Offentligt udbud Teknologiudvikling vedr. in-situ oprensning under grube 1 og 2, Kærgård Plantage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt udbud Teknologiudvikling vedr. in-situ oprensning under grube 1 og 2, Kærgård Plantage"

Transkript

1 Udbyder: Region Syddanmark Udbudsmateriale Offentligt udbud Teknologiudvikling vedr. in-situ oprensning December 2008 Udgivelsesdato: 5. december 2008 Projekt: Udarbejdet: Bent Raben

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING UDBUDSBETINGELSER Udbudstype Grundlag for ydelserne Udbyder Udbyders kontaktperson Kriterier for tildeling af den udbudte kontrakt Krav til tilbud Generelle oplysninger Personlige og juridiske forhold Økonomiske forhold Teknisk og faglig kapacitet Tilbudsliste og vedlagte oplysninger Beskrivelse af opgaveløsningen Bemanding og organisation Diverse Alternative tilbud/option Forbehold Spørgsmål til ordregiver Aflevering af tilbud Meddelelse om resultat... 6 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Tilbudsliste/tilbudsformular Beskrivelse af opgaven og krav til opgaveløsningen Kontraktformular

3 1 1 INDLEDNING Udbuddet omfatter rådgivningsydelser og udførelse af pilotprojekter i forbindelse med teknologiudvikling vedr. in-situ oprensning under grube 1 og 2 i Kærgård Plantage. Opgaven er beskrevet nærmere i bilag 2.

4 2 2 UDBUDSBETINGELSER Nærværende udbud vedrører ydelser som beskrevet i bilag. Udbudsforretningens forløb er beskrevet nedenfor. 2.1 Udbudstype Opgaven udbydes i offentligt udbud i henhold til EU-direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Grundlag for ydelserne Grundlaget for tilbud og ydelser er: Dette udbudsmateriale med bilag (tilbudsliste, kontraktformular og beskrivelser) samt eventuelle rettelsesblade. De til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler som finder anvendelse for nærværende udbud. Oplysninger om regler vedrørende skatter og afgifter, miljø- og arbejdsmiljøregulering mv. kan fås ved henvendelse til: Skat, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Udbyder Udbyder er: Region Syddanmark Damhaven Vejle 2.4 Udbyders kontaktperson I udbudsfasen er udbyderens kontaktperson Bent Raben, Grontmij Carl Bro A/S, Granskoven 8, DK-2600 Glostrup, tlf.: , Kriterier for tildeling af den udbudte kontrakt Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på baggrund af følgende: 1) Fast pris iht. tilbudsliste 45 % vægtning 2) Timerater for evt. supplerende opgaver iht. tilbudsliste 5 % vægtning 3) Kvalitet i udførelsen af opgaven og det færdige produkt 40 % vægtning 4) Bemanding og organisation, inkl. CVer 10 % vægtning

5 3 Den faste pris evalueres ud fra summen i tilbudslisten i bilag 1, således at tilbuddet med laveste pris tildeles maksimumpoint, og de øvrige tilbud tildeles proportionalt færre point. Timeraterne for eventuelle supplerende opgaver evalueres efter samme princip, hvor de enkelte timerater vægtes som angivet i bilag 1. Kvalitet i udførelsen af opgaven og det færdige produkt vurderes ud fra tilbudsgivers beskrivelse af, hvordan han opfatter opgaven og hvilke forslag til løsninger og håndtering af de væsentligste udfordringer, der efter tilbudsgivers opfattelse ligger i opgaven. Der vil blive lagt vægt på, at tilbudsgiver demonstrerer forståelse for opgaven, og har kvalificerede bud på håndtering af de problemstillinger, der kan formodes at være aktuelle i denne type af opgaver. Endvidere vil der blive lagt vægt på tilbudsgivers eventuelle forslag og beskrivelse af alternativ metode og forslag til hvorledes denne kan afprøves på tilsvarende niveau som de tre metoder, udbyder har beskrevet, herunder hvilken pris tilbudsgiver vil tilbyde at gennemføre denne afprøvning for. Det indgår også i vurderingen, hvorledes der argumenteres for en sådan alternativ metodes relevans i den aktuelle sammenhæng, herunder dens fortrin frem for den af de i bilag 2 skitserede metoder, som tilbudsgiver vurderer som mindst relevant. Bemanding og organisation evalueres ud fra, i hvilket omfang den korresponderer med den i tilbuddet beskrevne opgaveløsning, og i hvilket omfang de vedlagte CVer dækker de ansvarsområder, der er nævnt i afsnit 6 i opgavebeskrivelsen i bilag 2. Der vil kun blive evalueret 1 CV for hvert af de nævnte 8 ansvarsområder, dvs. maksimalt 8 CVer. Det skal tydeligt fremgå, hvilket CV, der skal evalueres i forhold til hvilket ansvarsområde. Hvis tilbudsgiver ønsker at nogle nøglepersoner skal dække flere af de nævnte ansvarsområde, skal dette ligeledes fremgå klart. 2.6 Krav til tilbud Generelle oplysninger Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers navn og adresse og andre kontaktdetaljer. Hvis tilbuddet afgives af flere i forening, skal der oplyses navnet på en person, der har bemyndigelse til at indgå aftale vedrørende tilbuddet med bindende virkning på vegne af alle parter. Tilbuddet skal afgives i form af en række dokumenter, der dokumenterer opfyldelse af udbyders mindstekrav vedrørende personlig og juridiske forhold samt økonomiske og faglige kvalifikationer. Desuden skal tilbuddet indeholde en udfyldt og underskrevet tilbudsliste/tilbudsformular, der anvendes ved tildelingsvurderingen som beskrevet i punkt Personlige og juridiske forhold Der kræves dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er under konkurs, betalingsstandsning mv. eller har forfalden gæld til det offentlige, hvorom der ikke er truffet aftale om afvikling, eller andre af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2, litra a), b), c), e), og f) nævnte situationer.

6 4 Dokumentation skal vedlægges i form af en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller en lignende attest/bevis, der er underskrevet/attesteret af en anden kompetent retslig eller administrativ myndighed inden for de seneste 6 måneder. Tilbuddet skal endvidere indeholde en underskrevet tro- og love-erklæring om, at entreprenøren ikke har forfalden gæld til det offentlige (Tro- og love-erklæringen er integreret i tilbudslisten). Hvis tilbuddet afgives af flere i forening, skal alle parter afgive ovenstående oplysninger og dokumentation Økonomiske forhold Virksomhedens seneste afsluttede årsregnskab med revisorpåtegning skal vedlægges. Tilbudsgiver skal endvidere vedlægge tilbuddet en erklæring om samlet omsætning de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Minimumskravet er en gennemsnitlig omsætning de seneste 3 år på minimum 20 mio. DKK og en soliditetsgrad på min. 10 % Teknisk og faglig kapacitet Der kræves dokumentation for, at tilbudsgiver har erfaring fra lignende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Dokumentation vedlægges i form af en liste over de mest relevante referencer. Kontraktsum, kontraktperiode og kunde skal oplyses. Hvis tilbudsgiver ikke selv har den fornødne erfaring med f.eks. udførelse af de tilknyttede entreprenørydelser eller laboratorieanalyser, kan han basere sig på andres formåen, under forudsætning af at tilbudsgiver dokumenterer i sit tilbud, at han har rådighed over disse ressourcer, f.eks. i form af et forhåndstilsagn fra en underleverandør, der kan præstere relevante referencer. Der kræves dokumentation for tilbudsgivers kvalitetsstyringssystem. Hvis tilbudsgiver er certificeret efter ISO 9001, dokumenteres dette med kopi af certifikatet. Hvis der anvendes et ikke-certificeret system, skal tilbudsgiver beskrive dette Tilbudsliste og vedlagte oplysninger Der er i bilag 1 vedlagt tilbudsliste/tilbudsformular, som tilbudsgiveren skal benytte. Tilbudsgiveren skal udfylde alle poster/felter i tilbudslisten. Alle tilbudspriser skal anføres eksklusive moms Beskrivelse af opgaveløsningen Med tilbuddet skal leveres beskrivelser af hvordan tilbudsgiver forstår opgaven, og hvordan den bedst løses, med udgangspunkt i beskrivelsen i bilag 2. Der tages her blandt andet stilling til, hvorvidt netop de tre foreslåede forsøg anbefales udført, eller om der foreslås en udskiftning af en af metoderne med et alternativ.

7 Bemanding og organisation Ud fra den beskrevne opgaveløsning skal der foreslås en projektorganisation, der giver en høj grad af sikkerhed for at opgaveløsningen kan gennemføres, indenfor de beskrevne rammer. Der vedlægges CV er svarende til de ansvarsområder, der er defineret i bilag 2, afsnit 6. Hvis flere positioner forudsættes bemandet med samme medarbejder, skal der gøres rede for dette, herunder hvordan dette ressourcemæssigt kan lade sig gøre. Højst 8 CV er evalueres, jf. punkt Diverse Tilbuddet skal være på dansk. Tilbuddet er bindende fra afgivelsen og tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 90 dage fra tilbudsdagen. Der ydes ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud. Ved modtagelse af udbudsmaterialet skal den bydende, udover at sikre sig, at udbudsmaterialet er fuldstændigt, også gøre sig bekendt med indholdet af relevante love, regler, forskrifter, normer og dokumenter. 2.7 Alternative tilbud/option Som nævnt i punkt kan tilbudsgiver foreslå at erstatte afprøvning af en af de 3 metoder, der er nævnt i bilag 2, med en alternativ metode, som tilbudsgiver finder relevant. I så fald skal tilbudsgiver som en del af tilbuddet argumentere herfor, se punkt 2.5. Der skal dog også i denne situation udarbejdes beskrivelse og tilbud på alle de 3 metoder, der er nævnt i bilag 2. En eventuel udskiftning af en vilkårlig af de i bilag 2 nævnte metoder med tilbudsgivers alternative metode skal betragtes som en option for udbyder. Bortset fra ovennævnte, modtages der ikke alternative tilbud. 2.8 Forbehold Forbehold accepteres ikke. Uklarheder eller andre problemer i forhold til udbudsmaterialet skal afklares forud ved at stille spørgsmål til udbyder som beskrevet nedenfor. Ved underskrivelse af tilbud accepteres udbuds- og kontraktbetingelserne uindskrænket som beskrevet i nærværende materiale. 2.9 Spørgsmål til ordregiver Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet bedes rettet skriftligt til Grontmij Carl Bro A/S, Granskoven 8, 2600 Glostrup, att.: Bent Raben. Eventuelle spørgsmål vil (i anonymiseret form) sammen med svar på spørgsmålene og eventuelle yderligere oplysninger blive sendt til samtlige tilbudsgivere. Spørgsmål modtaget senest 30. januar 2009 kan påregnes besvaret senest 6. februar 2009.

8 6 Spørgsmål modtaget efter den nævnte frist vil blive besvaret i det omfang, dette praktisk kan lade sig gøre i passende tid inden tilbudsfristens udløb Aflevering af tilbud Tilbuddet skal fremsendes eller afleveres i 1 underskrevet originaleksemplar og 2 fuldstændige papirkopier, samt 2 stk. CD-ROM eller USB memory-sticks med en fuldstændig digital kopi af tilbuddet på hver. Tilbuddet fremsendes eller afleveres til Grontmij Carl Bro A/S, Granskoven 8, 2600 Glostrup, senest den 16. februar 2009, kl Tilbuddet skal være mærket: Tilbud, Teknologiudvikling vedr. in-situ oprensning. Må ikke åbnes i postmodtagelsen. Tilbuddet skal tydeligt angive navn, adresse og kontaktperson for tilbudsgiver. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at tilbudsgiveren ikke har mulighed for at overvære åbningen af tilbudene Meddelelse om resultat Tilbudsgiverne forventes at få meddelelse om det endelige resultat af udbuddet i løbet af marts 2009.

9 7 Bilag 1 Tilbudsformular (tilbudsliste)

10 8 Undertegnede tilbyder herved i overensstemmelse med nærværende udbudsmateriale og egen beskrivelse af opgaveløsningen at udføre den beskrevne opgave for nedenstående priser ekskl. moms. 1. TILBUDSLISTE Ydelser jf. Opgavebeskrivelse Pris Forundersøgelser, jvf. bilag 2, afsnit 4 Projektering af og gennemførelse af pilotforsøg, kemisk oxidation med Fentons Projektering af og gennemførelse af pilotforsøg, kemisk oxidation med persulfat Projektering af og gennemførelse af treatabilityforsøg med damp, kombineret med modelsimulering af termisk oprensning Dokumentation af forsøg, afrapportering og vidensdeling mv. Tilbudssum (kr. ekskl. moms) Hvis der foreslås en alternativ metode, skal prisen for gennemførelse af afprøvningen af denne desuden oplyses, jf. punkt 3. Samtlige priser skal angives ekskl. moms. Alle udlæg mv. skal være indregnet i de faste priser. Udlæg omfatter, men er ikke begrænset til, entreprenørydelser vedrørende boring mv., prøvetagning, laboratorieanalyser, kørsel, trykning, instrumentleje. 2. TIMEPRISER VED SUPPLERENDE YDELSER Timerater Timer Timepris Pris Akademikertimer, < 3 års anciennitet 25 Akademikertimer, 3 > x > 10 års anciennitet 50 Akademikertimer, > 10 års anciennitet 25 Sum, supplerende ydelser

11 9 3. BESKRIVELSER AF OPGAVELØSNINGEN I henhold til udbudsbetingelserne skal der afgives oplysninger/beskrivelser af hvordan man forestiller sig at løse opgaven, og hvilke aktiviteter der indgår heri, jf. bilag 2. Afprøvningen af alle de 3 nævnte metoder skal beskrives. Desuden argumenteres for evt. alternativ oprensningsmetode, som tilbudsgiver foreslår afprøvet, og samtidig for hvilken af de i bilag 2 nævnte metoder, som tilbudsgiver foreslår skal udgå. Hvis en alternativ metode foreslås afprøvet af tilbudsgiver, skal denne beskrives og prissættes på samme niveau som de øvrige 3 metoder. 4. BEMANDING OG ORGANISATION Herunder beskrives den projektorganisation, der forventes opbygget, og hvordan ansvarsfordelingen skal være. Der vedlægges CVer på de personer, der skal varetage nøglepositioner i projektet, som beskrevet i bilag 2, afsnit 6. Tro og loveerklæring Ved underskrift på tilbudslisten erklærer tilbudsgiver samtidig på tro og love, at han ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, således som det kræves af tilbudsgivere i medfør af lov nr. 336 af 13. maj Tilbudsgiver bekræfter desuden, at han har taget højde for forpligtelser vedr. beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor aftaleydelserne skal præsteres, jf. Udbudsdirektivets art. 27, stk. 2. Tilbudsgiverens bekræftelse Dato Underskrift og firmastempel

12 10 Bilag 2 Beskrivelse af opgaven og krav til opgaveløsningen

13 11 BESKRIVELSE AF OPGAVEN OG KRAV TIL OPGAVELØSNINGEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Projektets og den konkrete opgaves formål 3. Baggrundsoplysninger om lokaliteten 3.1 Indsatsområdet 3.2 Geologi og hydrogeolog 3.3 Grundvandskemisk sammensætning 3.4 Forureningsforhold 4. Opgaven 4.1 Forundersøgelser 5. Pilotforsøg 5.1 Modificeret Fentons reagens 5.2 Persulfat 5.3 Treatability forsøg med damp kombineret med model simuleringer af en termisk oprensning 5.4 Alternativ metode 6. Bemanding og organisering af opgaven 7. Tidsplan 8. Output/rapportering Annes A: Resultater fra prøvepumpning Annex B: Resultater fra jordprøver i grube 1 og INDLEDNING Forureningen i Kærgård Plantage er knyttet til 6 gruber, hvor det daværende Grindstedværk deponerede spildevand i en periode fra 1956 til Der er tale om meget store mængder af kemikalier, som bl.a. indeholder klorerede opløsningsmidler, kulbrinter, sulfonamider, barbiturater, kviksølv og andre tungmetaller. Region Syddanmark overtog fra nytår 2007, Ribe Amts forpligtigelser i forhold til jordforureningsområdet og dermed også forureningen i Kærgård Plantage. Daværende miljøminister Connie Hedegaard og regionsrådsformand Carl Holst nedsatte den 16. januar 2007 en fælles arbejdsgruppe, bestående af medarbejdere fra Miljøstyrelsen og Region Syddanmark. Arbejdsgruppen havde til opgave, at give anbefalinger til et første trin i en oprensning i Kærgård Plantage, som tager udgangspunkt i at forbedre ophold i klitterne og på stranden. Connie Hedegaard og Carl Holst besluttede på et møde den 9. marts 2007, at gennemføre arbejdsgruppens anbefalinger. Regionsrådet godkendte aftalen den 16. april Arbejdsgruppens anbefalinger kan læses i samlerapporten, som kan hentes fra Region Syddanmarks hjemmeside Det skal dog bemærkes, at der er sket en del justeringer af de daværende anbefalinger i løbet af 2007 og Ændringer i anbefalingerne vil blive præciseret i de efterfølgende kapitler. Det tekniske grundlag for arbejdsgruppens anbefalinger består af følgende 4 særskilte rapporter, som findes på samme hjemmeside: Skitseprojekt, afgravning

14 12 Afværgeprogram, 2007 Undersøgelser grube 1 og 2 Undersøgelser strand Derudover findes et link til bl.a. 12 tekniske delrapporter fra de tidligere undersøgelser, som er udført af Cowi i PROJEKTETS OG DEN KONKRETE OPGAVES FORMÅL Formålet med det første trin i indsatsen ved Kærgård Plantage, som er beskrevet i Arbejdsgruppens anbefaling, er at forbedre forholdene for ophold på stranden og i klitterne. Det første trin i indsatsen er inddelt i tre elementer: o Bortgravning af kraftig jordforurening ved grube 1 og 2 o Teknologiudvikling, afprøvning, design og valg af metode for indsats overfor kraftig forurening under grundvandsspejlet ved grube 1 og 2 o Fuldskala oprensning overfor kraftig forurening under grundvandsspejlet ved grube 1 og 2 Bortgravning af kraftig jordforurening er udført i løbet af Dette udbud omhandler teknologiudvikling, afprøvning, design og valg af metode for indsats overfor kraftig forurening under grundvandsspejlet ved grube 1 og 2. Disse aktiviteter vil i det følgende også blive kaldt opgaven. Opgaven vil bestå i udførsel af eventuelle forundersøgelser og pilotforsøg i grube 1 og 2 til afprøvning af metoder, der er nærmere beskrevet i kapitel 4 og 5. Som det fremgår af kapitel 5 er metodeafprøvningen af damp ikke et egentligt pilotforsøg, men består af treatability test og modelleringer. I det efterfølgende vil samtlige afprøvninger blive benævnt pilotforsøg. På basis af de eventuelle udførte forundersøgelser og pilotforsøg, skal der fremskaffes et teknisk og økonomisk grundlag for at træffe beslutning om hvilken metode, der skal anvendes i fuldskala oprensning overfor kraftig forurening under grundvandsspejlet ved grube 1 og 2. Oprensningen skal primært rettes mod benzen, toluen, klorerede opløsningsmidler og disses nedbrydningsprodukter, men det er også ønskeligt at metoden har en vis effekt overfor andre forureningskomponenter. Der skal på basis af pilotforsøg og eventuelle forundersøgelser udarbejdes en rapport, som kan anvendes af Arbejdsgruppen til at vælge den teknisk og økonomisk mest fordelagtige metode til fuldskala oprensning. Rapporten skal bl.a. indeholde rådgiverens forslag til valg af metode. 3. BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM LOKALITETEN 3.1 Indsatsområdet Indsatsområdet for oprensningen af den kraftige forurening under grundvandsspejlet er beliggende under og omkring grube 1 og 2. Der er her en grundvands- og residual fri faseforurening med bl.a. klorerede opløsningsmidler benzen og toluen. Selve fuldskalaoprensningen skal foregå ned til bunden af lag 2 (svarende til ca.15 m.u.t.)

15 13 Formålet med fuldskalaoprensningern er at få fjernet den residuale fri fase. For fuldskalaoprensningen skal der for de klorerede stoffer, benzen og toluen oprenses til et niveau, som medfører en forureningskoncentration i grundvandet, som svarer til den koncentration af grundvandsforurening, der transporteres ind under grube 1 og 2 fra de opstrøms beliggende gruber. Denne koncentration er kun undersøgt ud fra 2 boringer (B 201 og B202) beliggende lige øst for grube 2. Resultaterne af denne undersøgelse kan ses i Cowis rapport, som omhandler afgrænsningen af grube 1 og 2. Den findes på regionens hjemmeside. I løbet af november 2008 vil der foreligge et nyt sæt analyser fra B201 og B202, som vil blive tilgængelige via regionens hjemmeside. Pilotforsøgene skal lede frem til valg af en metode til fuldskalaoprensning. Når fuldskalaoprensningen skal gennemføres vil regionen kræve at effekten af oprensningen dokumenteres på følgende måde: Løbende monitering på vandprøver i et vist antal boringer. Antal boringer og antal analyserunder aftales med regionen. Når forureningsgennemsnittet i f.eks. 3 analyserunder er på niveau med genforureningen skal effekten af oprensningen dokumenteres ved udtagning af jordprøver. Det gennemsnitlige indhold i jordprøverne må som udgangspunkt ikke overskride den koncentration, som svarer til hvad der kan forventes ud fra det acceptable indhold i vandprøverne (fugacitetsberegning fra vandprøve til jordprøve). Pilotforsøgene skal udføres i et lille område midt i et meget forurenet område. Dette medfører, at det skal overvejes nøje, hvordan effekten af oprensningen dokumenteres for pilotforsøgene. Der skal redegøres for, hvordan dette foreslås udført. I tabel 3.1 er det forventede jordvolumen med residual fri fase af PCE i den mættede zone angivet. Det er den mængde jord, som skal behandles i fuldskalaoprensningen. Udbredelsen af residual fri fase uden for gruberne er ikke kortlagt, men da der vurderes at være residual fri fase uden for selve grubearealet, er det ved beregning af jordmængden anvendt et areal der er ca. 50 % større end selve grubearealet. Ved beregning af jordmængde er det forudsat at ca % af lag 2 er forurenet med fri fase. Det skal bemærkes, at der er tale om et groft overslag, da forureningen under gruberne ikke er kortlagt i detaljer. Det vurderes dog, at størrelsesordenen af det beregnede jordvolumen i den mættede zone er rimelig sikker. Tabel 3.1 Groft overslag over jordvolumen med residual fri fase af PCE i den mættede zone Grube Lag Areal af grube Skønnet areal med forekomst af residuel fri fase Dybde med residuel fri fase i lag 2 Mægtighed af jordlag med residual fri fase (m 2 ) (m 2 ) m u.t. (m) (m 3 ) Skønnet jordmængde med residual fri fase 1 2 ca. 600 ca. 900 Ca. 16 ca. 12,5-13,5 ca ca. 800 ca Ca. 15 ca. 11,5-12,5 ca Sum ca ca

16 Geologi og hydrogeologi Geologi Områdets geologi i de øverste ca. 30 meter kan opdeles i 4 lithologiske enheder, som hovedsageligt adskiller sig fra hinanden på grund af kornstørrelsen. Øverst findes aflejringer af postglacialt flyvesand (lag 1) med en lagtykkelse fra 2 til 5 meter. Flyvesandet består overvejende af finkornet velsorteret sand med varierende indhold af organisk materiale. Uden for gruberne er der i enkelte boringer truffet tørv eller tørvestriber. Den postglaciale tørv er afsat i lokale lavninger i den tidligere strandeng. Efter gennemførelsen af oprensningen over grundvandsspejlet i grube 1 og 2, er flyvesandslaget fjernet og erstatter af sand med samme oprindelse og kornstørrelse. Under flyvesandet følger en 10 til 15 meter tyk, postglacial, marin lagserie (lag 2). Lagserien består øverst af 2 til 4 meter mellem til grovkornet sand. Sandet afløses nedefter af 6 til 11 meter mellem til grovkornet grus med enkelte mellemlejrede sandlag. Der kan forekomme mindre indslag af grovere sedimenter. I den nederste del bliver lagserien mere finkornet og består overvejende af fin til mellemkornet sand. Den øverste del af lag 2 er uden indhold af kalk, men i ca. kote 7 bliver laget kalkholdigt. Den kalkholdige nedre del har et varierende indhold af skaller. Efter gennemførelsen af oprensningen over grundvandsspejlet er der fjernet 0,5 til 1,5 meter af den øverste del af lag 2. Laget er erstattet af fin til mellemkornet sand. Lag 2 underlejres af en mere finkornet lagserie. Den finkornede lagserie består øverst af 3 til 5 meter vandførende finkornet sand og silt med lerindslag og en del skaller (lag 3). Lag 3 efterfølges af en nedre del (lag 4), som består af overvejende siltede og lerede sedimenter med indslag af gytje og stedvist tørvestriber. Den finkornede lagserie varierer meget i tykkelse og sammensætning inden for området. Basis for den vandførende del af lagserien er sandsynligvis styret af tidligere render og kanaler. En mere detaljeret beskrivelse af geologien findes i delrapport 1, som er udarbejdet af Cowi. Der findes et link til denne rapport på regionens hjemmeside. Det skal dog bemærkes, at Cowi beskriver kornstørrelsen af lag 2 som mere finkornet end det har vist sig ved senere undersøgelser. Hydrogeologi Grundvandsspejlet under grube 1 og 2 står ca. 2,5 til 3,2 meter under terræn, med årstidsvariationer fra 0,2 til 0,9 meter. Grundvandsspejlet er meget følsomt overfor vejrforholdene, og der er observeret ændringer i grundvandsspejler under lavtrykspassager på op mod 0,2 meter. Strømningsretningen i grundvandet er direkte ud mod Vesterhavet, og der er ikke påvist trykgrundvand i området. Grundvandsskellet er lokaliseret ca. 2 km. øst for gruberne.

17 15 Der er udarbejdet en grundvandsmodel for området, som bygger på ovenstående geologiske model. Grundvandsmodellen er udarbejdet af Cowi, og der findes et link til modellen på regionens hjemmeside (delrapport 3). Modellen bygger på 4 magasiner, som ikke er hydraulisk adskilte, men udelukkende er definerede ud fra forskelligheden i magasinernes hydrauliske ledningsevne. Det betyder, at den geologiske model er overført til den numeriske model ved at fastlægge top- og bundkoten for ovennævnt lithologiske enheder i hver boring, således at de geologiske fastlagte grænser svarer til de hydrauliske grænser i modellen. Modellen er opstillet i Modflow 2000, med den GIS orienterede inputplatform GMS, version 5.1. Modellen er som udgangspunkt kalibreret med overførte parametre fra et prøvepumpningsforsøg udført på stranden. Prøvepumpningen blev udført over 24 timer, med en pumpeydelse på under 1 m 3 /t. Det er Region Syddanmarks opfattelse, at dette prøvepumpningsforsøg er udført inden for et for kort tidsrum og med en for lille pumpeydelse. Derfor har regionen ladet Carl Bro udført en ny prøvepumpning. Prøvepumpningen er gennemført ved grube 1 i perioden fra 22. juni 2007 kl til den 26. juni kl Der er pumpet med en konstant ydelse på 18 m 3 /t. i perioden fra 22. juni 2007, kl frem til den 24. juni 2007, kl , hvor ydelsen blev nedjusteret til ca. 8 m 3 /t. Resultaterne af prøvepumpningen er ikke indarbejdet i grundvandsmodellen, men resultaterne kan ses af bilag A. For det videre arbejde med grundvandsmodellen, vil det være af afgørende betydning at anvende de nye resultater. Tabel 3.2 viser tolkningsresultaterne fra prøvepumpningsforsøget ud fra to antagelser, dels med frit magasin (Neuman) og dels et spændt grundvandsmagasin med lækage (Hantush and Jacob). Tabel 3.2 Tolkningsresultaterne fra prøvepumpningsforsøget ud fra delset frit magasin (Neuman) og dels et spændt grundvandsmagasin med lækage (Hantush and Jacob). Neuman Hantush and Jacob Transmissivitet 1,06e-2 m 2 /s 1,06e-2 m 2 /s Hydraulisk konduktivitet 9,26e-4 m/s 9,26e-4 m/s Magasintal 5,23e-3 6,01e Grundvandskemisk sammensætning Grundvandets kemiske sammensætning i lag 2 fremgår af tabel 3.3 og er baseret på boringskontrolanalyser udført i Det fremgår at: Redoxforholdene er reducerede med methan og sulfid. Der er dog stadig højt sulfatindhold under begge gruber ph er neutralt - dog lidt under ph 7 i grube 2 Ledningsevnen er generelt højest i bund af lag 2 (moderat forhøjet). I top af lag 2 er ledningsevnen kun svagt forhøjet. Ledningsevnen er højest i grube 1 NVOC er højest i bund af lag 2, men meget mindre end i lag 3. I top af lag 2 er NVOC kun mindre forhøjet. NVOC er højest i grube 1.

18 16 Tabel 3.3 Grundvandskemisk sammensætning under grube 1 og 2. Post Grube 1 Grube 2 Datagrundlag Redoxforhold ph og indhold af bicarbonat (HCO3) Ledningsevne Uorganiske komponenter NVOC 1 boringskontrol i lag 2 (10-12 m u.t.). Herudover flere analyser for ledningsevne, NVOC og ph fordelt i hele lag 2 Sulfatreducerende og methanogene med methan og sulfid Neutral ph: i midten af magasinet er ph = 7,6, i top er ph = 7.0 og i bund af lag 2 er ph = 7,9 Bikarbonat: 1 analyse = 290 mg/l i m's dybde (relativt lavt) Moderat forhøjet i midten af magasin (210 ms/m) I det øverste grundvand ca. 55 ms/m, i bund af lag 2 ca. 700 ms/m Højt indhold af sulfat = 750 mg/l, jern(ii): 3,4 mg/l, klorid og natrium kun lidt forhøjet mg/l højest i bund og lavest i top af lag 2 5 boringskontrol i lag 2 i forskellige dybder. Herudover flere analyser for ledningsevne, NVOC og ph fordelt i hele lag 2 Sulfatreducerende og methanogene med methan og sulfid i hele lag 2 Næsten neutralt (ph 6,3-6,9) Bikarbonat varierer mellem mg/l. Det laveste indhold i top af magasin Ledningsevnen varierer fra ms/m svarende fra baggrundsniveau til moderat forhøjet Ammonium: 1-24 mg/l, sulfat: (højest i bund og lavest i top), relativt lavt kloridindhold Relativt lavt (12-46 mg/l) 3.4 Forureningsforhold Alle data fra vandprøver og geologiske beskrivelser for boringer er samlet i Geogis og kan hentes via GEUS Jupiter, da Ribe Amt har indberettet alle data til Jupiter. I Geogis kan data findes ved at åbne Jupiter databasen, gå ned til Varde kommune (kommune nr. 573) og finde anlæg 555-K Kærgård Plantage. Der er 299 indtag knyttet til lokaliteten, idet mange af boringerne har flere indtag (filtre). Der er en stribe boringer (20 boringer med op til 6 filtre i hver), hvor der er moniteret 5-7 gange i perioden Region Syddanmark har udført monitering i 2007 og 2008 i 22 filtre fordelt i 8 boringer. Disse resultater er ikke inde i Jupiter endnu, men de ligger på Region Syddanmarks hjemmeside. Ingen af moniteringsboringerne er placeret direkte i gruberne, men DGU er placeret ca. 150 m nedstrøms grube 1 og DGU er placeret ca. 110 m nedstrøms grube 2. I Geogis fås tidsserier for de forskellige analyseparametre i boringerne ved at udvælge et indtag, og så se på analyse statistik for indtaget. Mange af de organiske parametre er der kun analyseret 2-3 gange for fra 1997 til 2005, så det er svært at sige noget generelt om udviklingen over tid. I det følgende gennemgås forureningsforholdene overordnet. Klorerede opløsningsmidler - jord I forbindelse med graveprojektet er jorden udskiftet ned til 3,5 mut. Derved er der fjernet store mængder fri fase af klorerede opløsningsmidler.

19 17 I forbindelse med forkarteringen for graveprojektet i februar 2008 er der i hver grube udført 5 boringer til 6 m u.t., hvor der er udtaget jordprøver 4, 5 og 6 m u.t. Derudover er der udført varierende analyser på ca. 15 jordprøver fra forskellige dybder fra hver grube i undersøgelserne i , hvoraf ca. halvdelen er fra lag 2. Resultaterne for de klorede opløsningsmidler er opsummeret i tabel 3.4. Resultaterne findes i annex B. Det fremgår af tabellen, at PCE forekommer i højest koncentrationer. De øvrige klorerede stoffer findes i ca. en faktor 10 lavere koncentrationer. Det bemærkes, at der ikke er påvist dichlorethylen og vinylklorid i jordprøver. Tabel 3.4 Højeste målte forureningsindhold i jordprøver i lag 2 i grube 1 og 2 (mg/kg). Komponent Grube 1 Grube 2 Øverste jordlag (4-6 Øverste jordlag (4- Resten af lag 2 Resten af lag 2 m u.t.) 6 m u.t.) Tetrachlorethylen Trichlorethylen Dichlormethan Trichlormethan <0,5 Klorerede opløsningsmidler grundvand Tabel 3.5 viser det maksimale forureningsindhold i vandprøver af udvalgte klorerede opløsningsmidler i lag 2 i grube 1 og 2. Resultaterne er fra undersøgelserne i Det fremgår, at det kraftigste forureningsindhold er for PCE. Det øvrige forureningsindhold er typisk en faktor 10 mindre. Der er fundet højere indhold af nedbrydningsprodukter i grube 2 end i grube 1. Tabel 3.5 Højeste målte forureningsindhold i lag 2 i grube 1 og 2 (µg/l). Komponent Grube 1 Grube 2 Tetrachlorethylen Trichlorethylen cis-1,2- dichlorethylen Vinylchlorid Forureningsmassen for klorerede opløsningsmidler i lag 2 og 3 under grube 1 og 2 baseret på undersøgelserne i fremgår af tabel 3.6. Der er ikke udført beregning af massefordeling mellem lag 2 og 3. Tabel 3.6 Forureningsmasse af klorerede opløsningsmidler i grube 1 og 2 i lag 2 og 3 Grube 1 Grube 2 Kg Kg Forurening, mættet zone (lag 2 + 3) ca ca Den samlede skønnede årlige kildestyrke fra de 2 gruber fremgår af tabel 3.7. Det ses, at PCE udgør den største kildestyrke, hvilket skyldes løbende opløsning af residuel fri fase PCE. Den helt overvejende kildestyrke (>90 %) kommer fra lag 2.

20 18 Tabel 3.7 Samlet kildestyrke i lag 2 og 3 fra grube 1 og 2 af klorerede opløsningsmidler (kg/år) PCE TCE c-dce Grube kg/år kg/år kg/år Grube Grube Kulbrinter - jord Tabel 3.8 viser de højeste målte koncentrationer af kulbrinter i jordprøver i lag 2. Alle resultaterne er vist i annex B. Tabel 3.8 Højeste målte forureningsindhold i jordprøver i lag 2 i grube 1 og 2 (mg/kg). Komponent Grube 1 Grube 2 Øverste jordlag (4-6 Øverste jordlag (4 Resten af lag 2 Resten af lag 2 m u.t.) - 6 m u.t.) Benzen ,3 1,5 Toluen Xylen ,3 2,7 Total kulbrinter Kulbrinter - grundvand Tabel 3.9 viser det maksimale forureningsindhold i grundvand af udvalgte kulbrinter i lag 2 i grube 1 og 2. Totalkulbrinterne er hovedsageligt C 6 H 6 -C 10 komponenter. Tabel 3.9 Højeste målte forureningsindhold af kulbrinter i lag 2 i grube 1 og 2 (µg/l). Komponent Grube 1 Grube Benzen Toluen *: Hovedsageligt C 6 H 6 -C 10 komponenter Forureningsmassen for kulbrinter under grundvandspejlet fremgår af tabel Massen omfatter både lag 2 og 3, men det vurderes at over 90 % af massen findes i lag 2. Tabel 3.10 Forureningsmasse af udvalgte kulbrinter i grube 1 og 2 i lag 2 og 3 Forurening, mættet zone (lag 2 + 3) Grube 1 Grube 2 Kg Kg Total kulbrinter Benzen Toluen

21 19 Øvrige stoffer - jord Der er kun ganske få jordprøver, der er analyseret for andre organiske stoffer end de klorerede og BTX erne. I forbindelse med forkarteringen i 2008, blev der ikke analyseret for andre organiske stoffer, og i undersøgelserne i er der en enkelt jordprøve, der er analyseret for sulfonamider og organiske kvælstofforbindelser. Prøven er udtaget 3,5 m u.t., så det er lige omkring den dybde, som der er afgravet til. Der er påvist lave konc. af organiske kvælstofforbindelser (2-7 mg/kg) men forholdsvis høje konc. af sulfonamider (op til 220 mg/kg). Jordprøver 4-6 m u.t. fra forkarteringen blev analyseret for kobber, bly og kviksølv. Resultaterne er sammenfattet i tabel 3.11, og kan ses i annex B. Tabel 3.11 Sammenfatning af de målte tungmetalkonc. i jordprøver i grube 1 og 2 (mg/kg). Grube 1 Grube 2 Max. konc. Min. konc. Gennemsnit Max. konc. Min. konc. Gennemsnit Kobber Bly Kviksølv Der er en svag tendens til at koncentrationerne af tungmetaller falder med dybden, men den er ikke entydig. Den højeste koncentration af kviksølv er fundet 6 mut. I forbindelse med graveprojektet blev der kørt tons forurenet jord væk fra området under slamlaget i grube 2. I denne mængde jord var den gennemsnitlige koncentration af kviksølv 9 mg/kg. Øvrige stoffer - grundvand Tabel 3.12 viser det maksimale forureningsindhold i grundvand af udvalgte stoffer i lag 2 i grube 1 og 2. I forhold til forureningsindholdet af klorerede opløsningsmidler i grundvand er der tale om relativt lavt indhold (typisk en faktor 10 mindre). Kildestyrken fra gruberne for disse andre organiske stoffer er derfor meget mindre end for klorerede opløsningsmidler. Generelt findes de højeste indhold i bund af lag 2. Tabel 3.12 Højeste målte forureningsindhold i lag 2 i grube 1 og 2 (ug/l) Komponent Grube 1 Grube 2 Sum sulfonamider Sum barbiturater Anilin Pyridin Sum kloraniliner OPGAVEN I de to næste kapitler er opgaven beskrevet. Opgaven består af udførsel af eventuelle forundersøgelser (kap. 4) og pilotforsøg (kap 5).

22 Forundersøgelser Geologi Den geologiske model, der er opstillet i Kærgård Plantage, bygger udelukkende på boringer. Boringerne er dels udført som snegleboringer og dels som boringer med sandspand. Det vil sige, at de øverste 5 meter er udført som snegleboringer, hvorefter man er gået over til sandspand. Det betyder, at laggrænser og interne strukturer er langt bedre defineret i de øverste 5 meter, end i de underliggende sedimenter. Det er derfor uklart, om de grusede sedimenter i lag 2 indeholder egentlige sandlag, eller om den tilstedeværende sand ligger som en matrix mellem gruskornene, hvilket har stor betydning for den hydrauliske ledningsevne. Hvis den eksisterende viden ikke vurderes at være tilstrækkelig til dimensionering af de foreslåede pilotforsøg skal tilbudsgiver komme med forslag til nye tiltag. De nye tiltag skal beskrives med hensyn til formål, omfang, tid og pris. Prisen skal indeholde eventuelle udgifter til underleverandører (f.eks. analysefirma eller boreentreprenør) Hydrogeologi Det er vigtigt at evt. ny viden i den geologiske model indarbejdes i den hydrogeologiske model. Derfor skal tilbudet indeholde omkostninger forbundet med eventuelle justeringer af den hydrogeologiske model. Herudover er der gennemført et nyt prøvepumpningsforsøg. Resultaterne af prøvepumpningen er ikke indarbejdet i grundvandsmodellen, men resultaterne kan ses af annex A. For det videre arbejde med grundvandsmodellen, vil det være af afgørende betydning at anvende de nye resultater. Omkostninger forbundet med en ny kalibrering af grundvandsmodellen skal være indarbejdet i tilbudet. Prisen skal indeholde eventuelle udgifter til underleverandører (f.eks. analysefirma eller boreentreprenør) Forureningssituationen I forbindelse med undersøgelserne i er der udført 3 dybere boringer og 2 kortere boringer i både grube 1 og 2. I alt var der 14 filtre i grube 1 og 9 filtre i grube 2 i lag 2, som er prøvetaget. Boringerne er blevet sløjfet i forbindelse med gravearbejdet. Vandprøverne fra boringerne er analyseret for et varierende antal parametre ingen af vandprøverne er analyseret for alle parametre. Der er blevet målt PID for hver ½ m i alle boringer i gruberne. For alle jordprøverne med PID>2000 er der udført test for fri fase ved SudanIV-rød. Der er analyseret på 8 jordprøver fra lag 2 i grube 1 og 6 jordprøver i grube 2 i undersøgelserne i De er analyseret for et varierende antal parametre. Derudover er der i forbindelse med graveprojektet analyseret på 14 jordprøver fra 4-6 mut. fra hver af gruberne. Resultaterne ses i annex B. Der er udført MIP- og SCL-sonderinger og afprøvet fluteliner med Geoprobe i grube 1 og 2. I forbindelse med projektering af pilotforsøgene skal det vurderes om den eksisterende viden om forureningssituationen er tilstrækkelig. I den forbindelse bør det vurderes, om der eksisterer bedre metoder til f.eks. estimering af mængden af fri fase og residual fri fase.

23 21 Hvis den eksisterende viden ikke vurderes at være tilstrækkelig til dimensionering af de foreslåede pilotforsøg skal tilbudsgiver komme med forslag til omfanget af forundersøgelser og give en pris på dette, samt hvor lang tid det vil tage at udføre dem. Prisen skal indeholde eventuelle udgifter til underleverandører (f.eks. analysefirma eller boreentreprenør) Laboratorieforsøg I forbindelse med undersøgelserne i har Geosyntec udført en stribe laboratorieforsøg, som er beskrevet i delrapport 4. Forsøgene er udført for at afprøve forskellige oprensningsmetoders effektivitet overfor den specielle forureningssammensætning i Kærgård Plantage. Forsøgene er opdelt i to hovedgrupper: biologisk nedbrydning og kemisk nedbrydning. Nogle af forsøgene er udført med materiale fra faneområdet (afskæringsløsningen) og andre med materiale fra kildeområdet (kildereduktion). I alle forsøgene er der analyseret for en stribe komponenter inkluderende både BTX er, klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, aniliner, sulfonamider og barbiturater dog med meget varierende og til tider meget høje detektionsgrænser. Nedenstående er skitseret hvilke forsøg, der er udført med materiale fra kildeområdet: Anaerob biologisk nedbrydning: Der er udført forsøg med sediment og grundvand fra lag 3 i boring B138, som er placeret ca. 50 m nedstrøms grube 1. Der er tale om anaerobe forsøg med tilsætning af hhv. opløselig donor, emulsifiseret olie og nitrat. I et forsøg er der tilsat både opløselig donor og bakterier. Kemisk reduktion: Der er udført forsøg med nano scale jern med sediment og grundvand fra lag 3 i boring B138. Kemisk oxidation: Der er udført forsøg med hhv. permanganat og modificeret Fentons reagens med sediment og grundvand fra den nederste del af lag 2 og lag 3 i grube 1. For permanganat er der udført forsøg kun med grundvand, forsøg med både sediment og grundvand og forsøg med grundvand og sediment, hvor der var påvist residual fri fase. Der er kun afprøvet en koncentration af natrium permanganat i hver forsøg. For Fentons er der udført forsøg kun med grundvand, forsøg med både grundvand og sediment og forsøg med grundvand og sediment, hvor der var påvist residual fri fase. Der er afprøvet tre koncentrationer af hydrogen peroxid i hver forsøgsserie, men der er anvendt samme koncentration af katalysator. I forbindelse med projektering af pilotforsøgene skal det vurderes, om det er nødvendigt at udføre yderligere laboratorieforsøg f.eks. med persulfat og/eller forsøg til vurdering af naturligt oxidationsforbrug i sedimenterne. Hvis den eksisterende viden ikke vurderes at udgøre et tilstrækkelig grundlag til valg af design og dimensionering af de foreslåede pilotforsøg skal tilbudsgiver komme med forslag til omfanget af laboratorieforsøg og give en pris på dette, samt hvor lang tid det vil tage at udføre dem. Prisen skal indeholde eventuelle udgifter til underleverandører (f.eks. analysefirma eller boreentreprenør).

24 22 5. PILOTFORSØG På grund af den helt unikke forureningsammensætning i området er det besluttet, at der inden fuldskala oprensningen skal gennemføres pilotforsøg. Formålet med pilotforsøgene er, at fremskaffe et teknisk og økonomisk grundlag for at træffe beslutning om hvilken metode, der skal anvendes i fuldskala oprensning, overfor den kraftige forurening under grundvandsspejlet, ved grube 1 og 2. Der skal på basis af pilotforsøgene udarbejdes materiale, som kan anvendes af arbejdsgruppen til at vælge den tekniske og økonomiske mest fordelagtige metode til fuldskala oprensning. Herudover skal arbejdsgruppen på basis af pilotforsøgene, kunne udarbejde detailprojekt for fuldskalaoprensningen. Der skal udføres forsøg med følgende metoder: Pilotforsøg med kemisk oxidation med modificeret Fentons reagens Pilotforsøg med kemisk oxidation med persulfat Treatabilityforsøg med damp kombineret med modelsimuleringer af den termiske oprensning Der er dog åbnet op for, at tilbudsgiver kan komme med en alternativ metode eller kombination af metoder, som foreslås testet. Det er kun 3 setup, der skal testes i pilotforsøg. Hvis der foreslås en alternativ metode i tilbuddet, og denne accepteres af tilbudsgiver, skal denne erstatte en af de ovenstående metoder. Det er vigtigt at begrunde valget af en alternativ metode og sandsynliggør, at metoden er mere egnet end en af de foreslåede metoder. Det er Arbejdsgruppen der afgør, om en evt. alternativ metode skal testes i forsøg, og hvilken af ovenstående metoder den skal erstatte. Ved vurdering af tilbudene vil prisen på den alternative metode ikke indgå i den samlede pris, men den samlede pris vil udelukkende være summen af de 3 foreslåede forsøg samt forundersøgelser. Det betyder at et alternativt forsøg udelukkende vil blive vægtet under opgavens kvalitet. Treatabilityforsøg kombineret med modelsimuleringer er ikke et egentlige pilotforsøg det vil sige afprøvning i lille skala i felten. Ligeledes kan det tænkes at den evt. alternative metodeafprøvning, som kan foreslås, heller ikke er et egentligt pilotforsøg. Metodeafprøvningerne vil dog i det følgende blive benævnt pilotforsøg. Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af hvert enkelt pilotforsøg. Det skal fremgå af tilbuddet hvordan effekten af pilotforsøgene vurderes f.eks. antal moniteringspunkter, analyseparametre, moniteringsrunder osv. Tilbuddet skal indeholde alle udgifter til gennemførelse og afrapportering af forsøgene, herunder entreprenørydelser og analyseomkostninger. Pilotforsøgene skal udføres parallelt i 2 eller 3 forskellige testfelter (et testfelt pr. metode) fordelt med 1 til 2 testfelter i grube 2 og et testfelt i grube 1, hver med et testareal på ca m 2. Pilotforsøgene skal foregå inden for selve grubeafgrænsningerne, hvor jordog grundvandsforureningen er relativ kraftig og med residual fri fase. Pilotforsøgene skal udføres fra grundvandsspejlet og ned til bunden af lag 2. Kravene til fuldskalaoprensningen er listet i kapitel 3.1. I pilotforsøgene skal målet være, at metoden kan oprense til de krav, som stilles til fuldskalaoprensningen. Da pilotforsøgene udføres midt i et meget forurenet område, skal der redegøres for hvordan effekten af oprensningen dokumenteres for pilotforsøgene.

25 23 Pilotforsøgene er, som også fuldskalaoprensningen, primært rettet mod oprensning af klorerede opløsningsmidler, deres nedbrydningsprodukter, benzen og toluen, men det er også ønskeligt at metoden har en effekt overfor andre forureningskomponenter som f.eks. sulfonamider og barbiturater. For pilotforsøgene gælder at: De øverste rene 3,5 m jord må ikke blive genforurenet Der skal udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed Forsøgenes indvirkning på kviksølvs og andre tungmetallers mobilitet skal vurderes Det skal vurderes om forsøgene giver anledning til uhensigtsmæssig afdampning af giftige stoffer (der er påvist kviksølv og cyanid i jordprøverne) Udførsel af opgaven skal tage hensyn til, at det foregår i et meget følsomt naturområde 5.1 Modificeret Fentons reagens Fenton reaktionen er veldokumenteret inden for grundvands- og spildevandsområdet. Ved Fenton-metoden anvendes hydrogen peroxid sammen med en katalysator (jernsalte). Herved dannes hydroxylradikaler, som med et oxidationpotentiale på 2,8 V er et meget kraftigt oxidationsmiddel, der vil reagere hurtigt med mange forskellige forureningskomponenter. Kemisk oxidation med Fentons reagens er mest effektiv ved lave ph (f.eks. ph 2-4) og bliver ineffektiv ved moderat til stærkt basiske forhold. Man kan dosere jern som en kompleks forbindelse, der holder jern(ii) opløst. Man kalder ofte denne blanding af jernsalt og kompleksdanner for en Fenton katalysator. Som kompleksdanner anvendes f.eks. NTA, EDTA eller citronsyre. Det er nødvendigt at anvende en Fenton-katalysator, når oxidationen skal foregå i neutral eller basisk miljø for at begrænse udfældning af ferrihydroxid. Denne metode kaldes Modificet Fenton, og er den metode, som er anvendt ved laboratorieforsøget i delrapport 4. Hydroxylradikaler eksisterer kun i brøkdele af et sekund, og når de dannes, skal der derfor være de stoffer til stede, som skal oxideres. Holdbarheden af Fenton kemikalier i grundvandszonen er derfor kort (minutter til timer), og influensradius fra en injektionsboring er derfor også relativ lille (få meter). Det skal bemærkes at Fenton processen er en varmedannende proces (exoterm), hvor der også bliver frigivet store mængder ilt. Det overordnede formål med pilotforsøget er at vurdere, om metoden er cost-effektiv til oprensning af forureningen under grundvandsspejlet i grube 1 og 2. Pilotforsøget skal anvendes til at fremskaffe et tilstrækkeligt grundlag til dimensionering af fuldskala oprensning og til vurdering af oprensningsgrad, økonomi og tidshorisont. Dette betyder, at pilotforsøgene skal frembringe oplysninger omkring f.eks.: Kvantificere effekten af behandling af forureningskomponenter Vurdere om der dannes uhensigtsmæssige nedbrydningsprodukter Bestemme influensradius af injektionen af både hydrogen peroxid og katalysator Bestemme forbruget af hydrogen peroxid og katalysator Bestemme den optimale injektionsmetode Undersøge stabiliteten af hydrogen peroxid i grundvandszonen Bestemme antallet af injektioner for at nå oprensningsmålet Vurdering af hvordan den udviklede varme kan kontrolleres

26 Persulfat Persulfat er den nyeste oxidant, der bliver anvendt til in-situ kemisk oxidation i forurenet jord og grundvand, og har generelt vist lovende resultater. Persulfationen er en stærk oxidant (E =2,1 V), som kan aktiveres på forskellig e måder (varme, ultraviolet lys, højt ph, hydrogen peroxid og metaller) for at generere sulfat radikalet. Sulfat radikalet er meget reaktiv (E =2,6 V), har en kort levetid og kan oxid ere en bred vifte af organiske stoffer. Natrium persulfat er det mest anvendte salt til in-situ kemisk oxidation på grund af saltets høje vandopløselighed. Persulfat er mere stabil in-situ sammenlignet med hydrogen peroxid, og kan være til stede i sedimenterne i uger. Dette gør det lettere at få transporteret persulfat rundt i systemet sammenlignet med hydrogen peroxid. En af ulemperne ved persulfat er, at det er et forholdsvist nyt oxidationsmiddel til anvendelse ved oprensning af jord og grundvandsforurening, og derfor eksisterer der ikke så store erfaringer med metoden. Det overordnede formål med pilotforsøget med persulfat er at vurdere, om metoden er cost-effektiv til oprensning af forureningen under grundvandsspejlet i grube 1 og 2. Pilotforsøget skal anvendes til at fremskaffe et tilstrækkeligt grundlag til dimensionering af fuldskala oprensning og til vurdering af oprensningsgrad, økonomi og tidshorisont. Dette betyder, at pilotforsøgene skal frembringe oplysninger omkring f.eks.: Kvantificere effekten af behandling af forureningskomponenter Vurdere om der dannes uhensigtsmæssige nedbrydningsprodukter Finde den optimale aktivering af persulfat Bestemme influensradius af injektionen af både persulfat og aktivator Bestemme den optimale injektionsmetode Bestemme forbruget af persulfat og aktivator Undersøge stabiliteten af persulfat i grundvandszonen Bestemme antallet af injektioner for at nå oprensningsmålet 5.3 Treatability forsøg med damp kombineret med model simuleringer af en termisk oprensning Termisk oprensning af f.eks. klorerede opløsningsmidler med især fri fase har vist sig at være en meget hurtig og effektiv oprensningsmetode. De klorerede opløsningsmidler som PCE, TCE og DCE er karakteriseret ved at have et meget højt damptryk. Fri fase sammen med vand har et kogepunkt på 87 0 C for PCE og 75 0 C for TCE. Ved disse temperaturer koger opløsningsmidlerne og kan derfor mobiliseres til den umættede zone på dampform og ventileres bort i et ekstraktionssystem. Benzen og toluen har kogepunkter, der er lavere end for PCE og TCE, og derfor vil disse stoffer også blive mobiliseret ved en termisk opvarmning, som det også er vist ved flere feltforsøg i USA. Ved temperaturer over 90 0 C sker der endvidere en kemisk nedbrydning, da der ved opvarmningen dannes frie iltradikaler, som formodentlig reagerer med de fleste af forureningskomponenterne. Da etablering af et pilotforsøg til afprøvning af dampstripning ikke vurderes at være økonomisk realistisk har Arbejdsgruppen foreslået, at man erstatter et af de tre pilotforsøg med en kombination af termiske treatability test, og model simuleringer af en termisk oprensning. Det overordnede formål med treatability forsøg og model simuleringer er at vurdere, om dampstripning er cost-effektiv til oprensning af forureningen under grundvandsspejlet i grube 1 og 2.

27 25 Treatability forsøg og model simuleringer skal anvendes til at fremskaffe et tilstrækkeligt grundlag til dimensionering af fuldskala oprensning og til vurdering af oprensningsgrad, økonomi og tidshorisont. Det skal også vurderes hvordan der skaffes energi til projektet. Dette betyder, at treatability forsøg og model simuleringer skal frembringe oplysninger omkring f.eks.: o De aktuelle stoffers stabilitet og opførsel ved temperaturer op til 100 C her tænktes især på de mere specielle stoffer som sulfonamider og barbiturater som vil være til stede selvom det ikke er stoffer, som er det primære mål for oprensningen o Vurdering af om der dannes uhensigtsmæssige nedbrydningsprodukter o Belysning af forureningsfjernelsen for stofferne inkl. de mere specielle stoffer ved opvarmning til forskellige temperaturer op til 100 C o Opvarmningens påvirkning af miljøet o Belysning af energibehov, oprensningseffekt, oprensningstid m.m. o Belysning af hvordan den hydrauliske kontrol med oprensningsområdet skal udføres 5.4 Alternativ metode Det overordnede formål med en eventuel alternativ metode er at vurdere, om metoden er cost-effektiv til oprensning af forureningen under grundvandsspejlet i grube 1 og 2. Afprøvning af metoden skal anvendes til at fremskaffe et tilstrækkeligt grundlag til dimensionering af fuldskala oprensning og til vurdering af oprensningsgrad, økonomi og tidshorisont. Dette betyder, at afprøvningen af metoden skal frembringe oplysninger omkring f.eks.: Kvantificere effekten af behandling af forureningskomponenter Vurdere om der dannes uhensigtsmæssige nedbrydningsprodukter 6. BEMANDING OG ORGANISERING AF OPGAVEN Da Region Syddanmark ønsker en høj grad af faglighed, skal det sikres at der fra rådgivers side er knyttet personer til projektet, der besidder relevante faglige kvalifikationer. I forbindelse med fremsendelse af tilbud vedlægges forslag til bemandingsplan med dokumentation for, at de ønskede kvalifikationer er til stede i form af vedlagte CV er på 1 nøgleperson for hvert ansvarsområde. Af bemandingsplanen skal det fremgå hvilke nøglepersoner, der vil tage sig af følgende ansvarsområder: - Projektleder (refererer til projektleder hos Region Syddanmark) - Kemisk oxidation med Fentons - Kemisk oxidation med persulfat - Treatability forsøg med damp kombineret med modelsimuleringer af en termisk opvarmning - Evt. alternativ metode - Tilsyn med feltarbejde - Sikkerhedsansvar - Kvalitetssikring

28 26 Rådgiver kan ikke uden forudgående aftale med Region Syddanmark udskifte, fjerne eller indsætte andre personer på opgaven, end de ved tilbudsgivning nævnte personer. 7. TIDSPLAN Tilbudsgiveren skal som en del af tilbuddet vedlægge en tidsplan, der i detaljer viser projektforløbet frem til og med den endelige afrapportering af pilotforsøgene med anbefalingerne til fuldskalaoprensningen. Af tidsplanen skal det fremgå, hvornår forundersøgelserne starter og slutter, hvornår pilotforsøgene starter og slutter og hvornår den endelige rapport med anbefalinger til fuldskalaoprensningen foreligger. Projektet må som udgangspunkt maksimalt strække sig over 2 år fra ordregivning til endelig rapport foreligger. Hvis dette ikke kan nås, skal der foreligge en begrundelse i tilbudet for dette. 8. OUTPUT/RAPPORTERING Efter at forsøgene er gennemført, skal der udarbejdes en rapport med følgende indhold: 1. Resume 2. Indledning 3. Baggrund 4. Forudsætninger 5. Formål 6. Teknisk beskrivelse af forsøgene 7. Beskrivelse af resultaterne fra forsøgene 8. Anbefalinger til fuldskalaoprensningen 9. Overslagspris på fuldskalaoprensningen 10. Overslag på driftsperiode på fuldskalaoprensningen (både økonomi og tid) 11. Vurdering af oprensningsgraden for fuldskalaoprensningen 12. Hvor god en estimering kan man lave fra pilotforsøg til fuldskalaoprensning 13. Usikkerheder ved de afprøvede metode 14. Konsekvensvurdering af metodens påvirkning af miljøet 15. Konklusion 16. Bilag skal som minimum indeholde: Diagram/tegninger af pilotforsøgene Situationsplan Samtlige analyseblanketter Boreprofiler incl. Kort og koordinater Modeller

29 27 Annex A Resultater fra prøvepumpning Kærgaard Plantage - Rådgivning vedr. afværge for grube 1 og 2 Tolkning af prøvepumpning 3. juli 2007 Projekt: Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : Carsten Vejergang : Tore Kirkeby : Carsten Vejergang Prøvepumpningen er gennemført på CB409 i perioden fra den 22. juni 2007, kl til den 26. juni 2007, kl Der er pumpet med en konstant ydelse på ca. 18 m³/time i perioden fra den 22. juni 2007, kl frem til den 24. juni 2007, kl , hvor ydelsen blev nedjusteret til ca. 8 m³/time. Ydelsen blev nedjusteret, som følge af at geninfiltrationsboringen, CB408, løb en lille smule over. Overløbet var dog ikke større end at den overløbne vandmængde infiltrerede langs forerøret. Der samlet oppumpet og geninfiltreret 1254 m³ under prøvepumpningsforsøget.

30 28 Transmissiviteten er bestemt ud fra observationer i pumpeboringen CB409 ved brug Jacob-Coopers ret-linie metode til 1,07e-2 m²/s. Stigningsdata fra CB409 [m] 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1, Tid efter pumpestop [s]

31 29 Tolkning af prøvepumpningsdata fra observationsboring CB411 er præsenteret nedenfor. Tolkningen er foretaget ud fra to antagelser, dels et grundvandsmagasin med frit vandspejl (Neuman)og dels et spændt grundvandsmagasin med lækage (Hantush). Både pumpeboring og observationsboring er filtersat i grus i intervallet fra 8-14 m u.t. Geologien fra de tre nye boringer ved grube 1 viser fint sand fra terræn til ca. 2,5 m u.t., fra 2,5 til 14 m u.t. grus og fra 14 m u.t. til bund af boring (15 m u.t.) ses igen fint sand. NEUMAN 1/u 1E-1 1E+0 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7 1E+2 New well 1E+0 1E+1 W(uA,uB,beta) 1E+0 1E-1 THEIS 0,005 0,001 0,01 0,06 0,2 0,6 1 2 THEIS 1E-1 1E-2 s [m] 4 1E-3 1E-2 1E-4 1E-3 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7 1E+8 t [s] Transmissiviteten, T = 1,06e-2 m²/s Hydrauliske konduktivitet, K = 9,26e-4 m/s Magasintal, S = 5,23e-3 β = (r^2k v )/(D^2K h ) 0,06 = (23^2 K v )/(11,5^2*9,26e-4) Vertikal hydraulisk konduktivitet, K v = 1,39e-5 m/s

32 30 Hantush and Jacob 1/u 1E-1 1E+0 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7 1E+2 New well 1E+0 1E+1 1E+0 THEIS 0,01 0,05 0,5 1 1E-1 W(u,r/L 2 1E-2 s [m] 1E-1 1E E-3 1E-4 1E-3 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7 1E+8 t [s] Transmissisviteten, T = 1,06e-2 m²/s Hydrauliske konduktivitet, K = 9,26e-4 m/s Magasintal, S = 6,01e-3 r/b = 0,5 = rkvrod((p /m )/T) (0,5/r)^2=(P /m )/T Lækagekoefficienten, P /m = T(0,5/r)^2=1,06e-2*(0,5/23)^2 = 5,0e-6 s-1, hvor m er tykkelsen af det semipermeable lag og P er den vertikale hydrauliske konduktivitet. Da feltobservationer viser et grundvandsmagasin med frit vandspejl, så ligger det tolkede magasintal, S, formodentlig i den lave ende. Man skal nok regne med en værdi omkring 0,15 til sene tider, altså når dræning af lagene ved gravitation har slået fuldt igennem. Transmissiviteten er tolket ud fra en forudsætning om at sænkningen på vandspejlet er neglibel i forhold til den samlede vandmættede zone i grundvandsmagasinet. Den vandmættede zone udgør 11,5 meter, hvis grundvandsspejlet skal sænkes ca. 1 meter betyder det en reduktion af transmissiviteten, T, med ca. 10 %, hvilket vil være den gældende transmissivitet, når grundvandssænkningen er etableret.

33 31

34 32

35 33

36 34

37 35

38 36 Annex B. Resultater fra jordprøver i grube 1 og 2.

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge?

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge? Temadag om fri fase forurening. 5. marts 2012 Succesfuldt pilotforsøg med oprensning af residual fri fase PCE ved hjælp af stimuleret reduktiv deklorering i Kærgård Plantage Civilingeniør Torben Højbjerg

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Områdechef Trine Korsgaard Region Syddanmark ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april

Læs mere

NorthPestClean Udbudsbetingelser

NorthPestClean Udbudsbetingelser Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Udbudsbetingelser Offentligt udbud Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddet... 3 2.1 Udbudstype... 3 2.2 Grundlag for

Læs mere

Udbyder: Region Syddanmark. Udbudsmateriale. Offentligt udbud Kærgård Plantage undersøgelse af grube 3 til 6. Maj 2010

Udbyder: Region Syddanmark. Udbudsmateriale. Offentligt udbud Kærgård Plantage undersøgelse af grube 3 til 6. Maj 2010 Udbyder: Region Syddanmark Udbudsmateriale Offentligt udbud Kærgård Plantage undersøgelse af grube 3 til 6. Maj 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING... 3 2 UDBUDSBETINGELSER... 3 2.1 Udbudstype...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Status for indsatsen i Kærgård Plantage

Status for indsatsen i Kærgård Plantage Status for indsatsen i Kærgård Plantage Grube 1 Grube 5 Første trin i indsatsen: Grube 2 Grube 3 Grube 6 Oprensning af grubbe 1 og 2 Grube 4 Forureningen i Kærgård Plantage Klitter Grube 1 og 2 Første

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten 1 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten EU-udbudsnummer Referencenummer 2013-050435 Region

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION Lars R. Bennedsen, Torben H. Jørgensen, Rambøll Jarl Dall-Jepsen, Lars Nissen, Cowi Neal Durant, Leah MacKinnon, Geosyntec Prasad Kakarla, Isotec Erik

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE?

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? Fagleder, civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen COWI A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT MEST

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Forurening fra Esbjerg Kemi ved Kærgård Plantage

Forurening fra Esbjerg Kemi ved Kærgård Plantage Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Forurening fra Esbjerg Kemi ved Kærgård Plantage Delrapport nr. 6 November 6 Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Forurening fra Esbjerg Kemi ved Kærgård

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkurrencebetingelser nov. 2012 1. Generel information... 2 2. Udbudsmaterialet... 2 3. Regler for afgivelse af tilbud... 3 4. Vurdering

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1.

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1. TØNDER KOMMUNE STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDBUDSVILKÅR INDHOLD 1 Generelt 2 1.1 Ordregivende myndighed

Læs mere

TILBUDSFORMULAR. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Udførelse af Anlægsprojekter Islands Brygge 37 2300 København S Danmark

TILBUDSFORMULAR. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Udførelse af Anlægsprojekter Islands Brygge 37 2300 København S Danmark BILAG 3 20. marts 2015 TILBUDSFORMULAR Til: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlægsprojekter Islands Brygge 37 2300 København S Danmark Fra: Rådgiverassistance til

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S

Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S Holbæk Affald A/S Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S Offentligt EU-udbud November 2013 UDBUDSBETINGELSER Udgivelsesdato: 15. november 2013 Projekt: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL)

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL) TBL 7. marts 2013 Vejdirektoratet Intern service Udbud af Ejendomsdrift Tilbudsliste (TBL) Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsdokumenter 2. Tilbudsoplysninger 3. Tro- og loveerklæring mv. 4. Pris/samlet økonomisk

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Generelle udbudsbetingelser April 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER... 3 2.1.

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Oversigt. Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion

Oversigt. Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion Oversigt Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion In situ kemisk oxidation involverer injektion af forskellige oxidationsmidler

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere