Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring"

Transkript

1 Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale i 15 kommuner til at deltage i et kommunalt udviklingsprojekt om at realisere potentialet i it i undervisning og læring. KL forventer støtte på 1,5 mio. kr. fra It i folkeskolen til udviklingsprojektet for at understøtte den digitale udvikling af folkeskolen. It ændrer læring og skal tænkes ind i alle fag og bidrage til, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. For at kunne håndtere og drage læringsmæssig og pædagogisk nytte af den digitale udvikling har alle kommuner brug for ny viden og nye kompetencer. Der skal gøres overvejelser og træffes beslutninger i kommunerne om, hvordan potentialet i it i undervisning og læring ønskes realiseret. Øget anvendelse af it i folkeskolen er en lokal forandringsproces, som stiller krav til, at medarbejdere, skoleledere og den kommunale forvaltning har en fælles forståelse af arbejdet med it i undervisningen. Det betyder, at man i kommunerne skal tage stilling til og koordinere indsatserne med digitale teknologier, nye læringsformer og kompetenceudvikling af medarbejdere. KL og staten er enige om en fælles udviklingsplan for den digitale folkeskole via brugerportalsinitiativet, som skal understøtte Aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Brugerportalsinitiativet betyder, at alle elever, pædagogisk personale, forældre og skoleledere får en digital adgang, som skal understøtte samarbejde, kommunikation, læreprocesser og det pædagogiske arbejde med læring og trivsel. Alle kommuner skal ved starten af skoleåret 2016/17 have påbegyndt en udbredelse af initiativet og senest ved udgangen af 2017 sikret udbredelse til alle kommunens skoler. Den 13. februar 2015 Sags ID: PRJ Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/7 Med folkeskolereformen, de nye digitale muligheder og brugerportalsinitiativet er der derfor anledning til og behov for, at alle kommuner i de kommende år giver deres it-strategi på skoleområdet et eftersyn eller udarbejder nye it handleplaner for skolerne. Med dette projekt sættes fokus herpå. Udviklingsprojektets formål 1. At deltagerne får forståelse for it s betydning for læring i folkeskolen og får viden om og inspiration til i endnu højere grad at kunne anvende it i undervisning og læring på skolerne.

2 2. At deltagerne får revideret kommunens it-strategi for folkeskolen eller får indspark til udarbejdelse af en it-strategi 3. Understøtte alle kommuner i at udnytte potentialet i it i undervisning og læring på kommunens skoler herunder at udnytte mulighederne i brugerportalsinitiativet. De tre formål er tæt koblet, idet samarbejdet mellem de 15 deltagende kommuner skal bidrage til at generere viden om, hvordan man udnytter potentialet i it i undervisning og læring. Denne viden skal komme alle kommuner til gode, herunder understøtte den kommunale implementering af brugerportalsinitiativet. De 15 kommuner, der deltager i projektet forpligter sig således til at forholde sig til kommunens egen it-strategi på skoleområdet, men også til at bidrage med viden og erfaringer til gavn for alle 98 kommuner. Det er en forudsætning for deltagelse i projektet, at deltagende kommuner stiller deres it-pædagogiske handleplaner og strategi eller overvejelser om indholdet heri til rådighed for både projektdeltagerne og andre kommuner Succeskriterier Alle deltagere har fået en forståelse af, hvordan it ændrer læring. Deltagerne får viden om og inspiration til at arbejde med brugerportalsinitiativet, herunder samarbejds- og læringsplatforme. Deltagerne får viden om kravene og inspiration til arbejdet med digitale elevplaner, nye fælles mål, data, læringsmål og progression. Som led i projektet drøftes erfaringer med indkøb og anvendelse af digitale læremidler, kompetenceudvikling, organisering og ledelse samt brug af ressourcepersoner på skolerne. Alle deltagere har ved projektets afslutning forholdt sig til kommunens it-strategi og -handleplaner på skoleområdet dvs. deltagerne har enten forholdt sig til behovet for justeringer af den nuværende strategi eller har fået inspiration til, hvad en kommende strategi kan indeholde. Der er via projektet udarbejdet inspiration til kommunerne om, hvordan potentialet i it i undervisning og læring kan udnyttes. Deltagere 15 kommuner inviteres til at deltage i udviklingsprojektet med hver fire deltagere i et kapacitetsteam. I udvælgelsen af deltagerkommuner tages højde for kommunens størrelse, geografisk spredning og grad af anvendelse af digitale læremidler med henblik på at sikre en forskelligartet profil hos deltagende kommuner. Deltagerne skal aktivt ønske at arbejde med revision eller udvikling af kommunens handleplaner og/eller strategi for it på folkeskoleområdet. Del- 2

3 tagerkredsen i kapacitetsteamet består som udgangspunkt af to pædagogiske medarbejdere, en repræsentant fra skoleledelsen og en forvaltningsrepræsentant, der er involveret i arbejdet med kommunens it-strategi på skoleområdet. De to pædagogiske medarbejdere skal have fokus på og viden om praktisk brug af pædagogisk it og kan være både lærer og pædagog. Det er en forudsætning for deltagelse, at projektet er ledelsesmæssigt forankret i forvaltningen, og at deltagerne udover eget perspektiv klædes på til eller i en vis grad kan repræsentere kommunens skoleområde i projektet. Deltagerne skal således kunne orientere om kommunens nuværende itstrategi og -handleplaner på skoleområdet eller fungere som tovholder på arbejdet med en ny strategi. Deltagelse i projektet forudsætter, at man i kommunen ønsker at iværksætte og følge op på indsatser vedrørende digitalisering på folkeskoleområdet og ønsker at dele viden og erfaringer med andre kommuner. Mødedeltagelse er afgørende, hvorfor der lægges vægt på, at kommunen stiller med suppleanter til møderne, såfremt en deltager er forhindret. Det er vigtigt, at man løbende drøfter projektet i kommunen fx i forvaltningen, skolelederkredsen og/eller blandt kommunens it-lærer- og pædagognetværk. Det er således vigtigt, at den enkelte kommune gør det klart, hvad man selv vil have ud af deltagelsen i projektet, herunder overvejer, hvordan viden fra projektet forankres i kommunen. Det forventes, at deltagerne i kapacitetsteamet ønsker at arbejde med kommunens it-strategi og handleplaner på skoleområdet mellem mødedagene. To gange i projektforløbet afholder eksterne konsulenter møde med hver enkelt kommune med henblik på at drøfte arbejdet med tids- og handleplanen for it-strategien eller elementer i strategien. Indhold i udviklingsprojektet om it i undervisning og læring Arbejdsform og aktiviteter Udviklingsprojektet bliver faciliteret efter modellen Flipped Learning, hvor deltagerne som en del af arbejdet forbereder sig hjemmefra ved at se korte videoer/digitale præsentationer udarbejdet af projektledelsen. Med metoden Flipped Learning modtager deltagerne inspiration og viden i forvejen, hvilket skaber en forforståelse for, samt mere plads til, at deltagerne på mødedagene kan arbejde med it s læringspotentiale og kommunal videndeling. I løbet af møderne vil deltagerne arbejde med kommunale praksiseksempler samt nyeste viden fra forskning nationalt og internationalt. I projektet inddrages fx de foreløbige erfaringer fra de øvrige projekter igangsat under it i folkeskolen, herunder erfaringer fra lærernetværket og skoleledernetvær- 3

4 ket. Også viden fra demonstrationsskoleforsøgene og effektanalysen i forhold til anvendelse af digitale læremidler, vil blive inddraget. På mødedagene vil læringspotentialet i det givne tema, samt deltagernes bidrag være omdrejningspunkter. Under hvert tema vil deltagerne blive konfronteret med, - Hvad betyder det for mig som medarbejder, som skoleleder og som forvaltning?. Mødedagene er som udgangspunkt bygget op efter den samme skabelon. Før hvert møde har deltagerne modtaget materiale om temaet for det kommende møde. Det forventes, at deltagerne har set og forholdt sig til det fremsendte materiale og eventuelt har drøftet det i kapacitetsteamet. På møderne i projektet forventes deltagerne at spille aktivt ind med egne erfaringer og kommunens erfaringer og overvejelser til gavn for drøftelser både kommunalt og blandt alle projektets deltagere. Deltagerne skal således være klar til at bidrage med viden om kommunens arbejde med it i skolerne mere bredt ikke kun fra egen skole og praksis. Mødedagene - temaer Herunder beskrives mødedagenes tema, formål, proces og udbytte ved dagenes afslutning. Der er tale om en foreløbig skitse, som kan ændres undervejs i forløbet. Dag 1 tema Dagens formål og proces Ved dagens afslutning It ændrer læring Deltagerne får viden om, hvordan it ændrer måden, kommunerne arbejder med læring på. Med udgangspunkt i at it ændrer læring drøftes, hvordan den kommunale itstrategi på skoleområdet danner ramme for kommunale prioriteringer herunder anskaffelser, organisering, ledelse, kompetenceudvikling m.m. har deltagerne stiftet bekendtskab med nye læringsformer, herunder Flipped Learning, Fab Lab og multimodal undervisning. De har drøftet hvordan medarbejderen kan udnytte læringspotentialet, hvordan ledelsen kan understøtte medarbejderens arbejde, og hvad forvaltningen kan gøre for at understøtte ledelsen. 4

5 Dag 2 - tema Dagens formål og proces Ved dagens afslutning Brugerportalsinitiativet og nye krav til kommunerne. Deltagerne får viden om brugerportalsinitiativet, og hvilke krav initiativet stiller til kommunerne. På mødet drøftes arbejdet med kommunal implementering af initiativet. har deltagerne fået viden om og forståelse for brugerportalsinitiativet og hvilke krav initiativet stiller til kommunernes it-strategi. De har stiftet bekendtskab med LMS-systemer (Learning Management Systems), samarbejdsplatforme, dashboards og drøftet indsatser for kommunal implementering af brugerportalsinitiativet Dag 3 - tema Dagens formål og proces Ved dagens afslutning Digitale elevplaner Deltagerne får viden om kravene og inspiration til Nye fælles mål. arbejdet med digitale elevplaner, nye fælles mål og læringsmål og progression Læringsmål og progression Fællesoffentlige itprojekter Implementering af fællesoffentlige projekter (demonstrationsskoleforsøg, lærernetværk, digital forandringsledelse). har deltagerne fået indsigt i og drøftet indsatser for arbejdet med digitale elevplaner, digital understøttelse af arbejdet med nye forenklede fælles mål samt læringsmål og progression. Deltagerne har drøftet udfordringer, løsninger og handlinger i relation til at implementere viden og findings fra de fællesoffentlige projekter i kommunernes arbejde. Deltagerne har drøftet kobling til kommunens it-strategi på skoleområdet Dag 4 - tema Dagens formål og proces Ved dagens afslutning Økonomi og indkøb Kompetenceudvikling Digitale læremidler Deltagerne får viden om og inspiration til arbejdet med digitale læremidler, kommunale indkøb og deling af lærerproducerede materiahar deltagerne arbejdet med og drøftet indsatser i forhold til indkøb af digitale teknologier og digitale læremidler. 5

6 Dataindsamling ler. Deltagerne få viden om og drøfter aktuelle kommunale indsatsområder, eksempelvis BYOD strategier og kompetenceudvikling. Viden om anvendelse af ledelsesinformation/dataindsamling samt Big Datas muligheder i uddannelsessystemet. Deltagerne har sat fokus på kompetenceudvikling og digitale muligheder. Deltagerne har arbejdet med ledelsesinformation, anvendelse af data og, hvordan data kan anvendes fremadrettet i kommunerne. Deltagerne drøfter konsekvenser for den kommunale it-strategi for skolerne. Dag 5 - tema Dagens formål og proces Ved dagens afslutning It-strategier på børn- og ungeområdet fra viden til handling. Fokus på arbejdet med at omsætte kommunale itstrategier gennem forvaltning, skoleledelse og medarbejdere til konkrete indsatser. Projektets resultater rettes mod alle kommuners indsats med implementering af folkeskolereform og brugerportalsinitiativ. har deltagerne arbejdet med it-strategier for folkeskolen og sammenhæng med aftale om et fagligt løft og brugerportalsinitiativet. Deltagerne har iværksat lokale indsatser for udvikling af deres kommunale itstrategi/handleplaner for herigennem at udnytte potentialet i it i undervisning og læring. Ekstern konsulentbistand til forankring og formidling Der tilknyttes ekstern konsulentbistand til projektet med henblik på løbende erfaringsopsamling og sparring med projektdeltagerne undervejs i projektet. To gange i projektperioden afholder de eksterne konsulenter møde (af 2 timers varighed) med hvert kapacitetsteam med henblik på sparring om kommunens it-strategi og/eller -handleplaner for folkeskolen eller udvalgte temaer i forhold hertil. Undervejs i projektforløbet står konsulente r- ne desuden til rådighed (svarende til 1 time pr. kommune) for telefonisk rådgivning eller videomøder. Digital platform Det forventes, at deltagerne anvender den digitale platform (dialogportalen), som KL stiller til rådighed i forbindelse med projektet. Her vil blive lagt materialer, videoer og andre produktioner til forberedelse, gennemførelse og evaluering af indsatserne i netværket. Dette dialogforum vil blive 6

7 suppleret med videndeling via virtuelle medier (EMU, kl.dk, sociale medier m.m.). Facilitering Udviklingsprojektet vil blive faciliteret af KL-konsulenter. Derudover vil der blive tilknyttet ekstern konsulentbistand med henblik på løbende erfaringsopsamling og sparring med projektdeltagerne undervejs i projektet. Initiativet er overordnet forankret i og refererer til Styregruppen for it i folkeskolen. Tidsplan Udviklingsprojektet it i undervisning og læring iværksættes maj 2015 og løber frem til november Første møde afholdes d. 6. maj Andet møde afholdes d. 23. juni Datoer for resterende møder udmeldes senere. KL afvikler en afslutningskonference ultimo 2015, hvor alle kommuner inviteres. Projektets hovedresultater vil blive formidlet på konferencen. Deltagerbetaling Prisen for deltagelse er 5000 kr. ex. moms pr. deltagende kommune forudsat støtte fra it i folkeskolen. Prisen dækker også deltagelse på den afsluttende konference ultimo I tilfælde af manglende støtte forventes pris og indhold reguleret, og tilmeldte kommuner vil modtage en ny indholdsbeskrivelse og tilmeldingslink. Tilmelding til samarbejdsprojektet Tilmelding til kommunesamarbejdet foregår via nedenstående link Tilmeldingsfrist er d. 20. marts Ved tilmelding skal følgende spørgsmål besvares: I hvilket omfang udnytter jeres kommune digitale lærermidler før udviklingsprojektets start? Hvad forventer jeres kommune at få ud af at deltage? Hvordan forankres viden og indsatser fra udviklingsprojektet lokalt undervejs og efterfølgende? Spørgsmål til udviklingsprojektet kan rettes til konsulent Søren Nielsen, og konsulent Søren Johansen Melcher,

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen FÆLLES BRUGERPORTAL Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER INDHOLD 0. Forord 1 1. Indledning 1 1.1 Projektets indhold 1 1.2

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere