Implementeringsanalyse. 25.september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementeringsanalyse. 25.september 2012"

Transkript

1 Implementeringsanalyse 25.september 2012

2 cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Implementeringsanalyse Redaktion Mette Øbro Sekretariat for cuneco Torben Klitgaard Søren Spile Maja Skovgaard Anne Gram Mette Øbro cuneco en del af bips bips Lyskær Herlev Telefon Fax Grafisk tilrettelæggelse Fænø Design 2 Implementeringsanalyse cuneco 2012

3 0. Indhold Indhold 0. Indhold Resumé Indledning Analyse Virksomhedernes implementeringserfaringer Hvorfor implementere? Hvordan implementere? Andre eksempler Branchens udviklingstendenser Implementeringserfaringer på brancheniveau Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri buildingsmart Hvordan kan cuneco understøtte branchens implementering? Kilder Implementeringsanalyse cuneco

4 1. Resumé Denne analyse skal danne grundlag for cunecos implementeringsstrategi i forhold til byggebranchens virksomheder ved pba. interviews og desk research at undersøge, hvordan virksomheder i praksis har implementeret den modelbaserede arbejdsmetode. Den enkelte virksomhed vælger helt basalt at indarbejde nye digitale metoder, hvis den stilles over for krav om dette fra kunderne, eller hvis den forventer at kunne opnå væsentlige egenfordele ved at anvende metoden. De interviewede frontløber-virksomheder har primært implementeret den modelbaserede arbejdsmetode ud fra forventninger om egenfordele i form af interne effektiviseringer og forretningsudvikling. Mht. selve implementeringen er erfaringen klart, at udfordringerne især er relateret til implementeringens bløde side, dvs. forandringen af organisationen og processerne ikke til teknologien og værktøjerne. Interviewene indikerer følgende succesfaktorer for implementeringsprocessen (i uprioriteret rækkefølge): 1. Ildsjæle 2. Ledelsens opbakning 3. Udformning af en (trinvis) strategi 4. Visioner og storytelling 5. Lokale ambassadører 6. En aktiv indsats for at få den nye metode ud på projekterne 7. BIM-spidskompetencer Der kan opstilles tre forskellige implementeringsmodeller, hvor den gradvise udrulning generelt synes at være den mest succesfulde: Big Bang-strategi Alle medarbejdere i virksomheden opgraderes på én gang. Gradvis udrulning De nye metoder anvendes på udvalgte projekter og rulles herfra gradvist ud i resten af organisationen. Ad hoc implementering Implementeringen foregår ad hoc, når samarbejdspartnerne efterspørger det på et konkret projekt. Implementeringen sker enten med understøttelse af interne eller eksterne it -kompetencer. Hvor de store virksomheder ofte råder over kompetencerne internt, er de mindre virksomheder mere afhængige af at købe kompetencerne hos deres it-leverandør. 4 Implementeringsanalyse cuneco 2012

5 Hvad angår selve opkvalificeringen, foretrækker virksomhederne praksisnær kompetenceudvikling som led i det almindelige projektarbejde frem for deltagelse i eksterne kurser, da denne læringsform er målrettet virksomhedens og medarbejdernes behov, og timingen er rigtig medarbejderne anvender straks de tillærte kompetencer i deres dagligdag. Virksomhederne får typisk kendskab til nye digitale metoder via en lang række forskellige kanaler særligt faglige og personlige netværk, Internettet og deres it-leverandør, og de er generelt meget interesserede i at høre succeshistorier fra andre virksomheder. Erfaringer på brancheplan fra buildingsmart og Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri indikerer, at det er en væsentlig kommunikativ udfordring at formidle nye, komplekse digitale metoder til byggebranchen, som foretrækker, at nye metoder er til at forstå, nemme at bruge og hurtigt skaber værdi i virksomhedernes hverdag. Tiltag som succeshistorier, at sætte fokus på beslutningstagerne og værdiskabelsen for de enkelte målgrupper ( what s in it for me? ), ambassadører, samarbejde med it-leverandørerne og støttede implementeringsprojekter kan være med til at hjælpe implementeringen på vej. Branchens digitale udvikling forventes at gå mod en bredere og fuldere anvendelse af modellen, hvor modellen anvendes af stadigt flere virksomheder på tværs af hele værdikæden til stadigt flere delprocesser, og hvor byg- og driftsherrer og totalentreprenører med tiden vil stille større krav til deres leverandører om brug af modellen. De interviewede virksomheder peger på, at cuneco for at understøtte branchens implementering af de kommende standarder og services især skal satse på kommunikation, implementering i software, nem tilgængelighed for brugerne samt internationalisering. De vigtigste drivere for implementeringen af cunecos standarder vurderes at blive byg- og driftsherrer, totalentreprenører samt lovgivningsmæssige krav. Implementeringsanalyse cuneco

6 2. Indledning Baggrund og formål cuneco udvikler og afprøver standarder, som efterfølgende skal implementeres i byggebranchen. Visionen for implementeringen er, at cunecos standarder anvendes af hele byggeriets værdikæde dvs. af alle relevante aktører på alle relevante byggeprojekter. Denne vision vil dog næppe realisere sig af sig selv, men kræver en aktiv indsats fra cunecos side. For at understøtte branchens implementering vil cuneco derfor gennemføre en implementeringsindsats, både i forhold til virksomhederne og uddannelsessystemet. Denne analyse omhandler dog udelukkende indsatsen i forhold til virksomhederne, idet implementeringen i uddannelsessystemet sker i et separat projekt. Analysens formål er at danne grundlag for cunecos implementeringsstrategi i forhold til virksomhederne. Analysen vil undersøge implementeringserfaringer fra lignende produktområder og på den baggrund gøre det muligt at diskutere, hvilken indsats som bedst muligt kan sikre en succesfuld implementering af cunecos standarder i branchens virksomheder. Iflg. den oprindelige ansøgning om midler til cuneco, skal cuneco udvikle en samlet strategi for implementering i virksomhederne, hvor der lægges vægt på: At engagere virksomhedsledelserne og få dem til at satse på de nye arbejdsmetoder og udarbejde strategier for virksomhedens implementering, bl.a. pba. Best Practise manualer. At sikre forankring i branchen via konkrete afprøvningsprojekter. At udvikle skræddersyede kurser til specifikke målgrupper. At engagere aktører i regionale implementeringsprojekter. At produkternes forretningsmæssige potentiale er så stort, at det i sig selv vil motivere virksomhederne til at anvende dem. Det ønskes med denne analyse at få input til at gentænke og konkretisere ovenstående overvejelser og således skabe et aktuelt, dokumenteret grundlag for cunecos implementeringsstrategi. Metode Analysen er udført som en kombination af desk research og en kvalitativ analyse i form af 10 dybdeinterviews. I analysen undersøges branchens erfaringer med implementering af produktivitetsfremmende it-værktøjer. Der fokuseres på erfaringerne med at indføre den modelbaserede arbejdsmetode, som cunecos standarder i høj grad skal være med til at understøtte. Analysen retter sig både mod 6 Implementeringsanalyse cuneco 2012

7 virksomheds-, projekt- og brancheniveau, men med hovedvægt på det første. Analysen vil besvare følgende spørgsmål: Hvad får virksomheder og organisationer til at implementere nye digitale metoder? Hvordan implementeres de nye metoder med succes? Hvordan kan cuneco efter interviewdeltagernes mening bedst muligt understøtte branchens implementering af cunecos standarder? I desk researchen er der indgået rapporter og artikler, som handler om implementering af digitalt byggeri og modelbaseret arbejdsmetode. Den primære kilde er den netop udkomne rapport: Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri (DTU 2012, herefter forkortet til ØG- DDB). De øvrige anvendte kilder fremgår af litteraturlisten s.36. Der findes givetvis flere relevante kilder end disse, men de vurderes ikke nødvendige at inddrage for at nå analysens mål. Interviewene er foretaget dels med virksomhedsrepræsentanter for at dække implementering på virksomheds- og projektniveau, dels med organisationsrepræsentanter for at dække implementering på brancheniveau. I udvælgelsen til virksomhedsinterviews er der lagt vægt på, at byggeriets hovedaktører alle skulle være repræsenteret, og at de udvalgte virksomheder skulle være langt fremme digitalt og have haft succes med deres implementering af modelbaseret arbejdsmetode. I realiteten har dette betydet, at de udvalgte virksomheder alle er relativt store. Til interviews på brancheniveau er udvalgt buildingsmart og Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri, fordi disse netværk har erfaring med implementering af modelbaseret arbejdsmetode på brancheniveau. buildingsmart repræsenterer desuden en international synsvinkel. Der er foretaget interviews med følgende personer: Aktør Virksomhed/ Deltagere Organisation Byg- og driftsherre Københavns Ejendomme Bryan Morillo Karlqvist, Nikolai Randal Petersen Arkitekt Arkitema Mads Valentin, Per Fischer Rådgiv. ingeniør Rambøll Niels Treldal, Dan Bomholt Andersen, Ronni Holm Dam, Troels Hoff, Morten Alsdorf Entreprenør NCC Construction DK Svend-Erik Hansen, Frank Hollinger Producent Cembrit Magnus Sommer Producent Rockwool Marina Mazin It-leverandør Betech Data Nicolai Karved, Michael Schwartz It-leverandør Dalux Torben Dalgaard Branche-rep. Implementeringsnetværk et for Det Digitale Byggeri Maja Skovgaard, Anne Gram og Mette Øbro, cuneco Branche-rep. buildingsmart Jan Karlshøj, DTU. Inge Kobberø, bips Implementeringsanalyse cuneco

8 Afgrænsning af analysen Analysen er ikke i sig selv en implementeringsstrategi, men blot det første skridt på vejen i form af en opsamling af implementeringserfaringer. Der vil pba. analysen blive udformet et forslag til implementeringsstrategi i en separat rapport. bips har med cuneco-projektet fra fået offentlige midler til at udvikle, afprøve og implementere en række standarder. cuneco-projektets resultater skal som udgangspunkt stilles gratis til rådighed for alle branchens virksomheder, da det er et EU-støttet projekt. Efter projektets ophør i 2014 er det dog tilladt for bips at kræve betaling for sine standarder og services, i det omfang der sker en opdatering og videreudvikling af dem. bips har således behov for at udarbejde en forretningsmodel, hvor der skabes tilstrækkelige indtægter til, at bips kan drifte og videreudvikle cunecos standarder. Udviklingen af denne forretningsmodel behandles i et særskilt projekt. Der er dog en klar grænseflade mellem implementeringsanalysen og udviklingen af forretningsmodel, idet begge projekter omhandler udbredelsen af cunecos standarder til branchens enkelte målgrupper. Implementeringsanalysens vinkel på emnet er at undersøge branchens implementeringsmønstre for på denne baggrund at kunne give forslag til, hvordan cuneco generelt kan sikre udbredelsen af sine standarder men uden at komme ind på betaling og betalingsformer, der vil blive behandlet i projektet om udvikling af forretningsmodel. Brug af begreber I rapporten opereres med fem hovedaktører: Byg- og driftsherrer Rådgivere Udførende Materialeleverandører It-leverandører Rådgivere, udførende og materialeleverandører omtales samlet som byggevirksomheder. Analysen interesserer sig principielt for tre niveauer: Virksomhedsniveau = hvad der sker i de enkelte virksomheder? Projektniveau = hvad der sker i byggeprojekter, hvor flere virksomheder på tværs af værdikæden arbejder sammen? Brancheniveau = hvad der sker i de enkelte brancher (arkitektbranchen, entreprenørbranchen, etc.) og for den samlede byggebranche? Erfaringen er, at implementering af nye digitale værktøjer ofte foregår via konkrete projekter, men det er den enkelte virksomhed, der vælger at anvende værktøjerne enten som et aktivt valg, eller fordi der stilles krav om det på projektet ligesom det er de enkelte virksomheder, der planlægger og gennemfører implementeringsprocesserne. Som ØB-DDB formulerer det: Alle deltagere i et byggeprojekt er selvstændige 8 Implementeringsanalyse cuneco 2012

9 virksomheder med egne økonomiske dagsordener. Ved implementering af ny teknologi, som altid vil foregå i den enkelte virksomhed, vil den primære målsætning være en fornuftig forrentning af de investerede midler i den enkelte virksomhed inden for projektets budget. Projektniveauet skal m.a.o. i forhold til implementeringsbeslutninger og -processer ses fra de enkelte virksomheders synsvinkel. Projektniveauet behandles derfor ikke selvstændigt i rapporten, men indgår i beskrivelsen af virksomhedsniveauet. Implementeringsanalyse cuneco

10 3. Analyse Analysen beskriver på basis af rapporter, artikler og interviews (se kilder 36) centrale erfaringer med implementering af produktivitetsfremmende itværktøjer i byggeriet, med særligt fokus på modelbaseret arbejdsmetode. Først beskrives implementeringserfaringerne på virksomhedsniveau dvs. de erfaringer, som kan drages i forhold til de enkelte virksomheder, der har implementeret digitale værktøjer. Dernæst beskrives implementeringserfaringer på brancheniveau, dvs. erfaringer om, hvordan hele brancher kan påvirkes til at implementere digitale værktøjer. Til sidst gives på tværs af virksomheds- og brancheniveau interviewdeltagernes bud på, hvordan cuneco bedst muligt kan understøtte branchens implementering af de kommende standarder og services Virksomhedernes implementeringserfaringer Virksomhedsbeskrivelsen er delt i fire dele: hvorfor har man valgt at implementere, og hvordan er det gjort. Dernæst beskrives hvordan virksomhederne har stiftet bekendtskab med de digitale værktøjer, og hvilke udviklingstendenser de ser for byggebranchen generelt Hvorfor implementere? Hvad er baggrunden for, at den enkelte virksomhed vælger at anvende en ny digital arbejdsmetode enten i udvalgte projekter eller i virksomheden som helhed? Såvel desk research som interviews peger på, at byggevirksomhedernes motivation for at implementere nye digitale metoder meget basalt handler om kravstillelse og opnåelse af egenfordele: Enten er motivationen, at der stilles krav fra bygherren eller andre samarbejdspartnere på det konkrete projekt, eller også er motivationen, at virksomheden forventer at opnå egenfordele ved brugen af de nye metoder og derfor proaktivt igangsætter en implementering. Hvad angår modelbaseret arbejdsmetode, var efterspørgslen på basis af de statslige bygherrekrav om IKT-anvendelse var som udgangspunkt ikke særlig stor, hvorfor det især er forventningen om egenfordele, der har drevet frontløbernes implementering (jf. Frontløberanalysen 2007). ØG- DDB skriver ligeledes, at opfyldelsen af bygherrekravene er et incitament til implementering, da det giver adgang til statslige byggeopgaver, men dette er ikke determinerende, da den private sektor er stor, og bygherrekravene i øvrigt kan opfyldes på forskellige IKT-niveauer. Virksomhedernes incitament ligger derfor lige så meget på forventningen om gevinster som forventning om krav til IKT-niveau fra samarbejdspartnerne. 10 Implementeringsanalyse cuneco 2012

11 De gevinster, som virksomhederne forventer at opnå ved proaktivt at implementere en modelbaseret arbejdsmetode, kan både handle om at opnå en intern effektivisering og om at opbygge et nyt forretningsområde, hvor kunderne tilbydes nye ydelser. Der er iflg. ØG-DDB mange forskellige fordele, som forskellige aktører kan opnå ved brugen af bygningsmodeller hen over byggeriets faser. ØG-DDB har opstillet en lang potentialeliste over disse (ØG-DDB Teknisk rapport s.29-36). ØG-DDB opsamler pba. fire cases de væsentligste gevinstpotentialer ved implementering af modelbaseret arbejdsmetode som følgende: Suboptimering af enkelte processer Grundlaget for gevinster ligger tidligt i byggeprocessen Mere konsistent projektmateriale Bedre koordineret projektmateriale Grundlaget for afledte gevinster er et højkvalitets projektmateriale Lavere tilbudspriser Hurtigere afvikling af rådgiverne på byggepladsen og færre spørgsmål Færre montagestop på byggepladsen Rationel drift og vedligeholdelse Som listen over gevinstpotentialer viser, opnås der gevinster på tværs af byggeprojektet, og det kan iflg. ØG-DDB sagtens ske, at gevinsten ved at arbejde modelbaseret i større grad opnås hos en anden aktør end den, som har de initielle udgifter. Her er skellet mellem virksomheds- og projektniveau relevant: De enkelte virksomheder i byggeprojektet fokuserer således på virksomhedsniveauet = deres egne omkostninger og gevinster i projektet, hvor de håber at opnå en nettogevinst ved implementeringen af de nye metoder. 1 På virksomhedsniveau viser ØG-DDB-rapporten, at der er en direkte relation mellem omkostninger og gevinster: jo mere virksomheden investerer, jo større gevinster får den. Disse gevinster opnås ofte via automation. Samlet set er de største gevinster ved at arbejde modelbaseret imidlertid er at hente på projektniveau, hvor der kan være en ujævn fordeling mellem parternes omkostninger og gevinster nogen sår, mens andre høster idet nogle parter skal igangsætte den nye arbejdsmetode i projektet og får dermed de initiale omkostninger ved at arbejde modelbaseret. (ØG-DDB-casene indikerer dog ikke, at de enkelte parter får en nettoomkostning ved anvendelsen af modelbaseret arbejdsmetode, højest at de selv får et neutralt resultat, mens andre parter i værdikæden høster gevinster). 1 I forhold til virksomhedernes ønske om nettogevinster på det enkelte projekt er det værd at bemærke, at virksomhederne iflg. ØG-DDB har for vane at lade de enkelte projekter bære omkostningerne ved implementering af nye metoder, skønt disse burde betragtes som en virksomhedsmæssig investering og derfor spredes over flere projekter, som fremover vil få gavn af de indkøbte systemer og medarbejdernes opnåede kompetencer. Implementeringsanalyse cuneco

12 Hvad angår de enkelte aktører, var rådgiverne iflg. ØG-DDB de første i Danmark til at arbejde modelbaseret, hvilket er meget naturligt, i og med det er i planlægningsfasen, de digitale bygningsmodeller skabes, så det er her, man i første omgang anvender modellerings- og beregningsværktøjer. Der ses dog iflg. ØG-DDB i de seneste år en voksende interesse for modelbaseret arbejdsmetode hos de udførende og hos byg- og driftsherrer. Interessen blandt de udførende ses primært hos de større udførende virksomheder, der arbejder med store totalentrepriser og derfor har fokus på projekteringsfasen og på en effektiv overførsel af data fra projektering til udførelse. De udførende forventes på sigt at få stor gavn af modellen til produktionsplanlægning og udførelse. Når byg- og driftsherrer først nu er ved at få øjnene op for de fordele, der ligger i at arbejde modelbaseret, på trods af at flere rapporter peger på, at fordelene for alvor ligger i driftsfasen (NIST-rapporten 2004, COWIrapporten 2009), skyldes det iflg. Bygherreforeningens udredningsrapport fra 2010, at byg- og driftsherrerne ikke i særlig høj grad har afklaret deres digitale egeninteresser. De har som følge heraf heller ikke har udformet de strategier, som skal danne baggrund for deres kravstillelse på det digitale område. 2 Bygherrerne har via rollen som kravstiller store mulighed for at påvirke de øvrige parter i byggeriet til at arbejde modelbaseret, men det kræver, at de selv har indset fordelene ved dette og oplever den modelbaserede metode som så værdiskabende, at de er villige til at betale (ekstra) for den. De statslige bygherrer og måske snart også de øvrige offentlige bygherrer har dog stået i den specielle situation, at de qua IKT-bekendtgørelsen har været tvunget til at stille formelle krav, som de måske ikke har erkendt deres egeninteresse i at stille, hvilket har udhulet kravstillelsen i praksis. IKT-bekendtgørelsen synes dog klart at have bevirket en udvikling hos de statslige bygherrer, som med årene er blevet skarpere på deres egne behov og krav. Hvad angår materialeproducenterne, tilbyder de mest digitale producenter kunderne at arbejde med deres produkter vha. byggeobjekter og udsnit af bygningsmodeller. Den digitale adgang gør det let for kunderne at anvende produkterne (rådgiverne sparer fx både tid og får større sikkerhed for kvaliteten, når de kan hente et objekt, der er specificeret af producenten), hvorved kundetilfredsheden og -loyaliteten øges. For materialeproducenter handler brugen af bygningsmodeller dog kun om kommunikationen med kunderne, ikke om virksomhedens interne kerneprocesser, hvorfor det udgør et mindre fokusområde. De interviewede virksomheder er alle frontløbere, som har valgt at implementere modelbaseret arbejdsmetode af hensyn til deres forretningsudvikling mere end pga. konkrete krav: Vi havde en tyrkertro 2 Udredningsrapporten nævner flere årsager til dette, bl.a. at der har manglet forretningsmodeller og business cases, hvilket gør det svært for bygherrerne at gennemskue, om det betaler sig at investere i digitalisering. 12 Implementeringsanalyse cuneco 2012

13 på, at det gav værdi for os selv. Virksomhederne har forventet at kunne arbejde mere effektivt, fx ved at opnå større overblik over komplekse processer, øget konsekvensforståelse vha. visualisering, kvalitetssikring, bedre koordinering mellem fagene, kollisionskontrol, udtræk af mængder til kalkulation, projektoptimering, færre fejl i byggeriet, større overblik over driftsdata og bedre arealudnyttelse, ligesom branding-effekten ved at være først med på udviklingen har haft en betydning. Ovenstående omhandler den danske byggebranche. Den internationale anvendelse af modelbaseret arbejdsmetode er meget spredt. Nogle lande er foran Danmark, andre er bagud; ligesom der er forskel på hvor homogene de enkelte lande er. Det enkelte lands BIM-anvendelse afhænger bl.a. af byggeriets organisering, byggebranchens konjunkturer og den statslige opbakning i form af lovgivningskrav og økonomisk støtte. Som eksempler på lande med særligt markante implementeringsstrategier kan nævnes Finland, Singapore og USA: Finland har en langsigtet strategi, hvor staten kontinuert over mange år har sat fokus på digitalisering, bl.a. ved at give offentlig støtte til software-husene. I Singapore har staten også lagt en markant strategi, hvor der stilles stadigt øgede krav og samtidigt gives støtte til implementering, bl.a. i form af støtte til uddannelse og køb af IFC- kompatibelt software. Staten stiller p.t. krav om modelstøttet byggesagsbehandling, som siden hen skal spredes ud til andre områder. I USA er der ingen formel statslig strategi, men den store, statslige bygherre GSA (General Service Administration, der omtrent svarer til DKs tidligere Slots- og Ejendomsstyrelse) stiller mange krav til sine leverandører, bl.a. om brugen af IFC, og har qua sin størrelse stor indflydelse på byggebranchen som helhed. Opsamlingsvist ses der følgende drivere for branchens implementering, både i Danmark og på internationalt plan: Virksomhedernes erkendte egeninteresser Bygherrernes erkendte egeninteresser Lovgivningsmæssige krav (=statens erkendte egeninteresse) Statslig, økonomisk støtte Hvordan implementere? Mens afsnittet ovenfor beskæftigede sig med hvorfor byggevirksomheder vælger at implementere modelbaseret arbejdsmetode, handler dette afsnit om hvordan: Hvordan har virksomheder i praksis implementeret, og hvad skal der til, for at en implementeringsproces bliver succesfuld? Det typiske implementeringsmønster synes pba. interviews at være, at det starter med en kernegruppe af fagligt funderede ildsjæle, som får øje på den nye metodes potentiale. Ildsjælene er som oftest igangsættere og drivere for udviklingen, og deres første hurdle er at overbevise ledelsen. Når ledelsens opbakning er sikret, gælder det om at sprede budskabet til den øvrige organisation. Hertil er der brug for lokale ambassadører, hvis det Implementeringsanalyse cuneco

14 er en stor organisation dvs. personer med gennemslagskraft i de enkelte enheder, jf. modellen nedenfor. Implementeringsmønster: Ildsjæle Ledelsen Lokale ambassadører Medarbejdere Ingen af de interviewede virksomheder anvender dog på nuværende tidspunkt udelukkende modelbaseret, men kombinerer det med traditionelle 2D-metoder. Anvendelsen af modelbaseret arbejdsmetode afhænger både af virksomhedens ambitionsniveau, det enkelte projekts krav, størrelse og kompleksitet samt det projekthold, der er sat til at løse opgaven. Hvad angår selve kompetenceudviklingen, gennemføres den i store virksomheder gerne på konkrete projekter vha. interne faglige eksperter, som (evt. med ekstern støtte) opkvalificerer udvalgte superbrugere og løbende tilbyder support. Der findes dog også andre kompetenceudviklingsmodeller, som beskrives i et senere afsnit. Implementeringens succeskriterier Den helt gennemgående erfaring både i litteraturen og i interviews er, at udfordringen ved implementering af modelbaseret arbejdsmetode ikke så meget handler om teknik som om den bløde side af implementeringen, dvs. om de personer og processer, der skal forandres. Indkøb og oplæring i brugen af nye softwareværktøjer er en relativt banal (om end omkostningstung) aktivitet; det svære er at få organisationen med. Fx kan modvillige projektledere meget nemt blive stopklodser for implementeringen af nye metoder på de projekter, som de leder. Erfaringen er ligeledes, at når først den nye arbejdsmetode er indarbejdet, er det relativt simpelt at skifte it-værktøj, hvis et andet værktøj viser sig at være mere hensigtsmæssigt. Iflg. ØG DDB skal en række forudsætninger være på plads, for at en implementering bliver succesfuld. Disse handler om teknologi, kompetencer og organisation, ligesom virksomheden også skal have udarbejdet en strategi for implementeringen. Interviewene peger meget entydigt på følgende succesfaktorer for implementeringsprocessen (i uprioriteret rækkefølge): 1. Ildsjæle 2. Ledelsens opbakning 3. Udformning af en (trinvis) strategi 4. Visioner og storytelling 5. Lokale ambassadører 14 Implementeringsanalyse cuneco 2012

15 6. En aktiv indsats for at få den nye metode ud på projekterne 7. BIM-spidskompetencer Disse succesfaktorer gennemgås enkeltvist nedenfor. 1. Ildsjæle Interviewene viser meget klart, at implementeringen af modelbaseret arbejdsmetode som oftest starter med, at nogle fagligt orienterede ildsjæle på operationelt eller taktisk niveau ser et potentiale i at arbejde modelbaseret og prøver at påvirke organisationen og ledelsen til at indarbejde dette. Ildsjælene er således idémagere og igangsættere og spiller ofte også en meget aktiv rolle i den fortsatte implementeringsproces, hvor metoden rulles ud i virksomheden. Implementeringsprocessen foregår således typisk som en bottom-up proces frem for en top-down proces, hvor ildsjælenes første hurdle er at overbevise ledelsen. 2. Ledelsens opbakning Ildsjælene kan dog ikke i sig selv sikre en succesfuld implementering, men er afhængige af at få ledelsens opbakning. Ikke bare i starten af projektet, og ikke bare som en lip-service men som en reel, solid opbakning gennem hele implementeringsprocessen, hvor ledelsen går foran og tydeligt i ord og handling vise organisationen sin opbakning til den nye arbejdsmetode: Ledelsen skal ville det både i gode og dårlige tider. Ledelsen skal være indstillet på løbende at tildele de nødvendige økonomiske midler til at sikre indkøb, opkvalificering og selve organisationsforandringen, hvor især den sidste post iflg. litteraturen ofte undervurderes. Ledelsens beslutning synes gerne at blive taget pba. generelle forventninger om, at de nye metoder vil skabe værdi i virksomheden, og at det er den vej, udviklingen går mere end det er pba. udførlige costbenefit-analyser. Her er dog forskel, alt efter virksomhedens størrelse og om budbringeren er en intern ildsjæl eller en ekstern it-leverandør: Hvor ledelsen i de mindre virksomheder ofte har en faglig tilgang og kan overbevises af de tekniske muligheder, er ledelsen i de store virksomheder typisk mere forretningsmæssigt orienteret og vil efterspørge, at itleverandøren kan levere konkrete tal og cost-benefit-analyser à la: Hvad koster det virksomheden ikke at anvende de nye metoder? 3. Udformning af en (trinvis) strategi Der skal ligge en bevidst strategi bag implementeringsprocessen ellers kan det blive en dyr affære uden blivende resultater. Strategierne kan være forskellige fra Big Bang-strategien, hvor implementeringen gennemføres i hele virksomheden på én gang, til gradvis implementering via udvalgte projekter. Fordele og ulemper ved de to tilgange er beskrevet i figuren: Implementeringsmodeller nedenfor. Interviewene indikerer, at den gradvise implementering er den mest anvendte og mest sikre implementeringsmetode. Ligeledes vurderes det i Implementeringsanalyse cuneco

16 artiklen: Getting a BIM Rap: Why Implementations Fail and What You Can Do About it, at det pga. læringskurven (hvor medarbejderne, der anvender nye værktøjer, i starten arbejder mindre effektivt) er bedst for organisationer at starte langsomt med BIM-implementeringen, hvor kun få, nøje udvalgte projekter anvender BIM og hvis det virker godt, vil alle medarbejdere snart ønske at være med på et BIM-projekt. Det handler om at skabe små succeser. ØG-DDB advokerer også for en gradvis implementering og konkluderer følgende: Man kan gradvist erstatte CAD-værktøjer med modelbaserede værktøjer og få gevinster. De første gevinster kan ligge i en suboptimering af kendte processer, man udfører i forvejen, hvor man har en strategi om yderligere implementering. Med en relativ lille investering kan en virksomhed tage de første trin mod at ændre arbejdsmetoden fra dokumentbaseret til modelbaseret. En modelbaseret arbejdsmetode kan sameksistere med en dokumentbaseret metode og give gevinster. Det er ikke værktøjerne, der er omkostningskrævende, men implementeringen i arbejdsprocesser, at opkvalificere medarbejderne og at lave aftaler med partnere. Virksomhedsstørrelsen er ingen hindring. En mindre virksomhed kan implementere i hele virksomheden, den større virksomhed i dele af virksomheden. 3 Som en anden pointe mht. udformning af implementeringsstrategi skal bemærkes, at it-leverandørerne er en måske overset kilde til hjælp, idet itleverandørerne har en implementeringsviden og erfaring fra andre virksomheders implementeringsprocesser, som kan være nyttig at inddrage i planlægningsprocessen. 4. Visioner og storytelling Visionen bag implementeringen skal formidles til hele organisationen på en sådan måde, at alle forstår og kan se formålet med at anvende den nye metode. Visionen skal gøres levende vha. storytelling og bør synliggøres ud fra princippet: show, don t tell, hvor medarbejderne fx selv får mulighed for under præsentationen at bevæge sig rundt i modellen vha. en tablet. Storytelling er både relevant, når ildsjælene skal overbevise ledelsen, og når de menige medarbejdere skal overbevises. Storytellingen kan styrkes ved at fremdrage succeshistorier fra enkeltområder af virksomheden, der har afprøvet de nye værktøjer. 3 En anden interessant pointe fra ØG-DDB er, at de steder i casene, hvor virksomhederne møder barrierer for implementering (fx teknologiske, kompetencemæssige eller organisatoriske barrierer), løses de i første omgang ved at gå udenom, dvs. man implementerer de steder, hvor det skaber umiddelbart værdi, og hvor forudsætningskravene ikke er for store. 16 Implementeringsanalyse cuneco 2012

17 5. Lokale ambassadører Er organisationen stor, er det en fordel med lokale ambassadører, som kan hjælpe med at sprede det glade budskab. Disse ambassadører behøver ikke være inde i de tekniske detaljer, men de skal have set lyset og have stor gennemslagskraft i deres lokale miljø. 6. En aktiv indsats for at få den nye metode ud på projekterne Hvis der gøres en særlig indsats for at få den modelbaserede arbejdsmetode ud på projekterne og overbevise projektlederne om metodens værdi, er der større sandsynlighed for, at implementeringen lykkes. Interview-virksomhederne har med succes anvendt følgende tiltag: Særlige uddannelsesforløb målrettet projektledere og projektdirektører. BIM set fra projektledernes synsvinkel som et fast indlæg på projektledermøderne. En BIM-koordinator som støttefunktion, som projekterne kan anvende efter behov. En udviklingspulje, som projekterne kan trække på, når de som noget nyt skal indarbejde den modelbaserede arbejdsmetode. Hvis en ny metode skal indarbejdes inden for projektets eget budget, kan det skabe stor modstand hos projektlederne og gøre det svært at opnå gode resultater med brugen af metoden. 7. BIM-spidskompetencer Virksomheden skal have de nødvendige BIM-spidskompetencer til rådighed i implementeringsprocessen enten internt eller eksternt. Det er bemærkelsesværdigt gennemgående i interviewene, at virksomhederne har taget et bevidst valg om at anvende nyuddannede medarbejdere, som på studiet har lært at anvende de nyeste it-værktøjer og er fortrolige med disse. De nyuddannede bruges således som spydspidser i implementeringsprocessen, mens de gamle medarbejdere gradvist får opdateret deres kompetencer. (En sådan bevidst strategi kan bevirke, at en virksomhed som princip ikke ansætter unge medarbejdere, der ikke kan bruge Revit). Herudover hyrer virksomhederne erfarne BIM-eksperter, som kan hjælpe med opkvalificeringen, og som enten ansættes eller tilkøbes på konsulentbasis. Udover de ovennævnte succesfaktorer, som er gennemgående for interviewene, peger enkelte på følgende faktorer: Gå efter at få 90% af medarbejderne med, så der ikke skabes et A og B- hold. Fordel de nye opgaver ud fra medarbejdernes kompetencer og interesser, ikke ud fra deres uddannelse. Anvend struktureret, intern videndeling Anvend it-leverandører, som vil lytte til virksomhedens ønsker. Implementeringsanalyse cuneco

18 Implementeringsmodeller Der kan overordnet opstilles tre forskellige modeller for virksomhedernes implementering af den modelbaserede arbejdsmetode. Fordele og ulemper ved disse er beskrevet i figuren nedenfor. Implementeringsmodeller: Big Bang-strategi Gradvis udrulning Ad hoc implementering Implementeringen gennemføres på én gang i hele virksomheden. Fordele: Det er tydeligt for alle, at ledelsen ønsker en forandring. Alle medarbejderne opgraderes på én gang den nye arbejdsmetode er ikke forbeholdt de heldige få. Ulemper: Det er dyrt at opkvalificere alle medarbejdere på én gang. Den store forandringshastighed kan medføre så stor modstand i organisationen, at implementeringen reelt må opgives. Pga. byggeriets projektorganisering har virksomheden som oftest behov for forskellige itkompetencer på forskellige projekter. Der er sjældent behov for, at alle medarbejderne har samme høje BIMkompetencer. Der er desuden risiko for, at medarbejdernes tillærte kompetencer hurtigt ruster, hvis de ikke anvendes dagligt. Dette kan også kaldes de små skridts-strategi og fungere som en sensitiv strategi, hvor man på basis af en overordnet vision kun laver planer for 1 år ad gangen og løbende tilpasser disse pba. de faktiske erfaringer. Fordele: Den gradvise implementering er nemmere at kapere for både ledelse og medarbejdere. Virksomheden opnår vigtige erfaringer, som kan anvendes i den fortsatte implementeringsproces. Forhåbentligt opnås også succeshistorier, som kan danne forbillede for den øvrige del af virksomheden. Det er effektivt ressourcemæssigt at bruge de samme kernepersoner fra projekt til projekt. Ulemper: Der er risiko for, at værktøjerne ikke udbredes yderligere, men forbliver forbeholdt en mindre del af medarbejderstaben. I så fald bliver virksomheden meget afhængig af sine ekspertmedarbejdere, og hvis de rejser, mister virksomheden sine kompetencer på området. Virksomheden har ikke lavet en bevidst strategi for sin implementeringsproces det foregår ad hoc, når samarbejdsparterne efterspørger BIM-kompetencer på et konkret projekt. Fordele: Virksomheden investerer kun i kompetencer, der er konkret efterspørgsel på. Ulemper: Virksomheden er ikke parat og har ikke de nødvendige forudsætninger på plads. It-leverandørerne kaldes til hjælp på det konkrete projekt, og det ender ofte med en masse dyre brandslukninger, men uden noget blivende resultat. 18 Implementeringsanalyse cuneco 2012

19 Implementeringen af modelbaserede værktøjer kræver som solide it/bimkompetencer til at understøtte den nødvendige kompetenceudvikling, løbende support og udvikling. Der er to overordnede modeller for, hvordan implementeringen kan understøttes it-mæssigt: om den foregår med støtte fra interne it/bim-kompetencer, eller om kompetencerne købes eksternt hos en it-leverandør. Fordele og ulemper ved de to modeller skitseres nedenfor. It-understøttelse: Interne it-kompetencer I denne model råder virksomheden internt over de it/bim-kompetencer fx i form af en BIM-manager der kan levere den daglige support og i et stort omfang også den nødvendige kompetenceudvikling. Denne model er fleksibel, viden er altid ved hånden, BIM-manageren er inde i virksomhedens problemstillinger, kompetenceudviklingen kan varetages internt i virksomheden, og der sker en løbende vidensopbygning. Ulempen er ud over de faste lønomkostninger at det kan være svært at løbende opdatere de interne it-kompetencer, så de forbliver skarpe inden for it/bimområdet. Outsourcede it-kompetencer Det siger sig selv, at en ad hoc implementeringsmodel ledsages af en outsourcet it-model: Hvis en virksomhed ikke har en bevidst strategi om at arbejde modelbaseret, har man heller ikke investeret i de nødvendige itkompetencer og er afhængig af at anvende eksterne kompetencer, når behovet opstår. Outsourcingen kan dog også ske som led i en bevidst strategi, hvor virksomheden har taget en beslutning om at outsource de nødvendige it-kompetencer. Dette kan være et fornuftigt valg, hvis BIM-anvendelsen er af et mindre omfang, ligesom modellen sikrer, at de anvendte it/bim-kompetencer er opdaterede. Ulempen er, at de eksterne konsulenter måske ikke har den nødvendige (bygge)faglige viden og ikke er inde i virksomhedens problemstillinger. En yderligere ulempe er, at der ikke sker en vidensopbygning i virksomheden, som derfor forbliver afhængig af at tilkøbe eksterne kompetencer. Modellen med interne it-kompetencer er reelt ikke en økonomisk mulighed for de mange små og mellemstore virksomheder, som derfor fast anvender it-leverandører til implementering, kompetenceudvikling og løbende support. It-leverandørerne må således samlet set formodes at spille en stor rolle i branchens implementeringsprocesser. Implementeringsanalyse cuneco

20 Kendskab til nye arbejdsmetoder En nødvendig forudsætning for, at virksomheder vælger at implementere en ny arbejdsmetode eller et nyt it-værktøj, er, at de har kendskab til det at de har hørt om det og er blevet interesserede i det. Virksomhedernes kilder til information er mange såvel fagpresse og Internettet som personlige og faglige netværk, samarbejdspartnere, kurser, konferencer, mm. Interviewpersonerne nævner konkret følgende kilder til viden og inspiration i forbindelse med deres implementering af modelbaseret arbejdsmetode: Internettet Nyhedsbreve Websites, bl.a. BIMbyen Debatfora Konferencer BIM-camp Gratis it-kurser hos itleverandører Personligt netværk Erfagrupper Udviklingsnetværk såsom bips, Det Digitale Byggeri, DIKON og buildingsmart Internationale BIM- og innovationsnetværk Samarbejdspartnere generelt Virksomhedens itleverandører Samarbejde med internationale uddannelsesinstitutioner Hvor de store virksomheder med høje interne it-kompetencer har gode muligheder for selvstændigt at orientere sig og vurdere nye digitale værktøjer, er de mindre virksomheder mere afhængige af deres itleverandører som kilde til viden. Kompetenceudvikling Iflg. en analyse, som Implementeringsnetværket fik gennemført i 2006 som grundlag for sin implementeringsstrategi, foretrækker byggebranchen generelt praksisnær kompetenceudvikling som led i det almindelige projektarbejde frem for fx deltagelse i eksterne kurser. Denne kompetenceudviklingsform er målrettet virksomhedens behov, og timingen er rigtig medarbejderne lærer det, de skal, når de har brug for det i praksis. Denne præference bekræftes af interviewene, som tegner følgende opkvalificeringstyper i forhold til modelbaseret arbejdsmetode: 1. Eksterne standardkurser, der typisk købes hos it-leverandørerne. Kurserne giver en nødvendig, basal viden om de nye værktøjer, men er ikke målrettet virksomhedens og medarbejdernes konkrete behov og giver derfor ikke optimalt udbytte. Ligeledes er der risiko for, at de nye kompetencer ruster, hvis de ikke anvendes i dagligdagen umiddelbart efter kurset. 2. Skræddersyede kurser. Her planlægger virksomheden evt. sammen med eksterne it-leverandører kurser, der er skræddersyet virksomhedens behov. Denne læringsform er mere målrettet, men naturligvis også dyrere i det omfang, den kræver eksterne leverandører, 20 Implementeringsanalyse cuneco 2012

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter Deltagelse i STARTprojekter bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr 27109489 Intro bips har i regi af cuneco udviklet en række standarder og services, som danner

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

> Udviklingen i byggeriets produktivitet og

> Udviklingen i byggeriets produktivitet og - digitalisering > Udviklingen i byggeriets produktivitet og 1990-2010 > EBST-visioner for den fremtidige udvikling > BVU s mulig rolle i fremtiden v. civilingeniør Morten Steffensen BVU-netværksmøde 30.

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Hvor finder arkitekten 3D BIM-objekter?

Hvor finder arkitekten 3D BIM-objekter? Hvor finder arkitekten 3D BIM-objekter? Som digitale byggeklodser er 3D BIM-objekter centrale i arkitektens og ingeniørens arbejde - og de fungerer som brohoved til udbuddet....men hvor finder arkitekten

Læs mere

Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer

Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer København 27. maj 2013 Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer Samlet to-do liste Liste over er fra hver workshop spor - Klar til brug Workshopspor

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Hvor finder arkitekten BIM-objekter?

Hvor finder arkitekten BIM-objekter? Hvor finder arkitekten BIM-objekter? Som digitale byggeklodser er BIM-objekter centrale i arkitektens og ingeniørens arbejde - og de fungerer som brohoved til udbuddet....men hvor finder arkitekten og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen redegør for formålet med og organiseringen af

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Hvilke standarder efterspørger byggebranchen?

Hvilke standarder efterspørger byggebranchen? Hvilke standarder efterspørger byggebranchen? Seminar Aarhus 8. marts Dagens formål Orientering om behovsanalysen og cunecos projektplaner Jeres feedback Program 13.00: Velkomst 13.10: Præsentation af

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. Præsentationen redegør for forløbet ved opstarten af samarbejdet

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen CCS delprojekt 701: Implementering af CCS på KEA Kontraktforhold og aftaler Partnerkontrakt vedrørende: Digitale

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

2015-02-17. bim survey 2014. rapport

2015-02-17. bim survey 2014. rapport bim survey 2014 rapport Indhold < Forrige side Næste side > 2 Indhold Indledning...3 Sammenfatning...4 Om undersøgelsen...5 Resultater... 7 1. Brugen af tegninger, modeller og beskrivelser... 7 bips Lyskær

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

bips faglige strategi

bips faglige strategi bips faglige strategi Workshop Mandag den 14. september 2015 bips konferencen, Nyborg Strand v. Morten Alsdorf, NCC og Gunnar Friborg, bips 2 Agenda - bips faglige strategi Hvorfor faglig strategi? Tidsplanen

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden:

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 1. Møde 17.03.2011 Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 15.00 15.20 Velkomst og en kort præsentation af mødedeltagerne 15.20 15.45 Hvordan skal BIM klubben fungere, hvad ønsker vi os af klubben? - Skal der

Læs mere

Indervægge - Forstå beslutningstagerne og skab mersalg i en digital verden

Indervægge - Forstå beslutningstagerne og skab mersalg i en digital verden Indervægge - Forstå beslutningstagerne og skab mersalg i en digital verden Senest opdateret: Maj 2016 Om analysen 3dbyggeri danmark har udarbejdet denne brancheanalyse med udgangspunkt i generelt markedskendskab

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Juli 2015 Evaluering

Juli 2015 Evaluering Juli 2015 Evaluering Digitale kompetencer i byggeriet Evaluering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Formål med evalueringen 4 2. Resumé 5 3. Aktivitetsopgørelse 8 3.1. Aktiviteter rettet mod virksomheder

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

Bevidst kravsstillelse

Bevidst kravsstillelse Bevidst kravsstillelse Digital aflevering af driftsdata IKT & Bygherrerådgivning 1. Introduktion Thorsten Falk Jensen, Arkitekt MAA Taskforce tovholder, Implementeringsnetværket NIRAS bygherrerådgivning

Læs mere

1 Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden Referat og dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden Referat og dagsorden blev godkendt uden kommentarer. referat bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato 18.9. 2015 Rev./Ver. 1 Udarbejdet af MET Projekt- id 9-740 Referat af styregruppemøde 6-2015 fredag

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere