Det nye hospital i vest. Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye hospital i vest. Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning"

Transkript

1 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning 1

2 INDLEDNING Region Midtjylland udskrev i slutningen af november 2010 en indbudt projektkonkurrence blandt fem udvalgte teams om udformningen af en helhedsplan for det nye hospital i ve, DNV-Gødrup, samt en mere detaljeret plan for udformningen af hospitalets føre etape. Det kommende nye hospital ligger umiddelbart nordve for Herning i landsbyen Gødrup tæt ved Gødrup Sø og med jernbanen mellem Herning og Holebro som den nordølige afgrænsning af hospitalsområdet. Det fuldt udbyggede hospital er i konkurrenceprogrammet påregnet at skulle være på ca m 2 (med mulighed for yderligere udbygning op til ca m 2 ). Føre etape på ca m 2. Resultatet af projektkonkurrencen blev, at to af de fem teams blev udpeget som vindere af projektkonkurrencen. De to vindere inviteres nu til en forhandlingsrunde med Region Midtjylland om bl.a. tilretning af projekterne med henblik på på et sikkert grundlag at kunne udpege dét projekt, der skal realiseres. Forhandlingerne forløber i perioden 1. juni til 31. augu I det følgende præsenteres resultatet af projektkonkurrencen med en gengivelse af alle fem projekter med dommerkomiteens tilhørende bemærkninger til hvert forslag. Signeret dommerkomiteen den 24. maj Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

3 3

4 DOMMERKOMITEENS GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL FORSLAGENE I PROJEKTKONKURRENCEN Dommerkomiteen har gennem fem fælles møder samt en række forberedende og undersøgende faggruppemøder med interesse gennemført bedømmelse af de fem forslag til DNV-Gødrup. Projekterne er blevet bedømt i henhold til de i konkurrenceprogrammet opillede bedømmelseskriterier og med baggrund i det af konsortierne fremsendte materiale. Materialet har før og fremme beået af plancher, projektmapper, landskabsmodel til indsættelse i fælles områdemodel samt tilbudslier. Dommerkomiteen har gennemført sine bedømmelsesmøder på en sådan måde, at de enkelte bedømmelseskriterier er behandlet som dagsordenpunkter for hermed at tilsikre, at kravene til projekternes tværfaglige løsninger er blevet bely grundigt gennem diskussioner i den samlede dommerkomité. Endvidere har der været tilknyttet eksperter til at underøtte dommerkomiteens arbejde. Det er dommerkomiteens overordnede vurdering, at de udvalgte teams alle har leveret en engageret og tilfredsillende indsats. På trods heraf er det dog også vurderingen, at de forskellige teams har fokuseret meget forskelligt og ujævnt i forhold til de opillede bedømmelseskriterier, herunder på de grundlæggende hospitalsfunktioner og logiikker. Dommerkomiteen medgiver, at dette forhold i nogen omfang kan skyldes manglende spidskompetencer inden for udvalgte områder. Overordnede visioner Samlet set er der i besvarelsernes skriftlige del bred konsensus om, at fremtidens hospitals- og sundhedsvæsen skal have patienten i centrum og i det hele taget bygge på et holiisk og humaniisk livssyn. Ligeledes, at bæredygtighed er et uomgængeligt begreb, som det er en selvfølge at integrere i den fremtidige plan for DNV-Gødrup. Der er i det hele taget i forslagene en optagethed af at skabe en balance mellem den effektive hospitalsmaskine og den humaniiske, bæredygtige og hermed helende arkitektur og identitet. I forlængelse af ovenående er der i beskrivelserne fokus på at komme med nye bud på, hvordan fremtidens patient kommer til at opleve et ambulant besøg, en operation eller en indlæggelse med andre ord hvordan før og fremme arkitekturens organisering af funktionerne, men også af rum, form og farver og dermed af hvordan det arkitektoniske udtryk bidrager til en fornyet vision for det fremtidige sundhedsvæsen, udmøntet gennem DNV- Gødrup. Dommerkomiteen finder disse tanker sympatiske og vurderer også, at der flere eder i projekterne er nye, gode og inspirerende og endda egentlige fornyende tilgange til hospitalsopgaven. Generelt savner dommerkomiteen dog en tydeligere sammenhæng mellem visionsbeskrivelser og deres omsættelse til faktiske forhold i projektforslagene. Dommerkomiteen iller sig uforående over for det forhold, at der faktuelt ikke blandt forslagene er nogle, der blot tilnærmelsesvis har gjort hele forskningsog uddannelsesdimensionen til et væsentligt tema, såvel faktuelt funktionelt med afsættelse af interessante og velplacerede lokaler som arkitektonisk og identitetsmæssigt med skabelse af særlige eder, der både befordrer og signalerer fordybelse, uddannelse og international vidensklynge. Det er dommerkomiteens ore fortrydelse at opleve, at netop den forsknings- og uddannelsesmæssige dimension, som skal være ét af de væsentlige elementer i 4 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

5 DNV-Gødrup og det på højee internationale plan, ikke gøres til genand for det helt nødvendige og begavede fokus, således som det eksempelvis var tilfældet med Herlev Hospital i 1970 erne hvor auditoriet er en helt afgørende del af det på daværende tidspunkt nye superhospital. Dommerkomiteen vurderer, at ingen af de deltagende teams på dette punkt leverer tilfredsillende visioner og at også det vindende forslag, uanset hvilket af de to udvalgte det bliver, vil skulle gennemgå en ombearbejdning på dette punkt. I forlængelse heraf skal dommerkomiteen påpege en tilsvarende skuffelse over konkurrencedeltagernes manglende fokus på det psykiatriske behandlingsafsnit. På trods af at dette udgør en meget væsentlig del af programmet og i flere af projekterne gøres til det 4. element i den samlede komposition, så vurderer dommerkomiteen, at et flertal af forslagene præsenterer mere eller mindre trivielle udgaver af denne funktionsenhed, som netop har brug for at blive fornyet i takt med markant udvikling inden for området. Også dette element vurderer dommerkomiteen skal igennem en yderligere bearbejdning. Planforhold og helikopterlandingsplads Alle fem forslag lever op til de overordnede planforhold jf. lokalplanen. Kun forslag 2 opfylder ønsket om adgang fra Helikopterlandingsplads uden omladning af patienten. Helhedsplaner og arkitektur Det landskab, som DNV-Gødrup skal opføres i, er på den ene side et relativt mildt kuperet og udramatisk landskab. På den anden side er der tale om et relativt arketypisk vejysk landskab med eksempelvis en or og åben himmel, en lav 360 graders horisont samt tiledeværelse af traditionelle elementer som eksempelvis menneskeskabte læhegnsbeplantninger. Som det ofte er tilfældet i denne typer landskab, vil man fra bygninger med selv få etagers højde let få visuel adgang til ørre landskabelige træk og elementer i såvel umiddelbar nærhed af byggegrunden som på or afand af denne. Således eksempelvis det nærliggende søspejl mod ø, jernbanerækningens landskabelige ø-velige gennemskæring og forsvinden i horisonten, markudlæggenes markering gennem plantebælterne samt naturligvis en meget tydelig tiledeværelse af vejrlig, herunder solopgang og solnedgang, blot for at nævne nogle. På selve byggearealet er der desuden en ikke uvæsentlig kuturarv i og med de arkæologiske fund samt en landskabelig lavning med bækforløb med potentialer i forbindelse med opsamling og behandling af overfladevand. Der er blandt forslagene 1, 4 og 5 efter dommerkomiteens vurdering en generel god foråelse for disse forhold, herunder udnyttelse af deres potentialer i forhold til opførelse af DNV-Gødrup. Dommerkomiteen vurderer, at forslag 3 gennem sin entydige satsning på at skabe en bygningsmæssig tårnform og dermed tilsikre tydelige landmarkkvaliteter år i fare for at skabe et forenklet, bymæssigt og i dette landskab for fremmed, monumentalt træk. Ligeledes at forslag 2 gennem sin entydige vægtning af en narrativ landskabsbearbejdning med henvisning til vikingetidens volde, grøfter og borge får skabt et overkodet og dermed lidt fremmede billede af det nye hospital. Dommerkomiteen vurderer derfor, at for så vidt angår helhedsplanen, er det projekterne 1, 4 og 5, der bed formår dels at skabe den rigtige balance mellem landskab og den relativt ore bygningsskala, dels formår at udnytte det eksierende landskab til at skabe nye og bæredygtige og dermed langsigtede kvaliteter for brugere, ansatte og lokalbefolkning. Der er efter dommerkomiteens vurdering således også et slægtskab at spore i disse tre projekters måder at skabe det samlede udlæg med dels en grid- eller gårdhaveruktur, dels en overvejende ø-velig udlægsorientering, hvilket synes rigtig i forhold til de landskabelige orienteringer samt vind- og vejrforhold. Særligt forekommer forslag 1 at bruge såvel eksierende kulturskabte landskabselementer som eksempelvis læbælter og rygdannelsesprincipper samt de kvaliteter, der eksempelvis kan fremkaldes gennem visuel kontakt til den nærliggende sø. Der er hiorisk belæg for at hævde, at hospitalsbyggerier i den velige verden, bl.a. qua hospitalets udviklingsmæssige forbindelse til munkeordnerne, har dyrket de indadvendte og lukkede anlægypologier og at disse bl.a. har privilegeret udviklingen af cortiletypologier også kendt som gård(have)anlæg. Der findes mange varianter heraf, og der er mange fordele ved dem. De har været anvendt gennem de senee små tusinde år, og det er måske derfor ikke egentligt overraskende men dog bemærkelsesværdigt, at der blandt de fem endog meget forskellige projektforslag ikke er et enee, der ikke på den ene eller anden måde og i mere eller mindre omfang benytter sig af det ortogonale gårdanlægs princip. På trods af typologiens evidente fordele er der også ulemper indkig er blot én af dem, ensformige korridorprincipper et andet. Det undrer derfor, at der ikke i højere grad føres bevis for gårdhaveprincippets evidente og uomgængelige kvaliteter, og at denne ikke i højere grad end tilfældet er udfordres. Dommerkomiteen vurderer dog, at forslag 1 og 4 begge bevid har valgt denne form som helt eller delvi generativt princip for anlægsudformningen og på mange måder bringer nye elementer og kvaliteter ind i den traditionelle gårdhavetypologi i og med hospitalsbyggeriets særlige programmatiske krav samt regionens særlige landskabelige og vejrmæssige forhold. Gårdhavebebyggelserne har som arkitektonisk element evnen til at skabe en ydre læ- GENERELLE BEMÆRKNINGER 5

6 FORSLAG 1/10211 situation, en indre rundgangskommunikation og fremmer rumskabende og omsluttende oplevelser, idet det jo er en form, der så at sige lukker sig om sig selv. Dommerkomiteen vurderer, at forslag 1 gennem sit meget velovervejede udlæg i landskabet rummer mulighed for at skabe unikke relationer til det omgivende åbne og lavt kuperede landskab, herunder til det nærliggende søspejl og den mindre ationsbebyggelse. Det er vurderingen, at projektets tilsyneladende modee karakter er dets ore yrke og samtidig chance for at skabe en virkelig fornyelse som hospitalsbyggeri. På en række områder rummer projektet potentialerne til bl.a. gennem sin humane skalaforåelse, rum- og materialebearbejdning at skabe et på samme tid eksklusivt miljø, der inkluderer såvel det ore jyske landskab og dets særtræk som det enkelte menneske den enkelte patient. Den typologiske modsætning til gårdhavebebyggelsen er det fritillede tårn, der ikke skaber et egentligt rum i sig selv, men derimod ved sin søjle eller tårnkarakter påkalder sig hele den omgivende landskabelige horisont for dermed at blive et tydeligt monument eller landmark. Også denne typologi er gammel, og såvel forslag 3 som 5 vælger bevid at gøre højhuset eller måske snarere det høje hus til det primære organiserende princip for anlægsudformningen. Begge vil de bidrage til at skabe et på lang afand synligt byggeri, men på hver deres måde. Forslag 3 vil med sin solitære tårnbebyggelse fremå som et egentligt monument, der i lighed med siloer, vindmøller, tv-maer etc. vil kunne ses og med tiden udgøre et genkendeligt landmark. Som bygningypologi for netop DNV-Gødrup vurderer dommerkomiteen, at den før og fremme har væsentlige udfordringer i sin samlede logiik ikke mind i relation til en tredeling af de lavereliggende bygningsetager. Sekundært iller dommerkomiteen sig tvivlende over for, om det i sig selv er hensigtsmæssigt at skabe et så entydigt monumentalbyggeri, idet det vurderes, at projektet i dets foreliggende form år i fare for efter få år at være forældet både funktionelt og som ikonbyggeri. FORSLAG 5/04020 FORSLAG 2/95761 Forslag 5 bygger på en sammenilling af gårdhavebebyggelsen og tårnbebyggelsen. Ved at arbejde med tre sengeafsnitårne i forskellige højder og en lavere gårdhavebebyggelse etableres en sammenhængende arkitektonisk komposition, der på én og samme tid skaber jordforbindelse gennem gårdhavebebyggelsen og landmarket, udtrykt gennem sengetårnene. Projektet har indlysende kvaliteter på såvel et hospitalsfunktionelt plan som arkitektonisk. Dommerkomiteen iller sig i et vi omfang kritisk over for dels projektets entydige insieren på det hvide univers ude som inde, idet denne befrygtes meget hurtigt at fremå som en mekanisk fremskrivning af hospitalsvæsenets forældede virkelighed. Dels iller dommerkomiteen sig kritisk over for den tilsyneladende FORSLAG 3/37759 FORSLAG 4/ Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

7 bevide ambition om at bibringe projektet en ørre skala, end programmet nødvendiggør, eksempelvis ved den endog meget ore og delvi monumentale og fremmedgørende hovedindgangs udformning. Det befrygtes, at projektet kommer til at virke meget ørre, end det egentligt er, hvilket ikke vurderes hensigtsmæssigt, hospitalsfunktionen taget i betragtning. Forslag 2 vælger en bevid arkitektonisk rategi med henblik på at skabe en markant anderledes arkitektur, der har en udrakt anvendelse af amorft udformede bygningsanlæg varierende i højde og udbredelse. På trods af at dommerkomiteen finder projektets ambitioner om at bygge i overensemmelse med landskabets og hioriske traditioner er det dommerkomiteens vurdering, at forslaget på én gang vil forekomme både meget ort, fremmedartet og overvejende monumentalt i det åbne landskab. På det afsluttende bedømmelsesmøde udpegede en enig dommerkomité forslag 1 og 5 som de bede forslag og indillede samtidigt til bygherren, at disse indgår i en videre forhandlingsrunde. POINTTILDELING I overensemmelse med komkurrencebetingelserne er hvert forslag bedømt udfra tre bedømmelseskriterier: Funktionalitet og arkitektur, Totaløkonomi og Honorarøkonomi. Hvert forslag er for hvert bedømmelseskriterium tildelt point inden for en skala mellem 0 og 10. Point angives som hele tal. Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4 Forslag 5 Delkriterium Vægt Point Vægtet Point Vægtet Point Vægtet Point Vægtet Point Vægtet Funktionalitet og arkitektur 55% Totaløkonomi 1) 25% Honorarøkonomi 2) 20% Samlet resultat Note 1 Note 2 Til grund for tildelingen af point for totaløkonomien er der foretaget beregninger af den forventede anlægsøkonomi af det enkelte projekt, ligesom drifts- og vedligeholdelsesmæssige forhold er vurderet. Det er disse sammenlignelige tal, der ligger til grund for pointgivningen. Alle forslag er for så vidt angår de øvrige forhold under totaløkonomien vurderet til at være ligeillede. Vægtningen af de enkelte elementer i Honorarøkonomi har været følgende: Timesatser: 25% Honorarprocent, projektering: 50% Honorarprocent, fagtilsyn: 25% GENERELLE BEMÆRKNINGER 7

8 8 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

9 VINDERFORSLAG 9

10 FORSLAG 1/10211 TILDELT 8 POINT UDPEGET TIL VIDERE FORHANDLING Konsortie Medic DNV Arkitektfirmaerne Ingeniørfirmaerne Underrådgivere til konsortiet Konsulenter på opgaven KHR arkitekter; Dall & Lindhardtsen; White arkitekter (DK); White arkitekter (S) EKJ Rådgivende Ingeniører; WSP (S); WSP (UK); midtconsult Bisgaard Landskabsarkitekter; arkitec; Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma; Lindgaaard Rådgivende Ingeniører FRI Cenario; Filmbureauet; Lars Rothenborg 10 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

11 Helhedsplan, overordnet funktionalitet og arkitektur Forslaget fremtræder som en tæt, samlet byruktur med varierende højder og med et rigt og mangfoldigt facadebillede. Med et ort, nord-sydgående bueslag er både bygningerne og landskabet delt i to dele. Mod ve er der i landskabet skabt et lægivende, beplantet parkeringsområde, der omslutter en muret, tre-etagers akut- og behandlingsbygning. Mod ø ligger hospitalets elektive funktioner, der glider ud i et åbent parklandskab. Disse er givet lette facader, disse gentages så i de øvere etager med sengeafsnit. Sengeafsnittene går ind over den murede del, så de to bygningsrukturer er vævet tæt sammen i en uformel og varieret bygningsskulptur. Det ore, delende bueslag er hele anlæggets samlende orienteringselement. Inde i bygningsrukturen er det et gennemgående to-tre-etagers rumforløb - kaldet arkaden - der forbinder hospitalets to adgange, en nordlig mod ationen og en sydlig vendt mod hovedindgang for kørende. Det omsluttende parkeringsområde når frem til begge indgange, ligesom det passerer den mod ve beliggende adgang for selvhjulpne ved akutmodtagelsen. Arkaden fremår med lukkede arealer mod ve, mens det mod ø hele tiden åbner sig ud mod gårdhaverne i den åbne, frodige haveby -ruktur. Bygningens udadvendte eller centrale fællesfunktioner er samlet langs arkaden. Kritisabelt virker forslaget til serviceby. Bygningerne (inkl. et parkeringshus) og især deres placering virker helt ude af takt med projektets arkitektoniske hovedanslag og er da heller ikke vi på de overordnede idéskitser i forslaget. Hospitalets interne organisering er bygget op over en tætmasket gridruktur, alting er i princippet vævet tæt sammen, og der hersker en or elaicitet i hovedplanen. Der er en mulig smidighed allerede i projekteringsfasen, men ligeledes også i de efterfølgende faser. Mellem de forskellige afdelinger og afsnit er der hele tiden tale om sammenhænge, og mindre om opdelinger. Funktionelt giver det fordele at anvende et harmonikaprincip frem for et klyngeprincip. I forslaget er dog især psykiatrien hægtet af på en kritisabel måde. Der er ingen bygningsmæssig forbindelse til den reerende del af hospitalet. Det skal også bemærkes, at der i forslaget opereres med, at en del af etape 2 skal etableres ovenpå en igangværende del af hospitalet. Med den elaicitet, projektet FORSLAG

12 giver mulighed for, kunne man have forventet en ørre, organiserende behændighed, så et enklere bygningsprincip kunne være opnået. Gridrukturens relative tæthed giver mange hurtige forbindelseslinjer, men også mange relativt små gårdhaver og dermed også mange indadgående hjørner med indbliksgener. Det har været diskuteret, om bygningens organisering kan virke uoverskuelig og forvirrende for personalet og patienter. Selvom elevatorerne funktionelt set er placeret rigtigt, er det ikke altid indlysende, hvor man finder dem. I behandlingsafsnittet synes det at være en mulighed at udnævne en nord-sydgående hovedkorridor til bl.a. sengetransport, hovedkorridoren skulle så passere alle elevatorerne. Korridoren ud mod arkaden - udformet som balkon - synes ikke at virke som et samlende element for den interne trafik. Ikke deo mindre er der tale om et absolut funktionsdueligt forslag til en hospitalsruktur netop på grund af gridrukturen. Der er i den resulterende bygningsskulptur skabt mulighed for en udrakt udnyttelse af tagterrasser og beslægtede udvendige opholdmuligheder. Bygningens samlede fremtræden virker rosværdig, human og imødekommende. Den omsluttende og lægivende parkeringsruktur virker umiddelbart rigtig og i fin overensemmelse med landskabelige traditioner. Det er også en sympatisk tanke at lade læhegnene være så brede, at regnvand kan nedsive. Dette giver imidlertid en spredning af parkeringsarealerne og dermed unødigt lange afande fra parkering til hospitalet. Der er etableret et iforløb gennem anlægget fra ationen til det fremtidige byområde syd for grunden. Stien forløber langs med et vandforløb og virker som et positivt oplevelsesindslag. Dele af ien eller hele forløbet - bør dog være kørbar, dels for at give adgang til det psykiatriske afsnit, dels for at servicere kapellet. Forslaget skal roses for den indsigtsfulde nuancering af de forskellige gårdhavers karakter og anvendelsesmuligheder. Mulighed for implementering af kun Forslaget er grundigt og fremsynet på en uprætentiøs måde, hvor form og indhold er i harmoni med visionerne. Det er et åbent forslag, hvor der faktisk skabes rum for forandring og input udefra. Samtidig er det nærværende i skala og materiale. Heri ligger et moderne syn på helbredelse, hvor implementeringen af kun er en naturlighed. Hospitalsfunktionalitet Afspejling af projektets visioner i forslaget Forslaget er tydeligt bygget op om ideen om et hospital med to ansigter; et akut og et elektivt. Akutte og elektive funktioner er separeret af den gennemgående arkade, der samtidigt fungerer som et orienteringspunkt for patienter og pårørende, der ankommer til hospitalet. Dette giver overskuelighed uanset om den sydlige eller nordlige indgang vælges. Det er vanskeligt at vurdere om dette er tilfældet ved ankom fra den sydlige indgang, hvor hovedreceptionen ikke umiddelbar er synlig fra indgangen. Trivsel og åbenhed er prioriteret i forslaget som ønsket i projektets visioner. Den forslåede ruktur underøtter patientorienterede og venlige rammer og et godt arbejdsmiljø. En yderligere synliggørelse af hospitalets læringsog forskningsrolle kunne være ønskelig. Organiserende principper Akutte funktioner er placeret mod ve og elektive mod ø, korte gangafande og overskuelighed for patienter er prioriteret højt. Velplacerede receptioner i alle funktioner giver et åbent og imødekommende indtryk. Psykiatrien ligger tæt på øvrige funktioner, men er ikke fuldt integreret. Det er ikke umiddelbart tydeligt, hvorledes akutte patienter tænkes transporteret fra den akutte modtagelse til de klynger, der er placeret ø for arkaden. Klynger og funktioner er etableret som vertikale sammenhænge, hvilket betyder, at bl.a. den akutte modtageenhed og andre interventionsområder er fordelt på flere niveauer. Dagkirurgi og operation er ikke placeret ryg mod ryg. Det er ikke tydeligt, hvilke præmisser, der er lagt til grund for indbyrdes placering og fordeling af funktionerne ve for arkaden. Ergo - og fysioterapi er integreret i sengeafsnittene som ønsket. Programkrav om senge på terræn for psykiatriske, pædiatriske og neurologiske specialer er opfyldt. Det har dog den konsekvens, at sengetransport fra disse funktioner til behandlingsfunktioner i den akutte del sker på tværs af arkadens offentlige arealer og flere eder ad komplicerede transportveje. Logiik og klinisk driftsøkonomi Som en konsekvens af den akutte/elektive opdeling er afande for personalet imellem de elektive og akutte funktioner relativt lange. Patienttransport i nord-sydgående retning, foregår enten via arkaden, som er et offentligt areal, eller via den sammenhængende gang fra nord til syd i akutdelen. Denne gang virker meget smal, i forhold til de forventede transportmængder og -former, ligesom det centrale elevatorbatteri i sengetårnet forekommer at være underdimensioneret. Logiiksyemer etableres som velgennemprøvede andardløsninger efter logiske principper. Der savnes afsætningsplads for AGVer på de enkelte afsnit. Det er vanskeligt at vurdere, hvorledes det daglige flow af varer og affald tænkes gennemført. Forslaget har en god og fleksibel ruktur og opbygning, set i relation til klinisk fleksibel udnyttelse. Der er anvendt andardindretning af hovedtyper af rum, og der er gode muligheder for udveksling af senge i klyngerne. 12 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning Helhedsplan 1:4000

13 13

14 Tekniske løsninger De tekniske forsyninger fordeler sig overvejende fra servicebyen via ringforbundne forsyningsledninger til de enkelte bygningsafsnit, hvor der er etableret decentrale teknikcentre i kælder. Herfra forsynes de nærliggende områder og ovenligggende etager. Teknikrum for ventilationsanlæg er placeret i henholdsvis kælder og som teknikhuse på tage. Forsyningsprincipperne vurderes at være fleksible og med en god fremtidssikring, herunder giver ringforsyningen i kælderen en god dobbelt forsyning. For varme og køling arbejdes der bl.a. med et ATES-syem uden et definere løsningen i de situationer, hvor ATES anlægget ikke kan indfri kølebehovet. Overordnet virker forsyningsprincipperne og de tekniske løsninger velovervejde og rimeligt bearbejdet. Bæredygtighed Bæredygtigheden er fyldigt behandlet og projektet kommer godt i dybden med emnet. Forslagsillernes bæredygtighedsbetragtninger omkring energiforsyningen illureres fint i tre kombinationsmodeller. Projektet angives at overholde lavenergiklasse Totaløkonomi Forslagets samlede areal m 2 (inkl. tillagt arkade på 1.175m 2 ) Forslagsillers egen kalkulation for anlægsøkonomi mio. kr. Prissætning/bygherre for anlægsøkonomi mio. kr. Med hensyn til de øvrige aspekter, som indgår i bedømmelsen af totaløkonomien bemærkes, at forslaget på enkelte punkter mangler besvarelse af driftsrelaterede spørgsmål. Den samlede besvarelse må dog anses for 14 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

15 Niveau 1 1:2000 god og gennemarbejdet, dog med driftsøkonomien fraværende. Nærmere redegørelse for hygiejne og inddragelse af DNV arbejdsmiljøorganisation savnes. Fleksibiliteten med hensyn til forsyninger er fremtidssikret. Grundopbygningen muliggør udvidelser horisontalt, men udbygning ved byggeri oven på eksierende byggeri i drift anses for uhensigtsmæssigt. Den åbne ruktur mod ø giver en god samlet elaicitet i byggeriet. Øvrige forhold er ikke beskrevet således, at en mere nuanceret vurdering kunne foretages. Arkadeareal er beskrevet som et delvi ekra areal, og de i projektet afsatte teknikarealer skønnes at være underdimensionerede. Honorarøkonomi Det til forslaget hørende honorartilbud angiver følgende: Gennemsnitlig timesats 853,13 kr. Honorarprocent projektering 10,0 % Honorarprocent fagtilsyn 1,5 % Tilbuddet forudsætter leverandørprojektering af en række leverancer. Samlet vurdering Alt i alt er der tale om et fleksibelt og elaisk forslag, der med sit hovedgreb og arkitektur peger frem mod en ny måde at bygge hospital på. Den åbne ruktur, den menneskelige skala og det levende indvendige og udvendige miljø rummer løfter om et positivt og befordrende arbejds- og opholdsmiljø for både ansatte og patienter. FORSLAG

16 C A A B B Niveau 2 1:2000 C 16 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

17 Niveau 3 1:2000 Snit A-A 1:1000 FORSLAG

18 Niveau 4 1:2000 Niveau 5 1: Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

19 Snit C-C 1:1500 Snit B-B 1:1500 FORSLAG

20 FORSLAG 5/04020 TILDELT 8 POINT UDPEGET TIL VIDERE FORHANDLING Konsortium CuraVita Arkitema; Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planlæggere (N); aart; Grontmij Carl Bro; Hospitalitet (N) Underrådgivere Medarbejdere Moe & Brødsgaard; Ove Arup & Partners (GB) Alle ovenående firmaer med fælles ophavsret. Arkitema: Hallgrimur Thor Sigurdsson (projektansvarlig), Karen Marie Steensgaard, Emil Carens, Mads Nygaard, Theis Bjerrum Reckmann, Stig Ammitzbøll Jørgensen, Lise Jacobsen, Sune Oslev, Rikke Liv Petersen, Caren Jensen, Holger Dahl Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planlæggere: Johannes Eggen, John Arne Bjerknes, Hanne Hemsen, Isabel Ruiz Lopez, konsulent Mungo Smith, MAAP aart: Anders Tyrrerup, Torben Skovbjerg Larsen, Nanna Flintholm, Anders Frederiksen, Rasmus Højkjær Grontmij Carl Bro: Chrioffer Borgwardt-Stampe, Esben Thygesen, Jesper Aarup, Joachim Stormly Hansen, Maja Asaa, Malte Bülow Agerskov, Ole Theisen, Robert Preben Sørensen, Runa Kildetoft, Sune Nygaard, Søren Aagard, Søren Vebjerg Andersen Hospitalitet: Lise Aagard Moe & Brødsgaard: Poul Henning Hansen, Peter Hesselholt, Randi Gitte Holm, Bo Rasmussen Ove Arup & Partners: Søren Svarre, Chria de-vaan, Jaap Wiedenhoff, Miguel Prieto Barral, Alejandro J. Garcia Ugena 20 Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Dommerbetænkning

21 Helhedsplan, overordnet funktionalitet og arkitektur Midt i det jyske landskab fremår projektet som en hvid rektangulær bygningsskulptur med et vi ort og rømlinet anslag. Forslagets forfattere kalder det da også et pejlemærke. Ligeledes tilkendegives en ærk ideologisk tilknytning til et funktionaliisk udgangspunkt. Bygningen kan da også opfattes som et bygget, tredimensionelt funktionsdiagram. Herved opnår projektet en funktionel klarhed ved tydelige adskillelser mellem hospitalets forskellige funktionsområder. Til gengæld og måske i kraft heraf kan forslaget med henblik på elaicitet og fleksibilitet virke noget rigidt. Husets facader er ort set ens udformede, når der undtages en centralt beliggende behandlingsring i to etager. Behandlingsringens to etager er løftet op over ueniveau og givet særlige facader. Det er en arkitektonisk markering af et funktionelt element de tunge kliniske elementer. Midt under behandlingsringen ligger et centralt ankomområde/en foyer. Disse to elementer er forslagets helt centrale og idébærende hovedgreb. Over disse centralområder rejser sengeafsnittene sig som tre korsformede tårne. De forskellige afdelinger knytter sig på siderne af midterdelen, således at adgang til ambulatorierne sker i ueplan, mens den øvrige del af et område løftes op i niveau med behandlingsringen. Forslagets forfattere kalder det ringen : Der er dog snarere tale om tre langsgående fløje krydset af fem mindre, tværgående fløje. Det samledes område vil være tungt belaet med sengetransporter, og der er da også tilvejebragt brede transportkorridorer. Under den midtere langsgående del af behandlingsringen er det samlende ø-vegående foyerforløb etableret. Foyeren er på smuk vis et samlende, langt rumforløb med gårdhaver eller åbne arealer til begge sider. Der er adgang til foyerarealet i begge ender og midtpå. Er man før inde i foyeren, virker det overbevisende, at man så også kan finde frem til det afsnit, man leder efter. Ud for den ølige ende er der etableret hovedindgang. Denne virker meget overdisponeret. I forhold til parkeringsarealernes placering må man vel foreille sig, at en meget or del vil ankomme nordfra, dvs. til foyerområdets midterdel. Bygningens facader er bortset fra behandlingsringen opbygget over et ensartet princip, der i projektet er vi med samme udtryk, selvom det er beskrevet, at der FORSLAG

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling

nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling nyt Odense universitets hospital syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020)

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) Region Midtjylland DNV-Gødstrup UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) I:\1004 Region Midtjylland - Forundersøgelse Gødstrup\nt\Evalueringsrapport

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012 Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslags fasen 1. Velkomst 2. Byggeprogrammet Orientering om resultaterne fra

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed,

Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, og har opnået sølv den bedste karakter for bæredygtighed, MANDAG DEN 27. OKTOBER 2014 Reportage Grønt Byggeri 13 Psykiatrisygehuset i Slagelse er ét ud af kun 19 byggerier i Danmark, der er blevet DGNB-certificeret, og har opnået sølv den bedste karakter for

Læs mere

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR)

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) »FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) 22. 24. september 2014 John S. Sørensen og Kevin Jungløv - ALECTIA Dok nr. 12671763 v1.0 Agenda Introduktion til projektet Udstyr og automatisering

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg. Nyt Akutcenter EVALUERINGSRAPPORT. Udbud med forhandling. 2012-08-29Version:A

Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg. Nyt Akutcenter EVALUERINGSRAPPORT. Udbud med forhandling. 2012-08-29Version:A Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg Nyt Akutcenter C.F. Møller Sweco EVALUERINGSRAPPORT Udbud med forhandling Dato: 2012-08-29Version:A Udbud med forhandling Side: 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ 1 ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ Østre Havn 11. november 2011/ 2 3 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 36/ 37/ 38/ Indhold Referencefotos

Læs mere