Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk"

Transkript

1 Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 33 Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 28. august 2009 behandlet Copenhagen Business Schools (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. version, januar Akkrediteringsrådet 25. september 2009 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax Epost Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 4. september 2009 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen,

2 jf. brev af 15. september 2009 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Cand.merc. Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for erhvervsøkonomi. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med den 1. oktober 2015 jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Adgangskrav Adgang til den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse har studerende, der har bestået den almene erhvervsøkonomiske afgangseksamen HA-almen. Studerende som har bestået en af de følgende erhvervsøkonomiske kombinationsuddannelser (HAdat.,HA-mat., HA-jur., HA-fil., HA-kom, HA-psyk, HA-pol, BSc in Business Administration and Service Management, BSc in International Business, BSc in Business, Language and Culture) har ligeledes adgang uden supplering, men skal dog være opmærksom på selv at opdatere evt. manglende viden i forhold til HA-almen uddannelsen, jf. endvidere tillige 8. Adgang til den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse har studerende, der har bestået det erhvervsøkonomiske diplomstudium (HD) jf. dog tillige 8, og som desuden opfylder følgende betingelser: - Har opnået et samlet gennemsnit på HD 2. delspcialet på mindst 4,5 og

3 - Har opnået mindst karakteren 7 i hovedopgaven/specialeafhandlingen på HD 2. del og - Kan dokumentere mindst 3 års relevante erhvervserfaring. Studienævnet kan i særlige tilfælde ved individuel dispensation give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i 5 eller 6. Stk. 2. Såfremt studienævnet fremsætter krav om supplerende enkeltfag, skal disse fag bestås særskilt. Supplerende adgangskrav: På de dansksprogede linjer er optagelse af studerende med udenlandske eksaminer betinget af, at ansøgeren har bestået studieprøven i dansk inden studiestart eller på anden måde kan dokumentere sprogfærdigheder i dansk, der som minimum ækvivalerer dette niveau. På de engelsksprogede linjer skal den studerende kunne dokumentere engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B-niveau. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Uddannelsen består af flere specialiseringer, hvoraf nogle udbydes på dansk og andre på engelsk. Uddannelsen udbydes på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen.

4 Akkrediteringsrapport Eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi Copenhagen Business School August 2009

5 Eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi Forår 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Resumé af vurderingen... 8 Juridiske opmærksomhedspunkter... 8 Grundoplysninger... 9 Uddannelsens kompetenceprofil og struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Den normerede studietid Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Legalitetskontrol Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Censorkorps Sprog Adgang De faglige mindstekrav Parallelforløb og fællesuddannelser Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelets medlemmer Kernefaglig ekspert: Professor Rolv Petter Amdam, BI Handelshoyskolen i Oslo, Norge Kernefaglig ekspert: Professor Eva Liljeblom, Hanken, Svenska Handelshögskola, Helsinki, Finland Kernefaglig ekspert: Associate Professor Hans Kjellberg, Stockholm School of Economics, Stockholm, Sverige Aftager: Erik Vinkel, partner, Hansen Toft A/S Aftager: Erik Hjortkjær, Selvstændig konsulent Studerende: Stud.scient.soc. Celeste Brandt Holmebye Roskilde Universitet, Virksomhedsstudier Studerende: Stud.scient.pol. Kristine Holst, Københavns Universitet, statskundskab Dokumentationsrapport modtaget 16. februar 2009 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 22. juni 2009 Høringssvar modtaget 30. juni 2009 Sagsbehandling afsluttet 14. august 2009 Bemærkninger Supplerende dokumentation 11. marts 2009: - Kriterium 3: En beskrivelse af de tilknyttede institutter. - Kriterium 3 og 6: En beskrivelse af sammenhængen mellem linjernes fagelementers læringsmål og linjens kompetencemål. - Kriterium 4: CV er og publikationslister for linjekoordinatorer. - Kriterium 5: En oversigt over de tilknyttede linjers publiceringer. - Kriterium 7: en rdegørelse for institutionens startegi og praksis i forhold til at sikre undervisernes sproglige kompetencer. - En beskrivelse af udvælgelseskriterier. Supplerende dokumentation 16. marts 2009: - Kriterium 4: Opgørelse af VIP/DVIP og VIP/stud. Supplerende dokumentation 17. marts 2009: - Kriterium 3: En beskrivelse af sammenhængen mellem linjernes fagelementers læringsmål og linjens kompetencemål. - Kriterium 6: Beskrivelse af progression og struktur på cand.merc.-linjer Supplerende dokumentation 4. juni 2009: - Reglerne for parallelforløb i forhold til cand.merc.-uddannelsen mulighed for 5

9 double degrees. 6

10 Indstilling ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8) uddannelsens faglige profil (kriterium 9) Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om uddannelsens struktur (kriterium 6), da CBS har et højt frafald i sammenligning med hovedområdet og ikke har en strategi for at mindske det. Desuden er studieprogression i 2008 lav, og der findes ikke en forklaring på dette. Endelig vurderes det, at det faglige niveau på 1. og 2. semester kun i nogen grad er tilpasset adgangskravene, idet der for nogle adgangsgivende uddannelsers vedkommende er overlap mellem bacheloruddannelsens fag og cand.merc.-uddannelsens fag. Det vurderes dog, at uddannelsens struktur understøtter uddannelsens kompetenceprofil, og at der er progression både på langs og på tværs. Desuden er der en praksisinddragelse, og gode muligheder for at de studerende kan indgå i et internationalt studiemiljø. uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10), da det er uklart, hvorfor der er store variationer i karaktergennemsnit og for specialer på linjerne, til trods for at læringsmålet for kandidatafhandlingen er ens for alle linjerne. Dog vurderer akkrediteringspanelet, at kriterium 3, 6 og 9 har vist, at de studerendes realiserede læringsudbytte i nogen grad stemmer overens med linjernes kompetenceprofiler. Uddannelsen vurderes på ikke tilfredstillende vis at leve op til kriteriet om behov for uddannelsen (kriterium 1), da CBS ikke har en formaliseret dialog om uddannelsen gennem eksempelvis et aftagerpanel. CBS har endnu ikke etableret en dialog med dimittender, men er ved at udvikle et koncept for dimittendundersøgelser. Nogle linjer har alumneforeninger, men ikke alle. 7

11 Resumé af vurderingen Vurderingen af de enkelte kriterier for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter ACE Denmark bemærker: Ingen bemærkninger. 8

12 Grundoplysninger Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Sprog Ikke relevant Uddannelsen udbydes på dansk og engelsk. 9

13 Uddannelsens kompetenceprofil og struktur Cand.merc. er med mere end fuldtidsstuderende CBS største dagstudie. Det er inddelt i 14 linjer (erhvervsøkonomiske specialiseringer), hvoraf fem er dansksprogede og ni er engelsksprogede. Dansksprogede linjer omfatter: Finansiering & regnskab (FIR); Human Resource Management (HRM); International/Industrial Marketing and Purchasing (IMP) (udbydes i Herning); Supply Chain Management (SCM) Økonomisk markedsføring (EMF). Engelsksprogede linjer omfatter: Finance and Strategic Management (FSM); International Business Studies (IBS); International Marketing and Management (IMM); Management of Innovation and Business Development (MIB); Strategic Market Creation (SMC); Strategy, Organization and Leadership (SOL); Accounting, Strategy and Control (ASC); Applied Economics and Finance (AEF) Marketing Communications Management (MCM). En af de dansksprogede linjer; nemlig SCM er under revision og vil fra efteråret 2009 blive udbudt som engelsksproget linje i stedet. En linje (IMP) er under afvikling og vil således ikke blive udbudt fremover. (Dokumentationsrapport, s. 1) Linjestrukturen på Cand.merc. blev etableret i En linje er et på forhånd tilrettelagt forløb, der lægger en sammenhæng, progression og faglig dybde ind i Cand.merc.-studiet inden for en central tematisk ramme. Med henblik på eksplicit at undgå en traditionelfunktionsspecialisering blev det ved overgangen til linjestrukturen besluttet, at en linje skulle spænde over mere end et og normalt tre institutters fagområder og opbygges på institutternes faglige kernekompetencer og styrkepositioner. Opdelingen i linjer imødekommer således aftagernes behov for dybde, tværfaglighed og fleksibilitet inden for specifikke erhvervsøkonomiske områder og afspejler de mange forskningsfelter, som kendetegner de faglige miljøer, hvorfra undervisningen på Cand.merc. varetages. Tilsammen dækker de 14 linjer hele det erhvervsøkonomiske fagområde samt aspekter inden for andre, tilgrænsende fagområder. Der er på mange måder reelt tale om 14 specielle, individuelle uddannelser, der dog har en overordnet erhvervsøkonomisk profil som fællesnævner. Hver linje har en linjekoordinator, som er ansat forsker ved et institut på CBS, og som har delegeret kompetence fra studieleder. Der henvises i øvrigt til bilag 2 (funktionsbeskrivelse for linjekoordinatorer) som detaljeret beskriver linjekoordinators funktion. Der er desuden et decentralt sekretariat for hver linje, som er placeret ved linjekoordinators institut. Følgende institutter (og visse centre med institutstatus og dermed personaleansvar) har fagligt ansvar (linjekoordination og kernefagsansvar) på Cand.merc.: Institut for Regnskab og Revision (RR) Økonomisk Institut (ECON) Institut for Finansiering (FI) Institut for Innovation og Organisationsøkonomi (INO) Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT) Institut for Afsætningsøkonomi (AØ) Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ) Institut for Organisation (IOA) Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF) Center for Strategic Management and Globalization (SMG) Centre for Financial Law (CKK) 10

14 Center of Market Economics (CME) (Dokumentationsrapport, s. 2) Akkrediteringspanelet lægger ikke vægt på IMP-linjen, som er under afvikling. Nedenfor præsenteres strukturen og kompetenceprofilen for alle 14 linjer. Cand.merc.AEF Applied Econimics and Finance 1.sem Fagets Titel ECTS Undervisningsform Prøveform 1. Interfirm Relations: 7,5 Lectures, discussions Individual 4-hour written exam Industrial in class, and exer- Organisation cises Corporate Finance 7,5 Lectures, discussions Individual 4-hour written exam in class, and exer- The Firm in a Global Environment Applied Econometrics cises 7,5 Lectures, discussions in class, case workshops and guest lectures. 7,5 Lectures, discussions in class, and exercises Individual 4-hour written exam Individual 4-hour written exam following preparatory data analysis 2.sem Corporate Governance International Finance Capital Market Theory 7,5 Lectures, discussions in class, and exercises 7,5 Lectures, discussions in class, and exercises 7,5 Lectures, discussions in class, and exer- 4 compulsory case preparations during the course on a pass/fail basis and an individual 24-hour take-home exam dividual 48-hour take-home exam Individual 4-hour written exam cises Business Project 7,5 - Business Project, written in groups (the project must be individualised) 3.sem Valgfag 30 Afhængigt af det udbudte fag Som valgfaget eller afløsningsopgave 4.sem Specialet 30 Vejledning Specialet Tilknyttede institutter: Institut for regnskab og Revision (RR), Økonomisk Institut (ECON), Institut for Finansiering (FI) og Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT) Kompetenceprofil: 1. The AEF graduate programme will train the student to become knowledgeable in two main fields: industrial organisation and financial markets. Moreover, the students will learn to understand and to forecast macroeconomic variables that are important for a firm, and they will learn how to use their analytical training to solve practical problems and to communicate their results clearly. Analytical skills, of the type a business economist should command, are what the Applied Economics and Finance programme aims to enhance. This competence will be achieved through courses taking the firm as the starting point. The programme of Applied Economics and Finance stresses mastery of core methods of modern macroand micro-economics: applied industrial organisation, applied financial relations, modern international trade, and applied theories of internal firm organisation. 2.The programme of Applied Economics and Finance prepares the student for analytically oriented positions that can serve as background for later achievements in business in general. 11

15 Cand.merc.ASC - Accounting, Strategy and Control 12

16 1.sem 2.sem Fagets Titel 1. Financial Statement Analysis 2. Cost and Management Accounting 3. Accounting and Control 4. Risk Management and Corporate Finance 5. Performance Measurement and Incentives 6. Implementation of Accounting ECT S Undervisningsform Prøveform 15 Lectures, group presentations, Individual 4-hour written exam, and open class closed book exam discussions. 7,5 Lectures, group Oral Exam 7,5 Lectures, group presentations, and open class discussions. 7,5 Lectures, group presentations, and open class discussions. 7,5 Lectures, group presentations, and open class discussions. 7,5 Lectures, group presentations, and open class discussions. 7. Project 7,5 Lectures, group presentations, and open class discussions. Individual 4-hour written exam, closed book exam Mid-term examination (2 hour multiple choice), weight: 25%. Ordinary exam (4-hour written open book exam), weight: 75%. Individual oral exam with 20 min. preparation time and exam aids. Individual oral exam with 20 min. Preparation time and exam aids. Oral exam based on project 3.sem Valgfag 30 Afhængigt af det udbudte Som valgfaget eller afløsningsopgave fag 4.sem Specialet 30 Vejledning Specialet Tilknyttede institutter: RR Institut for Regnskab og Revision, Institut for Finansiering (FI) og PEØ Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kompetenceprofil: 1. The ASC programme will provide the students with competences enabling them to: analyse cost and value drivers that determine organisational value creation; understand financial as well as non-financial measurements relevant for evaluating and controlling value creation processes in organisation; measure growth, risk and performance in businesses and estimate the value of businesses; develop and measure cash flows; apply cost, performance and risk measures for business decision-making and strategy implementation; implement accounting systems and other measurement systems in a cross-functional perspective; understand and apply the factors that determine the value of specific risk, cost and performance measures and issues in organisations; understand and apply traditional as well as new accounting and measurement concepts and their relevance and adjustment to specific organisational settings. Analyse and understand the impacts and processes of using and implementing accounting in organizations; Measurement of organizational performance, costs and risks are crucial for strategic as well as operational decision making and control in organizations. The Accounting, Strategy and Control program provides the candidate with strong competences in designing, analyzing and implementing accounting and control systems vital for business controllers, business analysts or business consultants working in private companies as well as the public sector. Analyses of cost and value drivers as well as capital structures and financial statements are decisive for understanding organizational economics and the design of responsibility centers, budgeting systems, transfer pricing, performance measures and risk management are crucial elements in the strategic alignment in modern organizations. The Accounting, Strategy and Control program provide the candidate with a framework embedded in economic, accounting and finance theory for designing, analyzing and implementing accounting and control systems decisive for decision making, coordination, motivation and control in organizations. 2. Graduates of the ASC programme will be qualified to fill positions such as business controller, financial 13 controller,

17 Cand.merc.EMF Økonomisk Markedsføring Fagets Titel ECTS Undervisningsform Prøveform 1.sem 1. Relationship Marketinforelæsningervidualiseret) 7,5 Undervisningen foregår som oversigts- Skriftlig opgave (indi- cases samt gruppeopgaver 2. Forbrugeradfærd og 7,5 Undervisningen er overvejende baseret Individuel 4-timers 2.sem Økonomisk Psykologi 3. Business-to- Business Markedsføring 4. Markedsanalyse I Markedsanalyse II 5. Strategisk Markedsføringsplanlægning (Markstrat) 6. Strategisk Markedsføringsplanlægning Performance Management and Marketing på forelæsninger 7,5 Undervisningen er overvejende baseret på forelæsninger og casebehandling 7,5 7,5 Undervisningen er baseret på cases, forelæsninger og øvelser. I tilknytning til forelæsningerne gennemføres øvelsesundervisning på mindre hold i anvendelsen af analyseteknikker ved brug af den statistiske programpakke SPSS. 7,5 Undervisningen er overvejende baseret på forelæsninger, øvelser og casearbejde. Desuden anvendes virksomhedsspillet Markstrat. 7,5 - (Caseopgave) 7,5 Undervisningen er overvejende baseret på forelæsninger, øvelser og casearbejde. skriftlig eksamen Individuel 4-timers skriftlig eksamen Individuel mundtlig eksamen på baggrund af projekt udarbejdet i grupper Skriftlig rapport udarbejdet i grupper (individualiseret) Projekt udarbejdet i grupper (individualiseret) Individuel 4-timers skriftlig eksamen 3.sem Valgfag 30 Afhængigt af det udbudte fag Som valgfaget eller afløsningsopgave 4.sem Specialet 30 Vejledning Specialet Tilknyttede institutter: Center of Market Economics (CME), Institut for Afsætningsøkonomi (AØ), Institut for Finansiering (FI) og (PEØ) Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kompetenceprofil: 1. Det er EMF-linjens formål at give de studerende en viden og forståelse, der gør dem i stand til at anvende, analysere, syntetisere og vurdere forskellige teorier og metoder, hvorved de bliver professionelle marketing udøvere. 2. Kompetencemålene for en EMF-dimittend kan opdeles i intellektuelle, faglige/akademiske og praktiske kompetencemål: 1) Intellektuelle kompetencemål: Analytiske færdigheder Overvejende kvantitative færdigheder, hvor der også lægges vægt på at kunne integrere kvalitative og kvantitative tilgange Helhedsorienteret og fagintegreret tænkning At kunne samarbejde med andre At kunne kommunikere med andre personer, også personer uden specialistviden og marketing 2) Faglige/akademiske kompetencemål: En EMF-dimittend skal have viden om, forståelse for og kunne anvende nyere marketing teori, erhvervsøkonomisk teori, kvalitetsledelse, relationship marketing, markedsanalyse og økonomistyring i virksomhedens ledelse af markedsføringsaktiviteterne. 3) Praktiske kompetencemål: En EMF dimittend skal være i stand til at formidle en markedsføringsplan/et projekt/en ide på alle niveauer i organisationen. Disse færdigheder indøves på linjen gennem træning i projektarbejde og præsentationsteknik. Og EMF-dimitenden skal være i stand til at fungere i/lede markedsføringsarbejdet i virksomheden. Stk. 2. Disse kompetencer opnås ved, at de studerende på linjen bibringes viden på forskellig abstrationsniveauer: 14

18 De nyeste teorier, metoder og analyseredskaber inden for marketing Forskellige markedsføringsstrategier og handlingsparametre samt deres anvendelse Metoder til frembringelse og bearbejdning af information og viden til brug for virksomhedens markedsføringsbeslutninger Måling og styring af marketing 3. Linjen sigter mod at kvalificere de studerende til at varetage stillinger med ledelses- eller specialistperspektiv inden for marketing, salg, key account management, produktudvikling, afsætningsplanlægning og analyse af markedsmuligheder både i erhvervsvirksomheder (med henblik på afsætning til forbrugere og afsætning til virksomheder), i det offentlige og i organisationer. Det stillingsmæssige sigte er: Marketing management, brand management, product management i virksomheder og organisationer på tværs af det aftagermæssige fokus og ydelsens karakter af produkt eller service Key account management eller lignende funktioner i salgsarbejdet i mærkevarevirksomheder på konsumentmarkedet eller på producentmarkedet Specialister inden for space management, trade marketing, key account management og lignende funktioner i detailhandel eller mærkevarevirksomheder samt konsulentvirksomheder inden for detailhandel. Specialister eller projektledere inden for customer relationship marketing og management Analyse i rådgivning i konsulentvirksomheder, markedsanalysevirksomheder, mediavirksomheder, reklamebureauer, mediabureauer samt i store virksomheders interne konsulentafdelinger med lignende funktioner. 15

19 Cand.merc.FIR Finansiering og Regnskab 1.sem 2.sem Fagets Titel ECTS Undervisningsform Prøveform Corporate Finance 7,5 Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser. International Finance 7,5 Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser. Regnskabsanalyse 10 Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser. Portefølgeteori 7,5 Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser. Finansielle Instrumenter/ Økonomistyring Skat/Finansieringsret og Selskabsret 10 Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser. 10 Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser. Projektarbejde 7,5 Projektarbejdet svarer til den arbejdssituation, som økonomer senere kommer ud for gennem arbejde i virksomheder, hvor der ofte er tale om udarbejdelse af rapporter, f.eks. oplæg til ledelsen. Individuel 4 timers skriftlig eksamen Individuel 4 timers skriftlig eksamen Individuel 4 timers skriftlig eksamen Individuel 4 timers skriftlig eksamen Individuel 4 timers skriftlig eksamen Individuel 4 timers skriftlig eksamen Projekt (individualiseret i grupper af 2 studerende) 3.sem Valgfag 30 Afhængigt af det udbudte fag Som valgfaget eller afløsningsopgave 4.sem Specialet 30 Vejledning Specialet Tilknyttede institutter: Institut for Regnskab og Revision(RR), Institut for Finansiering (FI) og Centre for Financial Law (CKK) Kompetenceprofil: 1. FIR-linjen skal give de studerende en kompetence, der sætter dem i stand til i praksis at arbejde med virksomhedens økonomiske, finansielle og regnskabsanalytiske problemstillinger anskuet ud fra virksomhedsinterne, ejeres og andre finansielle aktørers synsvinkler. Stk. 2. Denne kompetence opnås ved, at de studerende på linjen bibringes følgende viden og færdigheder: Solid viden om finansiel teori og kapitalmarkeder, eksternt regnskabsvæsen og økonomistyring Solid viden om de lovgivningsmæssige forhold, som virksomheder og finansielle institutioner er undergivet Færdigheder i at arbejde i praksis med virksomhedens økonomiske, finansielle og regnskabs-analytiske problemstillinger anskuet fra virksomhedsinterne, virksomhedsejeres og andre finansielle aktørers synsvinkler Færdigheder i at analysere konsekvenserne af lovgivningsmæssige og institutionelle ændringer for virksomhedens finansielle funktioner. 2. Linjen giver baggrund for beskæftigelse inden for den finansielle sektor i kredit-, fonds- og merchant bank funktioner samt i handels-, produktions- og servicevirksomheders økonomi- og finansfunktion. 16

20 Cand.merc.FSM - Finance and Strategic Management 1.sem 2.sem Fagets Titel ECTS Undervisningsform Prøveform 1. Strategic 7,5 Lectures, group presentations, Scientific paper (individualised or Management and open class discussions. groups 2. Theory of the Firm 3. Corporate Finance 4. Corporate Strategy 5. Financial Markets and Instruments 6. Corporate Governance and Finance 7. Risk Management 8. Project Group of two) 7,5 Lectures with exercises. Two (graded) essays made individually (50% of the grade each) 7,5 Lectures with exercises. 1. Individual 2-hour written exam (75% of the grade) 2. Individual 24-hour written take home exam (25% of the grade) 7,5 Individual 24-hour take home written case analysis 7,5 1. Individual 24-hour take home exam (75% of the grade) 2. 2-hour written exam (25% of the grade) 7,5 Individual 24-hour take home written case analysis Lectures, group presentations, and case discussions. Lectures with exercises. Lectures and case discussions. 7,5 Individual 4-hour written exam Lectures and case discussions. 7,5 The students should apply analytical skills acquired from the courses taught during the first two semesters in this work. An academic or corporate supervisor will be chosen to initiate and progress the projects. Project (individualised) 3.sem Valgfag 30 Afhængigt af det udbudte fag Som valgfaget eller afløsningsopgave 4.sem Specialet 30 Vejledning Specialet Tilknyttede institutter: Institut for Finansiering (FI), Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT) og Center for Strategic Management and Globalization (SMG) Kompetenceprofil: 1. The FSM programme will provide the students with competences enabling them to: 1. apply state-of-the-art analytical techniques and approaches to support important financial and strategic decisions in the corporation, while acquiring insights and skills that allow them to evaluate these decisions in an overall strategic context. 2. understand the potential strategic consequences of decisions and actions rather than rely on intuition and experience through a combination of financial analysis strategic insight. 3. to work effectively as corporate financial managers and in different investment banking positions and to work within internationally oriented corporations, multinational enterprises, global consulting outfits, and financial institutions operating regionally within Europe and around the world. (2). The needed competences will be obtained by combining analytical skills from finance disciplines and managerial insights from the strategic management field. The interaction between finance and strategy is important for management practice as corporate managers and finance executives often are confronted with issues that have important strategic consequences for the enterprise. Similarly, managers in the financial industry are frequently involved in transactions that have strategic implications for their corporate customers. One of the central roles of strategic management is to integrate diverse functional areas in the corporation towards successful market positioning and operational fulfilment. In this context finance can provide disciplined analytical techniques to support internal corporate decision processes. 2. Candidates acquire core skills aiming for positions as financial managers and chief financial officers possessing a wider set of competences and mastery of strategic analyses to support corporate decision 17

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Markedsorienteret Virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 8. februar behandlet masteruddannelsen i business administration, Executive (EMBA).

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 8. februar behandlet masteruddannelsen i business administration, Executive (EMBA). Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk niha@sdu.dk Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business School Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse

Copenhagen Business School   Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Copenhagen Business School E-mail: cbs@cbs.dk Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Copenhagen Business Schools

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og service management, HA i service management

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og service management, HA i service management Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / Daguddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen. Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen. Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere