SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl"

Transkript

1 INDHOLD Selskabsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 12 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16 Noter 17 1

2 SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej Rødovre Tlf Fax Hjemmeside: CVRnr Bestyrelse Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl Direktion Henning Clément (adm.direktør) Advokat Claus Høeg Madsen Advokatfirmaet Jonas Bruun Revision Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab v/statsautoriseret revisor Henrik Barner Christiansen Bankforbindelse Danske Bank A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes Torsdag den 20. april 2006 kl på Hotel Imperial Vester Farimagsgade 9 København V 2

3 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav, herunder Lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelsen om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme TRAFIK s økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af TRAFIK s aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rødovre, den 1. marts 2006 Henning Clément Leif Otto Andersen Jens Axel Nissen Adm. direktør Lars Christiansen John Lindbom Troels Vest Hansen Frede Sewohl 3

4 REVISIONSPÅTEGNING Til forsikringstagerne i Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt. Vi har revideret årsrapporten for Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt for regnskabsåret 1. januar 31. december 2005, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2005 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. København, den 1. marts 2006 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Barner Christiansen Statsautoriseret revisor 4

5 LEDELSESBERETNING Vedrørende regnskabsåret 2005 Selskabet der er medlemsejet har fortsat som hovedaktivitet at forsikre taxier og i tilknytning hertil privatbiler med såvel ansvars- som kaskoforsikring. Selskabet medvirker herudover til tegning af forsikringer, som taxivognmænd måtte have interesse i, herunder arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikringer. På trods af nedgangen af taxibevillinger i København, er det lykkedes TRAFIK at fastholde et uændret antal policer, idet der er sket en tilgang af taxier fra andre dele af landet. Regnskabet for 2005 er ændret i forhold til tidligere år. Således er indtægter af grunde og bygninger medtaget under administrationsomkostninger. Indtægter og udgifter vedrørende investeringsaktiver er opgjort netto. Tidligere blev tilgodehavende hos genforsikringen modregnet i hensættelser under passiver, nu bliver disse tilgodehavender medtaget under aktiverne. En del af administrationsomkostningerne bliver udgiftsført som indirekte skadesbehandlingsomkostninger under erstatningsudgifter. Ændringer er nærmere beskrevet i Anvendt regnskabspraksis, side har været et godt år for selskabet. Årsregnskabet udviser et overskud på t.kr før skat. Især det sidste kvartal i 2005 er gået over al forventning. Uheldsfrekvensen har været betydelig mindre end forventet. Dette kan i nogen grad skyldes indførslen af Klippekortet fra september Solvensmargen er t.kr og opfyldes af en egenkapital på t.kr Virksomheden drives fortsat efter en konservativ risikoprofil og selvbeholdet fastlægges årligt af bestyrelsen efter en balanceret afvejning mellem risikoen og prisen på genforsikringen. Årsrapporten er ikke påvirket af væsentlig usikkerhed eller udsædvanlige forhold ved indregning og måling. Bestyrelsen forventer et positivt resultat i 2006, og selskabet kan den 9. juni 2006 fejre 75 års jubilæum. Investeringsvirksomheden har i år været tilfredsstillende med et overskud på t.kr , hvilket er t.kr. 354 mindre end i Resultatet må dog anses som udmærket, når man tager det i 2005 stadigt meget lave renteniveau i betragtning. TRAFIK udviser fortsat stor forsigtighed i investeringsstrategien. Formuen er hovedsageligt placeret i obligationer med en varighed i gennemsnit på 3,94 år. TRAFIK har anbragt en mindre del af egenkapitalen i europæiske aktier ca. 4.6 mio. kr.. Dette sker gennem en investeringsforening med en lav risikoprofil. Denne investering har i 2005 givet en gevinst på t.kr Selskabet har haft en skadesprocent på 79 inkl. afvikling af tidligere år. Fra og med regnskabsåret 2005 skal det, som ovenfor anført oplyses, at en del af administrationsomkostningerne er henført til skadesudgifterne. Den i 2001 vedtagne Lov om erstatningsansvar, som fik virkning fra 1. juli 2002, har som ventet medført væsentligt større udbetalinger til personskader. I 2004 havde TRAFIK en udgift på personskader på i alt t.kr inkl. renteudgifter og hensættelser. Det har dog vist sig, at personskadeerstatninger - anmeldt i 2004 har udvist en større udgift end det for året afsatte. I 2005 har udgiften til personskadeerstatninger beløbet sig til t. kr Der er foretaget hensættelser for efter bedste skøn, men erfaringen fra eksempelvis 2004 viser, at relevante oplysninger i mange tilfælde først foreligger i det efterfølgende år eller senere. Der er efter regnskabets afslutning kommet yderligere krav vedrørende personskadeerstatninger - end de allerede hensatte beløb vedrørende tidligere regnskabsår - på t. kr. ca. t. kr Der er i årets løb anmeldt 40 skader i henhold til færdselslovens 101 (lovpligtig personansvar), som har medført en gennemsnitlig skadesudgift for selskabet på kr Dette er skader på personer, 5

6 hvor selskabets forsikrede biler har været uden skyld i ulykken, og hvor udgiften ikke har medført bonustab og selvrisiko for forsikringstageren. TRAFIK har, gennem sit medlemskab af brancheforeningen Forsikring og Pension, en fast plads i arbejdsgruppen for stjålne køretøjer, der kommer til veje i Europa. I 2005 har TRAFIK været forskånet med hensyn til tyveri af taxier. Den fra 1. januar 2004 indførte selvrisiko på skader forvoldt af chauffører på under 31 år har stadig en god effekt. Desuden har indførslen af selvrisikoen på kr på privatbiler, der bliver ført af andre end forsikringstageren eller dennes ægtefælle/samlever stadig en gavnlig virkning. Præmieindtægten har udgjort t.kr , en stigning fra forrige år på t.kr Her skal det dog oplyses, at der i 2004 blev tilbagebetalt kaskopræmie på ca. 8 mio. kr. Erstatningsudgiften har i 2005 andraget t.kr mod i 2004 t.kr heri er der medregnet indirekte omkostninger til skadesbehandling. Der er i årets løb anmeldt skader, en nedgang i forhold til forrige år på 299 skader. Af de i 2005 anmeldte skader, medfører skader udgifter for selskabet. Årets gennemsnitlige skadesudgift udgør ekskl. indirekte administrationsomkostninger kr pr. skade. Under erhvervelses- og administrationsomkostningerne er hensat t. kr. 300 til tab på præmier og selvrisiko, som ikke er indbetalt af forsikringstagerne. Det må betragtes som tvivlsomt, om TRAFIK vil få beløbene indbetalt som følge af disse forsikringstageres økonomiske situation. Alle tilgodehavender vil dog blive forsøgt inddrevet via advokat- eller inkassofirma. TRAFIK samarbejder stadig med Psykologcentret Trekanten, her kan taxiførere, som bliver udsat for overfald eller alvorlige uheld, få akut krisehjælp. Denne hjælp er efter vor vurdering til stor gavn. I 2005 havde vi brug for hjælp i 12 tilfælde. I det forløbne år har TRAFIK ydet tilskud til køretekniske kurser til i alt 11 personer mod 51 personer i Ud fra antallet af chauffører og vognmænd, der kører rundt i en stadig mere hektisk hverdag, er der stadig for lidt fokus på disse kurser, hvilket TRAFIK står uforstående overfor. Der skal gøres opmærksom på, at TRAFIK stadig betaler 1/3 af udgifterne til kurserne, og ikke mindst grundet hensynet til chauffører og passagerers sikkerhed ser selskabet gerne, at langt flere deltager i køretekniske kurser. Chauffører, der har kørt skadefri i hele 2005, som er registreret hos TRAFIK og har tjent mere end kr. hos en vognmand, der er forsikret i TRAFIK, kan i lighed med tidligere år igen i april 2006 deltage i lodtrækning om 40 rejsegavekort til en værdi af kr pr. rejse. Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse i TRAFIK, ved omtale i vor lommebog, på vor hjemmeside samt i folderen, som kan fås i TRAFIK. Udover, hvad der er oplyst i regnskabet og årsberetningen, er der ikke sket forhold efter regnskabsårets udløb, som kan påvirke bedømmelsen af regnskabet. Bestyrelsen foreslår, at årets overskud kr overføres til næste år. 6

7 FEMÅRSOVERSIGT Hovedtal i t.kr: Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter Forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal i procenter: Bruttoerstatningsprocent 79,2 101,3 80,6 83,9 87,7 Bruttoomkostningsprocent 7,1 7,5 7,0 16,6 5,3 Combined ratio 86,3 108,8 87,6 100,6 93,0 Operating ratio 83,0 104,1 80,2 99,1 91,6 Relativt afløbsresultat -3,4 5,4 4,6 3,0 9,5 Egenkapitalforrentning i % 15,4 7,9 12,7 6,5 8,7 Solvensdækning 6,54 5,60 5,18 4,56 4,27 7

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse af 13. december 2005 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Ændringer i anvendt regnskabspraksis I tidligere år er årsrapporten udarbejdet efter Lov om forsikringsvirksomhed. Som følge af nye regnskabsbestemmelser for forsikringsselskaber gældende fra 1. januar 2005 aflægges årsrapporten nu efter Lov om finansiel virksomhed. Som følge af de nye regnskabsbestemmelser er den anvendte regnskabspraksis ændret på følgende punkter i forhold til sidste år: Erstatningsudgifter indeholder direkte og indirekte omkostninger forbundet med behandlingen og afviklingen af erstatningshensættelserne i modsætning til tidligere, hvor alene taksatoromkostninger var indeholdt. Erstatningshensættelserne indeholder hensættelse efter bedste skøn til dækning af direkte og indirekte skadesbehandlingsomkostninger forbundet med afviklingen af erstatningshensættelserne. Hidtil er disse beløb blevet omkostningsført ved forbrug. Erstatningshensættelser, der forventes afviklet mere end 1 år fra balancedagen, er diskonteret ud fra bedste skøn over afviklingen og med diskonteringssats oplyst af Finanstilsynet. Beregnet leje af domicilejendom, skal ikke længere opgøres. Omkostningsprocenten vil derfor fremover blive reduceret med den beregnede leje. Genforsikringsandele af erstatningshensættelserne opføres under aktiverne i modsætning til tidligere som en negativ post på balancens passivside. Poster vedrørende investeringsafkast er samlet i én sektion i modsætning til tidligere, hvor de enkelte poster var vist forskellige steder i resultatopgørelsen afhængigt af, om posterne var positive eller negative. Ændringerne har følgende indvirkning på resultat, aktiver, forsikringsmæssige hensættelser, forpligtelser, gæld og egenkapital for 2005 (2004): Forsikringsmæssige hensættelser,, forpligtelser og Resultat Aktiver gæld Egenkapital Før ændring af anvendt regnskabspraksis Indregning af direkte og indirekte skadesbehandlingsomkostninger Diskontering af erstatningshensættelsen Aktivering af genforsikringsandel af Erstatningshensættelserne Skatteeffekt af praksisændringer Nettoeffekt af praksisændringer Efter ændring af anvendt praksis

9 Herudover er der foretaget tekstmæssige tilpasninger og omgrupperinger af beløb som følge af de nye regnskabsbestemmelser, der ikke har beløbsmæssig effekt. Resultatopgørelsen Præmieindtægter f.e.r. Præmieindtægter f.e.r. omfatter bruttopræmier reguleret for afgivne genforsikringspræmier og forskydning i præmiehensættelser. Posten Bruttopræmier omfatter beløb, selskabet i regnskabsåret har modtaget eller har fået til gode for direkte forsikringskontrakter, hvis forsikringsperiode er påbegyndt før regnskabsårets afslutning. Bruttopræmier opføres med fradrag af ristornerede præmiebeløb, bonus og præmierabatter, der ydes forsikringstagere uafhængigt af skadesforløbet, samt eksklusive afgifter til offentlige myndigheder opkrævet sammen med præmierne. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente er opgjort som et beregnet afkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Som rente er anvendt den effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år (for 2005 beregnet til 2,42 %). Erstatningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter beløb, der i regnskabsåret er betalt for forsikringsskader, reguleret for ændring i erstatningshensættelser og med fradrag af genforsikringsandele. Posten Udbetalte erstatninger omfatter interne og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af skaderne, udgifter til bekæmpelse og begrænsning af indtrufne skader samt øvrige direkte og indirekte omkostninger forbundet med behandlingen af indtrufne skader. Udbetalte erstatninger opføres efter fradrag af beløb, der er modtaget som følge af virksomhedens overtagelse af forsikrede værdier eller indtræden i forsikredes rettigheder ved erstatningernes udbetaling. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. omfatter de omkostninger, som er forbundet med at erhverve og administrere selskabets bestand af forsikringskontrakter, herunder den hertil svarende andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje, udgifter til kontorartikler og kontorhold samt af- og nedskrivninger på materielle aktiver. Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af bestanden af forsikringskontrakter, opføres under posten Erhvervelsesomkostninger. Renteindtægter og udbytter. Renteindtægter og udbytter m.v. omfatter renter og rentelignende indtægter af obligationer, andre værdipapirer, udlån, indlån og tilgodehavender. Kursreguleringer Kursreguleringer omfatter den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering, samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen. Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Af det samlede investeringsafkast overføres en beregnet andel til forsikringsdriften beregnet men en rente på 2,42 %. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. 9

10 Balancen Driftsmidler Driftsmidler værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af de samlede afskrivninger. Afskrivningerne foretages lineært således: Edb-anlæg 33% Biler og inventar 10%-25% Anskaffelser under pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Domicilejendom Domicilejendom måles til omvurderet værdi, som er dagsværdien på vurderingstidspunktet med fradrag af efterfølgende akkumulerede afskrivninger og efterfølgende tab ved værdiforringelse. Andre finansielle investeringsaktiver Børsnoterede obligationer og kapitalandele måles til dagsværdi ud fra lukkekursen på balancedagen. Dagsværdien af udtrukne børsnoterede obligationer opgøres dog som nutidsværdien af obligationerne (sædvanligvis kurs pari). Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien fastlægges ved hjælp af en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på balancedagen mellem uafhængige parter, der anlægger normale forretningsmæssige betragtninger Andre udlån måles til dagsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til dagsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Præmiehensættelser Præmiehensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet inden for hver bestand af forsikringer, der dækker samme risici, efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som må forventes at finde sted efter balancedagen, og som er dækket af de forsikringskontrakter, selskabet har indgået. Præmiehensættelserne udgør mindst summen for hver enkelt bestand af forsikringer, der dækker samme risici, af den for hver enkelt forsikringskontrakt beregnede andel af bruttopræmien, der svarer til den del af forsikringsperioden, der forløber efter balancedagen. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder. Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de forventede erstatningsbeløb og omkostninger efter 1) en sag-for-sag vurdering af anmeldte forsikringsbegivenheder, der omfatter alle anmeldte forsikringsbegivenheder, 2) et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været genstand for sag-for-sag vurdering, 3) et erfaringsbaseret skøn over anmeldte forsikringsbegivenheder, der ikke har været genstand for sag-for-sag vurdering, og 4) et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balancedagen, men som er uanmeldte på tidspunktet for regnskabets udarbejdelse. 10

11 Erstatningshensættelserne indeholder endvidere de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle afholde til direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med afviklingen af erstatningsforpligtelserne. Ved opgørelse af erstatningshensættelserne er der taget hensyn til indtægter og omkostninger i forbindelse med overtagelse og realisation af aktiver og rettigheder, som selskabet opnår ret til ved erstatningernes udbetaling. Da en diskontering er af væsentlig betydning for størrelsen af erstatningshensættelserne, diskonteres betalinger, som forventes at forfalde mere end 1 år fra balancedagen som diskonteringssatser anvendes de fra Finanstilsynet oplyste. Skat Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår, i det omfang den ikke er betalt, indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er betalt, større end den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, indregnes forskellen som et aktiv. Hensættelse til udskudt skat beregnes med 28 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Er den midlertidige forskel negativ, og er det sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv. Gæld Gæld måles til dagsværdi, hvilket normalt svarer til den nominelle værdi 11

12 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2005 Noter Præmieindtægter f.e.r i t.kr. Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring af bruttopræmiehensættelser Ændring af genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægt f.e.r., i alt Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter f.e.r. Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r., i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Investeringsafkast 7 Renteindtægter og udbytter Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser

13 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2005 Noter i t.kr. INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE ANDRE INDTÆGTER RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

14 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2005 Noter Aktiver i t.kr. Investeringsaktiver 12 Driftsmidler Domicilejendom Materielle aktiver, i alt Andre finansielle investeringsaktiver 14 Kapitalandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Genforsikringsandel af hensættelser til forsikringskontrakter Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretning i alt Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Andre aktiver 16 Udskudte skatteaktiver ANDRE AKTIVER I ALT Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende rente samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT

15 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2005 Noter Passiver i t.kr. Egenkapital Opskrivningshenlæggelser Reserver Vedtægtsmæssige hensættelser, grundfond Reserver, i alt Overført over- eller underskud EGENKAPITAL I ALT Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Erstatningshensættelser HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGSKONTRAKTER, I ALT Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER I ALT Supplerende noter: 19 Lønninger, honorarer, pensioner 20 Solvensmargen og basiskapital 21 Revisorhonorar 22 Sikkerhedsstillelser 23 Nærtstående parter 24 Følsomhedsoplysinger 15

16 EGENKAPITALOPGØRELSE Opskrivnings- Overført Grundfond henlæggelser resultat I alt Saldo Ændring i regnskabspraksis Korrigeret egenkapital Overført resultat

17 NOTER TIL REGNSKABET 1, Ændring i præmiehensættelser i t.kr. Præmiereserve primo Præmiereserve ultimo Ændring af bruttopræmiehensættelser , Ændring i erstatningshensættelser Hensat til dækning af skader ultimo Hensat til dækning af skader primo Ændring af bruttoerstatningshensættelser , Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Genforsikringsandel skadesreserve ultimo Genforsikringsandel skadesreserve primo Ændring af genforsikringsandel af erstatningshensættelser i alt , Afløbsresultat Brutto Betalte erstatninger Hensættelser ultimo I alt tidligere år Hensættelser primo Afløbsresultat brutto F.e.r. Betalte erstatninger Hensatte ultimo I alt tidligere år Hensatte primo Afløbsresultat f.e.r

18 NOTER TIL REGNSKABET 5, Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r i t.kr. Kan i hovedposter specificeres således: Lønninger og personaleomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Tab på debitorer Afskrivninger Administrationsgodtgørelser: Forsikringsordninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Indirekte skadesbehandlingsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r, i alt Der er ikke afholdt provisionsudgifter. 6, Forsikringsteknisk resultat Ansvar Kasko I alt Bruttopræmier Bruttoerstatningsudgifter Ændring af forsikringsmæssige hensættelser Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente.f.e.r Forsikringsteknisk resultat Der forsikres alene risici beliggende i Danmark Antal erstatninger i Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader Erstatningsfrekvens 0,20 0,52 0,66 Selskabet forsikrer kun motorkøretøjer. Fordelingen af bruttodriftsomkostninger er sket i forhold til bruttopræmierne. 18

19 NOTER TIL REGNSKABET 7, Renteindtægter og udbytter i t.kr. Udtrækningsgevinster, obligationer Renteindtægter, obligationer Udbytte investeringsaktiv 0 60 Renteindtægter, udlån Renteindtægter, indlån Renter, selskabsskat Renteindtægter og udbytter m.v., i alt , Kursreguleringer Kursreguleringer vedrører udelukkende Andre finansielle investeringsaktiver , Renteudgifter Andre rente udgifter Selskabsskat Renter vedr. erstatninger Renteudgifter, i alt , Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Posten består af gebyrer i forbindelse med porteføljeforvaltning. 11, Skat Aktuel skat af årets resultat Regulering af beregnet skat vedrørende tidligere år Regulering af udskudt skat Skat, i alt Skatten afstemt som følger: i % i % Aktuel selskabsskat i Danmark Ændret regnskabspraksis 0 0 Regulering vedrørende tidligere år, aktuel skat og udskudt skat -1 0 Ikke skattepligtige indtægter og ikke fradrags- berettigede omkostninger

20 12, Driftsmidler NOTER TIL REGNSKABET INVENTAR OG BILER EDB-ANLÆG I ALT Anskaffelsessum Anskaffet i Afgang i Anskaffelsessum Af-og nedskrivninger Afgang i Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger Balanceværdi , Domicilejendom Anskaffelsessum Anskaffet i Solgt i Anskaffelsessum Værdireguleringer Årets værdireguleringer 0 Værdireguleringer Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger Omvurderet værdi Afkastprocenten ved fastsættelse af ejendommens værdi udgør for Tæbyvej, 8,8%. Den seneste offentlige ejendomsværdi for Tæbyvej udgør t. kr

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt Årsrapport 2012 Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej 15-17 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 03 30 Fax: 36 73 03 73 e-mail: trafik@trafikgs.dk

Læs mere

Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15

Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport 2008 Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2008 88. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. april

Læs mere

halvårsrapport 01.01.2015-30.06.2015

halvårsrapport 01.01.2015-30.06.2015 halvårsrapport 01.01.2015-30.06.2015 NEM Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning for perioden 01.01. 30.06.2015...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2011 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug -2008 FORSIKRING 100 ÅR 1908 Årsrapport 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Femårsoversigt Koncern... 4 Femårsoversigt... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2013 (Selskabets 156. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

2010 Å R S R A P P O R T

2010 Å R S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 BORNHOLMS BRAND A.m.b.a. Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING KONCERN... 3 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING... 11 RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19 ÅRSRAPPORT 212 Årsrapport 212 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 7 19 2 UFDS ÅRSRAPPORT 212 Indhold Ledelsen 4 Ledelsesberetning for 212 5 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors

Læs mere