Helle V.Clausen, Margit Dueholm (Tovholder), Katrine Fuglsang, Mette Juul Hansen, Katrine Dahl Pedersen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helle V.Clausen, Margit Dueholm (Tovholder), Katrine Fuglsang, Mette Juul Hansen, Katrine Dahl Pedersen,"

Transkript

1 1 Adhærence profylakse Forfattere: Helle V.Clausen, Margit Dueholm (Tovholder), Katrine Fuglsang, Mette Juul Hansen, Katrine Dahl Pedersen, Korrespondance: Status Første udkast: sept Diskuteret på Hindsgavl dato: 13. sept Korrigeret udkast dato: Endelig guideline dato: Ikke godkendt som endelig guideline Guideline skal revideres seneste dato: Indholdsfortegnelse: Indledning: side 2 Litteratur søgningsmetode: side 2 Generelle forhold side 2 Laparotomi eller laparoskopi side 3 Kirurgisk teknik side 3 Effekten af forbyggende tiltag side 5 Barrier-metoder side 5 Flydende side 5 Solide/Membraner side 6 Gel side 6 Andre side 6 Adhærence profylakse ved hysteroskopisk kirurgi side 7 Appendiks side 9 Referencer: side 13

2 2 Indledning: Baggrund: Formålet med denne guideline er at øge opmærksomheden omkring postoperative adhærencer, samt at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan man kan forsøge at mindske omfanget af disse. Afgrænsning af emnet: Denne guideline omhandler forebyggelse af sammenvoksninger i det lille bækken efter gynækologisk kirurgi. Den omhandler ikke klassifikation af sammenvoksninger og værdien heraf. Litteratur søgningsmetode: Litteratur søgning afsluttet dato: Tissue Adhesions, abdominal surgery, pelvic surgery, prevention, clinical trials, review, guideline, metaanalysis Generelle forhold (Katrine Dahl Pedersen) Dannelsen af postoperative adhærencer er i dag den hyppigste komplikation til både åben og laparoskopisk kirurgi i abdomen og i det lille bækken. Dette kan medføre betydelige konsekvenser for den enkelte patient, udfordringer for sundhedssystemet samt væsentlige udgifter for samfundet 1. Patogenesen bag dannelsen af adhærencer er kompleks. Ethvert traume mod peritoneum, som f.eks. kirurgi, infektion, endometriose eller fremmedlegme inducerer en helingsproces. Denne inkluderer en inflammatorisk kaskade af bl.a. leukocytter, makrofager, cytokiner, mesotheliale celler, vævs- og koagulationsfaktorer. Undervejs i processen deponeres fibrin, som dagene efter traumet vil degenereres vha. fibrinolyse, og efterlade en glat overflade. Forstyrres fibrinolysen vil fibrinstrøg persistere, som med tiden bliver mere organiseret og danner adhærencer % af patienter der gennemgår mindre såvel som større gynækologiske operationer udvikler adhærencer, og en betydelig andel får senere komplikationer heraf 1. I et stort retrospektivt cohorte studie fra 1999 opgjorde The Surgical and Clinical Adhesions Research (SCAR) group antallet af adhærencerelaterede genindlæggelser. Gennem 10 år fulgte de en kohorte af patienter i Skotland som alle havde gennemgået åben kirurgi i abdomen eller det lille bækken. De fandt at op mod en tredjedel af patienterne blev genindlagt minimum to gange med problemer, der var direkte eller formentlig adhærencerelaterede 3;4. De operationer der medfører den største risiko for genindlæggelser pga adhærencer er åben colorectal kirurgi og dernæst gynækologiske operationer 1;3. Blandt andre alvorlige komplikationer er Tyndtarms ileus er den alvorligste komplikation % relateres direkte til adhærencer. Der ses en mortalitet på 10 %. Kvindelig sekundær infertilitet. I følge De Wilde et al (2007) er 20-40% af kvindelig sekundær infertilitet forårsaget af adhærencer. Kroniske smerter i underlivet (Der synes at være en klar sammenhæng, selvom den patofysiologiske sammenhæng er uklar).

3 3 Dertil kommer længere operationstid og øget komplikationsrate ved fremtidige operationer 1;3. Samfundsmæssigt fra et økonomisk perspektiv, er der også grund til at forsøge at begrænse omfanget af postoperative adhærencer. Baseret på SCAR data estimerede Wilson et al., at de kumulative omkostninger pga. adhærencerelaterede genindlæggelser i Storbritannien ville være mere end 569 millioner pund på 10 år 5. På Universitetshospitalet i Lund gennemførte man i 2007 en større opgørelse af de patienter, der gennem en årrække var blevet opereret for tyndtarmsileus på baggrund af adhærencer. Her estimerede man at Sverige, med ca. 9 millioner indbyggere, årligt brugte 39,9 59,5 mill. på denne patientgruppe 6. Ethvert operativt indgreb er forbundet med risiko for adhærencer, hvorfor indikation for operationen bør overvejes nøje. Så få indgreb som muligt. For hver operation øges risikoen for komplikationer i forbindelse med det næste indgreb. Præoperativt bør det være standard at oplyse patienter om risiko for adhærencer samt følgerne heraf. Dette skal især fremhæves ved indgreb med relativ operationsindikation som f.eks. sectio på maternal request. Laparatomi eller laparoskopi (Helle Clausen) European Society for Endoskopy har publiceret guidelines for adhærenceprofylakse Det er oplyst at 2 firmaer sponserede mødet. En lignende guideline er publiceret fra Canada 7. Der er yderligere et systematisk review 8. De konkluderer, at adhærence problemerne er store, og der er behov for yderligere undersøgelser. Det er vigtigt, at den kirurgiske teknik er i orden uanset hvilken kirurgisk tilgang, der anvendes (åben versus/ laparoskopisk). Direkte randomiserede undersøgelser af adhærencedannelse ved åben teknik versus laparoskopi med endpoint adhærencer er ikke fundet. På trods af at vi som gynækologer og obstetrikere, hvert år udfører sectio på mere end 20 % af vores fødende kvinder og foretager ca hysterektomier og et stort, antal adnex operationer, ved vi fortsat ikke, hvor mange der får betydende adhærencer, hvad det betyder for den enkelte patient eller kender den samfundsøkonomiske byrde. Der er sammenlignende undersøgelser, der tyder på at laparoskopi giver færre svære komplikationer, således viste et retrospektiv studie, at der var knap en halvering i operationskrævende tarmobstruktion hos børn efter laparoskopisk appendektomi (1,6%) mod (2,1%) efter konventionel appendectomi 9. Ved tubare operationer for infertilitet, konkluderes i et Cochrane review 10, at der ikke er nogen forskel på anvendelse af laparotomi eller laparoskopi, målet var dog ikke adhærencer men antal tubare graviditeter efterfølgende. Der efterlyses randomiserede undersøgelser i forhold til om mikro kirurgi er bedre end laparaskopi, med og uden anvendelse af laser. Men samtidig er der en erkendelse af, at IVF behandling har overhalet den type undersøgelser pga. af de gode resultater. Det ser ud til at adhærencer dannes hurtigere efter åben kirurgi, men ses ligeså hyppigt efter laparoskopi 11. Kirurgisk teknik: Learning curve: Learning curve i relation til den kirurgiske teknik har betydning for adhærencedannelse både ved åben kirurgi og laparoskopi. Corona et all. 12 har udfra dyremodel konkluderet, at

4 4 adhærencedannelsen og operationstiden reduceres ved træning. Ved senere undersøgelser bør dette haves in mente i design af studier. Tiden med pneumoperitoneum har betydning. Tryk inducerer iskæmi, og påvirker organerne, hvorfor trykket bør reduceres mest muligt. Lange operationer med stort flow udtørrer organerne og brugen af elkirurgi afgiver varme og sod partikler, der kan være medvirkende årsag til adhærencedannelse. Senere kirurgi efter sectio: En kohorteundersøgelse fra undersøgte komplikationsrate i forbindelse med laparoskopisk hysterektomi. Kohorten bestod af 574 kvinder hvoraf 141 havde et eller flere sectioer tidligere. Overall komplikationsraten var 10,1%. Blødning hyppigst. Tidligere sectio gruppen havde en komplikationsrate på 14,2% versus en komplikationsrate på 8,8% i gruppen uden sectio tidligere. Blæreskader var næsthyppigst og stigende med antallet af tidligere sectio: I gruppen uden tidligere sectio: 1,2 %; efter 1 og 2 sectio: 2,5 %; efter 3 eller flere sectio: 21,1%. Raten for blæreskade var 18 gange højere for kvinder med 3 eller flere sectioer sammenlignet med ingen tidligere sectio. Mht adhærencer måtte 5,5 % i ikke tidligere sectio konverteres til åben kirurgi sammenlignet med gruppen med tidligere sectio her måtte 10,6% konverteres enten pga blæreskader eller tarmadhærencer. Trods dette anbefales i artiklen lapaskopisk hysterektomi da langtids sekvelae er sjældne. Kongwattaanakul og Khampiak 14 har i 2012 sammenlignet LAVH og abdominal hysterektomi på uteri større end svarende til 16 ugers graviditet. De fandt, at der var signifikant mindre blødning, og kortere indlæggelsestid i LAVH gruppen. Operationstiden var ens omkring 100 min. Et canadisk sytematisk review fra vedrørende adhærencedannelse i gynækologisk kirurgi konkluderede at følgende har betydning for forebyggelse af adhærencer: God kirurgisk teknik, minimering af vævstraumer, god hæmostase, minimering af infektion, undgå kontaminering med fx tarmindhold, og minimere brugen af vævsfremmed materiale (fx. sutur, talcum). Konklusionen var at undgå, så vidt muligt, kirurgisk indgreb i lille bækken. Brugen af midler til at undgå adhærencer anbefales specielt ved endometriose, og myomektomi, hvor risikoen er størst. Der foreligger ikke undersøgelser specifikt om robotkirurgi og adhærencer. Den kirurgiske teknik er lidt anderledes, men de adhærenceinducerende procedurer, insufflation og tryk, samt anvendelse af el-kirurgi er de samme som ved konventionel laparaskopi, hvorfor det i denne guideline sidestiller robotkirurgi med laparoskopi Statements: Operation hos patienter med adhærencer er behæftet med en risiko for alvorlige komplikationer (I). Der er meget få randomiserede undersøgelser på området (både i gynækologisk og abominalkirurgisk regi) og de der er, finder ingen forskel på laparotomi eller laparoskoskopi, bortset fra ved endometriose kirurgi hvor laparoskopi er bedre, mht adhærencer. (III) Antallet af adhærencer er mindre efter laparoskopi end laparotomi (I-II), betydningen er uvis. Videooptagelser af laparoskopier bør være standard på de fleste hospitaler og de vil på længere sigt kunne anvendes til sammenligning både patienter imellem, og ved gentagen operationer på sammen patient. Det er langt sværrere at sammenligne laparotomi med laparoskopi pga manglende objektive videooptagelser. Robotkirurgi ligestilles med laparoskopi, indtil videre (IV). Rekommandationer: God kirurgisk teknik er fundamental ved reduktion af adhærencedannelse

5 5 Adhærence forebyggende agens bør overvejes, som en del af de adhærence forebyggende tiltag Der bør anvendes agens, hvor effekten af adhærence profylakse og patient sikkerhed er dokumenteret Agens skal være praktisk, let anvendeligt og med fornuftig pris I situationer, hvor indikation for kirurgi kan diskuteres, som f.eks hos kvinder, der ønsker sectio på maternal request, bør risiko for adhærencedannelse og mulige konsekvenser specifikt påpeges Effekt af forebyggende tiltag (Katrine Fuglsang, Mette Juul Hansen) I baggrundsafsnittet er de alvorligste komplikationer til intraabdominale adhærencer nævnt. Formålet med at bruge profylaktiske farmakologiske eller barriere metoder er netop at reducere incidensen af intestinal obstruktion, subfertilitet, kroniske mavesmerter samt dyspareuni. Desværre forholder det sig således, at de foreliggende studier ikke evaluerer på disse komplikationer men på udbredelsen af intraabdominale adhærencer. Litteraturen er gennemgået og den viden, der foreligger om metoder til forebyggelse af adhærencer bliver præsenteret med fokus på de præparater indenfor hver gruppe, der hyppigst anvendes i Danmark. Yderligere kendte præparater nævnes i appendixet. Nogle præparater er fortsat i brug, andre videreudviklet og nogle tilbagetrukket fra markedet. Indholdsstoffet er brugt som betegnelse for de enkelte præparater. Farmakologiske metoder Der er ikke fundet nogle gode farmakologiske metoder til profylaktisk brug i forbindelse med kirurgi. Der er to store reviews fra henholdsvis og , der også gennemgår evidensen i forhold til de farmakologiske metoder. I review fra 2010 er ingen farmakologiske metoder fundet effektive, følgende præparater er evalueret; NSAID, corticosteroider/antihistaminer, progesteron/østrogen, antikoagulantia, antibiotika 16. Review fra 2011 omhandlede heparin, antifibrinolytika og antikoagulantika i antiadhæsive hydrogel og TGF-beta. COX-2 inhibitors har vist effekt ved brug hos dyr, men anbefales ikke pga. kardiovaskulære bivirkninger 17. Barriere metoder a: Flydende Icodextrin 4% er en isoosmolær opløsning til instillering i peritonealhulen ved afslutning af kirurgi. Det adskiller fladerne de første dage efter kirurgi og absorberes gradvist via lymfesystemet. Det er nemt at bruge både efter laparoskopi og åben kirurgi. I et review af Schnuringer et al er der evidens for effekt af Icodextrin 4% sammenholdt med Ringer-Lactat til forebyggelse af adhærencer 18. Studiet er gennemført med støtte fra Genzyme Cooperation. Et pilotstudie sammenligner Icodextrin 4% med en Resorberbar Polymer-membran hvor hovedkomponenten er D,L-lactide til brug efter laparoskopisk myomektomi, dog ikke med fokus på adhærencer efterfølgende. Mean applikations tid for Icodextrin 4% var 1,1 minut mod 6,7 min for den resorberbare Polymer-membran.

6 6 Der blev ikke fundet uforudsete bivirkninger, mulige adhærence-relaterede komplikationer eller uspecifikke komplikationer til nogle af præparaterne. Der var ingen signifikant forskel i pelvic pain score mellem de to præparater tre måneder efter kirurgi 19. Ifølge Brochhausens review påvises ingen effekt af Icodextrin 4%, fordi der er få foreliggende studier 17. I Pados review er der flere studier med signifikant reduktion af adhærencer efter instillering af Icodextrin 4% 16. b: Solide/membraner Oxideret-regeneret cellulose er et solidt materiale, som kan klippes til i størrelse og kræver ingen suturering. Det adhærerer til overfladen ved hæmostase, men ved manglende hæmostase medfører brugen af produktet fibrinaflejringer og dermed øget adhærencedannelse. Det omdannes i løbet af 8 timer til en gelatinøs beskyttelsesmasse og nedbrydes i løbet af 2 uger. Produktet kan anvendes både laparoskopisk og ved åben kirurgi. Det er bedst egnet til begrænset kirurgi. Cochranes review fra 2008 beskriver reduktion af adhærencer efter fertilitetsfremmende kirurgi hvor oxideret-regeneret cellulose er appliceret og ingen adverse effect ved second look 15 I Pados Review gennemgåes randomiserede studier; Oxideret-regeneret cellulose kontra ingen behandling og beskriver ligeledes reduktion af adhærencedannelse, hvor oxideret-regeneret cellulose er anvendt både ved laparoskopisk og åben kirurgi 16 I Cheungs review har man ikke kunnet påvise signifikant effekt 20 c: Gel Autokrydslænket hyaluronsyre er et naturligt forekommende glycosaminoglykan og en komponent af den ekstracellulære matrix. I vandige omgivelser omdannes det til en høj viskøs gel som coater og beskytter serosa flader de første dage efter kirurgi. Er biologisk resorberbar og nedbrydes til CO2 og H2O af kroppen. Er let at bruge både laparoskopisk og ved åben kirurgi. I Pados review er der ved gennemgang af få randomiserede studier med laparoskopisk myomektomi fundet en reduktion af adhærencer ved second look efter anvendelse af autokrydslænket hyaluronsyre 16 Andre En kollagen svamp med humant fibrinogen og trombin anvendes primært med henblik på hæmostase og har en sekundær adhærenceprofylaktisk effekt. Indtil videre findes kun få og små studier i forhold til effekt på adhærence profylakse. Ifølge Cochrane rewiev og Brochhausen reweiv findes ingen effekt i forhold til at reducere incidencen af postoperative adhærencer (Cochrane evaluerer kun på et studie, Brochhausen kun på dyre studier) Ved second look i to små studier er der ikke tegn på adhærencer, hvor en kollagen svamp med humant fibrinogen og trombin er blevet appliceret 23;24 Opsummering

7 7 Der er gjort mange tanker omkring optimale egenskaber for et produkt til adhærenceprofylakse (2). Det skal være sikkert og biokompatibel for at undgå fremmedlegemereaktion og inflammation. Det skal være praktisk, så det er nemt og hurtig at applicere for kirurger på alle niveauer og uden forlængelse af tidsforbrug peroperativt. Effekten skal vare mere end 3 dage. Produktet skal være resorberbart. Samtidig skal det være cost effektivt. Ingen af produkterne i denne gennemgang lever op til det optimale. Icodextrin 4% og autokrydslænket hyaloronsyre er de produkter, der kommer tættest på, men der mangler evidens for at anbefale brug af adhærenceprofylakse i forbindelse med ethvert indgreb. Vi opfordrer derfor til omtanke og gør opmærksom på, at det fortsat er at betragte som et hjælpemiddel til gode kirurgiske teknikker. REKOMMANDATIONER: Der foreligger ingen evidens for brug af farmakologiske metoder som profylakse mod intraabdominale adhærencer i forbindelse med kirurgi. Icodextrin 4% er et flydende præparat til adhærence profylakse med påvist effekt. Det er let at instillere. Kan bruge både ved laparoskopi og åben kirurgi. Førstevalg ved ekstensiv kirurgi. Oxideret-regenereret cellulose er et solidt præparat til adhærence profylakse med påvist effekt. OBS; Kræver hæmostase. Kan anvendes både ved laparoskopi og åben kirurgi. Egnet til lokaliseret kirurgi Autokrydslænket hyaluronsyre er en gel til adhærence profylakse med påvist effekt. Det er let at instillere. Kan anvendes både ved laparoskopi og åben kirurgi. Egnet til lokaliseret kirurgi. En kollagen svamp med humant fibrinogen og trombin bruges primært med henblik på at skabe hæmostase. Sekundær gevinst er adhærenceprofylakse muligvis på baggrund af reduktion af blod intraperitonealt postoperativt. B - C B - C B - C C B Adhærence profylakse ved hysteroskopisk kirurgi (Margit Dueholm) Incidensen af intrauterine adhærencer er ukendt, da langt de fleste intrauterine adhærencer er asymptomatiske. Der er rapporterede prevalænser mellem 0.3% som tilfældigt fund hos kvinder der får anlagt spiral til 21% hos kvinder, der har fået foretaget curettage efter fødsel 25. Årsager er enhver proces, der kan forårsage skade på endometriet, med beskadigelse af det basale lag. Væsentligste årsag er curettage efter abort eller fødsel, især efter instrumentering af den gravide livmoder. Der er mindre risiko ved medicinsk end kirurgisk abort 26. Incidenser efter abort er rapporteret på 2%, hvor risikoen rapporteres øget ved retention af graviditetsvæv (silent abort) og gentagen abort 27;28. Risikoen øges ved samtidig infektion. Incidens ved postpartum curettage er rapporteret usandsynlig høj (21-40%) Hysteroskopiske procedurer som fjernelse af retineret placentarvæv, fibromfjernelse, septumresektion, polypfjernelse og hysteroskopiske biopsier kan give anledning til adhærencer.

8 8 Det er ved hysteroskopisk kirurgi, hos kvinder med fortsat ønske om graviditet, vigtigt at beskadige det basale endometrielag mindst muligt. Ved resektion af flere intrauterine myomer bør man overveje resektion i flere seancer, således af endometriet kan gendannes mellem resektionerne. De fleste fraråder resektion på såvel for som bagvæg samtidig. Det er væsentlig med en skånsom teknik. Ved resektion af synekier eller septum bør anvendes kniv, (+/- strøm) eller saks. Profylakse efter hysteroskopisk kirurgi: Væsentligt er at minimere instrumentering af livmoderen, og om nødvendigt skånsom håndtering med ikke skarpe instrumenter. Tømning af uterin kavitet ved abort bør foretages med sug og stump curette, ved retineret væv anbefales hysteroskopisk tømning med kold slynge eller hysteroskopisk tang 32. Fysisk barriere (spiral), foley kateter er beskrevet anvendt i flere deskriptive studier. Effekten af dette er en fysisk barriere, der skal hindre sammenvoksning. Dette skal sammenholdes med risikoen for infektion, og anvendes derfor udelukkende ved enkelte patienter med Asherman syndrom 30;31;33 Hormon behandling: Østrogen +/- gestagen behandling i 2 til 3 cycli er anvendt i mange deskriptive studier. Der findes ingen kontrolerede studier, men anvendelsen bygger på en mangeårig tradition først beskrevet i Hyaloronsyre gel: Hyaloronsyre gel er anvendt efter hysteroskopisk behandling af intrauterine synekier i et randomiseret studie og der var signifikant færre adhærencer efter installation af hyoloronsyre gel versus ingen gel efter den hysteroskopiske adhærenceløsning 34. I et andet randomiseret studie efter hysteroskopisk kirurgi fandtes signifikant færre adhærencer 3 måneder efter behandling i gruppen hvor hyaloron syre gel var anlagt efter kirurgien 35. En randomiseret sammenligning af to forskellige slags hyaloron syre gel (+/- algineret) fandt samme effekt på adhærencer 36 Et fransk case control studie fandt ikke effekt på adhærencedannelse af hyaloronsyre efter hysteroskopisk kirurgi 37. Effekt af hyaloronsyre på adhærencer er sumeret i en metaanalyse 38. Væsentligt i forebyggelse af intrauterine adhærencer er minimering af uterin instrumentering efter abort og fødsel Instrumentering ved abort bør foregå med sug og med mindst mulig brug af ikke skarp curette. Skånsom instrumentering med hysteroskop bør anvendes ved fastsiddende retineret væv efter abort eller fødsel Hysteroskopisk indgreb på fertile kvinder bør udføres med skånsom og korrekt teknik Afdelingen bør have en fastlagt strategi til forebyggelse af adhærencer efter hysteroskopisk kirurgi Efter større hysteroskopisk kirurgi og hysteroskopisk adhærenceløsning kan anvendes hormonbehandling, der bygger på tradition og imperi, men er udokumenteret Efter større hysteroskopisk kirurgi og hysteroskopisk adhærenceløsning især hos kvinder med fertilitetsønske bør anvendelse af hyaloron gel overvejes Fjernelse af uterine synekier og asherman er en specialistopgave, som bør foretages af enkelte erfarne kirurger på enkelte afdelinger i landet C B

9 9 Appendiks: Appendix 1: Oversigt over produkter til brug ved adhærence profylakse. 6b: Barriere metoder 6b1: Flydende Produkt Effekt Anbefaling Icodextrin 4% -Isomolær opløsning, absorberes gradvist via lymfesystemet ml instilleres i peritonealrummet ved afslutning af kirurgi. -Hydroflotation: Adskiller flader de første dage efter kirurgi. -Nemt at anvende, både åbent og laparoskopisk. - Schnuriger et al; effekt i forhold til Ringer-Lactat, Kraemer, pilotstudie, Pados, flere studier viser signifikant reduktion af adhærencer, Brochhausen, få studier, derfor påvises ingen effekt ved reviews, b2: Solide Produkt Effekt Anbefaling Oxideret-regenereret cellulose -Adhærerer til overflade, når der er hæmostase. -OBS: ved manglende hæmostase medfører Interceed fibrinaflejringer og dermed øget adhærence dannelse. -Kan klippes til. -Ingen suturering. -I løbet af 8 timer dannes gelatinøs beskyttelse. -Nedbrydes i løbet af to uger. -Kan også bruges ved laparoskopisk operation. -Cochrane, Reduktion af adhærencer efter fertilitetsfremmende kirugi, hvor det appliceres, ingen adverse effects, ved second look findes at oxideret-regenereret cellulose og Natrium hyaluron syre med carboxymethylcellulose resorberet og polytetraflourethylen fjernes let Pados, reduktion af adhærencer både ved laparoskopisk og åben kirurgi, Brochhausen, laparoskopisk D,L-polylactide-ecaprolactone-trimethylene carbonat Resorberbar Polymer-membran, -Adhærerer til området, hvor det appliceres. -Ikke behov for suturering. OBS dog ifølge Pados, suturering nødvendig, Ændrer form ved anvendelse, Kraemer, pilotstudie fokus: 1)laparoskopisk håndtering 2)adverse events 3)subjektive postoperative smerter. Sammenlignes med Icodextrin 4%

10 10 hovedkomponent D,L-lactide Polytetraflourethylen Natrium hyaluron syre med carboxymethylcellulose temperaturskift. Stuetemperatur: krystalform Intraadbdominalt: blødt (25-40 c) -Nedbrydes i løbet af 4-6 uger ved brug til brandsårsbehandling. Ukendt intraabd. -Tid for applicering 6.7 (+/-1.5) min. -Non-absorberbart, nonreaktivt, syntetisk materiale. - Hindrer cellulær migration og adhærencedannelse. -Suturering nødvendig. -Ikke resorberbar, skal fjernes operativt -Svært at bruge laparoskopisk. -Absorberes på 7 dage fra peritoneal kavitet og ude af krop på 28 dage. ad 1) tid for applicering. 1.1(+/-0.2)min i forhold til Icodextrin 4% ad 2 og ad 3) ingen forskel. Nævner applikationstid for Seprafilm 21(+/-4) min, Brochhausen, god effekt af D,L-polylactide-e-caprolactonetrimethylene carbonat Pados, usikker effekt af Polytetraflourethylen Begrænset brug i Europa, trukket af markedet i USA, Omtales i afsnittet anbefalinger om oxideret-regenereret cellulose, der henvises dertil. -Omtales i afsnittet anbefalinger om oxideret-regenereret cellulose,der henvises dertil. 6b3: Gel Produkt Effekt Anbefaling Autokrydslænket hyaluron syre -Viskøs gel - naturligt forekommende glycosaminoglykan -Nedbrydes af kroppen til H2O og CO2 -Let at bruge både laparoskopisk og åbent Ferro hyaluron syre (ikke godkendt til brug i 1998) Fortyndet hyaluron syre opløsning (fjernet fra marked 2003) Pados, nævner ikke noget om manglende godkendelse, Pados, autokrydslænket hyaluron syre giver reduktion af adhærencer ved second look, Metwally, review. Produkterne bidrager til nedsat forværring af adhærencedannelse efter operation. Ingen evidens for forbedring af allerede tilstedeværende adhærencer Polyethylene-glycol (PEG) water - Syntetisk hydrogel. -Adhærerer til væv i 5-7 dage. -Hydrolyseres og absorberes. -Besværligt at applicere. -Dyrt -Schnuriger et al; flere små studier vist effektivitet, men et stor studie stoppet pga. manglende effekt, Pados, effekt i små studier,

11 11 Carboxymethylcellulose, polyethylene oxid -Gel, der appliceres til operationsfeltet. -Hindrer protein aflejring og trombedannelse -Absorberes på 6 uger -Let at bruge laparoskopisk men ikke signifikant, Brochhausen, effekt i små studier, større nødvendige for at påvise effekt, Pados, usikker effekt, Brochhausen, Flere studier viser signifikant effekt i forhold til reduktion af adhærencer, b4: Andre Produkt Effekt Anbefaling Kollagen svamp med humant fibrinogen og trombin -Ingen effekt i forhold til adhærencer ifølge Cochrane and Brochhausen. -Bruges til at skabe hæmostase. -ved second look i to små studier er der ikke tegn på adhærencer, efter applicering af produktet. -Cochrane, Brochhausen, Osada et al, Fuglsang et al, 2012

12 12 Appendix 2: Oversigt over økonomi i studier Studie Støtte fra Medicinalf irma Kraemer et al; A pilot study Research foundation of the Universitaetfraue nklinik, Tuebingen, Germany Studie - Pilotstud ie IIb, B Bille Jensen et al; postoperative peritoneale Statusart adhærencer ikel IV, C Metwally et al; Hyaloronic acid Lecture fee fra GyneCare i 1998 Review IIa, B Ahmad et al; Cochrane Review IIa, B Farquhar et al; Cochrane Opdateret ovenfor - Review IIa, B Stort set samme studier med som i cochrane 2008, kun et mere i 2008 med fibrin Schnuriger et al; Postoperative peritoneale adhesions, Støtte fra Genzyme Cooperatio n Review IIa, B Brochhausen et al; Intraperitoneal adhesions Review IIa, B Pados et al; Prevention af intraperitoneal H. Osada, H. Tanaka, T. K. Fujii, I. Tsunoda, T. Yoshida, and K. Satoh, Clinical evaluation of a haemostatic and anti-adhesion preparation used to prevent post-surgical adhesion, Journal of International Medical Research, vol. 27, no. 5, pp , K. Fuglsang and L. K. Petersen, New local hemostatic treatment for postpartum hemorrhage caused by placenta previa at cesarean section, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, vol. 89, no. 10, pp , Review IIa, B Opgørels e IV, C Case- Control IIIB, B

13 13 Referencer: References 1. De Wilde RL, Brolmann H, Koninckx PR, Lundorff P, Lower AM, Wattiez A, Mara M, Wallwiener M. Prevention of adhesions in gynaecological surgery: the 2012 European field guideline. Gynecol Surg 2012; 9: Imudia AN, Kumar S, Saed GM, Diamond MP. Pathogenesis of Intra-abdominal and pelvic adhesion development. Semin Reprod Med 2008; 26: Ellis H, Moran BJ, Thompson JN, Parker MC, Wilson MS, Menzies D, McGuire A, Lower AM, Hawthorn RJ, O'Brien F, Buchan S, Crowe AM. Adhesion-related hospital readmissions after abdominal and pelvic surgery: a retrospective cohort study. Lancet 1999; 353: Parker MC, Ellis H, Moran BJ, Thompson JN, Wilson MS, Menzies D, McGuire A, Lower AM, Hawthorn RJ, O'Briena F, Buchan S, Crowe AM. Postoperative adhesions: ten-year follow-up of 12,584 patients undergoing lower abdominal surgery. Dis Colon Rectum 2001; 44: Wilson MS, Menzies D, Knight AD, Crowe AM. Demonstrating the clinical and cost effectiveness of adhesion reduction strategies. Colorectal Dis 2002; 4: Tingstedt B, Isaksson J, Andersson R. Long-term follow-up and cost analysis following surgery for small bowel obstruction caused by intra-abdominal adhesions. Br J Surg 2007; 94: Robertson D, Lefebvre G, Leyland N, Wolfman W, Allaire C, Awadalla A, Best C, Contestabile E, Dunn S, Heywood M, Leroux N, Potestio F, Rittenberg D, Senikas V, Soucy R. SOGC clinical practice guidelines: Adhesion prevention in gynaecological surgery: no. 243, June Int J Gynaecol Obstet 2010; 111: Hirschelmann A, Tchartchian G, Wallwiener M, Hackethal A, De Wilde RL. A review of the problematic adhesion prophylaxis in gynaecological surgery. Arch Gynecol Obstet 2012; 285: Gutt CN, Oniu T, Schemmer P, Mehrabi A, Buchler MW. Fewer adhesions induced by laparoscopic surgery? Surg Endosc 2004; 18: Ahmad G, Watson A, Vandekerckhove P, Lilford R. Techniques for pelvic surgery in subfertility. Cochrane Database Syst Rev 2006; %19;CD Brokelman W, Holmdahl L, Falk P, Klinkenbijl J, Reijnen M. The peritoneal fibrinolytic response to conventional and laparoscopic colonic surgery. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2009; 19: Corona R, Verguts J, Binda MM, Molinas CR, Schonman R, Koninckx PR. The impact of the learning curve on adhesion formation in a laparoscopic mouse model. Fertil Steril 2011; 96:

14 Wang L, Merkur H, Hardas G, Soo S, Lujic S. Laparoscopic hysterectomy in the presence of previous caesarean section: a review of one hundred forty-one cases in the Sydney West Advanced Pelvic Surgery Unit. J Minim Invasive Gynecol 2010; 17: Kongwattanakul K, Khampitak K. Comparison of laparoscopically assisted vaginal hysterectomy and abdominal hysterectomy: a randomized controlled trial. J Minim Invasive Gynecol 2012; 19: Robertson D, Lefebvre G, Leyland N, Wolfman W, Allaire C, Awadalla A, Best C, Contestabile E, Dunn S, Heywood M, Leroux N, Potestio F, Rittenberg D, Senikas V, Soucy R. Adhesion prevention in gynaecological surgery. J Obstet Gynaecol Can 2010; 32: Pados G, Venetis CA, Almaloglou K, Tarlatzis BC. Prevention of intra-peritoneal adhesions in gynaecological surgery: theory and evidence. Reprod Biomed Online 2010; 21: Brochhausen C, Schmitt VH, Rajab TK, Planck CN, Kramer B, Wallwiener M, Hierlemann H, Kirkpatrick CJ. Intraperitoneal adhesions--an ongoing challenge between biomedical engineering. J Biomed Mater Res A 2011; 98: Schnuriger B, Barmparas G, Branco BC, Lustenberger T, Inaba K, Demetriades D. Prevention of postoperative peritoneal adhesions: a review of the literature. Am J Surg 2011; 201: Kraemer B, Wallwiener M, Brochhausen C, Planck C, Hierlemann H, Isaacson KB, Rajab TK, Wallwiener C. A pilot study of laparoscopic adhesion prophylaxis after myomectomy with a copolymer designed for endoscopic application. J Minim Invasive Gynecol 2010; 17: Cheung JP, Tsang HH, Cheung JJ, Yu HH, Leung GK, Law WL. Adjuvant therapy for the reduction of postoperative intra-abdominal adhesion formation. Asian J Surg 2009; 32: Metwally M, Gorvy D, Watson A, Li TC. Hyaluronic acid fluid agents for the prevention of adhesions after fertility-preserving gynecological surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. Fertil Steril 2007; 87: Ahmad G, Duffy JM, Farquhar C, Vail A, Vandekerckhove P, Watson A, Wiseman D. Barrier agents for adhesion prevention after gynaecological surgery. Cochrane Database Syst Rev 2008;CD Osada H, Tanaka H, Fujii TK, Tsunoda I, Yoshida T, Satoh K. Clinical evaluation of a haemostatic and anti-adhesion preparation used to prevent post-surgical adhesion. J Int Med Res 1999; 27: Fuglsang K, Dueholm M, Staehr-Hansen E, Petersen LK. Uterine healing after therapeutic intrauterine administration of TachoSil. J Pregnancy 2012; 2012: doi: /2012/ Epub;%2012 Apr 24.: Schenker JG, Margalioth EJ. Intrauterine adhesions: an updated appraisal. Fertil Steril 1982; 37:

15 Tam WH, Lau WC, Cheung LP, Yuen PM, Chung TK. Intrauterine adhesions after conservative and surgical management of spontaneous abortion. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002; 9: Salzani A, Yela DA, Gabiatti JR, Bedone AJ, Monteiro IM. Prevalence of uterine synechia after abortion evacuation curettage. Sao Paulo Med J 2007; 125: Friedler S, Margalioth EJ, Kafka I, Yaffe H. Incidence of post-abortion intra-uterine adhesions evaluated by hysteroscopy--a prospective study. Hum Reprod 1993; 8: Westendorp IC, Ankum WM, Mol BW, Vonk J. Prevalence of Asherman's syndrome after secondary removal of placental remnants or a repeat curettage for incomplete abortion. Hum Reprod 1998; 13: Deans R, Abbott J. Review of intrauterine adhesions. J Minim Invasive Gynecol 2010; 17: Yu D, Wong YM, Cheong Y, Xia E, Li TC. Asherman syndrome--one century later. Fertil Steril 2008; 89: Rein DT, Schmidt T, Hess AP, Volkmer A, Schondorf T, Breidenbach M. Hysteroscopic management of residual trophoblastic tissue is superior to ultrasound-guided curettage. J Minim Invasive Gynecol 2011; 18: March CM. Management of Asherman's syndrome. Reprod Biomed Online 2011; 23: Acunzo G, Guida M, Pellicano M, Tommaselli GA, Di Spiezio SA, Bifulco G, Cirillo D, Taylor A, Nappi C. Effectiveness of auto-cross-linked hyaluronic acid gel in the prevention of intrauterine adhesions after hysteroscopic adhesiolysis: a prospective, randomized, controlled study. Hum Reprod 2003; 18: Guida M, Acunzo G, Di Spiezio SA, Bifulco G, Piccoli R, Pellicano M, Cerrota G, Cirillo D, Nappi C. Effectiveness of auto-crosslinked hyaluronic acid gel in the prevention of intrauterine adhesions after hysteroscopic surgery: a prospective, randomized, controlled study. Hum Reprod 2004; 19: Kim T, Ahn KH, Choi DS, Hwang KJ, Lee BI, Jung MH, Kim JW, Kim JH, Cha SH, Lee KH, Lee KS, Oh ST, Cho CH, Rhee JH. A randomized, multi-center, clinical trial to assess the efficacy and safety of alginate carboxymethylcellulose hyaluronic acid compared to carboxymethylcellulose hyaluronic acid to prevent postoperative intrauterine adhesion. J Minim Invasive Gynecol 2012; 19: Ducarme G, Davitian C, Zarrouk S, Uzan M, Poncelet C. [Interest of auto-cross-linked hyaluronic acid gel in the prevention of intrauterine adhesions after hysteroscopic surgery: A case-control study]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2006; 35: Mais V, Cirronis MG, Peiretti M, Ferrucci G, Cossu E, Melis GB. Efficacy of auto-crosslinked hyaluronan gel for adhesion prevention in laparoscopy and hysteroscopy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012; 160:1-5.

16 Jendresen MB. [Postoperative peritoneal adhesions]. Ugeskr Laeger 2008; 170: Farquhar C, Vandekerckhove P, Watson A, Vail A, Wiseman D. Barrier agents for preventing adhesions after surgery for subfertility. Cochrane Database Syst Rev 2000;CD

Titel. Fejlplacerede spiraler

Titel. Fejlplacerede spiraler 1 Titel Fejlplacerede spiraler Forfattere: Kasper Aaboe, Mia Bonnici, Line Engelbrechtsen, Lisa Grange Persson, Signe Østergård Hansen, Henriette Jensen, Ida Jepsen, Claus Otto Lund (tovholder), Helle

Læs mere

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte?

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE 04-03-2014 Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? CHRISTINA TERKELSEN OG ANNE SOFIE BOLDSEN SALICATH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2012

Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2012 Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2012 Arbejdsgruppe 2012: Kristina Renault (Tovholder), Lise Lotte Torvin Andersen, Mette Mandrup Kjær, Jeannet Lauenborg, Janne Foss Berlac, Anne Cathrine

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation 2006 Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation Opdateret version marts 2006 Referenceprogram

Læs mere

Cancer og graviditet Sandbjerg 2015

Cancer og graviditet Sandbjerg 2015 Cancer og graviditet Sandbjerg 2015 Nøgleord: Graviditet, cancer, kemoterapi, stråleterapi, teratogenicitet, placentar spredning. Arbejdsgruppe 2014: Berlac Janne Foss, Rigshospitalet, Ersbøll Anne, Rigshospitalet,

Læs mere

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Titel Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Forfattere Navn: Mubeena Aziz Stilling: Reservelæge Arbejdssted: Hillerød Navn: Pia erthelsen Stilling: Reservelæge Arbejdssted: Kolding Navn: Heidi Christiansen

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Udarbejdet af Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Forord. 2 Styregruppe.. 3 Grad af evidens og

Læs mere

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten FØTOSandbjerg og Sandbjerg 2009 Arbejdsgruppens medlemmer: Richard Farlie (tovholder), Niels Jørgen Secher, Ann Tabor, Charlotte Ekelund,

Læs mere

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: indikation for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: Indikation for transfusion med blodkomponenter Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan

Læs mere

Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram

Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram 1 Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram Titel Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram Forfattere: Navn: Stilling: Arbejdssted:

Læs mere

Behandling af smerter hos børn i almen praksis

Behandling af smerter hos børn i almen praksis Behandling af smerter hos børn i almen praksis Forskningstræningsopgave, Hoveduddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet Udarbejdet af Mette Brassøe, Jens Worm Krogsgaard og Mette Bolvig Poulsen Hold

Læs mere

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT - en medicinsk teknologivurdering

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT - en medicinsk teknologivurdering EDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIESTER ABORT - en medicinsk teknologivurdering 2005 edicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (6) Center for Evaluering og edicinsk Teknologivurdering EDICINSK

Læs mere

Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder?

Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? 2004 Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? Kirsten Wisborg og Tine Brink Henriksen

Læs mere

Svær colitis ulcerosa, behandling.

Svær colitis ulcerosa, behandling. Svær colitis ulcerosa, behandling. Forfattere og korrespondance Lisbet Ambrosius Christensen (tovholder); Jens Kjeldsen; Torben Knudsen; Anders Tøttrup; Ida Vind; Henriette Ytting Korrespondance Ovl. Lisbet

Læs mere

Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV)

Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV) OM/CO Side 1/19 Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV) Forfattere Kristine Chemnitz Mette Juul Hansen John Dræby Kristiansen Helene

Læs mere

Godkendt på Sandbjergmødet 2014. Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose.

Godkendt på Sandbjergmødet 2014. Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose. Godkendt på Sandbjergmødet 2014 Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose. På Sandbjergmødet januar 2012 blev flere delelementer af nedenstående guidelineforslag vedtaget samtidig med,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje for trachealsugning af den voksne intuberede patient. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato Godkendt: OFFENTLIG HØRING Revision: OFFENTLIG HØRING Udløb: OFFENTLIG HØRING Kliniske

Læs mere

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter FØTO-Sandbjerg og Sandbjerg 2010 Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund (primus motor), Richard Farlie, Merete Hein, Rikke Bek Helmig, Carsten Henriques,

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALDERSBETINGET GRÅ STÆR

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALDERSBETINGET GRÅ STÆR NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALDERSBETINGET GRÅ STÆR 2013 National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Dato Versionsnummer: Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter 08.01.2014 0.5 Dokumentalistrapport Tine Nymark DRHoftebrud 1 Dansk Tværfagligt

Læs mere

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED GESTATIONEL DIABETES MELITUS

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED GESTATIONEL DIABETES MELITUS FAKD S R AMMEPLANER Rammeplanen er revideret for FaKD s kvalitetsikringsudvalg af Louise Skovbjerg Jensen, Maria Jørgensen og Maria Bechmann Christensen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3

Læs mere

Titel. Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling. Forfattere og korrespondance. Status

Titel. Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling. Forfattere og korrespondance. Status Titel Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling Forfattere og korrespondance Erik Christensen Anette Dam Fialla Henning Grønbæk (tovholder) Jesper Bach Hansen Peter Jepsen Jens Kondrup

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 20.5.2015 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2014 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard og Charlotte W. Skovlund Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor,

Læs mere

Der er ca. 370.000 danskere, som indtager blodfortyndende

Der er ca. 370.000 danskere, som indtager blodfortyndende 444 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Oral kirurgi i antitrombotisk behandling Et stigende antal patienter med kardiovaskulære lidelser behandles med antitrombotiske midler. Denne behandling medfører en potentiel

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 11.7.2014 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2013 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Behandling af kronisk obstipation hos voksne

Behandling af kronisk obstipation hos voksne Behandling af kronisk obstipation hos voksne Forfattere og korrespondance Peter Christensen (tovholder)(1), Niels Qvist (2); Dennis Raahave (3), Jonas Worsøe (4), Jørgen Peter Ærthøj (5), Mette Borre (6),

Læs mere

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009.

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. FAKD S R AMMEPLANER Diætbehandling af Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. Tak til cand. scient. i klinisk ernæring, Ph.d.-studerende

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Helle Gøtzsche Olesen

Helle Gøtzsche Olesen Kandidatspeciale Afvikling af CPAP behandling hos for tidligt fødte børn -en dansk model af Helle Gøtzsche Olesen Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 254/2012 KANDIDATUDDANNELSEN

Læs mere