projektkatalog entreprenante forløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projektkatalog entreprenante forløb"

Transkript

1 projektkatalog entreprenante forløb project catalogue 1

2 Forord Preface Pia Stræde Palmelund Remisen Brande initiativtager Det er mig en glæde at præsentere det store projektkatalog med entreprenante forløb, som en del af samarbejdsprojektet Bølger i verdagen, der finder sted i Ikast-Brande Kommune i Projektet afoldes som en del af den regionale Kulturfestival Bølgen, der arrangeres af Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- & Vestjylland. Som initiativtager til projekt Bølger i verdagen sætter jeg utrolig stor pris på den positive modtagelse, som jeg og projektet ar fået af alle jer samarbejdspartnere. Det ar været en oplevelse at præsentere projektet på skolerne samt at ilse på jer skoleledere, lærere og pædagoger. Alle jeres gode input og ideer ar afgørende betydning for det endelige resultat, som præsenteres i dette materiale. Tusind tak for det! Jeg åber, at I vil fornøjes over de spændende opgaver i dette projektkatalog, og lade jer inspirere af de mange aktuelle problemstillinger og udfordringer, som projektets samarbejdspartnere møder i deres verdag. Deres forskelliged gør, at opgaverne kan relateres til mange forskellige fagområder. På side 8 præsenteres en detaljeret vejledning til alle jer, der ønsker at indgå i et forpligtende partnerskab omkring løsningen af en opgave i projektkataloget. Her angives deadlines og andre vigtige informationer. Til jer der ikke ønsker et entreprenant forløb fra projektkataloget, og som selv ar andre gode idéer under overskriften Bølger i verdagen, så envises til side 80 og 86. Jeg ser frem til at øre fra jer alle. Det bliver spændende at se vor mange partnerskaber og relationer, som projektet vil danne på tværs af ele kommunen. Lad bølgen rulle med alt vad det indebærer. Jeg åber på at opleve en masse skumsprøjt og bølgetoppe rundt omkring i ele kommunen i det kommende skoleår! Initiator It is my pleasure to present te big project catalog of entrepreneurial courses, wic is part of te co-operation project Waves around us taking place in Ikast-Brande municipality in te year Te project is part of te regional culture festival Te Wave arranged by Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- & Vestjylland (Association Cultural Co-Operation in Central and Western Jutland. As initiator for te project Waves around us I really appreciate te positive reception, wic te project and I ave received from all of you co-operation partners. I ave ad a wonderful meeting all of you wile presenting te project at te scools. All of your input and ideas are crucial for te final result presented in tis material. Tank you! I ope you will find te assignments of tis catalogue inspirering. I ope you will feel inspired by te many current temes and callenges, wic te projects co-operation partners meet in teir everyday life. Te diversity of te assignments illustrate tat te assignments relate to many different subject areas. On page 9 a detailed guide is presented to all of you, wo wises to be a part of a committed partnersip about te solution of a task in te project catalog. Here you find deadlines and oter important information. For tose of you wo do not wis to participate in any of te entrepreneurial courses in te project catalogue, but ave oter ideas relating to te teme Wawes around us please refer to te pages 81 and 86. I m looking forward to earing from you, and it s going to be exciting to see ow many partnersips and network will create across te municipality. Let te wave roll wit all tat implies. I ope to experience a lot of spindrifts and crests around te wole municipality in te coming scool year! 2

3 Forord Carsten Kissmeyer Borgmester i Ikast-Brande Kommune Formand for Økonomi- og Planudvalget Bølger i verdagen er et spændende projekt, der involverer borgere, virksomeder og institutioner fra ele Ikast-Brande Kommune. Projektet er med til at skabe kontakter på tværs af kommunen, som kan være til gensidig gavn i forskellige sammenænge i fremtiden. Vi ser særdeles positivt på initiativet og åber, at projektet vil skabe fundament for synergi, samarbejde og fremtidig vækst. Dermed kan det være med til at profilere Ikast-Brande Kommune som et spændende sted at bo og leve. Bølger i verdagens innovative karakter går godt i spænd med Ikast-Brande Kommunes strategi Mental Frikommune, og vi ønsker eld og lykke med projektet. Kirsten Mørup - Formand for Kultur- & Fritidsudvalget i Ikast-Brande Kommune Vi er stolte over, at Ikast-Brande Kommune går foran med et storstilet kulturprojekt som Bølger i verdagen, som en del af den regionale Kulturfestival Bølgen. Projektet involverer kommunens centrale kulturinstitutioner, og giver dem en oplagt muliged for at samarbejde med både andre kulturinstitutioner, foreninger, skoler og virksomeder. Projektet giver institutionerne muliged for at sætte spot på de mange gode aktiviteter og tilbud, som kommunen ar at byde på indenfor kultur- og fritidsområdet. Vi forventer os meget af projektet, og er spændte på at se resultater af de nye samarbejder, når Kulturfestival Bølgen afvikles. Evald Asp Formand for Børne- & Uddannelsesudvalget i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune bygger børn og unges læring på innovation og kreativitet. Med Entreprenørskabsskolen arbejder alle skoler i kommunen med at grundlægge en entreprenant kultur blandt vores børn og unge. Projekt Bølger i verdagen giver vores skoler flere ideer til at indgå gensidige forpligtende partnerskaber med virksomeder og institutioner. Det bidrager til at skabe et godt udgangspunkt for elevernes entreprenante undervisningsforløb både i projektperioden og i fremtiden. Tillykke med dette fornemme tiltag, som vi giver vores allerbedste anbefalinger. Preben Cristensen Viceborgmester i Ikast-Brande Kommune Formand for Ervervskontaktudvalget Ikast-Brande Kommune er stolte over at ave modtaget prisen for Danmarks bedste ervervsklima i 2010 og Vores ervervsliv er dynamisk, innovativt og meget varieret. Vi ser store muligeder i projekt Bølger i verdagen, da det giver de deltagende virksomeder muliged for at få værdifuldt input til deres interne produktudvikling. Desuden sætter projektet fokus på at arbejde og bo lokalt. Det understøtter den fremtidige rekruttering af kompetente medarbejdere, ledere og iværksættere, da børn og unge er fremtidens råstof for arbejdsmarkedet. Tak for dette spændende og i øj grad tværgående initiativ. 3

4 Preface Carsten Kissmeyer Mayor in Ikast-Brande Municipality Waves around us is an exciting project, wic involves citizens, companies and institutions from all over Ikast-Brande Municipality. Te project is creating contacts across te municipality, and will give new co-operation possibilities in te future. We apreciate te initiative and ope tat te project will create synergy, co-operation and future growt. It can create visibility for Ikast-Brande municipality and brand it as an interesting place to live. We wis all good luck wit te project. Kirsten Mørup Cairwoman of te Culture- & Leisure committee in Ikast-Brande Municipality We are proud to part of tis large-scale cultural project Waves around us wic is part of te regional cultural festival Te Wave. Te project involves te main cultural institutions and gives tem an obvious opportunity to co-operate wit oter cultural institutions, associations, scools, and companies. Te project gives te institutions a possibility to notice te many great activities tat te municipality as to offer witin te area of culture- and lesure. We are expecting a lot from te project, and we are excited to see results of tese new co-operations, under te cultural festival Te Wave. Evald Asp Cairman of te Yout- & Education committee in Ikast-Brande Municipality In Ikast-Brande Municipality, cildren and young people s education are caracerized by innovation and creativity. Wit te scool of entrepreneursip, every scool in te municipality is working to establis an entrepreneurial culture amongst te cildren and young ones. Te project, Waves around us, gives our scools more ideas to be a part of mutual, binding partnersips wit companies and institutions. It contributes to creating a good basis for student entrepreneurial teacing curricula bot in te project period and in te future. Congratulations wit tis brilliant initiative, wic we give our very best recommendations. Preben Cristensen Deputy Mayor in Ikast-Brande Municipality Cairman of te Business contact committee Ikast-Brande Municipality was appy to receive te award for Denmark s best businessenvironment in 2010 and Our businesses are dynamic, innovative, and very varied. We see big opportunities in te project, Waves around us, because it gives te participating companies te possibilities to get a valuable input to teir internal product development. Besides tis te project s focus is to work and live locally. It supports te future recruitment of capable employees, leaders and entrepreneurs because cildren and young people are te employees of te future. Tank you for tis exciting, and to a great extent cross sectoral initiative. 4

5 Content Indold Forord Preface Side page 02 Indold Content Side page 05 Vejledning til lærere (entreprenante forløb) Side page 08 Teacer guidelines (entrepreneurial courses) Side page 09 Indskoling Infant scool (primary) Side page 11 Mellemskole Junior Scool (primary) Side page 27 Udskoling Secondary scool (Hig Scool) Side page 43 Gymnasiet furter Educations (College level) Side page 59 Den afsluttende event i RemisenBrande Side page 76 Te final event in RemisenBrande Side page 77 Innovation lab for afgangselever Side page 78 Innovation lab for last year students Side page 79 Vejledning til lærere (selvvalgte forløb) Side page 80 Teacer guidelines (Individual assignments ) Side page 81 Projektbeskrivelse: Bølger i verdagen Side page 82 Project description: Waves around us Side page 83 Entreprenørskabsskolen Te Entrepreneursip Scool Side page 84 Tilmeldingsskema (entreprenante forløb) Side page 85 Registration form (entrepreneural courses) Tilmeldingsskema (selvvalgte forløb) Side page 86 Registration form (Individual assignments ) Kulturfestival BØLGEN Side page 87 Te Culture festival Te Wave 5

6 Projektets samarbejdspartnere Project partners Skoler Scools: Engesvang Skole Østre Skole, Ikast Hyldgårdsskolen, Ikast Præstelundskolen, Brande Vestre Skole, Ikast Nordre Skole, Ikast Nørre Snede skole Blåøj skole Dalgas skolen, Brande Bording Skole Isenvad Skole Ejstrupolm Skole Ikast Ungdomscenter (IUC) Ure Friskole Gludsted Friskole Klovborg Friskole Torlund Friskole Den internationale skole Ikast-Brande gymnasium (STX) HTX Virksomeder Companies:...r på side Assignments on page Siemens Wind Power, Brande & Ikast:... (12, 28, 44, 60) Bestseller A/S, Brande:... (13, 29, 45, 61) OK Snacks, Ejstrupolm:... (14, 30, 46, 62) Danske Stenuggerier, Nørre Snede:... (15, 31, 47, 63 KK Electronics, Ikast:...(16, 32, 48, 64) Kommunale forvaltninger Municipality Administrations: Sundedsfremmestaben, Ikast-Brande Kommune:...(17, 33, 49, 65) Kultur- & fritidsområdet, Ikast-Brande Kommune:...(18, 34, 50, 66) Teknik- & miljøforvaltningen i Ikast-Brande Kommune:... (19, 35, 51, 67) Natur- & turisme aktører Nature & tourism stakeolders: Naturstyrelsen Midtjylland:... (20, 36, 52, 68) Ikast-Brande Turistforening:...(21, 37, 53, 69) Idrætsinstitutioner sport organisations: FCM Håndbold:...(22, 38, 54, 70) Ikast Svømmecenter:...(23, 39, 55, 71) Kulturinstitutioner cultural institutions: Ikast-Brande Musikskole:...(24, 40, 56, 72) Ikast-Brande Bibliotek:... (25, 41, 57, 73) Vester Palsgaard & Klosterlund Museer:... (26, 42, 58, 74) 6

7 Projektet støttes af Te project is funded by Se en opdateret liste over bidragsydere til projektet på Hjemmesiden aktiveres den 10. april 2012 Se an updated list of project contributors at Te websites will be activated on te 10t of April 2012 Projektet arrangeres af Te project is organized by Også en stor tak til Also tank you to Direktionen i Ikast-Brande Kommune Skoleafdelingen i Ikast-Brande Kommune Sekretariatet for Entreprenørskabsskolen Ervervsrådet Herning & Ikast-Brande 7

8 Vejledning til lærere Entreprenante forløb Denne side er en vejledning til de lærere, der ønsker entreprenante forløb. Opbygning af projektkataloget Udforsk de mange forskellige opgaver, der præsenteres på de følgende sider. rne er inddelt i 4 uddannelsesniveauer, således at alle opgaver til samme alderstrin er samlet i samme kapitel. Hver opgave fylder 1 side, som indeolder enoldsvis virksomedsbeskrivelse, opgaveformulering, kontaktinformationer og angivelse af eventuelle ekstra materialer. Samtlige opgaver ar betydning og er relevante for den enkelte samarbejdspartner, og opgaverne er alle udformet ud fra entreprenørskabsskolens principper. Tilmelding Når du ar fundet ud af, vilke opgaver du finder interessante, så bedes du udfylde tilmeldingsskemaet på side 85. Prioritér dine ønsker fra 1 5, vor 1 er dén opgave, som du elst vil arbejde med. Vær opmærksom på, at der skal udfyldes ét skema pr. elevold. Den samme lærer kan sagtens indsende flere tilmeldingsskemaer, forudsat at der er tale om forskellige elevold. Tilmeldingsskemaet bedes fremsendt snarest muligt og senest tirsdag den 1. maj 2012 til eller fax Tildeling af opgaver Efter den 1. maj ar vi et overblik over samtlige læreres ønsker, og der vil erefter ske en fordeling af opgaver. Den 1. juni vil du få besked om, vilken af dine 5 opgaver, som du er blevet tildelt til det enkelte elevold. Man kan kun arbejde med de opgaver, man ar fået tildelt, og man bedes først erefter tage kontakt til den pågældende kontaktperson på opgaven. Selve opgaveløsningen sker i skoleåret , og projektet afrundes med en afsluttende event i september 2013 i uge 39 med kobling til Dansk Naturvidenskabsfestival. Læs mere om eventen og tilmelding til dette arrangement på side 76. Proces / Produkt Det primære i samarbejdsforløbet omkring løsningen af en opgave er den proces, som eleverne kommer igennem samt ligeledes at der opbygges en relation til den aktør, der ar stillet opgaven. Resultatet af processen skal efter aftale med den aktør, der ar stillet opgaven, præsenteres for enten aktøren selv og/eller for omverdenen. De projekter som indeolder elementer, der kan afprøves eller fremvises på den afsluttende event i september 2013, vil kunne indgå er. Det er dog ikke et mål i sig selv, da de bedste projekter eventuelt ikke kan opleves af andre end de involverede selv. Det er op til den aktør, der ar stillet opgaven, at afgøre vilke projekter, der kommer med på den afsluttende event. Alle elever vil modtage et diplom for deres deltagelse i projekt Bølger i verdagen. Afgangselever Der afoldes et Innovation Lab på forskningens døgn i april 2013 for afgangselever, der ikke kan deltage ved den afsluttende event. Læs mere om Innovation Lab og tilmelding til dette arrangement på side 78. Puljer & finansiering RemisenBrande ar etableret to puljer til skolerne til projektaktiviteter. ning, prototyper og forsøg. Bemærk venligst at personaleomkostninger, onorarer og forplejning ikke støttes. Fremsend budget over forventede omkostninger til Der kan ansøges om max kr. pr. elevold. Tilskud er ikke en selvfølge. ner. Fremsend budget over forventede omkostninger til Der kan ansøges om max kr. pr. elevold. Tilskud er ikke en selvfølge. Kontakt: Projektleder Pia Stræde Palmelund, tlf / Direktør i RemisenBrande Kultur- & Konferencecenter / / 8 Tidsplan: August 2012 Juni 2013: Alle arbejder med temaet Bølger i verdagen. April 2013: Innovation Lab for afgangselever på Forskningens døgn September 2013 (uge 39): Afsluttende event i RemisenBrande / Afoldes som en del af Dansk Naturvidenskabsfestival

9 Teacer Guidelines Entrepreneurial courses Tis page is an instruction for te teacers, wo wis entrepreneurial courses. Construction of te project catalog Explore te many different assignments found on te following pages. Te assignments are divided in 4 levels of education, so tat every assignment for one age group is in te same capter. Eac assignment fills one page containing respectively company description, assignment description, contact information, and specification of any extra material. All assignments are of importance and tey are relevant to eac an every co-operation partner. All ave been designed from te principles of te scools of entrepreneursip. Registration Wen you find te assignments tat interests you, you are requested to fill out te registration form on page 85. Prioritise your preferenreces from 1-5, were 1 is te assignment, wic you preferably would like to work wit. Be aware tat for every student team you need to fill our one form. Te same teacer can easily send in more registration forms, as long as tey represent different teams. Te registration form is requested to be sent as soon as possible, but no later tan May 1st 2012 to or fax Allocation of tasks After May 1st we look at all te teacers preferences, and tus distribute te assignments. On June 1st you will receive a message telling you, wic assignment you ave been given. Please do not contact your contact person before you know wic assignment you ave been given. Te students will work on te assignments during te academic year an it all ends up in a final event in September 2013 in week 39. Tis event is linked to te Danis Natural Science Festival (Dansk Naturvidenskabsfestival). Read more about tis event on page 77. Process/Product Te primary goal of te co-operation is te process of working wit te assignment for te students. Also te new gained relationsip between te assignment creator and te students is importand. Te result of te process will ave to be presented to te assignment creator/initiator and/or to an audience. Te projects tat contain elements, wic can be tested or presented at te final event in September 2013, will be so. It is owever not a goal in itself, as te best projects possibly can not be experienced by oters tan te involved parties. It is up to te assignment creator to decide wic projects will be included in te final event in September All students will receive a diploma for teir participation in te project Waves around us. Last year students Last year students wo are not able to participate in te event in Septembercan participate in te Inovation Lab. Read more about Innovation Lab and registration for tis event on page 79. Funds & Financing RemisenBrande as establised two funding oppertunities for project activities for te scools. blem solving, activities, prototypes and tests. Please note tat staff costs, fees, and meals are not supported. Submit a budget for expected costs to Eac team can apply for maximum 2000 dkr. Funding is not to be taken for granted. mit budget for expected costs to Eac team can apply for maximum 2000 dkr. Funding is not to be taken for granted. Contact Project leader Pia Stræde Palmelund, telepone: / Director at Remisen Brande Cultural- & Conference center Scedule August 2012 June 2013: April 2013: September 2013 (week 39) Everyone works wit te teme Waves around us Innovation Lab for last year students on Forskningens Døgn. Final event in RemisenBrande/ eld as part of te Danis Natural Science Festival (Dansk Naturvidenskabsfestival) 9

10 Der er bølger overalt omkring os... Waves are all around us... 10

11 r til Indskoling Assignments for Infant scool (primary) 11

12 Indskoling Prescool Siemens Wind Power Siemens Wind Power er én af verdens førende vindmøllefabrikanter og vi ar oplevet en rivende udvikling siden opkøbet af det danske firma Bonus tilbage i Ved udgangen af regnskabsåret 2011 avde Siemens Wind Power næsten 10-doblet deres arbejdsstyrke fra ca. 800 til ca dags dato er der ca ansatte i virksomeden på globalt plan. Siemens Wind Power er nr. 1 på Offsore markedet. Vi ar installeret mere end vindmøller med en kapacitet på mere end MW alene i 2011 installerede vi mere end MW. Siemens Wind Power is one of te world s leading wind turbine manufacturers - We ave witnessed a rapid development since te purcase of te Danis company Bonus back in At te end of te fiscal year 2011, Siemens Wind Power as almost made a 10-fold increase in teir workforce by approx. 800 to approx employees - today tere are approx. 8,200 employees in te company on a global scale. Siemens Wind power is No. 1 on te offsore market. We ave installed more tan 10,600 wind turbines wit a capacity of more tan 15,800 MW - in 2011 alone, we installed more tan 2,900 MW Gå på undersøgelse i dit eget jem og tæl, vor mange ting du ar der skal bruge en stikkontakt? Når du ar talt det op, så prøv at gætte vilke 3 ting der bruger mest strøm? Når du ar gættet dette skal du nu finde ud af, vor mange ting du selv kan gøre ver dag for at spare på energien og du må meget gerne også tænke på vandet. Så skal du lave en poster med tegninger/fotos på de fundne eksempler, så vi kan lære at passe på energien til daglig. Og til sidst skal du lave din elt egen personlige vind-sok den glæder vi os til at se! Assignment Please ceck out your own ome and count te number of electric appliances you ave, in need of a socket? Once you ave done te counting ten guess wic 3 devices is using te most power? Once you ave made your guess please tink about te tings you can do to save energy and water. Ten make a poster containing drawings/potos of te examples you tougt of. We must learn to be aware of te energy on a daily basis. And finally you need to make your very own personal wind bag We are looking forward to seeing tis! Global talent recruiting specialist Xenia Laustén > T / W Div. information Får I tildelt denne opgave kommer vi gerne ud og besøger Jer, og giver en introduktion til vind, vindmøller og markeder. Information If tis assignment is allocateted to you we offer to visit your scool making introductions to wind, wind turbines and markets. 12

13 Prescool Indskoling Bestseller BESTSELLER er en familieejet virksomed ejet og ledet af Anders Holc Povlsen. BESTSELLERs ovedkontor er placeret i Brande, og virksomeden ar mere end medarbejdere på verdensplan i 46 lande. BESTSELLER designer og sælger modetøj og tilbeør til unge kvinder og mænd, teenagere og børn under følgende brands; JACK & JONES, NAME IT, MAMALICIOUS, OBEJCT COLLECTOR S ITEM, ONLY, OUTFITTERS NATION, PIECES, SELECTED, VERO MODA og VILA CLOTHES. BESTSELLER is a privately owned fasion company led by te owner Anders Holc Povlsen. BESTSELLER s eadquarters are located in Brande and te company as more tan 12,000 employees worldwide and is represented in 46 countries. BESTSELLER designs and sells fasion and accessories for young women and men, teenagers and cildren under te following brands; JACK & JONES, NAME IT, MAMALICIOUS, OBEJCT COLLECTOR S ITEM, ONLY, Outfitters Nation, PIECES, SELECTED, VERO MODA and VILA CLOTHES. Kort om NAME IT: NAME IT designer og sælger moderigtigt og farverigt børnetøj. NAME IT laver blødt og sødt babytøj til de mindste, beageligt og sjovt tøj til småbørnene med plads til bleer, og den rigtige smarte stil til de lidt større børn. Derfor er det vigtigt, at vores butikker er indbydende for børn i aldersgruppen 0-12 år. Hvordan kan man gøre NAME IT butikkerne sjovere for børn at være i, når man som barn er ude og soppe med sine forældre? Assignment Brief description of NAME IT: NAME IT designs and sells fasionable and colorful cildren s cloting. NAME IT makes soft and cute baby clotes for te toddlers, enjoyable and fun clotes wit room for diapers, and real cic styles for te sligtly older cildren It is terefore important tat cildren of te age group 0-12 feel temselves welcome in our stores. How can we make our NAME IT sops more fun for kids to visit, wen being out sopping wit teir parents? Projektleder Mette Bøgelund Nielsen > T / W 13

14 Indskoling Prescool OK Snacks OK SNACKS A/S er en af verdens førende producenter af produktet flæskesvær. Samtidig producerer og markedsfører OK SNACKS A/S en del andre snacktyper. Virksomeden blev etableret i 1982 og beskæftiger i dag omkring personer på fabrikken i Ejstrupolm. Alle produktionsområder er fuldautomatiseret med diverse overvågningsudstyr samt robotstyring. Der eksporteres på nuværende tidspunkt til 18 lande. snacks a/s OK SNACKS A/S is a leading global manufacturer of te product, pork rinds. OK SNACKS A/S manufactures and sells quite a few oter types of snack. Te company was establised in 1982 and employs currently about people at te factory in Ejstrupolm. All production areas are fully automatic wit various monitoring equipment, and robotic control. At te moment OK SNACKS A/S export teir products to 18 countries. Den kreative bølge Øffer flæskesvær er OK SNACKS store sællert. Den glade gris er varemærket for dette produkt og ar været det i mange år. OK SNACKS A/S ønsker kreative forslag til vordan øffer ser ud anno Der kan tilsendes inspirationsmateriale. Klassen med den bedste tegning præmieres, med en kasse af OK SNACKS produkter. Assignment Te creative wave Øffer pork rinds are OK SNACKS big it. Te appy pig is te trademark of tis product and as been so for many years. OK SNACKS A/S need creative suggestions as to wat Øffer would look like in Te scool class sending in te best suitable drawing will be rewarded wit a box containing OK SNACKS products. Quality Manager Jens Delauran > T / W 14

15 Prescool Indskoling Danske Stenuggerier Danske Stenuggerier er et privatejet dansk firma, beliggende i Nørre Snede med stenuggerier i 50 danske byer. Virksomeden er en del af koncernen DS Europe, der beskæftiger 170 medarbejdere. Danske Stenuggeriers mission er, at jælpe pårørende til at bevare minderne om deres afdøde, gennem en personlig og relevant gravsten. Danske Stenuggerier (DS) is a privately owned Danis company in Nørre Snede wit masonries in 50 Danis towns. Te company is a part of te DS Europe Group and employs 170 people. Te mission of DS is to assist mourners in keeping te memories of teir deceased loved one troug a personal tombstone. Når man producerer fliser til gulve og vægge opstår der et stort spild, materialet knækker, afviger i udseende eller ikke kan skæres i det rigtige format. : Kan jeres klasse være med til at finde ud af, vordan man kan udnytte noget af dette spild? Her er lidt inspiration: Kan de være bjerge i akvarier? Kan de limes op på en plade og udgøre et billede? Kan de bruges til at gøre blomsterdekorationer spændende? Danske Stenuggerier udleverer en trækasse med fliserester og gipsklæber til de deltagende klasser. Jeres ideer og kunstværker med fliserester skal præsenteres ved en fernisering på skolen, vor jeres forældre inviteres til at bese resultatet af projektet. I skal selv arrangere udstillingen og I skal selv udfærdige invitationer til jeres forældre. På afslutningsudstillingen i RemisenBrande, september 2013, vil vi udstille en række af jeres forslag. Danske Stenuggerier vil endvidere udvælge et af kunstværkerne, som efterfølgende vil få sin plads på firmaets ovedkontor i Nørre Snede. Assignment Wen producing tiles for floors and walls, a compreensive amount of waste is created, as te material cracks, appearance canges or tey cannot be cut to te required size. Let your class investigate ow to use tis waste. Here is some inspiration: Could it be used as mountains in aquariums? Could it be usedfor sculptures using glue? Could it be integrated into flower arrangements? DS will and you a wooden box containing tile residues and plaster. Your ideas and creations are to be presented at a private event at te scool, were your parents are invited to vitness te result of te assignment. You arrange te event yourselves and invite your parents. At te event in RemisenBrande in September 2013, a number of te suggestions will be sown. Furter, DS will coose one of te creations wic will afterwaards be exibited at te company s ead office in Nørre Snede. Projektleder Jarl Rinvar > T W Div. information Kontakt Jarl for aftale om udlevering af materialer Information Contact Jarl in order to get te necessary materials. 15

16 Indskoling Prescool kk-electronic a/s kk-electronic udvikler og producerer komponenter til vindmølleindustrien. Vores fokusområde er kontrolsystemer, som styrer vindmøllen så der skabes mest mulig energi. kk-electronic ar mere end 30 års erfaring på området, og ar været en del af udviklingen af kontrolsystemer fra de første simple møller til de små kraftværker i dag. Vi udvikler fortsat nye metoder til styringen og går dybere med det teknologiske fundament for udvindelse af energi fra vindkraft. kk-electronic develops and manufactures components for te wind industry. Our main focus is te control systems tat control te wind turbine in order to create most energy possible. kk-electronic as more tan 30 years experience in tis field and as been part of te development of control systems from te first simple turbines, up to te small power plants of today. We continue developing new metods of controling and dig deeper into te tecnological groundwork for te extraction of energy from wind power. Hvordan fanger møllerne vinden? Vinden får vindmøllens vinger til at dreje rundt. Denne bevægelse er grundlaget for noget af den strøm vi får ud af vores stikkontakter. De virksomeder der laver vindmøller bruger meget tid på at forme dem så de fanger mest muligt af vinden. Det er nemlig ikke lige meget vordan møllen ser ud. Kan du lave en ny model af en pustemølle? Byg den. Virker den? Hvorfor eller vorfor ikke? Assignment How does wind turbines capture te wind? Te wind makes te wind turbines wings rotate. Tis rotation creates te power we get out of our sockets. Te companies making wind turbines spend a lot of time on designing tem in order to make tem capture as muc as possible of te wind. Terefore te sape and size of te turbine is important. Can you create a new model of a toy wind turbine? Build it. Is it working? Wy, or maybe, wy not? Communication Manager Helle Smedegaard > T / W 16

17 Prescool Indskoling Sundedsstaben, Ikast-Brande Kommune Sunded for Alle Alle for Sunded i Ikast-Brande Kommune Sundedsstaben i Ikast-Brande Kommune er forankret i Sundedsog Omsorgsområdet. Den ene ened arbejder med tværgående, borgerrettede sundedsfremmeopgaver ud fra et bredt sundedsbegreb. Den anden ened arbejder med sundedsfremme og forebyggelse rettet mod borgere og patienter. Healt for All - All for Healt in te Ikast-Brande Municipality Te ealt department in Ikast-Brande Municipality is rooted in te ealt care sector. One unit works wit cross sectorial, citizen-oriented ealt promotion using a broad definition of ealt. Te second unit is working wit ealt promotion and prevention directed at citizens and patients. Bevægelses-bølgen om børn i bevægelse Leg og bevægelser i verdagen, motorik, sansemotorisk stimulation, jernens udvikling. En ny undersøgelse af motorik os småbørn (8 mdr. - 3 år) er alarmerende: 50 % af børnene ar væsentlig nedsat motorik fordi de bevæger sig alt for lidt i verdagen. Det kan give store problemer med motorikken livet igennem og tilmed kan børnenes indlæringsevne blive nedsat. Opfind nye lege for børn, vor der skal laves bestemte motoriske øvelser, fx oppe, inke, løbe, gribe, kaste, trille og kravle. Legene skal også kunne leges af børn i børneaver og dagpleje. Ved tildeling af denne opgave kan vi tilbyde jer et gratis foredrag af fysioterapeut og/eller sundedsplejerske om sanse-motorik samt kroppens og bevægelsers betydning for udviklingen af jernen. Tilbuddet kan tilpasses både lærere og elever. Assignment Waves of movement - about cildren s co-ordination skills Movements in everyday life, co-ordination skills, sensory-co-ordination stimulation, brain development. A new study of co-ordination skills in young cildren (8 monts - 3 years) is alarming: 50% of cildren are significantly inibited motoricly because tey move too little in teir everyday life. It can cause major problems wit co-ordination skills trougout teir lives and te learning ability of te cildren may even be limited. Invent new games for cildren, wic include certain motorical skills suc as jumping, skipping, running, catcing, trowing, rolling and crawling. Te games must be aimed for cildren in kindergartens and day care centers. If you get assigned to tis project, you will be offered a free lecture by a pysioterapist and / or ealt visitor about sensory-motor and te importance of body movements for te development of te brain. Te offer can be adapted to bot teacers and students. Sundedsinnovator Peter Tybo > T W 17

18 Indskoling Prescool Kultur- & fritidsområdet Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsområdet ar til opgave at betjene Kultur- og Fritidsudvalget, samt til at sørge for, at kommunen lever op til de lovpligtige områder inde for kultur- og fritidsområdet. En kommune skal blandt andet sikre at der er et bibliotek og en musikskole. Derudover skal kommunen yde tilskud til foreningers lokaleleje, til aktiviteter for børn og unge og til folkeoplysende aktiviteter og aftenskolevirksomed. Kultur- og Fritidsområdet tager sig af alle envendelser, der drejer sig om kultur og foreninger i stort set alle afskygninger. Te Culture and leisure department work witin te field of culture an recreatio, ensuring tat te municipality at all times meets statutory obligation of te abovementioned field. A municipality must, among oter tings, ensure tat we ave a library and a music scool. In addition, te municipality grants rooms to activities for cildren and young people and to adult education activities and evening scool activities. Te Culture and leisure committee takes care of all co-operation culture and associations of all kinds. I det offentlige rum i Ikast-brande Kommune findes der en del kunst. Der er blandt andet en del skulpturer i Ikast og gavlmalerier i Brande. Find nogle af værkerne og snak i klassen om, vilke I kan lide og vilke I ikke kan lide. Hvor kunne du/i tænke dig/jer at der skulle være et nyt kunstværk/en ny kunstnerisk udsmykning? Tegn, mal, modeller, eller byg jeres bedste forslag og send det til Kultur- og Fritidsområdet. Der kåres en vinder, og måske kan ideen til udsmykningen udføres rigtigt. Assignment In public space in Ikast-Brande Municipality, you will find a lot of art. Tis includes some sculptures in Ikast and wall paintings in Brande. Find some of te artworks wic you like and wic you don t like. If you could coose, were would you place a new work of art / new artistic decoration? Draw, paint, model, or build your best proposal and send it to, Te culture and leisure committee. A winner will be found, and maybe te artwork will find its way into real life. Kulturkonsulent Marie Louise Birc Jensen > T W 18

19 Prescool Indskoling Teknisk Område Ikast-Brande Kommune Teknisk område er en bred betegnelse for tre underafdelinger, som alle beskæftiger sig med de fysiske rammer der omgiver os til dagligt. Drift og anlægsafdelingen arbejder med planlægning af drift og vedligeoldelse af alle de kommunale tekniske aflæg og bygninger. Bygge- og miljøafdelingen ar med alt at gøre inden for natur og miljøområdet. Planafdelingen afgør i samarbejde med politikere vordan kommunen skal udvikle sig via lokalplaner. Tecnical area is a broad term for tree subdivisions, all dealing wit te pysical environment tat surrounds us. Opera tion and construction department is working wit te planning of te operation and maintenance of all municipal tecnical facilities and buildings. Building and environment department is aimed at nature and te environment. Plan Department determines, in cooperation wit politicians, ow te municipality will develop troug local plans. Bølger af leg: Juuu det regner så skal vi ud! Regnvejr det er det som kommer ud af skyen Cirkeline Regn som falder, løber, skvulper, plasker, fryser, siler, sprøjter, spejler, eller.? Frisk luft, og naturoplevelser, også i regnvejr Konkurrent til tv Nogen gange skal vi i Kommunen bygge en ny legeplads i et grønt område i en by, på en skole eller i en børneave. Vil I jælpe os med følgende: 1. Lav en legeplads vor alting andler om vand 2. Find på nye ting til den legeplads I kender. De nye ting skal være sjove at lege med, når det regner Assignment Waves of fun: Yippee it s raining - we re going outside! Rainy weater - tis is wat comes out of te cloud... Cirkeline Rain is falling, running, splasing, freezing, pouring, spraying, reflecting or...? Fres air and natural beauty, even in te rain Competing wit television Sometimes we, te municipality, need to build a new playground in a green area, in a town, at a scool or in a kindergarten. Will you elp us wit te following tasks: 1. Make a playground were everyting is about water 2. Find new tings for you re own playground. Te new items must be fun to play wit wen it rains Cefsekretær, teknisk område Tina Knudsen > T W Div. information Prøv at Google: sjov med vand / Try to google: fun wit water ttp://www.groen-skole.kk.dk/klima/vandleg2.pdf 19

20 Indskoling Prescool Naturstyrelsen Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet og ar til opgave at gennemføre regeringens politik på natur- og miljøområdet. Naturstyrelsen skal sikre, at der passes godt på naturen, og arbejder samtidig for mere og rigere natur med flere vilde dyr og planter. Naturstyrelsen forvalter statens skove og naturarealer og arbejder for rent vand i naturen såvel som i vandanerne. På statens mange naturområder over ele landet stiller Naturstyrelsen derfor vandrestier, selters, bålpladser, mountainbikeruter, ridestier, skispor og kanopladser til rådiged for befolkningen. Te Danis Nature Agency is part of te Ministry of Environment and is responsible for implementing Government policy on nature and environment. Danis Nature Agency must ensure tat nature is well looked after, and works simultaneously for more natural and ricer nature wit more wildlife and natural vegetation. Danis Nature Agency manages state forests and natural areas and is working for clean water in te wild as well as for tap-water Terefore te Nature Agency is making trails, selters, fireplaces, mountain bike routes, orse riding pats, skiing tracks and places to rest wen canoeing, available for te population. Vandulssafari efter Te big five Rundt omkring i Ikast-Brande Kommune er der mange små og store vanduller. De er ofte jemsted for en masse små vanddyr, men ofte også for større vanddyr. I Afrika omtaler man de 5 dyr, som folk elst vil se på safari eller skyde på jagt som De fem store eller på engelsk, Te Big Five. I vandullerne er Te Big Five følgende 5 dyr: stavtæge, løgfrø, skrubtudse, lille vandsalamander og stor vandsalamander. Vi vil gerne vide mere om, vor de findes! Kan Jeres klasse være med til at finde ud af, i vilke vanduller te big five lever? Assignment Waterole Safari for Te Big Five All around in te Ikast-Brande Municipality, tere are many small and large ponds. Tey are often ome to a lot of small invertebrates, but often also for larger invertebrates. In Africa tey talk about te 5 animals tat people would prefer to see on safari or soot wen unting as Te Big Five. Te Big Five of te water oles are te following 5 animals: water stick insect, common spade-foot toad, common toad, smoot newt and crested newt. We would like to know more about were tey are! Is your class able to elp find out in wic ponds Te Big Five live? Naturskoleleder Torben Bøgeskov > T / W Div. information n kan løses i samarbejde med Naturstyrelsens medarbejdere på Naturcenter Harrild Hede og Naturcenter Koutrupgård. Information Te assignment can be solved in collaboration wit Danis Nature Agency staff at te Nature Centre Harrild Hede and Nature Centre Koutrupgård. 20

projektkatalog entreprenante forløb

projektkatalog entreprenante forløb projektkatalog entreprenante forløb project catalogue 1 Forord Preface Pia Stræde Palmelund Remisen Brande initiativtager Det er mig en glæde at præsentere det store projektkatalog med entreprenante forløb,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Den afsluttende Event. Program

Den afsluttende Event. Program Den afsluttende Event Program 1 Forord Pia Stræde Palmelund RemisenBrande Velkommen til Bølger i hverdagen Den afsluttende Event i RemisenBrande. Vi og vores mange samarbejdspartnere glæder os til at vise

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Forskning i børnehøjde

Forskning i børnehøjde Entreprenørskabs o Stedet hvor bør læring bygger på kreativitet og innovation Forskning i børnehøjde Af Pia Stræde Palmelund Når vi hører ordet Forskning, så tænker de fleste af os på professorer i hvide

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere