GENERALFORSAMLINGERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLINGERNE"

Transkript

1 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld Lohmann Schøler 2 7. A R G A N G, N R GENERALFORSAMLINGERNE august på S K Æ L S K Ø R F O L K E H Ø J S K O L E I N D H O L D S FORTEGNELSE D e n danske L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g s g e n e r a l f o r s a m l i n g... side 096 Prak t i s e r e n d e L a ndinspektørers For e n i n g s g e n e r a l f o r s a m l i n g.. side 12 P r i v a t a n s a t t e Landinsp e k t ø r e r s F o r e nings g e n e r a l f o r s a m l i n g.. side 127 Ansatte Landins p e k t ø r e r s For e n i n g s gene r a l f o r s a m l i n g... side 1 O plysninger fra sekretariatet... side 141 Pra k t i s k e opl y s n i n g e r og det samlede program for årsmødet.. side 15 T ilm e ld in g s k o rt t i l d elta gelse i årsmødet er udsendt t i l medlemmerne sammen med in d va rslin g e rn e t i l generalforsam lingerne i M eddelelsesbladet 1984, side

2 1985 side 096 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD D E N D A N S K E L A N D I N S P E K T Ø R F O R E N I N G S O R D I N Æ R E G E N E R A L F O R S A M L I N G d e r er i n d v a r s l e t ved formandens skrivelse a f 2. maj 1985, o f f e n t l i g g j o r t i Me d d e lel s e s b l a d e t 1985, side 067, afholdes den 24. august 1985 kl på S k æ l s k ø r F o l k e h ø j s k o l e med følgende dagsorden: 1. Va l g af d i r igent og m i n d s t 2 sek r e t æ r e r 2, B e r e t n i n g om f o r e n ingens v i r k s o m h e d. F o r e l æ g g e l s e af de r e v i d e r e d e r e g n sk a b e r for 1984 til g o d k e n d e l s e 4. F a s t s æ t t e l s e af kontin g e n t til foreningen og fond 5, F r e m s æ t t e l s e af forslag til æ n d r i n g e r i foreningens love BILAG: Den s k r i ftlige b e r e t n i n g er p u b l i c e ret omstående si d e B I L A G : R e g n s k a b for året 1984 for Den da n ske L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g er p ubliceret o m s t å e n d e side R e g nskab for året 1984 for fonds og legater er p u b l i c e r e t o m s t å e n d e side R e g nskab for året 1984 for L a n d i n s p e k t ø r f o n d e n er p u b l i c e r e t o m s t å e n d e side T i l o r i e n t e r i n g er r e g n s k a b s o v e r s i g t for 1984 for Smed S ø n d e r g å r d s F o n d p u b l i c e r e t o m s t å e n d e side 118 B I L A G : F o r s l a g til indskud ved opt a g e l s e i foreningen og f o r s l a g t i l k o n t i n g e n t t i l f oreningen i 1986, k o n t i n g e n t r e g u l a t i v samt forslag til b u d g e t t e r n e fo r f o r e n i n g e n og L a n d i n s p e k t ø r f o n d e n for 1986 er p ubliceret omstående side B I L A G : F o r s l a g til æ n d r i n g af f o r e n ingens love 2, 11 o g 22 er pub l i c e r e t o m s t å e n d e side B e h a n d l i n g af m ulige indkomne forslag fra m e d l e m m e r 7. Va l g af formand 8. Va l g af r e visor og r e v i s o r s u p p l e a n t e r 9. U d t r æ k n i n g af L a n d i n s p e k t ø r f o n d e n s p a r t i a l o b l i g a t i o n e r t i l indløsning Eve n t u e l t

3 LANDINSPEKTØR ENS MEDDELELSESBLAD 1985 side 097 B I L A G T I L D E N D A N S K E L A N D I N S P E K T Ø R F O R E N I N G S G E N E R A L F O R S A M L I N G D A G S O R D E N E N S P U N K T 2 B E R E T N I N G O M F O R E N I N G E N S V I R K S O M H E D R A P P O R T FRA G R U N D U D D A N N E L S E S U D V A L G E T Den nye bekendtgørelse og stu die ordn ing fo r la n d in spektøruddannelsen e r s ta d ig ik k e b le v e t fo rm e lt godkendt, men studienævnet har fået undervisningsm i n is te r ie ts tilla d e ls e t i l at påbegynde u n d e rv is n in gen e fte r den ny stu d ie o rd n in g. Det v i l s ig e, a t de fø rs te 4. semester stu dere n de i maj var t i l evalue rin g med eksterne censorer i lo kalplanlæ gning. Lokalplanlægningen er således b le v e t s k i l t f r a p ro je k ta rb e jd e t med den m atrikulæ re sagsbehandling, som foregår e fte rfø lg e n d e på sem e ste r pa tem aet "Ejendomsdannelsen". Formålet med denne a d s k ille ls e var at a fla s te det meget pressede fo rlø b på semester. Dette mål nas fo rm e n tlig også, men det forløbne 4. sem ester h a r v is t n o g le p ro b le m e r, som stu die næ vn et nu overvejer at lø se. Det d re je r s ig b l. a. om, a t de stu d e re n d e ved a d - s k i H e ls e a f lokalplanlæ gningen og den m atrikulæ re sagsudarbejdelse ikke i så høj grad ved evalueringen e fte r 4. semester har fornemmelse a f, hvorledes gennemførelsen a f en lo k a lp la n kan fin de ste d. U n d e rv is n in g s m in is te re n ophævede som bekendt adgangsbegrænsningen t i l la n d in s p e k tø ru d d a n n e ls e n, b landt andre uddannelser i 1984 ved at a fs k a ffe fo r håndstilsagnsordningen. D e tte h a r m e d fø rt, a t d e t fø rs t e fte r bestået basisuddannelse er m u lig t at s i ge, hvor mange studerende, d er s t a r t e r på la n d in - sp e ktø ru d d a n n e lse n s. semester. I skrivende stund (prim o ju n i) har 42 studerende m eldt s ig t i l uddann e ls e n. T il gengæld har de to s id s te argange været så små; den s id s te b lo t på 21 studerende. Det er måske de ly s e re beskæ ftigelsesudsigter der s lå r igennem. R A PPORT FRA E F T E R U D D A N N E L S E S U D V A L G E T DdL's efteruddannelsesudvalg søger gennem s it a rb e j- de a t supplere markedets mange fo rs k e llig e e f t e r u d d a n n e ls e s tilb u d med s æ rlig t la n d in sp e ktø r-re le va n te k u rs u s tilb u d. Med foreningens begrænsede medlemsskare v i l v i a l d rig kunne konkurrere med de sto re efteruddannelsesin s t it u t io n e r s udbud, når det d re je r sig om kursust ilb u d, der ikke er la n d in s p e k tø r-s p e c ifik k e. På den anden s id e har v i den glæde, at foreningens kurser e r særdeles velbesøgte a f "gæ ster" med anden uddann e ls e. D e tte e r ik k e b lo t a f værdi fo r de enkelte kursers a fv ik lin g, men må også tages som udtryk fo r, at vore kurser hævder sig f in t med hensyn t i l k v a lite t i fo rh old t i l andre kurse r. I e fte ru d d a n n e ls e s u d v a lg e t gennemfører v i nu en konsekvent analyse a f "la ndinsp ektø r-stan de ns" nærm este fre m tid og behov, så vore få k u rsu stilb u d kan ramme medlemmernes behov så tæt som m u lig t. I fo re n in g s å re t 1984/85 har udvalget a fh o ld t f ø l gende arrangementer kursus LICITATION, 16 d elta g e re kursus MODERNE LANDMALING, 2 d e l t a gere kursus PRIVATE VEJRETTIGHEDER, j 40 d e lta g e re kursus RÅSTOFPLANLÆGNING, 22 d e l ta gere kursus FORVALTNINGSRET, 7 d e lta - ' gere kursus fo r arb ejd sle dig e i JOB SØGNINGSTEKNIK, 22 d e lta g e re kursu s FORVALTNINGSRET a fh o ld t fo r Ribe amtskommune, 5 d e lta g e re kursus JORDFORDELING, 21 d e lta g e re. j t kursus PRIVATE VEJRETTIGHEDER, 40 d e lta g e re kursus ANDELSBOLIGER I NYBYGGERI, 21 d e lta g e re kursus FASTLÆGGELSE AF SKEL, 2 d e l tagere kursus FASTLÆGGELSE AF SKEL, 26 d e l ta gere. Sammenholdes å re ts udbud a f kurser med tid lig e r e års udbud fås følgende b ille d e : Antal Antal Antal Heraf arrange- kursus- d elta gere la n d in - menter emner i a l t spektører 1974/ / / / / / / / / / / I regnskabsåret 1984 var ku rsu sa fg ifte n ca k r. og å re t v is te e t pænt overskud (inden a n s k a ffe l se a f nye skrivem askiner t i l s e k re ta r ia te t). I e fte rå re t 1985 er fo re lø b ig p la n la g t k u rs e r med følgende t i t l e r : MODERNE LANDMALING MARKEDSFØRING AF LANDINSPEKTØRVIRKSOMHED EDB-KURSUS FOR LANDINSPEKTØRER NABORET PRIVATE VEJRETTIGHEDER

4 1985 side 098 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD R A PPORT FR A F A G L I G T UDVALG Det fa g lig e møde på Nyborg Strand den fe bruar var som sæ dvanligt velbesøgt med ca. 400 d e lta g e re. M a tr ik e ld ir e k to r a te t var denne gang sat i centrum j på lørdagens program med de h ø ja k tu e lle emner om mo- \ d e r n is e r in g a f k o rtv æ rk e t og re v is io n a f u d stykningsloven. Endvidere præsenterede p la n styre lsen sin p o litis k e p r o f il, med sæ rlig vægt på den igangværende kommuneplanlægning. Dette særkt fa g lig e program blev a fb la n ce re t med et sprælsk indlæg fra fo r f a tte ren Per H ø jh o lt - mon ikke der hermed er skabt t r a d it io n fo r e t k u lt u r e l t in d s la g " lig e e fte r fr o kost"? Fredagens program var t r a d it io n e lt. Udvalget o ve r v e je r im id le r tid fo rs k e llig e m uligheder fo r a t bløde i noget op på denne l i d t s tiv e form. ^U d s tillin g e n s tema: "Fra dataindsam ling t i l k o r t" må v e l også siges at være t r a d itio n e l, men in te re s sen er s to r, og det er ved a t k n ib e med p la d s t i l det h e le. Foruden Nyborg-mødet har udvalget i det forløbne år behandlet f o r s k e llig e fa g lig e s p ø rg s m å l, isæ r v e d r. m a tr ik e ld ir e k t o r a t e t s m oderniseringsplan og byggestyrelsens fo rs la g t i l småhusreglement. F.s. v. j angår s id s tn æ v n te a g te r udvalget i samarbejde med i PLF at re tte henvendelse t i l bygningsinspektø r fo r e - j n in g e n. Formålet er at o p re tte en arbejdsgruppe t i l nærmere vurdering a f m uligheder og fo rd e le ved la n d - i inspektø rassistance i byggesager. RAPPORT F R A E J E R L E J L I G H E D S U D V A L G E T U d va lg e t har i den forløbne periode b l.a. b e s k æ fti-! get s ig med nogle p r in c ip ie lle spørgsmål, som d e lv is har fundet deres a fgø relse ved domstolene. 2 domme var k la re, nem lig i sagen ve dr. de kondemnerede ejendomme og i sagen vedr. 19-skøder, j v f. tin g ly s n in g s lo v e n. 1 dom v a r u k la r, nemlig i sagen vedr. de 1 sommerhuse på Rømø. For a t ingen s k a l t r o, at e je rle jlig h e d s s y s te m e t h e re fte r er b le vet mere o v e rs k u e lig t, så har v i nu i maj måned fået en kendelse fra Vestre Landsret, som forbyder opdeling a f s æ r s k ilt b e lig g e n d e huse med hver s it nummer. Som bekendt h a r v i i fo rv e je n en dom fra Østre Landsret, der t illa d e r opdeling a f s æ r s k ilt b e lig gende huse med hver s i t nummer. Hvis ikke man i fo rve jen er p e rs o n lig h e d s s p a lte t, j så b liv e r man det som medlem a f e je rle jlig h e d s u d v a l- ; g e t, der nu b estå r a f 4 personer, n e m lig Jørgen B. i Schmidt og stadskonduktør Jens Bo. RAPPORT FR A A R B E J D S M A R K E D S U D V A L G E T Ved s id s te generalforsam ling kunne v i - med en rim e- j l i g behersket optimisme - ane et te n d e n tie lt fa ld i arbejdsløsheden in d e n fo r landinspektørstanden. Siden da har d e r væ ret en v æ ld ig e fte r s p ø rg s e l I e f t e r la n d in s p e k tø re r, såvel indenfo r mere t r a d i t i o n e lt m a trikulæ rt arbejde som le d n in g s r e g is tr e r in g og EDB. På nuværende tid s p u n k t {maj 1985) har der siden generalforsam lingen været ca. 60 s t illin g e r o p s lå e t i M e d de lelsesb lad et, og heraf har ca. halvdelen være t i p riv a te la n d in spektø rfirm a e r. Vi må dog stadigvæ k ko nsta te re, at der er ca. 5 tim e ld t som le d ig e, h e ra f knap h a lv d e le n som f u l d t id s le d ig e, og d e tte på trods a f, at fle re s t i l l i n ger har været opslået fle r e gange, og firm a e rn e s å ledes i a d s k illig e tilfæ ld e har h a ft svært ved at få de pågældende s t illin g e r besat. Vi s t å r så le d e s med e t såkaldt "paradoksproblem", med fo r mange s t illin g e r i én ende a f landet og fo r i mange arbejdsløse i den anden ende - e t problem, som fo r h å b e n tlig kan gøres mindre med en oplysning om d ive rse m obilitetsfrem m ende ydelser. A rb e jd s m a rk e d s u d v a lg e t har i å re ts løb været en j d el in v o lv e re t i det a rbejde, der har fo re g å e t om- k rin g udvalget vedrørende arbejdsmarkedet fo r la n g -! v a rig t uddannede (det såkaldte Larsen-udvalg), hvor i man h ar fo rs ø g t a t la v e nogle udviklingstendenser! fo r fo rs k e llig e uddannelser, og h e ru d fra o p s t i l l e t i en handlingsplan fo r hele uddannelsesområdet, som på langt s ig t s k u lle b evirke en balance mellem ledighed og e fte rsp ø rg sel e fte r a rb e jd s k ra ft. For landinspektørernes vedkommende regner man ikke j med de sto re problemer i den næste årrække, id e t man ' fo ru dse r, at den p riv a te se ktor i o v e rv e je n d e grad j v i l kunne aftage de ka nd id ater, der b liv e r uddannet, såfrem t væksten i den o ffe n tlig e se ktor v i l være neg a tiv.

5 LAND INSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1985 side 099 R A P P O R T FR A P E N S I O N S - OG F O R S I K R I N G S U D V A L G E T I d e t fo rlø b n e år har der været r e la t iv t få fo r s ik - j ringssager t i l behandling og h e ld ig v is h ar kun e t! par h e ra f indeholdt a lv o rlig e problem er. De problem er, der a fs lø re s i sagerne, er d e ls g e - : r ie r e lle og dels s p e c ie lle, personrelaterede p ro b le - I o v e rv e je ls e rn e i fo rb in d e ls e med in d fø re ls e a f et nyt beregningsgrundlag fo r k o lle k tiv e p e n s io n s fo r s ik rin g e r. Dette arbejde er nu tile n d e b ra g t, og pensionsudvalget v i l på et møde i S ta tsa n sta lte n i f o r sommeren 1985 b liv e o rie n te re t om h v ilk e konsekven mer. 1 s e r, det ændrede b eregnin g sg ru n d la g få r og h v ilk e P ensionsudvalget samler sig således e t "la g e r" a f i m u lig h e d e r, d e t g iv e r samt h v ilk e æ ndringer, der p ro b le m s tillin g e r/lø s n in g e r, som indgår i de løbende j e ventuelt ska l/kan gennemføres s a m tid ig i den k o l o v e rv e je ls e r om ju s te rin g e r a f pensionsordningen. j le k tiv e pensionsordning. Udvalget har det seneste år været tilb a g e h o ld e n d e j Pensionsudvalget håber, d e tte kan være s ta rte n t i l fo r så v id t angår i n i t i a t i v e r t i l ændringer, id e t 1 en pensionsordning, der i h ø je re grad end h i d t i l, man har a fv e n te t, at S ta tsa n sta lte n s k u lle a f s lu t t e j tager hensyn t i l in d iv id u e lle ønsker og behov. R A P P O R T FRA PR- U D V A L G E T Det e r PR-udvalgets o p fa tte ls e, at der blandt DdL's medlemmer er en voksende fo rs tå e ls e fo r, at det mere end nogensinde er nødvendigt fo r landin sp e ktø rsta n den at in te re s s e re sig fo r PR-virksomhed. For a lle medlemmer e r d e t væ se n tlig t at henlede o ffe n tlig h e d e n s opmærksomhed på h v ilk e fa g o m rå d e r, der er dækket a f landinspektøruddannelsen. Dette v i l medvirke t i l, at landin spektø re r i v id e s t m u lig t omfang p la cere s inden fo r a lle de områder, hvor landin sp e ktø re r er k v a lific e r e t t i l at påtage sig en opgave. I d e t fo rlø b n e å r har det været PR-udvalgets in te n tio n a t få fa s tla g t en overordnet plan fo r, hvorle d e s fo re n in g e n s samlede PR-virksomhed føres ud i l i v e t med det bedste r e s u lta t. Et v ig t ig t elem ent i denne planlæ gning er at v id e, h v ilk e muligheder fo r u d fo ld e ls e PLF's medlemmer få r på PR-området. Udvalg e t h ar d e rfo r m åttet afvente re s u lta te t a f den ænj d rin g i annonceringsreglerne, som P LF's b e s ty r e ls e arbejder på at få fa s tla g t. I den fo rlø b n e v in te r har Danmarks R adio's underv is n in g s a fd e lin g b e h a n d le t emnet "køb og sa lg a f fa s t ejendom ". I den fo rb in d e lse har Danmarks Radio udgivet en grundbog, der g iv e r råd og v e jle d n in g om de mange fo rh o ld, man skal være opmærksom på ved en ejendomshandel. I bogen er e t a f s n it, d e r o m ta le r landinspektørens fu n k tio n i denne sammenhæng. Da bogen g iv e r en god b e s k r iv e ls e a f, h v ilk e opgaver landinspektøren va re tager, er a fs n itte t på PR-udvalgets foranledning udgivet i sæ rtryk. U d va lg e t v i l gerne b ringe en tak t i l de k o lle g e r, der i det forløbne år har se ndt a r t i k l e r og id e e r t i l P R -arbejdet og sam tidig opfordre a lle t i l, hvis de h a r e lle r få r en god P R -id é, at sende den t i l s e k re ta r ia te t. RA P P O R T FRA R E S P O N S U M U D V A L G E T Responsumudvalgets arbejde i det forløbne år er som så mange a f foreningens a k tiv it e te r p å v irk e t a f H. Juul Nielsens død. Udvalget må e fte r form a ndsskiftet fin d e s in arbejdsform, men iø v r ig t fo rtsæ tte uden at bryde med den tr a d itio n fo r grundig behandling a f de fo re la g te problem er, som Juul Nielsen har skabt. B e re tn in g e n skal ikke om fatte en gennemgang a f de e n ke lte sager. Udvalget har im id le r tid ønske om, a t p r in c ip ie lle in d s tillin g e r t i l foreningens b e s ty re l se fremkommer i t id s s k r if t e t i kommenteret form. Udvalget få r a f og t i l fo re la g t domme og andre end e lig e a fg ø re ls e r, som den henvendende p a rt o f t e f in d e r u r ig t ig. Vi kan som foreningsudvalg ikke udta le os imod disse endelige domme og ke n d e ls e r. Udt a le ls e r fra udvalget må indhentes fø r, der a fsiges dom. Det kan o verveje s, om medlemmer a f udvalget som e n k e ltp e rs o n e r kan kommentere afgørelserne f.e k s. i j t id s s k r if t e t. En d e l fo re la g te sager kan tje n e som ve jle d n in g I fo r landinspektø rerne, og også som en l ø f t e t pege-! fin g e r med en bemærkning om, at landinspektøren skal j udvise omhu. Det gælder ikke mindst de a rb e jd e r, der i kan gå v id e re t i l dom stolene. F orm aliteterne skal I være i orden., Der kan således være sæ rlig grund t i l at fremhæve i ske lsæ tnin gsfo rre tnin ge rn e. Det er udvalgets o p fa t- i te ls e, at det er k o rre k t, når der a f og t i l fremkom- mer k r it ik a f landinspektørernes udførelse a f s k e l- sætning. I fo rb in d e lse hermed v i l udvalget fremkomme med nogle synspunkter om b l. a. m edvirke n a f andre i la n d in s p e k tø re r end den, der leder ske lsæ tnin gsfo r- j retn ingen

6 1985 side 100 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD R A PPORT FRA F O R L A G S U D V A L G E T B la n ke tte r J u s tits m in is t e r ie t har ved s k riv s e ls e a f 18. januar 1985 godkendt, at ju s tits m in is te r ie ts g e n p a rts p a p ir også anvendes t i l d e k la ra tio n s rid s. Forlaget er nu laqerførende af qenpartspapir i Y1, Y2, Y og Y4 med dee nødvendige p å try k. Ved sammenligning a f p r is e r fo r k a lk e r læ rre d og g e n p a rts p a p ir tnå det være k la rt fo r enhver, at f o r laget g ør, hvad det kan, fo r at holde la n d in s p e k tø rernes omkostninger nede. Bem ynd i gelseserklæ ringen t i l udstykning ændres en l i l l e smule, id e t der fremover b liv e r mere plads t i l at re d e g ø re fo r p a rcelle rn e s anvendelse, deres a f lø b s fo rh o ld, e ventu e lt jo r d f o r d e lin g s t ils k u d m.v. Desuden påregnes tr y k t skematiske redegø relser i enk e lta rk b l. a. a f hensyn t i l va lse læ n g d e rn e på de e le k tro n is k e skrivem askiner. De s k u lle kunne købes inden sommerferien. E n d e lig kan o p ly s e s, at på grund a f rin ge s a lg, v i l b la n ke tte rn e 22 - K o o rd in a tb e re g n in g e r, H ø ring a f lo k a le myndigheder, Indlæg t i l skem atisk redegørelse og B e m yn d ig e lse se rklæ rin g t i l o p d e lin g i e je r le jlig h e d e r udgå, når la g e re t h e ra f er opbrugt. P r. 1. ja n u a r 1985 b le v in d fø rt en regel om, at ekspeditionsgebyret på k r. 4 0,- b o rtfa ld e r h e lt ved køb fo r e t b elø b på mindst k r ,- (e x c l. moms). Dette har m edført, at f le r e kunder søger a t samle deres o r d r e r t i l gavn fo r så ve l dem selv som fo r fo rla g e t. En y d e rlig e re ra tio n a lis e rin g er sket ved, at fo r laget i d e tte fo rå r er overgået t i l fa k tu re rin g, la g e rs ty rin g og b ogfø ring på edb. Landinspektørens lovsam ling Landinspektørens Lovsamling er i general fo rs a n lin g s - å re t 1984/85 udsendt med e g e n tlig e re tte ls e s s e n dinger fr a Schultz Lovservice, omfattende 52 enheder (s a g s re g is tre, love, c irku læ re r e t c. ). Rettelsessending n r. /1985 er under u d a rb e jd e ls e og v i l f o r m entlig komme inden gen eralfo rsa m lin ge n. Emneredaktionen er som h id t il fo re ta g e t a f la n d in spektør Kay L a u ritze n. RAPPORT FRA T I D S S K R I F T S R E D A K T I O N E N Siden generalforsam lingen i 1984 er t id s s k r if t e t udkommet med 5 normalhæfter på i a l t 206 s id e r, id e t re d a k tio n e n har afpasset indhold og omfang e fte r de budgetterede m id le r. Årets N o rd iske hæ fte 1984 er in d k ø b t fr a F in la n d. Omkostningerne h e r t il og t i l udsendelse t i l medlemmerne er a fh o ld t a f t i d s s k r i f te ts m id le r. S t o f f e t i de 5 hæ fter har emnemæssigt fo rd e lt s ig således: G eneralforsamlingsårene 84/85 8/84 82/8: Anmeldelser, bøger, blade 12 So 6 % 9 % Debat... 0 % 0 % % In te rn a tio n a lt, F IG -s to f. 5 % 7 % 1 % F oreningsforhold (DdL,LLQ LESA, LgA, AC e t c. ) % 11 % Fotogram m etri... 0 % 0 % 0 % In s tr u m e n te r... 0 % 0 % 0 % Kortlæ gning, -p ro d u ktio n. 8 % 15 So 14 % L a n d in sp e ktø r-stu d ie,-u n d e rv is n in g, -opgaver etc 9 % 4 % 0 % Landmåling (fy s is k, arb. opg. i p ra ksis e t c. )... 0 % 0 % 7 % Matematik, fy s ik e tc % 0 % % Matrikelvæsen ( ju r id is k s to f, m iljø -, r å s to f-, fre d n in g svu rd e rin g s-, e x p ro p ia tio n s fo rh o ld ).. 21 % 17 % 16 % Meddel, fra m atr. & G I... 0 % 0 So 0 % M in is te r ie lle s k riv e ls e r, domme og kendelser... 6 % 12 % 17 % Nordisk o rie n te rin g... 5 % % So P e rson alia... 4 % 4 % 4 % Planlægning So 20 % 9 & Mindre m eddelelser... 2 % 1_% 2 % 100 % Antal s id e r Foruden ovennævte 5 normalhæfter er det lykkedes i perioden 84/85 at få u d g iv e t f y ld ig e r e g is t r e fo r 0. og 1. bind (årene og ), således at der nu fo re lig g e r fy ld ig e r e g is tre t i l s a m tlig e b in d. U darb e jd e lse n har været fo re s tå e t a f la n d in spektør Per Bonde. R edaktionsudvalg og ansvarshavende redaktø r er u- forandret fra 198/84, dog at re d a ktio n su d va lg e t e r b le v e t su pple ret med landinspektør S tig Enemark fra 1. januar Foreningens s e k re ta ria t har v a re ta get redaktio nsse kre tæ ra rb ejd et, fornemmeligst gennem landinspektø r O laf L ille d a l Hansen. RAPPORT F R A FONDSUDVALGET Som b eke ndt b e s ty re r Den danske Land in s p e k tø rfo re ning en række fonde (le g a te r). De fle s te er o p re tte t i b egynd else n a f d e tte århundrede og g ive r idag et meget begrænset a fk a s t. E n k e lte a f fo re n in g e n s fonde g iv e r dog sta d ig et pænt a fk a s t. Disse fondes værdi søges da også b e v a r e t gennem en å r lig tils k r iv n in g a f grundkapitalen på ca. 15 % a f a fk a s te t. Især s k a l nævnes N.F. Jensens R ejse- og Præmieleg a t, som idag g iv e r mulighed for uddeling a f r e js e - og s tu d ie le g a te r på ca k r. h vert andet å r. Endvidere sk a l nævnes C.F.V. Boocks og H u stru s Leg a t, som b e s ty re ls e n ved visse le jlig h e d e r o p slå r sammen med N.F. Jensens Rejse- og Præmielegat. P ro fe s s o r N. T h o rk il-j e n s e n s Legat uddeles t i l la n din spektø rstudere nde én gang å r lig t. Opslag f in der sted i M eddelelsesbladet. Der h ar i d e t s id s te par å r væ ret ca k r. å r lig t t i l uddeling. Dette beløb v i l være stigende i de kommende å r, id e t g ru n d k a p ita le n e r b le vet øget med ca k r. i fo rb in d e ls e med professorens 90 års fødselsdag. I 1984 b le v d er s t i l l e t k r. t i l rådighed fra N.F. Jensens Rejse- og Præmielegat og k r. t i l lan d insp ektø rstu derende fra Professor N. Thorkil-Je nse ns Legat. Der va r meget overraskende ingen ansøgninger t i l de to le g a tp o rtio n e r. Ved o p sla g i M ed d e le lsesb la d e t 1985, side 64 er tils v a re n d e s t i l l e t k r. og k r. t i l rå dighed fra de to le g a te r

7 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1985 side 101 R A P P O R T FRA L O VUDVALGET Lovudvalget har i det forløbne å r behandlet følgende tio n. emner og a fle v e re t n o ta te r med bem æ rkninger, in d - i Lovudvalget er e t lo v te k n is k udvalg, der er rå d g i s t i l l i n g e r o g / e lle r formulerede lovæ ndringsforslag I vende fo r b e styre lse rn e, som tr æ ffe r b e s lu tn in g om t i l de resp e ktive b e s ty re ls e r:! h v ilk e t lo v in d h o ld, der ska l forelægges g e n e ra lfo r - afgræ nsningsproblem er i alm indelighed mellem de j sam lingerne. 4 medlemsgrupper i E f te r lo vu d va lg e ts o p fa tte ls e er det meget n a tu r - indskud - valg a f næstformand i ALF - s tre jk e - e lle r blokaderamt arbejde i fo rh o ld t i l de andre tils lu t t e d e fo re nin gers medlemmer - anvendelse a f suppleanter - fo rb e d re d e ko n stitu e rin g sm u lig h e d e r fo r PALF's b e styre lse - medlemsafgrænsning ALF/PALF vedrørende medlemmer ansat i s p e cia l firm a er med nær t i l k n y t n in g t i l la n d in spektø rfirm a e r. I de t ilf æ ld e, hvor arbejdet ikke er endt med, at der fremsættes lo v fo rs la g fo r en g e n e ra lfo rs a m lin g, v i l lo v u d v a lg e ts bemærkninger sammen med re fe ra t a f bestyrelse ns behandling a f emnet indgå som f o r t o l k n in g s b id ra g ved s e k re ta ria te ts d aglig e a d m in istra l i g t, a t der nu - e fte r a t e t h e lt n y t lovsæ t h ar fungeret i p ra ksis i 4 år - har v is t sig at være behov fo r nogle ju s te rin g e r. A llig e v e l v i l u d v a lg e t t illa d e sig i d e tte lovæ ndringsår a t give udtryk fo r den g enerelle o p fa tte ls e, a t Den danske L a n dinsp e k tø rfo re n in g og t ils lu t t e d e fo reningers sammenhængende lovsæt bør b etragte s som en re t s ta tis k og b a s a l del a f foreningernes virksomhed - også i fo rh o ld t i l s k ifte n d e b e s ty re ls e r. Lovene bør norm alt kun ændres, når der er konstate re t et v a rig t b ehov, e l l e r n år d e t i ø v r ig t e r å b e n b a rt n ø d v e n d ig t. Ved hyppige ændringer kan der være fare fo r øget d e ta lje rin g s g ra d og d e ra f følgende accelererende behov fo r fle r e æ ndringer. S A M A R B E J D E T M E D M A T R I K E L D I R E K T O R A T E T Der h a r i b e re tn in g s p e rio d e n været a fh o ld t 2 kontaktudvalgsm øder, hvor en række s tø rre og mindre emn e r a f fæ lle s in te re s se har været behandlet. Derudover har der i fornødent omfang været e ta b le re t konta k t mellem m a trik e ld ire k to ra te t og foreningens le delse ve dr. a k tu e lle, konkrete spørgsmål. F ore n in g e n e r d e ls ved møder og dels s k r i f t l i g t b le v e t o rie n te re t om d ire k to ra te ts m oderniseringsakt i v i t e t e r, hvor de v ig tig s te elementer er moderniserin g a f m a trik e lk o rtv æ rk e t, e ta b le r in g a f EDB-mat r ik le n og re v is io n a f udstykningsloven. Kortvæ rkets m odernisering, der in d e b æ re r, a t mat r i k e l k o r t e t omdannes t i l et d ig it a lt ejendomskortværk med o rtofotobaggrund, er e t s to r t og ressourcekrævende p ro je k t, som bestyrelsen sammen med fa g lig t udvalg har stu d e re t nøje. På grundlag h e ra f har fo r e n in g e n i a p r il 1985 i en u d ta le ls e om p ro je k te t tilk e n d e g iv e t, at man ud fra såvel k o rtp o litis k e som f a g lig e synspunkter kan anbefale p ro je k te ts gennemfø re ls e. Emnet l ic it a t io n på u d s k ille ls e a f o ffe n tlig e veje har været d rø fte t med d ire k to ra te t på f le r e møder, id e t d ire k to ra te ts holdning t i l d e tte emnes fo rs k e l lig e aspekter har væ sentlig b etydning fo r m onopolmyndighedernes vu rdering a f lic ita tio n s s a g e n. Et s ta d ig t tilbagevendende spørgsmål på fo r e n in gens møder med d ire k to ra te t er e kspeditio n stid e n fo r m atrikulæ re sager, e t emne, som også har været r e js t i f o lk e t in g e t s s p ø rg e tid. Fra foreningens side har v i a p p e lle re t stæ rkt t i l d ir e k t o r a t e t om a t sæ tte k r a f t ig t ind på at nedbringe e ksp e d itio n s tid e n, spec ie lt fo r de alm indelige udstykningssager, id e t d is se sa gers a fs lu tn in g jo har s to r betydning fo r en række d is p o s itio n e r ve dr. fa s t ejendom. Af andre emner, der er d rø fte t på møderne med d i re k to ra te t, kan nævnes re g is tre rin g a f va ndlø b, matr ik e ln u m re på h i d t i l um atrikulerede a re a le r samt fo rh o ld e t mellem udstykningslov og e je r le jlig h e d s - lo v, h vor d er f o r t s a t så vel i den o ffe n tlig e fo r v a ltn in g som hos domstolene er d iv e rg e re n d e o p f a t t e ls e r med hensyn t i l den r e tte fo rto lk n in g a f gældende bestemmelser. S A M A R B E J D E T M E D J O R D B R U G S D I R E K T O R A T E T Som o m ta lt i formandens o rie n te rin g på Nyborg-mødet I er der på i n i t i a t i v a f foreningens ledelse e ta b le re t e t nærmere sam arbejde med jo rd b ru g s d ire k to ra te t, j id e t der er e ta b le re t et ko nta ktu dva lg e f t e r samme! model som d e t k o n ta k tu d v a lg, der i en årrække har fo rm id le t samarbejdet mellem foreningen og m a tr ik e l- j d ir e k to r a te t. j Det fø r s te møde i d e t nye udvalg blev a fh o ld t i I november På mødet drøftedes udvalgets fu n k tio n j og opgaver. Det blev a f t a lt, at udvalget holder møde j en gang om å re t, og a t det skal k o n c e n tre re s ig om j g e n e re lle og p r in c ip ie lle spørgsmål, medens den mere i d e ta lje re d e behandling a f de e nkelte emner bør fo re gå i underudvalg. Der blev på mødet nedsat e t sådant underudvalg t i l behandling a f fo r s k e llig e a k tu e lle fo r h o ld vedrø rende jo r d fo r d e lin g. Som re s u lta t a f d e tte udvalgs virksom hed e r d e r i m arts 1985 fr a jo rd b ru g s d ire k to ra te t udsendt en re v id e re t udgave a f vejledningen vedrørende udarbejdelse a f jo r d f o r d e ling ssag er og et nyt paradigma fo r skematisk redegøre ls e i disse sager. Det e r b e s ty re ls e n s o p fa tte ls e, at det nye konta k tu d v a lg, der her er e ta b le re t, v i l b liv e t i l gavn fo r begge p a rte r.

8 1985 side 102 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD A K A D E M I S K SAM A R B E J D E AKADEMIKERNES CENTRALORAGANISATION Akadem inerorganisationerne i AC - som v i jo tro d s a l t e r én a f - har et udbredt samarbejde på mange, meget fo r s k e llig t artede områder: u d d a n n e ls e s p o lit i k, te k n o lo g i, a rb e jd s m iljø, a rb e jd sm a rke d sp o litik, tillid s m a n d s fo rh old og s id s t, men ik k e m in d s t: lø n - og ansæt te ls e s fo rh o ld. Inden fo r det sid s te område er det nu e g e n tlig, som om v i har mødt mere m o d sp il end s a m s p il. S p ecie lt ved a fslu tn in g e n a f d e tte års overenskomst- og a fta le fo rh a n d l i n g e r, hvor en p u lje på 0,5 % a f organisationernes lønsum s k u lle fo rd ele s gennem p a rite tis k e nævn. Her er visse o rg a n is a tio ner b le vet b e ty d e lig t fo r fo r d e lt. B o rtset fr a d e tte har samarbejdet da været udmærke t d e t fo rlø b n e å r, hvor v i iø v r ig t mistede vores ordinære plads i AC's b e styre lse. Denne (og AC) er b le v e t u d v id e t med b l. a. Foreningen a f C ivilø konomer. D ette bevirkede en om stru kturering a f va lg gru p pe 1 og 2. Nu er v i i valggruppe med psykologerne og a d ju n kt/le kto rg ru p p e n ( H l), hvor psykologerne er den s tø rs te gruppe. I en gensidig a fta le er psykologerne o v e rla d t ( fo r en 2 -å rig p e rio d e ) den o rd in æ re b e s ty re ls e s p la d s i AC. Vi har da suppleantposten. Denne g iv e r re t t i l at møde og ta le på b e s ty re ls e s m ø derne, men ikke re t t i l at stemme, men da mart a ld rig (je g har i h vert fa ld ik k e o p le v e t d e t) stemmer i AC's b e s ty re ls e, betyder fo rh o ld e t ikke alverden. Ligesom ved s id s te beretning kan man s ig e, a t r e g e rin g e n har g jo r t s i t t i l at holde arbejdsmarkedso rg anisatio nern e b eskæ ftig e t. M oderniseringsprogram fo r den o f f e n t lig e s e k to r, s tillin g s k o n tro lre fo rm, strukturæ ndrin ger i uddannelsessystemet, frikommunep r o je k t e t, p e r s o n a le p o litis k e u d s p il, ændringer i pensionsforhold e tc. e r a lle em ner, som har væ ret behandlet fle r e gange i AC's b e s ty re ls e. Vedrørende pensionsforhold har regeringen fo rn y lig fre m s a t e t lo v f o r s la g om delpension. Forslaget er fremsat på baggrund a f en b etæ nkning a fg iv e t a f "P e n s io n s u d v a lg e t" i november AC mener, at fo rs la g e t er et v æ rd ifu ld t bidrag t i l at sm id ig g ø re overgangen fr a arbejde t i l det v e lfo r tje n te otium. Desværre er delpensionen a f en s t ø r r e ls e, d e r ik k e fremmer in cita m e n te t fo r at benytte ordningen fo r de arbejdsgrupper, som AC repræ senterer. Et emne, der også har været behandlet fle re gange, og som har s p e cie l in te re sse fo r o s, er m a t r ik e ld i r e k t o r a t e t s o p s ig e ls e a f den h id tid ig e p ra ksis fo r u d b eta lin g a f time/dagpenge gældende fo r Det sønderjy s k e M a trik e lv æ s e n. I stedet v i l man indgå en såk a ld t 6 - a fta le, h v o re fte r der kan ydes en beskeden g o d tg ø re ls e fo r m erudgifter ved tje n e s te re js e r udover det d is t r i k t, som den ansatte har som tje n e s te s te d. Arbejde inden fo r d is t r ik t e t s k u lle ikke medfø re, a t u d g ifte r blev g o d tg jo rt. Dette har m e d fø rt en ra d ik a l fo rrin g e ls e a f de a rb e jd s v ilk å r, som vore sønderjyske k o lle g e r arbejder under. Sagen b le v s t i l l e t noget i b e ro under overenskomst- og a fta le fo rh a n d lin g e rn e, h vo r sp ø rg sm å le t har væ ret fo r h a n d le t. Da man im id le r tid droppede a lle krav og modkrav vedrørende tim e/dagpengene, e r v i nu tilb a g e med det uløste problem, som er ved at u d vikle s ig t i l en e g e n tlig h å rd kn u d e. M odparten (fin a n s m in is te rie t) har på det s id s te meddelt, at de ikke kan tiltræ d e nogen form fo r m id le r t id ig e lle r g e n e re l fra v ig e ls e fra bestemmelsen om d is trik ts a n sæ ttelse i l i t r a e i tim e/d agpenge-a fta len. Ren hårdknude, som AC hjæ lper os med a t lø se. Overenskomst- og a fta le fo rh a n d l in g e rn e har ik k e fø r t meget s æ rlig t godt med s ig. En god tin g er dog, a t AC, b l.. på baggrund a f v o re s f o r s la g, s t a r t e r en in te rn stru ktu rd e b a t om AC's p la c e rin g på arbejdsmarkedet og p o lit is k på de f o r s k e llig e o m råder. Debatten tænkes fo rts a t frem t i! december 85/januar 86. Det er på høje t i d, at AC gennemfører en form fo r s tra te g is k planlæ gning. Også org anisatio nern e er jo mærket a f den tu rb u le n te t id, som v i le v e r i. In te t er som det har været, og in te t v i l b liv e, som det e r. Det har også kunnet mærkes på en h e lt anden f l ø j. AC's d ire k tø r siden sta rte n a f AC: J.K r. L o m h o lt, h ar f o r la d t AC fo r at b liv e d ire k tø r fo r Pensionsj kasserådets s e k r e t a r ia t. AC har dermed m is te t en u v u rd e rlig k r a ft, som b liv e r vanskelig at e fte rfø lg e, fo r den nye d ir e k tø r, som er Jørgen F r iis C h r is te n - ; sen. i Landinspektørforeningen er repræ senteret i en lang række AC-udvalg. De in te re s s e re d e kan se i lis t e n! over ekstern repræ sentation. AC 's arbejdsmarkedsudvalg A rbejdsm arkedsforhold - det er også uddannelsesfor- hold og arbejdsløsheds fo rh old (selvom det re tte lig e n ; b urde hedde " jo b lø s h e d s fo rh o ld - v i gennemfører i a lle arbejdsprocesser hele tid e n, men det er ikke os j a lle, der har et jo b ). Da "a rb e jd s lø s h e d e n " inden fo r AC-grupperne er s to r (8.700 er ramt a f ledighed = 11 % a f de fo r s ik - j rede og 6 % a f kandidatbestanden) og endda voksende inden fo r nogle grupper, er det lo g is k, at s p e c ie lt disse gruppers fo rh o ld optager AC meget. Det er også de a rb ejd slø se, der har været ramt hårdt a f re g e rin gens fo rs k e llig e in it ia t iv e r, som f.e k s. fa s tlå s n in g a f u n d e rstø tte lsen, ændringer a f jo b tilb u d so rd n in g e n og den såkaldte reform a f a rb e jd s lø s h e d s fo rs ik rin g. I et forsøg på at imødegå de p lanlagate fo r r in g e l ser g ennem fø rte AC i sam arbejde med LO og FTF en s t o r s t ile t kampagne i e fte rå re t Det umiddelbare r e s u lt a t a f denne har været, at "reform en" ikke har kunnet b liv e udmøntet i frem sæ ttelse a f l o v f o r s la g i indevæ rende fo lketin g ssa m lin g, ligesom jo b tilb u d s f o r lig e t med de ra d ik a le er b le v e t æ ndret i en bed re re tn in g. (Men ikke god nok må v i konstatere ). De a rb e jd s lø s e s a n ta l og fo rh old har også været d riv k ra fte n bag to i n it ia t iv e r, som AC har d e lta g e t i, henholdsvis gennemført. Det fø rs te er a fslu tn in g e n i u ndervisning sm in iste r ie ts udvalg vedr. arbejdsm arkedet fo r la n g v a r ig t uddannede (det såkaldte "L arse n-udvalg "), der afgav en h andlingsplan i januar Hovedelementerne e r: - fo r s la g om en gradvis reform a f de videregående uddannelser (udmøntet f.e k s. i en ny beke nd tg ø re ls e fo r de hum anistiske uddannelser) - fo rs la g om en e ffe k tiv is e rin g a f u d d annelserne ( b l.a. med en reform a f s tu d ie s tø tte n ) - fo rs la g om en v id e re fø re ls e og s ty rk e ls e a f a r b e jd sm a rke d sfo ra n sta ltn in g e rn e (f.e k s. p ro je k t grupperne fo r le d ig e færdiguddannede). Endnu e r d er ik k e kommet konkrete u d s p il, men AC har fo rm u le re t s in p o lit ik på de f o r s k e llig e områder. Det andet i n i t i a t i v, som er e t ren t AC-produkt - d e lv is i samarbejde med DA, er gennem førelse a f en række in fo rm a tio n s m ø d e r o v e r fo r e rh v e rv s liv e t om akadem ikerarbejdskraft. Møderne har været gennemført som e t fo rsø g, men med skifte n d e succes. P.t. overv e je r arbejdsmarkedsudvalget om man v i l fo re s lå AC's b e s ty r e ls e, a t møderne fo rts æ tte r og i g iv e t fa ld, hvordan. Som led i AC's in te rn e s tru k tu rd rø fte ls e r skal AMU debattere AC's a rb e jd sm a rke d sp o litik og e v e n tu e lle repræ sentation i arbejdsmarkedsnævnene. Dette e r udfra den o p fa tte ls e, at a rb e jd s m a rk e d s p o litik k e n i s tø r r e og s tø rre omfang re a lis e re s gennem de lo k a le arbejdsmarkedsnævn. For at kunne b liv e repræ senteret i d is s e må AC im id le r t id have en e lle r anden form fo r lo k a l repræ sentation. S p ire n t i l en lo k a l opbygning i AC er la g t og må indgå som et væ sentligt punkt i s tr u k t u r d r ø fte ls e r ne. Jo - i mere end én fo rsta n d er det et spændende halvår v i går ind i

9 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1985 side 10 AKADEMIKERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE, AAK Landinspektørforeningens medlemmer a f AAK's re p ræ s e n ta n ts k a b er M a rie K la u s tru p og K je ld Lohmann S chøler. K je ld Lohmann Schøler er sam tidig bestyrelsesm edlem og næstformand i AAK, medens Marie K la u s tru p e r suppleant t i l b e styre lse n. Da va lg p e rio d e n fo r vore repræsentantskabsmedlemmer udløber senest , v i l der b liv e a fh o ld e nyvalg i e fte rå re t Hæ strup-udvalget I september 1984 blev der a fg iv e t betænkning fra udva lg e t ve d r. arbejdsløshedskassernes f e jlu d b e t a lin ger (H æ stru p -u d va lg e t). En væ sentlig d el a f lo v fo r slagene og regeludstedelserne i den forløbne periode er led i opfølgningen a f de i betænkningen frem satte fo rs la g t i l, hvorledes der b e d st m u lig t s ik r e s en k o rre k t a d m in is tra tio n a f a rb ejd slø sh ed sfo rsikrin gen i fo rb in d e lse med kassernes u dbeta lin g er a f dagpenge og e fte rlø n. På g ru n d la g a f en analyse a f fe jlå rsa g e rn e er udva lg e t nået frem t i l, a t fe jlu d b e ta lin g e rn e s k y ld e s mangler ved: - den overordnede le d e ls e, s ty rin g og a d m in istra tio n - kassernes a d m in is tra tio n - tils y n e t og k o n tro lle n - fin a n s ie rin g s - og sanktionssystemerne - regelsæ ttet F le re a f u d v a lg e ts fo r s la g t i l s ty rk e ls e a f den overordnede ledelse og s ty r in g samt t i l ka ssernes a d m in is tra tio n er mere langsig te d e. Dog fo re slå s det b l. a., at kravene t i l kassernes EDB-systemer og a d m in is t r a t iv e r u tin e r o p s tille s og udsendes snarest m u lig t. U d va lg e t v e d r. supplerende dagpenge og fe jlu d b e ta lin g e r (Bonnerup-udvalget) I t ils lu t n in g t i l Hæstrup-udvalgets påpegning a f behovet fo r at fo re n k le /fo rb e d re re g e ls æ tte t h ar a r b e jd s m in is te re n i februar 1985 nedsat e t udvalg med h e n b lik på en nyvurdering a f p rin cip p e rn e fo r udbet a lin g a f supplerende dagpenge, fo re n k lin g a f regle rn e og nedbringelse a f fe jlu d b e ta lin g e rn e. U d v a l g e t s k a l a fg ive betænkning, ledsaget a f de fornødne fo rs la g t i l lovæ ndring, senest den 1. oktober A rb ejdstilbudsordningen Med g ru n d la g i a fta le r a f oktober og november 1984 mellem regeringen og Det ra d ik a le Venstre i fo rts æ t te ls e a f d e t p o litis k e f o r lig t id lig e r e på å re t om det o ffe n tlig e s u d g if ts p o lit ik i 1985 og 86 h a r a r b ejdsm inisteren den fremsat lo v fo rs la g om ændring a f loven om a rb e jd s tilb u d (lo v fo rs la g L Uddannelsesydelse og ivæ rksæ tterydelse t i l le d ig e over 25 å r) og i t ils lu t n in g h e r t i l lo v f o r s la g om æ ndring a f arbejdsløshedsloven (lo v fo rs la g L i Forlænget dagpengeret). { E f te r lo v f o r s la g e t om ændring a f a rb e jd s tilb u d s -! ordningen fratages la n g tid s le d ig e, der a lle re d e h ar m odtaget é t a r b e jd s tilb u d, re tte n t i l fo rn yet a r-! b e jd s tilb u d. I stedet in d fø re s fo r le d ig e, d e r har! væ ret igennem et a rb e jd s tilb u d, en mulighed fo r ud- dannelse a f norm alt i n d t i l 1 1/2 å rs v a rig h e d med I r e t t i l en uddannelsesydelse svarende t i l arbejdsløshedsdagpenge e lle r - fo r la n g tid s le d ig e, d e r ønske r a t s t a r t e selvstæ ndig virksomhed - en re t t i l en ivæ rksæ tterydelse svarende t i l 50 S a f a rb e jd s løshedsdagpengene i en periode op t i l 1/2 å r. E fte r lo v fo rs la g e t om forlæ nget d a g pengere t s k a l la n g tid s le d ig e, der er fo rts a t le d ig e e fte r at have oppebåret enten uddannelsesydelse e lle r ivæ rksæ tterydelse med fo rta b e ls e a f dagpengeretten e fte r de a l m indelige re g le r, overgå t i l nedsatte dagpenge s va rende t i l i d e t 1. å r 70 % og d e r e fte r 55 % a f maksimale dagpenge. Lovforslagene om uddannelses-/ivæ rksæ tterydelse og forlæ nget dagpengeret har været genstand fo r en meg e t om fattende o ffe n tlig debat med fokusering navnl i g på spørgsmålet om muligheden fo r at t ilv e je b r in ge d e t t ils t r æ k k e lig e a n ta l uddannelsespladser t i l de b e rø rte la n g tid s le d ig e og den manglende g a r a n ti fo r e fte rfø lg e n d e beskæ ftigelse. B l.a. AC har o p fo rd re t regeringen og Det r a d ik a le V e n stre t i l i s te d e t a t overveje en ord nin g, hvore fte r de la n g tid s le d ig e som a lte r n a tiv t i l a rb e jd s t ilb u d t i d l i g t i ledighedsperioden kan vælge e t udd annelse stilbud med sikkerhed fo r, at tilk n y tn in g e n t i l arbejdsm arkedet bevares uden fo rrin g e ls e a f deres økonomiske v ilk å r under fo r ts a t ledighed. Under fo lk e tin g e ts 2. behandling er a f arbejdsm i n is te re n s t i l l e t æ ndringsforslag, der b l. a. re d u c e r e r a n t a lle t a f la n g tid s le d ig e, der v i l være b e re t t ig e t t i l uddannelsestilbud um iddelbart i fo rb in d e l se med lovens ik ra fttræ d e n. Loven blev vedtaget den 14. ju n i Ledigheden inden fo r medlemsområdet A n ta lle t a f ledighedsramte inden fo r AAK-området har i p e rio d e n a p r il marts 1985 svinget mellem ( ju n i) og knap.800 (o k to b e r). G ennem snittet fo r p e rio d e n har væ ret.400 le d ig h e d s ra m te mod.00 i samme periode å re t fo ru d. I marts 1985 b le v d er u d b e ta lt dagpenge t i l knap.700 svarende t i l 12,9 % a f de fo rsikre d e i kassen og 6, % a f den e r h vervsaktive kandidatbestand. De tils v a re n d e t a l for marts 1984 var knap.500 resp. 12,9 % a f de fo r s ik rede og 6, % a f kandidatbestanden. A ltså en stagnerende tendens. I m a rts 1984 va r de tils v a r e n d e p ro c e n te r fo r la n din spektø re r 1,9 % og 6,8 % og i marts ,6 % og 5,0 %. A lts a en k la r t forbedrende tendens som a lle re d e kunne spores s id s te å r, og som v i s æ tte r vores l i d t i l kan fo rts æ tte s.

10 1985 side 104 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LIBERALE ERHVERVS RAD (LER) har i december 1984 udgivet Tema n r. 4 omhandlende j d r i f t s t a b s f o r s i k r i n g e r, og der arbejdes fo r tid e n med Tema n r. 5, som fo rm e n tlig v i l komme t i l a t behandle " k o lle g ia le vedtæ gter". LER har i de s id s te å r a rbejdet på, at der skabes m u lig h e d f o r, at selvstændige erhvervsdrivende kan tegne ka p ita lp e n s io n e r. LER har h o ld t møde med fle re folketingsmedlemmer i den anledning b l.a. m in iste re n fo r s k a tte r og a f g if t e r. I å re v is h ar lib e r a le erhvervsudøvere været d is k rim in e re t inden fo r p e n s io n s lo v g iv n in g e n. For i m odsæ tning t i l de f le s t e andre grupper, har s e lv stændige ikke h a ft mulighed fo r a t o p re tte de stæ rkt e fte rtra g te d e ka p ita lp e n sio n sord n in g e r. I LER var man d e rfo r meget t i l f r e d s med, a t re g e rin g e n i e fte r å r e t 1984 frem satte et lo v fo rs la g om selvstæ ndige erhvervsdrivendes adgang t i l a t tegne k a p ita lp e n s io n s o r d n in g e r, s e lv om fo rs la g e t ikke markerede en re e l lig e s t i llin g med andre grupper. LER beklager t i l gengæld meget den skæbne, lo v fo r sla g e t fo re lø b ig har fa e t. For s e lv om v i træ n ger t i l en in d ko m stska tte re fo rm, så er det u rim e lig t - som det skete under fø rs te b e h a n d lin g e n - a t blande d e t a k tu e lle lo v f o r s la g sammen med ø nske t om en ska tte re fo rm. Denne sammenblanding b e ty d e r, a t de selvstæ ndige gøres t i l g id s le r. Således som sagen s tå r n u, må d e t fo r v e n te s, a t p ro b le m e t fø r s t v i l komme t i l behandling i næste fo lk e tin g s s a m lin g. LLR h a r lig e le d e s gennem længere t id a rbejdet på en ændring a f Monopolradets sammensætning. LER h a r d e r fo r henvendt s ig t i l det tremandsud- v a lg, der ska l forberede æ ndring a f m o n o p o llo ve n. LER h a r anmodet udvalget om at overveje muligheden fo r at imødekomme det a f LER fo r regeringen t id lig e - j re fre m s a tte ønske om at m åtte b liv e optaget blandt! den kreds a f o rg a n is a tio n e r, e fte r h vis i n d s t i l l i n g I der udpeges medlemmer t i l M onopolrådet. Baggrunden fo r LER's ønske herom e r, a t d e t må fo rv e n te s, at der i frem tid en, således som det også j regelmæssigt har været tilfæ ld e t i de s id s te 20 a r, j i fo rb in d e lse med fo rs k e llig e lo v g iv n in g s in itia tiv e r j v i l b liv e fokuseret på de lib e r a le erhvervs fo rh o ld. Det er d e rfo r ikke acceptabelt fo r LER, at man på et j så væ se ntlig t område, som d e t, d er e r o m fa tte t a f m onopollovgivningen, ikke har mulighed fo r at t i l f ø re Monopolrådet d e ta lje re t in d s ig t i de lib e ra le e r hvervs fo rh o ld. LER h a r subsidiæ rt anmodet tremandsudvalget om at overveje muligheden fo r a t ændre p ro c e d u re re g le rn e, s å le d e s at der ved behandling a f sager ve d r. de l i - b e ra le erhvervs fo rh o ld give s fremmøderet fo r LER. A f andre emner, som LER har beskæ ftiget sig med, kan nævnes regeringens fo r e n k lin g s p la n e r, s k a tte spørgsmål, beskæftigelsesmæssige problemer inden fo r lib e ra le e rhverv, EF-spørgsmål og s ty r k e ls e a f d e t i fæ lle s europæiske samarbejde. N O R D I S K S AMARBEJDE Den 15. nordiske landm ålerkongres i Gavle va r hovedbegivenheden i det nordiske samarbejde i Kong re ssens fo r lø b og fa g lig e in d h o ld er beskrevet i a re ts nordiske hæ fte, der er u d g iv e t a f den fin s k e fo re n in g. I hæ ftet er endvidere optaget re fe ra te r a f kongresrådsmødet og ombudsmandsmødet, d e r b le v a f h o ld t i fo rb in d e ls e med kongressen, samt de å rlig e ra p p o rte r om a k tu e lle fo rh old i de nordiske lande. F ra n y tå r 1985 har Finland o vertag e t formandsskabet fo r ombudsmandsrådet fo r p e rio d e n t i l og med 1988, og F in la n d skal være vært fo r den næste nordiske kongres, der fin d e r sted i Tammerfors i^1988. j Ombudsmandsrådets henvendelse t i l Nordisk Råds a r- bejdsmarkedsudvalg om f r i t arbejdsmarked fo r la n d in - s p e k tø re r i de nordiske lande har været t i l behandlin g i udvalget i fo rå re t 1985, men r e s u lt a t e t a f denne behandling fo re lig g e r endnu ik k e. Ombudsmandsmødet 1985 afholdes i Norge i j u l i mån ed. På mødet v i l r e tn in g s lin ie r n e fo r arbejdet i perioden frem t i l næste kongres og kongressens tema b liv e d rø fte t. S lu t t e lig skal bemærkes, at der i 1984 blev s t i f te t en selvstæ ndig la n d m å le rfo re n in g på Fæ røerne. Dens navn e r "Føroya Landm dlarafelag". Den har fra s ta rte n omkring 10 medlemmer, og dens fo rm å l e r a t v a re ta g e f a g lig e, fa gforeningsm æ ssig e og socia le fo rh o ld fo r medlemmerne.

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører adresse: Bredgade 45B 1260 København K indhold: ÅRSMØDE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE 1 3Det sociale udvalg d. 11. december 2000 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 11. december 2000 kl. 16.00 i m 0 3delokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hjælp til min datter med dyspraksi

Hjælp til min datter med dyspraksi Hjælp til min datter med dyspraksi Om støtte til elev med dyspraksi S p ø r g s m å l : Je g hå be r virke lig, a t I ka n g ive m ig e t g o dt rå d ve dr. m in da tte rs s ko le g a ng, da je g e r s

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

MAGT, MINISTRE OG EMBEDSMÆND

MAGT, MINISTRE OG EMBEDSMÆND MAGT, MINISTRE OG EMBEDSMÆND JØRGEN GRØNNEGÅRD CHRISTENSEN HVEM HAR MAGTEN? 22 m inistre 18 m iniste rie r Med 11.900 embedsmæ nd (AC), heraf 3.200 i departementerne, resten i styrelserne Konklusionen

Læs mere

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN INDLÆG TIL SEMINAR OM ROBUST OG BÆREDYGTIG BIOENERGI IANDERS PETER ADAMSEN AU ENERGI / BIOENERGI p TATI RÆ SEN ON Bioga s e r sma rt: Ved våde biomasser: Husd yrg ød ning, g ylle, strøe lse mv. (p.t. ca.

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

FRA OMSORG TIL RESSOURCER

FRA OMSORG TIL RESSOURCER FRA OMSORG TIL RESSOURCER JANNE HEDEGAARD HANSEN LEKTOR, PH.D. DPU, ÅRHUS FORHOLDET MELLEM POLITIK OG PÆDAGOGIK Socialpæ dagogisk arbejde er underlagt politisk formulerede mål - lovgivning Socia lpæ da

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk. Bente Maegaard og Hanne Ruus

DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk. Bente Maegaard og Hanne Ruus DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk Bente Maegaard og Hanne Ruus F o rm å let m ed p rojek tot DANwORD e r at undersøge et rep ræ scn tativt udsnit (på 1.25 m illio n løbcnde o r d ) af m odern

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæ sen

Skagen kom m unale skolevæ sen Skagen kom m unale skolevæ sen B eretning fo r året 1967-68 o Årsberetning fo r Skagen kommunale skolevasen fo r 1967-68 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjetr F o to : G. M a th ia s se n Skolevæsenets

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alte København F. Telefon (01)

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alte København F. Telefon (01) LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E SB LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alte 4. 2000 København F. Telefon () 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

LA N D IN SPEK TØ R EN S M EDDELELSESBLAD

LA N D IN SPEK TØ R EN S M EDDELELSESBLAD LA N D IN SPEK TØ R EN S M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN

7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 21 23 79 52 7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN Det danske

Læs mere

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3.

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3. SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 4 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 3. M A R T S dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D 1 A. F Æ L L E D V E J 19.

Læs mere

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 13. august 2011 TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Skatteministeriet har sendt et

Læs mere