Skatteudvalget L 173 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 173 Bilag 1 Offentligt 25. marts 2015 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger, justering af gebyrskalaen for onlinekasino og væddemål, månedsafregning for onlinekasino og væddemål m.v.) Benny Engelbrecht / Jeanette Rose Hansen

2 Advokatrådet Advokatrådet har ingen bemærkninger. Dansk Automat Brancheforening (DAB) DAB kvitterer for, at grænserne for indsats og gevinst på spilleautomater hæves til hhv. 1 kr. og 600 kr. DAB foreslår, at grænserne, for hvornår der skal betales tillægsafgift for bruttospilleindtægten for spilleautomater opstillet i restaurationer og i spillerhaller, fordobles. DAB finder, at begrænsningen i åbningstiden for spillehaller med gevinstgivende spilleautomater vil medføre en række praktiske udfordringer, da spillehalsdelen skal være lukket, mens forretningen (fx kiosken) har åbent, og at dette vil medføre en række udgifter til at indrette virksomheden, så de lukkede spilleautomater ikke påvirker den øvrige virksomhed. Endvidere finder DAB begrænsningen i åbningstiden for både unødvendig og uhensigtsmæssig. DAB tvivler på, at natlukning er den rette løsning i forhold til bekæmpelse af ludomani, og finder at natlukning er i strid med den generelle udvikling og efterspørgsel i samfundet. DAB gør gældende, at det vil være muligt at spille online og/eller i ulovlige spilsteder, som må forventes at åbne, når spillehallerne skal være lukket. En ændring af grænserne, for hvornår der skal betales tillægsafgift, er ikke en del af dette lovforslag. Det fremgår af bemærkningerne, at det ikke er et krav, at adgangen til spillehallen (i tilknytning til fx en kiosk) skal være afspærret/lukket, men at spillere ikke må befinde sig i spillehallen, og at der ikke må være spilaktivitet på spilleautomaterne. Det er således uklart, hvilke udgifter DAB mener, at der vil være. I relation til onlinespil har spillerne mulighed for at udelukke sig ved registrering i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Der eksisterer ikke en tilsvarende selvudelukkelsesmulighed i forhold til spillehaller med gevinstgivende spilleautomater. En begrænsning af lukketiden vil tvinge spillerne til at holde en pause og derved have en positiv effekt i forhold til udviklingen af ludomani og konsekvenserne heraf. Samtidig kan en begrænsning af lukketiden være med til at begrænse omfanget af anvendelsen af sort arbejdskraft. Side 2 af 16

3 Samtidig med indførelsen af en begrænsning af lukketiden er det aftalt at hæve den nuværende indsatsgrænse på 0,50 kr. og gevinstgrænse på 300 kr. til henholdsvis 1 kr. og 600 kr. for gevinstgivende spilleautomater. Beløbene har ikke været reguleret siden 1987, og en forhøjelse vil fastholde et attraktivt lovligt marked samt gøre det mere rentabelt at investere i nye og mere moderne spilleautomater. I relation til ulovlige spilsteder, som DAB forventer åbner som konsekvens af forslaget, bemærkes, at det er en opgave for myndighederne at påse, at lovgivningen overholdes. Hvis natlukning fastholdes, foreslår DAB tidsrummet for natlukket ændret til kl. 02 til kl. 05, svarende til udgangspunktet for restaurationerne med alkoholbevilling. DAB ønsker det årlige gebyr for gevinstgivende spilleautomater ændret til et månedsgebyr. DAB ønsker den midlertidig ordning, som erstatter afgiftsnedslaget for udlodninger til almennyttige formål, udvidet, således at andre foreninger mv., end dem, som modtog i 2014, kan ansøge puljen. Det følger af den indgåede aftale, at spillehallerne skal være lukket mellem kl og Den ønskede virkning af natlukning skønnes at forsvinde væsentligt, såfremt åbningstiden udvides, som DAB ønsker. Med forslaget flyttes det nuværende gebyr alene fra bekendtgørelsen til loven. Det er ikke en del af forslaget at ændre betalingsmåden mv. En ændring af betalingsmåden for gebyret vil medføre provenumæssige konsekvenser og omkostninger til tilpasning af itsystemerne. Det følger af den indgåede aftale, at kredsen, som kan ansøge puljen, er de velgørende formål, som modtog midler i Aftalen er indgået i december 2014, og dette er dermed sidste normale år for Side 3 af 16

4 tildeling af udlodninger. DAB tilkendegiver, at der fortsat er brug justering af reguleringen for spilleautomatbranchen. Der foretages løbende overvejelser om justeringer. Dansk Erhverv Dansk Erhverv har ingen bemærkninger. Dansk Firmaidrætsforbund Dansk Firmaidrætsforbund beklager, at der ikke kunne opnås enighed om en permanent løsning for fordeling af de midler, som afskaffelsen af afgiftsnedslaget for udlodninger til almennyttige formål medfører. Dansk Firmaidrætsforbund foreslår, at ordningen revideres, og at der tages udgangspunkt i den procentvise fordelingsnøgle, som der er i udlodningsloven. Dansk Firmaidrætsforbund finder det positivt, at almennyttige lotterier ikke kan afvikles som klasselotteri, men finder det problematisk, at definitionen på klasselotteri omfatter geolotteri og foreslår, at definitionen på klasselotteri ændres, således at geolotteri betragtes som et lotteri. Alternativt ønsker Dansk Firmaidrætsforbund, at Danske Lotteri Spil A/S lægges sammen med Klasselotteriet A/S, idet der med en fastholdelse af opdelingen af lotterimarkedet i to selskaber, ikke er opstået det ønskede monopol, som skulle være til gavn for overskudsmodtagerne, der modtager udlodningsmidler fra Det følger af den indgåede aftale, at der er tale om en midlertidig ordning, som evalueres i 2016, og at aftaleparterne på baggrund af evalueringen drøfter, hvordan en fremtidig model skal se ud. I bemærkningerne er der tale om en oplistning af elementer, som allerede i dag indgår i den samlede vurdering af, om et lotteri betragtes som et klasselotteri eller som almindeligt lotteri. Vurderingen af, om et lotteri er et klasselotteri eller et almindeligt lotteri, vil af Spillemyndigheden blive foretaget fra sag til sag. I bemærkningerne beskrives nogle lotterier, som udbydes, og som i deres nuværende form samlet set vurderes som et klasselotteri. Bemærkningerne tager ikke stilling til, hvorvidt geolotterier generelt vil blive anset som et klasselotteri. Side 4 af 16

5 udlodningsloven. Det er ikke hensigten med lovforslaget på forhånd at placere, hvor et specifikt lotteri eller type lotteri skal placeres eller forholde sig til, hvilket selskab der er bedst egnet til at udbyde spil, og på den baggrund definere et spil som det ene eller det andet. I forhold til en opdeling af lotterimarkedet og monopolet bemærkes, at foruden Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S, hvis overskud går til udlodningsloven, eksisterer der to andre klasselotteriselskaber, som udbyder klasselotteri og lotterier, som udbydes til almennyttige formål, hvis overskud ikke går til udlodningsloven. Dansk Hestevæddeløb, Dansk Travsport Centralforbund og Dansk Galop De tre hestevæddeløbsorganisationer henviser til ændringen af udlodningsloven, hvor hestesporten blev beskåret, og hvor Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond og Danske Spil (som har monopol på udbud af hestevæddemål), som del af aftalen, skal undersøge mulighederne for bæredygtige modeller for alternativ finansiering af hestesporten. En ændring af afgiften for hestevæddemål, som foreslået af de tre hestevæddeløbsorganisationer, er ikke en del af dette forslag. De tre hestevæddeløbsorganisationer foreslår, at afgiften på bruttospilleindtægten for hestevæddemål sættes ned fra 11 pct. til 7 pct., og tillægsafgiften (på den del af bruttospilleindtægten, der overstiger den fastsatte grænse) på 19 pct. fjernes, idet nedsættelsen af afgiften vil forbedre muligheden for Side 5 af 16

6 selvfinansiering. DI DI finder det beklageligt, at muligheden for afgiftsnedslag i forbindelse med udlodning til almennyttige formål fjernes og opfordrer til, at der findes en løsning, som fortsat sikrer (med-)finansiering af kulturelle arrangementer og aktiviteter. Det følger af den indgåede aftale, at der er tale om en midlertidig ordning, som evalueres i 2016, og at aftaleparterne på baggrund af evalueringen drøfter, hvordan en fremtidig model skal se ud. Dansk Ungdoms Fællesråd Dansk Ungdoms Fællesråds bemærkninger svarer til Dansk Firmaidrætsforbunds bemærkninger. Der henvises til kommentaren til Dansk Firmaidrætsforbund. Dansk Ungdoms Fællesråd bemærker yderligere, at det er beklageligt, at nye foreninger ikke kan ansøge den midlertidige ordning om midler og opfordrer til, at foreningslivets organisationer tages med på råd i forhold til en permanent ordning. Der henvises til kommentaren til DAB vedrørende nye foreninger og til kommentaren til DI vedrørende den fremtidige model. Danske Advokater Danske Advokater anfører, at den foreslåede ændring af strafbestemmelsen 59, stk. stk. 5, efter sin formulering, jf. henvisningen til 42, stk. 11 (som retteligt skal være 42, stk. 10), vil medføre, at både manglende angivelse og manglende betaling vil være strafbelagt, mens bemærkningerne alene forholder sig til manglende angivelse og ikke manglende betaling. Danske Advokater opfordrer til, at dette forhold præciseres. Forslaget om at strafbelægge manglende angivelse og betaling af gebyret for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater er udgået af lovforslaget. Det følger af lov om spil, at manglende betaling af gebyrer ikke er strafbelagt, men at tilladelsen vil kunne tilbagekaldes. På samme måde vil manglende angivelse af gebyret kunne medføre, at tilladelsen tilbagekaldes, jf. lovforslagets 1, nr. 17. Danske Advokater anfører, at forslaget om indsættelse af nr. 7 i Efter overgangsbestemmelsen i lov om spil, som trådte i kraft 1. Side 6 af 16

7 59, stk. 5, om varetagelsen af den daglige drift som bestyrer, uden at være godkendt af Spillemyndigheden, efterlader en usikkerhed om den gruppe af bestyrere, der var/er fritaget fra at søge om godkendelse i forbindelse med ikrafttrædelsen af lov om spil. januar 2013, skal de personer, der allerede bestyrede en butik, hvor der sælges væddemål og lotteriprodukter inden lovens ikrafttrædelse, ikke godkendes af Spillemyndigheden i modsætning til nyansættelser efter ikrafttrædelsen af lov om spil. Danske Advokater opfordrer til, at dette forhold præciseres. Dette er præciseret i bemærkningerne. Danske Spil Danske Spil har bemærkninger til en analyse af de administrative og økonomiske konsekvenser af en liberalisering af onlinebingo og evt. hestevæddemål. Analyserne er en del af den indgåede aftale, men har ikke noget med dette lovforslag at gøre. Danske Spil savner en mere klar definition af et klasselotteri, da det, efter Danske Spils opfattelse, fortsat er uklart, hvad der præcist karakteriserer et klasselotteri. Endvidere anfører Danske Spil, at i mangel af en klarere definition, forventer Danske Spil, at definitionen vil blive fortolket indskrænkende, eftersom der er tale om en begrænsning i forhold til udbud af lotteri. Der henvises til kommentaren til Dansk Firmaidrætsforbund. Det kan dog supplerende anføres, at der vil ske en konkret vurdering fra sag til sag på baggrund af en samlet vurdering af elementerne i lotteriet. Danske Spil foreslår i forhold til aftalt spil (matchfixing), at der skabes en direkte og klar hjemmel til udveksling af personoplysninger med henblik på bekæmpelse af matchfixing. Den foreslåede bemyndigelse ( 11, stk. 5, i lov om spil) indeholder en klar hjemmel for Spillemyndigheden til at udveksle sådanne oplysninger. Anden klar hjemmel til udveksling af personoplysninger må afklares i forbindelse med etableringen af den nationale platform, som henhører under Kulturministeriet. Danske Spil har endvidere nogle Danske Spils bemærkninger til et Side 7 af 16

8 bemærkninger til indførelsen af et spilkort både i forhold til aftalt spil (matchfixing) og bekæmpelse af hvidvask. spilkort vil indgå i det videre arbejde med indførelsen af et spilkort. Danske Spil mener, at det er fornuftigt at indføre et krav om natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater med henblik på at begrænse sort arbejde. Danske Spil foreslår, at gebyret for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater betales pr. måned i stedet for et årligt gebyr pr. spilleautomat, og at gebyret kun skal betales for de spilleautomater, der har været aktive i den pågældende måned. Danske Spil foreslår, at årsredegørelserne fortsat skal offentliggøres og ikke kun indsendes til Spillemyndigheden, som det foreslås i lovforslaget. Danske Spil mener, at det medfører en skævvridning i markedet, at de danske selskaber skal aflægge årsrapport (i medfør af årsregnskabsloven), mens de udenlandske selskaber ikke er underlagt dette krav, og deres oplysninger derfor ikke er tilgængelige. Der henvises til kommentaren til DAB. Ændringen i lov om spil vedrørende årsredegørelser omfatter alle spilvirksomheder, der har en tilladelse til onlinekasino eller væddemål i Danmark. Hvilke oplysninger, virksomhederne måtte være pålagt at offentliggøre efter anden lovgivning, ændrer ikke herved. Danske Spil er positive over for afskaffelse af udlodningsordningen og ændringen af afgiftsperioden fra måneden til ugen. Datatilsynet Datatilsynet bemærker, at såfremt underretninger til Spillemyndigheden i relation til aftalt spil (matchfixing) indeholder personoplysninger, skal behandlingen ske i over- Dette er præciseret i bemærkningerne til bestemmelsen. Side 8 af 16

9 ensstemmelse med persondatalovens regler. Datatilsynet henviser herefter navnlig til en række regler i persondataloven. Datatilsynet bemærker, at såfremt Spillemyndighedens udveksling af personoplysninger med udenlandske myndigheder og enheder i relation til aftalt spil (matchfixing) i tredjelande (stater, som ikke indgår i Det Europæiske Fællesskab, og som ikke har gennemført aftaler, der er indgået med Det Europæiske Fællesskab, og som indeholder regler svarende til direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995, jf. persondatalovens 3, nr. 9), skal overførelsen have hjemmel i persondatalovens 27. Skatteministeriet er enig med Datatilsynet i dette, men mener, at det ikke er nødvendigt at anføre, at udvekslingen af oplysninger skal ske inden for rammerne af persondataloven, da det allerede følger af gældende regler. DGI Bemærkningerne fra DGI svarer til bemærkningerne fra Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Ungdoms Fællesråd. Der henvises til kommentaren til Dansk Firmaidrætsforbund. DIF Bemærkningerne fra DIF svarer til bemærkningerne fra Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd og DGI angående den midlertidig ordning for fordeling af de midler, som afskaffelsen af afgiftsnedslaget for udlodninger til almennyttige formål medfører, om klasselotteri, og at den delvise liberalisering af spilmarkedet ikke har levet op til formålet og forventningerne i forhold til Danmark frivilligverden. Der henvises til kommentaren til Dansk Firmaidrætsforbund. DIF bemærker yderligere, at for- Det bemærkes, at implementerin- Side 9 af 16

10 slaget i relation til bekæmpelse af aftalt spil (matchfixing) hilses overordnet velkomment og anfører, at bemyndigelsen bør følges op af handling, at der er et behov for afklaring af mulighederne for udveksling af oplysninger inden for persondatalovens rammer, og at DIF forudsætter et nært samarbejde mellem Skatteministeriet og Kulturministeriet i regi af den kommende nationale platform. gen af den nationale platform hører under Kulturministeriet. DOGA DOGA bemærker i forhold til den foreslåede udvidede bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler for forebyggende foranstaltninger til aftalt spil (matchfixng), at de støtter kravet om identifikation (et spilkort) ved fysisk køb af spil hos spilforhandlere. Skatteministeriet analyserer p.t. en evt. indførelse af et spilkort. DOGA udtrykker tilfredshed med, at gebyret ved fornyelse reduceres til henholdsvis kr. og kr., men er tvivlende over for, om de administrative omkostninger ved en fornyelse af tilladelsen/-erne er i den størrelsesorden og søger en redegørelse for, om ikke administrationsomkostninger er fuldt omkostningsdækket via de årlige tilsynsgebyrer, som spiludbyderen betaler. Spillemyndigheden, som hovedsaglig er gebyrfinansieret, har vurderet de administrative omkostninger ved fornyelse af eksisterende tilladelser til henholdsvis kr. og kr. Omkostningen for fornyelse (der er uafhængig af spiludbyderens bruttospilleindtægt) er ikke fordelt ud på det årlige tilsynsgebyr, idet størrelsen på det årlig gebyr for spiludbyderen afhænger af årets bruttospilleindtægt. Endvidere kan der være spiludbydere, som ikke ønsker at forny tilladelsen. Det er hensigten, at gebyret skal være omkostningsdækkende over en periode på 4 år. DOGA forudser, at selv om årsredegørelser med forslaget ikke læn- Indholdet af årsredegørelsen er uændret i lovforslaget, men fristen Side 10 af 16

11 gere skal offentliggøres, vil flere spiludbydere fortsat kunne opleve problemer i forhold til at indhente og fremsende nøgletal, før spiludbyderens årsregnskab foreligger. Endvidere påpeger DOGA, at to måneders fristen er unødig kort. er nu ændret fra to måneder til fem måneder. DOGA spørger til, hvorfor lov om spil 42, stk. 2, ønskes bevaret, når Spillemyndigheden kan pålægge spiludbyderne at afgive oplysninger efter lov om spil 47, stk. 3, og hvorfor bestemmelserne, efter DOGAs opfattelse, fuldstændigt overlapper hinanden, og på den baggrund foreslår DOGA, at 42, stk. 2, ophæves. Det lægges til grund, at DOGA mener 43, stk. 2, som bl.a. omhandler årsredegørelsen. Årsredegørelsen, der følger af 43, stk. 2, er en permanent del af Spillemyndighedens tilsyn med spilområdet. 47, stk. 3, hjemler mulighed for, at Spillemyndigheden kan indhente yderligere oplysninger mv. til brug for deres tilsyn. Det er fortsat opfattelsen, at oplysningerne i årsredegørelsen er relevante, hvorfor forslaget alene ændrer på, at årsredegørelsen ikke skal offentliggøres, men sendes til Spillemyndigheden. Alternativet vil være, at Spillemyndigheden hvert år med hjemmel i 47, stk. 3, skal anmode samtlige spiludbydere med tilladeles til væddemål og/eller onlinekasino om at indsende oplysninger, som årsredegørelsen skal indeholde. Dette anses ikke for hensigtsmæssigt. DOGA ønsker, at der må opstilles væddemålsterminaler, samt at der må sælges lotterispil og væddemålsprodukter i spillehaller med gevinstgivende spilleautomater. Ønskerne er ikke en del af dette lovforslag. Det bemærkes, at der forskellige aldersgrænser for spiltyperne, idet personer over 16 år gerne må købe lotteriprodukter udbudt af Danske Lotteri Spil og klasselotteriselskaberne, mens aldersgrænsen er 18 år for køb af væddemålsprodukter, og endelig er Side 11 af 16

12 der ingen aldersgrænse for deltagelse i lotterier til fordel for almennyttige formål. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) udtaler: Lovforslaget medfører administrative lettelser for erhvervslivet. De administrative lettelser består i, at afgiftsperioden for de omkring 40 spilvirksomheder, der udbyder væddemål og onlinekasino, ændres fra én gang om ugen til én gang om måneden, jf. lov om afgift af spil 21, stk. 1, 1. pkt. Den forventede tidsbesparelse vil være på ca. 30 minutter per indberetning. Den samlede besparelse ved ændringen vil derfor være ca kr. på samfundsniveau årligt. Bemærkningerne er gengivet i lovforslaget. Ligeledes vil den forslåede ensartning af afgiftssats og beregningsmetode i lov om afgift af spil 5 og 15 medføre en administrativ lettelse for de ca omfattede almennyttige foreninger. Disse forventes at kunne spare omkring fem minutter tre gange årligt. Denne ændring vil derfor betyde en administrativ lettelse på ca kr. på samfundsniveau årligt. Skatteministeren oplyser, at ændringen af 41 i lov om afgift af spil vil være udmøntet i en senere bekendtgørelse. Ændringen vil potentielt kunne medføre en administrativ byrde, men det ikke muligt på nuværende tidspunkt at kvantificere denne. TER vil foretage Det er rettelig 41 i lov om spil, som TER henviser til. Side 12 af 16

13 kvantificeringen i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen. TER vurderer, at de administrative lettelser ikke overstiger 4 mio. kr. på samfundsniveau årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere. HORESTA Horestas og DABs høringsvar er udformet som et fælles høringssvar. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DAB. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger. Lokale og Anlægsfonden Lokale og Anlægsfonden har ingen bemærkninger. Poker-Tours m.fl. (samlet høringssvar afgivet af Poker-Tours på vegne af i alt 14 bevillingshavere til offentligt hasardspil i turneringsform) Poker-Tours m.fl. er utilfredse med de foreslåede ændringer af pokerloven (lov om offentligt hasardspil i turneringsform). De mener, at ændringerne ikke vil komme alle udbydere af pokerspil til gavn og ønsker derfor yderligere ændringer. De foreslår, at ændringerne ikke gennemføres, og at der i stedet nedsættes et udvalg, der kan se på de gældende regler, og hvilke ændringer der bør foretages. Poker-Tours m.fl. kommer herudover med en række bemærkninger, der relaterer sig til det fremsatte lovforslag samt tidligere ønsker fra deres side i forbindelse med Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag vedr. poker. Dette lovforslag indeholder de af ændringerne, som kan rummes inden for rammerne af pokerlovens oprindelige intention, og som vurderedes at være ønsker fra branchen, idet de indgik i det nævnte beslutningsforslag (B109) fra Ændringerne er en del af en politisk aftale, hvor der er taget hensyn til balancen mellem at sikre et attraktivt spiludbud og lovens oprindelige intention om, at der bl.a. kun skal spilles om mindre beløb i pokerklubberne, og at den enkelte deltagers økonomiske risiko ved turneringerne skal være begrænset. I forhold til Poker-Tours m.fl. s yderligere ønsker om færre begrænsninger, højere puljer mv., er disse ikke en del af dette lov- Side 13 af 16

14 Poker-Tours har yderligere ønsker til færre begrænsninger af pokerspil, højere puljer, højere deltagerantal, gebyrer (indskud) mv. forslag, og ændringerne vurderes ikke at kunne rummes inden for lovens oprindelige intentioner. Der er ikke planer om at nedsætte et udvalg. SRF Skattefaglig Forening SRF Skattefaglig Forening har ingen bemærkninger. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) forudsætter, at skatteministeren, med den foreslåede bemyndigelse, udsteder en bekendtgørelse, der er i overensstemmelse med den tilsvarende bekendtgørelse om indsendelser af underretninger mv. til SØIK udstedt i medfør af hvidvaskloven. Skatteministeriet påtænker at udstede en bekendtgørelse om indsendelser af underretninger mv. til SØIK. Swush.com Selskabet Swush, som udbyder managerspil, savner en nærmere beskrivelse af managerspil. Managerspil er beskrevet i de almindelige bemærkninger til lovforslaget under punkt 3.1.7, hvor til der henvises. Swush forstår ikke formålet med begrænsningen på tilbagebetalingsprocenten på 20 pct. og begrænsningen på spilomsætningen på 5 mio. kr. Jo højere tilbagebetalingsprocenten og jo højere spilomsætningen er, jo større risiko er der for kriminalitet forbundet med spillet og for snyd med spillernes penge. Grænserne er endvidere foreslået for at adskille tilladelsestypen fra den almindelige tilladelse til væddemål. På den baggrund er der fastsat nogle grænser for denne type tilladelse. Swush anfører, at Swush ofte har præmier i deres managerspil, der betyder, at tilbagebetalingspro- Udbydere af managerspil har mulighed for at ansøge og få en almindelig tilladelse til udbud af de- Side 14 af 16

15 centen er over 20 pct., og til tider overstiger præmiesummerne indtægterne fra spillet, hvorfor det ikke vil være muligt at administrere grænsen, og at spilomsætningsgrænsen på 5 mio. kr. vil hæmme driften og udviklingen af virksomheden for managerspil. res spil efter reglerne for den almindelige tilladelse, såfremt udbyderen ikke finder det muligt at udbyde managerspil efter forslaget eller efter den eksisterende indtægtsbegrænsede tilladelse. Ved den almindelige tilladelse er der ikke samme begrænsning på tilbagebetalingsprocenten og på spilomsætningen på 5 mio. kr. Der er dog større omkostninger forbundet med den almindelige tilladelse, men til gengæld er mulighederne større. Swush ønsker svar på, hvorvidt managerspil kun udbydes under rammerne af den nye foreslåede tilladelsestype for managerspil eller fortsat vil kunne udbydes med den eksisterende indtægtsbegrænsede tilladelse. Anvendelsesområdet for den indtægtsbegrænsede tilladelse i lov om spil er ikke begrænset i forhold den nuværende tilladelsesstruktur, hvorfor denne indtægtsbegrænsede tilladelse fortsat vil kunne anvendes til udbud af managerspil. Det vil være op til den enkelte udbyder af managerspil at beslutte, hvilken tilladelsestype, der passer bedst. Endvidere ønsker Swush svar på, hvorvidt det er muligt (samtidigt) at opnå en indtægtsbegrænset tilladelse til kasinospil, en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål og den foreslåede tilladelsestype til managerspil. Et selskab vil kun kunne udbyde managerspil efter enten den indtægtsbegrænsede tilladelse eller efter den foreslåede omsætningsbegrænsede tilladelse. Et selskab vil således kunne opnå en omsætningsbegrænset tilladelse til managerspil, en indtægtsbegrænset tilladelse til onlinekasino og en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål, hvor væddemål ikke udbydes som managerspil. Tivoli A/S Tivoli A/S bakker op om forslaget om afskaffelsen af muligheden for at foretage afgiftsnedslag for udlodninger til almennyttige formål, Det følger af den indgåede aftale, at der er tale om en midlertidig ordning, som evalueres ved udgangen af 2016, og at aftaleparter- Side 15 af 16

16 og finder den midlertidige ordning for 2016 og 2017 for positiv, idet Tivoli dermed fortsat kan få midler. Tivoli er derimod bekymret for situationen i 2018 og frem og opfordrer til en hurtig afklaring. ne på baggrund af evalueringen vil drøfte, hvordan en fremtidig model skal se ud. Tivoli støtter forslaget om ændringen af afgiftsperioden fra uge til måned, og at tilladelsesindehavernes årsredegørelse ikke skal offentliggøres, men sendes til Spillemyndigheden. Side 16 af 16

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag.

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. 2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0127997 Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.«

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.« Skatteministeriet Udkast 16. januar 2015 J.nr. 13-0127997 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G 13. maj 2015 N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G Indledning Folketinget har den 21. april 2015 haft et lovforslag gennem 1. behandling. Indtil videre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 15 Bilag 6 Offentligt 12. november 2015 J.nr. 15-1958420 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 15 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil 1) Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil 1) Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Skatteministeriet Udkast Maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil I lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt 11. november 2015 J.nr. 15-2179394 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Indhold 1 Indledning... 2 2 Spiludbyders købsbetingede spil... 3 2.1 Eksempler på købsbetingede spil... 3 2.2 Jackpots og puljer... 3 2.2.1

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/12 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Skatteudvalget L 196 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 196 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 196 Bilag 1 Offentligt 26. april 2017 J.nr. 2017-899 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L 196

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om afgifter af spil

Betænkning. Forslag til lov om afgifter af spil Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Hvad bliver der af spillemidlerne?

Hvad bliver der af spillemidlerne? - 1 Hvad bliver der af spillemidlerne? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Velgørende og almennyttige foreninger m.v., f.eks. idrætsforeninger, der hidtil har modtaget tilskud fra spillehaller,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil LBK nr 337 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0292410 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 136 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 136 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 136 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-899 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S 1) (Liberalisering

Læs mere

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. *****

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. ***** Notat Til ministeren 9. december 2014 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven (Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer) Kulturministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) LOV nr 1574 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1958420 Senere ændringer til forskriften LBK nr 119 af 22/01/2016

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål 2009/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udlodning af overskud

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

2015/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag.

2015/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. 2015/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1958420 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 65 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 96 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-3135149 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 2017

Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 2017 Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 3. kvartal 30. november 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 1 Indhold A. Indledning... 2 B. Kvartalsstatistik for det Danske spilmarked... 3 C. Onlinekasino... 5

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 6. juni 2017 Statistik for spillemarkedet. 1 Indledning Det Danske spillemarkedet blev delvist liberaliseret I 2012, da markedet for væddemål og onlinekasino

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) 2009/1 LSF 202 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0041 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Lov om afgifter af spil

Lov om afgifter af spil LOV nr 698 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0033 Senere ændringer til forskriften LBK nr 819 af

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

L 203 Forslag til lov om afgifter af spil.

L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. Page 1 of 37 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. (Spilleafgiftsloven). Af skatteministeren Troels Lund Poulsen

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1)

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) Skatteministeriet J. nr. 13-5457626 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015 Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) I medfør af 10, stk. 2, 36, stk. 2, 41,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017

Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017 Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017 2. kvartal 2017 15. september 2017 Statistik for spilmarkedet 1 Indhold A. Indledning... 2 B. Kvartalsstatistik for det Danske spilmarked... 3 C. Onlinekasinoer...

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere