Center for Tandregulering Nordvestjylla nd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Tandregulering Nordvestjylla nd"

Transkript

1 CENTER FOR TANDREGULERING NORDVESTJYLLAND Ved Fjorden 2B 7600 Struer TIf Arsregnskab 2014 Center for Tandregulering Nordvestjylla nd

2 LedeIsesptegning 3 Revisionsptegning 4 Ledesesberetning 6 Virksomhedsoplysninger 2 Noter 12 Balance pr Resultatopgørelse for Anvendt regnskabspraksis 7 Indholdsfortegnelse 1

3 Virksomhedsoplysninger Institutionsoplysninger: Center for Tandregulering Nordvestjylland Ved Fjorden 2 B 7600 Struer CVR.nr: Telefon: Hjemmeside: Hjemstedskommune: Struer Regnskabsr: 1. januar -31. december 2014 Enteressentkommuner: Lemvig Kommune Struer Kommune Skive Kommune Thisted Kommune Bestyrelse: Mads Jakobsen, Struer Kommune Peder Christensen, Skive Kommune Dna østerby, Lemvig Kommune Erik Bøgh Nielsen, Thisted Kommune Daglig ledelse: Diana Svejgaard Joel Raaid A. Salih Institutionens formal: Interessentskabet driver alle former for aktiviteter inden for lovpligtig kommunal tandregulering. Interessentskabet leverer tandregulering et om fang og i en kvalitet svarende til gldende lovgiv ning. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2

4 trets aktiviteter for regnskabsret 1. januar regnskabsret 1. januar 31. Vi anser den valgte regnskabspraksls for hensigtsmsslg, sledes at &sregnskabet giver et 31. ries budget- og regnskabsvsen, revision my. december Arsregnskabet er aflagt I overensstemmelse med kravene I bekendtgørelsen om kommuner december 2014 for Center for Tandregulering Nordvestjylland. Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt rsregnskabet for retvlsende billede af centrets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet af cen ci, )mvi o iie T ed Kommune r øster, 7 Erik Bøgh Nielsen Skive Kommune sen Bestyrelsen: Diana Svdjgaard Joel Raaid A.Saliti, W Dallig leder: Arsregnskabet er forelagt og godkendt den 11. maj 2015 meddelte bevflhinger, love og andre foreskrlfter samt med 1ndgede aftaler 09 sdvanlig sikrer, at de dispositloner, der er omfattet af rsregnskabet, er i overensstemmelse med praksls. Endvidere er det vores vurdering, at centret har etableret retningslinjer og procedu rer, der slkrer, at der tages skyldige økonomiske hesyn ved centrets forvaitning. Det er ligeledes vores vurdering, at centret har etableret retnlngslinjer og procedurer, der Ledelsespâtegning 3

5 31. Den uafhngige revisors pâtegning Til bestyrelsen for Center for Tandregulering Nordvestjylland Vi har revideret rsregnskabet for Center for Tandregulering Nordvestjylland for regnskabsret 1. januar - december 2014, som er udarbejdet efter kravene I bekendtgørelsen om kommuners budget- og regnskabsvsen, revision my. Ledelsens ansvar for ârsregnskab Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et rsregnskab, der giver et retvisende billede I overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om kommuners budget- og regnskabsvsen, revision my. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et rsregnskab uden vsentiig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller feji, samt for valg og anvendelse af en hensigtsmssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmssige skøn, som er rimelige efter omstndighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af rsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgede aftaler og sdvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om rsregnskabet p grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. by om kommunernes styrelse og Struer Kommunes revisionsregulativ. Dette krver, at vi overholder etiske krav samt pianigger og udfører revisionen for at opn høj grad af sikkerhed for, om rsregnskabet er uden vsentiig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opn revisionsbevis for beløb og oplysninger i rsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vsentiig fejlinformation i rsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrobler, der er relevante for centrets udarbejdelse af et rsregnskab, der giver et retvisende billede. Formlet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af centrets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens vaig af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmssige skøn er rimelige samt den samlede prsentation af rsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af rsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgede aftaler og sdvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnede revisionsbevis er tilstrkkeiigt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 4

6 Kon ki usion Det er vores opfattelse, at rsregnskabet giver et retvisende billede at centrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt at resultatet af centrets aktiviteter for regnskabsret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om kommuners budget og regnskabsvsen, revision my.. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af rsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgede aftaler og sdvanhig praksis. Supplerende oplysninger vedrorende forstâelse af revisionen Centret har i overensstemmelse med kravene bekendtgørelsen om kommuners budget- og regnskabsvsen, revision m.v. som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte budget for 2014 inklusive afgivne tillgsbevillinger. Disse sammenligningstal har ikke vret underlagt revision. Aarhus, den 11. maj 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 5

7 LEDELSESBERETNING 2014 CENTER FOR TANDREGULERING NORDVESTJYLLAND Center for tandregulering Nordvestjylland (CTN) er et 60-selskab, hvor deltagerne er Lemvig, Skive, Thisted og Struer kommuner. Centret startede op 1. marts 2013 med specialtandlge Søren Povisen sam leder af den daglige drift samt det faglige ansvar og overtandlgen i Struer som øverste leder. Bestyrelsen I CTN er politikere fra de 4 samarbejdskommuner. De 4 overtandiger og ledende specialtandlge er bestyrelsens rádgivere p det faglige omrde. Personalet bestr af virksomhedsoverdragede medarbejdere fra private praksis, kommunale tandplejere samt nyansatte herunder en fuldtids administrativ medarbejder. De fysiske rammer i centret er helt i top. Den tidligere leder opsagde sin stilling med udgangen af Det betød at forret 2014 var prget at at finde en ny faglig ledende specialtandlge samt at f behandlet de børn og unge der allerede var i gang med en bøjlebehandling. Dette blev kiaret ved at trkke eksterne konsulenter in Det var nødvendigt, at stoppe helt op for igangstning af nye bøjlebehandlinger I denne periode. OvertandIgen I Struer fik i januar midlertidigt ansvaret for den daglige ledelse og blev hen over forret hjulpet af overtandlgen fra Lemvig Kommune. Ved rets udgang varetages den daglige ledelse stadig at overtandlgen I Struer. Specialtandlge Raaid A. Salih blev ansat 1. maj som ny leder p det faglige omrde samt p sigt de resterende ledelsesopgaver. 1. maj var ogs dagen hvor CTN fik sin specialtandlge tilbage fra barselsorlov. Der bliver løbende aver tilpasninger af serviceniveauet I samarbejdskommunerne, der er udarbejdet flles retningslinjer og interne procedurer. Der er ogs arbejdet videre med personalehândbogen. Det nye MED udvaig harvret p lovpligtig uddannelse. Det totale stop for nye igangsttelser og den turbulente opstart betød at ventelisten i CTN blev alt for høj. I sensommeren besluttede alle samarbejdskommunerne at give en ekstra bevilling p i alt 10 millioner kroner over de kommende r for at f styr p ventelisten. Det betød, at der i efterret blev ansat et ekstra team af specialtandlge, tandplejere og kllnikassistenter. Ved rets udgang kunne det allerede ses positivt p ventelistens størrelse. Usikkerhed ved indregning om miing Der er ikke konstateret usikkerheder ved indregning og mâling for regnskabet. Begivenheder efter regnskabsrets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrdt forhold, som forrykker vurderingen af rsregnskabet. 6

8 men Anvendt regnskabspraksis Generelt Centrets regnskab afigges henhold til gidende lovgivning og efter de ret ningslinjer, der er fastlagt I bekendtgørelse cm kommuners budget- og regn skabsvsen, revision my. (økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regn skabssystem for kommuner). Da Struer Kommune er regnskabsførende for cen tret, er anvendt regnskabspraksis med beskrivelse af de forhold, der er relevan te for Center for Tandregulering Nordvestjylland. Arsregnskabet indeholder udgiftsbaserede regnskabstal. Hovedreglen for det udgiftsbaserede regnskab er, at udgifter og indtgter regi streres p det tidspunkt hvor udigfterne afholdes eller indtgterne indbetales. Indregning af indtgter og udgifter Indtgter og udgifter driftsføres scm hovedregel i det regnskabsr, hvor de leveres uden hensyntagen til, hvornr de betales eller forbruges. Udgiftsreg nskabet Arsregnskabets primre funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Arsregnskabet indeholder en afrapportering af centrets resultater og prsentati on af centrets vsentlige aktivitetsniveau. Balancen FormIet med balancen er at vise centrets aktiver og passiver opgjort henholds vis primo regnskabsret og ultimo regnskabsret, idet der ved passiver forsts summen af egenkapital og forpligtigelser. Materielle anigsaktiver Materielle anigsaktiver med en anskaffelsessum p over kr. mies til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaf felsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor akti vet er klar til at blive taget I brug. For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste vrdi af dagsvrdien af aktivet og nutidsvrdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restvrdi efter af sluttet brugstid. Der foretages linere afskrivninger baseret p følgende vurde ring af aktivernes forventede brugstider: Tekniske installationer, udstyr, inventar my., 10 r IT-software my., 3 r AnIg under udførelse optages i anigskartoteket og balancen i kke. afskrives 7

9 Immaterielle anigsaktiver Immaterielle anigsaktiver omfatter software vrdisat til kostpris fratrukket afskrivninger. Aktiverne afskrives over højst 5 r. Finansielle gidsforpiigtigeiser Langfristet gid er optaget med restgiden p balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpigtigelse vedrørende finansielt leasede an Igsaktiver indregnes I balancen som en gidsforpiigtigeise. Andre gidsforpiigtigeiser, scm omfatter gid til Ieverandører, andre myndig heder samt anden gid, mies til nominel vrdi. 8

10 venteliste Resultatopgorelse for 2014 Korrigeret Note budget Regnskab Regnskab Indtgter fra kommuner - 1 Indtgter fra kommuner - ordinr Indtgter Personaleudgifter Materiaer og teknik Inventar og materiel IT-udgifter Administration Grunde og bygninger øvrige Udgifter Arets resultat negativ beløb = overskud 9

11 Balance pr. 31. december 2014 Aktiver Note kr. kr. 9 AnIgsaktiver Materielle anigsaktiver Immaterielle anigsaktiver AnIgsaktiver Tilgodehavender - 10 MeIIemvrende med Struer Kommune Tilgodehavender Overforsel til kommende âr Aktiver i alt

12 Balance pr. 31. december 2014 Passiver Note kr. kr. 12 Langfristet gidsforpligtigelser Kortfristet gidsforpiigtigeiser Passiver i alt Eventualforpligtigelser LejemIet Ved Fjorden 2 er uopsigehgt 110 r fra lejeaftalens begyndelsestidspunkt, siedes at lejeaftalen tidligst kan opsiges til ophør den Huslejen frem tii udgør t.kr. plus andel affilesudgifter. 11

13 Noter Note Indtgter kommuner Betaling fra Lemvig Kommune Betaling fra Skive Kommune Betaling fra Thisted Kommune Betaling fra Struer Kommune Betaling til nedbringelse af venteliste Regnskab Regnskab Personaleudgifter Løn Refusion af udgifter til TR -589 Møder, rejser og tjenestekørsel Kurser og uddannelse Arbejdsskadeforsikring øvrige personaleudgifter Honorar Barselsfond Arbejdstøj Materialer og teknik Teknik Klinik Kirugi Steralisation Inventar og materiel Leasingydelse, udstyr øvrige ucigifter Betaling fra privat praksis (andel af udgifter) IT-udgifter Køb af udstyr, software my TK2 og TK2 Biz Talk Betaling til Struer Kommunes hotline, licenser my Leasingydelse

14 Regnskab Regnskab Note Administration Annoncering Porto og fragt Kontorartikler Kopi og print Telefoni øvrige udgifter Konsulentbistand Central administration Grunde og bygninger Husleje El, vand, varme Rengøring Forsikringer Alarmsystemer Almindelig vedligeholdelse Renovation Betaling fra privat praksis (andel af udgifter) øvrige Bestyrelsesmøder

15 - Kostpris - Tilgang/afgang - Kostpris - Arets - Primo - Regulering - Ultimo Noter Regnskab Regnskab Note AnIgsaktiver Materielle Immaterielle driftsudstyr og adm. IT-system inventar pr. 1. januar pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar afskrivninger Tilbageforte afskrivninger Afskrivninger pr. 31. december Regnskabsmssig vrdi pr Afskrives over 10 âr 3 âr Afskrivningerne ndgr kke som drftsomkostnnger i driftsresultatet. Som folge heraf oparbejdes der et reguleringsaktiv, der det enkelte r svarer til forskellen mellem afdrag p Ieasingkontrakter og rets afskrivninger. Tilbageforte afskrivninger er udtryk for denne regulering. 10. Tilgodehavender (meiiemvrende med Struer Kommune) Arets driftsresultat af feriepenge I forbindelse med etablering af centret blev skyldige feriepenge vedrørende virksomhedsoverdragne medarbejdere indbetalt til Struer Kommune. 11. Overforsel til kommende âr Idet de enkelte rs over/underskud ikke tiibagebetaies/opkrves hos interessentkommunerne, vii manglende Iikviditet blive overført til efterfølgende r. 12. Langfristet gidsforpligtigelse Langfristet gldsforpligtigelse vedrører finansielt leasede aktiver. Forpligtigelsen omfatter fø I gend e: Driftsudstyr og inventar IT-systemer Opstartsdato Løbetid 10 r 3 r Samlet forpligtigelse Arets afdrag GId pr Langfristet gldsforpiigtigeiser i alt Driftsudstyr og inventar afdrages med ,30 kr. pr. r. IT-systemer afdrages med ,20 kr. pr. 14

16 Kortfristet gidsforpiigtigeise Regnskab 2014 Regnskab Skyldige feriepenge GId til Struer Vmmiir, (se note 10) Ultimo

Center for Tandregulering Nordvestjylland. Cvr. nr.: 34 44 85 58 Regnskabsàr: 1. marts - 31. december 2013. I af 14

Center for Tandregulering Nordvestjylland. Cvr. nr.: 34 44 85 58 Regnskabsàr: 1. marts - 31. december 2013. I af 14 Center for Tandregulering Nordvestjylland Cvr. nr.: 34 44 85 58 Regnskabsàr: 1. marts - 31. december 2013 I af 14 Center for Tandreg ulering Nordvestjylland Virksomhedsoplysninger Institutionsoplysninger:

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere