Det nye hospital i vest. Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye hospital i vest. Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning"

Transkript

1 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning 1

2 INDLEDNING Region Midtjylland udskrev i slutningen af november 2010 en indbudt projektkonkurrence blandt fem udvalgte teams om udformningen af en helhedsplan for det nye hospital i ve, DNV-Gødrup, samt en mere detaljeret plan for udformningen af hospitalets føre etape. Det kommende nye hospital ligger umiddelbart nordve for Herning i landsbyen Gødrup tæt ved Gødrup Sø og med jernbanen mellem Herning og Holebro som den nordølige afgrænsning af hospitalsområdet. Det fuldt udbyggede hospital er i konkurrenceprogrammet påregnet at skulle være på ca m 2 (med mulighed for yderligere udbygning op til ca m 2 ). Føre etape på ca m 2. Resultatet af projektkonkurrencen blev, at to af de fem teams blev udpeget som vindere af projektkonkurrencen. De to vindere inviteres nu til en forhandlingsrunde med Region Midtjylland om bl.a. tilretning af projekterne med henblik på på et sikkert grundlag at kunne udpege dét projekt, der skal realiseres. Forhandlingerne forløber i perioden 1. juni til 31. augu I det følgende præsenteres resultatet af projektkonkurrencen med en gengivelse af alle fem projekter med dommerkomiteens tilhørende bemærkninger til hvert forslag. Signeret dommerkomiteen den 24. maj Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

3 3

4 DOMMERKOMITEENS GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL FORSLAGENE I PROJEKTKONKURRENCEN Dommerkomiteen har gennem fem fælles møder samt en række forberedende og undersøgende faggruppemøder med interesse gennemført bedømmelse af de fem forslag til DNV-Gødrup. Projekterne er blevet bedømt i henhold til de i konkurrenceprogrammet opillede bedømmelseskriterier og med baggrund i det af konsortierne fremsendte materiale. Materialet har før og fremme beået af plancher, projektmapper, landskabsmodel til indsættelse i fælles områdemodel samt tilbudslier. Dommerkomiteen har gennemført sine bedømmelsesmøder på en sådan måde, at de enkelte bedømmelseskriterier er behandlet som dagsordenpunkter for hermed at tilsikre, at kravene til projekternes tværfaglige løsninger er blevet bely grundigt gennem diskussioner i den samlede dommerkomité. Endvidere har der været tilknyttet eksperter til at underøtte dommerkomiteens arbejde. Det er dommerkomiteens overordnede vurdering, at de udvalgte teams alle har leveret en engageret og tilfredsillende indsats. På trods heraf er det dog også vurderingen, at de forskellige teams har fokuseret meget forskelligt og ujævnt i forhold til de opillede bedømmelseskriterier, herunder på de grundlæggende hospitalsfunktioner og logiikker. Dommerkomiteen medgiver, at dette forhold i nogen omfang kan skyldes manglende spidskompetencer inden for udvalgte områder. Overordnede visioner Samlet set er der i besvarelsernes skriftlige del bred konsensus om, at fremtidens hospitals- og sundhedsvæsen skal have patienten i centrum og i det hele taget bygge på et holiisk og humaniisk livssyn. Ligeledes, at bæredygtighed er et uomgængeligt begreb, som det er en selvfølge at integrere i den fremtidige plan for DNV-Gødrup. Der er i det hele taget i forslagene en optagethed af at skabe en balance mellem den effektive hospitalsmaskine og den humaniiske, bæredygtige og hermed helende arkitektur og identitet. I forlængelse af ovenående er der i beskrivelserne fokus på at komme med nye bud på, hvordan fremtidens patient kommer til at opleve et ambulant besøg, en operation eller en indlæggelse med andre ord hvordan før og fremme arkitekturens organisering af funktionerne, men også af rum, form og farver og dermed af hvordan det arkitektoniske udtryk bidrager til en fornyet vision for det fremtidige sundhedsvæsen, udmøntet gennem DNV- Gødrup. Dommerkomiteen finder disse tanker sympatiske og vurderer også, at der flere eder i projekterne er nye, gode og inspirerende og endda egentlige fornyende tilgange til hospitalsopgaven. Generelt savner dommerkomiteen dog en tydeligere sammenhæng mellem visionsbeskrivelser og deres omsættelse til faktiske forhold i projektforslagene. Dommerkomiteen iller sig uforående over for det forhold, at der faktuelt ikke blandt forslagene er nogle, der blot tilnærmelsesvis har gjort hele forskningsog uddannelsesdimensionen til et væsentligt tema, såvel faktuelt funktionelt med afsættelse af interessante og velplacerede lokaler som arkitektonisk og identitetsmæssigt med skabelse af særlige eder, der både befordrer og signalerer fordybelse, uddannelse og international vidensklynge. Det er dommerkomiteens ore fortrydelse at opleve, at netop den forsknings- og uddannelsesmæssige dimension, som skal være ét af de væsentlige elementer i 4 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

5 DNV-Gødrup og det på højee internationale plan, ikke gøres til genand for det helt nødvendige og begavede fokus, således som det eksempelvis var tilfældet med Herlev Hospital i 1970 erne hvor auditoriet er en helt afgørende del af det på daværende tidspunkt nye superhospital. Dommerkomiteen vurderer, at ingen af de deltagende teams på dette punkt leverer tilfredsillende visioner og at også det vindende forslag, uanset hvilket af de to udvalgte det bliver, vil skulle gennemgå en ombearbejdning på dette punkt. I forlængelse heraf skal dommerkomiteen påpege en tilsvarende skuffelse over konkurrencedeltagernes manglende fokus på det psykiatriske behandlingsafsnit. På trods af at dette udgør en meget væsentlig del af programmet og i flere af projekterne gøres til det 4. element i den samlede komposition, så vurderer dommerkomiteen, at et flertal af forslagene præsenterer mere eller mindre trivielle udgaver af denne funktionsenhed, som netop har brug for at blive fornyet i takt med markant udvikling inden for området. Også dette element vurderer dommerkomiteen skal igennem en yderligere bearbejdning. Planforhold og helikopterlandingsplads Alle fem forslag lever op til de overordnede planforhold jf. lokalplanen. Kun forslag 2 opfylder ønsket om adgang fra Helikopterlandingsplads uden omladning af patienten. Helhedsplaner og arkitektur Det landskab, som DNV-Gødrup skal opføres i, er på den ene side et relativt mildt kuperet og udramatisk landskab. På den anden side er der tale om et relativt arketypisk vejysk landskab med eksempelvis en or og åben himmel, en lav 360 graders horisont samt tiledeværelse af traditionelle elementer som eksempelvis menneskeskabte læhegnsbeplantninger. Som det ofte er tilfældet i denne typer landskab, vil man fra bygninger med selv få etagers højde let få visuel adgang til ørre landskabelige træk og elementer i såvel umiddelbar nærhed af byggegrunden som på or afand af denne. Således eksempelvis det nærliggende søspejl mod ø, jernbanerækningens landskabelige ø-velige gennemskæring og forsvinden i horisonten, markudlæggenes markering gennem plantebælterne samt naturligvis en meget tydelig tiledeværelse af vejrlig, herunder solopgang og solnedgang, blot for at nævne nogle. På selve byggearealet er der desuden en ikke uvæsentlig kuturarv i og med de arkæologiske fund samt en landskabelig lavning med bækforløb med potentialer i forbindelse med opsamling og behandling af overfladevand. Der er blandt forslagene 1, 4 og 5 efter dommerkomiteens vurdering en generel god foråelse for disse forhold, herunder udnyttelse af deres potentialer i forhold til opførelse af DNV-Gødrup. Dommerkomiteen vurderer, at forslag 3 gennem sin entydige satsning på at skabe en bygningsmæssig tårnform og dermed tilsikre tydelige landmarkkvaliteter år i fare for at skabe et forenklet, bymæssigt og i dette landskab for fremmed, monumentalt træk. Ligeledes at forslag 2 gennem sin entydige vægtning af en narrativ landskabsbearbejdning med henvisning til vikingetidens volde, grøfter og borge får skabt et overkodet og dermed lidt fremmede billede af det nye hospital. Dommerkomiteen vurderer derfor, at for så vidt angår helhedsplanen, er det projekterne 1, 4 og 5, der bed formår dels at skabe den rigtige balance mellem landskab og den relativt ore bygningsskala, dels formår at udnytte det eksierende landskab til at skabe nye og bæredygtige og dermed langsigtede kvaliteter for brugere, ansatte og lokalbefolkning. Der er efter dommerkomiteens vurdering således også et slægtskab at spore i disse tre projekters måder at skabe det samlede udlæg med dels en grid- eller gårdhaveruktur, dels en overvejende ø-velig udlægsorientering, hvilket synes rigtig i forhold til de landskabelige orienteringer samt vind- og vejrforhold. Særligt forekommer forslag 1 at bruge såvel eksierende kulturskabte landskabselementer som eksempelvis læbælter og rygdannelsesprincipper samt de kvaliteter, der eksempelvis kan fremkaldes gennem visuel kontakt til den nærliggende sø. Der er hiorisk belæg for at hævde, at hospitalsbyggerier i den velige verden, bl.a. qua hospitalets udviklingsmæssige forbindelse til munkeordnerne, har dyrket de indadvendte og lukkede anlægypologier og at disse bl.a. har privilegeret udviklingen af cortiletypologier også kendt som gård(have)anlæg. Der findes mange varianter heraf, og der er mange fordele ved dem. De har været anvendt gennem de senee små tusinde år, og det er måske derfor ikke egentligt overraskende men dog bemærkelsesværdigt, at der blandt de fem endog meget forskellige projektforslag ikke er et enee, der ikke på den ene eller anden måde og i mere eller mindre omfang benytter sig af det ortogonale gårdanlægs princip. På trods af typologiens evidente fordele er der også ulemper indkig er blot én af dem, ensformige korridorprincipper et andet. Det undrer derfor, at der ikke i højere grad føres bevis for gårdhaveprincippets evidente og uomgængelige kvaliteter, og at denne ikke i højere grad end tilfældet er udfordres. Dommerkomiteen vurderer dog, at forslag 1 og 4 begge bevid har valgt denne form som helt eller delvi generativt princip for anlægsudformningen og på mange måder bringer nye elementer og kvaliteter ind i den traditionelle gårdhavetypologi i og med hospitalsbyggeriets særlige programmatiske krav samt regionens særlige landskabelige og vejrmæssige forhold. Gårdhavebebyggelserne har som arkitektonisk element evnen til at skabe en ydre læ- GENERELLE BEMÆRKNINGER 5

6 FORSLAG 1/10211 situation, en indre rundgangskommunikation og fremmer rumskabende og omsluttende oplevelser, idet det jo er en form, der så at sige lukker sig om sig selv. Dommerkomiteen vurderer, at forslag 1 gennem sit meget velovervejede udlæg i landskabet rummer mulighed for at skabe unikke relationer til det omgivende åbne og lavt kuperede landskab, herunder til det nærliggende søspejl og den mindre ationsbebyggelse. Det er vurderingen, at projektets tilsyneladende modee karakter er dets ore yrke og samtidig chance for at skabe en virkelig fornyelse som hospitalsbyggeri. På en række områder rummer projektet potentialerne til bl.a. gennem sin humane skalaforåelse, rum- og materialebearbejdning at skabe et på samme tid eksklusivt miljø, der inkluderer såvel det ore jyske landskab og dets særtræk som det enkelte menneske den enkelte patient. Den typologiske modsætning til gårdhavebebyggelsen er det fritillede tårn, der ikke skaber et egentligt rum i sig selv, men derimod ved sin søjle eller tårnkarakter påkalder sig hele den omgivende landskabelige horisont for dermed at blive et tydeligt monument eller landmark. Også denne typologi er gammel, og såvel forslag 3 som 5 vælger bevid at gøre højhuset eller måske snarere det høje hus til det primære organiserende princip for anlægsudformningen. Begge vil de bidrage til at skabe et på lang afand synligt byggeri, men på hver deres måde. Forslag 3 vil med sin solitære tårnbebyggelse fremå som et egentligt monument, der i lighed med siloer, vindmøller, tv-maer etc. vil kunne ses og med tiden udgøre et genkendeligt landmark. Som bygningypologi for netop DNV-Gødrup vurderer dommerkomiteen, at den før og fremme har væsentlige udfordringer i sin samlede logiik ikke mind i relation til en tredeling af de lavereliggende bygningsetager. Sekundært iller dommerkomiteen sig tvivlende over for, om det i sig selv er hensigtsmæssigt at skabe et så entydigt monumentalbyggeri, idet det vurderes, at projektet i dets foreliggende form år i fare for efter få år at være forældet både funktionelt og som ikonbyggeri. FORSLAG 5/04020 FORSLAG 2/95761 Forslag 5 bygger på en sammenilling af gårdhavebebyggelsen og tårnbebyggelsen. Ved at arbejde med tre sengeafsnitårne i forskellige højder og en lavere gårdhavebebyggelse etableres en sammenhængende arkitektonisk komposition, der på én og samme tid skaber jordforbindelse gennem gårdhavebebyggelsen og landmarket, udtrykt gennem sengetårnene. Projektet har indlysende kvaliteter på såvel et hospitalsfunktionelt plan som arkitektonisk. Dommerkomiteen iller sig i et vi omfang kritisk over for dels projektets entydige insieren på det hvide univers ude som inde, idet denne befrygtes meget hurtigt at fremå som en mekanisk fremskrivning af hospitalsvæsenets forældede virkelighed. Dels iller dommerkomiteen sig kritisk over for den tilsyneladende FORSLAG 3/37759 FORSLAG 4/ Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

7 bevide ambition om at bibringe projektet en ørre skala, end programmet nødvendiggør, eksempelvis ved den endog meget ore og delvi monumentale og fremmedgørende hovedindgangs udformning. Det befrygtes, at projektet kommer til at virke meget ørre, end det egentligt er, hvilket ikke vurderes hensigtsmæssigt, hospitalsfunktionen taget i betragtning. Forslag 2 vælger en bevid arkitektonisk rategi med henblik på at skabe en markant anderledes arkitektur, der har en udrakt anvendelse af amorft udformede bygningsanlæg varierende i højde og udbredelse. På trods af at dommerkomiteen finder projektets ambitioner om at bygge i overensemmelse med landskabets og hioriske traditioner er det dommerkomiteens vurdering, at forslaget på én gang vil forekomme både meget ort, fremmedartet og overvejende monumentalt i det åbne landskab. På det afsluttende bedømmelsesmøde udpegede en enig dommerkomité forslag 1 og 5 som de bede forslag og indillede samtidigt til bygherren, at disse indgår i en videre forhandlingsrunde. POINTTILDELING I overensemmelse med komkurrencebetingelserne er hvert forslag bedømt udfra tre bedømmelseskriterier: Funktionalitet og arkitektur, Totaløkonomi og Honorarøkonomi. Hvert forslag er for hvert bedømmelseskriterium tildelt point inden for en skala mellem 0 og 10. Point angives som hele tal. Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4 Forslag 5 Delkriterium Vægt Point Vægtet Point Vægtet Point Vægtet Point Vægtet Point Vægtet Funktionalitet og arkitektur 55% Totaløkonomi 1) 25% Honorarøkonomi 2) 20% Samlet resultat Note 1 Note 2 Til grund for tildelingen af point for totaløkonomien er der foretaget beregninger af den forventede anlægsøkonomi af det enkelte projekt, ligesom drifts- og vedligeholdelsesmæssige forhold er vurderet. Det er disse sammenlignelige tal, der ligger til grund for pointgivningen. Alle forslag er for så vidt angår de øvrige forhold under totaløkonomien vurderet til at være ligeillede. Vægtningen af de enkelte elementer i Honorarøkonomi har været følgende: Timesatser: 25% Honorarprocent, projektering: 50% Honorarprocent, fagtilsyn: 25% GENERELLE BEMÆRKNINGER 7

8 8 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

9 VINDERFORSLAG 9

10 FORSLAG 1/10211 TILDELT 8 POINT UDPEGET TIL VIDERE FORHANDLING Konsortie Medic DNV Arkitektfirmaerne Ingeniørfirmaerne Underrådgivere til konsortiet Konsulenter på opgaven KHR arkitekter; Dall & Lindhardtsen; White arkitekter (DK); White arkitekter (S) EKJ Rådgivende Ingeniører; WSP (S); WSP (UK); midtconsult Bisgaard Landskabsarkitekter; arkitec; Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma; Lindgaaard Rådgivende Ingeniører FRI Cenario; Filmbureauet; Lars Rothenborg 10 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

11 Helhedsplan, overordnet funktionalitet og arkitektur Forslaget fremtræder som en tæt, samlet byruktur med varierende højder og med et rigt og mangfoldigt facadebillede. Med et ort, nord-sydgående bueslag er både bygningerne og landskabet delt i to dele. Mod ve er der i landskabet skabt et lægivende, beplantet parkeringsområde, der omslutter en muret, tre-etagers akut- og behandlingsbygning. Mod ø ligger hospitalets elektive funktioner, der glider ud i et åbent parklandskab. Disse er givet lette facader, disse gentages så i de øvere etager med sengeafsnit. Sengeafsnittene går ind over den murede del, så de to bygningsrukturer er vævet tæt sammen i en uformel og varieret bygningsskulptur. Det ore, delende bueslag er hele anlæggets samlende orienteringselement. Inde i bygningsrukturen er det et gennemgående to-tre-etagers rumforløb - kaldet arkaden - der forbinder hospitalets to adgange, en nordlig mod ationen og en sydlig vendt mod hovedindgang for kørende. Det omsluttende parkeringsområde når frem til begge indgange, ligesom det passerer den mod ve beliggende adgang for selvhjulpne ved akutmodtagelsen. Arkaden fremår med lukkede arealer mod ve, mens det mod ø hele tiden åbner sig ud mod gårdhaverne i den åbne, frodige haveby -ruktur. Bygningens udadvendte eller centrale fællesfunktioner er samlet langs arkaden. Kritisabelt virker forslaget til serviceby. Bygningerne (inkl. et parkeringshus) og især deres placering virker helt ude af takt med projektets arkitektoniske hovedanslag og er da heller ikke vi på de overordnede idéskitser i forslaget. Hospitalets interne organisering er bygget op over en tætmasket gridruktur, alting er i princippet vævet tæt sammen, og der hersker en or elaicitet i hovedplanen. Der er en mulig smidighed allerede i projekteringsfasen, men ligeledes også i de efterfølgende faser. Mellem de forskellige afdelinger og afsnit er der hele tiden tale om sammenhænge, og mindre om opdelinger. Funktionelt giver det fordele at anvende et harmonikaprincip frem for et klyngeprincip. I forslaget er dog især psykiatrien hægtet af på en kritisabel måde. Der er ingen bygningsmæssig forbindelse til den reerende del af hospitalet. Det skal også bemærkes, at der i forslaget opereres med, at en del af etape 2 skal etableres ovenpå en igangværende del af hospitalet. Med den elaicitet, projektet FORSLAG

12 giver mulighed for, kunne man have forventet en ørre, organiserende behændighed, så et enklere bygningsprincip kunne være opnået. Gridrukturens relative tæthed giver mange hurtige forbindelseslinjer, men også mange relativt små gårdhaver og dermed også mange indadgående hjørner med indbliksgener. Det har været diskuteret, om bygningens organisering kan virke uoverskuelig og forvirrende for personalet og patienter. Selvom elevatorerne funktionelt set er placeret rigtigt, er det ikke altid indlysende, hvor man finder dem. I behandlingsafsnittet synes det at være en mulighed at udnævne en nord-sydgående hovedkorridor til bl.a. sengetransport, hovedkorridoren skulle så passere alle elevatorerne. Korridoren ud mod arkaden - udformet som balkon - synes ikke at virke som et samlende element for den interne trafik. Ikke deo mindre er der tale om et absolut funktionsdueligt forslag til en hospitalsruktur netop på grund af gridrukturen. Der er i den resulterende bygningsskulptur skabt mulighed for en udrakt udnyttelse af tagterrasser og beslægtede udvendige opholdmuligheder. Bygningens samlede fremtræden virker rosværdig, human og imødekommende. Den omsluttende og lægivende parkeringsruktur virker umiddelbart rigtig og i fin overensemmelse med landskabelige traditioner. Det er også en sympatisk tanke at lade læhegnene være så brede, at regnvand kan nedsive. Dette giver imidlertid en spredning af parkeringsarealerne og dermed unødigt lange afande fra parkering til hospitalet. Der er etableret et iforløb gennem anlægget fra ationen til det fremtidige byområde syd for grunden. Stien forløber langs med et vandforløb og virker som et positivt oplevelsesindslag. Dele af ien eller hele forløbet - bør dog være kørbar, dels for at give adgang til det psykiatriske afsnit, dels for at servicere kapellet. Forslaget skal roses for den indsigtsfulde nuancering af de forskellige gårdhavers karakter og anvendelsesmuligheder. Mulighed for implementering af kun Forslaget er grundigt og fremsynet på en uprætentiøs måde, hvor form og indhold er i harmoni med visionerne. Det er et åbent forslag, hvor der faktisk skabes rum for forandring og input udefra. Samtidig er det nærværende i skala og materiale. Heri ligger et moderne syn på helbredelse, hvor implementeringen af kun er en naturlighed. Hospitalsfunktionalitet Afspejling af projektets visioner i forslaget Forslaget er tydeligt bygget op om ideen om et hospital med to ansigter; et akut og et elektivt. Akutte og elektive funktioner er separeret af den gennemgående arkade, der samtidigt fungerer som et orienteringspunkt for patienter og pårørende, der ankommer til hospitalet. Dette giver overskuelighed uanset om den sydlige eller nordlige indgang vælges. Det er vanskeligt at vurdere om dette er tilfældet ved ankom fra den sydlige indgang, hvor hovedreceptionen ikke umiddelbar er synlig fra indgangen. Trivsel og åbenhed er prioriteret i forslaget som ønsket i projektets visioner. Den forslåede ruktur underøtter patientorienterede og venlige rammer og et godt arbejdsmiljø. En yderligere synliggørelse af hospitalets læringsog forskningsrolle kunne være ønskelig. Organiserende principper Akutte funktioner er placeret mod ve og elektive mod ø, korte gangafande og overskuelighed for patienter er prioriteret højt. Velplacerede receptioner i alle funktioner giver et åbent og imødekommende indtryk. Psykiatrien ligger tæt på øvrige funktioner, men er ikke fuldt integreret. Det er ikke umiddelbart tydeligt, hvorledes akutte patienter tænkes transporteret fra den akutte modtagelse til de klynger, der er placeret ø for arkaden. Klynger og funktioner er etableret som vertikale sammenhænge, hvilket betyder, at bl.a. den akutte modtageenhed og andre interventionsområder er fordelt på flere niveauer. Dagkirurgi og operation er ikke placeret ryg mod ryg. Det er ikke tydeligt, hvilke præmisser, der er lagt til grund for indbyrdes placering og fordeling af funktionerne ve for arkaden. Ergo - og fysioterapi er integreret i sengeafsnittene som ønsket. Programkrav om senge på terræn for psykiatriske, pædiatriske og neurologiske specialer er opfyldt. Det har dog den konsekvens, at sengetransport fra disse funktioner til behandlingsfunktioner i den akutte del sker på tværs af arkadens offentlige arealer og flere eder ad komplicerede transportveje. Logiik og klinisk driftsøkonomi Som en konsekvens af den akutte/elektive opdeling er afande for personalet imellem de elektive og akutte funktioner relativt lange. Patienttransport i nord-sydgående retning, foregår enten via arkaden, som er et offentligt areal, eller via den sammenhængende gang fra nord til syd i akutdelen. Denne gang virker meget smal, i forhold til de forventede transportmængder og -former, ligesom det centrale elevatorbatteri i sengetårnet forekommer at være underdimensioneret. Logiiksyemer etableres som velgennemprøvede andardløsninger efter logiske principper. Der savnes afsætningsplads for AGVer på de enkelte afsnit. Det er vanskeligt at vurdere, hvorledes det daglige flow af varer og affald tænkes gennemført. Forslaget har en god og fleksibel ruktur og opbygning, set i relation til klinisk fleksibel udnyttelse. Der er anvendt andardindretning af hovedtyper af rum, og der er gode muligheder for udveksling af senge i klyngerne. 12 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning Helhedsplan 1:4000

13 13

14 Tekniske løsninger De tekniske forsyninger fordeler sig overvejende fra servicebyen via ringforbundne forsyningsledninger til de enkelte bygningsafsnit, hvor der er etableret decentrale teknikcentre i kælder. Herfra forsynes de nærliggende områder og ovenligggende etager. Teknikrum for ventilationsanlæg er placeret i henholdsvis kælder og som teknikhuse på tage. Forsyningsprincipperne vurderes at være fleksible og med en god fremtidssikring, herunder giver ringforsyningen i kælderen en god dobbelt forsyning. For varme og køling arbejdes der bl.a. med et ATES-syem uden et definere løsningen i de situationer, hvor ATES anlægget ikke kan indfri kølebehovet. Overordnet virker forsyningsprincipperne og de tekniske løsninger velovervejde og rimeligt bearbejdet. Bæredygtighed Bæredygtigheden er fyldigt behandlet og projektet kommer godt i dybden med emnet. Forslagsillernes bæredygtighedsbetragtninger omkring energiforsyningen illureres fint i tre kombinationsmodeller. Projektet angives at overholde lavenergiklasse Totaløkonomi Forslagets samlede areal m 2 (inkl. tillagt arkade på 1.175m 2 ) Forslagsillers egen kalkulation for anlægsøkonomi mio. kr. Prissætning/bygherre for anlægsøkonomi mio. kr. Med hensyn til de øvrige aspekter, som indgår i bedømmelsen af totaløkonomien bemærkes, at forslaget på enkelte punkter mangler besvarelse af driftsrelaterede spørgsmål. Den samlede besvarelse må dog anses for 14 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

15 Niveau 1 1:2000 god og gennemarbejdet, dog med driftsøkonomien fraværende. Nærmere redegørelse for hygiejne og inddragelse af DNV arbejdsmiljøorganisation savnes. Fleksibiliteten med hensyn til forsyninger er fremtidssikret. Grundopbygningen muliggør udvidelser horisontalt, men udbygning ved byggeri oven på eksierende byggeri i drift anses for uhensigtsmæssigt. Den åbne ruktur mod ø giver en god samlet elaicitet i byggeriet. Øvrige forhold er ikke beskrevet således, at en mere nuanceret vurdering kunne foretages. Arkadeareal er beskrevet som et delvi ekra areal, og de i projektet afsatte teknikarealer skønnes at være underdimensionerede. Honorarøkonomi Det til forslaget hørende honorartilbud angiver følgende: Gennemsnitlig timesats 853,13 kr. Honorarprocent projektering 10,0 % Honorarprocent fagtilsyn 1,5 % Tilbuddet forudsætter leverandørprojektering af en række leverancer. Samlet vurdering Alt i alt er der tale om et fleksibelt og elaisk forslag, der med sit hovedgreb og arkitektur peger frem mod en ny måde at bygge hospital på. Den åbne ruktur, den menneskelige skala og det levende indvendige og udvendige miljø rummer løfter om et positivt og befordrende arbejds- og opholdsmiljø for både ansatte og patienter. FORSLAG

16 C A A B B Niveau 2 1:2000 C 16 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

17 Niveau 3 1:2000 Snit A-A 1:1000 FORSLAG

18 Niveau 4 1:2000 Niveau 5 1: Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

19 Snit C-C 1:1500 Snit B-B 1:1500 FORSLAG

20 FORSLAG 5/04020 TILDELT 8 POINT UDPEGET TIL VIDERE FORHANDLING Konsortium CuraVita Arkitema; Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planlæggere (N); aart; Grontmij Carl Bro; Hospitalitet (N) Underrådgivere Medarbejdere Moe & Brødsgaard; Ove Arup & Partners (GB) Alle ovenående firmaer med fælles ophavsret. Arkitema: Hallgrimur Thor Sigurdsson (projektansvarlig), Karen Marie Steensgaard, Emil Carens, Mads Nygaard, Theis Bjerrum Reckmann, Stig Ammitzbøll Jørgensen, Lise Jacobsen, Sune Oslev, Rikke Liv Petersen, Caren Jensen, Holger Dahl Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planlæggere: Johannes Eggen, John Arne Bjerknes, Hanne Hemsen, Isabel Ruiz Lopez, konsulent Mungo Smith, MAAP aart: Anders Tyrrerup, Torben Skovbjerg Larsen, Nanna Flintholm, Anders Frederiksen, Rasmus Højkjær Grontmij Carl Bro: Chrioffer Borgwardt-Stampe, Esben Thygesen, Jesper Aarup, Joachim Stormly Hansen, Maja Asaa, Malte Bülow Agerskov, Ole Theisen, Robert Preben Sørensen, Runa Kildetoft, Sune Nygaard, Søren Aagard, Søren Vebjerg Andersen Hospitalitet: Lise Aagard Moe & Brødsgaard: Poul Henning Hansen, Peter Hesselholt, Randi Gitte Holm, Bo Rasmussen Ove Arup & Partners: Søren Svarre, Chria de-vaan, Jaap Wiedenhoff, Miguel Prieto Barral, Alejandro J. Garcia Ugena 20 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

21 Helhedsplan, overordnet funktionalitet og arkitektur Midt i det jyske landskab fremår projektet som en hvid rektangulær bygningsskulptur med et vi ort og rømlinet anslag. Forslagets forfattere kalder det da også et pejlemærke. Ligeledes tilkendegives en ærk ideologisk tilknytning til et funktionaliisk udgangspunkt. Bygningen kan da også opfattes som et bygget, tredimensionelt funktionsdiagram. Herved opnår projektet en funktionel klarhed ved tydelige adskillelser mellem hospitalets forskellige funktionsområder. Til gengæld og måske i kraft heraf kan forslaget med henblik på elaicitet og fleksibilitet virke noget rigidt. Husets facader er ort set ens udformede, når der undtages en centralt beliggende behandlingsring i to etager. Behandlingsringens to etager er løftet op over ueniveau og givet særlige facader. Det er en arkitektonisk markering af et funktionelt element de tunge kliniske elementer. Midt under behandlingsringen ligger et centralt ankomområde/en foyer. Disse to elementer er forslagets helt centrale og idébærende hovedgreb. Over disse centralområder rejser sengeafsnittene sig som tre korsformede tårne. De forskellige afdelinger knytter sig på siderne af midterdelen, således at adgang til ambulatorierne sker i ueplan, mens den øvrige del af et område løftes op i niveau med behandlingsringen. Forslagets forfattere kalder det ringen : Der er dog snarere tale om tre langsgående fløje krydset af fem mindre, tværgående fløje. Det samledes område vil være tungt belaet med sengetransporter, og der er da også tilvejebragt brede transportkorridorer. Under den midtere langsgående del af behandlingsringen er det samlende ø-vegående foyerforløb etableret. Foyeren er på smuk vis et samlende, langt rumforløb med gårdhaver eller åbne arealer til begge sider. Der er adgang til foyerarealet i begge ender og midtpå. Er man før inde i foyeren, virker det overbevisende, at man så også kan finde frem til det afsnit, man leder efter. Ud for den ølige ende er der etableret hovedindgang. Denne virker meget overdisponeret. I forhold til parkeringsarealernes placering må man vel foreille sig, at en meget or del vil ankomme nordfra, dvs. til foyerområdets midterdel. Bygningens facader er bortset fra behandlingsringen opbygget over et ensartet princip, der i projektet er vi med samme udtryk, selvom det er beskrevet, at der FORSLAG

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen fase 1, efteråret 2012 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE 6. JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1 Projektkonkurrence... 4 1.1 Uddrag fra dommerbetænkningen... 4 1.2 Resultat af projektkonkurrencen...

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK > Region Sjælland - Sygehusplan 2010 Køge Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 300.000 borgere. Det vil derudover

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus Vinderprojekt 13. december 2007 Fremtidens sygehusarkitektur Hvordan sikres kvaliteten i et hospital, der ad åre vil vokse til en størrelse, der minder om en mindre

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling

nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling nyt Odense universitets hospital syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7846 98888 www.dnu.rm.dk Konkurrenceprogram INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Nyt Psykiatrisk

Læs mere

SETTING NEW STANDARDS

SETTING NEW STANDARDS Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland SETTING NEW APRIL 2014 STANDARDS FINALEN Nyt Hospital Nordsjælland Setting New Standards FAKTA I 2020 får borgerne i Region Hovedstaden et nyt hospital. Hospitalet

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa NORDIC r Prise fra Din drømmebolig? 0.00 5 7.3 Kr. 1 rdig æ f le *) Nøg g i l bo *) Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa Nordics boligkoncept Villa Nordic

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

Oplæg vedr. krav og tilgængeligheds retningslinjer for byggeriet Ny Fælles Akutmodtagelse, Slagelse

Oplæg vedr. krav og tilgængeligheds retningslinjer for byggeriet Ny Fælles Akutmodtagelse, Slagelse Oplæg vedr. krav og tilgængeligheds retningslinjer for byggeriet Ny Fælles Akutmodtagelse, Slagelse Jan Refsgaard Jepsen, Arkitekt MAA, Byggeøkonom MDB 900 IND UD Ledelinje 900 U P13 P14 U U U U U U P11

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse 11. august 2017, ansøgning om lokalplangodkendelse Vi har den 1. juni 2017 købt grunden af Theis Chrillesen. Grunden har en noget særpræget facon, og derfor søger vi dispensation fra lokalplan 25 for at

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Forslag v/ Bo Mølgaard, Anne-Marie Pedersen og Vibeke Tøjner Dato 26.05.15 Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

Tegninger. Indholdsfortegnelse

Tegninger. Indholdsfortegnelse Tegninger Dette er præsentationsmappen til projektet PULSEN. Den indeholder først en kort oversigt over designprocessen og herefter planer, opstalter og snit samt rumlige afbildninger og stemningsbilleder

Læs mere

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010 KAPITEL 212.1: PATIENTFREMSKRIVNING 12.2: BEMANDINGSFREMSKRIVNING 12.3: KAPACITETS- OG AREALBEHOV 12.4: NUVÆRENDE OG FREMTIDIGT AREAL I EKSISTERENDE BYGNINGER 12.5: AREALBALANCE 12.6: ØKONOMI OG TID 12.7:

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Velkommen til Temadag Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Regionshospitalet Herning DNV-Gødstrup Program for dagen 09.00: Velkomst & introduktion 09.15: Oplæg ved Helle Gaub 10.00: Workshop 1

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

nyt ouh hospitalet i landskabet

nyt ouh hospitalet i landskabet visionen tager form nyt ouh hospitalet i landskabet Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitets hospital i Odense. Det vil blive til i perioden frem til 2020-21, og bliver placeret i Odenses sydøstlige

Læs mere

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020)

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) Region Midtjylland DNV-Gødstrup UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) I:\1004 Region Midtjylland - Forundersøgelse Gødstrup\nt\Evalueringsrapport

Læs mere

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Idéoplæg Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Februar 2014 IDÉOPLÆG Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus 1. STAMOPLYSNINGER Kolding

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Forudsætninger for lokalplanens indhold 2 3 Forudsætninger for lokalplansprocessen 3 1 Indledning Nærværende dokument oplister

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Der har igennem projekteringen

Læs mere

Introduktion... 3. 2 Konklusion... 7 2.1 Resultat... 7

Introduktion... 3. 2 Konklusion... 7 2.1 Resultat... 7 Udbud med forhandling Evalueringsrapport UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE 15. MAJ 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1 Udbud med forhandling... 4 1.1 Forhandlingerne... 4 1.1.1 Deltagere... 4 1.1.2 Forhandlingsudvalg...

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Viggo Olesen) 1. juli 1998 Arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue (advokat Peter Tærø Nielsen, Kolding) K E N D E L S E mod Vestsjællands

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter BILAG 1 UDBUDSSTRATEGI TITEL Udbudsstrategi Hannebjerg DATO 3. februar 2016 TIL Hørsholm Kommune FRA COWI PROJEKTNR A029686 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Buddingevej Et DGNB Byggeri

Buddingevej Et DGNB Byggeri Buddingevej 272 - Et DGNB Byggeri Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed DGNB Auditor og BREEAM Assessor Ansvarlig for DGNB certificering af Buddingevej 272

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere