Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 Forslag Tillæg 6 - til Kommuneplan med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning

2 Indhold Dette forslag til kommuneplantillægget omhandler udvidelse af Herlev Hospital i henhold til Hospitalsplan Kommuneplantillægget omhandler: Lovgivning Redegørelse (herunder miljøbeskrivelse) Bestemmelser 2

3 Lovgivning Om kommuneplan Kommuneplanen udtrykker Kommunalbestyrelsens overordnede politikker og mål for Herlev Kommune. Kommuneplanen består af en hovedstruktur, en rammedel, retningslinjer og kort. Hovedstrukturen handler om den den generelle udvikling og anvendelse i kommunen. Retningslinjer fastlægger arealanvendelsen, rammedelen fastlægger bestemmelser for lokalplanlægningen omkring bebyggelse, udnyttelse m.v., for de enkelte dele af kommunen. Om kommuneplantillæg Ved visse større ændringer af den gældende kommuneplan skal der gennemføres 2 høringsperioder. I den første periode kan borgerne stille forslag til ændringerne, og i den anden periode kan borgerne komme med indsigelser til ændringsforslaget. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen om det endelige forslag skal vedtages. Om miljøvurdering Kommunen skal gennemføre en miljøvurdering af en plan, hvis planen antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for anlæg omfattet af krav om miljøvurdering. Om VVM Forud for etablering af større anlæg, som forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal der vedtages et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse. En VVM-proces kan udføres, så den opfylder kravene i både VVM-bekendtgørelsen og i lov om miljøvurdering. Derved skal der kun gennemføres én fælles proces om indvirkninger på miljøet. 3

4 Indledning Dette forslag til kommuneplantillæg 6 omhandler planlægning af udvidelse af Herlev Hospital i henhold til hospitalsplan Tillægget er udarbejdet i henhold til 11g i planloven. Udvidelsen af Herlev Hospital er omfattet af bekendtgøresle nr af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør om lov af planlægning. Projektet er en udvidelse, men har karakter af et nyanlæg og vurderes blandt andet at være omfattet af bilag 1, pkt. 7b) Flyvepladser, hvis støjkonsekvensområder medfører væsentlige støjgener i områder, der er bebygget, udlagt til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse. Planlægningsarbejdet blev indledt med en offentlig høring, hvor der blev indkaldt idéer og forslag til det fortsatte arbejde. Høringen fandt sted i perioden 22. februar til 22. marts De indkomne bemærkninger er taget til efterretning og er blevet behandlet i VVM-redegørelsen. VVM-redegørelsen er udarbejdet i et særskilt hæfte. Nærværende kommuneplantillæg redegør for de planlægningsmæssige begrundelser for udbygningen af Herlev Hospital. Retsvirkninger I henhold til Planlovens 12 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved at udøve sine beføjelser i medfør af lovgivningen. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig, at bebyggelse opføres, og at anvendelsen af bebyggelse eller ubebyggede arealer ændres, når bebyggelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog nedlægges, når det pågældende område er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen. Forbud kan ikke nedlægges, når området er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan. Forhold til anden planlægning Statslige planer Ændringen vedrører ikke kommuneplanens forhold til råstofplaner. Landsplanredegørelse I forbindelse med udbygningen af Herlev Hospital er der i landsplanredegørelsen en væsentlig målsætning. Trafikaftalen En grøn transportpolitik afsætter 1,5 mia. kr. til at fremme en kollektiv trafikløsning i Ring 03-korridoren. I planlægningen af hospitalsbygningen tages der hensyn til en fremtidig letbane på Ring 03. Vandplan (Køgebugt opland) Der må som udgangspunkt ikke etableres grundvandstruende aktiviter i indvindingsopland. Fingerplan 2012 Fingerplan 2012 har været i høring indtil 6. juni fingerplanrevisionen skal blandt andet sikre 4

5 det fornødne grundlag for de planlagte hospitalsudbygninger. Planloven Ved udbygningen af Herlev Hospital, som er et VVMpligtigt anlæg, skal der i henhold til planlovens 11g udarbejdes nye retningslinjer til kommuneplanen. I henhold til planlovens 19 er udbygningen af Herlev Hospital omfattet af lokalplanpligt, da der er tale om et større bygge- og anlægsarbejde, der fremkalder større ændringer i det bestående miljø og som bør ses i en større planmæssig sammenhæng. Lokalplanen fastsætter bestemmelser der sikrer, at hospitalet kan udvides i overensstemmelse med hospitalsplanen og efter en godkendt helhedsplan. I henhold til planlovens 23c er ændringerne i nærværende kommuneplantillæg ikke i strid med kommuneplanens hovedprincipper. Kommuneplan Hospitalsudvidelsen er i overensstemmelse med Kommuneplan Følgende retningslinjer har direkte betydning for udbygningen af Herlev Hospital: Der udlægges en kulturakse i forlængelse af den blå sti mellem Turkisvej og Herlev Hospital i nord og Stumpedal i syd Langs med aksen skal sikres gode og opholdsvenlige byrum med rekreativt genbrug af regnvand, handicapvenlige belægninger, stemningsgivende belysning og beplantning Ved udbygning af Herlev Hospital skal der etableres et varieret rumforløb mellem hospitalsindgangen og den blå sti ved Hjortespringvej De udpegede kulturarvsarealer og spor må ikke ændre tilstand, bebygges eller ændre anvendelse, hvis det forringer deres værdi som kulturarv Der udlægges areal til nye veje... en vejtilslutning fra Herlev Hospital til Hjortespringvej ved Turkisvej Krydset den blå sti og Hjortespringvej skal sidestille bløde trafikanter og biltrafik Hospitalsparken og Herlev Hospitals grund skal planlæggges efter en helhedsplan i sammenhæng med kulturaksen. 5

6 Regnvand skal forsinkes ved kilden i henhold til gældende afledningsret, dvs. ved tag eller befæstelse på det enkelte grundstykke. Følgende generelle rammebestemmelser har direkte betydning for udbygningen af Herlev Hospital: Aa: Der fastlægges følgende regionale rækkefølgebestemmelser for udbygning af Herlev Hospital i rammeområde D12, i samarbejde med Gladsaxe og Københavns kommuner, Transportministeriet og Naturstyrelsen. Hospitalsudbygningen kan sikres gennem lokalplanlægning under forudsætning af, at der træffes anlægsbeslutning om nye regionale infrastrukturanlæg i form af vejtilslutninger til Ring 03, metrostation på hospitalsgrunden eller en højklasset kollektiv trafikforbindelse langs med Ring 03. Ac: Al ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i energiklasse 1. Ad: Al ny bebyggelse skal genbruge taggvand til toiletskyl og tøjvask. Ae: Lokalplaner for bebyggelse og befæstelse skal sikre areal til bassiner til og samtidig forudsætte forsinkelse eller nedsivning af tag- og terrænvand før ibrugtagning. Vandafledningsretten for hver ejendom er fastlagt i Landvæsenskommissionens tinglyste kendelser for Herlev. Ai: For rammeområderne D12, B8, B1, C4, C7, C6, C13 og C20 skal der sikres arealer og anvendelser til et rumforløb som Kulturakse. Regnvand skal genbruges i byrummet til rekreative formål. Al: Al parkering skal ske på egen grund. Parkeringsnormer fastlægges som generelle normer, idet normen for antal P-pladser halveres i stationsnært kerneområde. Af kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde D12 fremgår det: At området fastlægges til offentlige formål (sygehus med tilhørende funktioner, sygeplejeskole, grønt område, spidsbelastningscentral for fjernvarme, gymnasium, institutionsbyggeri, samt parkeringsareal og beplantningsbælter). At regn- og spildevand separeres i 3 fraktioner. At ny bebyggelse danner et oplevelsesrigt rumforløb fra Auditoriebygningen til den blå sti ved Hjortespringvej. At der inden for det stationsnære område, men uden for 600 m stationsnært kerneområde, kan der kun etableres kontorenheder over m2 6

7 etageareal, hvis det sker med supplerende virkemidler efter rammebestemmelse Ak i kapitel 1. At bebyggelsesprocenten er fastsat til 200 %. At der må bygges i maks. 6 etager dog maks 3 og min. 13 m fra vej, langs de omkransende veje. Hospitalsplan Hospitalsplanen inddeler Region Hovedstaden i fire nye planlægningsområder, Nord, Midt, Byen og Syd. I hvert af de fire planlægningsområder placeres et områdehospital, som tager sig af den akutte behandling inden for kirugi og medicin. Herlev Hospital er områdehospital i planlægningsområde Midt. De fire områdehospitaler har en døgnåben fælles akutmodtagelse som placeres i Herlev Hospitalsplanen indebærer at Herlev Hospital skal; varetage kvinde/barn specialerne med et nyt center, der bland andet skal rumme børneafdeling, gynækologisk afdeling og en fødegang. varetage den nye fælles akut modtagelse der samler skadestue, medicinsk modtagelse og de enklete afdelingers modtagelse i én ny enhed. fortsætte med deres profil som højt specialiseret kræfthospital. Miljøvurdering Lokalplanen og kommuneplantillægget er blevet miljøvurderet, idet anlægsprojektet har gennemgået en VVM-proces udført i kombination med en miljøvurdering. Baggrund for Planændring I 2007 udarbejdede Region Hovedstaden en hospitalsplan, der er første skridt på vejen til et sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Planen samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Gennemførelse af hospitalsplanen forudsætter væsentlige investeringer til ombygning og udbygning af Herlev Hospital. Der er givet er foreløbigt tilsagn om finansiering af en udbygning af Herlev Hospital med en totalramme på 2,25 mia. kr. Endeligt tilsagn gives, når en detaljeret beskrivelse af hospitalsprojektet er udarbejdet og godkendt. Alternativer Regionen Hovedstaden har udpeget Herlev Hospital til nyt områdehospital. Alternative placeringer af 7

8 de nye hospitalsfunktioner har derfor ikke været på tale. Planændringens indhold For rammeområde D12 ændres følgende: For at muliggøre de nye funktioner på Herlev Hospital tilføjes følgende anvendelser til rammeområdet; bederum, konference, helikopterlandingsplads for ambulanceflyvning, hotel, café og restaurant, patientforeninger samt mindre butikker, kulturakse, nødstrømsanlæg med tilhørende skorstene og veje, stier, p-huse, parkeringsareal, rensningsanlæg for spildevand, affaldsplads og tjenesteboliger. Gymnasium og institutionsbyggeri udgår og erstattes af undervisning. B20 B8 D9 D15 D14 D8 F8 D7 D12 D12 Da bygningsreglement 2010 har indført nye lavenergiklasser er energiklasse 1 ikke længere den anvendte klasse. Desuden er der særlige krav til et hospital, der gør, at det bliver behandlet særskilt. Derfor ændres rammebestemmelse Ac til følgende; al ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til gældende lovgivning på ansøgningstidspunktet. Ad, udgår da det er uforligneligt med hospitalsbyggeri. B1 D2 B2 B5 Rammeområde D12 C4 C7 C6 C1 D5 C5 D13 B7 D24 Oprindeligt var der en forventning om at separere spildevandet fra hospitalet i 2 fraktioner, men forsøg har vist, at det ikke er hensigtsmæssigt derfor skal regn- og spildevand ikke separeres i 3 fraktioner, men kun i 2. For at imødekomme senere udbygninger, er der lavet en plan med differintierede bebyggelseshøjder. I dag må der bygges i maks. 6 etager, dog maks 3 etager og maks. 13 m fra vej, langs de omkransende veje. Fremover gives der lov til at bygge i op til henholdvis 5, 10, 40 og 80 m inden for bestemete zoner jf. rammekort 4.1, se side 32. Desuden tilføjes nye retningslinjer om trafiksikkerhed samt støj og sikkerhed i forhold til ambulanceflyvning med helikopter. Støjkonsekvensområder I henhold til planlovens 11a stk. 8 skal en kommuneplan sikre, at støjbelastede arealer ikke udlægges til ny støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidi 8

9 Støjberegningsmetoder Lden Denne metode anvendes, når man skal vise den gennemsnitlige støjbelastning på et typisk døgn, hvor der tillægges en strafstøjbelastning på den støj der genereres i aften- og natperioden. Med andre ord midles alle starter og landingers støjbidrag ud over et helt døgn. LAeq Denne metode anvendes, når man skal vise støjbelastningen for en given hændelse i det tidsrum hvor støjbelastningen er tilstede, dvs. hvor meget den enkelte hændelse støjer. LAmax Denne metode anvendes, når man skal vise den maksimale støjbelastning. Den bruges normalt til at vise støjen i natperioden, dvs. hvor meget en hændelse generer mens man sover. ge anvendelse kan sikres mod støjgener i henhold til 15a. Ambulanceflyvning er fritaget for støjregulering og er derfor ikke omfattet af miljøministreriets vejledning om grænseværdier for støj. Ikke desto mindre skal man i planmæssig sammenhæng tage højde for støjen, da der ikke må planlægges for ny støjfølsom anvendelse i de områder, hvor grænseværdierne bliver overskredet. Miljøminsteriet oplyser er, at grænseværdierne for en almen flyveplads som udgangspunkt også kan anvendes til vurdering af ambulanceflyvning. I henhold til Miljøministeriets vejledning nr. 5 fra1994 om støj fra flyvepladser, er støjgrænsen for en almen flyveplads 45 db L DEN i et boligområde. Hvis flyvepladsen anses for regionalt vigtig i regionplanmæssig sammenhæng, efter amtsrådets nærmere vurdering, er den vejledende grænseværdi 50 db L DEN. Maksimalværdien bør ikke overstige 70 db L A. Anbefalingen er, at der ikke bør udlægges nye max boliger i områder hvor middelværdien overstiger 55 db L DEN og maksimalværdien overskrider 70 db L Amax På Herlev Hospital er det planen, at både de danske lægehelikoptere og forsvarets redningshelikopter skal kunne bruges. Det forventes dog kun at være i helt særlige krisesituationer, at forsvarets redningshelikopter vil blive anvendt. På denne baggrund laves der kun støjkonsekvenszoner for lægehelikopteren. Med en trafikprognose på 100 starter og landinger pr. år, svarende til gennemsnitlig ca. 2 flyvninger pr. uge, giver det ikke mening at beregne støjen som en L DEN -værdi, da dette er en midling af støjen set over et døgn. For at kunne lave en rimelig støjberegning i forhold til grænseværdierne, er der derfor regnet med 1 flyvning pr. døgn. Støjkonsekvensområdet udlægges på baggrund af L Den -værdien. Der udlægges ikke støjkonsekvensområde på baggrund af L Amax -værdien, da det ville give et uforholdsmæssigt stort konsekvensområde, der vil være ude af proportion med de få minutter på en uge, hvor maxværdien vil overskrides. Støjkonsekvensområdet kan ses på retningslinjekort 8.5.3, se side 31. 9

10 Støjberegninger efter L Den metoden for flyvning med lægehelikoptere 10

11 11

12 Miljøbeskrivelse VVM-redegørelsen af udvidelsen af Herlev Hospital påviser, beskriver og vurderer udvidelsens direkte og indirekte virkninger på - mennesker, fauna og flora - jordbund, vand, luft, klima og landskab - materielle goder og kulturarv, og - samspillet mellem disse faktorer. Det følgende er et uddrag af VVM-redegørelsen - et ikke teknsik resume, der beskriver de vigtigste forventede konsekvenser på miljøet i anlægs- og driftsfasen. Baggrund Herlev Hospital skal i de kommende år udbygges markant. Region Hovedstaden har i 2007 vedtaget en hospitalsplan, der bl.a. har til formål at samle en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Med planen er det besluttet, at Herlev Hospital skal være områdehospital, der varetager den akutte behandling inden for kirurgi og medicin, foruden kvinde/barn specialerne og fødsler, samt tillige skal fastholde profilen som højt specialiseret kræfthospital. Planforslag og VVM Herlev Kommune har vurderet, at udbygningen af Herlev Hospital har et omfang, som betyder, at der skal tilvejebringes et kommuneplantillæg med en tilhørende VVM-redegørelse og en lokalplan. VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. Formålet med VVM-redegørelsen er at belyse og vurdere de mulige miljømæssige virkninger ved hospitalets udbygning, samt foreslå afværgeforanstaltninger til at mindske eller kompensere for eventuelle negative virkninger. Formålet er samtidig at oplyse og informere offentligheden om projektet og dets miljømæssige virkninger samt at danne baggrund for en høringsfase, hvor borgere, organisationer og myndigheder har mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer og forslag til projektet inden byrådet vedtager kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget og lokalplanen er tillige omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvilket betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport, der belyser væsentlige miljømæssige virkninger af planernes gennemførelse. Da de lovmæssige krav til indholdet i VVM-redegørelsen og miljørapporten stort set er identiske, er 12

13 VVM-redegørelsen udarbejdet, således at den opfylder begge regelsæt. Projektbeskrivelse Projektet omfatter en udbygning af Herlev Hospital med følgende elementer: En separat Kvinde/barn bygning (KBB) og Fælles akutmodtagelse (FAM) Et parkeringshus forberedt for etablering af en helikopterlandingsplads En udvidelse af Servicebygningen og Kapellet Landskabsbearbejdning, parkeringspladser samt vej- og stianlæg Mulighed for etablering af nødstrømsanlæg, rensningsanlæg, udvidelse af forsinkelsesbassin og forøget vandindvinding Herlev Hospital udgør i dag et samlet areal på m2 (bruttoetageareal). Efter udbygningen vil det samlede areal udgøre ca m 2, svarende til en udbygning på ca. 30%. En række midlertidige pavillonbygninger påregnes fjernet, når udbygningen er gennemført. De samlede bygningshøjder holdes på 5 etager, lokalt ned til 2-3 etager mod Turkisvej. En gårdhave Grønnegården omkring kantine og auditorier kitter nyt og gammelt sammen og bliver det naturlige centrum og orienteringspunkt. I basen etableres flere gårdrum, der med hver deres eget landskabstema tilpasses specifikt til de brugere, der er tilknyttet. Byggeriet forventes påbegyndt i 2014 og at være afsluttet i Byggeperioden opdeles i 4 faser: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Forbindende koblinger (ombygning af vejkryds mv.) Etablering af ankomstplads samt supplerende parkering Opførelse af FAM og KBB Anlæggelse af veje samt terrænarbejder Der etableres en byggeplads med skurby, materialeoplag og parkeringspladser for håndværkere på arealet syd for byggeområdet for FAM & KBB. For udbygning af servicebygning, etablering af nødstrømsanlæg mv. etableres en mindre byggeplads nordvest for Blok 5, over mod hospitalsparken. I fase 1 og 4 forventes der at være håndværkere på byggepladsen. I fase 2 og 3 forventes der at være håndværkere på byggepladsen. 13

14 I anlægsperioden vil der blive anvendt entreprenørmaskiner som gravemaskiner, gummihjulslæsser, kraner, betonkanoner mv. Antallet af entreprenørmaskiner, der er i gang samtidig, samt i hvilket anlægsområde de enkelte entreprenørmaskiner benyttes, vil variere gennem hele byggeperioden. Den mest intensive transport af materialer til- og fra projektområdet vil ske under bortkørsel af jord under udgravning til kældre ( ). Leverancer af de forskellige bygningsmaterialer vil ikke ske samtidigt. Der forventes op til 10 transporter pr. time i de travleste byggeperioder. Byggearbejdet vil primært foregå i dagtimerne kl Alternativer I forbindelse med VVM-processen er der overvejet alternativer for udvidelsen af Herlev Hospital. Alternative udformninger indgår i VVM-redegørelsen, hvor påvirkninger på miljøet er vurderet i forhold til hovedforslaget. Alternativerne omfatter etablering af en helikopterlandingsplads i terræn samt etablering af grundvandskøleanlæg eller køling med fjernvarme i stedet for konventionel køling. Lovgrundlag og planforhold I henhold til Herlev Kommuneplan kan hospitalsudbygningen sikres gennem lokalplanlægning under forudsætning af, at der træffes anlægsbeslutning om nye regionale infrastrukturanlæg i form af vejtilslutninger til Herlev Ringvej, metrostation på hospitalsgrunden eller en højklasset kollektiv trafikforbindelse langs med Herlev Ringvej. Herlev Hospital er omfattet af rammeområde D12 jf. Herlev Kommuneplan , der fastlægger området til offentlige formål (sygehus med tilhørende funktioner, sygeplejeskole, grønt område, spidsbelastningscentral for fjernvarme samt parkeringsareal, gymnasium, institutionsbyggeri, samt parkeringsareal og beplantningsbælter). Da udbygningen af Herlev Hospital ikke vurderes at være i overensstemmelse med rammebestemmelserne udarbejdes nyt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Området er omfattet af Lokalplan nr. 75 for servicebygning på Herlev Hospital, der udlægger området til offentlige formål. 14

15 Da udbygningen af Herlev Hospital ikke vurderes at være i overensstemmelse med gældende lokalplaner udarbejdes en ny lokalplan for en del af rammeområde D12. Visuelle forhold I anlægsfasen består de visuelle påvirkninger i omgivelserne som helhed af den mekaniske bearbejdning af terrænet, der er nødvendig for anlægsarbejdet samt selve byggeriet, herunder oplag af materialer og skurvogne, stilladser, kraner, lastbilkørsel mv. Samlet set vurderes påvirkningen af det visuelle miljø som helhed at være mindre betydende, da anlægsarbejderne vil foregår i lokalt begrænsede områder på hospitalsgrunden, og da der er tale om en midlertidig anlægsperiode på i alt 3-4 år, hvor anlægsarbejdet på en given lokalitet dog vil være noget kortere. Der vurderes, at det nye udbyggede hospitalskompleks ændres fra at være et meget stort hus på en flade uden uderum af betydning, til at blive en bebyggelse med en vifte af karakterfulde enheder og et hierarki af indbydende uderum. Det eksisterende visuelle hovedmotiv mod syd bestående af det vertikale tårn, auditoriernes elegante cirkelformede facon og den horisontale behandlingsbygning vil blive påvirket af en stor udbygning. Det imponerende sengetårn vil dog forblive det tydelige og uomgængelige bygningsmæssige motiv på afstand. Samlet set vurderes det nye Herlev Hospital at fremstå som et visuelt markant og dynamisk byggeri med et nutidigt udtryk. Nybygningen medvirker til at skabe en ny identitet for hospitalet, som både udfordrer og forstærker den visuelle oplevelse af det eksisterende Herlev Hospital og dets omgivelser. Den visuelle påvirkning vil være størst i nærmiljøet umiddelbart ved og omkring hospitalet, hvor de nye bygninger vil være synlige. På afstand vil udbygningen på grund af anden bymæssig bebyggelse og infrastrukturanlæg ikke være synlig, og det markante sengetårn vil fortsat fremstå som et enestående visuelt pejlemærke i Herlev-området. Der er i forbindelse med VVM-redegørelsen udarbejdet skyggediagrammer for udvalgte tidspunkter på året. Skyggediagrammerne viser at sengetårnet fortsat er det altdominerende bygningselement for så vidt angår skyggekastning, og at de nye bygninger ikke vil afkaste skygger udenfor hospitals 15

16 grunden. Det vurderes dermed, at det nye hospitalsbyggeri ikke vil medføre påvirkninger i form af skyggevirkning til boligområderne nord og øst for hospitalet. Alternativ 1 Helikopterlandingsplads i terræn Helikopterlandsplads og p-pladser på terræn, vil stort set ikke være synlige fra omgivelserne og vurderes dermed ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning af det visuelle miljø set uden for grunden. De vil således kun have betydning for den visuelle oplevelse inde på hospitalsgrunden. Landskabstrækket i det sydlige område tænkes som en helhed indeholdende kulturaksen samt områder med parkering. Landskabstrækket vil i delområder være mere præget af beplantet parkeringsområde end grønt område, som i hovedforslaget. Trafik Trafikken i dag (2006 og 2011) er fastlagt ud fra en række maskinelle snittællinger fra Herlev Kommune og gennemførte manuelle krydstællinger. Tællingerne er bearbejdet i en VISUM trafikmodel for området omkring Herlev Hospital. Størrelsen af trafikken i fremtidige scenarier er baseret på kørsler i en samlet trafikmodel OTM, der dækker hele København og Nordsjælland. Modellen indeholder oplysninger om byudvikling, letbane og lignende. Trafikken er fremskrevet fra 2011 til 2017 med 1-2% pr. år. På baggrund af fastlæggelsen af trafikmængderne er der gennemført trafiksimuleringer. Herlev Ringvej er en af de mest trafikerede veje i Herlev Kommune, og trafikafviklingen på Herlev Ringvej er højt prioriteret. I 2011 er aktivitetsniveauet øget på hospitalet som følge af hospitalsplanen, men trafikken på Herlev Ringvej er faldet i forhold til Faldet skyldes, at Motorring 3 er blevet udvidet, og en del af trafikken på Herlev Ringvej er flyttet over på Motorring 3. Mertrafikken fra hospitalet udgør ca. 6% af trafikken på Herlev Ringvej. I 2011 er trafikafviklingen på Herlev Ringvej generelt bedre end i 2006, men ved krydset Herlev Ringvej/Herlev Hospital/Tornerosevej opstår der kø på den interne vej på hospitalet. Set i forhold til trafikmængden på Herlev Ringvej vil anlægstrafikken medføre en mindre øgning af 16

17 trafikken. Set i forhold til højresving af lastbiler på tværs af cykelsti langs Herlev Ringvej vil anlægstrafikken medføre en moderat påvirkning af sikkerheden for de bløde trafikanter, for hvilket der etableres afværgende foranstaltninger. Fra anlægsfase 2 vil til- og frakørsel til hospitalet ske både ad hovedadgangen ved krydset Herlev Ring/ Herlev Hospital/Tornerosevej og ad Hjortespringvej og den nye vej langs Turkisvej. Byggepladskørsel vil ske via shunten på Herlev Ringvej. Afvikling af en del af trafikken til og fra hospitalet via krydset Herlev Ringvej/Hjortespringvej vurderes, som efter udbygning, at være moderat, og der etableres afværgende foranstaltninger. Fremskrivning af trafikken til 2017 viser, at biltrafikken i 2017 vil være på samme niveau som i Der forventes kun en mindre stigning i trafikken til hospitalet fra 2011 til Ved hovedindgangen etableres en stor rundkørsel, hvor udformningen fastlægges i den videre projektering således, at der opnås en optimal afvikling af trafikken til- og fra hospitalet. For at lette trafikpresset på hovedadgangsvejen krydset Herlev Ringvej/Herlev Hospital/Tornerosevej etableres to andre adgange til hospitalsområdet hhv. en shunt fra Herlev Ringvej og en adgang fra Hjortespringvej. Desuden ombygges krydset Herlev Ringvej/Herlev Hospital/Tornerosevej og Herlev Ringvej/Hjortespringvej, og Tornerosevej lukkes eventuelt, hvis det bliver nødvendigt i forhold til afvikling af trafikken i krydset. Trafikafviklingen i krydset Herlev Ringvej/Herlev Hospital/Tornerosevej forbedres betydeligt i Til gengæld bliver krydset Herlev Ringvej/Hjortespringvej mere belastet således, at der vil være nogen forsinkelse. Forsinkelsen opstår, idet et markant større antal biler fra syd vil svinge til venstre for at komme ind på hospitalet, samtidig med at letbanen medfører en reduceret grønttid. Den nye vejtilslutning medfører endvidere, at den højresvingende trafik fra Hjortespringvej til Ring 3 stiger. Afviklingen af trafikken vil dog være acceptabel. På den vestlige del af Hjortespringvej opstår nogen kødannelse, men på et acceptabelt niveau. 17

18 Den øgede trafik til og fra hospitalet vurderes at give en moderat påvirkning af trafikafviklingen. Det er specielt trafikafviklingen i krydset Herlev Ringvej/Hjortespringvej der påvirkes, og der etableres afværgende foranstaltninger i form af ekstra venstresvingsbane på Herlev Ringvej, længere venstresvingsbane, øget grøntid, ændret mobilitetsmønster af hospitalspersonalet eller lignende. I den videre projektering vil de afværgende foranstaltninger blive fastlagt i samarbejde med Herlev Kommune, Politi og øvrige interessenter for Herlev Ringvej. Såfremt der etableres ekstra venstresvingsbane i krydset Herlev Ringvej/Hjortespringsvej vil det medføre ekspropriation af et mindre areal. Svingende biler på tværs af cykelsti ved ny shunt vil medføre en moderat påvirkning af sikkerheden for de bløde trafikanter. Derfor etableres afværgende foranstaltninger i form af højresvingsbane fra nord og accelerationsbane mod syd. Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget en vurdering af trafiksikkerheden i de kryds, der ombygges. I forbindelse med den videre projektering vil trafiksikkerheden indgå som en af parametrene for fastlæggelse af den endelige geometriske udformning af ny shunt og øvrige ombyggede kryds. Indflyvningsruterne til helikopterlandingspladsen vil kunne overholde kravene til frihøjder over veje og stier. Turbulens og vindpåvirkninger vurderes ikke at medføre problemer, dog sikres en afstand til FAM på mindst 50 m fra helikopterpladsens midte, og så skal vinduer og døre påregnes lukket under start og landing. Alternativ 1 Helikopterlandingsplads i terræn Indflyvningsområder kan udføres med samme retninger som for hovedforslaget. For at kunne overholde frigangskravene i forhold til træer og omgivende veje er det nødvendigt at hæve helikopterlandingspladsen op til 5 m over terræn. Nødvendig højde af helikopterlandingspladsen vil blive fastlagt i den videre projektering.landingsareal og sikkerhedszone til landing med lægehelikopter vil dog være lettere at indpasse end til redningshelikopter EH101. Støj En udbygning af Hospital Herlev vil have en række støjmæssige konsekvenser. Der vil være støj fra byggeaktiviteterne, fra øget trafikintensitet på de inter 18

19 ne og omkringliggende veje, fra flere eksterne støjkilder og fra flyvning med lægehelikopter. Da hospitalet skal fungere under hele byggeperioden, er man meget opmærksom på at benytte de mest støjsvage anlægsmetoder. Det kan dog ikke på nuværende tidspunkt udelukkes, at der vil komme til at forgå nedbankning af spuns, hvor støjen kan overskride det forventede vilkår på 70 db(a), men det vil komme til at foregå over en meget kort periode. De støjende aktiviteter forventes at kunne gennemføres inden for normal arbejdstid, og støjen fra de øvrige kilder vil ligge væsentlig under grænseværdierne. Støj fra anlægsarbejdet vurderes dermed at være mindre betydende. Selvom der skal transporteres en del materialer til byggepladsen og en del jord fra området vil antallet af transporter kun udgøre en mindre del af trafikken på Herlev Ringvej, hvorfor påvirkningsgraden mht. støj vurderes at være mindre. De områder, hvor der eventuelt skal foretages spunsning, ligger så langt fra de nærmeste boliger, at der ikke forventes at være betydende vibrationer. Udbygning af hospitalet medfører kun en mindre øgning af trafikken på offentlig vej, der kun medfører ubetydelige ændringer i støjbelastningen. Ny intern vej parallelt med Turkisvej vil medføre en moderat støjbelastning for beboerne langs Turkisvej. Der etableres afværgende foranstaltninger i form af støjdæmpende asfalt, hastighedsbegrænsning eller støjafskærmning. Afværgende foranstaltninger etableres samtidig med at vejen anlægges. Ved udbygningen etableres nye anlæg til køling og ventilation. Alle disse støjkilder skal støjdæmpes så de overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Dermed vil den samlede støjbelastning efter udbygningen være uændret i forhold til det nuværende. Påvirkningsgraden er ubetydelig. For nødstrømsanlægget etableres nødgeneratorerne indendørs og de separeres fra andre bygninger pga. vibrationer. De vil kun være i drift i forbindelse med test og i nødsituationer. Påvirkningsgraden er mindre. Den væsentligste støjkilde i forbindelse med helikopterens drift er fra ind- og udflyvninger, der vil påvirke et større område. Støjen ved udflyvning er den samme som ved indflyvning og vil foregå ad de 19

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Tillæg 6 - til Kommuneplan 2009-2021 med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Til myndigheder, foreninger og Indsigere til planforslag

Læs mere

DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest

DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2012 DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2012 Udgiver Herning Kommune Planafdelingen,

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013 Tillæg nr.

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV Aalborg Lufthavn Januar 2013 UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV PROJEKT Aalborg Lufthavn Projekt nr. 208116 Version 1 Version 2, Endelig Dokument nr. 125841504 Udarbejdet af LGO, MDS

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby November 2011 LOKALPLAN 1-1-111 Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 23. maj 2013 vedtaget forslag til lokalplan Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn. Offentlig høringsperiode fra den

Læs mere

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2008 J.nr.: NKN-33-00820 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende

Læs mere

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres i pressen og på www.aalborgkommune.dk/lokalplan Indsigelser, bemærkninger og nærmere

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 I henhold til 23 c i lov om planlægning (LBK nr. 1027 af 20. oktober 2008) ændres rammer for lokalplanlægningen for bydelen Østerbro som følger: Ændringer af

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg Center for Plan og Byg August 2014 Lokalplan nr. 1111 Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere