Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011:"

Transkript

1 Handlingsplan 2011 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Videreudvikle digitale domstole - Forbedre åbenhed, omdømme og kommunikation - Videreudvikle kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen. Rettens handlingsplan er udarbejdet med henblik på i videst muligt omfang at opfylde disse overordnede målsætninger og domstolenes i 2007 formulerede værdigrundlag. Sø- og Handelsretten har imidlertid også i sin handlingsplan indarbejdet mål, som er specifikke for denne ret. Endelig udgave februar 2011 [side 1]

2 Disse mål tager afsæt i et i 2010 påbegyndt strategiarbejde, som tager udgangspunkt i to nyformulerede visioner for Sø- og Handelsretten. Disse visioner er: - Sø- og Handelsretten er erhvervslivets foretrukne domstol - Sø- og Handelsretten er Danmarks insolvensretlige videnscenter Behovet for at formulere nye visioner for såvel Sø- og Handelsrettens retsafdeling, såvel som for skifteafdelingen, skal ikke ses som udtryk for, at retten fraviger hverken værdigrundlag eller overordnede mål for Danmarks Domstole. Strategiarbejdet har derimod en snæver sammenhæng med rettens særlige placering i retssystemet. For så vidt angår retsafdelingen er der det specielle forhold ved Sø- og Handelsrettens saglige kompetence, at næsten alle sager som i medfør af retsplejelovens 225 kan anlægges direkte i Sø- og Handelsretten alternativt kan anlægges ved byret. Selv om en sag hører til de specielle sagsområder, hvor lovgiver har bestemt at sagen kan anlægges direkte ved Sø- og Handelsretten vil dette kun ske såfremt sagsøger finder at retten er et attraktivt forum. De særlige regler om sagkyndige dommeres medvirken, de sagkyndige dommeres kvalifikationer og den direkte ankeadgang til Højesteret påvirker selvsagt valget, men valgfriheden mellem flere fora stiller særlige krav til såvel kvaliteten i rettens arbejde, som til den service der ydes brugerne, såfremt brugerne også i fremtiden skal bruge Sø- og Handelsretten som tvistløsningsforum i det af lovgiver forudsatte omfang. Sager som er anlagt ved byret, men som må anses for at være af principiel karakter, kan henvises til Sø- og Handelsretten, hvis fagkundskab til erhvervsforhold er af særlig betydning. I en række af de sager, som kan henvises efter retsplejelovens 227, vil der alternativt kunne begæres henvisning til en af de to landsretter. Også i disse sager er det for Sø- og Handelsrettens sagstilgang af væsentlig betydning, at parterne oplever faglig kvalitet og en service, som lader sig sammenligne med landsretterne. Sø- og Handelsrettens skifteafdeling behandler ikke dødsboer, men udelukkende insolvensskiftesager. På dette safgsområde er Sø- og Handelsrettens skifteafdeling langt større end nogen anden ret, idet afdelingen behandler mellem 1/3 og 1/2 af alle insolvenskifteretlige sager i landet. Antallet af sager fortæller imidlertid ikke hele sandheden om skifteafdelingens sager, idet det også er således, at langt hovedparten af landets meget store konkursboer og boer med internationale elementer behandles i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Der oparbejdes derfor i denne afdeling en omfattende viden og et helt særligt erfaringsgrundlag som, som en samfundsmæssig pligt, bør stilles til rådighed for de øvrige skifteretter og de advokater og andre professionelle, som beskæftiger sig med insolvensskifteret. Dette er udgangspunktet for visionen om skifteafdelingen som videnscenter - en vision vi er i fuld gang med at føre ud i livet i samarbejde med en række andre aktører. At være - og forblive - erhvervslivets foretrukne domstol skal gennemsyre såvel den daglige drift som alt hvad vi fremover foretager os, hvilket forhåbentlig fremgår af handlingsplanen. Vores visioner er, sammen med de fire overordnede mål for Danmarks Domstole, den overordnede ramme for handlingsplanen. En del af vores mål fra 2010 har ikke kunnet gennemføres fuldt ud på et år og videreføres derfor i handlingsplanen for 2011, for en dels vedkommende i opdateret eller udbygget form. Endelig udgave februar 2011 [side 2]

3 I Sø- og Handelsrettens handlingsplan er nogle mål særligt fremhævet: - Én samlet ret og forbedringer af bygninger - Analyse af sagsaktivitet og Måltal - Kvalitetssikring og Leanprojekt - Trivselsprojekter - Jubilæum Hjemmeside - Videndeling og Dialogforum (rets- og skifteafdeling) I den grafiske version af handlingsplanen er disse mål fremhævet med gult og de er alle beskrevet nærmere i tekstversionen af handlingsplanen. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke også er fokus på de øvrige områder og projekter i handlingsplanen. Om opbygning af handlingsplanen: Sø- og Handelsrettens handlingsplan 2011 er som tidligere opbygget i 9 hovedområder, svarende til de ni områder i kvalitetsmodellen KVIK (se nærmere Domstolenes nye kvalitetsmodel "Domhuset" bygger på KVIK-modellen. Sø- og Handelsrettens handlingsplan er rent teknisk udarbejdet, så handlingsplanen både kan ses grafisk (som en mind map), som en tekstversion (i Word) og som interaktivt arbejdsredskab (projektstyring). En langt mere detaljeret version af handlingsplanen ligger således på rettens intranet og bruges løbende som projektstyringsværktøj. I. Lederskab Sø- og Handelsretten påbegyndte i 2010 et lederudviklingsprojekt i skifteafdelingen og dette projekt fortsætter i Resultatet af trivselsundersøgelsen, som blev gennemført ved alle retter i slutningen af 2010, var overordnet set tilfredsstillende, også i Sø- og Handelsretten. Tilfredshedsprocenten på afdelingsniveau, i rets- og bosekretariatet, var dog noget lavere end for retten som helhed, og det er derfor besluttet, at opfølgning på trivselsundersøgelsen navnlig skal fokuseres her. Endvidere er der nu gået et par år efter indholdsreformerne, som også ændrede Sø- og Handelsrettens sagsområder. En del konsekvenser af reformen er først for alvor begyndt at vise sig nu, blandt andet den øgede tilgang af mere principielle og tidsskrævende sager, herunder 3-dommersager. A. Ny struktur Arbejdet med Sø- og Handelsrettens strategi og målsætninger, som blev påbegyndt i 2010, fortsætter i 2011 med implementering af en ny struktur. I første halvår af 2011 gentænkes strukturen og derefter udarbejdes målsætninger for de enkelte afdelinger. Ledetråden er de overordnede mål om service og kvalitet, idet grundlaget for strukturtilpasningerne kan beskrives kort som "Sø- og Handelsretten set med brugerøjne". Dette fokus benyttes i forbindelse med det igangværende LEAN-projekt og vi arbejder målrettet på at få input gennem møder i vores to Dialogfora og ved eksterne besøg hos og af vores samarbejdspartnere. Endelig udgave februar 2011 [side 3]

4 B. Én samlet ret Målsætningen om én samlet ret er udtryk for at vi vil skabe synergi på tværs af de to afdelinger og huse. Fokus er på en kritisk gennemgang af vores ressourceudnyttelse og de muligheder der er for yderligere effektivisering af sagsgange m.v.. Se også under området Processer, bl.a. om Lean-projekt og Telefonprojekt Arbejdet har i 2010 til dels afventet beslutning om flytning til én samlet retsbygning; et punkt som forventes afklaret i 2011, hvor arbejdet således fortsætter. Denne beslutning har afgørende indvirkning på de mange ventende projekter nævnt under ressourceemnet Bygninger og ligeledes punktet om Teknologi i retssale. II. Strategi og planlægning Sø- og Handelsretten har i 2010 sat fokus på en fornyelse og opdatering af rettens overordnede strategier og målsætninger og dette arbejde fortsætter i 2011 med indførelse af en ny struktur - se herom under området Lederskab. Under dette område - Strategi og planlægning - beskrives forskellige praktiske forhold. Arbejdet med at lade handlingsplanen fungere direkte som et redskab for projektstyring blev ikke fuldt gennemført i I 2011 er det målet at en interaktiv udgave af handlingsplanen på rettens intranet kan fungere som fælles referenceramme for alle som er involveret i handlingsplanens aktiviteter og projekter. Planen opdateres løbende med status på de forskellige aktiviteter og projekter og fungerer således som projektstyringsværktøj. Årsplan og mødeplan er udarbejdet og opdateres løbende med henblik på at skabe bedre overblik over årets aktiviteter, ikke mindst fordi retten samtidig planlægger at udvide de eksterne aktiviteter - se under Brugerfokus og Videndeling. A. Projekt- og årsplaner Der udarbejdes en mere detaljeret årsplan, som tager højde for alle tilbagevendende møder og andre aktiviteter. Det har bl.a. vist sig, at det på grund af fremadrettede berammelser er meget svært at finde mødetidspunkter som passer alle, hvis ikke møderne afsættes i meget god tid. Målet med årsplanen er at skabe klarhed og overblik, samt understøtte planlægning og forberedelse af de forskellige aktiviteter og møder. Der udarbejdes i dag kvartalsvise aktivitetsoversigter samt forskellige andre papirbaserede projektoversigter. Målet er at disse oversigter på sigt erstattes helt eller delvis af den interaktive handlingsplan. B. Mødestruktur Der holdes mange interne møder i SH. På den ene side er det vigtigt at information når ud til alle og at der er rum til fælles drøftelser og intern videndeling. På den anden side er det samlede tidsforbrug ikke ubetydeligt og i flere sammenhænge kommer de samme personer til at modtage samme information flere gange. I 2010 påbegyndte retten en analyse af vores interne mødeplan - fora og mødefrekvens. Dette arbejde fortsætter i Målet er at fastlægge hvilke tilbagevendende interne møder det er vigtigt at holde, hvilke emner og hvilken personkreds som hører til det enkelte møde, og hvilken mødeform som er hensigtsmæssig for det enkelte møde. Arbejdet med optimering af mødestruktur hænger også sammen med ny organisationsstruktur, som fastlægges i Endelig udgave februar 2011 [side 4]

5 Juristmøder skal opprioriteres, navnlig i retsafdelingen, hvor mødefrekvensen ikke har været fast som i skifteafdelingen. Form og indhold overvejes. Se også punktet om ekstern videndeling under hovedemnet Partnerskaber og ressourcer. Intern og ekstern videndeling skal samtænkes, så de supplerer hinanden. C. Jubilæum 2012 Sø- og Handelsretten har 150 års jubilæum i januar Året 2011 bliver således planlægningsår for de aktiviteter som skal markere jubilæet. En jubilæumsbog er under forberedelse, og der forventes afholdt dels en reception, dels en middag - begge dele på Børsen. III. Medarbejdere I forhold til medarbejderne er de særlige indsatsområder også i 2011 trivsel og kompetenceudvikling. Der skal følges op på Trivselsundersøgelsen, som blev gennemført i slutningen af Og rettens kompetencestrategi, vedtaget i 2009, skal opdateres i forlængelse af årets medarbejderudviklingssamtaler, der gennemføres ud fra domstolenes fælles MUS-koncept, der har øget fokus på kompetenceudvikling. A. Trivselsprojekter Opfølgning på trivselsundersøgelsen fra slutningen af 2010 vil omfatte følgende: - projekter i rets- og bosekretariat - analyse af den lave svarprocent (65% - den laveste af samtlige retter) - fokusområder i forbindelse med årets medarbejderudviklingssamtaler Sø- og Handelsrettens samarbejdsudvalg vedtog i 2010 en lokal anti-mobbepolitik, og det er besluttet at der skal være en målrettet og kontinuerlig opfølgning på denne. Gode rammer for daglig fælles frokost på tværs af afdelingerne var et vigtigt mål i 2010, men projektet blev udskudt til 2011, da der er en tæt sammenhæng til spørgsmålet om rettens flytning til fælles lokaler. Projektet omfatter også at undersøge mulighederne for en frokostordning. B. Kompetencestrategi I 2009 vedtog retten en kompetencestrategi, som vi samtidig med vedtagelsen besluttede at videreudvikle i Dette skal ske samtidig med implementering af domstolenes nye MUSkoncept, der er bygget op omkring et sæt kompetenceprofiler. Færdiggørelse af dette projekt er udskudt til 2011, idet nyt MUS-koncept tages i brug i 2011 på grund af ændring af termin for afholdes af MUS fra årets 4. kvartal til årets 1. kvartal. Se særskilt punkt om MUS. Også i 2010 vil vi have fokus på målrettet kompetenceudvikling af særlig betydning for opgaverne i SH. Se blandt andet punkterne om Efteruddannelse, om Dommerfuldmægtiges grunduddannelse og punktet om videndeling under hovedpunktet Partnerskaber og Ressourcer. C. MUS Danmarks Domstoles nye koncept for MUS tages i brug i forbindelse med rettens medarbejderudviklingssamtaler i første kvartal af Endelig udgave februar 2011 [side 5]

6 Konceptet har særligt fokus på medarbejderkompetencer og kompetenceprofiler, og der er således nær sammenhæng til punktet om videreudvikling af rettens kompetencestrategi, samt til punkterne om dommerfuldmægtiges grunduddannelse, IT-kurser og om efteruddannelse generelt. D. Dfm - grunduddannelse Danmarks Domstole foretog i 2010 en generel revision af retningslinierne for dommerfuldmægtiges grunduddannelse. I tilslutning til de generelle retningslinjer blev der indgået en aftale om hvorledes en ansættelsesperiode i Sø- og Handelsretten indgår i et grunduddannelsesforløb. Op til ét års tjeneste i skifteafdelingen og op til et halvt års tjeneste i retsafdelingen tæller med i den tre-årige grunduddannelsesperiode. I 2011 skal der ske opfølgning og videreudvikling af Sø- og Handelsrettens tilbud til både fuldmægtige under grunduddannelse og øvrige fuldmægtige, bl.a. med hensyn til uddannelsesplaner og eksterne besøgsperioder. I retsafdelingen, hvor fuldmægtigstillingerne må anses at give nyttige kompetencer for fuldmægtige som er på vej mod en konstitution i landsretten, øges fokus på feedback og sparring i forbindelse med domsskrivning. E. IT-kurser Som en del af arbejdet med individuelle kompetenceprofiler i forbindelse med årets MUS foretages en kortlægning af medarbejdernes IT-kompetencer. På denne baggrund tages herefter stilling til, om der skal tilbydes målrettede IT-kurser, internt eller eksternt. F. Efteruddannelse Sø- og Handelsretten vil i 2011 foretage en gennemgang af de forskellige interne og eksterne efteruddannelsesmuligheder af relevans for rettens medarbejdere. Hovedparten af efteruddannelsen forventes fremover dækket gennem de kurser som udbydes af Domstolsstyrelsen. Ledelsesprojektet med ekstern konsulent for ledelsesgruppen i skifteafdelingen fortsætter, og der forventes også i 2011 særskilte midler fra Domstolsstyrelsen til ledelsesudvikling. Det interne regnskabskursus "Knæk en årsrapport" forventes fortsat afholdt efter behov, formentlig ca. hver 18. måned, når der har været en vis udskiftning i fuldmægtiggruppen i skifteafdelingen. IV. Partnerskaber og ressourcer Det er vigtigt for retten løbende at leve op til brugernes behov og forventninger. Dette kræver, at vi også løbende er i systematisk dialog med brugerne. Som specialret, både for insolvensskiftesager og indenfor erhvervssager, er det naturligt for Sø- og Handelsretten at øge fokus på videndeling, både internt og eksternt. A. Brugerfokus I 2004 oprettede SH et dialogforum med advokater der i særlig grad møder i retsafdelingen. I 2010 blev møderækken genoptaget efter et par års pause, og der holdes fremover igen to årlige faste møder, forår og efterår, samt særlige møder efter behov. Endelig udgave februar 2011 [side 6]

7 I 2010 etablerede Sø- og Handelsretten endvidere et tilsvarende dialogforum for advokater som jævnligt møder i skifteafdelingen. Også skifterettens dialogforum vil holde faste årlige møder. I forbindelse med reformen blev Sø- og Handelsretten landsdækkende og vi vil gerne afholde domsforhandlinger udenfor hovedtingstedet i København, når dette er praktisk i forhold til den enkelte sag. Udgangspunktet er at imødekomme parters og øvrige brugeres behov, således at retten sættes hvor det er mest praktisk. Hvis der således i en sag er mange parter, vidner og advokater fra samme lokalområde foretages sagen der. Sø- og Handelsretten vil i 2011 sætte fokus på behov og muligheder, bl.a. gennem drøftelse med brugerne på fx. møder i de lokale advokatforeninger. B. Videndeling Videndeling, både intern og ekstern, vil fortsat i 2011 være et særligt indsatsområde. Sø- og Handelsrettens sagsområde er med indholdsreformerne blevet mere specialiseret og med øget internationalt fokus. Retten har i mange år deltaget i forskellige faglige fora og internationalt samarbejde. Også i 2011 vil vi have fokus på mere systematisk at videreformidle udbyttet af dette samarbejde og information fra de møder, konferencer mv., som rettens ansatte deltagere i. Eksternt vil det fx ske i form af artikler og nyhedsbreve/info på hjemmesiden. Internt vil vi opprioritere faglig videndeling på vores juristmøder og på intranettet. Der lægges endvidere vægt på at opmuntre rettens jurister - ikke mindst fuldmægtigene - til faglig fordybelse og artikelskrivning. Et særligt projekt med revision af rettens sagsbehandlingsvejledninger (interne og eksterne) fortsætter i I den seneste brugerundersøgelse ligger Sø- og Handelsretten helt i top ved bedømmelse af retternes hjemmesider. Dette skyldes navnlig den store brugertilfredshed med domsoversigten, hvor alle domme fra retsafdelingen lægges på hjemmesiden straks ved afsigelsen. Denne succes, der også er positivt omtalt i artikler både i pressen og Ugeskrift for Retsvæsen, vil vi gerne bygge videre på. I 2011 arbejder vi således videre med øget fokus påafgørelser fra skifteafdelingen i domsoversigten og i øvrigt en generel revision af hjemmesiden - se nærmere under punkt om hjemmesideprojekt. Den første "Insolvensrettens dag" afholdes den 7. april Se også vedrørende intern videndeling punktet Mødestruktur C. Bygninger I 2010 arbejdede Sø- og Handelsretten målrettet på at finde et nyt domicil til retten, således at rettens to afdelinger kunne blive samlet under et tag. En flytning vil utvivlsomt både give en rationaliseringsgevinst og bedre service til og forhold for rettens brugere. Arbejdet med at finde en ny fælles bygning fortsætter i 2011, hvor det er nødvendigt med en endelig afklaring af, om Sø- og Handelsretten skal flytte til nyt domicil eller forblive på adresserne i Bredgade. Adskillige nødvendige projekter - nævnt som delprojekter under dette punkt - er sat på hold afventende den overordnede beslutning. De nuværende bygningsmæssige rammer for SH er historiske og centralt beliggende, men på flere punkter problematiske: - det er ikke hensigtsmæssigt at retten er delt op i to huse, med retsafdelingen i Bredgade 70 og skifteafdelingen i Bredgade 66 (og med fællesarkivet i Hammerensgade 4). Endelig udgave februar 2011 [side 7]

8 - skifteafdelingen lider af pladsmangel. Flere og flere må dele kontorer og nogle mødelokaler har måttet konverteres til mødelokale og kontor. Der er efterhånden heller ikke plads til et tilstrækkeligt antal arkivskabe til de verserende sager. - adgangs- og parkeringsforholdene lever ikke op til nutidens krav, hvilket også kan aflæses i den seneste brugerundersøgelse (se denne). Handicapadgang til rettens bygninger og lokaler skal forbedres, men kan ikke blive tilfredsstillende i de nuværende (fredede) bygninger. - skiltning, akustikforhold og indeklimaet i mødelokaler kommenteres også i brugerundersøgelsen og der er ønske om forbedrede forhold for advokater, herunder advokatværelser. Der er medtaget initiativer på en del af disse områder i handlingsplanen. Projekterne fra handlingsplan 2010 er overført til handlingsplan 2011, hvor der forventes en afklaring på om retten flytter til ny retsbygning. V. Processer Området "Processer" er omfattende, da det inkluderer både vores kerneydelse, den egentlige sagsbehandling i rets- og skifteafdelingen, og de tilknyttede serviceopgaver. Nogle af projekterne blev planlagt og påbegyndt i 2010 og tager afsæt i brugerundersøgelsen fra herunder også på områder hvor evalueringen for så vidt er særdeles positiv, eksempelvis rettens hjemmeside, men hvor vi selv synes der er udviklingsmuligheder, som bør udnyttes. A. Leanprojekt Skifteafdelingen gennemfører i første halvår af 2011 et LEAN-projekt, som blev planlagt og påbegyndt i Domstolenes Bedste Praksis-konsulenter står for forløbet i samarbejde med ledelsen i skifteafdelingen. Forløbet består af en introduktionsdag og tre workshop-dage, samt forudgående planlægning og efterfølgende integrering af principperne i daglig praksis. Det planlagte Lean-projekt hænger sammen med det overordnede mål om løbende at forbedre sagsbehandlingstider og -rutiner. Det er etil dels også en opfølgning på det Bedste Praksisprojekt SH gennemførte i På baggrund af erfaringerne i skifteafdelingen er det målet på sigt at fortsætte med LEANprojekter i rettens øvrige afdelinger. B. Kvalitetssikring Sø- og Handelsretten har i sine handlingsplaner løbende haft projekter til kvalitetssikring af rettens ydelser. I 2010 satte vi fokus på anker og kæremål samt på en gennemgang af vores retningslinier for sagsbehandling, både internt og på hjemmesiden. Arbejdet fortsætter i I 2011 færdiggøres gennemgangen af den interne forberedelsesvejledning i retsafdelingen. I skifteafdelingen forventes LEAN-projektet at medføre tilpasninger i skifteafdelingens visdomsbog. Rettens øgede specialisering har endvidere medført behov for et øget fokus og en intensiveret dialog med parterne i forbindelse med sammensætning af dommerpanelet på den enkelte sag. Dette område har det endvidere været naturligt at tage op samtidig med ibrugtagning af den ny meddommerdatabase, ligesom det knytter an til punktet om revision af rettens sagsbehandlingsvejledninger. Endelig udgave februar 2011 [side 8]

9 Domstolsstyrelsen har i 2010 udsendt to inspirationskataloger vedr. henholdsvis "Kvalitetsprojekter i foged- og skifteretten" samt ""Forberedelse og efterbehandling af civile sager og straffesager." Afdelingsledelserne i skifteafdelingen og retsafdelingen gennemgår de to inspirationskataloger og vurderer om der kan hentes inspiration til kvalitetsprojekter i SH. C. Intranet Nye medarbejdere har brug for hurtigt at kunne overskue de store mængder af information som findes på rettens og Danmarks Domstoles intranet, og det har også stor betydning i relation til kvalitetssikring af rettens ydelser. I 2010 udarbejdede vi første version af en særlig velkomstmappe til nye medarbejdere. Endvidere blev udarbejdet en særlig introduktionsmappe til fuldmægtige i retsafdelingen. Arbejdet med velkomstmappe og et tilhørende særligt område på intranettet for nye medarbejdere færdiggøres i I samme forbindelse opdateres og videreudvikles Personalehåndbogen på intranettet. D. Hjemmeside Projekterne vedrørende rettens hjemmeside er overført fra 2010, idet det bl.a. har været problemer med finansiering af projektet vedrørende en engelsksproget version af rettens hjemmeside (se nedenfor). En fuldstændig gennemgang af Sø- og Handelsrettens hjemmeside, både med hensyn til struktur og (opdatering af) indhold er påbegyndt i 2010 og fortsætter i Målet er at vores brugere i højere grad kan få svar på deres spørgsmål via hjemmesiden, da vi generelt forventer og gerne vil understøtte, at brugerne i stigende grad søger information på hjemmesiden frem for ved telefonisk henvendelse. Endvidere er det et mål, at Sø- og Handelsretten i 2011 lancerer en engelsk version af hjemmesiden, især med fokus på retsafdelingens brugere. Dette har en naturlig sammenhæng med, at rettens sagsområde nu er internationale erhvervssager, hvor udenlandske brugere, herunder andre retter, har behov for at kunne søge information om Sø- og Handelsretten og rettens arbejde. I sammenhæng med indsatsområderne brugerfokusog videndeling skal hjemmesiden udvides med nye funktioner, bl.a. forbedret mulighed for abonnement på nyhedsbreve. E. Telefonprojekt I 2003 fik Sø- og Handelsretten et nyt fælles telefonsystem - dog desværre ikke IP-telefoni. I 2010 igangsatte vi en undersøgelse af hvilke uudnyttede muligheder systemet har for forbedret telefonbetjening, herunder fx. ensartet fraværsmarkering, så der kan gives bedre brugerbetjening. En intern arbejdsgruppe, nedsat i forbindelse med rettens visionsdag i september 2010, foretager en genemgang af telefonbetjening og de tekniske muligheder i det eksisterende telefonsystem. Medarbejdere med telefonbetjening som hovedbeskæftigelse har været på kursus. Rettens elever skriver i 2011 projektopgave om telefonbetjening. Telefonprojektet fortsætter i 2011 og resultatet, der både vil omfatte tekniske forbedringer og en ny telefonpolitik, forventes implementeret i forhåbentlig samtidig med flytning til ny retsbygning. Endelig udgave februar 2011 [side 9]

10 F. IT-projekter Domstolsstyrelsen gennemførte i 2010 et fælles projekt for alle retter med outsourcing af drift og migrering til nye fælles servere. Projektet har betydet, at support nu i mindre grad kan håndteres lokalt, hvilket kræver fortsat tilpasning af rutiner og indtil videre ikke har givet mindre arbejde lokalt. Også fremtidige sagsbehandlingssystemer bliver fælles og retten deltager i adskillige delprojekter i forbindelse med udviklingen af nye fælles juridiske fagsystemer (JFS) i projekter under Domstolsstyrelsen. Retten forventer, at den fortsatte udvikling af de nye JFS-systemer, som bliver fællessystemer for byretter og overordnede retter, vil betyde øget deltagelse i IT-udviklingsprojekter i 2011 og kommende år. De nye regler om rekonstruktion kræver tilpasninger i skifteafdelingens it-systemer. Endvidere er der it-mæssigt sket en forenkling ved samkøring af sagstyperne begæring og konkursdekret til én sagstype. G. Teknologi i retssale Sø- og Handelsretten er med i det fælles projekt vedr. videoudstyr i retssale. Retten tager i 2011 et trådløst telefonsystem til telefoniske afhøringer i brug. Indretning med trådløst netværk og udstyr til videoafhøringer afventer ligeledes afgørelse om flytning til ny retsbygning. H. Meddommerdatabase I 2011 vil Sø- og Handelsretten udfase den hidtidige meddommerdatabase for sagkyndige dommere i retsafdelingen og overgå til kun at benytte den nye meddommerdatabase, som er udviklet til brug for alle retter. Der udestår visse tilpasninger af basen for at den kan opfylde de behov der er i forbindelse med diverse administrative opgaver vedrørende de sagkyndige dommere. Dette arbejdes forventes færdiggjort i 2011 i samarbejde med Domstolsstyrelsens it-afdeling. Med den nye meddommerdatabase forventer retten at have et godt redskab i forbindelse med kvalitetssikringsprojektet om øget fokus på dommerpanelets sammensætning i den enkelte sag. VI. Bruger- og Borgerresultater Danmarks Domstoles overordnede målsætning om at forbedre omdømme, åbenhed og kommunikation indgår også med stor vægt i Sø- og Handelsrettens visioner og planlagte indsatsområder for Sø- og Handelsretten vil arbejde for at styrke kendskabet til rettens arbejde og retspraksis gennem presse, folkeoplysning og PR og ikke mindst gennem målrettet kontakt til og i dialog med rettens brugere. Se nærmere om planlagte aktiviteter under punkterne Brugerfokus og Videndeling. Resultaterne af seneste brugerundersøgelse fra 2009 indgår fortsat helt naturligt under flere forskellige indsatspunkter for 2011, bl.a. vedr. bygninger og hjemmeside. Endelig udgave februar 2011 [side 10]

11 Resultatet af brugerundersøgelsen fra 2009 kan ses på rettens hjemmeside. I handlingsplanen for 2011 indgår også en målsætning om nærmere analyse af rettens sagsaktivitet, der har ændret sig i forbindelse med reformen og som følge af finanskrisen. A. Brugerundersøgelse opfølgning Se også:: Bygninger Resultatet af brugerundersøgelsen 2009 er for Sø- og Handelsrettens vedkommende særdeles positiv, bortset fra forskellige bygningsmæssige forhold (parkering, adgangsforhold, skiltning). I handlingsplanen for 2010 besluttede vi at arbejde videre med forbedringer på følgende områder: skiltning trådløst netværk videoafhøringer hjemmeside telefonbetjening Disse punkter er fortsat med på rettens handlingsplan (se særskilte punkter). De første tre afventer fortsat afklaring af hvorvidt Sø- og Handelsretten flytter til nyt domicil. De sidstnævnte to projekter er i gang og arbejdet fortsætter i Alle spørgsmål af direkte betydning for brugernes tilfredshed med retten vi blive drøftet i Søog Handelsrettens to Dialogfora. B. Analyse af sagsaktivitet Analyse af sagstilgang og sagssammensætning samt sagsproduktion og ressourceforbrug er fortsat fokusområde. Dette arbejde vanskeliggøres af, at de eksisterende ledelsesinformationssystemer (LIS) desværre kun i begrænset omfang understøtter dette, idet de ikke er udviklet/ tilpasset til Sø- og Handelsrettens specielle sagskategorier. En gennemgang af samtlige ankesager i retsafdelingen i de seneste 4 år foretages i forbindelse med udarbejdelse af embedsregnskabet for Endvidere foretages en opgørelse over antallet af henviste sager siden reformen. Antallet af tre-dommersager er stigende, og retten vil i 2011 have særligt fokus på dette område. Det gælder både en oversigt over hvilke sager/sagstyper som kræver medvirken af tre dommere samt en analyse af det øgede ressourceforbrug. VII. Medarbejderresultater Ved alle retter foretages med faste mellemrum trivselsundersøgelser, ledelsesevalueringer og APV (arbejdspladsvurdering). I 2011 vil der være følgende projekter på dette område: Trivselsundersøgelse fortsat opfølgning APV Ledelsesevaluering 2011 Endelig udgave februar 2011 [side 11]

12 A. APV 2011 I 2011 foretager Danmarks Domstole arbejdspladsvurdering (APV) ved samtlige retter, og altså også i Sø- og Handelsretten. Sø- og Handelsretten har endvidere fortsat fokus på at sætte system i løbende opfølgning på APV, herunder løbende ajourføring af handlingsplan løbende tilbud om ergonomisk gennemgang af arbejdspladser løbende ajourføring af ambulancebreve Så længe rettens lokaler og bygninger ikke er tidssvarende - hvilket navnlig gælder i skifteafdelingen, der som beskrevet under punktet Bygninger bl.a. har store pladsproblemer - må der dog forventes mindre gode APV-resultater. B. Trivselsundersøgelse 2010 (opfølgning) Se også:: Trivselsprojekter Resultatet af Trivselsundersøgelse 2010 har vist, at Sø- og Handelsretten - selvom resultatet af trivselsundersøgelsen generelt var tilfredsstillende på nogle punkter ligger under landsgennemsnittet. Resultatet har været drøftet i ledelsesgruppen, i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget og på afdelingsmøder. Udvalgte punkter til særlig opfølgning omfatter: - den lave svarprocent - samarbejdet i bo- og retssekretariaterne - fælles emner som tages op under året medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Se nærmere under fokusemnet trivselsprojekter og punktet om MUS - begge under hovedpunktet Medarbejdere. De nye arbejdsmiljøregler har betydet at der i rettens samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg er øget fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Se bl.a. punktet om Trivselsprojekter. C. Ledelsesevaluering 2011 (og 2009) Se også:: Efteruddannelse Intern ledelsesevaluering foretages ved alle retter i Danmarks Domstole hvert andet år, og vil således foregå i slutningen af Også i 2011 er der forskellige ledelsesudviklingsforløb, herunder ledelsesprojekt for afdelingsledelsen i skifteafdelingen, og endnu en medarbejder er i 2011 på afdelingslederkursus. De afsatte ressourcer til disse forløb vil forhåbentlig påvirke resultatet af ledelsesevalueringen i 2011 i positiv retning. De individuelle opfølgningsplaner, som blev udarbejdet i tilknytning til seneste ledelsesevaluering i 2009, vil fortsat indgå aktivt og bliver løbende opdateret, bl.a. i forbindelse med årets medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Endelig udgave februar 2011 [side 12]

13 VIII. Samfundsresultater I sammenhæng med en del af de øvrige aktiviteter - fx. dem der nævnes under området Partnerskaber og ressourcer - vil Sø- og Handelsretten gerne opsætte mere fokuserede mål, for derved tillige at opnå større viden om hvor vores bidrag kan gøre en forskel. Sø- og Handelsretten har generelt som mål at stille vores viden og ekspertise til rådighed for samfundet, fx i forbindelse med besøg i retten, foredrag, og samarbejde med inden- og udenlandske besøgende. Også i sammenhæng med bilaterale udviklingsprojekter i udlandet har SH bistået, fx ved støtte til oprettelse af Commercial Courts i Tanzania og Ghana, i forbindelse med kapacitetsopbygning vedrørende erhvervsretlige sager Vietnam og i forbindelse med EUprojekter på det varemærkeretlige område. Resultatet af disse forskellige indsatsområder måles ikke i forbindelse med de eksisterende brugerundersøgelser mv., så vi vil i 2011 prøve at finde relevante målepunkter, der kan synliggøre denne indsats og resultaterne af samme. Ekstern kommunikation om rettens aktiviteter - fx gennem forbedring af rettens hjemmeside, i form af artikler i tidsskrifter og ved løbende pressekontakt - er også områder som er højt prioriteret i handlingsplanen for Se herom også punkterne Brugerfokus og Videndeling. IX. Nøgleresultater Sø- og Handelsretten har på dette område tre udviklingsmål: 1. At indgå i og bistå med udviklingen af domstolenes ledelsesinformationssystem (LIS) og de fremadrettede nye fagsystemer (JFS), således at Sø- og Handelsretten kommer til at indgå på linje med de øvrige retter 2. I forlængelse af Sø- og Handelsrettens egne mål, som i forlængelse af rettens visionsdag 2010 har fundet udtryk i forskellige udviklings- og kvalitetsprojekter (se embedsregnskab 2010), at opstille konkrete mål og delmål for de enkelte afdelinger. Et eksempel er projektet vedr. anker og kæremål og statistik vedrørende samme. 3. Løbende supplere generelle statistikker med individuelle målinger og interne statistikker, der understøtter ledelsens opfølgning på kvalitetsmål og bidrager til at synliggøre målene for arbejdet i afdelingerne. Målene forventes også drøftet i forbindelse med det igangværende LEAN-projekt. Endelig udgave februar 2011 [side 13]

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen.

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen. Handlingsplan 2010 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2010 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2010: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Digitalisering

Læs mere

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2 2015-2016 Forord I det følgende præsenteres handlingsplan for 2015-16 for. Handlingsplanen er som tidligere udarbejdet efter KVIK-modellen, som indebærer, at vi

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave)

Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Side 1 af 7 Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af landsrettens handlingsplan for 2004, som indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 1. Nye mål og værdier for Danmarks Domstole Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-14-06 Den 19/02-07 Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret

Handlingsplan for Østre Landsret Østre Landsret Præsidenten Den 22/01-2009 J.nr. 42A-ØL-1-08 Handlingsplan for Østre Landsret 2009 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Fokusområde RETSAFDELINGEN Det overordnede mål for afdelingen i 2013 er, at få organiseret og implementeret en ny team-model. Dommerne organiseres i 2 teams, som

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-09 Den 29/04-2009 Handlingsplan for Vestre Landsret 2009 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009

Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009 Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009 1. Indledning Dette dokument indeholder Domstolsstyrelsens strategi for de kommende fire år og styrelsens handlingsplan for 2009. Strategi- og handlingsplanen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-08 Den 11/04-2008 Handlingsplan for Vestre Landsret 2008 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Handlingsplan I for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave)

Handlingsplan I for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Side 1 af 9 Handlingsplan I for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Vestre Landsret vil iværksætte og følge op på i løbet

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro vg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2006 1 Målsætning Strategi Handling Frist Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Vi kvalitetssikrer med respekt

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Retten i Hillerød Handlingsplan Justeret og opdateret marts 2016

Retten i Hillerød Handlingsplan Justeret og opdateret marts 2016 Handlingsplan 2015-2016 Justeret og opdateret mar ts 2016 Handlingsplan 2 2015-2016 Forord I det følgende præsenteres handlingsplan for 2015-16 for. Handlingsplanen er som tidligere udarbejdet efter KVIK-modellen,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Retten i Hillerød - kvalitet i alt hvad vi gør Handlingsplan 2012-2013 for Retten i Hillerød Handlingsplan 2012-2013 - Retten i Hillerød Forord Denne handlingsplan er som tidligere udarbejdet inden for

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen af de civile sager, JFS Civil Implementering

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Hvad mener brugerne om [xx]?

Hvad mener brugerne om [xx]? Side 1 af 8 Hvad mener brugerne om [xx]? Bilag 1 Brugerundersøgelse marts / april 2001 Afleveres inden 14 dage På forhånd tak! Kære bruger! De har lige haft kontakt med [xx]. Vi vil derfor gerne have Deres

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTEN EMBEDSREGNSKAB 2009

SØ- OG HANDELSRETTEN EMBEDSREGNSKAB 2009 SØ- OG HANDELSRETTEN EMBEDSREGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 RETSAFDELINGEN - SAGSOMRÅDER... 4 SAGSTAL - RETSAFDELING... 5 SAGSBEHANDLING RETSAFDELING... 7 Generelt... 7 Nye sager... 7

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sø- og Handelsrettens værdigrundlag Året der gik Retsafdelingen...

Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sø- og Handelsrettens værdigrundlag Året der gik Retsafdelingen... Embedsregnskab 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Sø- og Handelsrettens værdigrundlag...2 1.2. Året der gik...2 1.2.1. Retsafdelingen...2 1.2.2. Skifteafdelingen...2 2. Civile sager... 3

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere