Generel Klinisk Studieplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan"

Transkript

1 Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet Regionshospitalet Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Skade/modtageafsnittet er en del af Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive Region Midtjylland se mere på hjemmesiden Skade/modtageafsnittet er opdelt i 2: En skadestue og et modtageafsnit. Som studerende foregår den kliniske undervisning i skadestuen. Skade/modtageafsnittets daglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en souschef. Hospitalsvisitationen er fysisk beliggende i Skade/modtageafsnittet. Hospitalsvisitationen bemandes af sygeplejersker fra skade/modtageafsnittet og akut afsnit A24. Visitationen er en enhed, hvor alle indgående opkald fra praktiserende læger og alle uvisiterede kørsel 1 og 2 (falck) modtages. Patienten visiteres herefter videre i huset. Samarbejdsrelationer I afsnittet er der ansat sygeplejersker, behandlersygeplejersker, 1 social- og sundhedsassistent, sekretærer samt rengøringsassistenter. I skade/modtageafsnittet samarbejde vi primært med ortopædkirurgisk, neurologisk, gynækologisk, organkirurgisk, øre-næse-hals, pædiatrisk samt medicinsk afdeling ved akut kritisk sygdom. Vi samarbejder med læger, portører, centralsekretariatet, billeddiagnostisk afdeling, kliniskmikrobiologisk afdeling, falck, politi, lægevagten, primærkommuner, kirurgisk ambulatorium, sengeafdelingerne, operations- og anæstesi afdelingen, opvågning- og intensiv afdeling samt sygehuskapellet. I afsnittet uddanner vi sygepleje-, radiograf-, medicinstuderende og falckreddere på flere niveauer. Endvidere har vi praktikanter fra forsvaret. Udover at bemande skadestue og modtagelse i Viborg, har vi skadeklinikken i Skive samt kirurgisk skade ambulatorie i Viborg. Patient/borger kategorier Vi modtager i skade/modtageafsnittet Patienter som selv henvender sig med skader på hud, knogler, muskler og led Patienter med lignende skader som kræver akut behandling og har behov for transport med falck. Patienter som er henvist fra egen læge eller vagtlægen med skader, som er mere end 24 timer gamle HR afdelingen. Uddannelse. Side 1 af 7

2 Traumepatienter, som har været involveret i voldsomme hændelsesforløb, hvor der er skader på et eller flere organsystemer Patienter med forbrændinger Patienter til akut indlæggelse på gynækologisk, neurologisk og øre-næse-hals afdelingen, samt akut kritisk syge til organkirurgisk, medicinsk samt pædiatrisk afdeling. Endvidere modtager vi organkirurgiske samt urologiske skader, som endnu er uvisse om de skal indlægges Patienter med hjertestop Patienter som er mors Patienter i alle alders grupper Patienter henvist til skade ambulatoriet Centrale kliniske problemstillinger Skade/modtageafsnittet modtager akutte patienter til samtlige lægefaglige specialer på Regionshospitalet Viborg. Patienternes tilstand spænder fra at være livstruende til at være mindre skader, hvor patienterne behandles ambulant. Sygepleje til patienter/pårørende i krise Korttidssygepleje til patienter i den akutte fase Grundlæggende sygepleje og observationer af patienter ift. smerter, feber, respiration, kredsløb, ernæring Observationer og behandling af patienter med frakturer, sår mv. Observation og behandling af den bevidsthedspåvirkede patient Se desuden patient/borger kategorier Tværfaglige og tværsektorielle forhold I afsnittet samarbejder vi med mange forskellige faggrupper, såsom læger og sygeplejersker fra relevante specialer, radiografer, sekretærer, bioanalytikere, falckreddere, primær sundhedstjeneste, egen læge, psykiatrien, samt alle afdelinger på Regionshospitalet. I skadestuen er der hele tiden en eller flere læger, som tager sig af patienterne. I modtagelsen tilkalder vi en læge fra det relevante speciale. Som hovedregel er det forvagten som kommer både i skadestuen og modtagelsen, de tilkalder deres mellem- eller bagvagt ved behov. I forbindelse med traume eller behandling på akut stue 63 (f.eks hjertestop) kommer der læger på mellem- og bagvagts niveau. Endvidere har vi i ovenstående situationer et tæt samarbejde med anæstesi afdelingen, såvel sygeplejersker som læger. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer I afsnittet modtager og behandler vi patienter i forhold til ovennævnte problemstillinger. I de enkelte patient situationer identificeres patientens behov og problemstillinger, der vurderes, planlægges og udføres sygepleje i relation hertil i samarbejde med patienten og/eller dennes pårørende. I afsnittet er der forskellige patient forløb: HR afdelingen. Uddannelse. Side 2 af 7

3 Nogle patienter færdigbehandles i afsnittet og afsluttes herfra Nogle patienter behandles i afsnittet og henvises til videre behandling i kirurguisk skadeambulatorium, andre ambulatorier eller hos egen læge Nogle patienter observeres i afsnittet i flere timer inden de kan sendes hjem f.eks commotio patienter Nogle patienter indlægges til videre behandling på relevante afdelinger f.eks ortopædkirurgisk sengeafsnit (T10-1, T10-3), opvågningsafsnittet (O-25) mv Sygeplejefaglige opgaver Den studerende følges med en klinisk vejleder/sygeplejerske (evt. andet plejepersonale) i udvalgte arbejdssituationer. Observere og reflektere over sygeplejerskens arbejdsområde Patientkontakt Grundlæggende sygeplejehandlinger, observationer ved normale tilstande samt ved afvigelser og indsamling af fysiologiske data, herunder måling af f.eks. BT, puls, temperatur, urinstiks, saturation mv Indlæggelsessamtale, udskrivelse, sygeplejerapport, diverse møder, konferencer, undersøgelser, samtaler, samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere, stuegang, medicinadministration mm Udføre korrekt håndhygiejne, udvise korrekt uniformsetikette og have kendskab til retningslinjer herfor på e-dok Indlede en patientkontakt og foretage en dataindsamling af patientens oplevelse af egen krop og det at være patient Indlede en patientkontakt Patientens oplevelse af egen krop og det at være patient, f.eks.: o at have behov for hjælp til f.eks. kropspleje o hvilken betydning påklædning har for patienten o Tage udgangspunkt i patientens egne ressourcer, vaner, ønsker og blufærdighed i forbindelse med plejen Udviklings- og forskningsområder og tiltag I skadestue/modtageafsnittet arbejdes der med følgende udviklingstiltag: at vi gennem undervisning og faglige diskussioner forbedrer kvaliteten af vores sygepleje og derved udvikler den enkelte medarbejders faglige viden at vi fortsat udvikler og forbedrer vort tværfaglige samarbejde at vi arbejder med at udvikle dokumentation i EPJ at vi i afsnittet arbejder med udvikling af DDKM at vi er med i opbygningen og videre udvikling af hospitalsvisitationen at vi fortsat udvikler den koordinerende funktion arbejder videre med ADAPT triage modellen Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Sygeplejersken anvender forskellige metoder i sin sygepleje for at kunne vurdere og HR afdelingen. Uddannelse. Side 3 af 7

4 handle. Eksempelvis observationer, instrukser og retningslinier. Ingen af metoderne har værdi i sig selv, hvis ikke sygeplejersken samtidig bruger sin faglige viden og reflekterer. I skadestue/modtageafsnittet kan den studerende se eller anvende nedenstående metoder: Kliniske observationer sanser Objektive observationer BT-måling, tp-måling etc. Sygepleje Sygeplejeprocessen bruges som et grundlæggende redskab til at strukturere samt dokumentere pleje og behandling af patienten. Sygeplejeprocessen er en integreret del af EPJ Kliniske retningslinjer og instrukser (E dok.) bruges til at sikre kvaliteten og kontinuiteten af sygeplejen Sygepleje ud fra Virginia Hendersons 14 behovsområder som er integreret i EPJ VAS score anvendes til at vurdere smerteintensitet Glasgow coma scale - anvendes til at beskrive patientens bevidsthedsniveau Praksisbeskrivelser/forløbsbeskrivelser beskriver det overordnede patientforløb Patientvejledning og pjecer anvendes til at forberede patienten på undersøgelser, behandling og udskrivelse Under morgenkonference laves der fordeling af personalet i skadestue og modtagelse. Her sker der også sygeplejefaglig refleksion og diskussion af emner relateret til patienterne Udviklingsmetoder Bevidst arbejde med at implementere ny viden Organiseret undervisning og opkvalificering af personale f.eks. supervision Specialeansvarlige sygeplejersker, behandlersygeplejersker Systematiseret introduktion af nyt personale Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse I Regionshospitalets HR afdeling er ansat uddannelseskoordinator og uddannelsesansvarlige sygeplejersker til at varetage opgaverne omkring klinisk undervisning i samarbejde med de kliniske vejledere i afsnittene. Læs om klinisk undervisning på hjemmesiden: Introduktion til klinisk undervisning og klinik forberedende undervisning foregår før hvert modul og varetages af de uddannelsesansvarlige og koordinator. De uddannelsesansvarlige har ansvaret for at anvise uniformer og omklædningsrum, samt evt. at udlevere nøgler til hospitalet. Der er kliniske vejledere i afsnittet, som er ansvarlige for den kliniske undervisning. Desuden tager det øvrige personale del i den daglige vejledning. Læs om de kliniske vejledere på hjemmesiden: Den studerende, der skal starte på skadestue/modtageafsnittet, får tilsendt et velkomstbrev via mail ca. 14 dage før start på klinisk undervisning. Dette indeholder bl.a. navn på den kliniske vejleder og mødetider. Den første dag introduceres den studerende til HR afdelingen. Uddannelse. Side 4 af 7

5 afsnittet af den kliniske vejleder så vidt muligt. I løbet af de første dage afholdes en planlægningssamtale med klinisk vejleder. Den studerende bliver tilknyttet en klinisk vejleder. Vejledningen varetages primært af den kliniske vejleder med hjælp fra det øvrige personale i afsnittet. Den kliniske vejleder har sammen med den studerende hovedansvaret for uddannelsesforløbet i afsnittet. Den kliniske undervisning tilrettelægges ud fra den studerendes forudsætninger og læringsudbyttet for modulet. Den studerende vil primært blive tildelt klinisk undervisning i skadestuen. Læringsmiljø /Studiemiljø Vi lægger stor vægt på at den studerende føler sig tilpas i afsnittet og er meget opmærksom på, at det sociale miljø og arbejdsfællesskabet har stor betydning for læring Vi møder den studerende som en ligeværdig person Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang Vi ser den studerende som en del af det team, der er i afsnittet Vi giver den studerende mulighed for at deltage aktivt i den kliniske praksis og det tværfaglige samarbejde i afsnittet Vi respekterer, at den studerende er i en læresituation, og har brug for os som rollemodeller Den studerende gives tid og mulighed for refleksion over oplevede situationer i praksis Afsnittets forventninger til den studerende: Præsenterer sig selv for personalegruppen Viser engagement og tager ansvar for egen læring Har kendskab til afsnittets patientkategori Har sat sig ind i afsnittets uddannelsestilbud Har udarbejdet skriftlige forventninger til planlægningssamtaler Bruger e-portfolien som studieredskab og som kommunikationsredskab mellem klinisk vejleder og den studerende Er bevidst om egne kompetencer, såvel faglige som personlige i sit arbejde / sin væren i afdelingen Overholder aftaler og er ærlig Giver udtryk for sin undren / kommer med tilbagemeldinger ift. plejen mv i afsnittet For at komme i dybden med den enkelte patient forventes det, at den studerende tager sig tid til litteratursøgning, søgning i E-dok samt udvider sin faglige viden med diverse faglitteratur. Vejlednings- og evalueringstilbud Vejledning Ved planlægningssamtalen strukturerer den kliniske vejleder i samarbejde med den studerende den kliniske undervisningsperiode i henhold til den individuelle kliniske studieplan / ugeplan Den studerende får dagligt før-, under- og eftervejledning. Desuden reflekterer den studerende i relation til sygeplejesituationer og træner kliniske færdigheder HR afdelingen. Uddannelse. Side 5 af 7

6 Fælles refleksion, hvor den studerende og uddannelsesansvarlig mødes og reklekterer med hinanden på tværs af afsnittene Studieredskaber: E-portfolio er et obligatorisk studieredskab i den kliniske undervisning. Den indeholder en præsentations- og en arbejdsportfolio, som den studerende skriver i Individuel klinisk studieplan og ugeplaner er en del af e-portfolio Den studerende giver klinisk vejleder, uddannelsesansvarlig og teoretisk underviser adgang til e-portfolien, så de kan følge den studerendes skriftlige studiearbejde, og give skriftligt eller mundtligt tilbagemelding, for at optimere den studerendes læring Evaluering: Der afholdes en afsluttende samtale med klinisk vejleder og den studerende, hvor den studerendes læringsudbytte evalueres Kliniske vejlederes sygeplejefaglige -og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder: Faglig kompetent sygeplejerske Pædagogiske kvalifikationer svarende til 9 ECTS point Indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen Interesse for at vejlede/undervise Løbende kompetenceudvikling i forbindelse med temadage/møder/supervision af uddannelses ansvarlige Uddannelsesansvarlig: Sygeplejerske med bred klinisk sygeplejefaglig baggrund Relevant diplom, master eller kandidatgrad Vejlednings- og undervisningserfaring Løbende kompetenceudvikling i forbindelse med temadage/kurser/supervision af ekstern supervisor Gode samarbejds- og organisatoriske evner Indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur I klinisk undervisning er pensum på sider pr. ects point. Pensum afspejler modulets læringsudbytte og bygger på praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Opgivet pensum er på 45 sider. Derudover søger den studerende selv litteratur, bl.a. i forbindelse med studieaktiviteter. Den studerende dokumenterer sit samlede pensum i e- portfolien. Callesen T. m.fl. (2005) Den akutte patient. Munksgaard, s Olesen, S. m.fl. (2010) Ortopæd kirugi - sygdomslære og sygepleje Nyt nordisk forlag Arnold Busck S Rath, U. (2007) Virksomhed som sygeplejerkse. I: Pedersen, S (red.) Sygeplejebogen HR afdelingen. Uddannelse. Side 6 af 7

7 del. Gads Forlag, 2.udg. (15 sider) Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Den studerende skal: Have udvist studieaktivitet knyttet til deltagelse i sygeplejefaglige opgaver beskrevet i uddannelsesstedets generelle kliniske studieplan. Jvnf. Afsnittet sygeplejefaglige opgaver Opnå deltagelsespligten på et omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen Deltage i planlagt studieaktivitet: Indlede patientkontakt og foretage dataindsamling. Dokumenteres i eportfolien Godkendelse af den generelle kliniske studieplan Dato: Skolens godkendelse: HR afdelingen. Uddannelse. Side 7 af 7

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Modul 4: Grundlæggende klinisk virksomhed Kirurgisk afdeling K11-1 Regionshospitalet Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ved Århus Universitetshospital varetager behandling, pleje, uddannelse og forskning indenfor øjensygdomme på regionalt,

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet i Herning. Kirurgisk afdeling. Sengeafsnit A1 og A2. Kirurgisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet.

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade 12 8800 Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Blåkærgård Røddingvej

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi), Præparation, Operations-

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere