Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)"

Transkript

1 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade Fredericia Den ansøgende forenings navn og adresse: Ældre Sagen Olaf Helios Fuglsangparken Fredericia Bankkonto: Reg.nr.: 9196 Konto: CVR eller CPR som kontoen er registreret på: Pnr Ansøgningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år: Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år: Og for aktiviteter i indeværende år: Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller "akutte" ansøgninger i løbet af året

2 6860P LOL Z Ældre Sagen Den frivillige forening / organisations navn 2. Kontaktperson: Generelle oplysninger: Navn: Olaf Helios Adresse: Fuglsangparken 47 Postnr./ By 7000 Fredericia Telefon: Beskrivelse af målgruppen for det frivillige sociale arbejde der udføres i Fredericia Kommune Herunder en nærmere redegørelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke? Alle kommunens ældre borgere, som har behov for hjælp udover de kommunale hjælpemuligheder, for at de fortsat kan fungere i eget hjem. Indsatsen rettes mod grupper, der har følgende sociale og praktiske behov: Tryghedsopkald (der ringes til ca. 90 hjemmeboende) Besøgstjeneste (der besøges ca. 100 enlige) Demenscafå Indkøbshjælp til svage hjemmeboende Ældre gymnastik for svage ældre (10 hold å deltagere) Bisidder hjælp Lokal rådgivning Søndagscafe Åben datacafå IT-kurser Datahjælp i hjemmene "Syng Sammen" gruppe "SingleBrunch" 4. Aktivitetens formål? At: yde social-humanitær bistand til ældre i kommunen. Medvirke til forebyggelse af svagheder i forbindelse med aldring. Medvirke til størst mulig livskvalitet for svage ældre. 2

3 0661:4, L OLOL Z17 l 5. Hvilken frivillig indsats udføres der? Herunder hvor mange frivillige indgår i aktiviteten? 6. Er indsatsen tidsbegrænset eller er der tale om et længerevarende evt. kontinuerligt projekt? Ældre Sagen har over 200 frivillige, der yder hjælp i de førnævnte områder i punkt 3. Hjælpen er gratis, og de frivillige får kun godtgjort nødvendige udgifter såsom kørsel, porto, telefongodtgørelse og transport. Indsatsen er kontinuerlig. Hvordan vil man sikre den økonomiske drift, når projektperioden er udløbet? Hvis det økonomiske tilskud bortfalder, vil de igangværende aktiviteter blive kraftigt beskåret. 7. Skal man være medlem? Er der brugerbetaling? Ja Ja Nej X Nej X 8. Hvilke aldersgrupper er aktiviteten rettet mod? X X X over 67 X 9. Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten? Kommunens ældre borgere, som på den ene eller anden måde behøver omsorg og hjælp, som ikke ydes af det offentlige. 10. Overslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten. Bilag vedr. specifikation af indtægter og udgifterne vedlægges ansøgningen. Der søges tilskud til: H projekt kr. X daglig drift kr anskaffelser kr. lokaleleje kr. [ I kursusaktivitet kr. I 1 andet formål kr. Der søges om i alt kr

4 LOLEZ17 1 Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. Fredericia d. 22/ Underskrift: I forbindelse med det vedlagte godkendte regnskab for 2013 kan følgende udgiftsposter tydeliggøres. Tallene for 2014 er de nuværende tal: Året Forventet resultat Tryghedsopkald: ,- kr ,- kr ,- kr. Indkøbsordning: ,- kr ,- kr ,- kr. Besøgsvenner: ,- kr ,- kr ,- kr. Bisidderordning: 1.500,- kr. 500,- kr ,- kr. Stolegymnastik: ,- kr ,- kr ,- kr. Demenscaf& 9.000,- kr. 500,- kr ,- kr. IT support: 6.00Q- kr ,- kr ,- kr. I alt: ,- kr ,- kr ,- kr. 4

5 Z6601r0 16 I. OLOLEZI7 1. ÆldreeSagen Regnskab 2013 Fredericia Resultat Resultat Resultatopgørelse Kontingentandel Andre tilskud fra sekretariatet Gaver, tilskud, bidrag 1) Annonceindtægter Diverse indtægter 2) Deltagerbetaling Renteindtægter Indtægter i alt Lønudgifter(udbetalt via ÆS) Markedsføringsomkostninger 3) Lokalafdelingsudgifter m.v. 4) Kørsel og befordring Gaver og repræsentation Husleje / lokaleudgifter Arrangementsudgifter m.v. 5) Gebyrer m.v. 6) Udgifter i alt Resultat kr. kr Balance pr Deposita Tilgodehavender m.v. Lagerbeholdning Likvid beholdning Aktiver i alt Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital i alt Anden gæld 7) Skyldige omkostninger 8) Moms Passiver i alt Lokalafdelingens regnskab er gennemgået og revideret, og vil indg Ældre Sagens årsregnskab for 2013 København, januar 2014 Christian Agersund Regnskabskonsums 7 - ("" Asbjørn Sejer Poulsen Kasserer

6 LOLOL ZP I. feldre0sagen Vedtægter for Lokalbestyrelsen i Fredericia 1. Lokalbestyrelsen benævnes som Ældre Sagen i Fredericia 1.1 Lokalbestyrelsens arbejdsopgaver er, gennem medlemsaktiviteter, netværksarbejde (social-humanitært), ældre- og sundhedspolitiske initiativer over for kommunen, pressekontakter og på anden måde at virke til fremme af Ældre Sagens formål i lokalområdet. 1.2 Hvert enkelt lokalområde tilstræbes holdt inden for en efter lokale forhold naturlig geografisk opdeling. Alle lokalområder skal dog ligge inden for en kommunes geografiske område. Hvert lokalområde ledes af en medlemsvalgt bestyrelse. 2. Årsmøder 2.1 På årsmødet vælges en bestyrelse. 2.2 Bestyrelsen består af syv eller ni medlemmer afhængig af bestyrelsens afgørelse. Valgbare og stemmeberettigede er Ældre Sagens medlemmer med bopæl i kommunen. Valget, der sker på årsmødet, jf. 2.5, gælder for to år ad gangen. 2.3 Et medlem, der ophører med at være medlem af Ældre Sagen, eller som ikke opfylder bopælskravet, kan ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give dispensation for bopælskravet. 2.4 Hvert år vælges min. to suppleanter med virkning for et år. Ved et bestyrelsesmedlems afgang eller vedvarende forfald i en valgperiode indtræder den suppleant, der har opnået flest stemmer eller som har vundet lodtrækningen, som medlem af bestyrelsen indtil næste årsmøde. 2.5 Ældre Sagens medlemmer inden for den enkelte kommunes område indkaldes til årsmøde, der skal afholdes i marts måned. Indkaldelsen sker, efter aftale med bestyrelsen, ved sekretariatets foranstaltning. 2.6 Efter forslag fra medlemmerne kan der vedtages vejledende udtalelser til brug for bestyrelsesarbejdet jf Sekretariatet udsender indkaldelse med angivelse af tid, sted og dagsorden til medlemmerne senest tre uger før mødet. Dagsordenen skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om bestyrelsens virksomhed, til godkendelse. 3. Forelæggelse af bestyrelsens regnskab, til udtalelse. 4. Orientering om bestyrelsens fremtidige virke. 5. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet. 1

7 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. ti660t,0 l 6 lololczti l 7. Valg af suppleanter for et år. 8. Eventuelt. 2.8 Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes: 1. Hvis en bestyrelse har vedtaget at træde tilbage, 2. hvis en bestyrelse har fået færre end tre medlemmer og opbrugt sine suppleanter, 3. hvis en bestyrelse i øvrigt er ophørt med at fungere. Indkaldelse sker ved bestyrelsens foranstaltning. Ved mødet afholdes valg af ny bestyrelse og af suppleanter, idet samtlige mandater anses for at være bortfaldet. I øvrigt finder bestemmelserne i 2.2 og 2.7 anvendelse med de fornødne tillempninger. 3. Bestyrelsens konstituering 3.1 Den nyvalgte bestyrelse indkaldes til konstituerende møde ved den hidtidige bestyrelses foranstaltning inden udgangen af marts måned. Dagsordenen skal omfatte: 1. Valg af mødeleder. 2. Konstatering af bestyrelsens sammensætning. 3. Orientering om bestyrelsens virksomhed, regnskab og fremtidige virke. 4. Eventuelle forslag. 5. Valg af formand. 6. Valg af næstformand. 7. Valg af kasserer. 8. Valg af sekretær. 9. Valg af bestyrelsens suppleant til delegeret forsamlingen. 10. Eventuelt. 3.2 Kasserer og sekretær kan udpeges blandt Ældre Sagens øvrige medlemmer i lokalområdet og deltager da uden stemmeret i bestyrelsens møder. 3.3 Samtlige valg, også eventuelle suppleringsvalg, har virkning frem til det konstituerende møde det følgende år. Valgene meddeles straks til Ældre Sagens sekretariat. 3.4 Hvis en kasserer i en bestyrelse vælges til Ældre Sagens bestyrelse, skal bestyrelsen senest på førstkommende årsmøde konstituere sig med ny kasserer. 3.5 Det er bestyrelsen, der beslutter, hvem der skal have de forskellige tillidsposter for det kommende år. Omkonstituering kan altid finde sted, når flertallet i bestyrelsen beslutter det. Således vedtaget på bestyrelsesmødet d. 29/

8

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) I. 117 l 17036 L OLOZ90 17 I. FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere