projektkatalog entreprenante forløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projektkatalog entreprenante forløb"

Transkript

1 projektkatalog entreprenante forløb project catalogue 1

2 Forord Preface Pia Stræde Palmelund Remisen Brande initiativtager Det er mig en glæde at præsentere det store projektkatalog med entreprenante forløb, som en del af samarbejdsprojektet Bølger i verdagen, der finder sted i Ikast-Brande Kommune i Projektet afoldes som en del af den regionale Kulturfestival Bølgen, der arrangeres af Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- & Vestjylland. Som initiativtager til projekt Bølger i verdagen sætter jeg utrolig stor pris på den positive modtagelse, som jeg og projektet ar fået af alle jer samarbejdspartnere. Det ar været en oplevelse at præsentere projektet på skolerne samt at ilse på jer skoleledere, lærere og pædagoger. Alle jeres gode input og ideer ar afgørende betydning for det endelige resultat, som præsenteres i dette materiale. Tusind tak for det! Jeg åber, at I vil fornøjes over de spændende opgaver i dette projektkatalog, og lade jer inspirere af de mange aktuelle problemstillinger og udfordringer, som projektets samarbejdspartnere møder i deres verdag. Deres forskelliged gør, at opgaverne kan relateres til mange forskellige fagområder. På side 8 præsenteres en detaljeret vejledning til alle jer, der ønsker at indgå i et forpligtende partnerskab omkring løsningen af en opgave i projektkataloget. Her angives deadlines og andre vigtige informationer. Til jer der ikke ønsker et entreprenant forløb fra projektkataloget, og som selv ar andre gode idéer under overskriften Bølger i verdagen, så envises til side 80 og 86. Jeg ser frem til at øre fra jer alle. Det bliver spændende at se vor mange partnerskaber og relationer, som projektet vil danne på tværs af ele kommunen. Lad bølgen rulle med alt vad det indebærer. Jeg åber på at opleve en masse skumsprøjt og bølgetoppe rundt omkring i ele kommunen i det kommende skoleår! Initiator It is my pleasure to present te big project catalog of entrepreneurial courses, wic is part of te co-operation project Waves around us taking place in Ikast-Brande municipality in te year Te project is part of te regional culture festival Te Wave arranged by Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- & Vestjylland (Association Cultural Co-Operation in Central and Western Jutland. As initiator for te project Waves around us I really appreciate te positive reception, wic te project and I ave received from all of you co-operation partners. I ave ad a wonderful meeting all of you wile presenting te project at te scools. All of your input and ideas are crucial for te final result presented in tis material. Tank you! I ope you will find te assignments of tis catalogue inspirering. I ope you will feel inspired by te many current temes and callenges, wic te projects co-operation partners meet in teir everyday life. Te diversity of te assignments illustrate tat te assignments relate to many different subject areas. On page 9 a detailed guide is presented to all of you, wo wises to be a part of a committed partnersip about te solution of a task in te project catalog. Here you find deadlines and oter important information. For tose of you wo do not wis to participate in any of te entrepreneurial courses in te project catalogue, but ave oter ideas relating to te teme Wawes around us please refer to te pages 81 and 86. I m looking forward to earing from you, and it s going to be exciting to see ow many partnersips and network will create across te municipality. Let te wave roll wit all tat implies. I ope to experience a lot of spindrifts and crests around te wole municipality in te coming scool year! 2

3 Forord Carsten Kissmeyer Borgmester i Ikast-Brande Kommune Formand for Økonomi- og Planudvalget Bølger i verdagen er et spændende projekt, der involverer borgere, virksomeder og institutioner fra ele Ikast-Brande Kommune. Projektet er med til at skabe kontakter på tværs af kommunen, som kan være til gensidig gavn i forskellige sammenænge i fremtiden. Vi ser særdeles positivt på initiativet og åber, at projektet vil skabe fundament for synergi, samarbejde og fremtidig vækst. Dermed kan det være med til at profilere Ikast-Brande Kommune som et spændende sted at bo og leve. Bølger i verdagens innovative karakter går godt i spænd med Ikast-Brande Kommunes strategi Mental Frikommune, og vi ønsker eld og lykke med projektet. Kirsten Mørup - Formand for Kultur- & Fritidsudvalget i Ikast-Brande Kommune Vi er stolte over, at Ikast-Brande Kommune går foran med et storstilet kulturprojekt som Bølger i verdagen, som en del af den regionale Kulturfestival Bølgen. Projektet involverer kommunens centrale kulturinstitutioner, og giver dem en oplagt muliged for at samarbejde med både andre kulturinstitutioner, foreninger, skoler og virksomeder. Projektet giver institutionerne muliged for at sætte spot på de mange gode aktiviteter og tilbud, som kommunen ar at byde på indenfor kultur- og fritidsområdet. Vi forventer os meget af projektet, og er spændte på at se resultater af de nye samarbejder, når Kulturfestival Bølgen afvikles. Evald Asp Formand for Børne- & Uddannelsesudvalget i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune bygger børn og unges læring på innovation og kreativitet. Med Entreprenørskabsskolen arbejder alle skoler i kommunen med at grundlægge en entreprenant kultur blandt vores børn og unge. Projekt Bølger i verdagen giver vores skoler flere ideer til at indgå gensidige forpligtende partnerskaber med virksomeder og institutioner. Det bidrager til at skabe et godt udgangspunkt for elevernes entreprenante undervisningsforløb både i projektperioden og i fremtiden. Tillykke med dette fornemme tiltag, som vi giver vores allerbedste anbefalinger. Preben Cristensen Viceborgmester i Ikast-Brande Kommune Formand for Ervervskontaktudvalget Ikast-Brande Kommune er stolte over at ave modtaget prisen for Danmarks bedste ervervsklima i 2010 og Vores ervervsliv er dynamisk, innovativt og meget varieret. Vi ser store muligeder i projekt Bølger i verdagen, da det giver de deltagende virksomeder muliged for at få værdifuldt input til deres interne produktudvikling. Desuden sætter projektet fokus på at arbejde og bo lokalt. Det understøtter den fremtidige rekruttering af kompetente medarbejdere, ledere og iværksættere, da børn og unge er fremtidens råstof for arbejdsmarkedet. Tak for dette spændende og i øj grad tværgående initiativ. 3

4 Preface Carsten Kissmeyer Mayor in Ikast-Brande Municipality Waves around us is an exciting project, wic involves citizens, companies and institutions from all over Ikast-Brande Municipality. Te project is creating contacts across te municipality, and will give new co-operation possibilities in te future. We apreciate te initiative and ope tat te project will create synergy, co-operation and future growt. It can create visibility for Ikast-Brande municipality and brand it as an interesting place to live. We wis all good luck wit te project. Kirsten Mørup Cairwoman of te Culture- & Leisure committee in Ikast-Brande Municipality We are proud to part of tis large-scale cultural project Waves around us wic is part of te regional cultural festival Te Wave. Te project involves te main cultural institutions and gives tem an obvious opportunity to co-operate wit oter cultural institutions, associations, scools, and companies. Te project gives te institutions a possibility to notice te many great activities tat te municipality as to offer witin te area of culture- and lesure. We are expecting a lot from te project, and we are excited to see results of tese new co-operations, under te cultural festival Te Wave. Evald Asp Cairman of te Yout- & Education committee in Ikast-Brande Municipality In Ikast-Brande Municipality, cildren and young people s education are caracerized by innovation and creativity. Wit te scool of entrepreneursip, every scool in te municipality is working to establis an entrepreneurial culture amongst te cildren and young ones. Te project, Waves around us, gives our scools more ideas to be a part of mutual, binding partnersips wit companies and institutions. It contributes to creating a good basis for student entrepreneurial teacing curricula bot in te project period and in te future. Congratulations wit tis brilliant initiative, wic we give our very best recommendations. Preben Cristensen Deputy Mayor in Ikast-Brande Municipality Cairman of te Business contact committee Ikast-Brande Municipality was appy to receive te award for Denmark s best businessenvironment in 2010 and Our businesses are dynamic, innovative, and very varied. We see big opportunities in te project, Waves around us, because it gives te participating companies te possibilities to get a valuable input to teir internal product development. Besides tis te project s focus is to work and live locally. It supports te future recruitment of capable employees, leaders and entrepreneurs because cildren and young people are te employees of te future. Tank you for tis exciting, and to a great extent cross sectoral initiative. 4

5 Content Indold Forord Preface Side page 02 Indold Content Side page 05 Vejledning til lærere (entreprenante forløb) Side page 08 Teacer guidelines (entrepreneurial courses) Side page 09 Indskoling Infant scool (primary) Side page 11 Mellemskole Junior Scool (primary) Side page 27 Udskoling Secondary scool (Hig Scool) Side page 43 Gymnasiet furter Educations (College level) Side page 59 Den afsluttende event i RemisenBrande Side page 76 Te final event in RemisenBrande Side page 77 Innovation lab for afgangselever Side page 78 Innovation lab for last year students Side page 79 Vejledning til lærere (selvvalgte forløb) Side page 80 Teacer guidelines (Individual assignments ) Side page 81 Projektbeskrivelse: Bølger i verdagen Side page 82 Project description: Waves around us Side page 83 Entreprenørskabsskolen Te Entrepreneursip Scool Side page 84 Tilmeldingsskema (entreprenante forløb) Side page 85 Registration form (entrepreneural courses) Tilmeldingsskema (selvvalgte forløb) Side page 86 Registration form (Individual assignments ) Kulturfestival BØLGEN Side page 87 Te Culture festival Te Wave 5

6 Projektets samarbejdspartnere Project partners Skoler Scools: Engesvang Skole Østre Skole, Ikast Hyldgårdsskolen, Ikast Præstelundskolen, Brande Vestre Skole, Ikast Nordre Skole, Ikast Nørre Snede skole Blåøj skole Dalgas skolen, Brande Bording Skole Isenvad Skole Ejstrupolm Skole Ikast Ungdomscenter (IUC) Ure Friskole Gludsted Friskole Klovborg Friskole Torlund Friskole Den internationale skole Ikast-Brande gymnasium (STX) HTX Virksomeder Companies:...r på side Assignments on page Siemens Wind Power, Brande & Ikast:... (12, 28, 44, 60) Bestseller A/S, Brande:... (13, 29, 45, 61) OK Snacks, Ejstrupolm:... (14, 30, 46, 62) Danske Stenuggerier, Nørre Snede:... (15, 31, 47, 63 KK Electronics, Ikast:...(16, 32, 48, 64) Kommunale forvaltninger Municipality Administrations: Sundedsfremmestaben, Ikast-Brande Kommune:...(17, 33, 49, 65) Kultur- & fritidsområdet, Ikast-Brande Kommune:...(18, 34, 50, 66) Teknik- & miljøforvaltningen i Ikast-Brande Kommune:... (19, 35, 51, 67) Natur- & turisme aktører Nature & tourism stakeolders: Naturstyrelsen Midtjylland:... (20, 36, 52, 68) Ikast-Brande Turistforening:...(21, 37, 53, 69) Idrætsinstitutioner sport organisations: FCM Håndbold:...(22, 38, 54, 70) Ikast Svømmecenter:...(23, 39, 55, 71) Kulturinstitutioner cultural institutions: Ikast-Brande Musikskole:...(24, 40, 56, 72) Ikast-Brande Bibliotek:... (25, 41, 57, 73) Vester Palsgaard & Klosterlund Museer:... (26, 42, 58, 74) 6

7 Projektet støttes af Te project is funded by Se en opdateret liste over bidragsydere til projektet på Hjemmesiden aktiveres den 10. april 2012 Se an updated list of project contributors at Te websites will be activated on te 10t of April 2012 Projektet arrangeres af Te project is organized by Også en stor tak til Also tank you to Direktionen i Ikast-Brande Kommune Skoleafdelingen i Ikast-Brande Kommune Sekretariatet for Entreprenørskabsskolen Ervervsrådet Herning & Ikast-Brande 7

8 Vejledning til lærere Entreprenante forløb Denne side er en vejledning til de lærere, der ønsker entreprenante forløb. Opbygning af projektkataloget Udforsk de mange forskellige opgaver, der præsenteres på de følgende sider. rne er inddelt i 4 uddannelsesniveauer, således at alle opgaver til samme alderstrin er samlet i samme kapitel. Hver opgave fylder 1 side, som indeolder enoldsvis virksomedsbeskrivelse, opgaveformulering, kontaktinformationer og angivelse af eventuelle ekstra materialer. Samtlige opgaver ar betydning og er relevante for den enkelte samarbejdspartner, og opgaverne er alle udformet ud fra entreprenørskabsskolens principper. Tilmelding Når du ar fundet ud af, vilke opgaver du finder interessante, så bedes du udfylde tilmeldingsskemaet på side 85. Prioritér dine ønsker fra 1 5, vor 1 er dén opgave, som du elst vil arbejde med. Vær opmærksom på, at der skal udfyldes ét skema pr. elevold. Den samme lærer kan sagtens indsende flere tilmeldingsskemaer, forudsat at der er tale om forskellige elevold. Tilmeldingsskemaet bedes fremsendt snarest muligt og senest tirsdag den 1. maj 2012 til eller fax Tildeling af opgaver Efter den 1. maj ar vi et overblik over samtlige læreres ønsker, og der vil erefter ske en fordeling af opgaver. Den 1. juni vil du få besked om, vilken af dine 5 opgaver, som du er blevet tildelt til det enkelte elevold. Man kan kun arbejde med de opgaver, man ar fået tildelt, og man bedes først erefter tage kontakt til den pågældende kontaktperson på opgaven. Selve opgaveløsningen sker i skoleåret , og projektet afrundes med en afsluttende event i september 2013 i uge 39 med kobling til Dansk Naturvidenskabsfestival. Læs mere om eventen og tilmelding til dette arrangement på side 76. Proces / Produkt Det primære i samarbejdsforløbet omkring løsningen af en opgave er den proces, som eleverne kommer igennem samt ligeledes at der opbygges en relation til den aktør, der ar stillet opgaven. Resultatet af processen skal efter aftale med den aktør, der ar stillet opgaven, præsenteres for enten aktøren selv og/eller for omverdenen. De projekter som indeolder elementer, der kan afprøves eller fremvises på den afsluttende event i september 2013, vil kunne indgå er. Det er dog ikke et mål i sig selv, da de bedste projekter eventuelt ikke kan opleves af andre end de involverede selv. Det er op til den aktør, der ar stillet opgaven, at afgøre vilke projekter, der kommer med på den afsluttende event. Alle elever vil modtage et diplom for deres deltagelse i projekt Bølger i verdagen. Afgangselever Der afoldes et Innovation Lab på forskningens døgn i april 2013 for afgangselever, der ikke kan deltage ved den afsluttende event. Læs mere om Innovation Lab og tilmelding til dette arrangement på side 78. Puljer & finansiering RemisenBrande ar etableret to puljer til skolerne til projektaktiviteter. ning, prototyper og forsøg. Bemærk venligst at personaleomkostninger, onorarer og forplejning ikke støttes. Fremsend budget over forventede omkostninger til Der kan ansøges om max kr. pr. elevold. Tilskud er ikke en selvfølge. ner. Fremsend budget over forventede omkostninger til Der kan ansøges om max kr. pr. elevold. Tilskud er ikke en selvfølge. Kontakt: Projektleder Pia Stræde Palmelund, tlf / Direktør i RemisenBrande Kultur- & Konferencecenter / / 8 Tidsplan: August 2012 Juni 2013: Alle arbejder med temaet Bølger i verdagen. April 2013: Innovation Lab for afgangselever på Forskningens døgn September 2013 (uge 39): Afsluttende event i RemisenBrande / Afoldes som en del af Dansk Naturvidenskabsfestival

9 Teacer Guidelines Entrepreneurial courses Tis page is an instruction for te teacers, wo wis entrepreneurial courses. Construction of te project catalog Explore te many different assignments found on te following pages. Te assignments are divided in 4 levels of education, so tat every assignment for one age group is in te same capter. Eac assignment fills one page containing respectively company description, assignment description, contact information, and specification of any extra material. All assignments are of importance and tey are relevant to eac an every co-operation partner. All ave been designed from te principles of te scools of entrepreneursip. Registration Wen you find te assignments tat interests you, you are requested to fill out te registration form on page 85. Prioritise your preferenreces from 1-5, were 1 is te assignment, wic you preferably would like to work wit. Be aware tat for every student team you need to fill our one form. Te same teacer can easily send in more registration forms, as long as tey represent different teams. Te registration form is requested to be sent as soon as possible, but no later tan May 1st 2012 to or fax Allocation of tasks After May 1st we look at all te teacers preferences, and tus distribute te assignments. On June 1st you will receive a message telling you, wic assignment you ave been given. Please do not contact your contact person before you know wic assignment you ave been given. Te students will work on te assignments during te academic year an it all ends up in a final event in September 2013 in week 39. Tis event is linked to te Danis Natural Science Festival (Dansk Naturvidenskabsfestival). Read more about tis event on page 77. Process/Product Te primary goal of te co-operation is te process of working wit te assignment for te students. Also te new gained relationsip between te assignment creator and te students is importand. Te result of te process will ave to be presented to te assignment creator/initiator and/or to an audience. Te projects tat contain elements, wic can be tested or presented at te final event in September 2013, will be so. It is owever not a goal in itself, as te best projects possibly can not be experienced by oters tan te involved parties. It is up to te assignment creator to decide wic projects will be included in te final event in September All students will receive a diploma for teir participation in te project Waves around us. Last year students Last year students wo are not able to participate in te event in Septembercan participate in te Inovation Lab. Read more about Innovation Lab and registration for tis event on page 79. Funds & Financing RemisenBrande as establised two funding oppertunities for project activities for te scools. blem solving, activities, prototypes and tests. Please note tat staff costs, fees, and meals are not supported. Submit a budget for expected costs to Eac team can apply for maximum 2000 dkr. Funding is not to be taken for granted. mit budget for expected costs to Eac team can apply for maximum 2000 dkr. Funding is not to be taken for granted. Contact Project leader Pia Stræde Palmelund, telepone: / Director at Remisen Brande Cultural- & Conference center Scedule August 2012 June 2013: April 2013: September 2013 (week 39) Everyone works wit te teme Waves around us Innovation Lab for last year students on Forskningens Døgn. Final event in RemisenBrande/ eld as part of te Danis Natural Science Festival (Dansk Naturvidenskabsfestival) 9

10 Der er bølger overalt omkring os... Waves are all around us... 10

11 r til Indskoling Assignments for Infant scool (primary) 11

12 Indskoling Prescool Siemens Wind Power Siemens Wind Power er én af verdens førende vindmøllefabrikanter og vi ar oplevet en rivende udvikling siden opkøbet af det danske firma Bonus tilbage i Ved udgangen af regnskabsåret 2011 avde Siemens Wind Power næsten 10-doblet deres arbejdsstyrke fra ca. 800 til ca dags dato er der ca ansatte i virksomeden på globalt plan. Siemens Wind Power er nr. 1 på Offsore markedet. Vi ar installeret mere end vindmøller med en kapacitet på mere end MW alene i 2011 installerede vi mere end MW. Siemens Wind Power is one of te world s leading wind turbine manufacturers - We ave witnessed a rapid development since te purcase of te Danis company Bonus back in At te end of te fiscal year 2011, Siemens Wind Power as almost made a 10-fold increase in teir workforce by approx. 800 to approx employees - today tere are approx. 8,200 employees in te company on a global scale. Siemens Wind power is No. 1 on te offsore market. We ave installed more tan 10,600 wind turbines wit a capacity of more tan 15,800 MW - in 2011 alone, we installed more tan 2,900 MW Gå på undersøgelse i dit eget jem og tæl, vor mange ting du ar der skal bruge en stikkontakt? Når du ar talt det op, så prøv at gætte vilke 3 ting der bruger mest strøm? Når du ar gættet dette skal du nu finde ud af, vor mange ting du selv kan gøre ver dag for at spare på energien og du må meget gerne også tænke på vandet. Så skal du lave en poster med tegninger/fotos på de fundne eksempler, så vi kan lære at passe på energien til daglig. Og til sidst skal du lave din elt egen personlige vind-sok den glæder vi os til at se! Assignment Please ceck out your own ome and count te number of electric appliances you ave, in need of a socket? Once you ave done te counting ten guess wic 3 devices is using te most power? Once you ave made your guess please tink about te tings you can do to save energy and water. Ten make a poster containing drawings/potos of te examples you tougt of. We must learn to be aware of te energy on a daily basis. And finally you need to make your very own personal wind bag We are looking forward to seeing tis! Global talent recruiting specialist Xenia Laustén > T / W Div. information Får I tildelt denne opgave kommer vi gerne ud og besøger Jer, og giver en introduktion til vind, vindmøller og markeder. Information If tis assignment is allocateted to you we offer to visit your scool making introductions to wind, wind turbines and markets. 12

13 Prescool Indskoling Bestseller BESTSELLER er en familieejet virksomed ejet og ledet af Anders Holc Povlsen. BESTSELLERs ovedkontor er placeret i Brande, og virksomeden ar mere end medarbejdere på verdensplan i 46 lande. BESTSELLER designer og sælger modetøj og tilbeør til unge kvinder og mænd, teenagere og børn under følgende brands; JACK & JONES, NAME IT, MAMALICIOUS, OBEJCT COLLECTOR S ITEM, ONLY, OUTFITTERS NATION, PIECES, SELECTED, VERO MODA og VILA CLOTHES. BESTSELLER is a privately owned fasion company led by te owner Anders Holc Povlsen. BESTSELLER s eadquarters are located in Brande and te company as more tan 12,000 employees worldwide and is represented in 46 countries. BESTSELLER designs and sells fasion and accessories for young women and men, teenagers and cildren under te following brands; JACK & JONES, NAME IT, MAMALICIOUS, OBEJCT COLLECTOR S ITEM, ONLY, Outfitters Nation, PIECES, SELECTED, VERO MODA and VILA CLOTHES. Kort om NAME IT: NAME IT designer og sælger moderigtigt og farverigt børnetøj. NAME IT laver blødt og sødt babytøj til de mindste, beageligt og sjovt tøj til småbørnene med plads til bleer, og den rigtige smarte stil til de lidt større børn. Derfor er det vigtigt, at vores butikker er indbydende for børn i aldersgruppen 0-12 år. Hvordan kan man gøre NAME IT butikkerne sjovere for børn at være i, når man som barn er ude og soppe med sine forældre? Assignment Brief description of NAME IT: NAME IT designs and sells fasionable and colorful cildren s cloting. NAME IT makes soft and cute baby clotes for te toddlers, enjoyable and fun clotes wit room for diapers, and real cic styles for te sligtly older cildren It is terefore important tat cildren of te age group 0-12 feel temselves welcome in our stores. How can we make our NAME IT sops more fun for kids to visit, wen being out sopping wit teir parents? Projektleder Mette Bøgelund Nielsen > T / W 13

14 Indskoling Prescool OK Snacks OK SNACKS A/S er en af verdens førende producenter af produktet flæskesvær. Samtidig producerer og markedsfører OK SNACKS A/S en del andre snacktyper. Virksomeden blev etableret i 1982 og beskæftiger i dag omkring personer på fabrikken i Ejstrupolm. Alle produktionsområder er fuldautomatiseret med diverse overvågningsudstyr samt robotstyring. Der eksporteres på nuværende tidspunkt til 18 lande. snacks a/s OK SNACKS A/S is a leading global manufacturer of te product, pork rinds. OK SNACKS A/S manufactures and sells quite a few oter types of snack. Te company was establised in 1982 and employs currently about people at te factory in Ejstrupolm. All production areas are fully automatic wit various monitoring equipment, and robotic control. At te moment OK SNACKS A/S export teir products to 18 countries. Den kreative bølge Øffer flæskesvær er OK SNACKS store sællert. Den glade gris er varemærket for dette produkt og ar været det i mange år. OK SNACKS A/S ønsker kreative forslag til vordan øffer ser ud anno Der kan tilsendes inspirationsmateriale. Klassen med den bedste tegning præmieres, med en kasse af OK SNACKS produkter. Assignment Te creative wave Øffer pork rinds are OK SNACKS big it. Te appy pig is te trademark of tis product and as been so for many years. OK SNACKS A/S need creative suggestions as to wat Øffer would look like in Te scool class sending in te best suitable drawing will be rewarded wit a box containing OK SNACKS products. Quality Manager Jens Delauran > T / W 14

15 Prescool Indskoling Danske Stenuggerier Danske Stenuggerier er et privatejet dansk firma, beliggende i Nørre Snede med stenuggerier i 50 danske byer. Virksomeden er en del af koncernen DS Europe, der beskæftiger 170 medarbejdere. Danske Stenuggeriers mission er, at jælpe pårørende til at bevare minderne om deres afdøde, gennem en personlig og relevant gravsten. Danske Stenuggerier (DS) is a privately owned Danis company in Nørre Snede wit masonries in 50 Danis towns. Te company is a part of te DS Europe Group and employs 170 people. Te mission of DS is to assist mourners in keeping te memories of teir deceased loved one troug a personal tombstone. Når man producerer fliser til gulve og vægge opstår der et stort spild, materialet knækker, afviger i udseende eller ikke kan skæres i det rigtige format. : Kan jeres klasse være med til at finde ud af, vordan man kan udnytte noget af dette spild? Her er lidt inspiration: Kan de være bjerge i akvarier? Kan de limes op på en plade og udgøre et billede? Kan de bruges til at gøre blomsterdekorationer spændende? Danske Stenuggerier udleverer en trækasse med fliserester og gipsklæber til de deltagende klasser. Jeres ideer og kunstværker med fliserester skal præsenteres ved en fernisering på skolen, vor jeres forældre inviteres til at bese resultatet af projektet. I skal selv arrangere udstillingen og I skal selv udfærdige invitationer til jeres forældre. På afslutningsudstillingen i RemisenBrande, september 2013, vil vi udstille en række af jeres forslag. Danske Stenuggerier vil endvidere udvælge et af kunstværkerne, som efterfølgende vil få sin plads på firmaets ovedkontor i Nørre Snede. Assignment Wen producing tiles for floors and walls, a compreensive amount of waste is created, as te material cracks, appearance canges or tey cannot be cut to te required size. Let your class investigate ow to use tis waste. Here is some inspiration: Could it be used as mountains in aquariums? Could it be usedfor sculptures using glue? Could it be integrated into flower arrangements? DS will and you a wooden box containing tile residues and plaster. Your ideas and creations are to be presented at a private event at te scool, were your parents are invited to vitness te result of te assignment. You arrange te event yourselves and invite your parents. At te event in RemisenBrande in September 2013, a number of te suggestions will be sown. Furter, DS will coose one of te creations wic will afterwaards be exibited at te company s ead office in Nørre Snede. Projektleder Jarl Rinvar > T W Div. information Kontakt Jarl for aftale om udlevering af materialer Information Contact Jarl in order to get te necessary materials. 15

16 Indskoling Prescool kk-electronic a/s kk-electronic udvikler og producerer komponenter til vindmølleindustrien. Vores fokusområde er kontrolsystemer, som styrer vindmøllen så der skabes mest mulig energi. kk-electronic ar mere end 30 års erfaring på området, og ar været en del af udviklingen af kontrolsystemer fra de første simple møller til de små kraftværker i dag. Vi udvikler fortsat nye metoder til styringen og går dybere med det teknologiske fundament for udvindelse af energi fra vindkraft. kk-electronic develops and manufactures components for te wind industry. Our main focus is te control systems tat control te wind turbine in order to create most energy possible. kk-electronic as more tan 30 years experience in tis field and as been part of te development of control systems from te first simple turbines, up to te small power plants of today. We continue developing new metods of controling and dig deeper into te tecnological groundwork for te extraction of energy from wind power. Hvordan fanger møllerne vinden? Vinden får vindmøllens vinger til at dreje rundt. Denne bevægelse er grundlaget for noget af den strøm vi får ud af vores stikkontakter. De virksomeder der laver vindmøller bruger meget tid på at forme dem så de fanger mest muligt af vinden. Det er nemlig ikke lige meget vordan møllen ser ud. Kan du lave en ny model af en pustemølle? Byg den. Virker den? Hvorfor eller vorfor ikke? Assignment How does wind turbines capture te wind? Te wind makes te wind turbines wings rotate. Tis rotation creates te power we get out of our sockets. Te companies making wind turbines spend a lot of time on designing tem in order to make tem capture as muc as possible of te wind. Terefore te sape and size of te turbine is important. Can you create a new model of a toy wind turbine? Build it. Is it working? Wy, or maybe, wy not? Communication Manager Helle Smedegaard > T / W 16

17 Prescool Indskoling Sundedsstaben, Ikast-Brande Kommune Sunded for Alle Alle for Sunded i Ikast-Brande Kommune Sundedsstaben i Ikast-Brande Kommune er forankret i Sundedsog Omsorgsområdet. Den ene ened arbejder med tværgående, borgerrettede sundedsfremmeopgaver ud fra et bredt sundedsbegreb. Den anden ened arbejder med sundedsfremme og forebyggelse rettet mod borgere og patienter. Healt for All - All for Healt in te Ikast-Brande Municipality Te ealt department in Ikast-Brande Municipality is rooted in te ealt care sector. One unit works wit cross sectorial, citizen-oriented ealt promotion using a broad definition of ealt. Te second unit is working wit ealt promotion and prevention directed at citizens and patients. Bevægelses-bølgen om børn i bevægelse Leg og bevægelser i verdagen, motorik, sansemotorisk stimulation, jernens udvikling. En ny undersøgelse af motorik os småbørn (8 mdr. - 3 år) er alarmerende: 50 % af børnene ar væsentlig nedsat motorik fordi de bevæger sig alt for lidt i verdagen. Det kan give store problemer med motorikken livet igennem og tilmed kan børnenes indlæringsevne blive nedsat. Opfind nye lege for børn, vor der skal laves bestemte motoriske øvelser, fx oppe, inke, løbe, gribe, kaste, trille og kravle. Legene skal også kunne leges af børn i børneaver og dagpleje. Ved tildeling af denne opgave kan vi tilbyde jer et gratis foredrag af fysioterapeut og/eller sundedsplejerske om sanse-motorik samt kroppens og bevægelsers betydning for udviklingen af jernen. Tilbuddet kan tilpasses både lærere og elever. Assignment Waves of movement - about cildren s co-ordination skills Movements in everyday life, co-ordination skills, sensory-co-ordination stimulation, brain development. A new study of co-ordination skills in young cildren (8 monts - 3 years) is alarming: 50% of cildren are significantly inibited motoricly because tey move too little in teir everyday life. It can cause major problems wit co-ordination skills trougout teir lives and te learning ability of te cildren may even be limited. Invent new games for cildren, wic include certain motorical skills suc as jumping, skipping, running, catcing, trowing, rolling and crawling. Te games must be aimed for cildren in kindergartens and day care centers. If you get assigned to tis project, you will be offered a free lecture by a pysioterapist and / or ealt visitor about sensory-motor and te importance of body movements for te development of te brain. Te offer can be adapted to bot teacers and students. Sundedsinnovator Peter Tybo > T W 17

18 Indskoling Prescool Kultur- & fritidsområdet Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsområdet ar til opgave at betjene Kultur- og Fritidsudvalget, samt til at sørge for, at kommunen lever op til de lovpligtige områder inde for kultur- og fritidsområdet. En kommune skal blandt andet sikre at der er et bibliotek og en musikskole. Derudover skal kommunen yde tilskud til foreningers lokaleleje, til aktiviteter for børn og unge og til folkeoplysende aktiviteter og aftenskolevirksomed. Kultur- og Fritidsområdet tager sig af alle envendelser, der drejer sig om kultur og foreninger i stort set alle afskygninger. Te Culture and leisure department work witin te field of culture an recreatio, ensuring tat te municipality at all times meets statutory obligation of te abovementioned field. A municipality must, among oter tings, ensure tat we ave a library and a music scool. In addition, te municipality grants rooms to activities for cildren and young people and to adult education activities and evening scool activities. Te Culture and leisure committee takes care of all co-operation culture and associations of all kinds. I det offentlige rum i Ikast-brande Kommune findes der en del kunst. Der er blandt andet en del skulpturer i Ikast og gavlmalerier i Brande. Find nogle af værkerne og snak i klassen om, vilke I kan lide og vilke I ikke kan lide. Hvor kunne du/i tænke dig/jer at der skulle være et nyt kunstværk/en ny kunstnerisk udsmykning? Tegn, mal, modeller, eller byg jeres bedste forslag og send det til Kultur- og Fritidsområdet. Der kåres en vinder, og måske kan ideen til udsmykningen udføres rigtigt. Assignment In public space in Ikast-Brande Municipality, you will find a lot of art. Tis includes some sculptures in Ikast and wall paintings in Brande. Find some of te artworks wic you like and wic you don t like. If you could coose, were would you place a new work of art / new artistic decoration? Draw, paint, model, or build your best proposal and send it to, Te culture and leisure committee. A winner will be found, and maybe te artwork will find its way into real life. Kulturkonsulent Marie Louise Birc Jensen > T W 18

19 Prescool Indskoling Teknisk Område Ikast-Brande Kommune Teknisk område er en bred betegnelse for tre underafdelinger, som alle beskæftiger sig med de fysiske rammer der omgiver os til dagligt. Drift og anlægsafdelingen arbejder med planlægning af drift og vedligeoldelse af alle de kommunale tekniske aflæg og bygninger. Bygge- og miljøafdelingen ar med alt at gøre inden for natur og miljøområdet. Planafdelingen afgør i samarbejde med politikere vordan kommunen skal udvikle sig via lokalplaner. Tecnical area is a broad term for tree subdivisions, all dealing wit te pysical environment tat surrounds us. Opera tion and construction department is working wit te planning of te operation and maintenance of all municipal tecnical facilities and buildings. Building and environment department is aimed at nature and te environment. Plan Department determines, in cooperation wit politicians, ow te municipality will develop troug local plans. Bølger af leg: Juuu det regner så skal vi ud! Regnvejr det er det som kommer ud af skyen Cirkeline Regn som falder, løber, skvulper, plasker, fryser, siler, sprøjter, spejler, eller.? Frisk luft, og naturoplevelser, også i regnvejr Konkurrent til tv Nogen gange skal vi i Kommunen bygge en ny legeplads i et grønt område i en by, på en skole eller i en børneave. Vil I jælpe os med følgende: 1. Lav en legeplads vor alting andler om vand 2. Find på nye ting til den legeplads I kender. De nye ting skal være sjove at lege med, når det regner Assignment Waves of fun: Yippee it s raining - we re going outside! Rainy weater - tis is wat comes out of te cloud... Cirkeline Rain is falling, running, splasing, freezing, pouring, spraying, reflecting or...? Fres air and natural beauty, even in te rain Competing wit television Sometimes we, te municipality, need to build a new playground in a green area, in a town, at a scool or in a kindergarten. Will you elp us wit te following tasks: 1. Make a playground were everyting is about water 2. Find new tings for you re own playground. Te new items must be fun to play wit wen it rains Cefsekretær, teknisk område Tina Knudsen > T W Div. information Prøv at Google: sjov med vand / Try to google: fun wit water ttp://www.groen-skole.kk.dk/klima/vandleg2.pdf 19

20 Indskoling Prescool Naturstyrelsen Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet og ar til opgave at gennemføre regeringens politik på natur- og miljøområdet. Naturstyrelsen skal sikre, at der passes godt på naturen, og arbejder samtidig for mere og rigere natur med flere vilde dyr og planter. Naturstyrelsen forvalter statens skove og naturarealer og arbejder for rent vand i naturen såvel som i vandanerne. På statens mange naturområder over ele landet stiller Naturstyrelsen derfor vandrestier, selters, bålpladser, mountainbikeruter, ridestier, skispor og kanopladser til rådiged for befolkningen. Te Danis Nature Agency is part of te Ministry of Environment and is responsible for implementing Government policy on nature and environment. Danis Nature Agency must ensure tat nature is well looked after, and works simultaneously for more natural and ricer nature wit more wildlife and natural vegetation. Danis Nature Agency manages state forests and natural areas and is working for clean water in te wild as well as for tap-water Terefore te Nature Agency is making trails, selters, fireplaces, mountain bike routes, orse riding pats, skiing tracks and places to rest wen canoeing, available for te population. Vandulssafari efter Te big five Rundt omkring i Ikast-Brande Kommune er der mange små og store vanduller. De er ofte jemsted for en masse små vanddyr, men ofte også for større vanddyr. I Afrika omtaler man de 5 dyr, som folk elst vil se på safari eller skyde på jagt som De fem store eller på engelsk, Te Big Five. I vandullerne er Te Big Five følgende 5 dyr: stavtæge, løgfrø, skrubtudse, lille vandsalamander og stor vandsalamander. Vi vil gerne vide mere om, vor de findes! Kan Jeres klasse være med til at finde ud af, i vilke vanduller te big five lever? Assignment Waterole Safari for Te Big Five All around in te Ikast-Brande Municipality, tere are many small and large ponds. Tey are often ome to a lot of small invertebrates, but often also for larger invertebrates. In Africa tey talk about te 5 animals tat people would prefer to see on safari or soot wen unting as Te Big Five. Te Big Five of te water oles are te following 5 animals: water stick insect, common spade-foot toad, common toad, smoot newt and crested newt. We would like to know more about were tey are! Is your class able to elp find out in wic ponds Te Big Five live? Naturskoleleder Torben Bøgeskov > T / W Div. information n kan løses i samarbejde med Naturstyrelsens medarbejdere på Naturcenter Harrild Hede og Naturcenter Koutrupgård. Information Te assignment can be solved in collaboration wit Danis Nature Agency staff at te Nature Centre Harrild Hede and Nature Centre Koutrupgård. 20

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Årsberetning Videnregnskab 2006 Annual Report Intellectual Capital Statement Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editor Oversættelse / Translation

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Voksenundervisning & arbejdmarkedsovervågning i Californien en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Skellerupvej 60 DK8600 Silkeborg 8684 1109 fax 8684 1169 jjp@tbc.dk www.tbc.dk Indhold

Læs mere

Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK

Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK PETER BENTSEN & SIMON ENEMÆRKE (reds.) Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK Skov & Landskab, Københavns Universitet - Tirsdag d. 21. april 2009 Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar:

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det Portræt af studiebyen Kolding 2014 Jagten på det særlige DNA JAGTEN PÅ det særlige DNA! Portræt af en studieby anno 2014 er en status på relevante områder, der har indflydelse på Kolding som studieby.

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

Kerteminde 2012. 30. June - 8. July. www.art-festival.dk

Kerteminde 2012. 30. June - 8. July. www.art-festival.dk Kerteminde 2012 30. June - 8. July www.art-festival.dk 1 Kerteminde Kommune Peter Juel Transport Nordjysk Lift Nobody Teltudlejling Niels Jantzen Farver Restaurant Firenze Ib Andresen Industri Persolit

Læs mere

Exercise Booklet. DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009. Version 02-01-2009

Exercise Booklet. DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009. Version 02-01-2009 DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009 Exercise Booklet Version 02-01-2009 Written by Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse, Denmark Table of Contents Exercise 1: Usability Assessment

Læs mere