Kirkeministeriet. & folkekirken i netværkssamfundet IT-STRATEGI. Kirkeministeriet. Frederiksholms Kanal København K. Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeministeriet. & folkekirken i netværkssamfundet IT-STRATEGI. Kirkeministeriet. Frederiksholms Kanal 21. 1220 København K. Tlf."

Transkript

1 IT-STRATEGI Kirkeministeriet & folkekirken i netværkssamfundet Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax

2 FORORD Den almindelige udbredelse af Informations Teknologi (IT) har allerede sat sig flere spor i vores hverdag: Vi kan f.eks. bruge telefonen, hvis vi skal rette i selvangivelsen, bibliotekerne tilbyder adgang til pc er, og Net-caféer er begyndt at præge bybilledet. En stadig større del af befolkningen har desuden prøvet at købe rejser, bøger, musik mm. fra virksomheder, der udbyder varer via hjemmesider, og e-post er blevet en væsentlig kilde til kommunikation, både indbyrdes mellem private og mellem private og offentlige myndigheder. Udfordringen for os er at tage aktivt del i denne udvikling. Det stiller krav om nye måder at udvikle og dele viden på. Det stiller krav om nye måder at arbejde sammen på. Og det stiller krav om nye måder at kommunikere med omverdenen på. I IT-strategien for Kirkeministeriet og folkekirken foreslåes en række initiativer, hvor den moderne teknologi kan inddrages som et aktiv for både folkekirken og folkekirkens administrative myndigheder. Denne pjece gengiver de væsentligste forslag fra strategien, og har ajourført den aktuelle situation til foråret Kirkeministeriet IT-strategi Pjece Publikationen kan hentes på Kirkeministeriets hjemmeside Formålet med udsendelsen af pjecen er at få IT-strategiens forslag ud til en bred debat på alle niveauer i det folkekirkelige landskab. Jeg vil i den forbindelse opfordre til, at man også benytter det elektroniske debat-forum på Internettet (www.debat.km.dk), så andre kan følge med i diskussionerne og bidrage med egne synspunkter. Dette debatforum er nærmere omtalt bagerst i denne pjece. Her kan den komplette rapport og tilhørende bilag ligeledes hentes. Man kan debatere IT-strategien på Udgivet af: Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax e-post: Når debatten har fået en rimelig tid at udspille sig i, vil der blive set på, hvilke IT-strategiske initiativer der med fordel kan igangsættes i folkekirken. Til det formål har jeg i april 2001 nedsat en styregruppe for IT-strategien. Styregruppen består af repræsentanter fra Kirkeministeriet, Den danske Præsteforening, Danmarks Provsteforening, biskopperne samt Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer. Der vil desuden være mulighed for efter behov at supplere styregruppen med personer, der skønnes at kunne bidrage til gruppens arbejde. Jeg ser frem til en udbytterig debat, og hilser alle kommentarer og forslag velkommen! Grafisk tilrettelægning: Dick Hale Grafisk Tegnestue Tryk: DeFacto Johannes Lebech Kirkeminister 2 3

3 1.FREMTIDENS IT I HVERDAGEN Når man kommer ind på sognets hjemmeside eller når man tænder sin Kirkenets-pc, mødes man af en forside. Forsiden indeholder en let tilgængelig indgang til informationerne. IT kan integreres i eksisterende og/eller nye uddannelser og kursustilbud for præster, kirkefunktionærer og menighedsrådsmedlemmer. På folkekirkens uddannelsesinstitutioner kunne man f.eks. blive optaget i en nyhedsgruppe sammen med de øvrige studerende. Nyhedsgrupperne kan opretholdes, også efter at uddannelsen er gennemført. Teknologien kan her understøtte opbygningen af faglige netværk, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer. Præstehøjskolen kan anvende intranettet til efteruddannelsesaktiviteter. Det kan være et supplement til opholdene i Løgumkloster for de kursister, som gerne vil ind i nogle længerevarende kursusforløb, men har svært ved at være hjemmefra i længere tid ad gangen. Blandt mulighederne kan også tænkes nogle mere private og kulturelle tilbud. På intranettets markedsplads kan der bl.a. skabes muligheder for at leje et sommerhus af en kollega. Formidling til borgerne Sognets hjemmeside kan formidle oplysninger til borgerne, men kan også benyttes i en dialog med borgerne. De mest almindelige borgerrettede blanketter kan således med fordel gøres tilgængelige via hjemmesiden, og et debatforum på sognets hjemmeside kan bruges i de lokale diskussioner om aktuelle emner, f.eks. som optakt til kommende menighedsrådsmøder. Sådan kunne intranettet i princippet præsentere sig for brugeren. Ud over en god nyhedsformidling giver forsiden et overblik over valgmuligheder. Man kan hurtigt finde og vælge den information, man søger. IT kan skabe kontakt Med IT er kollegerne tættere på. Når man ønsker det, kan man "mødes" med ligesindede og udveksle erfaringer og meninger. På den fælles debatside kan alle med adgang til en pc aflevere og læse indlæg om aktuelle emner. Nogle nyhedsgrupper er åbne for alle. Men en kreds af brugere kan også oprette en lukket nyhedsgruppe. IT-teknologien tilbyder således et supplement til den debat, der i dag udspiller sig i bl.a. fag- og dagbladene. Hvis sognepræsten ønsker det, kan manuskriptet til den seneste prædiken desuden offentliggøres på sognets hjemmeside. På sidens debatforum kan borgerne så i løbet af ugen forholde sig til prædikenen, og sognepræsten kan løbende følge med i og bidrage til debatten. Endvidere kan hjemmesiden inddrages i konfirmandundervisningen. En lettere og mere effektiv arbejdsdag IT kan give adgang til en lang række opslagsværker, oversigter og selvbetjeningssystemer. Præsterne kan indberette ferieønsker til provsten direkte i den fælles provstikalender. Diæt- og kørselsregnskabet indberettes ligeledes elektronisk via en side, der samtidig giver den enkelte overblik over beregningsregler og afregnede kilometer. De lønansvarlige kan indberette løn direkte til FLØS via en side på Internettet. Fra KIS kan menighedsrådet udtrække statistikker til brug for budgetlægningen og økonomistyringen. Med andre ord gør IT det let og hurtigt at finde og bruge de relevante oplysninger og hverdagen bliver nemmere. 4 5

4 2. DEN AKTUELLE SITUATION Med etableringen af Den Ny Kirkebog (DNK) er der sket en udbredelse af Kirkenettet, så det omfatter alle pastorater, samtidig med at alle præster og kirkekontorer har mulighed for at få en pc tilknyttet nettet. De kommende DNK-brugere (kirkebogsførende præster, provster og kordegne) er i den forbindelse tilbudt deltagelse i et grundlæggende IT-kursus for begyndere, introduktion til en CD-ROM med de syv moduler i pc-kørekortet, samt et specielt udviklet kursus i brug af Verificeringsmodulet. Samtidig med den tekniske opbygning af moderne arbejdspladser er der udviklet systemer, som understøtter opgaveløsningen på tværs af organisatoriske enheder. Kirkeministeriet og stifterne har således i fællesskab taget et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem i brug. Opgaver og procedurer bliver løbende tilpasset de nye forhold. Både løsningen af disse opgaver og de forbedrede kommunikationsmuligheder har været med til at styrke samspillet mellem Kirkeministeriet og folkekirken og til at afprøve nye relationer. Helt afgørende har det været og vil fortsat være at samspillet foregår i en gensidig respekt for andres kompetence og professionalisme. Den Ny Kirkebog, DNK, har ændret forudsætningerne for en IT-strategi ved at udvide netværket til hele folkekirken. IT-strategien forholder sig derfor til, hvordan man fra Kirkeministeriets og folkekirkens side kan organisere udviklingen af de elektroniske tjenester, som skal tilbydes folkekirken. Endvidere har et provsti meldt sig til et projekt, hvor man i samarbejde med Kirkeministeriet nærmere undersøger fordelene ved at lade sognene foretage elektronisk regnskabsindberetning til provstiudvalget via Internettet. Kirkeministeriets InformationsSystem (KIS) er blevet opbygget gennem de seneste år. Det indeholder informationer, som bør være fælles eje, og gør dem tilgængelige for alle parter. Kirkeministeriet har i december 2000 oprettet en Sogneportal på Internettet. Herfra kan enhver finde en række standardoplysninger om folkekirkens sogne, menighedsråd og provstier. I lyset af, at flere og flere menighedsråd opretter sogne-hjemmesider, hvor de lokale forhold præsenteres på en måde, der direkte afspejler de lokale beslutninger, har ministeriet i foråret 2001 påbegyndt en omlægning af portalen: Hvor der før kun blev vist standardoplysninger fra KIS, vil søgninger på Sogneportalen fremover vise sognenes egne hjemmesider. For de sogne, der ikke har oprettet hjemmesider, vil det fortsat være oplysningerne fra KIS der vises. DNK-styregruppen - der blev nedsat i overvejer for tiden en række mulige tiltag vedrørende fremtidens tilbud, organisering og gennemførelse af IT-undervisning for ansatte i folkekirken og for menighedsrådsmedlemmer. Det kan dreje sig om almindelig grunduddannelse i brug af IT-værktøjer, eller mere specialiserede områder, f.eks. brug af DNK eller redigering af sognets egen hjemmeside. DNK-styregruppen består nu bl.a. af repræsentanter fra Kirkeministeriet, Den danske Præsteforening, Danmarks Provsteforening, biskopperne, Danmarks Kordegneforening og Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer. Således har Kirkeministeriet på anmodning af Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer iværksat en forsøgsordning, hvor en række menighedsrådsformænd har fået en Kirkenets-pc. IT i konfirmandundervisningen omtalt i Århus Stiftstidende. 6 7

5 3.VISIONER OG MÅL IT-strategiens forslag og den deraf følgende debat skal medvirke til at sikre, at folkekirken fortsat har gode rammer i form af adgang til at arbejde på en måde, der også teknologisk svarer til de forventninger som stilles fra det øvrige samfund. Nogle vil måske spørge om IT reelt vil medføre en styrkelse af det lokale arbejde, det være sig administrativt eller forkyndelsesmæssigt. Ud fra de hidtidige erfaringer forventes det, at samspillet mellem de kirkelige instanser indbyrdes og mellem Kirkeministeriet og folkekirken vil øges og det vil skabe ændringer. Det er målsætningen, at sådanne ændringer skal understøtte og styrke det lokale arbejde og de lokale muligheder. Strategiens forslag er sammenfattet i tre overordnede visioner: Folkekirken i netværkssamfundet, den elektroniske arbejdsplads og digital forvaltning. Folkekirken i netværkssamfundet Brugen af IT skal fortsat understøttes med opbygning af sammenhængende løsninger og fælles standarder. Internettet skal udnyttes til at informere, til at skabe kontakt og til at kommunikere. Desuden skal folkekirkens interne udnyttelse af IT styrkes ved målrettet brug af den interne kommunikation, netværksdannelse og vidensdeling bl.a. i form af et intranet. ALLE SOGNE PÅ INTERNETTET Sogneportalen sikrer at der på Internettet som minimum kan findes en række standardoplysninger om alle sogne. Sognene skal tilbydes den fornødne uddannelse, vejledning og infrastruktur med henblik på at etablere nye hjemmesider eller udbygge de eksisterende hjemmesider. FOLKEKIRKENS INTRANET Folkekirkens intranet skal fungere som et fællesskab, man kan bidrage til og trække på. Det skal fremstå som en væsentlig og troværdig ressource af viden og selvbetjeningssystemer. For at få fællesskabet til at virke, skal vidensdeling være noget, alle har interesse i. Udfordringen er derfor at skabe de gode eksempler og få dem udbredt. Intranet er brugen af World Wide Webteknologi internt i en organisation. Intranettet videregiver informationer internt i organisationen og fungerer som vidensdeling. Det er kun Kirkenettets brugere, der har adgang til folkekirkens intranet. DIGITALE KONVENTER Kirkenettet skal stille et moderne konference- og abonnementssystem til rådighed. Systemet skal være et tilbud som kan anvendes af konventer, personalegrupper, interessefællesskaber og andre til at oprette åbne og lukkede konferencer. De "nye" digitale konventer skal udspringe af de erfaringer og den brugerkreds, der er tilknyttet det nuværende Digitale Konvent, som fungerer via s og nyhedsgrupper. LIVSLANG LÆRING MED IT Folkekirkens uddannelsesinstitutioner skal have mulighed for at tilbyde IT-understøttet undervisning som et supplement til den eksisterende fremmødebaserede undervisning. Derudover skal anvendelse af IT indgå som en integreret del af uddannelsen på uddannelsesinstitutionerne, både i form af kurser i grundlæggende IT-kendskab, i form af kurser i brug af Kirkenettets tjenester og på mere specialiserede områder, f.eks. redigering og vedligeholdelse af hjemmesider. Præster, kirkefunktionærer og menighedsrådsmedlemmer skal have mulighed for at deltage i sådanne kurser. FORKYNDELSE VIA INTERNETTET Internettet er en ny og forholdsvis uprøvet kontaktform i forkyndelsesmæssig sammenhæng. Det er et medie, hvor der kan skabes kontakt til mange mennesker, og denne kontakt kan bringes videre over i mere personlige møder. Kirkeministeriet kunne støtte udvalgte projekter der kan bidrage til, at folkekirken opnår flere erfaringer med at udnytte Internettet i forkyndelsesmæssig sammenhæng. Man kan også forestille sig, at mulighederne for et samarbejde med Danmarks Radio om web-transmission af andagter mm. undersøges. Den elektroniske arbejdsplads Den fremtidige arbejdsplads har adgang til alle relevante tjenester og informationer. Arbejdspladsen er indrettet og udstyret, så den understøtter de anvendelsesmæssige visioner og initiativer, der i øvrigt er beskrevet. Det er ikke kun præsterne, der er på nettet. Også menighedsrådene er med i denne udvikling. INTEGRATION AF INFORMATION OG PROGRAMMER Administrative programmer til menighedsråd, kirkekontorer, provstier, stifter og ministerium skal fungere som et sammenhængende hele, der udveksler og deler fælles information. Kirkeministeriet skal i samarbejde med de berørte parter gå forrest mht. at inspirere til og levere sammenhængende løsninger eller specificere standarder og grænseflader, hvor andre leverer løsningerne. 8 9

6 FORTSAT UDVIKLING AF INFRASTRUKTUREN Der skal fortsat afsættes midler til vedligeholdelse og udbygning af Kirkenettets infrastruktur, således at Kirkenettet kan understøtte etableringen af den digitale forvaltning og af folkekirkens behov for elektronisk kommunikation og vidensdeling. HELE FOLKEKIRKEN PÅ NETTET Alle dele af folkekirken skal kunne kommunikere elektronisk. Det kan overvejes at understøtte en hjemme-pc-ordning til menighedsrådsformænd og -kasserere. Alle præster/kirkekontorer har desuden adgang til Kirkenettet. HURTIG OG ENKEL ADGANG TIL KIRKEINFORMATION Intranettet skal indeholde en fælles portal med avancerede søgemaskiner, der kan give folkekirkens ansatte den bedste adgang til al den folkekirkelige og teologiske information, som findes på intra- og Internettet. FÆLLES KLASSIFIKATION AF KIRKEINFORMATION Kirkeministeriet skal bistå med udvikling af en fælles klassifikation af informationerne på folkekirkens hjemmesider. Klassifikationen samles i en anbefaling til sognene vedrørende oprettelse af Netværkssamfundet er globalt og går på tværs af tid og sted. På tværs af tid fordi netværkssamfundet ikke skelner mellem åbent og lukket eller dag og nat. På tværs af sted fordi netværkssamfundet kortslutter den traditionelle geografiske tænkning. En portal er en hjemmeside, der fungerer som vejviser til andre hjemmesider. hjemmesider. Brugen af anbefalingen vil betyde, at hjemmesiderne lettere kan findes i søgemaskiner, så der kan oprettes tværgående oversigter, f.eks. prædikantlister og lister over kirkekoncerter. DIGITAL SIGNATUR Præster, kirkefunktionærer og menighedsrådsmedlemmer skal have tildelt en digital signatur, som kan anvendes internt og eksternt i mails og på webbet. Brug af den digitale signatur skal endevidere implementeres i sikkerhedspolitikken på web- og mail-baserede tjenester. Digital forvaltning Den digitale forvaltning har som mål at effektivisere den samlede indsats på en opgave, fra den opstår et sted, til den er løst et andet og evt. arkiveret et tredje sted. Den omfatter alle instanser fra borger, menighedsråd og kirkekontor over provsti og stift til ministerium og øvrige samarbejdsparter. Der er derfor fokus på samarbejde om etablering af sammenhængende systemer. Sideløbende med de tekniske aktiviteter og med indsatsen for at anvende de nye muligheder vil der være en stigende uddannelses-aktivitet. Denne aktivitet kan gå på tværs af fag og ansættelsesvilkår. Når menighedsråd fremsender sager tjenstligt, kan det også ske elektronisk. Sager af mere ekspeditionsmæssig karakter kan evt. sendes direkte til stiftet med kopi til provsten. E-BLANKETTER TIL KIRKER OG BORGERE Målet er, at det via Internet skal være muligt for kirker og borgere at få adgang til de mest almindelige borgerrettede blanketter. Når det er sikkert, skal de udfyldte blanketter også kunne indsendes via Internettet. ADGANG TIL LØNSYSTEMET FLØS VIA INTERNETTET De lønansvarlige skal have mulighed for at indberette oplysninger til brug for FLØS via Internettet. DIÆTER OG KØRSELSREGN- SKAB PÅ INTRANETTET E-blanketter til diætudbetaling og kørselsregnskaber skal stilles til rådighed for alle ansatte med adgang til Kirkenettet. Blanketterne skal automatisk sendes til den godkendende myndighed og videre derfra til udbetaling uden genindtastninger. ELEKTRONISK INDBERETNING Indberetning af regnskabsoplysninger fra menighedsrådene til provstiudvalgene skal foregå elektronisk. Der skal derfor udstedes et regnskabscirkulære, der redegør for kravene til aflevering af regnskabsoplysninger i et elektronisk format. Derudover skal provstiernes budgetter indberettes til KIS, så menighedsrådene får et informationsredskab til brug for budgetteringen

7 FLØS SKAL ANVENDES AF 90% AF MENIGHEDSRÅDENE Stadig flere menighedsråd vælger at anvende FLØS. Det giver store fordele for både menighedsråd og stifter. Der skal derfor gøres en ekstra informationsindsats for at få hovedparten af de sidste mulige FLØS-brugere med. Målet skal være, at 90% af menighedsrådene bruger FLØS, inden der er gået fire år. Kirkeministeriet er opmærksom på, at der ikke må udvikle sig en "dem-og-os-situation". Udnyttelsen af IT er et fælles ansvar med forskellige opgaver. Internet-teknologien giver mulighed for en lokal anvendelse og dermed en mangfoldighed af udnyttelser, som ikke skal koordineres eller godkendes. Enhver kan udnytte Internettet til at hente og til at give information, og barriererne for at komme i gang bliver hele tiden lavere. Disse egenskaber understøtter folkekirkens struktur og hilses velkommen. 4.VÆRDIER OG HOLDNINGER IT-udviklingen tegner til at blive lige så dynamisk, som den har været hidtil. Planer skal derfor løbende justeres og ajourføres. Det vil ske ud fra de værdier og holdninger, som har præget Kirkeministeriets arbejde med IT-udvikling, og som vil være dominerende også for den kommende udvikling. Respekt for strukturen Der skal fortsat bestå en klar erkendelse af og respekt for den særlige struktur, der kendetegner samspillet mellem folkekirken og Kirkeministeriet. Kirkeministeriet vil også fremover se det som sin opgave at sikre moderne rammer for folkekirkens udvikling i et samarbejde med bl.a. de folkevalgte menighedsrådsmedlemmer og med folkekirkens ansatte. Rammernes indhold er fortsat folkekirkens eget ansvar. Folkekirken er kendt for en levende debatkultur, også hvad angår emnet informationsteknologi. Udviklingen og den stigende tilgængelighed af IT skaber idag mulighed for en lokal anvendelse, der i stigende grad kan fokusere på det kirkelige frem for at være begrænset til det rent administrative. Kirkenettet er opbygget primært for at tilgodese administrative formål, men det kan idag anvendes meget bredere. Lokale ønsker og initiativer kan fremover skabe grundlag for idéer og anvendelser, der får betydning for ministeriets rolle som formidler af den nødvendige tekniske infrastruktur. I DNK-projektet er registreringsopgaven fortsat placeret lokalt hos de kirkebogsførende præster i sognene. Folkekirkens LØnService (FLØS) ligger i stifterne. Provstiløsningerne understøtter forvaltningen i provstierne. Attraktive arbejdspladser En væsentlig del af en attraktiv arbejdsplads er, at man arbejder med moderne og effektive redskaber, så man løbende kan forbedre sine kvalifikationer. Som et led i at skabe attraktive arbejdspladser vil det også fortsat være et varemærke for Kirkeministeriets IT-udvikling, at medarbejderne har ansvar for og indflydelse på denne udvikling. Vilje til og mod på forandring Som arbejdsplads, og som offentlig forvaltning, skal ministeriet og folkekirken udvikle sig sammen med det øvrige samfund. DNK-projektet er et eksempel på viljen til forandring. Kirkebogsføringen skal udvikles, så den lever op til samfundets forventninger til en tidssvarende borgerbetjening. I dette projekt bidrager Kirkeministeriet med initiativ og projektledelse og får leveret uddannelse og IT-løsninger direkte til brug i folkekirken. Et stort antal kommende brugere er involveret i udviklingsarbejdet. For ministeriet og i stifterne er udviklingen og ibrugtagningen af det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem udtryk for en tilsvarende vilje til at forestå større udviklingsprojekter, der bringer IT-understøttelsen af sagsbehandlingen på niveau med den mest moderne administration

8 Vilje til at udnytte teknologien i en løbende moderniseringsproces vil også fremover være en dominerende kraft, som vil udfordre de vante mønstre. Vilje til at gennemføre projekterne Planer og budgetter gør det ikke alene. Det kræver engagement og vilje at gennemføre et projekt og at overvinde de vanskeligheder, der opstår undervejs. Kirkeministeriet har i de forløbne IT-projekter stået igennem de kriser, som er opstået, og er kommet styrket ud på den anden side. Også fremtidige kriser vil blive mødt med en stærk vilje til at løfte projekterne i mål. Modernisering af forvaltningen kan betyde, at den normale tjenstlige vej for en sagsbehandling vil blive udfordret. Det vil være anledning til at tage det vante mønster op til revision. DDELTAG E I IT-DEBATTEN PÅ Ordet er frit, og alle er velkomne til at give udtryk for deres synspunkter. Man er også velkommen til at kommentere andres indlæg. Det er et debatforum, hvor deltagerne debatterer med hinanden. Det er ikke en offentlig brevveksling mellem den enkelte og Kirkeministeriet. BAT 15 Ministeriet forventer at deltage i debatten, men vil ikke være forpligtet til at besvare alle henvendelser. Ministeriet vil i det omfang, det viser sig nødvendigt, foretage en redigering af debatsiden, så den fortsat vil være overskuelig og aktuel. De synspunkter, der fremlægges i dette debatforum, står for bidragydernes egen regning. 14

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

It-Strategi 2010-2012

It-Strategi 2010-2012 It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken januar 2010 Dokument nr. 8789/10 Forord It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken er en revision af strategien fra 2008, der også

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Kirkeministeriet & folkekirken

Kirkeministeriet & folkekirken Kirkeministeriet & folkekirken It-strategi 2005 Kirkeministeriet den 31. december 2004 Dokument nr. 218201 indholdsfortegnelse 1. MISSION OG IT-VISION... 3 1.1 En organisation med mange målgrupper... 3

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Bilag A-2. De 4 hovedtemaer. Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1. Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3. Bilag A-3 Kompetence og Uddannelse side 14

Bilag A-2. De 4 hovedtemaer. Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1. Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3. Bilag A-3 Kompetence og Uddannelse side 14 Bilag A De 4 hovedtemaer Bilag A-0 Vejledning til bilag side 1 Bilag A-1 IT-infrastruktur side 3 Bilag A-2 IT-erhvervsudvikling, e-handel og ITrammebetingelser for erhvervslivet side 10 Bilag A-3 Kompetence

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere