Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: Patienter fra andre amter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: Patienter fra andre amter Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Fyns Amt PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: Patienter fra andre amter som oprindeligt blev indsamlet af Fyns Amt Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-3499). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-3499: Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: Patienter fra andre amter. Primærundersøger: Fyns Amt. DDA udgave (ved Anette S. Gulbæk og Heidi W. Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1404 respondenter, 54 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (50 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Fyns Amt og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i sep, 1997 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Anette S. Gulbæk og Heidi W. Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-3499: Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: Patienter fra andre amter

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Maj, 2005 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden

4 en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996:

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: patient; afdeling; pårørende; forhold; IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-3499: Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: Patienter fra andre amter. Primærundersøger: Fyns Amt. DDA udgave (ved Anette S. Gulbæk og Heidi W. Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1404 respondenter, 54 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (50 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Fyns Amt, Udviklings- og Uddannelsesafdelingen. Udviklingskontoret, 5220 ODENSE SØ. Afleveringstidspunkt: Dataindsamler: Fyns Amt, Udviklingsafdelingen att: Lisbeth Hauman. Ørbækvej 100, 5220 ODENSE SØ. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Patienttilfredshedundersøgelsen beskæftiger sig med patienter bosiddende uden for Fyn, som behandles på Odense Universitetshospital. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem de tre jyske amter, Vejle, Ribe, Sønderjylland, Odense Universitetshospital og Fyns Amt. Undersøgelsen viser, at patienter fra andre amter der benytter Odense Universitetshospitals landsdels funktioner samlet set, ikke adskiller sig væsentligt fra de fynske patienter, når det gælder deres tilfredshed med den behandling og pleje, de modtager. De er generelt meget tilfredse med den egentlige kerneydelse, behandlingen af deres sygdom og, som de fynske patienter, føler de sig godt informeret om, hvad der skal ske under deres indlæggelse. Derudover har de en række problemer til fælles med de fynske patienter, navnlig at kontakten til personalet ikke altid fungerer godt. Som de fynske patienter oplevede de færreste udenamts patienter, at de havde en kontaktlæge eller -sygeplejerske. Patienter fra andre amter adskiller sig dog på en række områder fra de fynske. Den lange afstand til hjemmet betyder, at både patienter og deres pårørende har behov for andre serviceydelser end de fynske patienter. I undersøgelsen giver mange udtryk for, at navnlig pårørendes muligheder for i kortere eller længere tid at overnatte sammen med eller i nærheden af de indlagte patienter, ikke er tilstrækkelig gode. På andre områder, som også berører de pårørende, såsom muligheder for privat samvær og spisemuligheder, udtrykker de ligeledes ønske om en bedre service. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse.

8 Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 1404 respondenter; 54 variable pr. respondent. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og Engelsk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Fyns Amt, Udviklings- og Uddannelsesafdelingen. Udviklingskontoret, 5220 ODENSE SØ. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. INDLEDNING Undersøgelsen "Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: Patienter fra andre amter" blev oprindelig foretaget af Lars Fyns DDA modtog datamaterialet sep. 1997, fra Fyns Amt med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS-fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SPSS til DDA s arkivformat, OSIRIS, samt udarbejdelse af nærværende datadokumentation. Manglende data I det oprindelige datamateriale er der anvendt to koder for manglende data (MD), og disse er bibeholdt under oparbejdningen. 9, 99, 999,...for "Uoplyst" (Spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). 10, 100, 1000,... for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filterende spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen pp formen FILTER: Vnnn).

9 I enkelte tilfælde, hvor denne omkodningspraksis er fraveget, vil det være noteret i kodebogens dokumentation af de pågældende variable. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA-studienummer Variablen har værdien 3499 for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 5, bredde 4 DDA-løbenummer Variablen er kodet i intervallet Undersøgelse af Patienttilfredshed Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet. Spørgsmålene bedes besvaret i forhold til den afdeling på Odense Universitetshospital hvorfra de senest er udskrevet. I de fleste spørgsmål skal der kun svares med et enkelt kryds. I de spørgsmål hvor der er mulighed for at sætte flere kryds

10 i besvarelsen, er dette anført ved spørgsmålet. Er modtageren af dette brev under 15 år bedes spørgsmålene besvaret af forældrene på barnets vegne, eller af forældre og barn i fællesskab. Lidt om Dem selv V0003 KØN start 9, manglende data: = 9 Spm. 1: Køn? Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 99 V0004 HVAD ER DIN ALDER start 10, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvad er Deres alder? under Over Uoplyst svarprocent: 99 V0005 ÆGTESKABELIG STATUS start 11, manglende data: = 9 Spm.3: Hvad er Deres civilstand? Ugift Gift/samboende

11 Uoplyst svarprocent: 97 V0006 HAR BØRN start 12, manglende data: = 9 Spm. 4: Har De børn? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0007 POSTNUMMER start 13, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 5: Hvor bor De? (opgiv postnummer) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (35 tilfælde) V0008 HVILKEN AFD. INDLAGT PÅ start 17, manglende data: = 99 Spm. 6: Hvilke afdeling var de senest indlagt på? Kirugi (A) Kardiologisk (B) Medicinsk (C) Gynækologisk/obstetrisk (D) Øjenafdelingen (E) Øre-, næse-, halsafdelingen (F) Børneafdelingen (H) Dermato-venerologisk (I) Medicinsk (M) Neuromedicinsk (N) Ortopædisk (O) Psykiatrisk (P) Onkologisk-hæmatologisk (R) Medicinsk-gastroenterologisk (S) Thorax-karkirurgisk (T) Neurokirurgisk (U) Nefrologisk (Y) Plastikkirurgisk (Z) Uoplyst svarprocent: 97

12 V0009 FIK DU INDLÆGGELSES BREV start 19, manglende data: = 9 Spm. 7: Har de modtaget et indlæggelsesbrev? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0010 HVORDAN TRANSPORT T OUH start 20, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvordan blev De transporteret til Odense Universitetshospital? Kørte selv Med offentlig transportmiddel (tog eller bus) Med Taxi Med Falck Blev kørt af pårørende eller bekendt Andet Uoplyst svarprocent: 96 Før indlæggelsen V0011 SKRIFTLIG INFORMATION start 21, manglende data: = 9 Spm. 9: Fik De skriftlig information om den behandling, De skulle gennemgå under Deres indlæggelse? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0012 HVORD. VAR SKR. INFORMAT

13 start 22, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V11 Spm. 9a: Hvis Ja. Hvordan synes De, den skriftlige information var? Virkelig god Tilstrækkelig Utilstrækkelig Helt utilstrækkelig Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 43 V0013 SKR INF OM PRAKTISKE FOR start 24, manglende data: = 9 Spm. 10: Fik De skriftlig information om de praktiske forhold i forbindelse med Deres indlæggelse? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 93 V0014 HVORD V SKR. INF OM PRAK start 25, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V13 Spm. 10a: Hvis ja. Hvordan synes De, den skriftlige information var? Virkelig god Tilstrækkelig Utilstrækkelig Helt utilstrækkelig Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 57 V0015 VENTETIDEN PÅ INDLÆGGELS

14 start 27, manglende data: = 9 Spm. 11: Fik De oplysninger om ventetiden på indlæggelse? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0016 VAR VENTET OPL RIGTIGE start 28, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V15 Spm. 11a: Hvis ja, var det den rigtige ventetid, De havde fået oplyst? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0017 NOK OPL OM TRANSPORT start 30, manglende data: = 9 Spm. 12: Fik de tilstrækkelig oplysninger om, hvordan De kunne blive transporteret til Odense Universitetshospital? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 90 Under indlæggelsen

15 Spørgsmål om Deres behandling/pleje V0018 TILFR. M INF. OM UNDERSØ start 31, manglende data: = 9 Spm. 13: Var De tilfreds, med den information om undersøgelser, behandling og pleje, De fik i forbindelse med indlæggelsen? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0019 ÉN LÆGE UNDER INDLÆGGELS start 32, manglende data: = 9 Spm. 14: Havde De en bestemt læge tilknyttet under indlæggelsen? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0020 ÉN SYGEPLE. U. INDLÆGGEL start 33, manglende data: = 9 Spm. 15: Havde De en bestemt sygeplejerske tilknyttet under indlæggelsen? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0021 TILFREDS MED PERSONALET

16 start 34, manglende data: = 9 Spm. 16: Var De alt i alt tilfreds med Deres kontakt til personalet? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0022 UTILF, VAR DET KONTAKTEN start 35, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V21 Spm. 17: Hvis De var utilfreds, var det da galt med kontakten: Variablen er kodet i intervallet = Irrelevant (1332 tilfælde) V0023 TILFREDSHED VED INDLÆGGE start 38, manglende data: = 9 Spm. 18: Hvordan vil De alt i alt sige, De er tilfreds med den behandling og pleje, De fik under indlæggelsen Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0024 ØVRIGE KOMM TIL OPHOLDET start 39, bredde 3 Spm. 19: Har De i øvrigt kommentarer til den behandling og pleje De har modtage på Odense Universitetshospital? Variablen er kodet i intervallet 1-21

17 Spørgsmål om andre forhold end behandling og pleje V0025 TILFREDS M MORGENMADEN start 42, manglende data: = 9 Spm. 20a: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med følgende forhold: (Sæt kun 1 kryds ud for hvert punkt) A. Morgenmaden Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 93 V0026 TILFREDS M FROKOSTEN start 43, manglende data: = 9 Spm. 20b: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med følgende forhold: (Sæt kun 1 kryds ud for hvert punkt) B. Frokosten Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 93 V0027 TILFREDS M AFTENSMADEN start 44, manglende data: = 9 Spm. 20c: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med følgende forhold: (Sæt kun 1 kryds ud for hvert punkt) C. Aftensmaden

18 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 92 V0028 TILFREDS M OPHOLDSRUM start 45, manglende data: = 9 Spm. 20d: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med følgende forhold: (Sæt kun 1 kryds ud for hvert punkt) D. Opholdsrum Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 88 V0029 TILFRE MED INDKØBSM.OUH start 46, manglende data: = 9 Spm. 20e: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med følgende forhold: (Sæt kun 1 kryds ud for hvert punkt) E. Indkøbsmulighederne på Odense Universitetshospital Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 84 V0030 TILFRED MED ADSPREDELSEN start 47, manglende data: = 9 Spm. 20f: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med

19 følgende forhold: (Sæt kun 1 kryds ud for hvert punkt) F. Mulighed for adspredelse Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 82 V0031 TILFREDS M RENGØRINGEN start 48, manglende data: = 9 Spm. 20g: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med følgende forhold: (Sæt kun 1 kryds ud for hvert punkt) G. Rengøring Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 88 V0032 TILFREDS M BIBLIOTEKET start 49, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 20h: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med følgende forhold: (Sæt kun 1 kryds ud for hvert punkt) H. Bibliotek Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst ??? svarprocent: 81

20 V0033 BØR NOGET ÆNDRES V BEHAN start 51, manglende data: = 99 Spm. 21: Er der forhold, som ikke har med behandling og pleje at gøre, Odense Universitetshospital efter Deres mening bør ændre? Ja Nej Ved ikke ??? ??? Uoplyst svarprocent: 84 V0034 HVIS JA HVILKE start 53, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V33 Spm. 21b: Hvis ja, hvilke? Variablen er kodet i intervallet = Irrelevant (773 tilfælde) I forbindelse med udskrivningen V0035 EFTERBEHANDLING start 56, manglende data: = 9 Spm. 22a: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med den information, De har modtaget om følgende forhold: (Sæt kun 1 kryds ud for hver punkt) A. Efterbehandling Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst

21 svarprocent: 82 V0036 TILFREDS M INF EGEN LÆGE start 57, manglende data: = 9 Spm. 22b: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med den information, De har modtaget om følgende forhold: (Sæt kun 1 kryds ud for hver punkt) B. Opfølgning hos egen læge Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 76 V0037 TILFREDS M INF OM TRANSP start 58, manglende data: = 9 Spm. 22c: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med den information, De har modtaget om følgende forhold: (Sæt kun 1 kryds ud for hver punkt) C. Hjemtransport Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 81 V0038 TILFREDS M INF OM MEDICI start 59, manglende data: = 9 Spm. 22d: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med den information, De har modtaget om følgende forhold: (Sæt kun 1 kryds ud for hver punkt) D. Medicin

22 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 76 Forhold for familie, venner og bekendte Information til pårørende før indlæggelsen V0039 OPL OM OVERNAT FOR PÅRØR start 60, manglende data: = 9 Spm. 23: Fik De oplysninger om, hvilke muligheder Deres pårørende havde for overnatning? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 92 V0040 SAVNEDE OPL OM FORHOL PÅ start 61, manglende data: = 9 Spm. 24: Var der oplysninger om forhold for Deres pårørende, De savnede? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 83 V0041 HVIS JA, HVILKE start 62, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V40

23 Spm. 24a: Hvis ja, hvilke? Variablen er kodet i intervallet = Irrelevant (1236 tilfælde) Forhold for pårørende under indlæggelsen V0042 TILFREDS MED FORPLEJ PÅR start 65, manglende data: = 9 Spm 25a: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med følgende forhold for Deres pårørende: (Sæt kun 1 kryds ud for hvert punkt) A. Muligheder for forplejning Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 77 V0043 TILFREDS M OVERNAT PÅRØR start 66, manglende data: = 9 Spm 25b: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med følgende forhold for Deres pårørende: (Sæt kun 1 kryds ud for hvert punkt) B. Overnatningsmuligheder Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 75

24 V0044 TILFREDS M ADSPRED PÅRØR start 67, manglende data: = 9 Spm 25c: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med følgende forhold for Deres pårørende: (Sæt kun 1 kryds ud for hvert punkt) C. Adspredelse Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 71 V0045 TILFRED M OPHOLDSRUM start 68, manglende data: = 9 Spm 25d: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med følgende forhold for Deres pårørende: (Sæt kun 1 kryds ud for hvert punkt) D. Opholdsrum Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 75 V0046 MULIHEDER F PRIVAT SAMVÆ start 69, manglende data: = 9 Spm 25e: Hvordan vil De sige, at De var tilfreds med følgende forhold for Deres pårørende: (Sæt kun 1 kryds ud for hvert punkt) E. Muligheder for privat samvær Meget tilfreds Tilfreds

25 Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0047 TILFREDS M FORH FOR PÅRØ start 70, manglende data: = 9 Spm. 26a: Er De alt i alt tilfreds med de forhold, Odense Universitetshospital kan tilbyde De pårørende? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 71 V0048 HVIS NE, HVAD BØR ÆNDRES start 71, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V47 Spm. 26b: Hvis nej, hvad mener De Odense Universitetshospital bør ændre? Variablen er kodet i intervallet = Irrelevant (641 tilfælde) V0049 FORSLAG TIL FORBEDR OUH start 74, bredde 3 Spm. 27: Har De i øvrigt forslag til forhold Odense Universitetshospital kan gøre bedre for patienter og pårørende der har langt til hospitalet Variablen er kodet i intervallet 1-20 V0050 SKEMANUMMER start 77 Skemanummer: % antal kode ??? ??? ???

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- -------

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- DDA-1609 -------- Datamateriale ------------- Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Bredo PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1786 -------- Datamateriale ------------- Kost, kræft og helbred, 1993-1997 ----- ----- -- -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anne Tjønneland og Kim Overvad PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20 DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16260 --------- Datamateriale ------------- Den Danske Elite 1932 --- ------ ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby, Birgit Møller og Peter Munk Christiansen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere