Helle V.Clausen, Margit Dueholm (Tovholder), Katrine Fuglsang, Mette Juul Hansen, Katrine Dahl Pedersen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helle V.Clausen, Margit Dueholm (Tovholder), Katrine Fuglsang, Mette Juul Hansen, Katrine Dahl Pedersen,"

Transkript

1 1 Adhærence profylakse Forfattere: Helle V.Clausen, Margit Dueholm (Tovholder), Katrine Fuglsang, Mette Juul Hansen, Katrine Dahl Pedersen, Korrespondance: Status Første udkast: sept Diskuteret på Hindsgavl dato: 13. sept Korrigeret udkast dato: Endelig guideline dato: Ikke godkendt som endelig guideline Guideline skal revideres seneste dato: Indholdsfortegnelse: Indledning: side 2 Litteratur søgningsmetode: side 2 Generelle forhold side 2 Laparotomi eller laparoskopi side 3 Kirurgisk teknik side 3 Effekten af forbyggende tiltag side 5 Barrier-metoder side 5 Flydende side 5 Solide/Membraner side 6 Gel side 6 Andre side 6 Adhærence profylakse ved hysteroskopisk kirurgi side 7 Appendiks side 9 Referencer: side 13

2 2 Indledning: Baggrund: Formålet med denne guideline er at øge opmærksomheden omkring postoperative adhærencer, samt at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan man kan forsøge at mindske omfanget af disse. Afgrænsning af emnet: Denne guideline omhandler forebyggelse af sammenvoksninger i det lille bækken efter gynækologisk kirurgi. Den omhandler ikke klassifikation af sammenvoksninger og værdien heraf. Litteratur søgningsmetode: Litteratur søgning afsluttet dato: Tissue Adhesions, abdominal surgery, pelvic surgery, prevention, clinical trials, review, guideline, metaanalysis Generelle forhold (Katrine Dahl Pedersen) Dannelsen af postoperative adhærencer er i dag den hyppigste komplikation til både åben og laparoskopisk kirurgi i abdomen og i det lille bækken. Dette kan medføre betydelige konsekvenser for den enkelte patient, udfordringer for sundhedssystemet samt væsentlige udgifter for samfundet 1. Patogenesen bag dannelsen af adhærencer er kompleks. Ethvert traume mod peritoneum, som f.eks. kirurgi, infektion, endometriose eller fremmedlegme inducerer en helingsproces. Denne inkluderer en inflammatorisk kaskade af bl.a. leukocytter, makrofager, cytokiner, mesotheliale celler, vævs- og koagulationsfaktorer. Undervejs i processen deponeres fibrin, som dagene efter traumet vil degenereres vha. fibrinolyse, og efterlade en glat overflade. Forstyrres fibrinolysen vil fibrinstrøg persistere, som med tiden bliver mere organiseret og danner adhærencer % af patienter der gennemgår mindre såvel som større gynækologiske operationer udvikler adhærencer, og en betydelig andel får senere komplikationer heraf 1. I et stort retrospektivt cohorte studie fra 1999 opgjorde The Surgical and Clinical Adhesions Research (SCAR) group antallet af adhærencerelaterede genindlæggelser. Gennem 10 år fulgte de en kohorte af patienter i Skotland som alle havde gennemgået åben kirurgi i abdomen eller det lille bækken. De fandt at op mod en tredjedel af patienterne blev genindlagt minimum to gange med problemer, der var direkte eller formentlig adhærencerelaterede 3;4. De operationer der medfører den største risiko for genindlæggelser pga adhærencer er åben colorectal kirurgi og dernæst gynækologiske operationer 1;3. Blandt andre alvorlige komplikationer er Tyndtarms ileus er den alvorligste komplikation % relateres direkte til adhærencer. Der ses en mortalitet på 10 %. Kvindelig sekundær infertilitet. I følge De Wilde et al (2007) er 20-40% af kvindelig sekundær infertilitet forårsaget af adhærencer. Kroniske smerter i underlivet (Der synes at være en klar sammenhæng, selvom den patofysiologiske sammenhæng er uklar).

3 3 Dertil kommer længere operationstid og øget komplikationsrate ved fremtidige operationer 1;3. Samfundsmæssigt fra et økonomisk perspektiv, er der også grund til at forsøge at begrænse omfanget af postoperative adhærencer. Baseret på SCAR data estimerede Wilson et al., at de kumulative omkostninger pga. adhærencerelaterede genindlæggelser i Storbritannien ville være mere end 569 millioner pund på 10 år 5. På Universitetshospitalet i Lund gennemførte man i 2007 en større opgørelse af de patienter, der gennem en årrække var blevet opereret for tyndtarmsileus på baggrund af adhærencer. Her estimerede man at Sverige, med ca. 9 millioner indbyggere, årligt brugte 39,9 59,5 mill. på denne patientgruppe 6. Ethvert operativt indgreb er forbundet med risiko for adhærencer, hvorfor indikation for operationen bør overvejes nøje. Så få indgreb som muligt. For hver operation øges risikoen for komplikationer i forbindelse med det næste indgreb. Præoperativt bør det være standard at oplyse patienter om risiko for adhærencer samt følgerne heraf. Dette skal især fremhæves ved indgreb med relativ operationsindikation som f.eks. sectio på maternal request. Laparatomi eller laparoskopi (Helle Clausen) European Society for Endoskopy har publiceret guidelines for adhærenceprofylakse Det er oplyst at 2 firmaer sponserede mødet. En lignende guideline er publiceret fra Canada 7. Der er yderligere et systematisk review 8. De konkluderer, at adhærence problemerne er store, og der er behov for yderligere undersøgelser. Det er vigtigt, at den kirurgiske teknik er i orden uanset hvilken kirurgisk tilgang, der anvendes (åben versus/ laparoskopisk). Direkte randomiserede undersøgelser af adhærencedannelse ved åben teknik versus laparoskopi med endpoint adhærencer er ikke fundet. På trods af at vi som gynækologer og obstetrikere, hvert år udfører sectio på mere end 20 % af vores fødende kvinder og foretager ca hysterektomier og et stort, antal adnex operationer, ved vi fortsat ikke, hvor mange der får betydende adhærencer, hvad det betyder for den enkelte patient eller kender den samfundsøkonomiske byrde. Der er sammenlignende undersøgelser, der tyder på at laparoskopi giver færre svære komplikationer, således viste et retrospektiv studie, at der var knap en halvering i operationskrævende tarmobstruktion hos børn efter laparoskopisk appendektomi (1,6%) mod (2,1%) efter konventionel appendectomi 9. Ved tubare operationer for infertilitet, konkluderes i et Cochrane review 10, at der ikke er nogen forskel på anvendelse af laparotomi eller laparoskopi, målet var dog ikke adhærencer men antal tubare graviditeter efterfølgende. Der efterlyses randomiserede undersøgelser i forhold til om mikro kirurgi er bedre end laparaskopi, med og uden anvendelse af laser. Men samtidig er der en erkendelse af, at IVF behandling har overhalet den type undersøgelser pga. af de gode resultater. Det ser ud til at adhærencer dannes hurtigere efter åben kirurgi, men ses ligeså hyppigt efter laparoskopi 11. Kirurgisk teknik: Learning curve: Learning curve i relation til den kirurgiske teknik har betydning for adhærencedannelse både ved åben kirurgi og laparoskopi. Corona et all. 12 har udfra dyremodel konkluderet, at

4 4 adhærencedannelsen og operationstiden reduceres ved træning. Ved senere undersøgelser bør dette haves in mente i design af studier. Tiden med pneumoperitoneum har betydning. Tryk inducerer iskæmi, og påvirker organerne, hvorfor trykket bør reduceres mest muligt. Lange operationer med stort flow udtørrer organerne og brugen af elkirurgi afgiver varme og sod partikler, der kan være medvirkende årsag til adhærencedannelse. Senere kirurgi efter sectio: En kohorteundersøgelse fra undersøgte komplikationsrate i forbindelse med laparoskopisk hysterektomi. Kohorten bestod af 574 kvinder hvoraf 141 havde et eller flere sectioer tidligere. Overall komplikationsraten var 10,1%. Blødning hyppigst. Tidligere sectio gruppen havde en komplikationsrate på 14,2% versus en komplikationsrate på 8,8% i gruppen uden sectio tidligere. Blæreskader var næsthyppigst og stigende med antallet af tidligere sectio: I gruppen uden tidligere sectio: 1,2 %; efter 1 og 2 sectio: 2,5 %; efter 3 eller flere sectio: 21,1%. Raten for blæreskade var 18 gange højere for kvinder med 3 eller flere sectioer sammenlignet med ingen tidligere sectio. Mht adhærencer måtte 5,5 % i ikke tidligere sectio konverteres til åben kirurgi sammenlignet med gruppen med tidligere sectio her måtte 10,6% konverteres enten pga blæreskader eller tarmadhærencer. Trods dette anbefales i artiklen lapaskopisk hysterektomi da langtids sekvelae er sjældne. Kongwattaanakul og Khampiak 14 har i 2012 sammenlignet LAVH og abdominal hysterektomi på uteri større end svarende til 16 ugers graviditet. De fandt, at der var signifikant mindre blødning, og kortere indlæggelsestid i LAVH gruppen. Operationstiden var ens omkring 100 min. Et canadisk sytematisk review fra vedrørende adhærencedannelse i gynækologisk kirurgi konkluderede at følgende har betydning for forebyggelse af adhærencer: God kirurgisk teknik, minimering af vævstraumer, god hæmostase, minimering af infektion, undgå kontaminering med fx tarmindhold, og minimere brugen af vævsfremmed materiale (fx. sutur, talcum). Konklusionen var at undgå, så vidt muligt, kirurgisk indgreb i lille bækken. Brugen af midler til at undgå adhærencer anbefales specielt ved endometriose, og myomektomi, hvor risikoen er størst. Der foreligger ikke undersøgelser specifikt om robotkirurgi og adhærencer. Den kirurgiske teknik er lidt anderledes, men de adhærenceinducerende procedurer, insufflation og tryk, samt anvendelse af el-kirurgi er de samme som ved konventionel laparaskopi, hvorfor det i denne guideline sidestiller robotkirurgi med laparoskopi Statements: Operation hos patienter med adhærencer er behæftet med en risiko for alvorlige komplikationer (I). Der er meget få randomiserede undersøgelser på området (både i gynækologisk og abominalkirurgisk regi) og de der er, finder ingen forskel på laparotomi eller laparoskoskopi, bortset fra ved endometriose kirurgi hvor laparoskopi er bedre, mht adhærencer. (III) Antallet af adhærencer er mindre efter laparoskopi end laparotomi (I-II), betydningen er uvis. Videooptagelser af laparoskopier bør være standard på de fleste hospitaler og de vil på længere sigt kunne anvendes til sammenligning både patienter imellem, og ved gentagen operationer på sammen patient. Det er langt sværrere at sammenligne laparotomi med laparoskopi pga manglende objektive videooptagelser. Robotkirurgi ligestilles med laparoskopi, indtil videre (IV). Rekommandationer: God kirurgisk teknik er fundamental ved reduktion af adhærencedannelse

5 5 Adhærence forebyggende agens bør overvejes, som en del af de adhærence forebyggende tiltag Der bør anvendes agens, hvor effekten af adhærence profylakse og patient sikkerhed er dokumenteret Agens skal være praktisk, let anvendeligt og med fornuftig pris I situationer, hvor indikation for kirurgi kan diskuteres, som f.eks hos kvinder, der ønsker sectio på maternal request, bør risiko for adhærencedannelse og mulige konsekvenser specifikt påpeges Effekt af forebyggende tiltag (Katrine Fuglsang, Mette Juul Hansen) I baggrundsafsnittet er de alvorligste komplikationer til intraabdominale adhærencer nævnt. Formålet med at bruge profylaktiske farmakologiske eller barriere metoder er netop at reducere incidensen af intestinal obstruktion, subfertilitet, kroniske mavesmerter samt dyspareuni. Desværre forholder det sig således, at de foreliggende studier ikke evaluerer på disse komplikationer men på udbredelsen af intraabdominale adhærencer. Litteraturen er gennemgået og den viden, der foreligger om metoder til forebyggelse af adhærencer bliver præsenteret med fokus på de præparater indenfor hver gruppe, der hyppigst anvendes i Danmark. Yderligere kendte præparater nævnes i appendixet. Nogle præparater er fortsat i brug, andre videreudviklet og nogle tilbagetrukket fra markedet. Indholdsstoffet er brugt som betegnelse for de enkelte præparater. Farmakologiske metoder Der er ikke fundet nogle gode farmakologiske metoder til profylaktisk brug i forbindelse med kirurgi. Der er to store reviews fra henholdsvis og , der også gennemgår evidensen i forhold til de farmakologiske metoder. I review fra 2010 er ingen farmakologiske metoder fundet effektive, følgende præparater er evalueret; NSAID, corticosteroider/antihistaminer, progesteron/østrogen, antikoagulantia, antibiotika 16. Review fra 2011 omhandlede heparin, antifibrinolytika og antikoagulantika i antiadhæsive hydrogel og TGF-beta. COX-2 inhibitors har vist effekt ved brug hos dyr, men anbefales ikke pga. kardiovaskulære bivirkninger 17. Barriere metoder a: Flydende Icodextrin 4% er en isoosmolær opløsning til instillering i peritonealhulen ved afslutning af kirurgi. Det adskiller fladerne de første dage efter kirurgi og absorberes gradvist via lymfesystemet. Det er nemt at bruge både efter laparoskopi og åben kirurgi. I et review af Schnuringer et al er der evidens for effekt af Icodextrin 4% sammenholdt med Ringer-Lactat til forebyggelse af adhærencer 18. Studiet er gennemført med støtte fra Genzyme Cooperation. Et pilotstudie sammenligner Icodextrin 4% med en Resorberbar Polymer-membran hvor hovedkomponenten er D,L-lactide til brug efter laparoskopisk myomektomi, dog ikke med fokus på adhærencer efterfølgende. Mean applikations tid for Icodextrin 4% var 1,1 minut mod 6,7 min for den resorberbare Polymer-membran.

6 6 Der blev ikke fundet uforudsete bivirkninger, mulige adhærence-relaterede komplikationer eller uspecifikke komplikationer til nogle af præparaterne. Der var ingen signifikant forskel i pelvic pain score mellem de to præparater tre måneder efter kirurgi 19. Ifølge Brochhausens review påvises ingen effekt af Icodextrin 4%, fordi der er få foreliggende studier 17. I Pados review er der flere studier med signifikant reduktion af adhærencer efter instillering af Icodextrin 4% 16. b: Solide/membraner Oxideret-regeneret cellulose er et solidt materiale, som kan klippes til i størrelse og kræver ingen suturering. Det adhærerer til overfladen ved hæmostase, men ved manglende hæmostase medfører brugen af produktet fibrinaflejringer og dermed øget adhærencedannelse. Det omdannes i løbet af 8 timer til en gelatinøs beskyttelsesmasse og nedbrydes i løbet af 2 uger. Produktet kan anvendes både laparoskopisk og ved åben kirurgi. Det er bedst egnet til begrænset kirurgi. Cochranes review fra 2008 beskriver reduktion af adhærencer efter fertilitetsfremmende kirurgi hvor oxideret-regeneret cellulose er appliceret og ingen adverse effect ved second look 15 I Pados Review gennemgåes randomiserede studier; Oxideret-regeneret cellulose kontra ingen behandling og beskriver ligeledes reduktion af adhærencedannelse, hvor oxideret-regeneret cellulose er anvendt både ved laparoskopisk og åben kirurgi 16 I Cheungs review har man ikke kunnet påvise signifikant effekt 20 c: Gel Autokrydslænket hyaluronsyre er et naturligt forekommende glycosaminoglykan og en komponent af den ekstracellulære matrix. I vandige omgivelser omdannes det til en høj viskøs gel som coater og beskytter serosa flader de første dage efter kirurgi. Er biologisk resorberbar og nedbrydes til CO2 og H2O af kroppen. Er let at bruge både laparoskopisk og ved åben kirurgi. I Pados review er der ved gennemgang af få randomiserede studier med laparoskopisk myomektomi fundet en reduktion af adhærencer ved second look efter anvendelse af autokrydslænket hyaluronsyre 16 Andre En kollagen svamp med humant fibrinogen og trombin anvendes primært med henblik på hæmostase og har en sekundær adhærenceprofylaktisk effekt. Indtil videre findes kun få og små studier i forhold til effekt på adhærence profylakse. Ifølge Cochrane rewiev og Brochhausen reweiv findes ingen effekt i forhold til at reducere incidencen af postoperative adhærencer (Cochrane evaluerer kun på et studie, Brochhausen kun på dyre studier) Ved second look i to små studier er der ikke tegn på adhærencer, hvor en kollagen svamp med humant fibrinogen og trombin er blevet appliceret 23;24 Opsummering

7 7 Der er gjort mange tanker omkring optimale egenskaber for et produkt til adhærenceprofylakse (2). Det skal være sikkert og biokompatibel for at undgå fremmedlegemereaktion og inflammation. Det skal være praktisk, så det er nemt og hurtig at applicere for kirurger på alle niveauer og uden forlængelse af tidsforbrug peroperativt. Effekten skal vare mere end 3 dage. Produktet skal være resorberbart. Samtidig skal det være cost effektivt. Ingen af produkterne i denne gennemgang lever op til det optimale. Icodextrin 4% og autokrydslænket hyaloronsyre er de produkter, der kommer tættest på, men der mangler evidens for at anbefale brug af adhærenceprofylakse i forbindelse med ethvert indgreb. Vi opfordrer derfor til omtanke og gør opmærksom på, at det fortsat er at betragte som et hjælpemiddel til gode kirurgiske teknikker. REKOMMANDATIONER: Der foreligger ingen evidens for brug af farmakologiske metoder som profylakse mod intraabdominale adhærencer i forbindelse med kirurgi. Icodextrin 4% er et flydende præparat til adhærence profylakse med påvist effekt. Det er let at instillere. Kan bruge både ved laparoskopi og åben kirurgi. Førstevalg ved ekstensiv kirurgi. Oxideret-regenereret cellulose er et solidt præparat til adhærence profylakse med påvist effekt. OBS; Kræver hæmostase. Kan anvendes både ved laparoskopi og åben kirurgi. Egnet til lokaliseret kirurgi Autokrydslænket hyaluronsyre er en gel til adhærence profylakse med påvist effekt. Det er let at instillere. Kan anvendes både ved laparoskopi og åben kirurgi. Egnet til lokaliseret kirurgi. En kollagen svamp med humant fibrinogen og trombin bruges primært med henblik på at skabe hæmostase. Sekundær gevinst er adhærenceprofylakse muligvis på baggrund af reduktion af blod intraperitonealt postoperativt. B - C B - C B - C C B Adhærence profylakse ved hysteroskopisk kirurgi (Margit Dueholm) Incidensen af intrauterine adhærencer er ukendt, da langt de fleste intrauterine adhærencer er asymptomatiske. Der er rapporterede prevalænser mellem 0.3% som tilfældigt fund hos kvinder der får anlagt spiral til 21% hos kvinder, der har fået foretaget curettage efter fødsel 25. Årsager er enhver proces, der kan forårsage skade på endometriet, med beskadigelse af det basale lag. Væsentligste årsag er curettage efter abort eller fødsel, især efter instrumentering af den gravide livmoder. Der er mindre risiko ved medicinsk end kirurgisk abort 26. Incidenser efter abort er rapporteret på 2%, hvor risikoen rapporteres øget ved retention af graviditetsvæv (silent abort) og gentagen abort 27;28. Risikoen øges ved samtidig infektion. Incidens ved postpartum curettage er rapporteret usandsynlig høj (21-40%) Hysteroskopiske procedurer som fjernelse af retineret placentarvæv, fibromfjernelse, septumresektion, polypfjernelse og hysteroskopiske biopsier kan give anledning til adhærencer.

8 8 Det er ved hysteroskopisk kirurgi, hos kvinder med fortsat ønske om graviditet, vigtigt at beskadige det basale endometrielag mindst muligt. Ved resektion af flere intrauterine myomer bør man overveje resektion i flere seancer, således af endometriet kan gendannes mellem resektionerne. De fleste fraråder resektion på såvel for som bagvæg samtidig. Det er væsentlig med en skånsom teknik. Ved resektion af synekier eller septum bør anvendes kniv, (+/- strøm) eller saks. Profylakse efter hysteroskopisk kirurgi: Væsentligt er at minimere instrumentering af livmoderen, og om nødvendigt skånsom håndtering med ikke skarpe instrumenter. Tømning af uterin kavitet ved abort bør foretages med sug og stump curette, ved retineret væv anbefales hysteroskopisk tømning med kold slynge eller hysteroskopisk tang 32. Fysisk barriere (spiral), foley kateter er beskrevet anvendt i flere deskriptive studier. Effekten af dette er en fysisk barriere, der skal hindre sammenvoksning. Dette skal sammenholdes med risikoen for infektion, og anvendes derfor udelukkende ved enkelte patienter med Asherman syndrom 30;31;33 Hormon behandling: Østrogen +/- gestagen behandling i 2 til 3 cycli er anvendt i mange deskriptive studier. Der findes ingen kontrolerede studier, men anvendelsen bygger på en mangeårig tradition først beskrevet i Hyaloronsyre gel: Hyaloronsyre gel er anvendt efter hysteroskopisk behandling af intrauterine synekier i et randomiseret studie og der var signifikant færre adhærencer efter installation af hyoloronsyre gel versus ingen gel efter den hysteroskopiske adhærenceløsning 34. I et andet randomiseret studie efter hysteroskopisk kirurgi fandtes signifikant færre adhærencer 3 måneder efter behandling i gruppen hvor hyaloron syre gel var anlagt efter kirurgien 35. En randomiseret sammenligning af to forskellige slags hyaloron syre gel (+/- algineret) fandt samme effekt på adhærencer 36 Et fransk case control studie fandt ikke effekt på adhærencedannelse af hyaloronsyre efter hysteroskopisk kirurgi 37. Effekt af hyaloronsyre på adhærencer er sumeret i en metaanalyse 38. Væsentligt i forebyggelse af intrauterine adhærencer er minimering af uterin instrumentering efter abort og fødsel Instrumentering ved abort bør foregå med sug og med mindst mulig brug af ikke skarp curette. Skånsom instrumentering med hysteroskop bør anvendes ved fastsiddende retineret væv efter abort eller fødsel Hysteroskopisk indgreb på fertile kvinder bør udføres med skånsom og korrekt teknik Afdelingen bør have en fastlagt strategi til forebyggelse af adhærencer efter hysteroskopisk kirurgi Efter større hysteroskopisk kirurgi og hysteroskopisk adhærenceløsning kan anvendes hormonbehandling, der bygger på tradition og imperi, men er udokumenteret Efter større hysteroskopisk kirurgi og hysteroskopisk adhærenceløsning især hos kvinder med fertilitetsønske bør anvendelse af hyaloron gel overvejes Fjernelse af uterine synekier og asherman er en specialistopgave, som bør foretages af enkelte erfarne kirurger på enkelte afdelinger i landet C B

9 9 Appendiks: Appendix 1: Oversigt over produkter til brug ved adhærence profylakse. 6b: Barriere metoder 6b1: Flydende Produkt Effekt Anbefaling Icodextrin 4% -Isomolær opløsning, absorberes gradvist via lymfesystemet ml instilleres i peritonealrummet ved afslutning af kirurgi. -Hydroflotation: Adskiller flader de første dage efter kirurgi. -Nemt at anvende, både åbent og laparoskopisk. - Schnuriger et al; effekt i forhold til Ringer-Lactat, Kraemer, pilotstudie, Pados, flere studier viser signifikant reduktion af adhærencer, Brochhausen, få studier, derfor påvises ingen effekt ved reviews, b2: Solide Produkt Effekt Anbefaling Oxideret-regenereret cellulose -Adhærerer til overflade, når der er hæmostase. -OBS: ved manglende hæmostase medfører Interceed fibrinaflejringer og dermed øget adhærence dannelse. -Kan klippes til. -Ingen suturering. -I løbet af 8 timer dannes gelatinøs beskyttelse. -Nedbrydes i løbet af to uger. -Kan også bruges ved laparoskopisk operation. -Cochrane, Reduktion af adhærencer efter fertilitetsfremmende kirugi, hvor det appliceres, ingen adverse effects, ved second look findes at oxideret-regenereret cellulose og Natrium hyaluron syre med carboxymethylcellulose resorberet og polytetraflourethylen fjernes let Pados, reduktion af adhærencer både ved laparoskopisk og åben kirurgi, Brochhausen, laparoskopisk D,L-polylactide-ecaprolactone-trimethylene carbonat Resorberbar Polymer-membran, -Adhærerer til området, hvor det appliceres. -Ikke behov for suturering. OBS dog ifølge Pados, suturering nødvendig, Ændrer form ved anvendelse, Kraemer, pilotstudie fokus: 1)laparoskopisk håndtering 2)adverse events 3)subjektive postoperative smerter. Sammenlignes med Icodextrin 4%

10 10 hovedkomponent D,L-lactide Polytetraflourethylen Natrium hyaluron syre med carboxymethylcellulose temperaturskift. Stuetemperatur: krystalform Intraadbdominalt: blødt (25-40 c) -Nedbrydes i løbet af 4-6 uger ved brug til brandsårsbehandling. Ukendt intraabd. -Tid for applicering 6.7 (+/-1.5) min. -Non-absorberbart, nonreaktivt, syntetisk materiale. - Hindrer cellulær migration og adhærencedannelse. -Suturering nødvendig. -Ikke resorberbar, skal fjernes operativt -Svært at bruge laparoskopisk. -Absorberes på 7 dage fra peritoneal kavitet og ude af krop på 28 dage. ad 1) tid for applicering. 1.1(+/-0.2)min i forhold til Icodextrin 4% ad 2 og ad 3) ingen forskel. Nævner applikationstid for Seprafilm 21(+/-4) min, Brochhausen, god effekt af D,L-polylactide-e-caprolactonetrimethylene carbonat Pados, usikker effekt af Polytetraflourethylen Begrænset brug i Europa, trukket af markedet i USA, Omtales i afsnittet anbefalinger om oxideret-regenereret cellulose, der henvises dertil. -Omtales i afsnittet anbefalinger om oxideret-regenereret cellulose,der henvises dertil. 6b3: Gel Produkt Effekt Anbefaling Autokrydslænket hyaluron syre -Viskøs gel - naturligt forekommende glycosaminoglykan -Nedbrydes af kroppen til H2O og CO2 -Let at bruge både laparoskopisk og åbent Ferro hyaluron syre (ikke godkendt til brug i 1998) Fortyndet hyaluron syre opløsning (fjernet fra marked 2003) Pados, nævner ikke noget om manglende godkendelse, Pados, autokrydslænket hyaluron syre giver reduktion af adhærencer ved second look, Metwally, review. Produkterne bidrager til nedsat forværring af adhærencedannelse efter operation. Ingen evidens for forbedring af allerede tilstedeværende adhærencer Polyethylene-glycol (PEG) water - Syntetisk hydrogel. -Adhærerer til væv i 5-7 dage. -Hydrolyseres og absorberes. -Besværligt at applicere. -Dyrt -Schnuriger et al; flere små studier vist effektivitet, men et stor studie stoppet pga. manglende effekt, Pados, effekt i små studier,

11 11 Carboxymethylcellulose, polyethylene oxid -Gel, der appliceres til operationsfeltet. -Hindrer protein aflejring og trombedannelse -Absorberes på 6 uger -Let at bruge laparoskopisk men ikke signifikant, Brochhausen, effekt i små studier, større nødvendige for at påvise effekt, Pados, usikker effekt, Brochhausen, Flere studier viser signifikant effekt i forhold til reduktion af adhærencer, b4: Andre Produkt Effekt Anbefaling Kollagen svamp med humant fibrinogen og trombin -Ingen effekt i forhold til adhærencer ifølge Cochrane and Brochhausen. -Bruges til at skabe hæmostase. -ved second look i to små studier er der ikke tegn på adhærencer, efter applicering af produktet. -Cochrane, Brochhausen, Osada et al, Fuglsang et al, 2012

12 12 Appendix 2: Oversigt over økonomi i studier Studie Støtte fra Medicinalf irma Kraemer et al; A pilot study Research foundation of the Universitaetfraue nklinik, Tuebingen, Germany Studie - Pilotstud ie IIb, B Bille Jensen et al; postoperative peritoneale Statusart adhærencer ikel IV, C Metwally et al; Hyaloronic acid Lecture fee fra GyneCare i 1998 Review IIa, B Ahmad et al; Cochrane Review IIa, B Farquhar et al; Cochrane Opdateret ovenfor - Review IIa, B Stort set samme studier med som i cochrane 2008, kun et mere i 2008 med fibrin Schnuriger et al; Postoperative peritoneale adhesions, Støtte fra Genzyme Cooperatio n Review IIa, B Brochhausen et al; Intraperitoneal adhesions Review IIa, B Pados et al; Prevention af intraperitoneal H. Osada, H. Tanaka, T. K. Fujii, I. Tsunoda, T. Yoshida, and K. Satoh, Clinical evaluation of a haemostatic and anti-adhesion preparation used to prevent post-surgical adhesion, Journal of International Medical Research, vol. 27, no. 5, pp , K. Fuglsang and L. K. Petersen, New local hemostatic treatment for postpartum hemorrhage caused by placenta previa at cesarean section, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, vol. 89, no. 10, pp , Review IIa, B Opgørels e IV, C Case- Control IIIB, B

13 13 Referencer: References 1. De Wilde RL, Brolmann H, Koninckx PR, Lundorff P, Lower AM, Wattiez A, Mara M, Wallwiener M. Prevention of adhesions in gynaecological surgery: the 2012 European field guideline. Gynecol Surg 2012; 9: Imudia AN, Kumar S, Saed GM, Diamond MP. Pathogenesis of Intra-abdominal and pelvic adhesion development. Semin Reprod Med 2008; 26: Ellis H, Moran BJ, Thompson JN, Parker MC, Wilson MS, Menzies D, McGuire A, Lower AM, Hawthorn RJ, O'Brien F, Buchan S, Crowe AM. Adhesion-related hospital readmissions after abdominal and pelvic surgery: a retrospective cohort study. Lancet 1999; 353: Parker MC, Ellis H, Moran BJ, Thompson JN, Wilson MS, Menzies D, McGuire A, Lower AM, Hawthorn RJ, O'Briena F, Buchan S, Crowe AM. Postoperative adhesions: ten-year follow-up of 12,584 patients undergoing lower abdominal surgery. Dis Colon Rectum 2001; 44: Wilson MS, Menzies D, Knight AD, Crowe AM. Demonstrating the clinical and cost effectiveness of adhesion reduction strategies. Colorectal Dis 2002; 4: Tingstedt B, Isaksson J, Andersson R. Long-term follow-up and cost analysis following surgery for small bowel obstruction caused by intra-abdominal adhesions. Br J Surg 2007; 94: Robertson D, Lefebvre G, Leyland N, Wolfman W, Allaire C, Awadalla A, Best C, Contestabile E, Dunn S, Heywood M, Leroux N, Potestio F, Rittenberg D, Senikas V, Soucy R. SOGC clinical practice guidelines: Adhesion prevention in gynaecological surgery: no. 243, June Int J Gynaecol Obstet 2010; 111: Hirschelmann A, Tchartchian G, Wallwiener M, Hackethal A, De Wilde RL. A review of the problematic adhesion prophylaxis in gynaecological surgery. Arch Gynecol Obstet 2012; 285: Gutt CN, Oniu T, Schemmer P, Mehrabi A, Buchler MW. Fewer adhesions induced by laparoscopic surgery? Surg Endosc 2004; 18: Ahmad G, Watson A, Vandekerckhove P, Lilford R. Techniques for pelvic surgery in subfertility. Cochrane Database Syst Rev 2006; %19;CD Brokelman W, Holmdahl L, Falk P, Klinkenbijl J, Reijnen M. The peritoneal fibrinolytic response to conventional and laparoscopic colonic surgery. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2009; 19: Corona R, Verguts J, Binda MM, Molinas CR, Schonman R, Koninckx PR. The impact of the learning curve on adhesion formation in a laparoscopic mouse model. Fertil Steril 2011; 96:

14 Wang L, Merkur H, Hardas G, Soo S, Lujic S. Laparoscopic hysterectomy in the presence of previous caesarean section: a review of one hundred forty-one cases in the Sydney West Advanced Pelvic Surgery Unit. J Minim Invasive Gynecol 2010; 17: Kongwattanakul K, Khampitak K. Comparison of laparoscopically assisted vaginal hysterectomy and abdominal hysterectomy: a randomized controlled trial. J Minim Invasive Gynecol 2012; 19: Robertson D, Lefebvre G, Leyland N, Wolfman W, Allaire C, Awadalla A, Best C, Contestabile E, Dunn S, Heywood M, Leroux N, Potestio F, Rittenberg D, Senikas V, Soucy R. Adhesion prevention in gynaecological surgery. J Obstet Gynaecol Can 2010; 32: Pados G, Venetis CA, Almaloglou K, Tarlatzis BC. Prevention of intra-peritoneal adhesions in gynaecological surgery: theory and evidence. Reprod Biomed Online 2010; 21: Brochhausen C, Schmitt VH, Rajab TK, Planck CN, Kramer B, Wallwiener M, Hierlemann H, Kirkpatrick CJ. Intraperitoneal adhesions--an ongoing challenge between biomedical engineering. J Biomed Mater Res A 2011; 98: Schnuriger B, Barmparas G, Branco BC, Lustenberger T, Inaba K, Demetriades D. Prevention of postoperative peritoneal adhesions: a review of the literature. Am J Surg 2011; 201: Kraemer B, Wallwiener M, Brochhausen C, Planck C, Hierlemann H, Isaacson KB, Rajab TK, Wallwiener C. A pilot study of laparoscopic adhesion prophylaxis after myomectomy with a copolymer designed for endoscopic application. J Minim Invasive Gynecol 2010; 17: Cheung JP, Tsang HH, Cheung JJ, Yu HH, Leung GK, Law WL. Adjuvant therapy for the reduction of postoperative intra-abdominal adhesion formation. Asian J Surg 2009; 32: Metwally M, Gorvy D, Watson A, Li TC. Hyaluronic acid fluid agents for the prevention of adhesions after fertility-preserving gynecological surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. Fertil Steril 2007; 87: Ahmad G, Duffy JM, Farquhar C, Vail A, Vandekerckhove P, Watson A, Wiseman D. Barrier agents for adhesion prevention after gynaecological surgery. Cochrane Database Syst Rev 2008;CD Osada H, Tanaka H, Fujii TK, Tsunoda I, Yoshida T, Satoh K. Clinical evaluation of a haemostatic and anti-adhesion preparation used to prevent post-surgical adhesion. J Int Med Res 1999; 27: Fuglsang K, Dueholm M, Staehr-Hansen E, Petersen LK. Uterine healing after therapeutic intrauterine administration of TachoSil. J Pregnancy 2012; 2012: doi: /2012/ Epub;%2012 Apr 24.: Schenker JG, Margalioth EJ. Intrauterine adhesions: an updated appraisal. Fertil Steril 1982; 37:

15 Tam WH, Lau WC, Cheung LP, Yuen PM, Chung TK. Intrauterine adhesions after conservative and surgical management of spontaneous abortion. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002; 9: Salzani A, Yela DA, Gabiatti JR, Bedone AJ, Monteiro IM. Prevalence of uterine synechia after abortion evacuation curettage. Sao Paulo Med J 2007; 125: Friedler S, Margalioth EJ, Kafka I, Yaffe H. Incidence of post-abortion intra-uterine adhesions evaluated by hysteroscopy--a prospective study. Hum Reprod 1993; 8: Westendorp IC, Ankum WM, Mol BW, Vonk J. Prevalence of Asherman's syndrome after secondary removal of placental remnants or a repeat curettage for incomplete abortion. Hum Reprod 1998; 13: Deans R, Abbott J. Review of intrauterine adhesions. J Minim Invasive Gynecol 2010; 17: Yu D, Wong YM, Cheong Y, Xia E, Li TC. Asherman syndrome--one century later. Fertil Steril 2008; 89: Rein DT, Schmidt T, Hess AP, Volkmer A, Schondorf T, Breidenbach M. Hysteroscopic management of residual trophoblastic tissue is superior to ultrasound-guided curettage. J Minim Invasive Gynecol 2011; 18: March CM. Management of Asherman's syndrome. Reprod Biomed Online 2011; 23: Acunzo G, Guida M, Pellicano M, Tommaselli GA, Di Spiezio SA, Bifulco G, Cirillo D, Taylor A, Nappi C. Effectiveness of auto-cross-linked hyaluronic acid gel in the prevention of intrauterine adhesions after hysteroscopic adhesiolysis: a prospective, randomized, controlled study. Hum Reprod 2003; 18: Guida M, Acunzo G, Di Spiezio SA, Bifulco G, Piccoli R, Pellicano M, Cerrota G, Cirillo D, Nappi C. Effectiveness of auto-crosslinked hyaluronic acid gel in the prevention of intrauterine adhesions after hysteroscopic surgery: a prospective, randomized, controlled study. Hum Reprod 2004; 19: Kim T, Ahn KH, Choi DS, Hwang KJ, Lee BI, Jung MH, Kim JW, Kim JH, Cha SH, Lee KH, Lee KS, Oh ST, Cho CH, Rhee JH. A randomized, multi-center, clinical trial to assess the efficacy and safety of alginate carboxymethylcellulose hyaluronic acid compared to carboxymethylcellulose hyaluronic acid to prevent postoperative intrauterine adhesion. J Minim Invasive Gynecol 2012; 19: Ducarme G, Davitian C, Zarrouk S, Uzan M, Poncelet C. [Interest of auto-cross-linked hyaluronic acid gel in the prevention of intrauterine adhesions after hysteroscopic surgery: A case-control study]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2006; 35: Mais V, Cirronis MG, Peiretti M, Ferrucci G, Cossu E, Melis GB. Efficacy of auto-crosslinked hyaluronan gel for adhesion prevention in laparoscopy and hysteroscopy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012; 160:1-5.

16 Jendresen MB. [Postoperative peritoneal adhesions]. Ugeskr Laeger 2008; 170: Farquhar C, Vandekerckhove P, Watson A, Vail A, Wiseman D. Barrier agents for preventing adhesions after surgery for subfertility. Cochrane Database Syst Rev 2000;CD

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Anna Aabakke PhD, kursist Gynækologisk-Obstetrisk afd. Herlev Hospital Kejsersnitrater i Danmark Scheduled CS Emergency CS 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1997 1998 1999

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Figur 1. Evidensprofil Fokuseret spørgsmål 1 (PICO 1). Subtotal eller total hysterektomi ved benign sygdom. Population:

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Nini Møller, Hillerød Medlem af Sandbjerggruppen for guidelinen Sectio antea 1 Har vi præcise tal? NEJ Det afhænger naturligvis

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn Nordic Obstetric Surveillance Study Severe maternal morbidity in the Nordic countries Severe maternal morbidity in the Nordic countries April 2009- August 2012 Lotte B Colmorn Specific complications Complete

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

CYKLUSRELATEREDE GENER

CYKLUSRELATEREDE GENER CYKLUSRELATEREDE GENER LUNGER TYNDTARM TYKTARM LIVMODER SKEDE ÆGGESTOKKE ÆGGELEDERE LIVMODER ENDETARM østrogen østrogen + progesteron ÆGGE STOKKEN SYSTEMISK Hjernen Mave-tarmkanal Kalkomsætning Nyrerne

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD)

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Tina Wang Vedelø, udviklingsansvarlig sygeplejerske, cand. cur. Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Gynækologisk afdeling

Gynækologisk afdeling Slutrapport Gynækologisk afdeling Februar 2014 Enhed for Akut Smertebehandling 1 Indholdsfortegnelse Baggrund s. 3 Patientforløb-COVA s. 4 Patientforløb-tarmendometriose s. 6 Tiltag s. 8 Forslag til gynækologisk

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

Nyrecancer & kryoablation

Nyrecancer & kryoablation Nyrecancer & kryoablation - den tiltagende T1a udfordring Tommy Kjærgaard Nielsen, 1.reservelæge, ph.d. stud. Urinvejskirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Patienten 72 årig kvinde, henvist

Læs mere

Anale fistler. Stamcellebehandling. Lilli Lundby, Overlæge, Ph.D, Aarhus Universitets Hospital

Anale fistler. Stamcellebehandling. Lilli Lundby, Overlæge, Ph.D, Aarhus Universitets Hospital Anale fistler Stamcellebehandling Lilli Lundby, Overlæge, Ph.D, Aarhus Universitets Hospital Årsmøde 17. november 2017 Fagligt Selskab for Gastroenterologiske sygeplejersker Hvad er en perianal fistel??

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Laparoskopisk kirurgi. Implementering. Metoder

Laparoskopisk kirurgi. Implementering. Metoder 64 Laparoskopisk kirurgi Siden den første laparoskopiske colonresektion blev udført i 1991 er antallet af udførte procedurer steget rapidt. Midt i 1990 erne var der en vis tilbageholdenhed med proceduren

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Gestationel diabetes

Gestationel diabetes Diabetes Gestationel diabetes Af Jette Kolding Kristensen & Per Ovesen Gestationel diabetes ses hos 3% af alle gravide, og med nye anbefalede kriterier vil andelen stige til 8%. Disse svangre har øget

Læs mere

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold PICO 1 Bør voksne patienter (over 18 år) med Body Mass Index (BMI) mellem 40 og 50 kg/m 2 uden specifikke fedmerelaterede komplikationer

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 27 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af postcoitale

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Endometriose. Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet

Endometriose. Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet Endometriose Karina Ejgaard Hansen Cand.psych., Ph.d.- studerende Aarhus Universitet Struktur Hvad er endometriose? Hvad er symptomerne? Hvordan diagnos?ceres endometriose? Hvordan behandles endometriose?

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Cytoreduktiv kirurgi (CRS) kombineret med hyperterm intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) er en behandling af peritoneal karcinose med kurativ intention CRS+HIPEC bør udføres, såfremt komplet

Læs mere

Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel

Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel Julie Glavind PhD, Hoveduddannelseslæge i Gynækologi & Obstetrik, Randers Ole Bredahl Rasmussen Overlæge i Obstetrik, Herning-Holstebro

Læs mere

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Et randomiseret, klinisk forsøg Sara Kindberg, ph.d.-studerende Forskningsafdelingen ved Sygehus Sønderjylland Introduktion

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Studieopgave, den lille. Side 1 af 7

Studieopgave, den lille. Side 1 af 7 11.04.08 Susanne Graversen Conny Sønderby Karin Fosdal Studieopgave, den lille. Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse: Baggrund for valg af emne. Problemformulering. Begrebsafklaring. Metode. Analyse. Konklusion.

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 6 Bilag 6 Resumé Titel: Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF). Arbejdsgruppe Marianne Spile, klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Radikal prostatektomi. Andrologi og rehabilitering ved behandlingsmorbiditet

Radikal prostatektomi. Andrologi og rehabilitering ved behandlingsmorbiditet Radikal prostatektomi Andrologi og rehabilitering ved behandlingsmorbiditet Mikkel Fode, Urologisk afdeling, Herlev Hospital, Københavns Universitet Urologisk Forum, 27. oktober 2012 Prostatacancer og

Læs mere

Retineret væv efter fødsel. (Godkendt Sandbjerg 2014)

Retineret væv efter fødsel. (Godkendt Sandbjerg 2014) Retineret væv efter fødsel. (Godkendt Sandbjerg 2014) Forfattere: Eleonora Cvetanovska, Heidi Kammerlander, Mette Viftrup Lund, Mette Hjortkjær, Trine Hyttel, Steen Rasmussen, Bettina Ristorp Andersen,

Læs mere

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate Fibrin concentrate / Tranexamic Acid / Protrombin complex-concentrate / rfviia When do we use these drugs? What can we do when patients are treated with the new anticoagulant drugs? FFP Frosset/optøet

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Sectio(kejsersnit) til terminen - operationsteknik og praktisk håndtering

Sectio(kejsersnit) til terminen - operationsteknik og praktisk håndtering Sectio(kejsersnit) til terminen - operationsteknik og praktisk håndtering Arbejdsgruppen Anna Aabakke Herlev Guðbjörg Andrésdóttir Hvidovre Anne-Mette Bay Bjørn AUH Skejby Birgit Bødker Hillerød Tine Dalsgaard

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3 Evidenstabel inkluderede studier. Forfat ter År Studietype / -kvalitet Befolknings type Intervention Resultater (outcome) Kommentarer Lee & Fan 2011 Metaanalyse 4858 postoperative patienter, inkl.

Læs mere

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet John Brodersen, MD, GP, PhD, lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin IFSV, Københavns Universitet PSA & CRC screening

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 1- RESUME Afvask af meatusområdet, valg af transuretrale, permanente katetertyper (kateter à demeure/kad) og ballonvæske hos voksne (> 18 år) indlagte eller ambulante patienter. Arbejdsgruppe Brigitta

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter Kæbeled Akut luksation og displacering af discus Farmakologisk behandling af post-operative smerter Diskus displacering u. reduktion med nedsat gabeevne (Dislocatio disci (ad ant.) art. temp. mand.) Oplysning

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi?

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? 3 års opfølgning Sine Islin, Smahan Mrabet Dagkirurgi Herlev hospital Danmark Baggrund Dagkirurgi, Herlev hospital, Danmark Systematisk telefon

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Videnskabelige konklusioner

Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ophævelse af suspenderingen og ændring af markedsføringstilladelserne for lægemidler indeholdende aprotinin fremlagt af EMA 8 Videnskabelige konklusioner

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS TUBAFAKTOR ABNORM HSG MANDLIG FAKTOR NEDSAT SÆDKVALITET UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET ENDOKRIN FAKTOR ANOVULATION

Læs mere

Hvad er LPT - LLLT? LPT - Laser Photo Therapy. LLLT - Low Level Laser Therapy = Behandling med laserlys! Copyright Easy-Laser

Hvad er LPT - LLLT? LPT - Laser Photo Therapy. LLLT - Low Level Laser Therapy = Behandling med laserlys! Copyright Easy-Laser Hvad er LPT - LLLT? LPT - Laser Photo Therapy LLLT - Low Level Laser Therapy = Behandling med laserlys! Behandling med LPT - LLLT Behandling med laserlys er overførsel af energi til cellerne. Laserlysets

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

THERMABLATE BEHANDLINGSPROTOKOL TJEKLISTE FOR PATIENTUDVÆLGELSE

THERMABLATE BEHANDLINGSPROTOKOL TJEKLISTE FOR PATIENTUDVÆLGELSE TJEKLISTE FOR PATIENTUDVÆLGELSE INDIKATIONER FOR ANVENDELSE Thermablate EAS-systemet er en termal ballonablationsanordning beregnet til ablation af endometriemembranen i livmoderen hos kvinder, der lider

Læs mere

Spontan abort og missed abortion i første trimester

Spontan abort og missed abortion i første trimester Spontan abort og missed abortion i første trimester Forfattere Oprindelige forfattere: spontan abort: Nina Palmgren Colov, missed abortion: Lotte Clevin, samt som referenter på begge afsnit: Ulla Breth

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Interventionel Onkologi Patientinformation

Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Lars Erik Matzen Ledende overlæge Geriatrisk Afdeling G Odense Universitetshospital 1 Funktionsevne og overlevelse 8 år 6 år 4 år Funktionsevnen har

Læs mere