Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 203 Offentligt. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 203 Offentligt. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen"

Transkript

1 Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 203 Offentligt Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Supplerende spørgsmål vedrørende Omsorgscentret Fælledgården Juni

2 Supplerende spørgsmål til Folketingets Socialudvalg, juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING SPØRGSMÅL 203 HVAD ER DET SAMLEDE SYGEFRAVÆR BLANDT PLEJEPERSONALET FOR HENHOLDSVIS OMSORGSCENTRET FÆLLEDGÅRDEN OG FOR ÆLDREOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE SOM HELHED? SPØRGSMÅL 204 HVILKEN UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND HAR PLEJEPERSONALET PÅ HENHOLDSVIS OMSORGSCENTRET FÆLLEDGÅRDEN OG PÅ ÆLDREOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE SOM HELHED? SPØRGSMÅL 205 HVOR LÆNGE ER PERSONALET GENNEMSNITLIGT ANSAT PÅ OMSORGSCENTRET FÆLLEDGÅRDEN OG PÅ ÆLDREOMRÅDET SOM HELHED? SPØRGSMÅL 206 HVILKEN EFTERUDDANNELSESINDSATS ER IVÆRKSAT FOR OMSORGSCENTRET FÆLLEDGÅRDEN OG FOR ÆLDREOMRÅDET I KØBENHAVN SOM HELHED? SPØRGSMÅL 207 HVAD ER OMFANGET AF TILSYNSINDSATSEN I FORHOLD TIL PLEJEHJEM FOR HENHOLDSVIS OMSORGSCENTRET FÆLLEDGÅRDEN OG FOR ÆLDREOMRÅDET I KØBENHAVN SOM HELHED? SPØRGSMÅL 208 ANTALLET AF KLAGER OVER OMSORGSSVIGT M.M. FOR HENHOLDSVIS OMSORGSCENTRET FÆLLEDGÅRDEN OG FOR KØBENHAVNS KOMMUNE SOM HELHED

3 1. Indledning Socialministeriet har den 30. maj 2006 rettet henvendelse til Sundheds- og Omsorgsborgforvaltningen i Københavns Kommune vedrørende spørgsmål fra Folketingets Socialudvalg. Spørgsmålene er stillet i forlængelse af Redegørelse vedrørende Omsorgscentret Fælledgården Maj 2006 og omhandler følgende: Hvad er det samlede sygefravær blandt plejepersonalet for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for ældreområdet i Københavns Kommune som helhed? Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har plejepersonalet på henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og på ældreområdet i Københavns Kommune som helhed? Hvor længe er personalet gennemsnitligt ansat på Omsorgscentret Fælledgården og på ældreområdet som helhed? Hvilken efteruddannelsesindsats er iværksat for Omsorgscentret Fælledgården og for ældreområdet i København som helhed? Hvad er omfanget af tilsynsindsatsen i forhold til plejehjem for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for ældreområdet i København som helhed? Antallet af klager over omsorgssvigt m.m. for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for Københavns Kommune som helhed. Besvarelsen skal være Socialministeriet i hænde den 13. juni På baggrund af Socialministeriets henvendelse er vedlagte besvarelse udarbejdet. I besvarelsen af spørgsmålene fra Folketingets Socialudvalg er ældreområdet i København som helhed og Københavns Kommune som helhed efter afklarende drøftelser med Socialministeriet i besvarelsen af de supplerende spørgsmål afgrænset til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem/plejeboliger, herunder beskyttede boliger. Datagrundlaget for besvarelsen er afgrænset til perioden Klager over omsorgssvigt mm. er i besvarelsen defineret som klager over plejen og omsorgen generelt inden for plejebolig- /plejehjemområdet. Da Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i gang med en større moderniseringsproces på plejehjemsområdet varierer antallet af plejehjem/plejeboliger i perioden Det samlede antal fremgår af Tabel 1. Tabel 1: Oversigt over kommunale og selvejende plejehjem/ plejeboliger Kommunale Selvejende I alt

4 2. Spørgsmål 203 Hvad er det samlede sygefravær blandt plejepersonalet for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for ældreområdet i Københavns Kommune som helhed? Tabellen nedenfor viser sygefraværet på Omsorgscentret Fælledgården og sygefraværet som gennemsnit for plejehjem i Københavns Kommune. Tabel 2: Sygefravær i antal kalenderdage pr. medarbejder Omsorgscentret Fælledgården 20,04 20,46 Plejehjem i København 21,36 22,67 Kilde: Københavns Kommunes sygefraværsstatistik Tabellen viser omfanget af sygefraværet opgjort i kalenderdage, hvor alle ugens dage indgår. Det vil sige, at weekenddage også indgår i kalenderdage, hvis sygdomsforløbet strækker sig fra f.eks. torsdag til mandag uanset om personen skulle have arbejdet lørdag og søndag. Derved risikerer opgørelsen af sygefravær at blive større end det reelle arbejdsmæssige fravær. Endvidere tæller én fraværsdag som én kalenderdag - uanset om medarbejdere er deltidsansat eller fuldtidsansat, og uanset om medarbejderen skulle have arbejdet 5, 7 eller 10 timer den pågældende dag. Tallene omhandler alene sygefravær og ikke andet fravær. Ny statistik Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem. Ovenstående opgørelse i kalenderdage kommer fra Københavns Kommunes sygefraværsstatistik, hvor der er mulighed for at udtrække data med en længere historik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har med virkning fra 2005 udarbejdet en ny sygefraværsstatistik i forvaltningens ledelsesinformationssystem, hvor der er en procentopgørelse af sygefraværet, og hvor fraværet er opdelt på kort-, mellemlangt og langtidsfravær. Her måles sygefraværet i procent af den tid, medarbejderne reelt skulle have været på arbejde. Der er endvidere taget hensyn til medarbejdernes ansættelsesbrøk. Da denne statistik er ny, findes der ikke historik for perioden før Tabellen nedenfor viser sygefravær for perioden januar til april (begge inkl.) for hhv og 2006, samt samlet for hele Der er sæsonudsving i statistikken, derfor er det kun meningsfyldt at sammenligne indeværende år januar-april 2006 med januar-april Procenten fordelt på perioder er en gruppering af fraværet ud fra længden af den enkelte fraværsperiode. Procenten for 1-2 dage udtrykker således sygefravær med en længde på 1-2 dage som procent af det samlede arbejdstid og ligeledes for hhv dage og over 14 dage. 4

5 Tabel 3: Sygefravær i procent af arbejdstid. Organisation Periode Sygefraværsprocent Procent 1-2 dage Procent 3-14 dage Procent over 14 dage Plejehjem i Samlet for ,5 0,9 2,5 4,1 København i Jan. - apr., ,4 1,1 3,1 4,3 alt Jan. - apr., ,9 1,0 2,8 4,0 Omsorgscentret Samlet for ,9 1,0 3,1 2,8 Fælledgården Jan. - apr., ,6 1,2 3,6 3,8 Jan. - apr., , Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem 2006 Det bemærkes, at sygefravær er en prioriteret indsats i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2006 og Dette betyder, at der iværksættes særlige foranstaltninger for at nedbringe sygefraværet jf. Redegørelse til Socialministeren vedrørende Omsorgscenteret Fælledgården af 30. maj Spørgsmål 204 Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har plejepersonalet på henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og på ældreområdet i Københavns Kommune som helhed? Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har kun registreringer af faggrupper og ikke selve den uddannelsesmæssige baggrund. Registreringen sker ved lønindplacering. Aflønning sker i henhold til faggruppernes overenskomster med Københavns Kommune. I nedenstående tabel 4 ses det fastansatte personale i plejehjem fordelt på faggrupper. Tabel 4: Fastansat månedslønnet plejehjemspersonale fordelt på faggrupper 2005 Faggruppe Plejehjem i København Omsorgscentret Fælledgården. Antal Procent Antal Procent. Sygeplejersker 246 5,5 8 4,0 SOSU-assistenter , ,6 Sosu-hjælpere , ,6 Sygehjælpere ,4 19 9,5 Hjemmehjælpere 42 0,9 1 0,5 Plejehjemsass./besk.vejl ,3 3 1,5 Uuddannet plejepersonale 241 5,4 9 4,5 Terapeut/pædagog 168 3,7 6 3,0 Køkken/Rengøring , ,6 Kontor/Administration 146 3,2 7 3,5 Andet, Teknisk personale og jobtræning 347 7,7 5 2,5 Total , ,0 Kilde: lokale løndata, FLD

6 4. Spørgsmål 205 Hvor længe er personalet gennemsnitligt ansat på Omsorgscentret Fælledgården og på ældreområdet som helhed? Til besvarelsen af ovennævnte spørgsmål har Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning udarbejdet nedenstående oversigt. Københavns Kommune har i perioden skiftet lønsystem to gange, hvilket begrænser det mulige dataudtræk for perioden. Tabel 5: Oversigt over anciennitet og personaleomsætning Omsorgscentret Fælledgården Gennemsnitlig anciennitet indenfor faget for social- og sundhedspersonalet i år Københavnske plejehjem 7,9 8,6 Kilde: Københavns Kommunes lønsystem KMD. Social- og sundhedspersonale dækker sygepleje- og sosu-området. 5. Spørgsmål 206 Hvilken efteruddannelsesindsats er iværksat for Omsorgscentret Fælledgården og for ældreområdet i København som helhed? Uddannelsesindsatsen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem/plejeboliger som helhed. Efteruddannelsesaktiviteterne på plejehjemsområdet er sammensat af centralt igangsatte tilbud og lokale indsatser. Der gives derudover konsulentstøtte, coach-tilbud og økonomisk støtte til lokale aktiviteter. Centralt fra Sundheds- og Omsorgsudvalget er der igangsat eller planlagt følgende efteruddannelsesaktiviteter: Lederuddannelse Grunduddannelse i ledelse for nye ledere En særlig plejehjemslederuddannelse med fokus på ledelse i BUM-modellen er under udarbejdelse og igangsættes Diverse korterevarende lederkurser af 2-4 dages varighed udbydes to gange årligt (personalejura, ansættelse, personaleledelse, LEAN, teamudvikling, økonomistyring, BUM). Alle ledere tilbydes målrettet undervisning i forbindelse med nye tiltag f.eks. undervisning i BUM, plejeplaner, KOS (Københavns Omsorgssystem) Der er endvidere mulighed for at søge økonomisk støtte til længerevarende kompetencegivende efteruddannelser fra en strategisk kompetenceudviklingspulje. 6

7 Sygeplejersker Der er gennemført en omfattende kortlægning af sygeplejerskernes efteruddannelsesniveau. Der er i 2006 og fremover afsat midler til øget kompetenceudvikling af sygeplejerskerne. Midlerne anvendes til: Diplomkurser på CVU, Kliniske vejledere Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse Fokus på sundhedsfaglig dokumentation og IT Demens, ernæring, kost og sårpleje, Andet plejepersonale (SOSU-overenskomster mv.) Medicinhåndteringskurser kører jævnligt i regi af social- og sundhedsskolen BUM-kurser for medarbejderne IT-kurser for alle medarbejdere i plejen, men henblik på at styrke anvendelse af styrings- og dokumentationssystemer i plejen Kurser indenfor samarbejde, dialog og kommunikation i AMU-regi, på SOSU-skolen, Kurser i kost og ernæring Kurser i sårpleje Kurser i demens Kurser i sundhedsfremme og forebyggelse FVU (læse- og stavekurser) Praktikvejlederkurser For 2006 er der prioriteret midler til at fremme systematisk efter- og videreuddannelse ved en øget brug af voksenefteruddannelsessystemet med virksomhedstilpassede kurser. Uddannelsesaktiviteter på Omsorgscentret Fælledgården i perioden Følgende aktiviteter har fundet sted på Omsorgscentret Fælledgården. Demensområdet: Årligt møde for Demenskoordinatorer: 1 person i 2004 og 2005 i 3 dage Lokale Demensdage arrangeret af Demensteamet i Pilehuset. 10 personer i 2004, 4 personer i 2005 Demensdagene: 2 personer i 2004, 2 dage BUM implementering kursus: 2 Personer i december 2004 i 10 dage, 7 personer i marts/april 2005 i 10 dage. Kursus internt for Østerbro 2004: 8 medarbejdere og 3 ledere i 5 dage. BUM for ledere: Forstander og stedfortræder i marts 2004 Pleje og omsorg: Håndhygiejne, 3 temaeftermiddage for 10 plejepersonale ved CVU Øresund, Viden om hjerneskader, lokal undervisning af plejepersonale på Omsorgscentret Fælledgården i Sidemandsoplæring i plejeplaner 2005 og

8 Kost- og ernæringspleje: Temadage for al plejepersonale på Østerbro om ernæring af ældre, 4 dage i deltagere fra Omsorgscentret Fælledgården Dialogteatret med temaet Miljøet omkring måltidet for plejepersonale på Østerbro, 2 gange med i alt 14 deltagere fra Omsorgscentret Fælledgården 2006 Måltidets betydning med Claus Meyer og tjener, 1. dag i Deltagere i alt 10 personer blandt plejepersonale, køkkenpersonale og leder fra Omsorgscentret Fælledgården Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøuddannelsen: 1 person i 2004 i 5 dage, 1 person i 2005 i 5 dage, 3 personer i 2006 i 5 dage Sundhedspædagogik Diplomuddannelsen i Sundhedspædagogik CVU 1 person i 2004/2006 Voksenpædagogik Voksenpædagogisk grunduddannelse 2 personer i 2005 i 4 mdr. i fritiden IT-kurser BIT- kurser arrangeret i samarbejde med HR.staben og Niels Brock Academy: 51 personer i 5 dage 2006, 53 personer i 2 dage i 2006 Balanced Scorecard Bottom-up proces i efteråret 2005: 28 personer ledere og medarbejdere til 4 workshop a 1 dags varighed, 6 personer, ledere/medarbejdere i en arbejdsgruppe 4 dage i alt, 4 personer i kommunikationsgruppen, medarbejdere 4 gange a 2 timer, 3 personer i styregruppen med mødeafholdelse 4 gange a 3 timer (forstander leder medarbejder) Social psykiatri AMU kursus i social psykiatri:1 person, medarbejder i 2005 i 1 uge Senhjerneskade: Undervisning 3 personer i 3 dage, ledere og medarbejder i 2005 Uddannelsesområdet for elever - studerende: Klinisk vejlederuddannelse for sygeplejersker CVU: 2 personer i 2005 i 2 måneder Specialvejleder (mentor) for etniske elever 1 sosu-ass. 4 dages kursus Praktikvejlederkurser for medarbejdere: 3 dages varighed med 2 opfølgningsdage 4 personer i 2004, 4 personer i 2005, 4 personer i 2006 Medcinhåndtering AMU uddannelse Social- og Sundhedsskolen i Herlev: 10 personer i 2004 i 1 uge - Lederdage arrangeret af Sundhedsforvaltningen/HR staben: Kursus i økonomi og forvaltning: 4 personer i 2006 i 2 dage Coaching: 1 person i 5 dage i

9 Stresshåndtering: 1 person i 2 dage i 2006 Leder som formidler: 1 person i 4 dage Leder som iscenesætter: 1 person i 3 dage Ledelse: Appreciative Inquiry for de øverste 12 ledere på Østerbro i 1 dag, heraf forstanderen på Omsorgscentret Fælledgården. Diplomuddannelsen i ledelse ved Danmarks Forvaltnings højskole: 2 afdelingsledere i 2006/2007 (bevilget) Før leder uddannelse arrangeret af HR staben: 1 medarbejder i 2004 i 8 måneder Lønkurser: Accenture og KMD: 2 personer løbende i dages kurser. Opskoling: SOSU-skolen: 2 sygehjælpere i opskoling til Social- og Sundhedsassistenter, 1 sygehjælper i 2004/2005, 1 sygehjælper i 2005/ Spørgsmål 207 Hvad er omfanget af tilsynsindsatsen i forhold til plejehjem for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for ældreområdet i København som helhed? Københavns Kommune gennemfører to årlige tilsyn på alle plejehjem i kommunen jf. Lov om Social Service 75 i stk. 2. Udover denne forpligtigelse har kommunen i 2004 indført årlige tilsyn på hjemmeplejeenheder, træningscentre, dagcentre og private leverandører af hjemmeplejeydelser. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i perioden afholdt alle lovpligtige tilsyn anmeldte, såvel som uanmeldte. Sundheds- og Omsorgsudvalget tager årligt stilling til det kommende års tilsynsmetoder og fokusområder. Derudover beslutter udvalget et årligt tema for de anmeldte tilsyn. For 2006 er temaet Kvalitetsstandarder. Konkret har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen valgt også at inddrage medicinhåndtering og korrekt dispensering som specielt opmærksomhedspunkt ved tilsynet. Tilsynets årsrapport forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen. Tilsynene på plejehjem gennemføres som ét anmeldt tilsyn og ét uanmeldt tilsyn årligt. I det omfang tilsynet konstaterer væsentlige kritisable forhold, aflægges der opfølgende tilsyn. Tilsynene udføres af kommunens tilsynsenhed. Et typisk tilsyn foretages af 2 medarbejdere fra tilsynsenheden, og varer ca. 1 arbejdsdag. Nedenfor beskrives formål og tilsynsmetoder for udførelsen af tilsynene i

10 Uanmeldte tilsyn Formålet er at kontrollere kvaliteten i tilrettelæggelsen og udførelsen af pleje og omsorg på udvalgte områder, om der er overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens retningslinier samt at belyse den faktisk oplevede kvalitet af pleje og omsorg. Derudover er det formålet at belyse beboernes oplevelse af medinddragelse og fleksibilitet. På det uanmeldte tilsyn kontrolleres pleje/omsorgen for beboerne. Det undersøges om beboerne får den hjælp, de har krav på, om hjælpen ydes efter behov, og om beboerne inddrages i de daglige opgaver. Oplevelsen af indflytning, madens kvalitet, rengøring, arrangementer og daglig træning og aktivitet berøres. Derudover kontrolleres den plejefaglige dokumentation i form af stamdata, plejeplaner og medicinhåndtering og medicindokumentation. Plejepersonalets kendskab og informationsniveau om den enkelte beboer undersøges. Studiet har fokus på, om plejehjemmet lever op til lovgivning og kommunens kvalitetsstandarder for den plejemæssige indsats. Tilsynsenheden udvælger ca. 10 % (dog højst 15 beboere) af beboerne på hvert plejehjem til stikprøvekontrol, og der gennemføres interview med disse beboere og deres kontaktpersoner. Interviewet med beboere har fokus på, hvordan beboerne oplever kvaliteten af pleje/omsorgen. Interviewet med kontaktpersoner har fokus på, hvordan medarbejderne orienteres om og samarbejder med beboerne. Anmeldte tilsyn Formålet med det anmeldte tilsyn er, at institutionens organisatoriske styrker og svagheder afdækkes i et udviklingsperspektiv. På det anmeldte tilsyn tages der udgangspunkt i et spørgeskema, som plejehjemmet har udfyldt inden tilsynet. På tilsynet tages der afsæt i særlige problemfelter, som er identificeret ud fra besvarelsen af spørgeskemaet. Der er særlig fokus på organisation og ledelse, medarbejdertrivsel og beboer-/pårørenderåds generelle opfattelse af plejehjemmet. Derudover sættes fokus på de handlingsplaner, som plejehjemmene har udarbejdet efter tidligere tilsyn. Tilsynet starter med en rundvisning på plejehjemmet. Derefter gennemføres en gruppesamtale repræsentanter for beboere og pårørende. Formålet med samtalen er at afdække beboernes tilfredshed og indflydelse. Fokus for samtalen er omsorg, dagligdagen, indflydelse, information, aktiviteter, træning og måltidet. Derefter afholdes en gruppesamtale med personalerepræsentanter uden ledelsesfunktioner. Formålet med samtalen er at afdække medarbejdernes tilfredshed og indflydelse. Fokus i denne samtale er arbejdets organisering, udvikling, nærvær/fravær og kvalitetsstandarder. Tilsynet afsluttes med en samtale med ledelsen. Fokus i denne samtale er lederens besvarelse af spørgeskemaet, rundvisningen samt forhold, der er berørt af beboere og medarbejdere. 10

11 Tilsynsrapport, høring og offentliggørelse Tilsynsenheden udarbejder en foreløbige rapport, der sendes i intern høring til plejehjemmet. Denne interne høring giver plejehjemmet mulighed for at korrigere eventuelle faktuelle fejl i rapporten inden offentliggørelsen. Derefter offentliggøres rapporten ved, at den sendes til høring på plejehjemmet, i brugerpårørenderådet samt i bydelens ældreråd. Der er 4 ugers høringsfrist. Efter høringsfristens udløb lægges rapporten og høringssvarene på kommunens hjemmeside Der sendes et tilsynsbevis til plejehjemmet, hvor følgende fremgår: dato for tilsynet, hvilke personer, der har udført tilsynet samt, hvor tilsynsrapporten kan rekvireres. Dette tilsynsbevis er beregnet til ophængning et synligt sted på plejehjemmet. Den enkelte beboer eller pårørende skal have tilbud om løbende at få tilsendt tilsynsrapporterne, hvilket forudsættes effektueret af plejehjemmet. Plejehjemmets ledelse udarbejder en handlingsplan på baggrund af tilsynets bemærkninger og anbefalinger. Ældrekontoret følger løbende op på plejehjemmets handlingsplan Tabel 6: Oversigt over udførte kommunale tilsyn på plejehjem i København og Omsorgscentret Fælledgården Uanmeldte tilsyn Anmeldte tilsyn Opfølgende tilsyn Akutte/ ekstraordinære tilsyn (2) 64(1) 3(0) (2) 64(1) 2(0) * 29(0) 29(1) 2(0) 3(1) * Opgjort pr. 31. maj 2006 Tilsynsenheden, Københavns Kommune Af Tabel 6 fremgår det samlede antal tilsyn på plejehjem/plejeboliger samt Omsorgscentret Fælledgården i parentes. Det skal bemærkes, at antallet af tilsyn overstiger antallet af plejehjem, idet flere institutioner er så store, at der er gennemført to tilsyn. Dette gælder f.eks. Omsorgscentret Fælledgården, hvor der er udført et uanmeldt tilsyn i plejeboligerne og et uanmeldt tilsyn i de beskyttede boliger. I perioden er der sket lukninger og sammenlægninger af institutioner. Opfølgende tilsyn udføres, hvis der konstateres væsentlige kritisable forhold. På møde i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgudvalg blev det den 1. juni 2006 besluttet at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender at det nye tilsynskoncept skal foreligge senest 15. august 2006, herunder Tilsynets organisatoriske tilhørsforhold eller udbud af tilsynsopgaven til private firmaer. Forslaget om det fremtidige tilsynskoncept udarbejdes således, at der sikres uafhængighed af Københavns Kommune. Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner har i perioden også sine lovpligtige årlige tilsynsbesøg. Embedslægeinstitutionen er uafhængig af Københavns Kommune jf. Redegørelse vedrørende Omsorgscentret Fælledgården Maj I forbindelse med embedslægetilsynet vurderes om, der i fornødent omfang er instrukser (retningslinier), således at de ansatte kan gennemføre plejen og behandlingen sundhedsmæssigt forsvarligt. Derudover vurderes eksempelvis: 11

12 Om den sundhedsfaglige dokumentation er tilstrækkelig. Om beboernes patientrettigheder tilgodeses. Samarbejdet med den øvrige sundhedssektor. Om den hygiejniske standard er tilfredsstillende. Om beboernes behov for ernæring tilgodeses. Om beboere med særligt behov herfor tilbydes fysisk aktivitet med henblik på vedligeholdelse af funktionsniveau, mv. Bygnings- og indeklimaforhold af helbredsmæssig betydning. Embedslægetilsynet varetages af 2 personer og varer ca. 2 arbejdsdage. 7. Spørgsmål 208 Antallet af klager over omsorgssvigt m.m. for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for Københavns Kommune som helhed. Tabellen nedenfor viser en oversigt over antallet af klager over plejen og omsorgen for henholdsvis Omsorgscentret Fælledgården og for plejehjem i Københavns Kommune som helhed. Tabel 7: Oversigt over klager vedr. Omsorgscentret Fælledgården og plejehjem i København som helhed Antal klager Omsorgscentret Fælledgården * Plejehjem i København som helhed * Tal for Omsorgscentret Fælledgården er revideret. Dette skyldes mere nøjagtig registrering af klagetidspunkt, samt supplerende oplysninger fra Omsorgscentret Fælledgården. Opgjort pr. 9. juni I Redegørelse vedrørende Omsorgscentret Fælledgården Maj 2006 gives der en nærmere redegørelse af klager og henvendelser i perioden , herunder for hvordan klager håndteres. Som det også fremgår af redegørelsen er klager et kommende indsatsområde for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Jesper Fisker 12

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 SOCIALE OG KULTURELLE

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Til landets embedslægeinstitutioner

Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Til landets embedslægeinstitutioner Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder Til landets embedslægeinstitutioner December 2001 2 1 Indledning...3 2 Boliger omfattet af tilsynet...4 3 Tilsynets

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Kristiansminde Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 30. juni 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008 Plejecenter Nørrevænget -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Bernadottegården Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 8. oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Organisering udfordringer og løsninger

Organisering udfordringer og løsninger Organisering udfordringer og løsninger Pernille Hansted Kostsekretariatet/Ældrestaben www.kk.dk Side 2 / Organisering - udfordringer og løsninger Er det svært? Pleje Køkken Side 3 / Organisering - udfordringer

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet Uanmeldt tilsyn April 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere