Helle V.Clausen, Margit Dueholm (Tovholder), Katrine Fuglsang, Mette Juul Hansen, Katrine Dahl Pedersen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helle V.Clausen, Margit Dueholm (Tovholder), Katrine Fuglsang, Mette Juul Hansen, Katrine Dahl Pedersen,"

Transkript

1 1 Adhærence profylakse Forfattere: Helle V.Clausen, Margit Dueholm (Tovholder), Katrine Fuglsang, Mette Juul Hansen, Katrine Dahl Pedersen, Korrespondance: Status Første udkast: sept Diskuteret på Hindsgavl dato: 13. sept Korrigeret udkast dato: Endelig guideline dato: Ikke godkendt som endelig guideline Guideline skal revideres seneste dato: Indholdsfortegnelse: Indledning: side 2 Litteratur søgningsmetode: side 2 Generelle forhold side 2 Laparotomi eller laparoskopi side 3 Kirurgisk teknik side 3 Effekten af forbyggende tiltag side 5 Barrier-metoder side 5 Flydende side 5 Solide/Membraner side 6 Gel side 6 Andre side 6 Adhærence profylakse ved hysteroskopisk kirurgi side 7 Appendiks side 9 Referencer: side 13

2 2 Indledning: Baggrund: Formålet med denne guideline er at øge opmærksomheden omkring postoperative adhærencer, samt at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan man kan forsøge at mindske omfanget af disse. Afgrænsning af emnet: Denne guideline omhandler forebyggelse af sammenvoksninger i det lille bækken efter gynækologisk kirurgi. Den omhandler ikke klassifikation af sammenvoksninger og værdien heraf. Litteratur søgningsmetode: Litteratur søgning afsluttet dato: Tissue Adhesions, abdominal surgery, pelvic surgery, prevention, clinical trials, review, guideline, metaanalysis Generelle forhold (Katrine Dahl Pedersen) Dannelsen af postoperative adhærencer er i dag den hyppigste komplikation til både åben og laparoskopisk kirurgi i abdomen og i det lille bækken. Dette kan medføre betydelige konsekvenser for den enkelte patient, udfordringer for sundhedssystemet samt væsentlige udgifter for samfundet 1. Patogenesen bag dannelsen af adhærencer er kompleks. Ethvert traume mod peritoneum, som f.eks. kirurgi, infektion, endometriose eller fremmedlegme inducerer en helingsproces. Denne inkluderer en inflammatorisk kaskade af bl.a. leukocytter, makrofager, cytokiner, mesotheliale celler, vævs- og koagulationsfaktorer. Undervejs i processen deponeres fibrin, som dagene efter traumet vil degenereres vha. fibrinolyse, og efterlade en glat overflade. Forstyrres fibrinolysen vil fibrinstrøg persistere, som med tiden bliver mere organiseret og danner adhærencer % af patienter der gennemgår mindre såvel som større gynækologiske operationer udvikler adhærencer, og en betydelig andel får senere komplikationer heraf 1. I et stort retrospektivt cohorte studie fra 1999 opgjorde The Surgical and Clinical Adhesions Research (SCAR) group antallet af adhærencerelaterede genindlæggelser. Gennem 10 år fulgte de en kohorte af patienter i Skotland som alle havde gennemgået åben kirurgi i abdomen eller det lille bækken. De fandt at op mod en tredjedel af patienterne blev genindlagt minimum to gange med problemer, der var direkte eller formentlig adhærencerelaterede 3;4. De operationer der medfører den største risiko for genindlæggelser pga adhærencer er åben colorectal kirurgi og dernæst gynækologiske operationer 1;3. Blandt andre alvorlige komplikationer er Tyndtarms ileus er den alvorligste komplikation % relateres direkte til adhærencer. Der ses en mortalitet på 10 %. Kvindelig sekundær infertilitet. I følge De Wilde et al (2007) er 20-40% af kvindelig sekundær infertilitet forårsaget af adhærencer. Kroniske smerter i underlivet (Der synes at være en klar sammenhæng, selvom den patofysiologiske sammenhæng er uklar).

3 3 Dertil kommer længere operationstid og øget komplikationsrate ved fremtidige operationer 1;3. Samfundsmæssigt fra et økonomisk perspektiv, er der også grund til at forsøge at begrænse omfanget af postoperative adhærencer. Baseret på SCAR data estimerede Wilson et al., at de kumulative omkostninger pga. adhærencerelaterede genindlæggelser i Storbritannien ville være mere end 569 millioner pund på 10 år 5. På Universitetshospitalet i Lund gennemførte man i 2007 en større opgørelse af de patienter, der gennem en årrække var blevet opereret for tyndtarmsileus på baggrund af adhærencer. Her estimerede man at Sverige, med ca. 9 millioner indbyggere, årligt brugte 39,9 59,5 mill. på denne patientgruppe 6. Ethvert operativt indgreb er forbundet med risiko for adhærencer, hvorfor indikation for operationen bør overvejes nøje. Så få indgreb som muligt. For hver operation øges risikoen for komplikationer i forbindelse med det næste indgreb. Præoperativt bør det være standard at oplyse patienter om risiko for adhærencer samt følgerne heraf. Dette skal især fremhæves ved indgreb med relativ operationsindikation som f.eks. sectio på maternal request. Laparatomi eller laparoskopi (Helle Clausen) European Society for Endoskopy har publiceret guidelines for adhærenceprofylakse Det er oplyst at 2 firmaer sponserede mødet. En lignende guideline er publiceret fra Canada 7. Der er yderligere et systematisk review 8. De konkluderer, at adhærence problemerne er store, og der er behov for yderligere undersøgelser. Det er vigtigt, at den kirurgiske teknik er i orden uanset hvilken kirurgisk tilgang, der anvendes (åben versus/ laparoskopisk). Direkte randomiserede undersøgelser af adhærencedannelse ved åben teknik versus laparoskopi med endpoint adhærencer er ikke fundet. På trods af at vi som gynækologer og obstetrikere, hvert år udfører sectio på mere end 20 % af vores fødende kvinder og foretager ca hysterektomier og et stort, antal adnex operationer, ved vi fortsat ikke, hvor mange der får betydende adhærencer, hvad det betyder for den enkelte patient eller kender den samfundsøkonomiske byrde. Der er sammenlignende undersøgelser, der tyder på at laparoskopi giver færre svære komplikationer, således viste et retrospektiv studie, at der var knap en halvering i operationskrævende tarmobstruktion hos børn efter laparoskopisk appendektomi (1,6%) mod (2,1%) efter konventionel appendectomi 9. Ved tubare operationer for infertilitet, konkluderes i et Cochrane review 10, at der ikke er nogen forskel på anvendelse af laparotomi eller laparoskopi, målet var dog ikke adhærencer men antal tubare graviditeter efterfølgende. Der efterlyses randomiserede undersøgelser i forhold til om mikro kirurgi er bedre end laparaskopi, med og uden anvendelse af laser. Men samtidig er der en erkendelse af, at IVF behandling har overhalet den type undersøgelser pga. af de gode resultater. Det ser ud til at adhærencer dannes hurtigere efter åben kirurgi, men ses ligeså hyppigt efter laparoskopi 11. Kirurgisk teknik: Learning curve: Learning curve i relation til den kirurgiske teknik har betydning for adhærencedannelse både ved åben kirurgi og laparoskopi. Corona et all. 12 har udfra dyremodel konkluderet, at

4 4 adhærencedannelsen og operationstiden reduceres ved træning. Ved senere undersøgelser bør dette haves in mente i design af studier. Tiden med pneumoperitoneum har betydning. Tryk inducerer iskæmi, og påvirker organerne, hvorfor trykket bør reduceres mest muligt. Lange operationer med stort flow udtørrer organerne og brugen af elkirurgi afgiver varme og sod partikler, der kan være medvirkende årsag til adhærencedannelse. Senere kirurgi efter sectio: En kohorteundersøgelse fra undersøgte komplikationsrate i forbindelse med laparoskopisk hysterektomi. Kohorten bestod af 574 kvinder hvoraf 141 havde et eller flere sectioer tidligere. Overall komplikationsraten var 10,1%. Blødning hyppigst. Tidligere sectio gruppen havde en komplikationsrate på 14,2% versus en komplikationsrate på 8,8% i gruppen uden sectio tidligere. Blæreskader var næsthyppigst og stigende med antallet af tidligere sectio: I gruppen uden tidligere sectio: 1,2 %; efter 1 og 2 sectio: 2,5 %; efter 3 eller flere sectio: 21,1%. Raten for blæreskade var 18 gange højere for kvinder med 3 eller flere sectioer sammenlignet med ingen tidligere sectio. Mht adhærencer måtte 5,5 % i ikke tidligere sectio konverteres til åben kirurgi sammenlignet med gruppen med tidligere sectio her måtte 10,6% konverteres enten pga blæreskader eller tarmadhærencer. Trods dette anbefales i artiklen lapaskopisk hysterektomi da langtids sekvelae er sjældne. Kongwattaanakul og Khampiak 14 har i 2012 sammenlignet LAVH og abdominal hysterektomi på uteri større end svarende til 16 ugers graviditet. De fandt, at der var signifikant mindre blødning, og kortere indlæggelsestid i LAVH gruppen. Operationstiden var ens omkring 100 min. Et canadisk sytematisk review fra vedrørende adhærencedannelse i gynækologisk kirurgi konkluderede at følgende har betydning for forebyggelse af adhærencer: God kirurgisk teknik, minimering af vævstraumer, god hæmostase, minimering af infektion, undgå kontaminering med fx tarmindhold, og minimere brugen af vævsfremmed materiale (fx. sutur, talcum). Konklusionen var at undgå, så vidt muligt, kirurgisk indgreb i lille bækken. Brugen af midler til at undgå adhærencer anbefales specielt ved endometriose, og myomektomi, hvor risikoen er størst. Der foreligger ikke undersøgelser specifikt om robotkirurgi og adhærencer. Den kirurgiske teknik er lidt anderledes, men de adhærenceinducerende procedurer, insufflation og tryk, samt anvendelse af el-kirurgi er de samme som ved konventionel laparaskopi, hvorfor det i denne guideline sidestiller robotkirurgi med laparoskopi Statements: Operation hos patienter med adhærencer er behæftet med en risiko for alvorlige komplikationer (I). Der er meget få randomiserede undersøgelser på området (både i gynækologisk og abominalkirurgisk regi) og de der er, finder ingen forskel på laparotomi eller laparoskoskopi, bortset fra ved endometriose kirurgi hvor laparoskopi er bedre, mht adhærencer. (III) Antallet af adhærencer er mindre efter laparoskopi end laparotomi (I-II), betydningen er uvis. Videooptagelser af laparoskopier bør være standard på de fleste hospitaler og de vil på længere sigt kunne anvendes til sammenligning både patienter imellem, og ved gentagen operationer på sammen patient. Det er langt sværrere at sammenligne laparotomi med laparoskopi pga manglende objektive videooptagelser. Robotkirurgi ligestilles med laparoskopi, indtil videre (IV). Rekommandationer: God kirurgisk teknik er fundamental ved reduktion af adhærencedannelse

5 5 Adhærence forebyggende agens bør overvejes, som en del af de adhærence forebyggende tiltag Der bør anvendes agens, hvor effekten af adhærence profylakse og patient sikkerhed er dokumenteret Agens skal være praktisk, let anvendeligt og med fornuftig pris I situationer, hvor indikation for kirurgi kan diskuteres, som f.eks hos kvinder, der ønsker sectio på maternal request, bør risiko for adhærencedannelse og mulige konsekvenser specifikt påpeges Effekt af forebyggende tiltag (Katrine Fuglsang, Mette Juul Hansen) I baggrundsafsnittet er de alvorligste komplikationer til intraabdominale adhærencer nævnt. Formålet med at bruge profylaktiske farmakologiske eller barriere metoder er netop at reducere incidensen af intestinal obstruktion, subfertilitet, kroniske mavesmerter samt dyspareuni. Desværre forholder det sig således, at de foreliggende studier ikke evaluerer på disse komplikationer men på udbredelsen af intraabdominale adhærencer. Litteraturen er gennemgået og den viden, der foreligger om metoder til forebyggelse af adhærencer bliver præsenteret med fokus på de præparater indenfor hver gruppe, der hyppigst anvendes i Danmark. Yderligere kendte præparater nævnes i appendixet. Nogle præparater er fortsat i brug, andre videreudviklet og nogle tilbagetrukket fra markedet. Indholdsstoffet er brugt som betegnelse for de enkelte præparater. Farmakologiske metoder Der er ikke fundet nogle gode farmakologiske metoder til profylaktisk brug i forbindelse med kirurgi. Der er to store reviews fra henholdsvis og , der også gennemgår evidensen i forhold til de farmakologiske metoder. I review fra 2010 er ingen farmakologiske metoder fundet effektive, følgende præparater er evalueret; NSAID, corticosteroider/antihistaminer, progesteron/østrogen, antikoagulantia, antibiotika 16. Review fra 2011 omhandlede heparin, antifibrinolytika og antikoagulantika i antiadhæsive hydrogel og TGF-beta. COX-2 inhibitors har vist effekt ved brug hos dyr, men anbefales ikke pga. kardiovaskulære bivirkninger 17. Barriere metoder a: Flydende Icodextrin 4% er en isoosmolær opløsning til instillering i peritonealhulen ved afslutning af kirurgi. Det adskiller fladerne de første dage efter kirurgi og absorberes gradvist via lymfesystemet. Det er nemt at bruge både efter laparoskopi og åben kirurgi. I et review af Schnuringer et al er der evidens for effekt af Icodextrin 4% sammenholdt med Ringer-Lactat til forebyggelse af adhærencer 18. Studiet er gennemført med støtte fra Genzyme Cooperation. Et pilotstudie sammenligner Icodextrin 4% med en Resorberbar Polymer-membran hvor hovedkomponenten er D,L-lactide til brug efter laparoskopisk myomektomi, dog ikke med fokus på adhærencer efterfølgende. Mean applikations tid for Icodextrin 4% var 1,1 minut mod 6,7 min for den resorberbare Polymer-membran.

6 6 Der blev ikke fundet uforudsete bivirkninger, mulige adhærence-relaterede komplikationer eller uspecifikke komplikationer til nogle af præparaterne. Der var ingen signifikant forskel i pelvic pain score mellem de to præparater tre måneder efter kirurgi 19. Ifølge Brochhausens review påvises ingen effekt af Icodextrin 4%, fordi der er få foreliggende studier 17. I Pados review er der flere studier med signifikant reduktion af adhærencer efter instillering af Icodextrin 4% 16. b: Solide/membraner Oxideret-regeneret cellulose er et solidt materiale, som kan klippes til i størrelse og kræver ingen suturering. Det adhærerer til overfladen ved hæmostase, men ved manglende hæmostase medfører brugen af produktet fibrinaflejringer og dermed øget adhærencedannelse. Det omdannes i løbet af 8 timer til en gelatinøs beskyttelsesmasse og nedbrydes i løbet af 2 uger. Produktet kan anvendes både laparoskopisk og ved åben kirurgi. Det er bedst egnet til begrænset kirurgi. Cochranes review fra 2008 beskriver reduktion af adhærencer efter fertilitetsfremmende kirurgi hvor oxideret-regeneret cellulose er appliceret og ingen adverse effect ved second look 15 I Pados Review gennemgåes randomiserede studier; Oxideret-regeneret cellulose kontra ingen behandling og beskriver ligeledes reduktion af adhærencedannelse, hvor oxideret-regeneret cellulose er anvendt både ved laparoskopisk og åben kirurgi 16 I Cheungs review har man ikke kunnet påvise signifikant effekt 20 c: Gel Autokrydslænket hyaluronsyre er et naturligt forekommende glycosaminoglykan og en komponent af den ekstracellulære matrix. I vandige omgivelser omdannes det til en høj viskøs gel som coater og beskytter serosa flader de første dage efter kirurgi. Er biologisk resorberbar og nedbrydes til CO2 og H2O af kroppen. Er let at bruge både laparoskopisk og ved åben kirurgi. I Pados review er der ved gennemgang af få randomiserede studier med laparoskopisk myomektomi fundet en reduktion af adhærencer ved second look efter anvendelse af autokrydslænket hyaluronsyre 16 Andre En kollagen svamp med humant fibrinogen og trombin anvendes primært med henblik på hæmostase og har en sekundær adhærenceprofylaktisk effekt. Indtil videre findes kun få og små studier i forhold til effekt på adhærence profylakse. Ifølge Cochrane rewiev og Brochhausen reweiv findes ingen effekt i forhold til at reducere incidencen af postoperative adhærencer (Cochrane evaluerer kun på et studie, Brochhausen kun på dyre studier) Ved second look i to små studier er der ikke tegn på adhærencer, hvor en kollagen svamp med humant fibrinogen og trombin er blevet appliceret 23;24 Opsummering

7 7 Der er gjort mange tanker omkring optimale egenskaber for et produkt til adhærenceprofylakse (2). Det skal være sikkert og biokompatibel for at undgå fremmedlegemereaktion og inflammation. Det skal være praktisk, så det er nemt og hurtig at applicere for kirurger på alle niveauer og uden forlængelse af tidsforbrug peroperativt. Effekten skal vare mere end 3 dage. Produktet skal være resorberbart. Samtidig skal det være cost effektivt. Ingen af produkterne i denne gennemgang lever op til det optimale. Icodextrin 4% og autokrydslænket hyaloronsyre er de produkter, der kommer tættest på, men der mangler evidens for at anbefale brug af adhærenceprofylakse i forbindelse med ethvert indgreb. Vi opfordrer derfor til omtanke og gør opmærksom på, at det fortsat er at betragte som et hjælpemiddel til gode kirurgiske teknikker. REKOMMANDATIONER: Der foreligger ingen evidens for brug af farmakologiske metoder som profylakse mod intraabdominale adhærencer i forbindelse med kirurgi. Icodextrin 4% er et flydende præparat til adhærence profylakse med påvist effekt. Det er let at instillere. Kan bruge både ved laparoskopi og åben kirurgi. Førstevalg ved ekstensiv kirurgi. Oxideret-regenereret cellulose er et solidt præparat til adhærence profylakse med påvist effekt. OBS; Kræver hæmostase. Kan anvendes både ved laparoskopi og åben kirurgi. Egnet til lokaliseret kirurgi Autokrydslænket hyaluronsyre er en gel til adhærence profylakse med påvist effekt. Det er let at instillere. Kan anvendes både ved laparoskopi og åben kirurgi. Egnet til lokaliseret kirurgi. En kollagen svamp med humant fibrinogen og trombin bruges primært med henblik på at skabe hæmostase. Sekundær gevinst er adhærenceprofylakse muligvis på baggrund af reduktion af blod intraperitonealt postoperativt. B - C B - C B - C C B Adhærence profylakse ved hysteroskopisk kirurgi (Margit Dueholm) Incidensen af intrauterine adhærencer er ukendt, da langt de fleste intrauterine adhærencer er asymptomatiske. Der er rapporterede prevalænser mellem 0.3% som tilfældigt fund hos kvinder der får anlagt spiral til 21% hos kvinder, der har fået foretaget curettage efter fødsel 25. Årsager er enhver proces, der kan forårsage skade på endometriet, med beskadigelse af det basale lag. Væsentligste årsag er curettage efter abort eller fødsel, især efter instrumentering af den gravide livmoder. Der er mindre risiko ved medicinsk end kirurgisk abort 26. Incidenser efter abort er rapporteret på 2%, hvor risikoen rapporteres øget ved retention af graviditetsvæv (silent abort) og gentagen abort 27;28. Risikoen øges ved samtidig infektion. Incidens ved postpartum curettage er rapporteret usandsynlig høj (21-40%) Hysteroskopiske procedurer som fjernelse af retineret placentarvæv, fibromfjernelse, septumresektion, polypfjernelse og hysteroskopiske biopsier kan give anledning til adhærencer.

8 8 Det er ved hysteroskopisk kirurgi, hos kvinder med fortsat ønske om graviditet, vigtigt at beskadige det basale endometrielag mindst muligt. Ved resektion af flere intrauterine myomer bør man overveje resektion i flere seancer, således af endometriet kan gendannes mellem resektionerne. De fleste fraråder resektion på såvel for som bagvæg samtidig. Det er væsentlig med en skånsom teknik. Ved resektion af synekier eller septum bør anvendes kniv, (+/- strøm) eller saks. Profylakse efter hysteroskopisk kirurgi: Væsentligt er at minimere instrumentering af livmoderen, og om nødvendigt skånsom håndtering med ikke skarpe instrumenter. Tømning af uterin kavitet ved abort bør foretages med sug og stump curette, ved retineret væv anbefales hysteroskopisk tømning med kold slynge eller hysteroskopisk tang 32. Fysisk barriere (spiral), foley kateter er beskrevet anvendt i flere deskriptive studier. Effekten af dette er en fysisk barriere, der skal hindre sammenvoksning. Dette skal sammenholdes med risikoen for infektion, og anvendes derfor udelukkende ved enkelte patienter med Asherman syndrom 30;31;33 Hormon behandling: Østrogen +/- gestagen behandling i 2 til 3 cycli er anvendt i mange deskriptive studier. Der findes ingen kontrolerede studier, men anvendelsen bygger på en mangeårig tradition først beskrevet i Hyaloronsyre gel: Hyaloronsyre gel er anvendt efter hysteroskopisk behandling af intrauterine synekier i et randomiseret studie og der var signifikant færre adhærencer efter installation af hyoloronsyre gel versus ingen gel efter den hysteroskopiske adhærenceløsning 34. I et andet randomiseret studie efter hysteroskopisk kirurgi fandtes signifikant færre adhærencer 3 måneder efter behandling i gruppen hvor hyaloron syre gel var anlagt efter kirurgien 35. En randomiseret sammenligning af to forskellige slags hyaloron syre gel (+/- algineret) fandt samme effekt på adhærencer 36 Et fransk case control studie fandt ikke effekt på adhærencedannelse af hyaloronsyre efter hysteroskopisk kirurgi 37. Effekt af hyaloronsyre på adhærencer er sumeret i en metaanalyse 38. Væsentligt i forebyggelse af intrauterine adhærencer er minimering af uterin instrumentering efter abort og fødsel Instrumentering ved abort bør foregå med sug og med mindst mulig brug af ikke skarp curette. Skånsom instrumentering med hysteroskop bør anvendes ved fastsiddende retineret væv efter abort eller fødsel Hysteroskopisk indgreb på fertile kvinder bør udføres med skånsom og korrekt teknik Afdelingen bør have en fastlagt strategi til forebyggelse af adhærencer efter hysteroskopisk kirurgi Efter større hysteroskopisk kirurgi og hysteroskopisk adhærenceløsning kan anvendes hormonbehandling, der bygger på tradition og imperi, men er udokumenteret Efter større hysteroskopisk kirurgi og hysteroskopisk adhærenceløsning især hos kvinder med fertilitetsønske bør anvendelse af hyaloron gel overvejes Fjernelse af uterine synekier og asherman er en specialistopgave, som bør foretages af enkelte erfarne kirurger på enkelte afdelinger i landet C B

9 9 Appendiks: Appendix 1: Oversigt over produkter til brug ved adhærence profylakse. 6b: Barriere metoder 6b1: Flydende Produkt Effekt Anbefaling Icodextrin 4% -Isomolær opløsning, absorberes gradvist via lymfesystemet ml instilleres i peritonealrummet ved afslutning af kirurgi. -Hydroflotation: Adskiller flader de første dage efter kirurgi. -Nemt at anvende, både åbent og laparoskopisk. - Schnuriger et al; effekt i forhold til Ringer-Lactat, Kraemer, pilotstudie, Pados, flere studier viser signifikant reduktion af adhærencer, Brochhausen, få studier, derfor påvises ingen effekt ved reviews, b2: Solide Produkt Effekt Anbefaling Oxideret-regenereret cellulose -Adhærerer til overflade, når der er hæmostase. -OBS: ved manglende hæmostase medfører Interceed fibrinaflejringer og dermed øget adhærence dannelse. -Kan klippes til. -Ingen suturering. -I løbet af 8 timer dannes gelatinøs beskyttelse. -Nedbrydes i løbet af to uger. -Kan også bruges ved laparoskopisk operation. -Cochrane, Reduktion af adhærencer efter fertilitetsfremmende kirugi, hvor det appliceres, ingen adverse effects, ved second look findes at oxideret-regenereret cellulose og Natrium hyaluron syre med carboxymethylcellulose resorberet og polytetraflourethylen fjernes let Pados, reduktion af adhærencer både ved laparoskopisk og åben kirurgi, Brochhausen, laparoskopisk D,L-polylactide-ecaprolactone-trimethylene carbonat Resorberbar Polymer-membran, -Adhærerer til området, hvor det appliceres. -Ikke behov for suturering. OBS dog ifølge Pados, suturering nødvendig, Ændrer form ved anvendelse, Kraemer, pilotstudie fokus: 1)laparoskopisk håndtering 2)adverse events 3)subjektive postoperative smerter. Sammenlignes med Icodextrin 4%

10 10 hovedkomponent D,L-lactide Polytetraflourethylen Natrium hyaluron syre med carboxymethylcellulose temperaturskift. Stuetemperatur: krystalform Intraadbdominalt: blødt (25-40 c) -Nedbrydes i løbet af 4-6 uger ved brug til brandsårsbehandling. Ukendt intraabd. -Tid for applicering 6.7 (+/-1.5) min. -Non-absorberbart, nonreaktivt, syntetisk materiale. - Hindrer cellulær migration og adhærencedannelse. -Suturering nødvendig. -Ikke resorberbar, skal fjernes operativt -Svært at bruge laparoskopisk. -Absorberes på 7 dage fra peritoneal kavitet og ude af krop på 28 dage. ad 1) tid for applicering. 1.1(+/-0.2)min i forhold til Icodextrin 4% ad 2 og ad 3) ingen forskel. Nævner applikationstid for Seprafilm 21(+/-4) min, Brochhausen, god effekt af D,L-polylactide-e-caprolactonetrimethylene carbonat Pados, usikker effekt af Polytetraflourethylen Begrænset brug i Europa, trukket af markedet i USA, Omtales i afsnittet anbefalinger om oxideret-regenereret cellulose, der henvises dertil. -Omtales i afsnittet anbefalinger om oxideret-regenereret cellulose,der henvises dertil. 6b3: Gel Produkt Effekt Anbefaling Autokrydslænket hyaluron syre -Viskøs gel - naturligt forekommende glycosaminoglykan -Nedbrydes af kroppen til H2O og CO2 -Let at bruge både laparoskopisk og åbent Ferro hyaluron syre (ikke godkendt til brug i 1998) Fortyndet hyaluron syre opløsning (fjernet fra marked 2003) Pados, nævner ikke noget om manglende godkendelse, Pados, autokrydslænket hyaluron syre giver reduktion af adhærencer ved second look, Metwally, review. Produkterne bidrager til nedsat forværring af adhærencedannelse efter operation. Ingen evidens for forbedring af allerede tilstedeværende adhærencer Polyethylene-glycol (PEG) water - Syntetisk hydrogel. -Adhærerer til væv i 5-7 dage. -Hydrolyseres og absorberes. -Besværligt at applicere. -Dyrt -Schnuriger et al; flere små studier vist effektivitet, men et stor studie stoppet pga. manglende effekt, Pados, effekt i små studier,

11 11 Carboxymethylcellulose, polyethylene oxid -Gel, der appliceres til operationsfeltet. -Hindrer protein aflejring og trombedannelse -Absorberes på 6 uger -Let at bruge laparoskopisk men ikke signifikant, Brochhausen, effekt i små studier, større nødvendige for at påvise effekt, Pados, usikker effekt, Brochhausen, Flere studier viser signifikant effekt i forhold til reduktion af adhærencer, b4: Andre Produkt Effekt Anbefaling Kollagen svamp med humant fibrinogen og trombin -Ingen effekt i forhold til adhærencer ifølge Cochrane and Brochhausen. -Bruges til at skabe hæmostase. -ved second look i to små studier er der ikke tegn på adhærencer, efter applicering af produktet. -Cochrane, Brochhausen, Osada et al, Fuglsang et al, 2012

12 12 Appendix 2: Oversigt over økonomi i studier Studie Støtte fra Medicinalf irma Kraemer et al; A pilot study Research foundation of the Universitaetfraue nklinik, Tuebingen, Germany Studie - Pilotstud ie IIb, B Bille Jensen et al; postoperative peritoneale Statusart adhærencer ikel IV, C Metwally et al; Hyaloronic acid Lecture fee fra GyneCare i 1998 Review IIa, B Ahmad et al; Cochrane Review IIa, B Farquhar et al; Cochrane Opdateret ovenfor - Review IIa, B Stort set samme studier med som i cochrane 2008, kun et mere i 2008 med fibrin Schnuriger et al; Postoperative peritoneale adhesions, Støtte fra Genzyme Cooperatio n Review IIa, B Brochhausen et al; Intraperitoneal adhesions Review IIa, B Pados et al; Prevention af intraperitoneal H. Osada, H. Tanaka, T. K. Fujii, I. Tsunoda, T. Yoshida, and K. Satoh, Clinical evaluation of a haemostatic and anti-adhesion preparation used to prevent post-surgical adhesion, Journal of International Medical Research, vol. 27, no. 5, pp , K. Fuglsang and L. K. Petersen, New local hemostatic treatment for postpartum hemorrhage caused by placenta previa at cesarean section, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, vol. 89, no. 10, pp , Review IIa, B Opgørels e IV, C Case- Control IIIB, B

13 13 Referencer: References 1. De Wilde RL, Brolmann H, Koninckx PR, Lundorff P, Lower AM, Wattiez A, Mara M, Wallwiener M. Prevention of adhesions in gynaecological surgery: the 2012 European field guideline. Gynecol Surg 2012; 9: Imudia AN, Kumar S, Saed GM, Diamond MP. Pathogenesis of Intra-abdominal and pelvic adhesion development. Semin Reprod Med 2008; 26: Ellis H, Moran BJ, Thompson JN, Parker MC, Wilson MS, Menzies D, McGuire A, Lower AM, Hawthorn RJ, O'Brien F, Buchan S, Crowe AM. Adhesion-related hospital readmissions after abdominal and pelvic surgery: a retrospective cohort study. Lancet 1999; 353: Parker MC, Ellis H, Moran BJ, Thompson JN, Wilson MS, Menzies D, McGuire A, Lower AM, Hawthorn RJ, O'Briena F, Buchan S, Crowe AM. Postoperative adhesions: ten-year follow-up of 12,584 patients undergoing lower abdominal surgery. Dis Colon Rectum 2001; 44: Wilson MS, Menzies D, Knight AD, Crowe AM. Demonstrating the clinical and cost effectiveness of adhesion reduction strategies. Colorectal Dis 2002; 4: Tingstedt B, Isaksson J, Andersson R. Long-term follow-up and cost analysis following surgery for small bowel obstruction caused by intra-abdominal adhesions. Br J Surg 2007; 94: Robertson D, Lefebvre G, Leyland N, Wolfman W, Allaire C, Awadalla A, Best C, Contestabile E, Dunn S, Heywood M, Leroux N, Potestio F, Rittenberg D, Senikas V, Soucy R. SOGC clinical practice guidelines: Adhesion prevention in gynaecological surgery: no. 243, June Int J Gynaecol Obstet 2010; 111: Hirschelmann A, Tchartchian G, Wallwiener M, Hackethal A, De Wilde RL. A review of the problematic adhesion prophylaxis in gynaecological surgery. Arch Gynecol Obstet 2012; 285: Gutt CN, Oniu T, Schemmer P, Mehrabi A, Buchler MW. Fewer adhesions induced by laparoscopic surgery? Surg Endosc 2004; 18: Ahmad G, Watson A, Vandekerckhove P, Lilford R. Techniques for pelvic surgery in subfertility. Cochrane Database Syst Rev 2006; %19;CD Brokelman W, Holmdahl L, Falk P, Klinkenbijl J, Reijnen M. The peritoneal fibrinolytic response to conventional and laparoscopic colonic surgery. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2009; 19: Corona R, Verguts J, Binda MM, Molinas CR, Schonman R, Koninckx PR. The impact of the learning curve on adhesion formation in a laparoscopic mouse model. Fertil Steril 2011; 96:

14 Wang L, Merkur H, Hardas G, Soo S, Lujic S. Laparoscopic hysterectomy in the presence of previous caesarean section: a review of one hundred forty-one cases in the Sydney West Advanced Pelvic Surgery Unit. J Minim Invasive Gynecol 2010; 17: Kongwattanakul K, Khampitak K. Comparison of laparoscopically assisted vaginal hysterectomy and abdominal hysterectomy: a randomized controlled trial. J Minim Invasive Gynecol 2012; 19: Robertson D, Lefebvre G, Leyland N, Wolfman W, Allaire C, Awadalla A, Best C, Contestabile E, Dunn S, Heywood M, Leroux N, Potestio F, Rittenberg D, Senikas V, Soucy R. Adhesion prevention in gynaecological surgery. J Obstet Gynaecol Can 2010; 32: Pados G, Venetis CA, Almaloglou K, Tarlatzis BC. Prevention of intra-peritoneal adhesions in gynaecological surgery: theory and evidence. Reprod Biomed Online 2010; 21: Brochhausen C, Schmitt VH, Rajab TK, Planck CN, Kramer B, Wallwiener M, Hierlemann H, Kirkpatrick CJ. Intraperitoneal adhesions--an ongoing challenge between biomedical engineering. J Biomed Mater Res A 2011; 98: Schnuriger B, Barmparas G, Branco BC, Lustenberger T, Inaba K, Demetriades D. Prevention of postoperative peritoneal adhesions: a review of the literature. Am J Surg 2011; 201: Kraemer B, Wallwiener M, Brochhausen C, Planck C, Hierlemann H, Isaacson KB, Rajab TK, Wallwiener C. A pilot study of laparoscopic adhesion prophylaxis after myomectomy with a copolymer designed for endoscopic application. J Minim Invasive Gynecol 2010; 17: Cheung JP, Tsang HH, Cheung JJ, Yu HH, Leung GK, Law WL. Adjuvant therapy for the reduction of postoperative intra-abdominal adhesion formation. Asian J Surg 2009; 32: Metwally M, Gorvy D, Watson A, Li TC. Hyaluronic acid fluid agents for the prevention of adhesions after fertility-preserving gynecological surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. Fertil Steril 2007; 87: Ahmad G, Duffy JM, Farquhar C, Vail A, Vandekerckhove P, Watson A, Wiseman D. Barrier agents for adhesion prevention after gynaecological surgery. Cochrane Database Syst Rev 2008;CD Osada H, Tanaka H, Fujii TK, Tsunoda I, Yoshida T, Satoh K. Clinical evaluation of a haemostatic and anti-adhesion preparation used to prevent post-surgical adhesion. J Int Med Res 1999; 27: Fuglsang K, Dueholm M, Staehr-Hansen E, Petersen LK. Uterine healing after therapeutic intrauterine administration of TachoSil. J Pregnancy 2012; 2012: doi: /2012/ Epub;%2012 Apr 24.: Schenker JG, Margalioth EJ. Intrauterine adhesions: an updated appraisal. Fertil Steril 1982; 37:

15 Tam WH, Lau WC, Cheung LP, Yuen PM, Chung TK. Intrauterine adhesions after conservative and surgical management of spontaneous abortion. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002; 9: Salzani A, Yela DA, Gabiatti JR, Bedone AJ, Monteiro IM. Prevalence of uterine synechia after abortion evacuation curettage. Sao Paulo Med J 2007; 125: Friedler S, Margalioth EJ, Kafka I, Yaffe H. Incidence of post-abortion intra-uterine adhesions evaluated by hysteroscopy--a prospective study. Hum Reprod 1993; 8: Westendorp IC, Ankum WM, Mol BW, Vonk J. Prevalence of Asherman's syndrome after secondary removal of placental remnants or a repeat curettage for incomplete abortion. Hum Reprod 1998; 13: Deans R, Abbott J. Review of intrauterine adhesions. J Minim Invasive Gynecol 2010; 17: Yu D, Wong YM, Cheong Y, Xia E, Li TC. Asherman syndrome--one century later. Fertil Steril 2008; 89: Rein DT, Schmidt T, Hess AP, Volkmer A, Schondorf T, Breidenbach M. Hysteroscopic management of residual trophoblastic tissue is superior to ultrasound-guided curettage. J Minim Invasive Gynecol 2011; 18: March CM. Management of Asherman's syndrome. Reprod Biomed Online 2011; 23: Acunzo G, Guida M, Pellicano M, Tommaselli GA, Di Spiezio SA, Bifulco G, Cirillo D, Taylor A, Nappi C. Effectiveness of auto-cross-linked hyaluronic acid gel in the prevention of intrauterine adhesions after hysteroscopic adhesiolysis: a prospective, randomized, controlled study. Hum Reprod 2003; 18: Guida M, Acunzo G, Di Spiezio SA, Bifulco G, Piccoli R, Pellicano M, Cerrota G, Cirillo D, Nappi C. Effectiveness of auto-crosslinked hyaluronic acid gel in the prevention of intrauterine adhesions after hysteroscopic surgery: a prospective, randomized, controlled study. Hum Reprod 2004; 19: Kim T, Ahn KH, Choi DS, Hwang KJ, Lee BI, Jung MH, Kim JW, Kim JH, Cha SH, Lee KH, Lee KS, Oh ST, Cho CH, Rhee JH. A randomized, multi-center, clinical trial to assess the efficacy and safety of alginate carboxymethylcellulose hyaluronic acid compared to carboxymethylcellulose hyaluronic acid to prevent postoperative intrauterine adhesion. J Minim Invasive Gynecol 2012; 19: Ducarme G, Davitian C, Zarrouk S, Uzan M, Poncelet C. [Interest of auto-cross-linked hyaluronic acid gel in the prevention of intrauterine adhesions after hysteroscopic surgery: A case-control study]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2006; 35: Mais V, Cirronis MG, Peiretti M, Ferrucci G, Cossu E, Melis GB. Efficacy of auto-crosslinked hyaluronan gel for adhesion prevention in laparoscopy and hysteroscopy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012; 160:1-5.

16 Jendresen MB. [Postoperative peritoneal adhesions]. Ugeskr Laeger 2008; 170: Farquhar C, Vandekerckhove P, Watson A, Vail A, Wiseman D. Barrier agents for preventing adhesions after surgery for subfertility. Cochrane Database Syst Rev 2000;CD

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Endometriose. Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet

Endometriose. Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet Endometriose Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet Struktur Hvad er endometriose? Hvad er symptomerne? Hvordan diagnos?ceres endometriose? Hvordan behandles endometriose?

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS TUBAFAKTOR ABNORM HSG MANDLIG FAKTOR NEDSAT SÆDKVALITET UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET ENDOKRIN FAKTOR ANOVULATION

Læs mere

Kvindesterilisation ad naturlig vej

Kvindesterilisation ad naturlig vej info-europe@conceptus.com www.essure.com magazine Kvindesterilisation ad naturlig vej 1.Hatcher R et al. Contraceptive Technology, 17 th Edition. New York : Ardent Media, 1998. 2. Bhiwandiwala PP et al.

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

2. Kirurgisk Abort i 1. trimester. Indledning. Resume af viden

2. Kirurgisk Abort i 1. trimester. Indledning. Resume af viden 2. Kirurgisk Abort i 1. trimester Gynækologiske guidelines. Tovtrækker: Richard Farlie Referenter: Gitte Eriksen, Gitte Glavind Indledning Provokerede abort i 1. trimester er en af de hyppigste indgreb

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Sectio (kejsersnit) til terminen operationsteknik og praktisk håndtering

Sectio (kejsersnit) til terminen operationsteknik og praktisk håndtering Sectio (kejsersnit) til terminen operationsteknik og praktisk håndtering Forfattere Anna Aabakke Guðbjörg Andrésdóttir Anne-Mette Bay Bjørn Birgit Bødker Tine Dalsgaard Clausen Anne Weng Gade Julie Glavind

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 11.7.2014 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2013 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 6: Resume Titel: Nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi Forfattergruppe Anæstesiologisk Afdeling Z, Bispebjerg og Frederiksbjerg Hospitaler står for opdatering og revidering

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 20.5.2015 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2014 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard og Charlotte W. Skovlund Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor,

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters Kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der Dette

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

MIUC KURSER. Efterår 2015

MIUC KURSER. Efterår 2015 MIUC KURSER Efterår 2015 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2015 INDHOLD HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopi Modul I 8 Laparoskopi Modul

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 PROHIP Udvikling af et E-Health koncept på baggrund af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personales kvalifikationer i Øresundsregionen indenfor rehabilitering

Læs mere

Oplægning og fjernelse af kobberspiral

Oplægning og fjernelse af kobberspiral Ugeskrift for Læger 10. januar 2005, nr. 2 Oplægning og fjernelse af kobberspiral KLINISKE PROCEDURER Overlæge Lars Franch Andersen Hillerød Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Enhed pdf-udgave En kobberspiral

Læs mere

Patientvejledning. Sammenvoksninger af æggelederne. - kikkertoperation

Patientvejledning. Sammenvoksninger af æggelederne. - kikkertoperation Patientvejledning Sammenvoksninger af æggelederne - kikkertoperation Sammenvoksninger af æggelederne kan bl.a. opstå pga. tidligere betændelse i æggelederne, endometriose og som følge af arvæv efter tidligere

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube

Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube Innovation in Gynaecology Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube Formålet med dette dokument er at give nogle nyttige tips til kirurger de første gange, de skal udføre en total

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Valg af bandage gør forskellen

Valg af bandage gør forskellen MINDSKET INFEKTIONSFREKVENS MED 67% 1a,2b MINDSKET FOREKOMST AF BULLAE MED 88% 1a,2b Valg af bandage gør forskellen a En sammenligning mellem standardbandagering, hvor AQUACEL bandagen anvendes i kombination

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Operation ved hjælp af robot

Operation ved hjælp af robot Patientinformation Operation ved hjælp af robot Robotassisteret kikkertoperation for kræft i livmoderen Laparoskopi corpuscancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D I denne folder

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 30.8.2013 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2012 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Patientvejledning. Endometriose. - Kikkertoperation

Patientvejledning. Endometriose. - Kikkertoperation Patientvejledning Endometriose - Kikkertoperation Aleris-Hamlet er førende indenfor skånsomme kikkert operationer af endometriose. Det betyder, at du hurtigt bliver frisk igen og får færrest mulige ar

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere