Det accelererede patientforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det accelererede patientforløb"

Transkript

1 Bachelorprojekt i sygepleje Christina Dahlgård Andersen (167828) Sarah Roger Hoppe (151521) Emilie Manniche Baltzer (149702) Antal tegn i alt inkl. mellemrum: Christina Dahlgård Andersen: Sarah Roger Hoppe: Emilie Manniche Baltzer: Vejleder: Tina Hartvigsen, adjunkt, cand. Pæd. Soc. Afleveringsdato: Det accelererede patientforløb Sygeplejerskens oplevelse af relationen til patienten. (Foto: Sarah Roger Hoppe, Christina Dahlgård Andersen og Emilie Manniche Baltzer) VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers C

2 Undertegnede bekræfter hermed, at denne opgave er udfærdiget uden uretmæssig hjælp og i fuld overensstemmelse med gældende love og regler for opgaveskrivning på VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers. D. 12. Januar 2015 Christina Dahlgård Andersen Sarah Roger Hoppe Emilie Manniche Baltzer

3 Resumé Projektet omhandler sygeplejerskens oplevelse af relationen til den kirurgiske patient i et accelereret forløb. Vi anvender en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang, hvor empirien er indsamlet via et fokusgruppeinterview. Ricoeurs analysemodel er anvendt til at bearbejde vores tre analysefund; Når kommunikationen styrker trygheden i relationen, Når gensidighed har betydning for relationen og Når to verdener støder sammen. Disse diskuteres med Kari Martinsens Omsorgsteori, Joyce Travelbees teori om Mellemmenneskelige aspekter, Eide & Eides kommunikations teori og andet relevant sundhedsfaglig forskning. Det konkluderes, at sygeplejersken oplever at kommunikation, nærvær og at yde åndelig omsorg, er væsentligt for relationen, men også at kunne se patienten som et helt menneske. Det handler om at give sig tid til det væsentlige såsom at informere tilstrækkeligt og være til stede i nuet. Relationen skades når patienten ikke efterlever sygeplejerskens krav i det accelererede forløb.

4 Abstract The project concerns the nurse's experience of the relationship to the surgical patient in an accelerated program. We use a phenomenological hermeneutic approach where empiricism is collected through a focus group interview. Ricoeurs analysis model is used to process our three analysis results; " When communication strengthens confidence in the relationship," " When reciprocity is important for the relationship " and " When two worlds collide." These are discussed with Kari Martinsen's Caring Theory, Joyce Travelbees theory of Interpersonal aspects, Eide & Eide's communication theory and other relevant health-related research. It concludes that the nurse experiencing communication and contact, as well as providing spiritual care, is essential for the relationship, but also to see the patient as a whole person.

5 Indholdsfortegnelse 1 Begrundelse for - og præsentation af den kliniske sygeplejefaglige problemstilling Problembeskrivelse Det accelererede patientforløb Ensretning af sygeplejen Sygeplejerskens oplevelse af accelererede forløb Patientologisk perspektiv på accelererede forløb Pårørende i det accelererede forløb Problemafgrænsningen Problemformulering Begrebsafklaring af relation Metode Videnskabsteoretisk position Fænomenologien Hermeneutikken Forforståelse Fokusgruppeinterview Informanter Etiske overvejelser Litteratursøgning Begrundelse for anvendt teori Kari Marie Martinsen (1943) Joyce Travelbee ( ) Hilde Eide (1953) & Tom Eide (1951) Analysemodel Den naive læsning Strukturanalysen Kritisk analyse og diskussion Kritisk analyse og diskussion Tema 1: Når kommunikation styrker trygheden i relationen At se det hele menneske Patientcentreret sygepleje Sammenfatning af tema

6 8.2 Tema 2: Når gensidighed har betydning for relationen At indgå uselvisk i relationen Nærvær Sammenfatning af tema Tema 3: Når to verdener støder sammen Den vanskelige patient Det asymmetriske magtforhold Sammenfatning af tema Kritisk diskussion af metodevalg Dataindsamling Analyse Reliabilitet og validitet Konklusion Perspektivering Referencer Bilagsfortegnelse... 66

7 Christina 1 Begrundelse for - og præsentation af den kliniske sygeplejefaglige problemstilling Vi har alle tre i vores kliniske undervisningsperioder arbejdet med patienter i det accelerererede forløb. Her fik vi en oplevelse af, at sygeplejerskens kontakt til den kirurgiske patient var kortvarig. Dette fik os til at reflektere over om sygeplejersken har tid til at yde individuel sygepleje. Vi oplevede, at kontakten mellem sygeplejersken og patienten primært foregik under indlæggelsessamtalen, som var præget af informationer om det forestående forløb. Derudover oplevede vi, at sygeplejersken havde mest fokus på patientens første mobilisering efter operationen, hvorefter kontakten mellem sygeplejersken og patienten mindskedes. Sarah Vi har i den forbindelse reflekteret over, om det accelererede forløb tilgodeser den sygepleje, vi under vores uddannelse har lært, at vi skal yde. For at blive bevidste om, hvilken indflydelse vores forforståelse kan have for vores problemformulering og besvarelsen heraf, er det vigtigt at gøre vores forforståelse tydelig. Vores forforståelse er, at sygeplejerskerne oplever det problematisk at skabe en relation til den kirurgiske patient i et accelereret forløb, at relationen til patienten formindskes, og omsorgen reduceres i det korte forløb. 1

8 Emilie Yderligere er vores forforståelse, at sygeplejersker bruger mere tid på at informere og dokumentere - og er mere bevidste om deres kommunikation til patienterne. Formålet med vores undersøgelse er at give sygeplejersker et nyt perspektiv på - og bidrage til, at de bliver mere bevidste om betydningen af relationen til den kirurgiske patient. Vi har i litteraturen ikke fundet mange udgivelser, der undersøger sygeplejerskens oplevelse af relationen, og det har endvidere været bidragende til vores valg af emne. Christina 2 Problembeskrivelse 2.1 Det accelererede patientforløb Begrebet det accelererede forløb blev implementeret i midten af 1990 erne i forbindelse med optimeringen af det kirurgiske behandlingsforløb. Professor Henrik Kehlet introducerede begrebet i Danmark og har stået for forskning på området med formålet at skabe ny viden og evidens (Egerod & Rud 2006). Det er beskrevet i litteraturen, at patienter, der indgår i det accelererede forløb, hurtigere genvinder deres funktionsniveau, så de kan udskrives 2-3 dage postoperativt mod 7-10 dage, som det sås i det konventionelle forløb (Jakobsen, Hallin & Kehlet, 1999). Kerneområderne i det accelererede forløb er præoperativ information, stressreduktion, smertebehandling, mobilisering samt tidlig enteral ernæring. Disse elementer er en integreret del af regimet, uanset operationstypen (Kehlet 2001). 2

9 Sarah Ydermere beskrives det, at der er sket en reducering af de somatiske opgaver, men en stigning i de informative. Derudover er plejebehovet målt per dag blevet større de få dage patienten er indlagt, da der skal bruges mere tid på information og motivering (Jakobsen, Sonne & Kehlet 2000). (Dahl & Kehlet 2003) Wilmore (2002) beskriver, hvordan det accelererede forløb er et multifaktorielt og multidisciplinært behandlingskoncept, som ydermere er en standardiseret kirurgisk plejeform, som reducerer hospitaliseringstiden og rekonvalescensen, og på den måde er med til at nedsætte hospitalsressourcer. 3

10 Emilie Henrik Kehlet (2001) vurderede det accelererede forløb til at være kvalitetsforbedrende og økonomisk besparende. Inden for den elektive kirurgi forudså Kehlet (2001) en reduktion af hospitaliseringsbehovet og mulighed for frigørelse af ressourcer på op imod 15-20%. Ved de accelererede patientforløb gælder de samme udskrivningskriterier som ved traditionelle patientforløb, men forskellen mellem det konventionelle og det accelererede forløb er, at patienten opfylder kriterierne tidligere (Kehlet 2001). For at sikre, at patienter kommer igennem de accelererede forløb, er det nødvendigt, at der på de enkelte afdelinger er udarbejdet standarder for sygeplejeprocedurer i det accelererede forløb, som skal leve op til de kliniske retningslinjer. De kliniske retningslinjer udspringer fra Den Danske Kvalitetsmodel, der har til formål at højne kvaliteten i plejen og sikre patientsikkerheden. Man kunne forestille sig, at det accelererede forløb helt eller delvist honorerer kvalitetsmodellens krav til beskrivelserne af de kirurgiske patientforløb (Ikas 2006, Kjærgaard et al 2004 p. 89) Christina 2.2 Ensretning af sygeplejen Implementeringen af standarder blev til for at sikre, at sygeplejen blev udført på baggrund af evidensbaseret viden - ikke den individuelle sygeplejerskes viden og erfaring (Jørgensen 2011). Dermed arbejder man hen imod at undgå; spild, dårlig ressourceudnyttelse, lange ventetider, flaskehalse samt hindring af unødvendige gentagelser, lavere mortalitet, sikre at patienten får en oplevelse af sammenhæng, kontinuitet og helhed i mødet med sundhedsvæsenet (Danske regioner 2011, Sst 2002) 4

11 Sarah Ifølge Bjørnsson (2010) oplever sygeplejerskerne at have mere tid sammen med patienterne, og at de nemmere kunne danne sig et overblik over, hvad deres kollegaer dokumenterer, hvordan smertebehandlingen virker samt større sikkerhed, fordi de med hjælp fra delelementerne for det accelererede forløb føler, at de har været omkring hele patienten. Dog må det også overvejes, om det accelererede forløb har et andet perspektiv og, hvordan sygeplejersken oplever det at arbejde med en ensrettet sygepleje. En undersøgelse fra 2002 viser, at sygeplejerskerne var skeptiske over for det accelererede regime. De var bekymrede for, at den psykiske pleje, omsorg og information ikke kunne tilgodeses ordenligt ved korttidsindlæggelse (Wagner & Carlslund 2002). Emilie Et studie viser omsorgens og individets plads i det accelererede forløb ud fra en paradigmecase og empiri. Og yderligere peger studiet på, at de standardiserede plejeplaner er med til at gøre sygeplejen standardiseret, så sygeplejerskerne risikerer at glemme at yde individuel sygepleje, fordi rammerne i plejeplanerne kan være svære at forene med den relationelle og dermed individuelle del af sygeplejen (Holmberg & Poulsen 2007). Jævnfør Holmberg og Poulsen (2007) kunne dette skyldes, at sygeplejersken fokuserer for meget på de mål, der er i det accelererede forløb frem for at se patienten og forsøge at opnå en relation til ham. I henhold til sygeplejerskernes bekymring for den psykiske pleje og omsorg, finder vi det relevant at undersøge sygeplejerskens oplevelse af det accelererede forløb. 5

12 Christina 2.3 Sygeplejerskens oplevelse af accelererede forløb Sygeplejersken er i sin pleje af patienten forpligtet af elementerne i det accelererede forløb og flere faktorer kan have betydning for, hvordan hun forvalter sin sygepleje. Jævnfør Wagner og Carlslund (2002), kan sympati med patienten få sygeplejerskerne til at afvige fra standarderne i de kliniske vejledninger, hvilket kan betyde, at patienterne risikerer at få de komplikationer, det accelererede forløb skulle forhindre. Ifølge undersøgelsen udviser plejepersonalet en positiv indstilling til de accelererede forløb. De mener, at standardisering og fast struktur gør deres arbejdsopgaver gennemskuelige, og det er deres erfaring, at patienterne hurtigere får det bedre end tidligere, hvor man var indlagt i længere tid (Wagner & Carlslund 2002). Sarah Personalet er bevidste om, at information er centralt for det accelererede forløb. Udover de strukturerede samtaler sker en mere uformel kommunikation under indlæggelsen (Wagner & Carlslund 2002). Jævnfør Wagner & Carlslund (2004) erfarer sygeplejerskerne, at i de accelererede forløb, handler det om hurtigt at få kontakt til patienterne og finde ud af hvilke individuelle hensyn, der skal tages, og at redskabet med afkrydsning ikke er tilstrækkeligt kommunikerende. Yderligere beskrives det i undersøgelsen, at sygeplejerskerne erfarer ikke at have tilstrækkelig tid, og at kontakten til patienten bliver upersonlig, samt at de ikke kan give den psykiske omsorg, de mener, der ligger i deres arbejde som sygeplejersker. I en undersøgelse af Anette Have (2007), har sygeplejerskerne en følelse af at være utilstrækkelige, og de har et ønske om at bruge deres tid sammen med patienten. Yderligere har de en oplevelse af ikke at være på sengestuerne i det omfang, som de ønsker. 6

13 Emilie Kravet til sygeplejerskernes faglige kompetencer skal ifølge Have (2007) øges, idet de hurtigt skal vurdere hvilke sygeplejeopgaver, der har højest prioritet eller, hvor sygeplejersken eventuelt kan gå på kompromis med sin sygepleje. Ansvaret for overblikket forudsætter yderligere et kendskab til den enkelte patient, da overblik uden kendskab til patienten let kan blive overfladisk (Ibid). Ovenstående afsnit viser at sygeplejerskerne ikke føler, at de har tilstrækkeligt med tid til patienten og, at der er fare for at kontakten til patienten bliver upersonlig. Vi vil i følgende afsnit belyse om patienten oplever, at dette kan være medvirkende til, at relationen bliver påvirket. Christina 2.4 Patientologisk perspektiv på accelererede forløb Som sygeplejersker bør vi fokusere på patientens oplevelse af det accelererede forløb, og vi vil i følgende afsnit påpege flere problematikker. Annelise Norlyk (2009) beskriver, at patienterne føler et ønske om at være den gode, samarbejdsvillige patient, der prøver at leve op til programmet. Norlyk (2009) fandt, at det at være patient i et accelereret forløb kan være vanskeligt og udfordrende. Årsagerne hertil skyldes, at patienter oplever et stort forventningspres, idet de forsøger at deltage aktivt i deres behandling og hermed nå de opsatte mål. Norlyk (2009) fandt, at når patienter oplever ikke at kunne leve op til de opstillede mål som eksempelvis mobilisering, giver det ofte anledning til bekymring samt en følelse af at skulle undertrykke sine følelser og bekymringer over for sygeplejersken. 7

14 Sarah Yderligere beskrives det, at patienterne føler sig tingsliggjort i et rutinepræget forløb med lav grad af indflydelse, og det kan skabe underen for mange patienter, at programmet og tidsrammen er ens for alle. Dog har patienterne også en oplevelse af, at det, at skulle følge et fast program med en fastsat tidsramme, giver en fornemmelse af kontrol, idet de ved, hvad fagpersonalet forventer (Norlyk 2004). Norlyk (2004) beskriver at patienter bliver mødt med forventninger af fagpersonalet, og at de derfor pålægger sig at skulle leve op til dem, for at være den gode og samarbejdsvillige patient, og dette påvirker relationen til fagpersonalet. Der er ifølge Norlyk (2004) en potentiel risiko for, at patienten bliver inddraget på programmets præmisser frem for sine egne, hvorfor patienterne efterlyser medmenneskelig opmærksomhed, nærvær og dialog. Yderligere kan en risiko være, at patienterne oplever et asymmetrisk magtforhold mellem dem selv og sygeplejerskerne, fordi de føler en ringe indflydelse - og på baggrund af dette asymmetriske magtforhold oplever et konstant pres om at gøre, hvad der bliver sagt (ibid). Emilie Plejepersonalet prøver at fremme patienternes vilje ved at presse dem. Det er uklart, om denne måde at indgå i relationen til patienten påvirker deres evne til at mobilisere vilje i positiv eller negativ retning. Norlyk (2004) fandt at patienterne oplever accelererede forløb som værende fabriks - og samlebåndsagtigt, og et medmenneskeligt engagement i form af følelsesmæssig involvering af personalet mangler. Dette knytter Norlyk til patienternes lave selvbestemmelse og oplevelsen af ikke at blive mødt som et ligeværdigt menneske med egne synspunkter. Som omtalt oplever patienterne lav selvbestemmelse og et ønske om medmenneskelig kontakt, og dette får os til at tænke på, om de pårørende kan inddrages i plejen af deres kære og hvilke konsekvenser, det ville have for patienterne og de pårørende i det accelererede forløb. 8

15 Christina 2.5 Pårørende i det accelererede forløb Den danske regering offentliggjorde i 2014 deres nye sundhedsudspil, hvori de blandt andet ønsker at øge medinddragelsen af patienten og dennes pårørende. Sundhedsudspillet har til formål at øge patientens og de pårørendes deltagelse og inddragelse i beslutninger om behandling (Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2014). Jævnfør Martinsen & Norlyk (2012) oplever de pårørende et stort ansvar for patientens velbefindende efter udskrivelsen. De pårørende fandt det meget problematisk at skulle yde den sundhedsfaglige opgave derhjemme, samtidig med at skulle være den omsorgsfulde og støttende partner. Der opstår derfor let uenigheder mellem patienten og de pårørende, da de pårørende har en stor lyst til at hjælpe, men ofte ikke føler, at deres evner er tilstrækkelige (ibid). Sarah Yderligere fandt Martinsen & Norlyk (2012), at de pårørende oplever, at det kan være svært at opretholde en normal dagligdag, og derfor føler sig udmattede af den plejebyrde, der hviler på dem. Det er derfor vigtigt at se de pårørende som en gruppe, der har omsorgsbehov også for sig selv. Ligeledes beskriver Houldin (2007) i et kvalitativt studie, at pårørende i høj grad oplever stress som følge af at prøve at imødekomme patientens behov. Flere pårørende beretter om, at patienter bliver ramt af glemsomhed, og de derfor er nødt til at påtage sig en sekretærrolle med at huske praktiske informationer vedrørende forløbet (Junge et al 2010). 9

16 Emilie Sygeplejerske Connie B. Berthelsen har i sin ph.d. afhandling arbejdet med pårørende i det accelererede knæ-og hofteforløb. Her fandt hun, at de pårørende spiller en væsentlig rolle for den enkelte patient, når de involverer sig praktisk og emotionelt. Sammenfattende fandt Berthelsen (2013) frem til, at de pårørendes involvering i ældre patienters accelererede operationsforløb, var af stor betydning. Ph.d. afhandlingen viser yderligere, hvordan pårørende har aktive baggrundsroller, hvor de viser respekt for patientens selvbestemmelsesret og tilpasser sig sundhedspersonalets regler for at kunne være ved patienten (Berthelsen 2013). Christina 3 Problemafgrænsningen Vi er gennem vores indledende litteratursøgning og forforståelse opmærksomme på, at der findes mange aspekter inden for vores problemområde. Vi ved, at nogle af elementerne i det accelererede forløb både påvirker vores arbejde, patienternes- og de pårørendes oplevelse. Vi har i vores problembeskrivelse beskrevet de vilkår, som sygeplejen skal ydes under i et kirurgisk accelerereret regi, samtidig med at sygeplejersken skal yde helhedsorienteret sygepleje. Sarah Undersøgelserne viser, at patienterne finder det at indgå i et accelereret forløb vanskeligt og udfordrende, og at de af fagpersonalet bliver mødt med forventninger. De pålægger sig derfor at skulle leve op til forventningerne, for at være den gode og samarbejdsvillige patient, og dette kunne se ud til at påvirke relationen til fagpersonalet. 10

17 Vi finder det bekymrende, at relationen mellem patienten og sygeplejersken kan være i risiko ved standardisering og yderligere, at den individuelle sygepleje forsvinder. Emilie Formålet med denne opgave er at belyse, hvordan sygeplejersken oplever relationen til den kirurgiske patient i et accelereret forløb. Vi har i vores litteratursøgning forsøgt at finde sygeplejerskens oplevelse af relationen til patienten i det accelererede forløb, vi har dog måtte sande at vi ikke har kunne finde tilstrækkeligt litteratur. Ovenstående fører os frem til følgende problemformulering: 4 Problemformulering Hvordan oplever sygeplejersken relationen til den kirurgiske patient i et accelereret forløb? Christina 5 Begrebsafklaring af relation Omsorg er at knytte bånd og at indgå i relationer (Martinsen 2006, Overgaard 1997). Når vi fremadrettet omtaler begrebet relation, vil det skulle forstås ud fra Kari Martinsens omsorgsteori, hvor hun beskriver relationen på den måde, Martinsen selv mener, sygeplejen skal opfattes; Vi er ikke kun os selv, vi er derimod altid i en relation til hinanden - forviklet med hinanden (Overgaard 1997 p. 18). Til dette siger Martinsen yderligere, at en mere negativ opfattelse af relationen til et andet menneske også eksisterer. 11

18 Her går man ud fra sig selv som centrum, og opfatter alt, hvad der sker omkring én som noget, man selv kan påvirke (Overgaard 1997 p. 18). Sarah Sygeplejersken vil som noget helt centralt formidle, at sygepleje er omsorg, fordi sygepleje altid foregår i en relation (Overgaard 1997). Den personorientererede professionalitet handler ifølge Martinsen (2000) ikke kun om lønningsarbejde - altså arbejde med en forventning om at få noget igen. Det handler derimod om et engagement i at ville investere noget af sig selv i mødet. Det handler om at være forpligtet til at gøre sit bedste for at hjælpe, passe eller pleje. Emilie Det handler endvidere om en forståelse af, at patienten er sat ind i en livssammenhæng, som vil kræve noget af en som sygeplejerske og om at sætte patienten i centrum. Denne definition er det, Martinsen (2000 p. 14) identificerer som kaldet. Ydermere siger Martinsen (2000), at mennesker er skabt afhængige og relationelle. Omsorg er grundlæggende for menneskelivet. Som mennesker lever vi ikke blot i fællesskab med hinanden, men indgår også i relationer med dyr og med naturen. Det er altså et grundlæggende behov for mennesket at indgå i en relation (Alvsvåg 2011, Martinsen 2000 p. 10). 6 Metode I det følgende afsnit vil den videnskabsteoretiske position blive præsenteret. Vi vil derudover redegøre for overvejelser og valg af metode. 12

19 Sarah 6.1 Videnskabsteoretisk position For at besvare opgavens problemformulering benytter vi den humanvidenskabelige tilgang. Vi bruger den fænomenologiske-hermeneutiske tilgang, da vi ønsker at opnå en forståelse af, hvordan sygeplejersken oplever relationen til patienten i det accelererede forløb. Christina Fænomenologien Fænomenologien blev grundlagt omkring år 1900 af filosoffen Edmund Husserl og blev videreudviklet af Martin Heidegger og senere i eksistentiel og dialektisk retning af Jean-Paul Sartre og Maurice Merleau-Ponty (Birkler 2006 p , Kvale & Brinkmann 2009 p. 44). Inden for fænomenologien anvendes begrebet livsverden, og det handler om at beskrive, hvordan det tages ud for individet. Livsverden karakteriseres som det enkelte menneskes levede verden og danner udgangspunkt for dennes aktivitet (Birkler 2006 p , Thisted 2010). Emilie Formålet med vores opgave er som nævnt at opnå en forståelse af sygeplejerskers oplevelse af relation, oplevelser og erfaringer med accelererede forløb. Vi har under interviewet forholdt os fænomenologiske, da vi har været åbne overfor informanternes udsagn uden at være fortolkende. I fænomenologien forsøger man ikke at undersøge det, man umiddelbart kan se, derimod er man interesseret i at undersøge selve oplevelsen af et fænomen. Sarah Det handler altså om at forstå fænomenerne, det der viser sig og ikke om at forklare dem (Rendtorff 2004). Dette betyder, at vi har lagt vores forforståelse fra os for at forholde os åbne overfor sygeplejerskernes livsverden. 13

20 Christina Hermeneutikken Hans-George Gadamer var en af hermeneutikkens grundtænkere. Han arbejdede med forforståelsesprocessen af menneskets livsverden ud fra en hermeneutisk cirkel, hvor delene skal forstås ud fra helheden, og helheden skal forstås ud fra delene. Ved hermeneutikken forstås det, at man som menneske altid tager udgangspunkt i sin forforståelse, når man tilegner sig ny viden (Birkler 2006 p ). Sarah I opgaven bruger vi hermeneutikken som analyseredskab til vores transskriberede fokusgruppeinterview. For at opnå en forståelse af, hvordan sygeplejersker oplever at skabe en relation til patienter i de accelererede forløb, er det nødvendigt at sætte vores forforståelse i spil og således være åbne og ydmyge i forhold til, om vores resultater be- eller afkræfter vores forforståelse (Birkler 2006 p ). Principperne for den hermeneutiske cirkel bruges i analysen af sygeplejerskernes oplevelser. Emilie Man har en helhedsforståelse, som bliver revurderet af en delforståelse, der fører til horisontudvidelse. Denne horisont er det, som alt bliver fortolket ud fra. En proces Gadamer kalder horisontsammensmeltning. I analysen er vi opmærksomme på, om vi overser eller mistolker resultater, data eller vores interviewcitater, idet man ofte leder efter forskning eller empiri, der bekræfter vores forforståelse (Ibid). 14

21 Christina 6.2 Forforståelse Vi har i vores begrundelse for - og præsentation af - den kliniske sygeplejefaglige problemstilling præsenteret vores forforståelse og den vil derfor ikke fremgå her. 6.3 Fokusgruppeinterview Vi har i udarbejdelsen af vores opgave valgt at lave et fokusgruppeinterview 1, hvilket er en forskningsmetode, hvor data produceres ud fra en gruppeinteraktion. Den kendetegnes altså ved at være en kombination af gruppeinteraktion og forsker-bestemt emne-fokus. Det er denne kombination, der gør metoden særligt velegnet til at producere empirisk data og siger noget om betydningsdannelse i grupper (Halkier 2009 p. 9-10). Halkier (2009) beskriver, at en styrke ved fokusgruppeinterview er den sociale interaktion som kilde til data. Deltagerne vil sammenligne deres erfaringer og forståelser af et fænomen og på den måde producere viden om kompleksiteter fra praksis. Før interviewet har vi taget stilling til, hvordan interviewguiden skulle opbygges. Vi har i formuleringen heraf forsøgt at sætte vores forforståelse i parentes og yderligere valgt at opbygge den efter tragtmodellen, som er en kombination, hvor man starter åbent og slutter mere struktureret (Halkier 2009 p. 41). Sarah Vi har, for at få sygeplejerskerne til at fortælle om deres egne erfaringer, stillet meget åbne og beskrivende startspørgsmål og herefter mere specifikke og målrettede opfølgningsspørgsmål (Halkier 2009 p ). F.eks. starter vi interviewet med et bredt og åbent spørgsmål, hvor vi spørger informanterne, hvad ordet relation får dem til at tænke på. 1 Vores transskriberede fokusgruppeinterview kan rekvireres hos 15

22 Vi har under interviewet benyttet os af en moderator, der har til opgave at skabe en bestemt form for socialt rum, hvor interviewpersonernes erfaringer og fortolkninger kan komme til udtryk i dialog med intervieweren. Moderatorens rolle er at få informanterne til at tale sammen og kunne takle sociale dynamikker blandt deltagerne (Halkier 2009 p ) Informanter Vi har i samarbejde med afdelingssygeplejersken på den pågældende afdeling, fået stillet tre sygeplejersker til rådighed, der kunne udgå af plejen den pågældende dag. Jævnfør Halkier (2009 p. 33) er det normale omfang for en fokusgruppe seks til tolv personer, dog kan mindre grupper på tre til fire personer også med fordel benyttes. I udvælgelsen af sygeplejerskerne, havde vi fokus på deres erfaring inden for det konventionelle forløb samt det accelererede forløb for at få et indblik i deres tanker og oplevelser af relationen i det accelererede forløb. Emilie Etiske overvejelser Vi har i udarbejdelsen af interviewet anvendt Halkiers (2009 p ) fire overordnede etiske punkter i forbindelse med fokusgruppeinterview. 1. Vi har sikret deltagernes anonymitet, ved at nummerere deltagerne på forhånd, som de sad i lokalet, og ved at det kun er projektets medlemmer, der bearbejder det uanonymiserede materiale. Yderligere sikres deltagernes anonymitet ved ikke at oplyse afdelingens placering. 2. Deltagerne skal inden interviewet oplyses om projektets formål og, hvad det skal bruges til, dette er overholdt ved at udlevere en samtykkeerklæring, som de tre sygeplejersker og afdelingssygeplejersken 16

23 har underskrevet. 3. Af taknemmelighed og respekt for afdelingens hjælp, har vi overholdt de aftaler, vi har indgået, og herunder har vi tilbudt afdelingen en kopi af vores færdige opgave. 4. Ifølge Halkier (2009) skal man opføre sig ordentligt og med respekt, dette indebærer ikke at tale ned til informanterne og ydermere havde vi Eide & Eides teori om kommunikation in mente, og lagde vægt på at anvende et åbent kropssprog og aktiv lytning (Eide & Eide 2007). Derudover medbragte vi kage for at bidrage til en mere uformel og afslappet atmosfære. 17

24 Christina 6.4 Litteratursøgning Vi har inddelt vores litteratursøgning i to dele; den indledende søgning og en søgning til udarbejdelse af vores diskussion. Søgningen er foretaget i perioden september 2014 til Januar Vi har i vores indledende litteratursøgning opstillet inklusions -og eksklusionskriterier for søgningen: Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Kvalitativ metodetilgang Dansk, engelsk, norsk eller svensk litteratur Sprog der ikke indgår i inklusionskriterierne Undersøgelses perspektiv: sygeplejersker, patienter, pårørende Andre informanter end sygeplejersker, patienter og pårørende Sygepleje til patienter i accelererede patientforløb 18

25 Vores søgeord fremgår af nedenstående matrix (Lindahl & Juhl 2007 p ): Sarah Sygeplejerske n.dk Hits Public eret Anvendt litteratur Type publikation Publiceret i Standardpleje planer Udfordringen: standardplejeplaner gav mere tid til patienterne Artikel Sygeplejersken Accelererede forløb Nye plejeprincipper efter kolonkirugi Fagredaktørb edømt artikel Sygeplejersken Accelereret En pakkeløsning til patienten Accelererede operationsforløb og kliniske vejledninger Fagredaktørb edømt artikel Sygeplejersken 2002 Koncentreret sygeplejepraksis Fagredaktørb edømt artikel Sygeplejersken Cinahl Hits Public eret Anvendt litteratur Type publikation Publiceret i Caregiver* AND Experince* AND fast-track (Fra: år 2000) The extended arm of health professionals? Relatives experiences of patient s recovery in a fast-track programme Forsknings artikel Journal of Advanced Nursing Vård i Norden Hits Public eret Anvendt litteratur Type publikation Publiceret i Accelerated AND recovery Accelererede forløb i forbindelse med abdominal hysterektomi sygeplejerskers erfaring med ny klinisk praksis Forsknings artikel Vård i Norden 19

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Tirsdag d. 12. marts 2013 Tromsø Universitet Birthe D. Pedersen Lektor, ph.d. Exam. Art. filosofi Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Danmark

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom. Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske

Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom. Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske Jeg er ansat som sygeplejerske på hjertemedicinsk afd. B3, Århus Universitetshospital,

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Procedurespecifik klinisk vejledning for patienter, Patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi. Viden og udvikling

Procedurespecifik klinisk vejledning for patienter, Patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi. Viden og udvikling Titel Procedurespecifik klinisk vejledning for patienter, der får foretaget laparoskopisk nefrektomi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2012 Patienter, der får

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, 676493

Læs mere

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M).

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Kommunikation Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Faget kommunikation har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 2. semester, 1

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Resume. Henriette Vedsted Bachelorprojekt 4. Januar 2011

Resume. Henriette Vedsted Bachelorprojekt 4. Januar 2011 Resume Projektets formål var at undersøge patienter med colorektal cancers oplevelser af at være patient i et accelereret patientforløb, med særlig fokus på hvordan de oplevede relationen til sygeplejersken,

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modul: 14 Opgaveløsere: Britta K. Trabjerg & Lonni M. Fredgaard Afleveret: 19. december 2014 Dorte Vølpert Møller Antal tegn: 79.

Modul: 14 Opgaveløsere: Britta K. Trabjerg & Lonni M. Fredgaard Afleveret: 19. december 2014 Dorte Vølpert Møller Antal tegn: 79. Opgave: Bachelor Modul: 14 Opgaveløsere: Britta K. Trabjerg & Lonni M. Fredgaard Afleveret: 19. december 2014 Vejleder: Dorte Vølpert Møller Antal tegn: 79.774 En opgave om sygeplejerskens og knæ- og hoftealloplastikpatientens

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Den terapeutiske relation mellem sygeplejersken og den kirurgiske patient i det accelererede patientforløb. Ekstern bachelorprojekt

Den terapeutiske relation mellem sygeplejersken og den kirurgiske patient i det accelererede patientforløb. Ekstern bachelorprojekt Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern): Den terapeutiske relation mellem sygeplejersken og den

Læs mere

Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt for dig? En kvalitativ undersøgelse af borgerinddragelse i Sundhed og Omsorg September 2017 1 Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse gennemført af Sundhed

Læs mere

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital FAMILIE AMILIE-CENTRERET SYGEPLEJE 1 Undervisning sygeplejerskeuddannelsen Valgmodul 13 D. 30 august 2011 Anette Lund, HC Andersen Børnehospital INDHOLD Hvorfor tale om familiecentreret sygepleje Baggrund

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Program D. 11. oktober 2016 kl. 13.00-16.00 Sygeplejerskeuddannelsen Odense UC Lillebælt, Salen Få gode idéer og et fagligt skub Nyuddannede

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

At se klinisk praksis med et levende blik -

At se klinisk praksis med et levende blik - ,S 01-05-2014 At se klinisk praksis med et levende blik - kan man lære det? Sine Maria Herholdt.-Lomholdt Mail: smhl@viauc.dk En historie om et par kloge studerende 2 1 Fire stemmer i højere uddannelse

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Psykiatriske patienter i somatisk regi

Psykiatriske patienter i somatisk regi UNIVERSITY COLLAGE SJÆLLAND SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SLAGELSE Sygeplejestuderende: Hold: September 2012 Vejleder: Britta Hjermitslev Bachelorprojekt Antal anslag: 65.991 Psykiatriske patienter i somatisk

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers BILAG A Eksempler på systematisk søgestrategi Database Søgeord Dato Hits Udvalgt litteratur Cinahl Colonoscopy* AND nurse* AND assessment* 23/10-12 19 Medication-free colonoscopy - factors related to pain

Læs mere

Implementering hvad er problemet?

Implementering hvad er problemet? Implementering hvad er problemet? Masterafhandling i klinisk sygepleje ved Aarhus Universitet, 2008. Marianne Spile Klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ afdeling Bispebjerg Hospital. Evaluering af

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus December 2015 INDHOLD 1 Dimittendundersøgelse 2015 3 1.1 Metode 3 2 Dimittendernes vurdering af deres uddannelse 3 2.1 Overordnet vurdering

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Introduktion til undringsbaseret seminar Udarbejdet af Sisse Charlotte Norre og Isabell Friis Madsen

Introduktion til undringsbaseret seminar Udarbejdet af Sisse Charlotte Norre og Isabell Friis Madsen Introduktion til undringsbaseret seminar Udarbejdet af Sisse Charlotte Norre og Isabell Friis Madsen Effektivisering og et ønske om produktivitet præger i øjeblikket vores offentlige sektor. Inden for

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg.

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg. Kim jørgensen (red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle 2. udg. Kommunikation for sundhedsprofessionelle Red: Kim Jørgensen Kommunikation for sundhedsprofessionelle Kim Jørgensen (red.) Gads Forlag

Læs mere

Bryd ud af skallen. Sygeplejen i 2020. -En kronik om hvordan sygeplejen muligvis ser ud i 2020. Katrine Jørgensen

Bryd ud af skallen. Sygeplejen i 2020. -En kronik om hvordan sygeplejen muligvis ser ud i 2020. Katrine Jørgensen Bryd ud af skallen Sygeplejen i 2020 -En kronik om hvordan sygeplejen muligvis ser ud i 2020 Katrine Jørgensen SA 11 2 a, modul 10 Via University College Århus Efterår 2013 Katrine Jørgensen SA 11 2 a,

Læs mere

DEN TABUBELAGTE DØD IMELLEM DEN DØENDE OG DE PÅRØRENDE - SET FRA ET SYGEPLEJEPERSPEKTIV

DEN TABUBELAGTE DØD IMELLEM DEN DØENDE OG DE PÅRØRENDE - SET FRA ET SYGEPLEJEPERSPEKTIV DEN TABUBELAGTE DØD IMELLEM DEN DØENDE OG DE PÅRØRENDE - SET FRA ET SYGEPLEJEPERSPEKTIV The tabooed death between the dying and the relatives - Viewed from a nurse perspective Professionshøjskolen metropol

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul Fagetik Værktøjskasse Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul 1 En case Formålet med casen er at vise, hvordan et medlem eller en gruppe af medlemmer kan bruge fagetikken til at overveje hvilke fagetiske

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Situationsbestemt kommunikation

Situationsbestemt kommunikation Gør tanke til handling VIA University College Situationsbestemt kommunikation Workshop v. uddannelsesansvarlig Linda Nebel & underviser Stine Leegaard Jepsen 1 Situationsbestemt kommunikation Begrebet

Læs mere

Sygeplejerskernes oplevelser og erfaringer

Sygeplejerskernes oplevelser og erfaringer Sygeplejerskernes oplevelser og erfaringer Professionshøjskolen Metropol Bacheloropgave Marie Møller Nygaard, 675224 Kristina Damm Hansen, 675527 Vejleder: Lotte Evron Afleveret den 01.06.15 Hold: F 2012

Læs mere

Årsmøde FS Nefro oktober 2014 Hanne Agnholt Udviklingssygeplejerske Nyremedicinsk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Årsmøde FS Nefro oktober 2014 Hanne Agnholt Udviklingssygeplejerske Nyremedicinsk Afdeling Aalborg Universitetshospital Praksisnærhed som strategi om tilrettelæggelse og arbejdsform i forbindelse med projektet Pårørendes forventninger og behov for inddragelse i patientforløbet til den voksne patient med kronisk nyresygdom

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Bilagsmappe til Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet User involvement

Bilagsmappe til Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet User involvement inhealthcare Specialevedinstitutforøkonomi ÅrhusUniversitet 24.august2009 Bilagsmappetil Brugerinvolveringi sundhedsvæsenet Userinvolvement Forfatter:RuneBysted Årskortnummer:20041678 Vejleder:AssocieretProfessorKristinaRisomJespersen

Læs mere

Den levende nyredonor En undersøgelse af oplevelser og erfaringer i et donorforløb

Den levende nyredonor En undersøgelse af oplevelser og erfaringer i et donorforløb Den levende nyredonor En undersøgelse af oplevelser og erfaringer i et donorforløb Hanne Agerskov, Klinisk sygeplejeforsker, Ph.d. Nyremedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital Nyreforeningens Nyrekonference

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde 6. Moduler Modul 1. Mødet med patienten med anden etnisk baggrund Fokus på barrierer og egne fordomme Empati og anerkendelse Kommunikation Relevante cases

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft

Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft Lone Jørgensen Klinisk Sygeplejespecialist, SD, cand.cur., ph.d. studerende Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Pakkeforløb i et patientperspektiv og i et etisk perspektiv

Pakkeforløb i et patientperspektiv og i et etisk perspektiv Pakkeforløb i et patientperspektiv og i et etisk perspektiv LOGOhvidtrans.png Annelise Norlyk, adjunkt, cand.cur., ph.d. Institut for Folkesundhed/Klinisk medicin Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere