Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov"

Transkript

1 Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

2 Side 2 af 15 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej Risskov Forord... 3 Organisation og funktioner... 4 Organisation... 4 Funktioner (rutine)... 4 Faciliteter og ressourcer... 5 Fysiske rammer... 5 Personale... 5 Apparatur (større udstyr)... 6 It-systemer... 6 Analyserepertoire... 6 Ændringer i analyserepertoiret... 7 Akkreditering... 7 Budget og regnskab... 8 Produktionsstatistik... 8 Informationsformidling... 9»www.labrisskov.dk«... 9 Trykt informationsmateriale... 9 Informationsmøder...10 Undervisning Formaliseret undervisning...10 Anden undervisning...10 Andre formidlingsaktiviteter...10 Deltagelse i kurser etc. (input)...10 Forskning & Udvikling Afhandlinger...11 Videnskabelige artikler...12 Præsentationer på videnskabelige møder...12 Andre publikationer...12 Opgaver i eksterne projekter...12 Deltagelse i videnskabelige kongresser og møder...12 Faglige opgaver Redaktionsarbejde...12 Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk...12 Appendices Appendiks A...13 Appendiks B...14 Appendiks C...15

3 Side 3 af 15 Forord Vores produktion af almindelige biokemiske analyser, som kun udgør cirka halvdelen af laboratoriets analyseproduktion, var stort set uændret i 2006 i forhold til året før, mens der har været en stigning på 13 % i antallet af målinger af plasmakoncentrationer af antidepressiva og antipsykotika. Det skyldes især stigninger i målinger af de nyere farmaka, som vi for nogles vedkommende er det eneste laboratorium i Danmark der udfører. Der har været et fald i antallet af urinanalyser for misbrugsstoffer, som dog ikke kan kvantificeres præcist og karakteriseres nærmere, da vi først i slutningen af året gik over til elektronisk registrering af aktiviteten. Udviklingen kan bl.a. hænge sammen med en stigende og måske lidt ukritisk brug af hurtigtests (stix) i institutioner, som ellers har anvendt vores tilbud. Vi er derfor begyndt at se nærmere på kvaliteten af sådanne tests, med henblik på at kunne rådgive på området. Som led planer for udvidelse af områderne for laboratoriets ISO akkreditering er der i årets løb udført et stort arbejde med at strukturere, revidere og dokumentstyre en lang række procedurebeskrivelser, databaser m.m. Vi vil i 2007 indføre et nyt informationsstyringssystem for at effektivisere arbejdet. Vores hjemmeside på Internettet blev total renoveret i oktober måned og vi har også på andre måder lagt flere kræfter end tidligere i formidling af informationer fra laboratoriet, især om vores specialanalyser. Det er vigtigt for et lille klinisk biokemisk laboratorium at have et stort fagligt netværk, og at gøre sig synligt sig i miljøet. Vi har prioriteret forskellige udadvendte aktiviteter højt, inklusive deltagelse i kurser. Vi vil gerne takke personalet på for den gode indsats i det forløbne år. Risskov, den 29. maj 2007 Overlæge. dr.med. Bente Vestergård Ledende bioanalytiker

4 Side 4 af 15 Organisation og funktioner Organisation er et afsnit under Center for Psykiatrisk Forskning, der er et forskningscenter på Århus Universitetshospital, Risskov og hører under Psykiatrien i Region Midtjylland. Center for Psykiatrisk Forskning er en del af Klinisk Institut ved Aarhus Universitet. Laboratoriet ledes af en overlæge og en ledende bioanalytiker, som er ansvarlige overfor afdelingsledelsen på Center for Psykiatrisk Forskning. En række ledelsesmæssige og administrative funktioner varetages af en kemiker, en afdelingsbioanalytiker og en kvalitetskoordinator. Funktioner (rutine) Prøvetagning m.m. Laboratoriets bioanalytikere tager blodprøver og elektrokardiogrammer (EKG) på indlagte patienter på Århus Universitetshospital, Risskov, og på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, samt på patienter som henvises til ambulatoriet fra afdelingerne eller fra de lokalpsykiatriske enheder og praktiserende læger i Århus-området. Vores procedurer for blodprøvetagning m.m. er tilpasset psykiatriske patienters særlige behov, betinget af, at mange har svære sindslidelser med læderet virkelighedssans, manglende sygdomsindsigt og heraf betinget abnorm adfærd. Vores bioanalytikere har for en stor dels vedkommende mange års erfaringer i omgangen med disse ofte skrøbelige mennesker. Almindelige biokemiske analyser Der udføres en række almindelige biokemiske analyser i laboratoriet, herunder hæmatologiske undersøgelser (se nedenfor), mens rekvisitioner af andre gængse analyser ekspederes videre til andre laboratorier, og især til Klinisk Biokemisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Målinger af P-Carbohydratdeficient transferrin (CDT) Laboratoriet udfører denne analyse for både interne og eksterne rekvirerenter. Medikamentanalyser (terapeutisk drug monitorering, TDM) Laboratoriet udfører bestemmelser af plasmakoncentrationer af en række hyppigt anvendte antidepressiva og antipsykotika (se nedenfor), både for rekvirenter i Region Midtjylland og for rekvirenter i andre regioner. Analyserne udføres med højtrykskromatografi (HPLC) eller massespektrometri (LC-MS-MS). Analysesvarene for de tricykliske antidepressiva (Amitriptylin, Clomipramin, Imipramin og Nortriptylin) samt for Clozapin, Perfenazin og Zuclopenthixol ledsages af dosisforslag. Påvisning af misbrugsstoffer i urin Laboratoriet udfører målinger af en række misbrugsstoffer i urinprøver (se nedenfor). Der anvendes primært immunokemiske metoder til screening for diverse stoffer, og herefter massespektrometri til bekræftende (konfirmatoriske) analyser, hvis screeningen af positiv.

5 Side 5 af 15 Informationsformidling og rådgivning Udover laboratoriearbejdet har også vigtige funktioner med rådgivning og information af rekvirenterne. Der er en række forhold med relation til brugen og fortolkningen af biokemiske analyser indenfor psykiatrien, som er anderledes end andre steder, og som bl.a. medfører relativt hyppige personlige kontakter til laboratoriet. Behovet for særlig biokemisk service indenfor psykiatrien forventes at vokse i de kommende år, sideløbende med implementeringen af nye referenceprogrammer m.m., hvor der er sat mere fokus på somatiske undersøgelser og herunder en udvidet brug af biokemiske analyser. Det gælder både i almen psykiatri, men især på det specialiserede neuropsykiatriske område, der er afhængig af tæt kontakt mellem klinikere og laboratoriet. Faciliteter og ressourcer Fysiske rammer Laboratoriet er beliggende i stueetagen i bygning 14i og 14k på Århus Universitetshospital, Risskov. Der findes et ambulatorium med to prøvetagningspladser, et rum med en briks til EKG-optagelse og et stort venteværelse. Der findes et kølerum og særlige rum til opvask og opbevaring af kemikalier. Derudover findes der 10 laboratorielokaler og 10 kontorer. Personale Overlæge Overlæge, dr.med. var ansat som vikar for overlæge, dr.med. Kristian Linnet indtil den og blev fastansat den Ledende bioanalytiker Bioanalytiker Bente Vestergård Kemiker, kvalitetsleder Cand.agro. Jørgen Hasselstrøm Afdelingsbioanalytiker Bioanalytiker Birgit Poulsen Kvalitetskoordinator Bioanalytiker Solvej Holm Pedersen Bioanalytikere Anita Høgh Anitta Pedersen (vikar) Anne-Mette L. Nielsen Annette Meyer Nielsen Bente Jespersen Bodil Schmidt Gitte Frost Sekretærer Forskningssekretær Marianne Frimer Lægesekretær Birgitte Charlotte Dreyer Izabella Ziobrowska Jette Birk Larsen Kirsten Fuhr Pedersen Marianne Bryder Jensen Rikke Helligsøe (vikar) Susanne Ries (vikar) Andre Værkstedsmedarbejder Frank Jensen (indtil ) Værkstedsmedarbejder Simon Risum Sørensen (fra )

6 Laboratoriemedhjælper Anni Olsen (ISS) Laboratoriemedhjælper Sonja Christensen Apparatur (større udstyr) Til medikamentanalyser og analyser af misbrugsstoffer Quatro Micro massespektrometer (MS-MS) #1 Quatro Micro massespektrometer (MS-MS) #2 HP 1100 HPLC system til MS-MS [System #01] Waters & CTC HPLC system til MS-MS [System #02] Aspec HPLC-system [System #03] Aspec HPLC-system [System #04] Aspec XL4 ekstraktionsudstyr [System #05] Gilson HPLC system [System #06] Perkin-Elmer HPLC system [System #07; nedlagt ] HPLC system med fraktionator KONElab autoanalysator Til almen biokemi, hæmatologi og koagulation Vitros 250 autoanalysator Sysmex CA540 (koagulation) Sysmex SF 3000 (hæmatologi) It-systemer Side 6 af 15 Laboratorieinformationssystem Vi anvender LABKA fra CSC og er koblet op til systemet på Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (Nørrebrogade). Det blev i oktober muligt at rekvirere misbrugsanalyser i LABKA Sygehus Pakken og at modtage elektroniske svar på disse analyser. Andre it-systemer Vi anvender Microsoft Office 2003 programmerne til alle kontorfunktioner, fraset håndtering af elektronisk post, kalendere m.m., hvor vi bruger Novell GroupWise. En række funktioner (fx dokumenthåndtering) er baseret på integrerede, delvist automatiserede løsninger i Office Vi har adgang til en række netværksbaserede programmer til diverse administrative og faglige opgaver. Analyserepertoire Markeringen betyder at analysen er akkrediteret. Antidepressiva P-Amitriptylin P-Citalopram P-Clomipramin P-Duloxetin P-Escitalopram P-Fluoxetin P-Imipramin Antipsykotika P-Aripiprazol P-Clozapin P-Olanzapin P-Perfenazin P-Lithium P-Mirtazapin P-Nortriptylin P-Sertralin P-Venlafaxin P-Quetiapin P-Risperidon P-Ziprasidon P-Zuclopenthixol Misbrugsstoffer U-Amfetamin U-Benzodiazepiner U-Buprenorfin U-Cannabinoider U-Ecstasy (MDMA m.fl.) U-Efedrin U-Ketobemidon U-Khat (phenylpropanolamin) U-Kodein U-Kokain (metabolit) U-Metadon U-Metamfetamin U-Morfin og -Heroin U-Tramadol

7 Side 7 af 15 Markører for alkoholmisbrug P-Carbohydratdeficient transferrin (CDT) Almen biokemi P-Alanin-aminotransferase P-Albumin P-Aspartat-aminotranferase P-Basisk fosfatase P-Bilirubin P-Calcium (total) P-C-reaktivt protein (CRP) P-Creatinin U-Creatinin P-gamma-Glutamyltransferase P-Glukose P-Kalium P-Natrium B-Sænkningsreaktion (SR) U-hCG (graviditetstest) U-Stiksanalyser Koagulation P-Koagulationsfaktorer II, VII, X (INR) P-Koagulationsfaktorer II, VII, X (PP) Hæmatologi B-Hæmoglobin B-Erytrocytter Ery(B)-Middelcellehæmoglobin (MCH) Ery(B)-Middelcellehæmoglobinkoncentration (MCHC) Ery(B)-Middelcellevolumen (MCV) Ery(B)-Volumenvariation (RDW) B-Hæmatokrit (HCT) Funktionelle undersøgelser Pt-Elektrokardiogram (EKG) Pt-Glukosebelastning B-Trombocytter B-Leukocytter (total) B-Leukocyttyper B-Neutrofilocytter B-Lymfocytter B-Monocytter B-Eosinofilocytter B-Basofilocytter Ændringer i analyserepertoiret Analysen P-Haloperidol blev nedlagt i februar måned på grund af for få rekvisitioner. Vi gik over til at bruge FACIT graviditetstest (Clearview fra Orion Diagnostica) i stedet for Surestep (Three line HCG Combo fra Bayer Diagnostics) i juli måned. Analysen P-Duloxetin er udviklet på laboratoriet og blev indført til rutinemæssigt i brug i december måned. Akkreditering Laboratoriet er akkrediteret efter DS/EN ISO 15189:2003 standarden for områderne: Lægemiddelanalyser baseret på HPLC eller LC-MS-MS teknik, som anvendes ved rutinemæssig terapeutisk drug monitorering af psykiatriske patienter. Human blodprøvetagning. Vi havde besøg af DANAK i juni måned og fik akkreditering godkendt. Der arbejdes på validering af flere medikamentanalyser, og på at udvide akkrediteringsområdet til analyser af misbrugsstoffer og de almene biokemiske analyser.

8 Side 8 af 15 Budget og regnskab Beløbene er i kroner. Salg af tjenesteydelser vedrører helt overvejende salg af medikamentanalyser til rekvirenter udenfor det tidligere Århus Amt. Postering Budget Regnskab Difference Lønninger Varekøb Tjenesteydelser m.v Ej fordelte udgifter Overførsel fra CPG Salg af tjenesteydelser I alt Overskuddet fra 2006 er overført til 2007, da det bl.a. skal anvendes til dækning af apparaturanskaffelser og fornyelser. Produktionsstatistik Gruppe af ydelser Almene biokemiske analyser etc Medikamentanalyser og CDT Analyser for misbrugsstoffer Patientkontakter, inkl. modtagne prøver Bemærkninger Antallet af almene biokemiske analyser etc. var stort set uændret i forhold til 2005 (2 % lavere); se også Appendiks A. Antallet af medikamentanalyser steg 13 % i forhold til 2005, og det skyldes overvejende analyser af de nyere medikamenter indenfor området; se Appendix B. Antallet af misbrugsanalyser faldt med 25 %, men tallene skal vurderes med forbehold. Opgørelsen af antallet af analyser er baseret på manuelle optællinger frem til den 10. oktober 2006, og herefter på registreringer i LABKA (se Appendix C). Antallet i 2005 blev estimeret ud fra manuelle optællinger af ca rekvisitionssedler. Vi har ikke tidligere talt patientkontakter, og har p.t. ikke mulighed for at skelne mellem forskellige typer af kontakter. Analyser udført på andre laboratorier Vi rekvirerede analyser på Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (Nørrebrogade) og analyser på andre laboratorier.

9 Side 9 af 15 Informationsformidling»www.labrisskov.dk«Laboratoriets hjemmeside på Internettet blev totalt renoveret i oktober måned. Visionen har været at lave et website, som er specifikt designet til formidling af vores informationer, let at finde rundt på og hurtigt at bruge. Hjemmesiden indeholder bl.a. en række praktiske oplysninger og detaljerede informationer om alle laboratoriets analyser. Den bliver hyppigt opdateret med nyheder, fx om driftmæssige forhold og faglige problemstillinger, og bliver også løbende udbygget med relevante artikler og oversigter. Trykt informationsmateriale Vejledninger Laboratoriet udgiver en generel vejledning til brug for de kliniske afsnit på Århus Universitetshospital, Risskov. Vejledningen er tidligere udkommet som et lille blåt hæfte i A5-format, men er fuldstændig ændret og udgives fra 2007 i et mindre antal A4- mapper med løse sider, som vi løbende opdaterer (vejledningen kan dog også hentes på vores hjemmeside). Vi har tidligere udgivet en særlig vejledning vedrørende medikamentanalyser og misbrugsanalyser (et grønt hæfte i A4-format; seneste version fra 2004), men den udgives ikke mere. Alle de relevante informationer findes nu på vores hjemmeside. Nyhedsbreve Laboratoriet er begyndt at udgive nyhedsbreve til rekvirenterne, fx i forbindelse med ændringer i analyserepertoiret, ferielukninger etc.

10 Informationsmøder Side 10 af 15 Der har ikke været afholdt særlige informationsmøder i 2006, men der planlægges 1-2 møder i Undervisning Formaliseret undervisning Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Klinisk lektor i klinisk biokemi frem til februar 2006, med undervisning af medicinstuderende på Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus. Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Vejleder i forskningsmetodologiske opgaver for medicinstuderende på 9. semester (1 opgave i 2006). Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ph.d. kursus i klinisk forskning. Emne: Genetisk epidemiologi (1 forelæsning per semester). Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Kursus i validering af analysemetoder. Emner: Præanalytiske forhold; Usikkerhedsbudgetter. Anden undervisning Abbot Forum, Århus. Foredrag: Hvad er apolipoprotein A-I og apolipoprotein B? Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Undervisning: Metaanalyse. Institut for Kompetenceudvikling, København. Kvalitetsudvikling og akkreditering i sundhedsvæsenet. Foredrag: Akkreditering lidt konstruktiv kritik. Andre formidlingsaktiviteter Jydsk Medicinsk Selskab, Århus. Mødearrangør: Psykiatrisk grundforskning: Fra gen til klinik status og perspektiver. Den XXX Nordiske Kongres i Klinisk Kemi, København. Mødearrangør & ordstyrer: How to optimize the preanalytical phase. Ordstyrer: Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. Birgit Poulsen DBIO, Århus. Medarrangør: Misbrugsstoffer, hjernens kemi, depressioner og stress. Deltagelse i kurser etc. (input) Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Vejle. Kursus i validering af analysemetoder. Validering af analysemetoder. Århus Amt, Risskov. Lederkursus til håndtering af sygefravær. DEKS Brugermøde, Odense. Institut for Kompetenceudvikling. Kvalitetsudvikling og akkreditering i sundhedsvæsenet. København. Bente Vestergård DBIO, Vejle. Lederforum. Århus Amt, Århus. Patientsikkerhed Århus Amt, Risskov. Lederkursus til håndtering af sygefravær. DEKS Brugermøde, Odense. Århus Amt, Århus. Arbejdsmiljøkursus. Region Midtjylland under dannelse, Viborg. Informationsmøde om kontoplan og kontovejledning i Region Midtjylland.

11 Side 11 af 15 Region Midtjylland under dannelse, Viborg. Idékonference om udvikling af psykiatrien i Region Midtjylland. Region Midtjylland under dannelse, Viborg. Rapportering, økonomistyring og lønsimulering i Region Midtjylland. Region Midtjylland under dannelse, Århus. Lønkonference i Region Midtjylland. Århus Amt, Århus. Udvidet ØS2000 web kursus. Terumo, Belgien. Studierejse. Roche, Århus. COBAS it kursus. Jørgen Hasselstrøm Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ph.d. kursus: Principper for datadokumentation. Århus. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Vejle. Kursus i validering af analysemetoder. Validering af analysemetoder. Birgit Poulsen DEKS Brugermøde, Odense. DBIO, Århus. Misbrugsstoffer, hjernens kemi, depressioner og stress. Gitte Frost DEKS Brugermøde, Odense. DBIO, Århus. Misbrugsstoffer, hjernens kemi, depressioner og stress. Region Midtjylland under dannelse, Viborg. Lønkonference i Region Midtjylland. Roche, Århus. COBAS it kursus. Bodil Schmidt DBIO, Århus. Misbrugsstoffer, hjernens kemi, depressioner og stress. Marianne Bryder Jensen Vitros, Island. Brugermøde. Annette Meyer Nielsen Sysmex, Horsens. Brugermøde. Anita Høgh Andersen Jysk Center for Voksenundervisning, Århus. Metoder til klinisk kvalitetsudvikling. DEKS Brugermøde, Odense. Jette Birk Larsen Biolab, København. Unipoint 1 kursus. Marianne Frimer Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Risskov. Reference Manager. Forskning & Udvikling Laboratoriet udfører løbende projekter som relaterer sig til terapeutisk drug monitorering (TDM) af antidepressiva og antipsykotika. Projekterne sigter dels mod at tilvejebringe ny viden om stoffernes omsætning og virkninger, og dels på at udvikle (eller videreudvikle) og kvalitetssikre metoder til måling af diverse farmaka. Der er i årets løb udført nogle mindre projekter med fokus på den praktiske anvendelighed af hurtigtests (stiks) til påvisning af misbrugsstoffer i urin, og der er påbegyndt et arbejde med henblik på at udvide laboratoriets repertoire af konfirmatoriske analyser indenfor området. Afhandlinger Hovedvejleder Kristian Linnet Afleveret ph.d. projekt, oktober 2006: Cand.agro. Jørgen Hasselstrøm. Atypiske antipsykotikas metabolisme med fokus på quetiapin. Center for Psykiatrisk Grundforskning, Psykiatrisk Hospital i Århus.

12 Videnskabelige artikler Side 12 af 15 Hasselstrøm J, Linnet K. In vitro studies on quetiapine metabolism using the substrate depletion approach with focus on drug-drug interactions. Drug Metabol Drug Interact. 2006; 21: Ejsing TB, Hasselstrøm J, Linnet K. The influence of P-glycoprotein on cerebral and hepatic concentrations of nortriptyline and its metabolites. Drug Metabol Drug Interact. 2006; 21: Præsentationer på videnskabelige møder Hasselstrøm J, Linnet K. In vitro studies of quetiapine using substrate depletion approach. Dansk Farmakologi Syddansk Universitet. Andre publikationer Gerdes LU. Methods comparison How to analyze and interpret data. Bloodgas.org; Compendium 2006: Opgaver i eksterne projekter Medinor. Pancreasprojekt på Bispebjerg Hospital: P-CDT analyser på 105 patientprøver. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov og Eli Lilly. B4Z-MC-LYBX: Blodprøver, EKG samt urinprøver på 4 børn. Projektet (#6) er afsluttet i Center for Psykiatrisk Grundforskning m.fl. Gendep projektet: 190 patientkontakter (Projekt #8). Organon. Klinisk forsøg med Asenapine: 1 patient til EKG og blodprøver 3 gange (Projekt #11). Overlæge Peter Møller Andersen, Afdeling N6/N7, Århus Universitetshospital, Risskov og overlæge Jørgen Aagaard, Distriktspsykiatrisk Center Århus Syd, Viby i samarbejde med Janssen-Cilag. Klinisk projekt: 32 kontakter med bloprøvetagning og forsendelse (Projekt #12). Center for Psykiatrisk Grundforskning; Rikke Dalby. Udredning af patienter med depression: 24 blodprøvetagninger m.m. (Projekt #15). CNX-Glostrup. Serotonin 5 HT2A receptor funktion: 74 P-Quetiapin analyser (Projekt #17). Deltagelse i videnskabelige kongresser og møder Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Betydningen af præanalytiske forhold, Vejle og København (mødearrangør). Den XXX Nordiske Kongres i Klinisk Kemi, København. Jørgen Hasselstrøm Dansk Farmakologi. Syddansk Universitet. Den XXX Nordiske Kongres i Klinisk Kemi, København. Faglige opgaver Redaktionsarbejde Medlem af redaktionsgruppen for Klinisk Biokemi i Norden. Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Medlem af bestyrelsen og medlem af selskabets videnskabelige udvalg for kvalitetssikring. Lægeforeningen. Fagligt Udvalg vedrørende Almen Praksis. Medlem af Laboratorieudvalget Vedrørende Kvalitetssikring. Jydsk Medicinsk Selskab. Medlem af bestyrelsen. Århus Amt. Specialerådet for Klinisk Biokemi.

13 Side 13 af 15 Appendices Appendiks A Produktion af almene ydelser og biokemiske analyser fordelt på forskellige grupper. Ydelse Ændring Pt-Elektrokardiografi % Hæmatologi B-Hæmoglobin (Fe) % B-Leukocytter % B-Leukocyttyper % B-Erytrocytter % B-Erytrocyt (EVF; hæmatokrit) % Ery(B)-Erytrocyt (MCV; EMV) % Ery(B)-Hemoglobin(Fe) (MCHC; EHBC) % B-Trombocytter % Inflammation & infektion B-Sedimentationsreaktion % P-C-reaktivt protein % Diabetes diagnostik P(fPt)-Glukose (diagnostik) % Levertal P-Alanin-aminotransferase (ALAT) % P-Basisk fosfatase % P-Bilirubiner % P-Koagulationsfaktorer (II,VII,X)(DIAG; "PP") % P-gamma-Glutamyltransferase % P-Aspartat-aminotransferase (ASAT) % Nyrefunktion og væsketal P-Creatinin % P-Natrium % P-Kalium % P-Albumin % P-Calcium, (total) % P(vB)-Carbondioxid, total % Nyrer-Creatinin-clearance % Pt(U)-Creatinin (døgnudskillelse) Kontrol af antikoagulationsbehandling P-Koagulationsfaktorer(II,VII,X) (INR, AK-kont % Graviditetstests U-Choriongonadotropin (Graviditetstest) % Urinundersøgelser U-Bakterier (nitrit; Stix) % U-Leukocytter (Stix) % U-Protein (Stix) % U-Glukose (Stix) % U-Creatinin % U-Acetoacetat (Stix) % U-Erythrocytter (Stix) % U-pH (Stix) U-Sediment (mikroskopi) % Diverse analyser % Blodprøver til videnskabelige projekter % Ydelser i alt % På grund af en fejl i optællingssystemet blev der i 2005 ikke medregnet analyser af P-Glukose på ikke-fastende patienter. Der var af disse analyser i 2006.

14 Appendiks B Side 14 af 15 Produktion af medikamentanalyser fordelt på de forskellige stoffer og rekvirentens regionale tilhørsforhold. Analyse Midtjylland Nordjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Grønland Færøerne P-Amitriptylin % P-Aripiprazol % P-Citalopram % P-Clomipramin % P-Clozapin % P-Escitalopram % P-Fluoxetin % P-Haloperidol % P-Imipramin % P-Lithium % P-Mirtazapin % P-Nortriptylin % P-Olanzapin % P-Perfenazin % P-Quetiapin % P-Risperidon % P-Sertralin % P-Venlafaxin % P-Ziprasidon % P-Zuclopenthixol % P-CDT % Analyser i alt % Ændring

15 Appendiks C Side 15 af 15 Produktion af analyser for misbrugsstoffer. Den detaljerede opgørelse er baseret på elektronisk optælling og dækker kun perioden fra den til den Produktionen i årets første 9 måneder er baseret på en manuel optælling. Analysekode Immunkemisk screening Massespektrometri (konfirmatorisk) 2006 U-Amfetamin U-Benzodiazepiner U-Buprenorfin U-Cannabinoider U-Kokain (metabolit) U-Kodein U-Efedrin U-Ketobemidon U-Kath U-MDA (Ecstasy) U-MDEA (Ecstasy) U-MDMA (Ecstasy) U-Metadon U-Metamfetamin U-Morfin U-Tramadol I alt i perioden til I alt

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov 7789 3540

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium Kvalitetshåndbog Dokumentnummer = D002.01 :: Version = 13:: Dato for ikrafttrædelse = 18-06-2010 Antal kopier = 3 :: Bilag = 0 Placering = Arkivskab, læsekopi, rum 0.10, 0.57 Dokumentansvarlig (dato og

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010 Juni 2010 God start til Triolab Nyt Vores nye nyhedsbrev har fået en god start! Rigtig mange af vores kunder har tilkendegivet, at de ønsker at modtage Triolab Nyt, og det er vi meget glade for! Vi vil

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab.

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab. December 2010 Tak for i år År 2010 nærmer sig sin afslutning. Fra Triolab vil vi gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for samarbejdet i årets løb. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Århus Sygehus Side 1 19-08-2010 Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Klinisk Biokemisk Afdeling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Videreuddannelsesregion Nord 2010 Indhold

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Marts 2013 Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Triolab kan nu tilbyde Lab.E.L. et nyt koncept, der automatisk håndterer klargøringen af kit til blodprøvetagning og effektivt nedbringer

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave?

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Fredag den 15. november 2013 kl. 9.00-15.45 Det er svært at spå Program især om fremtiden (Storm P)

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKSIS

BESKRIVELSE AF PRAKSIS BESKRIVELSE AF PRAKSIS Lokalisation Lægerne Eithz og Væsel JC Stillingsvej 37 7800 Skive Tlf: 97521088, 26751088 Ydernr:070734 E-mail: klinik@etihz-vaesel.dk Internet adresse: www.eithz-vaesel.dk By praksis

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2010 > Sæsonplan for efterår 2010 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. oktober Kl. 20.00 Alm. prakt. læge Mikkel Vass Tænk dig

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT

KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT Klinisk Biokemisk Afsnit Diagnostisk Afdeling KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT Niklas Rye Jørgensen Specialeansvarlig overlæge Helle Lethmar Ledende bioanalytiker OVD-0003-3 Godkendt til ikrafttrædelse:

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Alfabetisk analysefortegnelse (4). - Monografierne er opbygget således, at der for hvert stof er angivet en række generelle oplysninger:

Alfabetisk analysefortegnelse (4). - Monografierne er opbygget således, at der for hvert stof er angivet en række generelle oplysninger: 1 1. INDLEDNING DSK 2 F Analysekatalog er den 4. udgave af "Oversigt over analysemetoder for lægemidler". Udseendet er ændret en del siden sidste udgave, foruden at titlen er blevet ændret. Analysekatalogets

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid Torsdag den 16. maj 2013 kl. 21:30 til 22:00 Sted Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby Dagsorden

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder.

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. , Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. Ib Johansen 1, Margit Rasmussen 2. 1, Center for Sundheds-telematik, MedCom, Rugaardsvej15,2.sal, 5000 Odense

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE Formandskab: Peter Rossing, forskningsleder, overlæge dr.med. Steno Diabetes Center Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., E-MBA

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere