CSR Rapport 2014 CSR Report 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR Rapport 2014 CSR Report 2014"

Transkript

1 CP Kelco ApS Ved banen 16 DK-4623 Lille Skensved, Denmark Tel.: CVR: CSR Rapport 2014 CSR Report 2014 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf ÅRL 99a. Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen i CP Kelco s årsrapport for Statutory report of social responsibility ref. The Danish Company Accounts Act 99a. Part of Directors Report in CP Kelco 2014 Annual Report.

2 Om firmaet CP Kelco er en førende global producent af hydrokolloid specialtyper: ingredienser, som anvendes til forbedring af tekstur, konsistens og stabilitet i fødevarer og farmaceutiske produkter samt til personlig pleje. Herudover bruges produkterne til forskellige rengøringsartikler og industrielle anvendelser inden for papirindustri, minedrift og olieboringsindustri. CP Kelco koncernen har fabrikker i Danmark, Tyskland, Finland, USA, Brasilien, Kina og Philippinerne, og er ejet af et af de største familieejede selskaber i USA, J.M. Huber Corporation ( Huber ). I Lille Skensved, Danmark producerer CP Kelco ApS (herefter benævnt virksomheden ) primært ingredienserne pektin og carrageenan på basis af citrusskaller og havtang. Citrusskallerne importeres især fra Syd- og Mellemamerika samt Sydeuropa, mens størstedelen af havtangen kommer fra Fjernøsten, Canada, Chile og Afrika. Fabrikken i Lille Skensved beskæftiger ca. 360 medarbejdere inden for produktion, forskning og udvikling, salgs- & kundesupport, indkøb og administration. About the Company CP Kelco is a leading global producer of specialty hydrocolloids, which are used to improve texture and stability in food products and pharmaceutical and personal care applications. Furthermore the products are used for various household care products and industrial applications in the paper, mining and oilfield industries. CP Kelco has manufacturing facilities in Denmark, Germany, Finland, the United States, Brazil, China and the Philippines and is owned by J.M. Huber Corporation ( Huber ), one of the largest family-owned companies in the US. At Lille Skensved, Denmark CP Kelco ApS (hereinafter called the Company ) produces pectin and carrageenan based respectively on citrus peel and seaweed.the citrus peel is imported from South & Central America and Southern Europe, whereas the major part of the seaweed typically comes from the Far East, Canada, Chile and Africa. The plant in Lille Skensved employs approx. 360 people within production, research & development, sales & customer support, purchasing and administration. 2

3 Huber principperne CP Kelco koncernen driver forretning på basis af Huber Principperne. Huber principperne fastlægger virksomhedens kultur og beskriver Huber familiens mangeårige kerneværdier. The Huber Principles CP Kelco conducts business on the basis of the Huber Principles. The Huber Principles define the Company s culture and align with longstanding core values of the Huber family. I denne CSR rapport forklares, hvordan virksomheden arbejder med: Arbejdsmiljø, sundhed, miljø og bæredygtighed Etisk adfærd Respekt for mennesker Arbejdsmiljø, sundhed, miljø og bæredygtighed Miljø - og arbejdsmiljøpolitik: CP Kelcos miljø og arbejdsmiljøpolitik er at forebygge utilsigtede hændelser over for mennesker og miljø. Vi bestræber os på at skabe en arbejdsplads, hvor hverken medarbejdere, eksterne håndværkere eller naboer til fabrikken kommer til skade eller oplever unødige påvirkninger. Vi vil opretholde en høj standard for både arbejdsmiljø og miljø, og dette inkluderer også processikkerhed. Samtidig vil vi løbende skabe forbedringer i miljø og arbejdsmiljøpræstationerne gennem kulturforandringer, ressourceforbrug, træning og inkorporering af systemer. Handling - arbejdsmiljø: CP Kelco har stor fokus på forebyggelse, og vil gennem et proaktivt sikkerhedsarbejde forhindre, at der sker hændelser. Det er en målsætning, at alle medarbejdere bidrager til det forebyggende arbejde via registrering af tæt-på hændelser eller via sikkerhedsobservationer. I 2014 blev et nyt værktøj lanceret til at undersøge om arbejdsprocesser bliver udført korrekt både arbejdsmiljømæssigt korrekt og som beskrevet i arbejdsinstruktioner. Et team af særligt trænede medarbejdere studerer udvalgte arbejdsprocesser flere gange inden for en bestemt tidsperiode (fx 2 måneder) for at finde best practises og muligheder for forbedringer. Medarbejderne er meget involveret i at finde løsninger på de konstaterede udfordringer, så der kan findes løsninger, som bliver brugt af alle. Det er i studiet af processerne.også muligt at se på andre aspekter af sikkerhed nemlig fødevaresikkerhed og processikkerhed. Eksterne håndværkere og samarbejdspartnere er også involveret i det proaktive arbejde, fordi CP Kelco mener, at et godt arbejdsmiljø også omfatter de eksterne firmaer, som CP Kelco samarbejder med. Gennem dialog på alle niveauer søger CP Kelco at skabe en fælles proaktiv sikkerhedskultur for alle, der arbejder på området, uanset ansættelsesforhold. In this CSR report the Company will explain how it deals with: Environmental, Health & Safety (EH&S) Sustainability Ethical Behaviour Respect for People Environmental, Health & Safety (EH&S) Sustainability Policy - Work Environment / Environment: CP Kelco s policy for environment as well as work environment is to prevent unintended incidents affecting people and the environment. We strive at creating a work place, where neither employees nor contractors or neighbours are exposed to injuries or unnecessary impact. We will establish a high standard for both work environment and the natural environment, and this also includes process safety. At the same time we will continuously create improvements in the environmental performance through cultural changes, resource consumption reductions, training & incorporation of systems. Action - Work Environment: CP Kelco has major focus on prevention of safety incidents through its proactive safety efforts and training. It is the objective that all employees contribute to the preventive efforts via registration of near miss incidents and/or safety observations. In 2014 a new tool was launched to monitor and ensure that working processes are being implemented correctly, both environmentally and as outlined per process instructions. A team of specifically trained employees studies selected working processes several times during a certain time frame (e.g. 2 months) to find best practises and opportunities for improvement. Employees are very involved in finding solutions that will be used by everybody to overcome challenges. Studying the processes also provides the opportunity to review other aspects of safety - i.e. food safety and process safety. Contractors and business partners are also involved in the proactive work, as CP Kelco believes that a good work environment also includes the external companies that CP Kelco cooperates with. Through dialogue at all levels CP Kelco seeks to create a common proactive safety culture for everybody working in the area, regardless of employment relationship. 3

4 Den øverste fabriksledelse er meget involveret i det forebyggende arbejde og deltager i ugentlige safety walks sammen med mellemledere og specialister. Safety walks bidrager til dialog mellem ledere og medarbejdere, hvor medarbejdere kan vise og dele det proaktive sikkerhedsarbejde. CP Kelco sætter hele tiden nye mål for arbejdsmiljøet for at sikre løbende forbedringer, fremgang og udvikling. Disse mål diskuteres og vedtages i Arbejdsmiljøudvalget og kommunikeres til alle medarbejdere. Resultat - arbejdsmiljø: Antallet af proaktive indikatorer er steget over de seneste 4 år, hvor CP Kelco har fokuseret på at skabe en mere proaktiv sikkerhedskultur. Særligt antallet af tæt-på registreringer er steget meget i antal, og det er positivt at konstatere, at over 75% af alle medarbejdere bidrager med registreringer og observationer. Antallet af tæt på registreringer ses i grafen: The upper plant management is very involved in the preventive work and participates in weekly safety walks together with supervisors and specialists. Safety walks contribute to the dialogue between managers and supervisors where the employees can show and share the proactive safety work. CP Kelco continuously sets new goals for the work environment to ensure continuous improvement, progress and development.the goals are discussed and concluded in the Safety Council and are communicated to employees. Result - Work Environment: The number of proactive indicators have increased during the last 4 years where CP Kelco has focused on developing a more proactive safety culture. In particular, the number of near-miss registrations have increased, and more than 75% of all employees contribute with registrations and observations. Graph showing No. of near miss registrations: Godt Set / Near Miss Handling - miljø: Hensynet til miljøet er indarbejdet som et fokusområde i de daglige rutiner i produktionen og administrationen. Alle ændringer som fx introduktion af nye produkter og/eller udstyr eller ændrede processer gennemgår en styret proces, hvori der tages stilling til den miljømæssigt bedst tilgængelige teknologi. CP Kelco lægger stor vægt på at have en åben og konstruktiv dialog med lokalsamfund og myndigheder og inviterer jævnligt naboerne indenfor. Der er stort fokus på ressourceforbrug og affald/restprodukter. CP Kelco har bidraget til 2 projekter under Grøn Omstillingsfond. Det ene projekt undersøgte, om det er muligt at udnytte CP Kelcos overskudsvarme, så det ikke går til spilde. Dette projekt bliver der arbejdet videre med. Det andet projekt havde til formål at undersøge om et samarbejde med andre virksomheder kunne resultere i bedre genanvendelse af processpildevandsslammet, men der kunne desværre ikke findes bedre alternativer end de nuværende. CP Kelco indgik i 2014 aftale om levering af pektin biprodukter til det kommende Solrød Biogas, som vil levere fjernvarme og el til Solrød Kommune baseret på biprodukter fra industrien samt gylle fra landbruget. Action - Environment: Environmental considerations have become a focus area in daily routines in production and administration. Best available technology from an environmental point of view is taken into account when introducing new products and/or equipment and when production processes are changed. It is important for the Company to keep an open and constructive dialogue with the local community and authorities. Neighbours are regularly invited to visit the plant. There is big focus on resource consumption and waste/ byproducts. CP Kelco has contributed to 2 projects under Fund for Green Business Development. One project examined whether it is possible to utilize CP Kelco s surplus heat to minimize or prevent waste. Work on this project is continuing.the other project was to examine if a collaboration with other companies could result in a better recycling of sludge from the process waste water, however, better alternatives than those used already could unfortunately not be found. CP Kelco entered into an agreement in 2014 for delivery of pectin byproducts to the upcoming Solrød Biogas, that will deliver district heating and power to Solrød Kommune based on industrial byproducts and slurry from farms. 4

5 Restprodukterne fra produktionen udgøres af filtreringsmaterialet perlit samt rester af citrusskaller og tang i form af pektinrest og tangrest. Perlit og tangrest udspredes som strukturforbedrende produkter på landbrugsjord, mens pektin-resten primært anvendes til kreaturfoder. Slam fra CP Kelcos eget renseanlæg udspredes på landbrugsjord i Tyskland, hvor differentierede grænseværdier gør det muligt at evaluere hvert enkelt jordstykke inden udspredning. Resultat - miljø: CP Kelco har indgået et samarbejde med firmaet Hededanmark om bortskaffelse af restprodukterne fra produktionen. Blandt formålene bag samarbejdet er alternative anvendelser for restprodukterne, således at andelen, der går til genanvendelse øges. Fordelingen af affaldsmængder/restprodukters bortskaffelse over de seneste 3 år: The residual products from the production consist of the filtration material perlite and residues of the processed citrus peel and seaweed. Perlite and seaweed residues are used as texture improving products on farmland while pectin residues are used primarily as cattle feed. Sludge from CP Kelco s own wastewater treatment system is spread on farmland in Germany where individual limit values enables evaluation of each piece of land before spreading. Result - Environment: CP Kelco has entered into an agreement with the company Hededanmark for distribution of residual products from the production. One of the purposes of this cooperation is to increase the amount of waste which can be recycled for use in alternative applications. Distribution of waste and byproduct during the latest 3 years: 2012 Tons 2013 Tons 2014 Tons Genanvendelse / Recycling Forbrænding / Incineration Deponering / Landfill Affald og restprodukt i alt / Total waste and biproduct Det ses af tabellen, at der deponeres mindre mængder affald over årene. Den større mængde affald til forbrænding skyldes, at dele af tangresten ikke er egnet til udspredning på landbrugsjord og derfor bliver brændt. Den øgede mængde affald skyldes produktionsudvidelser gennemført over årene. As shown in the table, the amount of waste for landfill has decreased over the years. The increased amount of waste for incineration is attributed to the fact that a part of the seaweed residue is not suitable for spreading on farm land.the increased amount of waste is due to production expansions implemented over the years. CO2 emissionerne for de seneste 3 år ses i nedenstående graf. Der ses en lille stigning i CO2 emissionen for 2013 og 14, som skyldes, at produktionen er blevet udvidet. The CO2 emissions from are shown in the graph below. The small increase in the CO2 emissions from 2013 to 14 is due to the increased production volume. 5

6 Trivsel & Sundhed Politik: Trivsel og sundhed prioriteres højt, og virksomheden ser positivt på at støtte medarbejdernes egne initiativer på området. Handling: Antallet af obligatoriske træningstimer har i 2014 rundet , hvoraf en stor del er træning af medarbejderne i at udføre opgaverne rigtigt og sikkert. Samtidig er der gennemført en del individuelle træningstimer samt en række moduler i det løbende ledertrænings-program, Achieve Global, som køres i hele CP Kelco koncernen. Firmaets medarbejderhåndbog med retningslinjer for onboarding, medarbejderudvikling, ferie mv. har gennemgået en gennemgribende opdatering, Den daglige kommunikation til medarbejdere er intensiveret med opsætning af en række infoskærme rundt om på virksomheden. På skærmene informeres dagligt om gæster, events, sikkerhedsresultater, nye medarbejdere, klubaktiviteter osv. Firmaets personale-, kunst og sports-foreninger tilbyder løbende et rigt udvalg af aktiviteter, ligesom alle medarbejdere hvert år inviteres til at deltage i verdens største motionsløb, DHL, der afvikles i København. Job Satisfaction & Well Being Policy: Job satisfaction and health are highly prioritized and the Company looks positively at supporting the employees own initiatives in this area. Action: The number of mandatory training hours in 2014 have surpassed 10,000 hours, of which a big part is training to ensure that employees carry out the tasks in a safe and correct way. At the same time a high number of individual training hours have been logged as well as completion of a number of modules of CP Kelco s ongoing leadership program, Achieve Global, which is run in the entire CP Kelco Corporation. The Company s employee handbook with guidelines for onboarding, employee development, vacation etc. has undergone a thorough updating. The daily communication to employees have been intensified by installing a number of info screens at the plant. Screens are updated on a daily basis with information about guests, events, safety results, new employees, club activities etc The company s personnel, art and sports clubs continuously offer a wide selection of activities, and all employees are every year invited to attend the world s largest fun run, DHL, which takes place in Copenhagen. Resultat: Fokus på løbende træning og udvikling har resulteret i en medarbejderstab, som generelt er godt uddannet. Den opdaterede medarbejderhåndbog samt den øgede kommunikation på infoskærmene er blevet godt modtaget af medarbejderne. Result: Focus on continuous training and development have led to a higher level of competences and skills among employees. The updated employee handbook and the increased communication on the info screens have been very well received by employees. Etisk adfærd Politik: Virksomheden er af den opfattelse, at etisk adfærd drejer sig om, hvordan virksomheden udøver forretning og hvordan medarbejderne optræder i forhold til andre. Huber principperne danner grundlag for koncernens etiske program, d.v.s. de værdier og principper, som følges ud over lovgivningsmæssige krav. Virksomhedens medarbejdere bliver bedt om at optræde professionelt og etisk ansvarligt over for andre. Virksomheden udøver forretning efter de højeste standarder for overholdelse af love, regulativer og koncern politikker, såvel som internationalt accepterede standarder. Handling: Nye medarbejdere får udleveret håndbogen Principper for forretningsmæssig adfærd. En håndbog, som indeholder retningslinjer for, hvordan de etiske principper følges. Ethical Behaviour Policy: The Company believes that ethical behaviour is about how the Company conducts business and how its employees behave toward others. The Huber Principles are the basis of the Company s Ethics Program, i.e. the values and principles followed beyond regulations which are mandatory by law. The Company s employees are requested to conduct themselves with professionalism and ethical responsibility toward others. The Company is operating its business with the highest standard for compliance with laws, regulations and corporate policies as well as internationally accepted standards. Action: New employees receive the Principles in Action, a handbook containing the guidelines on how to follow the ethical principles. 6

7 Efter at være blevet introduceret til retningslinjerne af en leder, bliver den enkelte medarbejder bedt om at bekræfte, at han/hun forstår dem og forpligter sig til at efterleve dem. Virksomheden opbygger relationer med leverandører, som følger tilsvarende retningslinjer og standarder. De relevante retningslinjer bliver kommunikeret ud til leverandørerne, og virksomheden følger ved regelmæssige besøg op på efterlevelsen af virksomhedens principper. Områder med særligt behov for opfølgning overvåges løbende af virksomhedens lokale medarbejdere. I 2013 startede CP Kelco en indsats for at indsamle leverandøroplysninger vedr. kvalitet og fødevaresikkerhed. Dette arbejde fortsætter, og virksomheden såvel som myndighederne stiller løbende stigende krav til leverandørstyring. I 4. kvt blev et nyt projekt igangsat for at skabe en global IT platform til styring af leverandører. Fremadrettet vil virksomhedens leverandører blive evalueret og risikovurderet ud fra adskillige parametre herunder kvalitet, fødevaresikkerhed og leveringsevne, inden de godkendes som leverandører. Resultat: Principperne tilskynder åben kommunikation og sikrer, at potentielle etiske problemstillinger nemt kan komme op til overfladen og bliver løst korrekt. Rapporterede sager om potentielt upassende adfærd på arbejdspladsen bliver omhyggeligt fulgt op, og det var også tilfældet for 4 ikke-alvorlige indrapporteringer til etisk linje i Rapporteringer, som alle er lukkede. Overtrædelse af retningslinjerne fører til korrigerende handlinger, og hvis det skønnes relevant, disciplinære tiltag. Virksomheden undlader at indgå forretning med leverandører, som ikke lever op til virksomhedens standarder. Virksomheden har i 2013 og 2014 fået et godt overblik over relevante parametre hos vore leverandører. Projektet for at skabe en global IT platform til styring af leverandører forventes afsluttet i løbet af Respekt for mennesker Politik: Virksomhedens principper for forretningsmæssig adfærd omfatter retningslinier for udøvelse af fair beskæftigelsespraksis. Virksomheden er stolt af koncernens mangeårige tradition for at behandle alle medarbejdere med respekt og værdighed. I henhold til koncernens princip om at vise Respekt for mennesker værdsætter virksomheden forskellighed og godt teamwork blandt medarbejderne. Diskrimination p.g.a. køn, race, seksuel orientering, alder, nationalitet, religion eller politisk overbevisning accepteres ikke. Ydermere forpligter virksomheden sig til at vise social ansvarlighed for befolkningen i de lokalområder, hvor virksomheden opererer. After being introduced to the guidelines by a supervisor, every employee is asked to confirm that he/she understands them and commits to adhere to the principles. The Company builds relations with suppliers who follow guidelines and standards corresponding to those of CP Kelco. The relevant guidelines are communicated to suppliers and the Company follows up on compliance with its principles during regular visits. Areas with a particular need for follow up are monitored continuously by local Company employees. Furthermore the Company in 2013 started an effort for collection of supplier data regarding quality and food safety. This work continues, and the Company as well as the authorities continue to increase demands for supplier management. In 4th qtr a new project was launched to create a global IT platform for supplier management. In future the Company s suppliers will be evaluated and risk assessed against various parameters, including quality, food safety and supply capability, before they are approved as suppliers. Result: The principles encourage open communication and ensure that potential ethical concerns can be easily surfaced and properly resolved. Reported issues about potentially improper conduct at the workplace are thoroughly followed up on which was also the case for 4 non-serious reportings to Ethics Line in The 4 reportings are all closed. Violation of the guidelines lead to corrective actions and, if deemed appropriate, disciplinary measures. The Company avoids doing business with suppliers that do not to comply with the Company s standards. The Company has in 2013 and 2014 gained a good overview of relevant parameters with our suppliers. The project for creating a global IT platform for management of suppliers are expected to be finalized during Respect for People Policy: The Principles in Action provide guidelines for fair employment practises. The Company is proud of the Group s long-standing tradition to treat all employees with respect and dignity. Under the Respect for People principle, the Company values employee diversity and superior teamwork and forbids discrimination due to gender, race, sexual orientation, age, nationality, religion and political belief. Further, the Company is committed to showing social responsibility for the population in the communities where it is operating. 7

8 Handling: Ansættelse, forfremmelse, aflønning eller andre beskæftigelsesrelaterede beslutninger træffes alene på grundlag af faktorer som indsats, kvalifikationer og andre jobrelaterede kriterier. Virksomheden støtter sociale tiltag i lokalsamfundet, f.eks. med årlige donationer til de lokale spejdere, den lokale idrætsklub og det lokale museum. På uddannelsesområdet indgår virksomheden i et aktivt samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner. Grupper af studerende besøger hyppigt virksomheden. Virksomheden gør opmærksom på sig selv blandt studerende ved at stille op ved job messer og andre branding arrangementer. Resultat: Resultatet af den seneste medarbejderundersøgelsen for Lille Skensved viste en høj score på spørgsmålet, om man som medarbejder føler sig værdsat og behandlet med respekt, uanset jobposition. Virksomheden er kendt i lokalsamfundet som en god arbejdsplads og for at have en modtagelig og åbensindet indstilling til nye ideer og aktiviteter. Studerende samarbejder jævnligt med virksomheden i forbindelse med udarbejdelse af deres master projekt eller andre professionelle projekter. Action: Employment, promotion, salary or other employment related decisions are made solely on the basis of factors such as performance, qualification or other job-related criteria. The Company is supporting social activities in its local communities, e.g. through yearly donations to the local scouts, the local sports club and the local museum. In the educational area, the Company cooperates with schools and educational institutions. Groups of students visit the Company s plant frequently. The Company promotes itself among the students through participation in job exhibitions and other branding activities. Result: Results for Lille Skensved from the latest employee engagement survey showed a high score for employees perspective on feeling valued and treated with respect, regardless of job level or position. The Company is known in the local community as a good place to work and for showing a receptive and open minded attitude towards new ideas and activities. Students are regularly collaborating with the Company on initiatives such as academic research or other professional projects. 8

CSR Rapport 2013 CSR Report 2013

CSR Rapport 2013 CSR Report 2013 CP Kelco ApS Ved banen 16 DK-4623 Lille Skensved, Denmark Tel.: +45 5616 5616 CVR: 21 21 02 85 www.cpkelco.com CSR Rapport 2013 CSR Report 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf ÅRL 99a. Redegørelsen

Læs mere

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH COP 2013/2014 DANSK ENGLISH Indhold Statement of Support Om Kentaur A/S Menneskerettigheder Arbejdstagerforhold Miljø Anti-korruption Content Statement of Support About Kentaur A/S Human Rights Labour

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

LEGO Koncernens* Code of Conduct

LEGO Koncernens* Code of Conduct LEGO Koncernens* Code of Conduct * Ved LEGO Koncernen forstås i dette dokument ethvert selskab i LEGO Koncernen og/eller LEGO Koncernen som sådan. Version 3.0 1 CODE OF CONDUCT for Leverandører til LEGO

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje Grønne job i Danmark Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000 Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje *U QQH MRE L 'DQPDUN (YDOXHULQJ DI 'HQ *U QQH -RESXOMH 8GDUEHMGHW

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER ORT COP RAPPORT/COP REPORT 2013 COP RAPPORT/COP R ATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORU Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Produceret CO 2-neutralt INDHOLD Forord... 5 Om Forum Advokater... 7 Forum

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

Udenlandske videnarbejdere i Danmark

Udenlandske videnarbejdere i Danmark The Expat Study 2006 Udenlandske videnarbejdere i Danmark Oxford Research i samarbejde med The Copenhagen Post - Januar 2007 Forfatter: CBH Sidst gemt: 00-00-0000 00:00 Sidst udskrevet: 09-01-2007 16:29

Læs mere

Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014

Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014 Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014 Annual Report for 1 March 2013-28 February 2014 CVR-nr. 61 08 29 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

En guide til større succes med dine internationale partnere.

En guide til større succes med dine internationale partnere. En guide til større succes med dine internationale partnere. Hvad er en Partnerhåndbog? er en visualisering af virksomhedens strategi for, hvordan den ønsker, at de internationale partnerskaber skal være.

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1365 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Strategy. 15 Marts 2006. Cap 7. Proces ledelse

Strategy. 15 Marts 2006. Cap 7. Proces ledelse Cap 7 Strategy F2006 Proces ledelse Forretning og Ledelse 15 Marts 2006 Side 1 Processer skal give overblik og indblik blot det at beskrive processer giver noget. Processer er kulturfunderet KAP 7 Procesledelse

Læs mere

Velfungerende grønne markeder - finansielle aktørers rolle

Velfungerende grønne markeder - finansielle aktørers rolle Miljøprojekt Nr. 836 2003 Velfungerende grønne markeder - finansielle aktørers rolle Helle Ørsted Nielsen, Dorthe Bjerrum Jensen og Anders V. Ryelund Danmarks Miljøundersøgelser Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere