelbrecht / Jeanette Rose Hansen

2 Advokatrådet Advokatrådet har ingen bemærkninger. Dansk Automat Brancheforening (DAB) DAB kvitterer for, at grænserne for indsats og gevinst på spilleautomater hæves til hhv. 1 kr. og 600 kr. DAB foreslår, at grænserne, for hvornår der skal betales tillægsafgift for bruttospilleindtægten for spilleautomater opstillet i restaurationer og i spillerhaller, fordobles. DAB finder, at begrænsningen i åbningstiden for spillehaller med gevinstgivende spilleautomater vil medføre en række praktiske udfordringer, da spillehalsdelen skal være lukket, mens forretningen (fx kiosken) har åbent, og at dette vil medføre en række udgifter til at indrette virksomheden, så de lukkede spilleautomater ikke påvirker den øvrige virksomhed. Endvidere finder DAB begrænsningen i åbningstiden for både unødvendig og uhensigtsmæssig. DAB tvivler på, at natlukning er den rette løsning i forhold til bekæmpelse af ludomani, og finder at natlukning er i strid med den generelle udvikling og efterspørgsel i samfundet. DAB gør gældende, at det vil være muligt at spille online og/eller i ulovlige spilsteder, som må forventes at åbne, når spillehallerne skal være lukket. En ændring af grænserne, for hvornår der skal betales tillægsafgift, er ikke en del af dette lovforslag. Det fremgår af bemærkningerne, at det ikke er et krav, at adgangen til spillehallen (i tilknytning til fx en kiosk) skal være afspærret/lukket, men at spillere ikke må befinde sig i spillehallen, og at der ikke må være spilaktivitet på spilleautomaterne. Det er således uklart, hvilke udgifter DAB mener, at der vil være. I relation til onlinespil har spillerne mulighed for at udelukke sig ved registrering i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Der eksisterer ikke en tilsvarende selvudelukkelsesmulighed i forhold til spillehaller med gevinstgivende spilleautomater. En begrænsning af lukketiden vil tvinge spillerne til at holde en pause og derved have en positiv effekt i forhold til udviklingen af ludomani og konsekvenserne heraf. Samtidig kan en begrænsning af lukketiden være med til at begrænse omfanget af anvendelsen af sort arbejdskraft. Side 2 af 16

3 Samtidig med indførelsen af en begrænsning af lukketiden er det aftalt at hæve den nuværende indsatsgrænse på 0,50 kr. og gevinstgrænse på 300 kr. til henholdsvis 1 kr. og 600 kr. for gevinstgivende spilleautomater. Beløbene har ikke været reguleret siden 1987, og en forhøjelse vil fastholde et attraktivt lovligt marked samt gøre det mere rentabelt at investere i nye og mere moderne spilleautomater. I relation til ulovlige spilsteder, som DAB forventer åbner som konsekvens af forslaget, bemærkes, at det er en opgave for myndighederne at påse, at lovgivningen overholdes. Hvis natlukning fastholdes, foreslår DAB tidsrummet for natlukket ændret til kl. 02 til kl. 05, svarende til udgangspunktet for restaurationerne med alkoholbevilling. DAB ønsker det årlige gebyr for gevinstgivende spilleautomater ændret til et månedsgebyr. DAB ønsker den midlertidig ordning, som erstatter afgiftsnedslaget for udlodninger til almennyttige formål, udvidet, således at andre foreninger mv., end dem, som modtog i 2014, kan ansøge puljen. Det følger af den indgåede aftale, at spillehallerne skal være lukket mellem kl og Den ønskede virkning af natlukning skønnes at forsvinde væsentligt, såfremt åbningstiden udvides, som DAB ønsker. Med forslaget flyttes det nuværende gebyr alene fra bekendtgørelsen til loven. Det er ikke en del af forslaget at ændre betalingsmåden mv. En ændring af betalingsmåden for gebyret vil medføre provenumæssige konsekvenser og omkostninger til tilpasning af itsystemerne. Det følger af den indgåede aftale, at kredsen, som kan ansøge puljen, er de velgørende formål, som modtog midler i Aftalen er indgået i december 2014, og dette er dermed sidste normale år for Side 3 af 16

4 tildeling af udlodninger. DAB tilkendegiver, at der fortsat er brug justering af reguleringen for spilleautomatbranchen. Der foretages løbende overvejelser om justeringer. Dansk Erhverv Dansk Erhverv har ingen bemærkninger. Dansk Firmaidrætsforbund Dansk Firmaidrætsforbund beklager, at der ikke kunne opnås enighed om en permanent løsning for fordeling af de midler, som afskaffelsen af afgiftsnedslaget for udlodninger til almennyttige formål medfører. Dansk Firmaidrætsforbund foreslår, at ordningen revideres, og at der tages udgangspunkt i den procentvise fordelingsnøgle, som der er i udlodningsloven. Dansk Firmaidrætsforbund finder det positivt, at almennyttige lotterier ikke kan afvikles som klasselotteri, men finder det problematisk, at definitionen på klasselotteri omfatter geolotteri og foreslår, at definitionen på klasselotteri ændres, således at geolotteri betragtes som et lotteri. Alternativt ønsker Dansk Firmaidrætsforbund, at Danske Lotteri Spil A/S lægges sammen med Klasselotteriet A/S, idet der med en fastholdelse af opdelingen af lotterimarkedet i to selskaber, ikke er opstået det ønskede monopol, som skulle være til gavn for overskudsmodtagerne, der modtager udlodningsmidler fra Det følger af den indgåede aftale, at der er tale om en midlertidig ordning, som evalueres i 2016, og at aftaleparterne på baggrund af evalueringen drøfter, hvordan en fremtidig model skal se ud. I bemærkningerne er der tale om en oplistning af elementer, som allerede i dag indgår i den samlede vurdering af, om et lotteri betragtes som et klasselotteri eller som almindeligt lotteri. Vurderingen af, om et lotteri er et klasselotteri eller et almindeligt lotteri, vil af Spillemyndigheden blive foretaget fra sag til sag. I bemærkningerne beskrives nogle lotterier, som udbydes, og som i deres nuværende form samlet set vurderes som et klasselotteri. Bemærkningerne tager ikke stilling til, hvorvidt geolotterier generelt vil blive anset som et klasselotteri. Side 4 af 16

5 udlodningsloven. Det er ikke hensigten med lovforslaget på forhånd at placere, hvor et specifikt lotteri eller type lotteri skal placeres eller forholde sig til, hvilket selskab der er bedst egnet til at udbyde spil, og på den baggrund definere et spil som det ene eller det andet. I forhold til en opdeling af lotterimarkedet og monopolet bemærkes, at foruden Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S, hvis overskud går til udlodningsloven, eksisterer der to andre klasselotteriselskaber, som udbyder klasselotteri og lotterier, som udbydes til almennyttige formål, hvis overskud ikke går til udlodningsloven. Dansk Hestevæddeløb, Dansk Travsport Centralforbund og Dansk Galop De tre hestevæddeløbsorganisationer henviser til ændringen af udlodningsloven, hvor hestesporten blev beskåret, og hvor Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond og Danske Spil (som har monopol på udbud af hestevæddemål), som del af aftalen, skal undersøge mulighederne for bæredygtige modeller for alternativ finansiering af hestesporten. En ændring af afgiften for hestevæddemål, som foreslået af de tre hestevæddeløbsorganisationer, er ikke en del af dette forslag. De tre hestevæddeløbsorganisationer foreslår, at afgiften på bruttospilleindtægten for hestevæddemål sættes ned fra 11 pct. til 7 pct., og tillægsafgiften (på den del af bruttospilleindtægten, der overstiger den fastsatte grænse) på 19 pct. fjernes, idet nedsættelsen af afgiften vil forbedre muligheden for Side 5 af 16

6 selvfinansiering. DI DI finder det beklageligt, at muligheden for afgiftsnedslag i forbindelse med udlodning til almennyttige formål fjernes og opfordrer til, at der findes en løsning, som fortsat sikrer (med-)finansiering af kulturelle arrangementer og aktiviteter. Det følger af den indgåede aftale, at der er tale om en midlertidig ordning, som evalueres i 2016, og at aftaleparterne på baggrund af evalueringen drøfter, hvordan en fremtidig model skal se ud. Dansk Ungdoms Fællesråd Dansk Ungdoms Fællesråds bemærkninger svarer til Dansk Firmaidrætsforbunds bemærkninger. Der henvises til kommentaren til Dansk Firmaidrætsforbund. Dansk Ungdoms Fællesråd bemærker yderligere, at det er beklageligt, at nye foreninger ikke kan ansøge den midlertidige ordning om midler og opfordrer til, at foreningslivets organisationer tages med på råd i forhold til en permanent ordning. Der henvises til kommentaren til DAB vedrørende nye foreninger og til kommentaren til DI vedrørende den fremtidige model. Danske Advokater Danske Advokater anfører, at den foreslåede ændring af strafbestemmelsen 59, stk. stk. 5, efter sin formulering, jf. henvisningen til 42, stk. 11 (som retteligt skal være 42, stk. 10), vil medføre, at både manglende angivelse og manglende betaling vil være strafbelagt, mens bemærkningerne alene forholder sig til manglende angivelse og ikke manglende betaling. Danske Advokater opfordrer til, at dette forhold præciseres. Forslaget om at strafbelægge manglende angivelse og betaling af gebyret for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater er udgået af lovforslaget. Det følger af lov om spil, at manglende betaling af gebyrer ikke er strafbelagt, men at tilladelsen vil kunne tilbagekaldes. På samme måde vil manglende angivelse af gebyret kunne medføre, at tilladelsen tilbagekaldes, jf. lovforslagets 1, nr. 17. Danske Advokater anfører, at forslaget om indsættelse af nr. 7 i Efter overgangsbestemmelsen i lov om spil, som trådte i kraft 1. Side 6 af 16

7 59, stk. 5, om varetagelsen af den daglige drift som bestyrer, uden at være godkendt af Spillemyndigheden, efterlader en usikkerhed om den gruppe af bestyrere, der var/er fritaget fra at søge om godkendelse i forbindelse med ikrafttrædelsen af lov om spil. januar 2013, skal de personer, der allerede bestyrede en butik, hvor der sælges væddemål og lotteriprodukter inden lovens ikrafttrædelse, ikke godkendes af Spillemyndigheden i modsætning til nyansættelser efter ikrafttrædelsen af lov om spil. Danske Advokater opfordrer til, at dette forhold præciseres. Dette er præciseret i bemærkningerne. Danske Spil Danske Spil har bemærkninger til en analyse af de administrative og økonomiske konsekvenser af en liberalisering af onlinebingo og evt. hestevæddemål. Analyserne er en del af den indgåede aftale, men har ikke noget med dette lovforslag at gøre. Danske Spil savner en mere klar definition af et klasselotteri, da det, efter Danske Spils opfattelse, fortsat er uklart, hvad der præcist karakteriserer et klasselotteri. Endvidere anfører Danske Spil, at i mangel af en klarere definition, forventer Danske Spil, at definitionen vil blive fortolket indskrænkende, eftersom der er tale om en begrænsning i forhold til udbud af lotteri. Der henvises til kommentaren til Dansk Firmaidrætsforbund. Det kan dog supplerende anføres, at der vil ske en konkret vurdering fra sag til sag på baggrund af en samlet vurdering af elementerne i lotteriet. Danske Spil foreslår i forhold til aftalt spil (matchfixing), at der skabes en direkte og klar hjemmel til udveksling af personoplysninger med henblik på bekæmpelse af matchfixing. Den foreslåede bemyndigelse ( 11, stk. 5, i lov om spil) indeholder en klar hjemmel for Spillemyndigheden til at udveksle sådanne oplysninger. Anden klar hjemmel til udveksling af personoplysninger må afklares i forbindelse med etableringen af den nationale platform, som henhører under Kulturministeriet. Danske Spil har endvidere nogle Danske Spils bemærkninger til et Side 7 af 16

8 bemærkninger til indførelsen af et spilkort både i forhold til aftalt spil (matchfixing) og bekæmpelse af hvidvask. spilkort vil indgå i det videre arbejde med indførelsen af et spilkort. Danske Spil mener, at det er fornuftigt at indføre et krav om natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater med henblik på at begrænse sort arbejde. Danske Spil foreslår, at gebyret for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater betales pr. måned i stedet for et årligt gebyr pr. spilleautomat, og at gebyret kun skal betales for de spilleautomater, der har været aktive i den pågældende måned. Danske Spil foreslår, at årsredegørelserne fortsat skal offentliggøres og ikke kun indsendes til Spillemyndigheden, som det foreslås i lovforslaget. Danske Spil mener, at det medfører en skævvridning i markedet, at de danske selskaber skal aflægge årsrapport (i medfør af årsregnskabsloven), mens de udenlandske selskaber ikke er underlagt dette krav, og deres oplysninger derfor ikke er tilgængelige. Der henvises til kommentaren til DAB. Ændringen i lov om spil vedrørende årsredegørelser omfatter alle spilvirksomheder, der har en tilladelse til onlinekasino eller væddemål i Danmark. Hvilke oplysninger, virksomhederne måtte være pålagt at offentliggøre efter anden lovgivning, ændrer ikke herved. Danske Spil er positive over for afskaffelse af udlodningsordningen og ændringen af afgiftsperioden fra måneden til ugen. Datatilsynet Datatilsynet bemærker, at såfremt underretninger til Spillemyndigheden i relation til aftalt spil (matchfixing) indeholder personoplysninger, skal behandlingen ske i over- Dette er præciseret i bemærkningerne til bestemmelsen. Side 8 af 16

9 ensstemmelse med persondatalovens regler. Datatilsynet henviser herefter navnlig til en række regler i persondataloven. Datatilsynet bemærker, at såfremt Spillemyndighedens udveksling af personoplysninger med udenlandske myndigheder og enheder i relation til aftalt spil (matchfixing) i tredjelande (stater, som ikke indgår i Det Europæiske Fællesskab, og som ikke har gennemført aftaler, der er indgået med Det Europæiske Fællesskab, og som indeholder regler svarende til direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995, jf. persondatalovens 3, nr. 9), skal overførelsen have hjemmel i persondatalovens 27. Skatteministeriet er enig med Datatilsynet i dette, men mener, at det ikke er nødvendigt at anføre, at udvekslingen af oplysninger skal ske inden for rammerne af persondataloven, da det allerede følger af gældende regler. DGI Bemærkningerne fra DGI svarer til bemærkningerne fra Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Ungdoms Fællesråd. Der henvises til kommentaren til Dansk Firmaidrætsforbund. DIF Bemærkningerne fra DIF svarer til bemærkningerne fra Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd og DGI angående den midlertidig ordning for fordeling af de midler, som afskaffelsen af afgiftsnedslaget for udlodninger til almennyttige formål medfører, om klasselotteri, og at den delvise liberalisering af spilmarkedet ikke har levet op til formålet og forventningerne i forhold til Danmark frivilligverden. Der henvises til kommentaren til Dansk Firmaidrætsforbund. DIF bemærker yderligere, at for- Det bemærkes, at implementerin- Side 9 af 16

10 slaget i relation til bekæmpelse af aftalt spil (matchfixing) hilses overordnet velkomment og anfører, at bemyndigelsen bør følges op af handling, at der er et behov for afklaring af mulighederne for udveksling af oplysninger inden for persondatalovens rammer, og at DIF forudsætter et nært samarbejde mellem Skatteministeriet og Kulturministeriet i regi af den kommende nationale platform. gen af den nationale platform hører under Kulturministeriet. DOGA DOGA bemærker i forhold til den foreslåede udvidede bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler for forebyggende foranstaltninger til aftalt spil (matchfixng), at de støtter kravet om identifikation (et spilkort) ved fysisk køb af spil hos spilforhandlere. Skatteministeriet analyserer p.t. en evt. indførelse af et spilkort. DOGA udtrykker tilfredshed med, at gebyret ved fornyelse reduceres til henholdsvis kr. og kr., men er tvivlende over for, om de administrative omkostninger ved en fornyelse af tilladelsen/-erne er i den størrelsesorden og søger en redegørelse for, om ikke administrationsomkostninger er fuldt omkostningsdækket via de årlige tilsynsgebyrer, som spiludbyderen betaler. Spillemyndigheden, som hovedsaglig er gebyrfinansieret, har vurderet de administrative omkostninger ved fornyelse af eksisterende tilladelser til henholdsvis kr. og kr. Omkostningen for fornyelse (der er uafhængig af spiludbyderens bruttospilleindtægt) er ikke fordelt ud på det årlige tilsynsgebyr, idet størrelsen på det årlig gebyr for spiludbyderen afhænger af årets bruttospilleindtægt. Endvidere kan der være spiludbydere, som ikke ønsker at forny tilladelsen. Det er hensigten, at gebyret skal være omkostningsdækkende over en periode på 4 år. DOGA forudser, at selv om årsredegørelser med forslaget ikke læn- Indholdet af årsredegørelsen er uændret i lovforslaget, men fristen Side 10 af 16

11 gere skal offentliggøres, vil flere spiludbydere fortsat kunne opleve problemer i forhold til at indhente og fremsende nøgletal, før spiludbyderens årsregnskab foreligger. Endvidere påpeger DOGA, at to måneders fristen er unødig kort. er nu ændret fra to måneder til fem måneder. DOGA spørger til, hvorfor lov om spil 42, stk. 2, ønskes bevaret, når Spillemyndigheden kan pålægge spiludbyderne at afgive oplysninger efter lov om spil 47, stk. 3, og hvorfor bestemmelserne, efter DOGAs opfattelse, fuldstændigt overlapper hinanden, og på den baggrund foreslår DOGA, at 42, stk. 2, ophæves. Det lægges til grund, at DOGA mener 43, stk. 2, som bl.a. omhandler årsredegørelsen. Årsredegørelsen, der følger af 43, stk. 2, er en permanent del af Spillemyndighedens tilsyn med spilområdet. 47, stk. 3, hjemler mulighed for, at Spillemyndigheden kan indhente yderligere oplysninger mv. til brug for deres tilsyn. Det er fortsat opfattelsen, at oplysningerne i årsredegørelsen er relevante, hvorfor forslaget alene ændrer på, at årsredegørelsen ikke skal offentliggøres, men sendes til Spillemyndigheden. Alternativet vil være, at Spillemyndigheden hvert år med hjemmel i 47, stk. 3, skal anmode samtlige spiludbydere med tilladeles til væddemål og/eller onlinekasino om at indsende oplysninger, som årsredegørelsen skal indeholde. Dette anses ikke for hensigtsmæssigt. DOGA ønsker, at der må opstilles væddemålsterminaler, samt at der må sælges lotterispil og væddemålsprodukter i spillehaller med gevinstgivende spilleautomater. Ønskerne er ikke en del af dette lovforslag. Det bemærkes, at der forskellige aldersgrænser for spiltyperne, idet personer over 16 år gerne må købe lotteriprodukter udbudt af Danske Lotteri Spil og klasselotteriselskaberne, mens aldersgrænsen er 18 år for køb af væddemålsprodukter, og endelig er Side 11 af 16

12 der ingen aldersgrænse for deltagelse i lotterier til fordel for almennyttige formål. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) udtaler: Lovforslaget medfører administrative lettelser for erhvervslivet. De administrative lettelser består i, at afgiftsperioden for de omkring 40 spilvirksomheder, der udbyder væddemål og onlinekasino, ændres fra én gang om ugen til én gang om måneden, jf. lov om afgift af spil 21, stk. 1, 1. pkt. Den forventede tidsbesparelse vil være på ca. 30 minutter per indberetning. Den samlede besparelse ved ændringen vil derfor være ca kr. på samfundsniveau årligt. Bemærkningerne er gengivet i lovforslaget. Ligeledes vil den forslåede ensartning af afgiftssats og beregningsmetode i lov om afgift af spil 5 og 15 medføre en administrativ lettelse for de ca omfattede almennyttige foreninger. Disse forventes at kunne spare omkring fem minutter tre gange årligt. Denne ændring vil derfor betyde en administrativ lettelse på ca kr. på samfundsniveau årligt. Skatteministeren oplyser, at ændringen af 41 i lov om afgift af spil vil være udmøntet i en senere bekendtgørelse. Ændringen vil potentielt kunne medføre en administrativ byrde, men det ikke muligt på nuværende tidspunkt at kvantificere denne. TER vil foretage Det er rettelig 41 i lov om spil, som TER henviser til. Side 12 af 16

13 kvantificeringen i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen. TER vurderer, at de administrative lettelser ikke overstiger 4 mio. kr. på samfundsniveau årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere. HORESTA Horestas og DABs høringsvar er udformet som et fælles høringssvar. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DAB. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger. Lokale og Anlægsfonden Lokale og Anlægsfonden har ingen bemærkninger. Poker-Tours m.fl. (samlet høringssvar afgivet af Poker-Tours på vegne af i alt 14 bevillingshavere til offentligt hasardspil i turneringsform) Poker-Tours m.fl. er utilfredse med de foreslåede ændringer af pokerloven (lov om offentligt hasardspil i turneringsform). De mener, at ændringerne ikke vil komme alle udbydere af pokerspil til gavn og ønsker derfor yderligere ændringer. De foreslår, at ændringerne ikke gennemføres, og at der i stedet nedsættes et udvalg, der kan se på de gældende regler, og hvilke ændringer der bør foretages. Poker-Tours m.fl. kommer herudover med en række bemærkninger, der relaterer sig til det fremsatte lovforslag samt tidligere ønsker fra deres side i forbindelse med Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag vedr. poker. Dette lovforslag indeholder de af ændringerne, som kan rummes inden for rammerne af pokerlovens oprindelige intention, og som vurderedes at være ønsker fra branchen, idet de indgik i det nævnte beslutningsforslag (B109) fra Ændringerne er en del af en politisk aftale, hvor der er taget hensyn til balancen mellem at sikre et attraktivt spiludbud og lovens oprindelige intention om, at der bl.a. kun skal spilles om mindre beløb i pokerklubberne, og at den enkelte deltagers økonomiske risiko ved turneringerne skal være begrænset. I forhold til Poker-Tours m.fl. s yderligere ønsker om færre begrænsninger, højere puljer mv., er disse ikke en del af dette lov- Side 13 af 16

14 Poker-Tours har yderligere ønsker til færre begrænsninger af pokerspil, højere puljer, højere deltagerantal, gebyrer (indskud) mv. forslag, og ændringerne vurderes ikke at kunne rummes inden for lovens oprindelige intentioner. Der er ikke planer om at nedsætte et udvalg. SRF Skattefaglig Forening SRF Skattefaglig Forening har ingen bemærkninger. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) forudsætter, at skatteministeren, med den foreslåede bemyndigelse, udsteder en bekendtgørelse, der er i overensstemmelse med den tilsvarende bekendtgørelse om indsendelser af underretninger mv. til SØIK udstedt i medfør af hvidvaskloven. Skatteministeriet påtænker at udstede en bekendtgørelse om indsendelser af underretninger mv. til SØIK. Swush.com Selskabet Swush, som udbyder managerspil, savner en nærmere beskrivelse af managerspil. Managerspil er beskrevet i de almindelige bemærkninger til lovforslaget under punkt 3.1.7, hvor til der henvises. Swush forstår ikke formålet med begrænsningen på tilbagebetalingsprocenten på 20 pct. og begrænsningen på spilomsætningen på 5 mio. kr. Jo højere tilbagebetalingsprocenten og jo højere spilomsætningen er, jo større risiko er der for kriminalitet forbundet med spillet og for snyd med spillernes penge. Grænserne er endvidere foreslået for at adskille tilladelsestypen fra den almindelige tilladelse til væddemål. På den baggrund er der fastsat nogle grænser for denne type tilladelse. Swush anfører, at Swush ofte har præmier i deres managerspil, der betyder, at tilbagebetalingspro- Udbydere af managerspil har mulighed for at ansøge og få en almindelig tilladelse til udbud af de- Side 14 af 16

15 centen er over 20 pct., og til tider overstiger præmiesummerne indtægterne fra spillet, hvorfor det ikke vil være muligt at administrere grænsen, og at spilomsætningsgrænsen på 5 mio. kr. vil hæmme driften og udviklingen af virksomheden for managerspil. res spil efter reglerne for den almindelige tilladelse, såfremt udbyderen ikke finder det muligt at udbyde managerspil efter forslaget eller efter den eksisterende indtægtsbegrænsede tilladelse. Ved den almindelige tilladelse er der ikke samme begrænsning på tilbagebetalingsprocenten og på spilomsætningen på 5 mio. kr. Der er dog større omkostninger forbundet med den almindelige tilladelse, men til gengæld er mulighederne større. Swush ønsker svar på, hvorvidt managerspil kun udbydes under rammerne af den nye foreslåede tilladelsestype for managerspil eller fortsat vil kunne udbydes med den eksisterende indtægtsbegrænsede tilladelse. Anvendelsesområdet for den indtægtsbegrænsede tilladelse i lov om spil er ikke begrænset i forhold den nuværende tilladelsesstruktur, hvorfor denne indtægtsbegrænsede tilladelse fortsat vil kunne anvendes til udbud af managerspil. Det vil være op til den enkelte udbyder af managerspil at beslutte, hvilken tilladelsestype, der passer bedst. Endvidere ønsker Swush svar på, hvorvidt det er muligt (samtidigt) at opnå en indtægtsbegrænset tilladelse til kasinospil, en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål og den foreslåede tilladelsestype til managerspil. Et selskab vil kun kunne udbyde managerspil efter enten den indtægtsbegrænsede tilladelse eller efter den foreslåede omsætningsbegrænsede tilladelse. Et selskab vil således kunne opnå en omsætningsbegrænset tilladelse til managerspil, en indtægtsbegrænset tilladelse til onlinekasino og en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål, hvor væddemål ikke udbydes som managerspil. Tivoli A/S Tivoli A/S bakker op om forslaget om afskaffelsen af muligheden for at foretage afgiftsnedslag for udlodninger til almennyttige formål, Det følger af den indgåede aftale, at der er tale om en midlertidig ordning, som evalueres ved udgangen af 2016, og at aftaleparter- Side 15 af 16

16 og finder den midlertidige ordning for 2016 og 2017 for positiv, idet Tivoli dermed fortsat kan få midler. Tivoli er derimod bekymret for situationen i 2018 og frem og opfordrer til en hurtig afklaring. ne på baggrund af evalueringen vil drøfte, hvordan en fremtidig model skal se ud. Tivoli støtter forslaget om ændringen af afgiftsperioden fra uge til måned, og at tilladelsesindehavernes årsredegørelse ikke skal offentliggøres, men sendes til Spillemyndigheden. Side 16 af 16

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 1. De overskud,

Læs mere

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 4 Offentligt 1 Den danske regerings bemærkninger til Kommissionens grønbog om onlinespil i det indre marked (KOM (2011) 128) Indledende bemærkninger Den danske

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr. 1499 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1495 Evaluering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere